Írta: J. V. Sztálin

Megnyitóbeszéd a Munkás-Paraszt inspekció felelős munkatársainak
I. Összoroszországi tanácskozásán

1920. október 15

Megnyitom a Munkás-Paraszt Inspekció funkcionáriusainak első összoroszországi tanácskozását.

Elvtársak! Mielőtt a tanácskozás áttérne gyakorlati munkájára, engedjék meg, hogy közöljem önökkel a Munkás-Paraszt Inspekció Népbiztosságának álláspontját abban a kérdésben, hogy szükség van-e inspekcióra egy munkás-paraszt államban, s ha igen, melyek annak a legfőbb feladatai.

Oroszország az első és egyetlen ország, ahol a munkások és parasztok kezükbe vették a hatalmat. A hatalom megragadásának a világ legmélyebbre ható forradalma volt az előfeltétele, amelyre az államhatalom régi apparátusának felszámolása és új apparátus megteremtése következett. Régen az volt a helyzet, hogy a munkások rendszerint az urakra dolgoztak, az urak pedig kormányozták az országot. Ezzel magyarázható, hogy a forradalom előtt csak az uralkodó osztályok rendelkeztek az ország kormányzásához szükséges tapasztalatokkal. Az Októberi Forradalom után azonban a munkások és parasztok kerültek hatalomra, akik sohasem kormányoztak, akik mindig csak másokra dolgoztak, és akiknek nem lehetett elegendő tapasztalatuk az ország kormányzás terén.

Ez az első körülmény, amely a szovjet ország államigazgatási apparátusában jelenleg mutatkozó fogyatékosságok forrásává lett.

Továbbá, a régi államigazgatási apparátus felszámolása után megtörtük ugyan a bürokratizmust, de a bürokraták megmaradtak. Szovjet funkcionáriusokká vedlettek át, bekerültek állami apparátusunkba és kihasználva az éppen hogy, hatalomra került munkások és parasztok tapasztalatlanságát, felújították az államvagyont fosztogató régi manipulációikat, bevitték a régi burzsoá erkölcsöket.

Ez a második körülmény, amely az államapparátusunkban mutatkozó fogyatékosságok alapjául szolgált.

Végül, az új hatalom teljesen szétrombolt gazdasági apparátust örökölt a régi hatalomtól. Ezt a rombolást tovább fokozta a polgárháború, melyet az Antant kényszerített Oroszországra. Ez a körülmény szintén egyik feltételévé lett gépezetünk hibáinak és fogyatékosságainak.

Ezek azok a főbb körülmények, melyek talaján az államapparátusunkban mutatkozó fogyatékosságok kihajtottak.

Világos, hogy amíg ezek a körülmények fennállanak, amíg állami apparátusunkban fogyatékosságok lesznek, addig szükség van az inspekcióra.

A munkásosztály természetesen rajta van, hogy megszerezze az ország kormányzásához szükséges tapasztalatokat, de a hatalomra került új osztály képviselőinek tapasztalatai egyelőre még nem elegendők.

Az átvedlett és apparátusunkba befurakodott bürokratákat természetesen fékezzük, de még nem fékeztük meg őket kellőképpen.

A rombolás, melynek következményeit le kell küzdenünk, állami szerveink lázas munkájának eredményeképpen természetesen enyhül, de azért mégiscsak megvan.

És éppen ezért, amíg ezek a körülmények fennállanak, amíg ezek a fogyatékosságok megvannak, külön állami apparátusra van szükségünk, amely tanulmányozza ezeket a fogyatékosságainkat, amely kijavítja azokat, s amely segítségére van állami szerveinknek abban, hogy a tökéletesedés útján előbbre jussanak.

Melyek tehát az inspekció fő feladatai?

Az inspekciónak két fő feladata van.

Az első feladat az, hogy az inspekció munkatársai felülvizsgálati munkájuk eredményeképpen vagy e tevékenységük során segítsék a központi és helyi hatalmi szervekben dolgozó elvtársainkat olyan számviteli formák kidolgozásában, amelyek legjobban biztosítják az államvagyon nyilvántartását, segítsék őket a jelentések legcélszerűbb formáinak megállapításában, segítsék rendbe hozni az ellátási apparátust, a béke és a háborús idők apparátusait, a gazdasági apparátust.

Ez az első fő feladat.

A második fő feladat az, hogy a Munkás-Paraszt Inspekció munkája során képezzen ki munkásokból és parasztokból olyan instruktorokat, akik kezükbe tudják venni az egész államapparátust. Elvtársak, az országot valójában nem azok kormányozzák, akik a polgári rendszerben parlamenti képviselőket, vagy a szovjet rendszerben szovjetkongresszusi küldötteket választanak. Nem. Az országot valójában azok kormányozzák, akik ténylegesen kézben tartják az állam végrehajtó apparátusát, akik ezt az apparátust vezetik. Ha a munkásosztály valóban kezébe akarja venni az államapparátust, hogy kormányozza az országot, tapasztalt megbízottakkal kell rendelkeznie — éspedig nemcsak a központban, nemcsak ott, ahol a kérdéseket megvitatják vagy eldöntik, hanem ott is, ahol a határozatokat végrehajtják. Csakis akkor mondhatjuk, hogy a munkásosztály valóban birtokába vette az államot. Ahhoz, hogy ezt elérjük, elegendő államigazgatási instruktorral kell rendelkeznünk. A Munkás-Paraszt Inspekció fő feladata, hogy kinevelje, kiképezze ezeket a kádereket oly módon, hogy munkájába bevonja a munkások és parasztok széles rétegeit. A Munkás-Paraszt Inspekciónak az ilyen káderek, a munkások és parasztok soraiból kikerülő káderek iskolájává kell lennie.

