A fasizmus az emberré válás rossz szelleme

– A fejlődés küzdelem az emberré válásért az emberben élő állat és ember között. –

A fasizmus a felsőbbrendűség és az embertelenség jelképe lett, de ez a jelenség a történelmet különböző megjelenési formában végigkíséri. Így Mussolini fasizmusa és Hitler nácizmusa ennek a legnyíltabb megjelenése, amihez hasonló forma létezett és létezik ma is.

Az embertelenség és a felsőbbrendűség a történelemben általános jelenség, praktikus, célszerű és kézenfekvő a hétköznapi életben erre manapság az eredendően jobboldali, fasiszta elnevezés. Részleteiben nagy eltérések lehetnek, de az embertelenség és a felsőbbrendűség megtalálható a rabszolgatartó, a feudális, a kapitalista (a kapitalista, mint nyílt fasiszta) és gyarmatosító társadalmi-gazdasági rendszerekben, és a fasizmusnak is ez a legfontosabb jellemzője. A cél persze mindig valamilyen politikai, gazdasági, anyagi haszon, amihez mindig szükséges az embertelen felsőbbrendű világnézet, de nem az elnevezésük a lényeg, és a jogállamiság és demokrácia álarcát is felveheti. Manapság a fasizmus mosolygó formában is megtalálható.

Ez a mosolygó fasizmus a tévén keresztül észrevétlenül, angyali mosollyal, tündéri, jóságos arccal embertelen. A kapitalizmus új formájában a mosolygó fasizmus célja is az élősködés, a felsőbbrendűség, gyarmatosítás, kizsákmányolás. Az embertelenség minden ember-ember elleni harcban megtalálható, a felsőbbrendűség azonban megkülönböztető jegye a fasizmusszerű formációknak (rabszolgatartó, feudális, kapitalista, fasiszta kapitalista rendszerek). A felsőbbrendűségnek is többféle megjelenési formája van. A rabszolgatartó a földesúr, a tőkés, a fasiszta tőkés felsőbbrendűsége osztályjellegű, de van nemzetiségi, faji, világnézeti, genetikai, vallási felsőbbrendűség is, és ezek kombinációja. Ezek könnyen vezetnek azembertelenségre, és már meg is jelenik a rossz szellem, a fasisztaszerű jelenség.

Az inkvizíció máglyáit, a gyarmatosítók népirtásait, a hitleri koncentrációs táborok gázcsapjait, a kapitalista, fasiszta kapitalista világmilliárdnyi éhező, éhen halóit, ugyanaz a felsőbbrendű embertelenség jellemzi, miért kell külön szó?

FASISZTA

A fasiszta(szerű) formák elvetendő, kegyetlen, állati eredetű megoldások! El velük!

A „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség!!!” az emberi kiút.

Az emberek sokfélék, különböző örökölt, környezeti és szerzett (tanult) különbségekkel vegyesen létezve élnek. Az így kialakult (sokszor torzult) végeredményből nem lehet(ne) érdemben megítélni embert. A fasisztaszerű képződmények mégis ezt teszik. Az embert, mint minden anyagi dolgot, a környezete és a fejlődése, változása alakítja, formálja. A fejlődésben még elmaradt, vagy előnytelen helyzetben lévő embereket, közösségeket anyagi haszonért kihasználják, és a kihasználók, az úgynevezett civilizáltak, felsőbbrendűnek tartják magukat. Pedig a történelem folyamán változik, hogy ki a fejlettebb, civilizáltabb, és időnként fordul a kocka.

A történelem fajüldöző, rabszolgatartó, gyarmatosító, osztályelnyomó eseményei sok hasonlóságot mutatnak a kegyetlen hitleri nácizmussal, és ezt a jelenséget Mussolini fasizmusa után egyszerűen fasizmusnak, mint gyűjtőfogalomnak nevezhetjük. Bár az egyes történelmi korok és események között sok eltérés van, de közös jellemzőik az embertelenség, felsőbbrendűség, szolgaság, az egyenlőtlenség, az alapvető emberi jogok megsértése. Ebből próbált a Szovjetunió kitörni nagy sikerrel, de az erőviszonyok nem voltak kedvezőek és elbukott. Ki tudja, mennyit kell várni az újabb, fejlettebb emberré válási kísérletre?