Ez a Munkás-Paraszt Inspekció második feladata.

Ebből következnek a Munkás-Paraszt Inspekció feltétlenül alkalmazandó munkamódszerei. A régi, forradalomelőtti időkben az ellenőrzés az állami intézményeken kívül állott, külső erő volt, mely az intézmények ellenőrzése során bűnösökre, gonosztevőkre vadászott és csakis erre szorítkozott. Ez a módszer mondhatnám, rendőri módszer volt, bűntettesek kihalászásának a módszere, szenzációs leleplezések módszere, melynek az volt a célja, hogy az egész sajtó kiabáljon a leleplezésekről. Ez a módszer elvetendő. Ez nem a Munkás-Paraszt Inspekció módszere. Inspekciónknak nem szabad idegennek tekintenie a felülvizsgált intézményeket, hanem úgy kell tekintenie azokat, mint saját intézményeit, amelyek sorsát szívén viseli, amelyeket tanítani és tökéletesíteni kell. Nem az a fontos, hogy egyes bűnösöket fülön csípjünk, hanem elsősorban az, hogy tanulmányozzuk a felülvizsgálandó intézményeket, tanulmányozzuk őket gondosan és komolyan, tanulmányozzuk fogyatékosságaikat és érdemeiket s lankadatlanul tökéletesítsük intézményeinket. A legnagyobb hiba volna és semmi esetre sem lenne kívánatos, ha az inspekció rendőri módszerekre szorítkoznék, ha kötekednék azokkal az intézményekkel, amelyeket felülvizsgál, ha a kákán is csomót keresne és a jelenségek felszínére fordítva minden figyelmét, mellőzné a fő hibákat.

A Munkás-Paraszt Inspekció munkamódszereinek a fő hibák feltárására kell irányulniok. Tudom, hogy a Munkás-Paraszt Inspekciónak ez az útja igen nehéz út, hogy gyakran elégedetlenséget kelt a felülvizsgált intézmények egyes munkatársaiban, tudom, hogy a Munkás-Paraszt Inspekció legbecsületesebb munkatársait gyűlölni fogják egyes elbizakodott hivatalnokok, sőt egyes kommunisták is, akik e hivatalnokok szavára hallgatnak. De a Munkás-Paraszt Inspekciónak nem kell ettől félnie. Ez legyen legfőbb parancsolata: ne kíméld az egyes személyeket, bármilyen állást töltenek is be, csak az ügyet, az ügy érdekeit kell kímélni.

Ez igen nehéz és igen kényes feladat, mely nagy kitartást és feltétlen tisztaságot, szeplőtlen tisztaságot követel munkatársainktól. Sajnos, meg kell mondanom, hogy egyes intézményeink felülvizsgálása során itt, Moszkvában, az ellenőrök nem állottak hivatásuk magaslatán. Meg kell mondanom, hogy a népbiztosság kérlelhetetlen lesz az ilyen ellenőrökkel szemben. A népbiztosság a legszigorúbb büntetést fogja követelni velük szemben, mert bemocskolják a Munkás-Paraszt Inspekció munkatársainak becsületét. Ha a Munkás-Paraszt Inspekciónak jutott osztályrészül az a rendkívül megtisztelő feladat, hogy helyrehozza intézményeink fogyatékosságait, hogy intézményeink munkatársait segítse előrehaladásukban, tökéletesedésükben, ha azt a feladatot tűzték a Munkás-Paraszt Inspekció elé, hogy ne kíméljen senkit, csak az ügy érdekeit kímélje, akkor nyilvánvaló, hogy a Munkás-Paraszt Inspekció munkatársainak tisztáknak, kifogástalanoknak és a maguk igazában kíméletleneknek kell lenniök. Feltétlenül ilyeneknek kell lenniök, mert csak így lehet nem pusztán törvényes, hanem erkölcsi joguk is arra, hogy másokat ellenőrizzenek, másokat tanítsanak.

„Izvesztyija Rabocse-Kresztyanszkoj Inszpekcij”
(„A Munkás-Paraszt Inspekció Hírei”) 9—10. sz.

1920 november—december.

(idézet: – Sztálin Művei 4. kötet – című könyvből)

SaLa

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

A mai nap! Sok boldogságot kíván a balrad.ru

Ma már 2019 január 23. szerda van. Rohan az idő! 

 A Gergely-naptár szerint az évből még 342 (szökőévekben 343) nap van hátra. 

De mi az a szökőév?
Szökőévek a következők: minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőévek viszont a 400-zal osztható évek. Vagyis a századfordulók évei közül csak azok szökőévek, amelyek 400-zal is oszthatók.
Ez alapján tehát a belátható időn belül ránk váró szökőévek 2020 és 2024…stb!
Nem lesz szökőév 2100, 2200 és 2300. Viszont szökőév lesz 2400.

A balrad.ru köszönti a ma névnapjukat ünneplő: Rajmund, Zelma + Alfonz, Amázia, Bertram, Emerencia, Emerka, Emese, Ildefonz, Janek, János, Manyi, Maréza, Mari, Mária, Mariella, Marinka, Marion, Marióra, Mariska, Masa, Milli, Mimi, Miriam, Mirjam, Moira, Molli, Rajmond nevű kedves  olvasóit.  

Sok boldogságot kíván a balrad.ru!

Úgyszintén köszöntjük a ma szülinapjukat ünneplőket is!

A balrad.ru MINDEN OLVASÓJÁNAK KÍVÁNJA: LEGYEN SZÉP A NAPJA!

Január 23 – án  IS nagy és emlékezetes dolgok estek meg a történelem során.

E napon is születtek és haltak meg nagy emberek, jelességek.

(Ötletet a megemlítéshez a wikipedia.hu-ról mazsoláztunk)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_23.

Döbrögisztánban ma Kaposvár napja van!

Amúgy pedig ma van Szűz Mária eljegyzésének napja (Boldogasszony menyegzője), régi katolikus ünnep.

A balrad.ru mai zeneajánlata:

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Donbassz

Nyalókakirály külügyére, Pavlo Klimkin nagyot húzott. Úgy véli legújabban, hogy meg kell oldani a kettős állampolgárság problémáját. Be kell fogadni a gondolatot, és a gyakorlatba átültetni.

“Ukrajnának szüksége van a kettős állampolgárság engedélyezésére, (az elyth legalább 75 százaléka már egyébként is kettős állampolgár. B-R) de ez a jog nem illetheti meg az orosz állampolgársággal is rendelkezőket. De ha Oroszország beszünteti az Ukrajna elleni agressziót, rájuk is kiterjeszthető” – közölte kijevi sajtótájékoztatóján.

Meg is indokolta elgondolását! “Ukrajnában egyre több politikus támogatja, hogy az ukránoknak joguk legyen kettő vagy több állampolgársággal rendelkezni. Ezáltal egy seregnyi eddigi megoldatlan problémát lehetne orvosolni.”

Jól is jönne a dolog, hiszen főnöke tegnap áruba bocsájtotta Maradék-Ukrajnát! Olyan SZABADKERESKEDELMI megállapodást kötött Izraelben az ő Netanyjahu komájával, hogy hitesék mind a tíz ujjaikat csak nyalogathatják.

A legfrisebb esélylatolgatások szerint pedig Hódító Valcmannak áll a zászló a március végi megmérettetésen. Nem a népszerűsége okán. Az elemzők rájöttek, hogy Valcman tárházában ott van minden kellék, ami a diadalhoz szükségeltetik.

Pénz, TECHNIKA, és mérhetetlen számban a neonáci “választási” szavazatszámláló “tituskik”! Akik még az urnába való bedobásban is hajlandók “segíteni”, és “rábeszélő képességük” kimondottan kiváló.

Érdekeset nyilatkozott ma Gyenyisz Pusilin, a DNR elnöke.

“…Nem kívánjuk (a népköztársaságok. B-R) Ukrajna megosztását. Sem területileg, sem a lakosság vonatkozásában. Úgy vélem, hogy nem zárható ki Oroszország és Ukrajna egy új államban való egyesülése…Az ukrán elnökjelöltek között sajnos nem látunk Donbassz polgárainak békét igérőt…”

– Hááát…! Pusilin utóbbi kijelentésével nagyjából tisztában vagyunk. Az “ÚJ ÁLLAM” kapcsán pedig bízunk látnoki képességeiben. (Bár Döbrögi vajdánk még tán az ötlettől is hideglelést kapna. Egy Új Szovjetunió?!)

Az EBESZ mai jelentése szerint aggasztó mértékben megnövekedett a donbasszi frontokon a latortűzszerszámok mennyisége. Azokat pedig aligha mutogatni cipelték oda a valcmanisták!

Az LNR frontszakaszon a helyzet változatlan.

A DNR frontszakaszra is igaz volt ez az állítás, amikor a jelentést kiadták:

Ám a DNR összefoglaló jelentés kiadása után jött a hír: Donyeck nyugati “elővárosát”, Sztaromihajlovkát brutális aknavetőzéssel kezdte ostromolni a latorhad. 120 milliméteres kaliberű eszközökkel bombázták a falut.

Debalcevoban halálos áldozatot és sebesülteket követelt a TÉL. Az irdatlan mennyiségű hó súlya alatt beszakadt egy üzemépület teteje.

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Szíria

Szíria – ügyileg most mindenki elemez és fölkészül.

Kardigan a holnapi moszkvai látogatásra, Vlagyimir Putyin pedig edzi az idegeit a fogadására.

Izrael a tegnapi támadás eredményeit elemzi, a szír hadsereg pedig a tanulságokat vonja le.