A fasizmus, az emberré válás rossz szellemének jellemzői:

●Magasabbrendűség hite (Mussolini és Hitler, gyarmatosítók: az angol, francia, holland, spanyol, portugál, Amerika, stb.),
● rabszolgaság (az ókori rabszolgatartó birodalmak, az újkori amerikai rabszolgatartás, hitleri rabszolgaság, stb.),
● szolgaság (jobbágy, cseléd, bérrabszolga),
● kiszolgáltatott helyzet (rabszolgatartó, feudális, kapitalista rendszerek, úr és rabszolga, szolga viszonya),
● megaláztatás, mint embertelenség, a felsőbbrendű úr és alacsonyabb rendű szolga viszonya,
● vallások (keresztény, zsidó, muzulmán, stb. idióta képzelgései, világnézete, gerinctelen szolgaságra nevelő emberi magatartása, tudathasadása egy valós és egy képzelt, kitalált világra, inkvizíció, a valóságtól független hit),
● népirtás (faji, osztály, világnézeti, vallási, nemzeti alapokon),
● mindezt anyagi javakért, pénzért, hatalomért, uralkodásért, élősködésért egy kisebbségnek a többség felett.

Az embertelenség állati eredetű, a civilizálódás kerékkötője, a jobboldali világnézet alapja. A kiút ebből az emberiesség, a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériesség”, mint alapvető baloldali érték. A jobboldaliság ennek megsértése, és a fasizmus jellemzőiből áll össze. Az emberré válásért is harcolni kell, hogy kiűzzük az állati embertelenséget az emberből.

SaLa

(“korrektor”: Szerk3, Admin és SaLa utólagos engedelmével)

 

 

Kérjük, anyagilag támogassa a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

„EZEK A ZSOLDOSOK – NEM AZOK A ZSOLDOSOK”

Az alábbi írás egy orosz lap cikkének (rövidített) fordítása. Tartalma nem érdektelen abból a szempontból, hogy milyen logika, jogi megfontolás alapján indul büntetőjogi eljárás azon paksi férfi ellen, aki ÖNKÉNTESEKET toborzott a Donbassz számára.

Még akkor is, ha a magyar önkéntesek nem a jelenlegi Magyarország geopolitikai érdekeiért harcolnak. Ellenkezőleg: bármekkorákat rúgjon is beléjük az általuk támogatott náci junta: A SZÖVETSÉGESI HŰSÉG KÖTELEZ: NEM HARCOLHAT EGY NATO-TAGÁLLAM ÁLLAMPOLGÁRA A NATO BÁBREZSIMJE ELLEN – EGY A TÖMEGGYILKOS NÁCI JUNTÁVAL SZEMBEN ÖNVÉDELMI, SZABADSÁGHARCÁT VÍVÓ NÉP OLDALÁN.

Ehhez jönnek a jogi bűvészkedések, a képmutató álsemlegesség. (Amit a spanyol polgárháborúból ismerünk: jóllehet, mindenki tudta, hogy valójában a fasizmus agressziójáról, a második világháború főpróbájáról, egy, a kormányát szabad, demokratikus választásokon megválasztó nép honvédő háborújáról – HA ÚGY TETSZIK, A NYUGATI ÉRTÉKEK VÉDELMÉRŐL – van szó, a NYUGATI DEMOKRÁCIÁK KÖVETKEZETESEN NEM TÁMOGATTÁK A FASIZMUS ELLEN HARCOLÓ ORSZÁGOT ÉS NÉPET. Mint tudjuk, ennek folytatása lett München; a „furcsa háború”, amikor a „demokratikus Nyugat” ölbe tett kézzel nézte végig Lengyelország tragédiáját. Amiért drágán megfizetett: Lengyelország véres eltiprása után a náci szoldateszka egymás után rohanta le a nyugat-európai országokat, két és fél hónap alatt meghódítva, leigázva valamennyit: Dániától kezdve Franciaországig.)

A „demokratikus Nyugat” – közöttük Magyarország – MA IS ÖLBE TETT KÉZZEL NÉZI A FASIZMUS NYOMULÁSÁT, EGY NÉP ELLEN VÍVOTT NÉPIRTÓ HÁBORÚT. Azt remélve, mint 1936 és 1940 között, hogy A FASISZTA (esetünkben a liberálfasiszta) FENEVAD (az Egyesült Államok) MAJD OROSZORSZÁG TORKÁNAK UGRIK.