“Amúgy” csend van diplomáciailag. Harcilag sem nagy a lárma Szíriában. (Legalábbis a balrad.ru hírforrásai alapján.)

Az SDF ha nyögvenyelősen is, de lassan – lassan bedarálja rémkalifátusistáékat at Eufrátesz iraki határ csücsökben.

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

114 éve történt

Az orosz–japán háború utáni elégedetlenség és éhezés miatt alakult ki. A vereséggel végződő háború tovább rontott Oroszország amúgy is gyenge gazdasági helyzetén, s a cár tekintélye is megingott befolyásolhatósága miatt.

Általánossá vált a munkanélküliség, az éhínség, a szegényes lakásviszonyok. A munkásmozgalmak visszaszorítása céljából szakszervezeteket hoztak létre. Szentpéterváron egy ilyen szakszervezet vezetésével egy pópát, Georgij Apollonovics Gapon atyát bízták meg.

1905. január 9-én (a Julianus naptár szerint, a Gergely naptár szerint január 22 – én) a munkások a szentpétervári Téli Palota elé vonultak, hogy békésen kérjék a cárt a munkások nyomorának enyhítésére.

A rendőrség és a katonaság azonban a tömegbe lőtt, fegyvertelen emberek százait ölve meg. Bár a cár nem tartózkodott akkor a fővárosban, mégis neki tulajdonítják a szentpétervári véres vasárnap eseményeit.

Ennek ma 114 éve!

1905 január 22 – én az oroszországi Szentpéterváron megkezdődött az orosz polgári forradalom.

A cári rendszer megdöntésére azonban csak az 1917-es februári orosz forradalom volt képes.

Sikert viszont csak a NOSZF ért el.

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Hevület Moszkvában

Nem akar a balrad.ru belemagyarázni az Oroszországból érkező vitába semmit. Ám azt megjegyzi, hogy arrafelé a dolgok úgy kezdődnek, hogy”VALAKI” szóvá tesz VALAMIT!

Képtalálat a következőre: „Marija Zaharova - kép”

Az orosz KüM szóvivője Marija Zaharova a minap – NEM MINDEN ALAP NÉLKÜL – “CSAK ÚGY” – megrótta Anatolij Csubajszt, a “Rosnano” cég vezetőjét.

A Jelcin jó embereként számon tartott Anatolij Csubajsz az oroszországi politikai és gazdasági átalakítás kulcsszereplője, a politikai-gazdasági elit nyugatos és liberális táborának emblematikus alakja volt. Miniszterelnök – helyettesként és pénzügyminiszterként nem keveset tett azért, hogy az egyszerű orosz emberek millióinak ma is ökölbe szoruljon a talpa neve hallatán, és az akkor átélt “élmények” okán.

Mondjuk ki: Csubajsz oroszok millióit tette földönfutóvá, miközben ő és a haverek…

Ezt említette föl Zaharova. Csubajsz kissé mentegetőzött, és “lefiatalozta” Marija Zaharovát, akit meg nem hiába neveznek – persze csak titokban – “Lavrov Sárkánya” – ként. Zaharova nem hagyja magát, és csak tovább emleget valami bűnfélét.

Tegnap aztán “Lavrov Sárkánya” “váratlan” segítséget kapott a tűzokádáshoz. Igazi “nehézsúlyú” versenyző szállt be a csatába Zaharova oldalán, Natalja Poklonszkaja volt krími főügyész, Duma képviselő személyében. Aki már konkrét viselt dolgokra is utalt Csubajsz kapcsán.

Képtalálat a következőre: „Natalja Poklonszkaja - kép”

Egyelőre ott tart a dolog, hogy Poklonszkaja – Marija Zaharovához hasonló évjárat – annyiban igazat adott Csubajsznak, hogy “igen! Valóban fiatalok voltunk! De MERT NEM VOLTUNK HÜLYEGYEREKEK ÉS MA SEM VAGYUNK AZOK, EMLÉKSZÜNK! EZEK AZ EMLÉKEK PEDIG NEM SZÉPEK!”

A balrad.ru nem kíván belemagyarázni az ilyen Oroszországból érkező hírekbe semmit! De érdemes figyelni az arrólfelől érkező hírekre. Az ilyen “véletlen viták a köznépben” sokat sejtet(het)nek.

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

A telhetetlen és mohó nemmzetthyjetlenek!

Csak mennek és mennek: egyre több magyar dolgozik Labanciában

2018-ban hatezerrel több magyar dolgozott az országban, mint egy évvel korábban.

Egyetlen hónap alatt 34 ezer fővel csökkent labancéknál a dolgozók száma, azonban a magyar melósok száma így is nőtt! Ők jelentik a kivételt – írja a Privátbankár.hu.

Az egy évvel korábbihoz képest 79 ezer fővel nőtt az alkalmazottak száma a Lajtán túli közvetlen szomszédunknál. Közülük 50 ezren külföldiek.

A sógorék társadalombiztosítójának adatai szerint az év végén 94 458 döbrögisztáni állampolgár robotolt hivatalosan Labanciában, ami több mint hatezerrel vaskosabb az egy évvel korábbi adathoz képest.

Történt pedig mindez azon időszakban, amikor Döbrögisztánban az ÁTLAGKERESETEK “SZÁRNYALTAK”!

2018. novemberben vajdaságban a bruttó átlagkereset 355 100 forint volt, 10,4 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. 2018. január–novemberben a bruttó átlagkereset 327 200 forint, a nettó átlagkereset 217 600 forint volt, mindkettő egyaránt 11,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva – derül ki a KSH friss adataiból.

És mégis! Mindenek dacára ÚJABB HATEZER MAGYAR inkább a sógorokhoz…!

A telhetetlen és mohó nemmzetthyjetlenek!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Gyászmegemlékezés a politikai latrina előtti téren

28 év, több mint 8 ezer fagyhalott.

Képtalálat a következőre: „Simó Endre - kép”

A tél áldozatainak emlékére jelképes sírt állítottak a Kossuth téren, a hajléktalantörvény visszavonását követelték.
Képtalálat a következőre: „Simó Endre - kép”

https://www.facebook.com/magyarinfo/videos/309988692988034/

A jelképes sír előtt Simó Endre az MSZF főszervezője arról beszélt, hogy :

“Kegyeletünket jöttünk leróni több mint 8 ezer embertársunk jelképes sírja előtt, aki a rendszerváltás óta eltelt 28 évben fagyhalál áldozata lett. Megtöltenék ezt a teret, ha élnének, ha törődtek volna velük, és emberszámba vették volna őket. Ha nem vették volna el a fedelet a fejük fölül, és nem hagytak volna magára öreget és beteget, hanem tiszteletben tartották volna jogukat az élethez. De ahol embertelenség, könyörtelenség, és becstelenség kerekedik felül a szolidaritáson, a becsületen, az emberszereteten, ott a nagy kaszás kedvére arathat! Mint teszi most is, amikor szeptember hideg napjai és január 19. között 78-an szenvedtek fagyhalált. Túlnyomó részt saját fűtetlen otthonukban, vagy kórházba kerülésük után, mert már nem tudtak rajtuk segíteni. Ők azok, akiknek nem jutott tűzifa, vagy annyi erejük sem maradt, hogy felaprítsák. Sokan a szabad ég alatt hűlnek ki, mert a hajléktalan szállókon uralkodó áldatlan állapotok és a kint lét között az utóbbit választják, hiszen választani csak e kettő közül lehet!

A szenvedéssel szemben közönyös, a pénzt viszont annál inkább imádó hatalom október közepe óta a hajléktalanság kriminalizálásával próbál úrrá lenni a társadalmi gondon. A hajléktalan ellen fordul, nem a hajléktalanság ellen. A hajléktalanoktól akar megszabadulni anélkül, hogy kiküszöbölné a hajléktalanság okát. Rendőri módszerekkel próbál úrrá lenni hajléktalanságon és szegénységen. Nem társadalmi érdek vezérli urainkat, hanem a pénzvilág érdeke. A rászorulónak pedig annyi, ott marad a sorsára! Az „akinek nincs semmije, az annyit is ér” filozófia, az „Az él az utcán, aki ott akar élni” megvető politikai felfogás aljas hajlamokat ébreszt az ordas eszmék iránt fogékonyakban: szaporodnak a hajléktalanokkal szembeni atrocitások, és halállal fenyegetnek olyanokat, akik kiállnak a hajléktalan emberi jogaiért, lakhatási jogáért. „A hajléktalan söpredéknek nincs helye a Föld színén. Aki védi őket, nem magyar ember, hanem mocsadék zsidó, akinek ez nem hazája, csak itt lakik” – mondta nekem szóról szóra egy jól öltözött úriember, midőn számonkérően és fenyegetően hozzám lépett egy élelmiszer áruházban.

Barátaim, T. Egybegyűltek!

Ne hagyjuk megfosztani magunkat emberi lényegünktől! Ne hagyjuk magunkat szembeállítani az elesettekkel! Ne hagyjuk magunkat ordas eszmék fogságába ejteni a szolidaritás, az egymással való törődés, az önzetlenség, a felebaráti szeretet parancsolata helyett! Vigyázzunk, nehogy bekövetkezzék, amiről Radnóti Miklós szólt!

Oly korban éltem én e földön,

mikor az ember úgy elaljasult,

hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,

s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,

befonták életét vad kényszerképzetek.

Tántoríthatatlanul szembe kell szegülnünk az elaljasodással! Ellen kell állnunk az elembertelenedésnek! Megálljt kell parancsolnunk a gyűlöletet szítóknak! Ezért követeljük a hajléktalantörvény visszavonását, a hajléktalan emberszámba vételét, lakhatást kilakoltatás helyett, szociális lakásépítést, a szétválasztott családok újraegyesítését, a mezsgyére szorultak társadalmi visszaillesztését, társadalmi gondoskodást az öregekről, betegekről, hogy emberhez méltó körülmények között élhessék le hátralévő éveiket. Biztonságot követelünk létbizonytalanság helyett! Azonnal lássák el kellő mennyiségű tüzelőanyaggal a rászorulókat!

Életet fagyhalál helyett!