E célból lehet tehát jogot is hamisítani. MERT PÁR ÉVTIZEDE A VILÁG MÉG JOBBAN TISZTÁBAN VOLT AZZAL, HOGY MI IS A KÜLÖNBSÉG EGY ÖNKÉNTES ÉS EGY ZSOLDOS KÖZÖTT. Ja, és hogy szavamat ne felejtsem: az ENSZ-ben (formailag legalábbis) még létezik A ZSOLDOSOK ALKALMAZÁSÁT TILTÓ NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY, és az annak nyomán létrehozott ENSZ-bizottság, amelynek rendszeres országjelentésekben (voltak?) kötelesek beszámolni a tagállamok eme egyezmény betartásáról. NEMZETKÖZI KONVENCIÓ IDE, VAGY ODA, VAGY FÉLSZÁZ ORSZÁG ZSOLDOSAI HARCOLNAK A NÁCI JUNTA OLDALÁN – miközben az orosz hadsereg agressziójáról rikácsolnak. (A legtöbben: az Egyesült Államokból, és – tőlük, létszámukat tekintve alig kevesebben – Lengyelországból. Amely veszteséglistája – több mint száz fűbe harapott zsoldos – még a jenkik veszteségeit is megelőzi. AKIK AZOK POLITIKAI ÉS SZELLEMI ÖRÖKÖSEINEK OLDALÁN HARCOLNAK, AKIK 1943–44-BEN SZÁZEZER NYUGAT-UKRAJNAI LENGYELT MÉSZÁROLTAK LE.

(A képen: az ukrán nácik által egy „csokorba” fűzve felakasztott lengyel gyermekek. A legidősebb közülük 5 éves volt. Csaknem áldozatul esett nekik Lengyelország első, és mindmáig egyetlen űrhajósa, Miroslaw Hermaszewski is. Az ukrán nácik a lengyeleknek egyébként még „hálásabbak”, mint nekünk: sorra bontják le az ukrán fasiszta terror áldozatául esett lengyelek emlékműveit, még ha azokat hajdan a lengyel állam állíttatta is, saját költségén.

Nota bene: a vérfürdőt rendező un. Ukrán Felkelő Hadsereg [UPA] megalapításának dátuma – 1942. október 14. – MA AZ UKRÁN FEGYVERES ERŐK NAPJA. Vörös-fekete zászlajukat pedig a „Jobb Szektor” örökölte meg. E zászló feltűnt még Szigetvári Viktorék Putyin elleni, fütyülős tüntetésén is.)

Lásd: 0:42 – 1:50; 6:19 – 6:23; 8:35. Egy olyan idős úr lobogtatja, aki a második világháború idején Hitler oldalán harcoló náci, tömeggyilkos félkatonai alakulatok egyensapkát hordja. Ez volt az a bizonyos egyensapka: a kép egyébként a Kijev környéki Bábij Járban, 1941. szeptember 29-én készült. (Apropó, erről miért nem esik szó az Élet Menetének jajveszékelései közepette? Mármint arról, hogy ma e husángos emberek leszármazottainak a kezében van a hatalom Ukrajnában. Vagy mégiscsak megismétlődhet a múlt, legföljebb a magyar zsidókat hagyják békén?)

DE MOST LÁTOM: nem is egy, hanem két vörös-fekete zászló volt – a másik egy ukrán zászlóval összefogva. Amiben nincs semmi rendkívüli: AZ UKRÁN-NÁCI TÖMEGGYILKOS T TERRORKÜLÖNÍTMÉNY ZÁSZLAJA: MA UKRAJNA MÁSODIK ZÁSZLAJA. SZINTE MINDENÜTT KI VAN TŰZVE – MINDENEKELŐTT A PARLAMENT ELŐTT.

AZ UKRÁN FASIZMUS ELLEN MA NEM SZABAD HARCOLNI MAGYARORSZÁGON. Ebben sincs új: a háború előtt sem volt szabad a Spanyol Köztársaság segítségére sietni, a német-olasz-spanyol fasizmus ellen harcolni. Magyar önkéntesek viszont harcoltak a fasiszta Finnország oldalán. Ennél azért ma jobban állunk: (hogy le ne kopogjam: magyar önkéntesek a junta oldalán sem harcolnak, amennyire tudom. Magyarországnak a nyelvtörvénnyel történt hátbatámadása után, pedig végképp remélem, nem is fognak. Habár… sosem lehessen tudni.: „A NATO most azt üzente, / elfogyott a regimentje. / Ha még egyszer azt üzeni, / mindnyájunknak el kell menni. / Éljen a magyar szabadság! / Éljen a haza!”

(Csikós Sándor)

 

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

HÉTKÖZNAPI FASIZMUS (A GYŐZELEM NAPJÁN IS)

Az eset Natalja Vitrenkóval, Ukrajna Progresszív Szocialista Pártjának, bátor, határozott kiállású elnök asszonyával történt.