Kérem, szorítsunk kezet egymással az élet tisztelete és az emberszeretet jegyében!”

Képtalálat a következőre: „Simó Endre - kép”

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Egy a biztos: nagy a bizonytalanság!

Bizonytalanságok árnyékolják be a kedden kezdődő Világgazdasági Fórumot

Több jelentős vezető lemondta a részvételt, és a hagyományos nemzetközi gazdasági és politikai évnyitó ezúttal inkább az események után kullog. Néhány résztvevőre ráadásul globális súlyú feladatok hárulnak.

A kereskedelemben és a nemzetközi kapcsolatokban kialakult viták mellett a Nagy-Britannia európai uniós tagságának megszűnésével (brexit) összefüggő bizonytalanságok és a világgazdaság lassuló növekedésének témája uralja majd a 49. alkalommal megrendezett Világgazdasági Fórumot, amely kedden veszi kezdetét a svájci Davosban.

A négynapos, péntek estig tartó rendezvénysorozaton, amelynek idei mottója: Globalizáció 4.0: A globális környezet alakítása a negyedik ipari forradalom korában, a politika, a civil társadalom és az üzleti élet mintegy háromezer döntéshozója vesz részt több mint 100 ország képviseletében, köztük több mint hatvan állam- vagy kormányfő.

A bizonytalanságokat és a zavaros időket azonban jól jelzi, hogy

az iparilag hét legfejlettebb ország vezetői közül csak Angela Merkel német kancellár, Giuseppe Conte olasz miniszterelnök és Abe Sindzó japán miniszterelnök vesz részt a tanácskozáson.

Donald Trump, aki tavaly ellopta a show-t, amikor hivatalban lévő amerikai elnöktől ritka gesztusként megjelent Davosban, idén hiányozni fog. Mi több, egyáltalán nem utazik amerikai küldöttség a tanácskozásra az immár 27-dik napja tartó részleges kormányzati leállást miatt. Elvileg Steve Mnuchin pénzügyminiszter, Mike Pompeo külügyminiszter, Wilbur Ross kereskedelmi miniszter és Robert Lighthizer kereskedelmi főtárgyaló is jelen lett volna a globális elit svájci találkozóján.

Emmanuel Macron francia elnök ugyancsak belpolitikai okok miatt marad otthon, a kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen fellépő sárgamellényes mozgalom jelentette kihívásra keresi a választ. Theresa May brit miniszterelnök pedig továbbra is azon dolgozik, hogy konszenzust alakítson ki a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét tartalmazó megállapodás ügyében.

Oroszország és India vezetői sem utaznak Davosba, mint ahogy Kína elnöke sem. Hszi Csin-ping, aki

első kínai vezetőként 2017-ben vett részt a tanácskozáson és lépett fel a szabadkereskedelem védelmezőjeként, helyettesét, Vang Csi-sen alelnököt küldi Davosba, így neki jut az a feladat, hogy próbálja újra megnyugtatni az üzleti élet vezetőit.

A davosi tanácskozáson, amelyet egy azonos nevű svájci nonprofit alapítvány, a Világgazdasági Fórum szervez, a világ vezető politikai, társadalmi és gazdasági döntéshozói a legégetőbb globális kérdéseket vitatják meg, illetve határozzák meg a jövőre vonatkozó legfontosabb feladatokat. Általában Davos szokta megnyitni nem hivatalosan a gazdasági és politikai évet nemzetközi szinten, de a számos válság a hirtelen bizonytalanság érzetét keltette.                                                                                     (infostart)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: “…az általános bizonytalanság erős, mert az “emberek nem érzik magukat biztonságban, és nem hiszik el, hogy a világ jobb lesz holnap, mint ma…”

– A világelit meg is tesz mindent annak érdekében, hogy AZ EMBEREK ROSSZÉRZETE TOVÁBB erősödjön.

Márpedig az ilyesmiknek nem szokott jó vége lenni!

NINCS EZ ÍGY JÓL MAGYAROK!

Ilyen iskolákba járatja gyerekeit a magyar elit: havi 600 ezret sem sajnálnak

Egyre több szülő gondolja úgy, hogy a közoktatás helyett gyerekének valamilyen alapítványi, egyházi vagy egyéb magániskolát választ. Alternatíva pedig bőven van, viszont most már akkora a túljelentkezés, hogy bizonyos intézményekben licitálni kell a helyekért. Kíváncsiak voltunk, mégis mekkora kiadással számolhatnak a családok, ha a 2019/2020-as tanévet gyerekük már egy magán középiskolában kezdené meg.

Az Oktatási Hivatal információi szerint a 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére 55 ezren jelentkeztek, a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin mintegy 9600-an, a 8 évfolyamoson pedig csaknem 6 ezren vettek részt. A központi középfokú felvételi vizsgát alig pár napja, január 19-én írták a diákok. Nagy a tét: sokan vannak ugyanis, akik valamilyen alapítványi, egyházi vagy más magániskolába szeretnének bejutni. Persze, sok esetben a siker nem csak a felvételi eredményétől függ, hanem a szülők pénztárcájától is.

Egyre nagyobb a verseny, sok magán intézményben évről évre hatalmas a túljelentkezés, van, ahol licitálni kell a helyekre. Hogy egyre többen szeretnék menekíteni a közoktatási intézményekből a gyerekeiket, jól mutatja a Szülői Hang online szerveződő közösség 2018-ban, több mint 11 ezer szülői válasza alapján készült felmérése is, amelyből az derült ki, hogy

az állami intézményekből a szülők 65,3 százaléka szeretné kivenni a gyerekét, ha lenne erre lehetősége.

Ez a fajta menekülési szándék pedig általánosnak mondható, még a szülők által legjobbnak tartott közoktatási intézményekből is a szülők több mint harmada elvinné gyermekét, ha tehetné.

A Pénzcentrum kíváncsi volt, hogy a különböző magánintézményeknél mekkora tandíjat vagy alapítványi hozzájárulást kell fizetni. Mivel országszerte rengeteg magániskola működik, ezért szinte lehetetlen teljes képet festeni az oktatási intézményekről és a tandíjakról. Mi most a fővárosi és a Budapest közelében lévő iskolák díjszabásait vettük górcső alá, de leginkább arra voltunk kíváncsiak, hogy az úgynevezett nemzetközi középiskolákban mennyit kell fizetnie a szülőknek.

Keveseknek adatik meg, hogy ezt ki tudják fizetni: az American International School Of Budapestben a jelentkezési díj 400 dollár, vagyis közel 112 ezer forinta regisztrációs díj 800 dollár, vagyis 223 ezer forint, és ehhez jön még a tandíj. Ez a 9-10. osztályos tanulóknak 22 900 dollár, vagyis 6,4 millió forint, a 11-12. évfolyam diákjainak pedig 23 500 dollár, vagyis 6,5 millió forint. Tanrendje nem igazodik a magyar oktatási rendszerhez, hiszen jórészt külföldi diákok tanulnak az intézményben, amely nemzetközi érettségi bizonyítványt ad. A következő tanévben a jelentkezési díj marad 400 dollár, de a regisztrációs díj már 1000 lesz, vagyis közel 280 ezer forintnak megfelelő összeg.

A 9-10. osztályban a tandíj 23 300 dollárra nő, vagyis 6,5 millió forint lesz, a 11-12. évfolyamon pedig 23 900 dollár, azaz közel 6,7 millió forint.

Az egyik legdrágább intézmény az országban a The British International School Budapest. Itt van egy úgynevezett regisztrációs díj, ami 290 ezer forint, és van egy 30 ezres jelentkezési díj is. Sőt, 300 ezer forintos előleget is kell fizetnie a leendő hallgatók szüleinek, amit visszakapnak, ha a gyerek elhagyja az iskolát, amennyiben a szülők minden pénzt befizettek.

És akkor a tandíj: itt a hagyományos magyar középiskoláktól eltérően nem magyar, hanem brit tanrend szerint történik az oktatás.

A 10-11. évfolyam tandíja évente 6 millió forint, a 12-13. évfolyamon pedig 6,4 millió a mostani tanévben.

Ha a szülők szeretnék, hogy a gyerek az iskolában ebédeljen, még évente 283 ezer forintot kell fizetni. Hogy jövőre mennyi lesz a tandíj, arról a honlapon nem találtunk információt.

Britannica International School szintén nem olcsó: a 2018/2019-es tanévben csak a jelentkezési díj 30 ezer forint volt, plusz ehhez jött még egy 220 ezer forintos úgynevezett belépési díj. Az oktatás itt is a brit nemzeti tanterv szerint történik.

Az éves tandíj korcsoporttól függően 4,3 – 4,5 millió forint között alakul,

ha a szülők vállalták, hogy augusztus 1-jéig egy összegben befizetik azt. Aki részletfizetést kért és háromhavonta fizet az intézménynek, az viszont 4,5-4,7 millió forint közötti összeget kell, hogy fizessen ebben a tanévben. A következő tanévre vonatkozó információk egyelőre nem elérhetők az iskola honlapján. Hogy a következő tanévben hogyan alakulnak a tandíjak, arról a honlapon egyelőre nincs információ.

Greater Grace International School szintén nem olcsó: ebben a tanévben 350 ezer forint volt a regisztrációs díj,

a 9-10. évfolyamon a tandíj összege 3 millió 890 ezer forint, a 11-12. évfolyamon pedig 3 millió 985 ezer forint.

A tandíj nem tartalmazza a különböző iskolai programok díját, az ebéd költségét, az iskolai egyenruha árát.

Budapesti Nemzetközi Iskolában is van regisztrációs díj, ez 150 ezer forint, és van úgynevezett helyfoglalási díj is, ami a k következő tanítási évre vonatkozó iskolai férőhelyének biztosítására szolgál. Ezt viszont beszámítják a tanulmányi hozzájárulás összegébe, ami a nemzetközi program választása esetén 3 millió 390 ezer forint 9-10. évfolyamon, egy összegű befizetés esetén, ha pedig valaki a kéttannyelvű programot választja, akkor 2 millió 963 ezer forint.

11-12. évfolyamon mind a két esetben 3 millió 496 ezer forintot kell fizetnie a szülőknek.