Ő is, természetesen, készült a Győzelmi Napi megemlékezésekre (Kijevben ma már nehéz ünnepről beszélni. Aki vállalja a részvételt, az azt kockáztatja, hogy fasiszta suhancok leordítják, rárontanak, tán még össze is verik.)

De még csak reggel fél nyolc volt, amikor éles csengőhang riasztotta fel álmából. Amit hamarosan ordítozás, az ajtó verése, rugdosása követett. Kinézett a kémlelőnyíláson: egy öt fős társaság állt az ajtaja előtti szűk folyosón. Ordítoztak, dörömböltek, követelték, hogy nyisson ajtót, beszélni akarnak vele. Többek között arról is: ne merészeljen kimenni az utcára, részt venni a rendezvényeken.

És ez így ment, reggel fél nyolctól, háromnegyed egyig, megállás nélkül. Hívatlan látogatói nem is titkolták, kicsodák: az un. “Nemzeti Hadtest” polgári csoportjától jöttek. A “Nemzeti Hadtestet” nemrégiben, leánykori nevén még “Azov” zászlóaljnak, majd brigádnak nevezték. Ez A BELÜGYMINISZTÉRIUM HALÁLBRIGÁDJA.

Az egyik leghírhedtebb, legkegyetlenebb terrorkülönítmény: legismertebb rémtettük a donyecki néphadsereg egy elfogott harcosának keresztre feszítése és elevenen történt megégetése volt egy elhagyott éjszakai mezőn. Valamennyi hasonló terrorbrigád közül a legnyíltabban viseli a nácik, az SS jelképeit. A hitlerizmus oly mértékben uralkodó eszme körükben, hogy egy, a kiképzésükre érkezett kanadai kiképző egység sarkon fordult és elment, amikor meglátta: kikkel van dolga. Legfrissebb hír szerint pedig még az amerikai Szenátus is erősen visszavett a brigádnak szánt pénzügyi segítségből – éppen kirívó nácizmusuk miatt.

A pártelnök asszony kilenc óra felé már hívta a rendőrséget. Egy ember jelent meg. Be akart jutni a lakásba (az asszony, természetesen nem engedte be. Már csak azért sem, mert vele együtt nyomult volna be a huligán társaság is). A rendőr nem csinált semmit, elment. A lárma, az egyre durvább fenyegetőzések pedig folytatódtak. Két órával később az asszony újra próbálkozott. Megint semmi. Déli negyed egykor még mindig semmi – de akkorra már, úgy látszik, a rendőrség kezdte kapiskálni: talán lenne valami dolga ilyenkor. Háromnegyed egykor aztán több rendőr jött, akik elzavarták az agresszív bandát.

A pártelnök asszony – minden túlzás nélkül – úgy értékelte: a társaság a vele való fizikai leszámolás céljából érkezett. (Hasonló eset történt aznap egy másik politikussal – szintén nagymama korú asszonnyal – is. Ott az egész családnak, közöttük még a kislány unokáknak, is át kellett élniük a közelgő pogrom rettenetét.

A bejárat előtti szűk folyosó tele volt pingálva fenyegető feliratokkal. “Meglakolsz a bűneitekért!” “Orosz világ, maradj otthon!” “Tűnés haza, Raskába (ez Oroszország gúnyneve a mai Ukrajnában)!” Vitrenko asszony egyébként tősgyökeres kijevi, ott is született. Parlamenti képviselő, kétszer államfő-jelölt volt. Elismert gazdasági szakértő.

Ha a pogromlovagok célja az volt, hogy Natalja Vitrenko ne menjen (ne mehessen) el a rendezvényre, azzal felsültek: a pártelnök asszony, igenis, elment.

EZ MAGA A FASIZMUS – értékelte a politikus. Az ügyben az Európai Emberi Jogi Bírósághoz fog fordulni.

Hát… ha a hivatalos Magyarország olyanokkal barátkozik, akik verőlegényeket küldenek politikai ellenfeleik lakására, hogy ott őket életveszélyes fenyegetésekkel próbálják megfélemlíteni, ahhoz csak “gratulálni” tudok. Egy kis újabb ízelítő “az ukrán nép történelmében elkezdődött új, legnagyszerűbb korszakból”. Aki így gondolja, annak kívánom: a saját bőrén is tapasztalja meg ezt a nagyszerű korszakot. Annak minden csodálatos vívmányával egyetemben.

(Csikós Sándor)

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!