A fentieknél jóval olcsóbb a Gustave Eiffel Francia Óvoda Általános Iskola és Gimnázium tandíjai képzésenként változnak (vagyis az óvodai képzés kevesebbe kerül, mint az alsó tagozatos képzés és utóbbi kevesebbe kerül, mint a felső tagozat), de

a gimnázium tanulóinak az éves összeg a 2019/2020-as tanévre vonatkozó tandíja 1 892 100 forint,

ehhez jön még a 200 ezer forintos első beiratkozási díj.

Az alternatív iskolák olcsóbbak

Nem kell persze milliókat fizetni azért, hogy ne az állami iskolába járjon a gyerek. Rengeteg alternatív iskola működik országszerte. Hatalmas különbségek vannak az iskolai program, a tanrend vagy akár a tandíjat tekintve is. Néhány példa a teljesség igénye nélkül:

  • Kürt Alapítványi Gimnázium a Pénzcentrum kérdésére közölte, jelenleg havonta 47 ezer forint az alapítványi hozzájárulási díj, hogy a következő tanévben mennyi lesz, még nem tudták megmondani.
  • Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai vezetője, Horn Görgy 2017. decemberében beszélt arról a Pénzcentrumnak, hogy az iskolában a helyek kétharmadára felvételiztetnek, az egyharmadát pedig piaci alapon, licittel adják el azoknak, akik hajlandók többet fizetni azért, hogy a gyerekük oda járhasson, és a többletpénzből azokat támogatják, akiknek nincs elég pénzük a költségtérítésre. A 2019/20-as tanévben a szülői költségtérítés havonta 100 ezer forint lesz.
  • Rogers Akadémián magántanulói státuszban, egyéni célok, terv és órarend szerint tanulhatnak a gyerekek. Több csomagajánlat közül választhatnak a szülők: az úgynevezett alap szolgáltatás 50-80 ezer forint, a sztenderd csomag (amiben van délutáni elfoglaltság is) 120 ezer forint, és az úgynevezett teljes szolgáltatás ára 150 ezer forint. Utóbbi már nagy hangsúlyt fektet a nemzetköziségre, külföldi kapcsolatok kiépítésére.
  • Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnáziumban 25 ezer forintos beiratkozási díj van, ezt nyár elején kell fizetni, aztán tanév közben 50 ezer forintos beiratkozási díjat is kérnek, és havi 40 ezer forint a szülői hozzájárulás.                                                                                                                       (penzcentrum)

Bal-Rad komm: “…Keveseknek adatik meg, hogy ezt ki tudják fizetni…”

– Ám ha ki tudják fizetni a szülők, a nebuló máris indulhat Döbrögi Rasi Hercegnő nyomdokain a svájci École hôtelière de Lausanne nemzetközi kapcsolatépítő intézménybe, tovább pallérozódni. Már ha a Kedves Szülők bugyellárisa bírja. De hát ha már ADDIG futotta, azután is futni fogja az Új Nemmzetthy Elyth szülői gárdájának a csemete további okítására!

MERT ÍGY ALAKUL ÁM KI AZ ÚJ NEMMZETTHY ELYTH! AZTÁN A CSEMETÉK EGYMÁS KÖZÖTT HÁZASODVA LÉTREHOZZÁK AZ ÚJ NEMMZETTHY ARISTOCRATIÁT!

Aztán beágyazódnak a Nemmzetthközzy Elythbe és Aristocratiába! Ilyen egyszerű ez! Csak pénz kell hozzá!

Ami azért nem sokaknak van! Csak a “szemeseknek”! Akik tűzközelben voltak/vannak, és mindig résen!

Ez garantálja az antalli álom, az Új “Magyar” Burzsoázia létrejöttének megvalósulását!

Ezt a megvalósulst persze MI – MAGYAROK! – garantáltuk/garantáljuk!

NINCS EZ ÍGY JÓL MAGYAROK! NEM IS VOLT EZ ÍGY MINDIG! DE – TALÁN – NEM IS MARAD ÍGY!

A közoktatásnak – óvodától az első diplomáig – ÁLLAMI PRIVILÉGIUMNAK KELL(ene) LENNIE, “INGYENESNEK”, ÉS MINDEN TEHETSÉGES FIATAL ELŐTT NYITOTTNAK!

A közoktatás mindenütt AZONOS FELTÉTELEK, ÉS AZONOS KÖVETELMÉNYEK SZERINT KELL működjön, AZONOS CÉL ÉRDEKÉBEN: A KÖZÖSSÉG JAVÁRA, A TÁRSADALOM JAVÁRA, ANNAK IGÉNYEI SZERINT!

Volt időszak Magyarországon, amikor ez így volt! A szocializmus – a Magyar Népköztársaság – időszakában!

Furcsa állapot: HA NEM LETT VOLNA, MOST NEM ALAKULHATNA AZ ÚJ NEMMZETTHY ELYTH! Amely tulajdonképpen csak egy tolvajbanda! Amelyet MI MAGUNK vettünk koloncként a nyakunkba, és cipeljük lelkesen – bár egyre nagyobb dühvel és undorral!

NINCS EZ ÍGY JÓL MAGYAROK!