Sztálin – Rövid életrajz 1912-1917

Sztálin – Rövid életrajz 1912-1917

A prágai értekezlet határozataiban előre megmondta, hogy egy forradalmi fellendülés a közeli jövőben elkerülhetetlen és mindent megtett arra, hogy a párt ezt a fellendülést teljes felkészültséggel fogadja. Az értekezlet bolsevik Központi Bizottságot választott, központi szervet létesített (a Központi Bizottság Orosz Irodáját) az oroszországi forradalmi munka gyakorlati vezetésére és elhatározta a „Právda” („Igazság”) kiadását. Az értekezlet Sztálint, aki már 1910 óta a Központi Bizottság meghatalmazottjaként (a „Központi Bizottság ügynökeként”) dolgozott, távollétében megválasztotta a Központi Bizottság tagjának. Lenin javaslatára Sztálin lett a Központi Bizottság Orosz Irodájának vezetője. De Sztálin száműzetésben volt, meg kellett szervezni szökését. Lenin megbízásából Szergo Ordzsonikidze Vologdába utazott Sztálinhoz és tájékoztatta a prágai értekezlet határozatairól. 1912. február 29-én Sztálin ismét szökik a száműzetésből. Rövid „szabadsága” alatt erélyes tevékenységet fejt ki: a Központi Bizottság megbízásából beutazza Oroszország legfontosabb vidékeit, előkészíti a közeledő májusi ünnepet, megírja a Központi Bizottság ismeretes május elsejei röplapját, a lénai sztrájk napjaiban irányítja Pétervárott a „Zvjezdá” („Csillag”) c. bolsevik hetilapot.

A pártszervezetek megerősítésének és a tömegbefolyás megszerzésének hatalmas fegyvere volt a bolsevik párt kezében a Pétervárott megjelenő — tömegekhez szóló — bolsevik napilap, a „Právda”. A „Pravdát” Lenin utasításának megfelelően, Sztálin kezdeményezésére alapították. Sztálin vezetése alatt készült a lap első száma és alakult ki iránya.

A „Právda” a forradalmi mozgalom új fellendülésével együtt született meg. Első száma április 22-én (az új naptár szerint május 5-én) jelent meg. Valóságos ünnepnapja volt ez a munkásoknak. A „Právda” megindulásának emlékére később május 5-ét a munkássajtó ünnepének tették meg.

„Az 1912-es «Právda» lerakta az alapzatot a bolsevizmus 1917-es győzelméhez” — írta Sztálin elvtárs a „Právda” tízedik évfordulójára.

1912. április. 22-én Sztálint Pétervárott az utcán letartóztatták és néhány hónapi börtön után — ezúttal messzebbre — a Narym vidékére száműzték három évre. De már 1912. szeptember 1-én Sztálin újra megszökik a száműzetésből, Pétervárra. Itt a bolsevik „Právdát” szerkeszti és vezeti a bolsevikok tevékenységét a választási kampányban a IV. Állami Duma választása idején. A rendőrség üldözi, mindenütt sarkában van és Sztálin nagy kockázattal lép fel egész sor rögtönzött gyári gyűlésen. Ámde a munkásszervezetek és maguk a munkások őrködnek Sztálin felett és megóvják a rendőrségtől.

Ebben a választási kampányban, mely a párt győzelmével végződött, igen nagy szerepet játszott a „Pétervári munkások utasítása munkásképviselőjük számára”, amelyet Sztálin írt és amelyet Lenin igen nagyra becsült. Lenin az „Utasítást” nyomdába küldte és ezt írta hozzá: „Okvetlen visszaküldeni!!! Nem bepiszkolni. Rendkívül fontos, hogy ezt az okmányt megőrizzük.” A „Právda” szerkesztőségéhez intézett levélben Lenin ezt az utasítást adta: „Ezt a pétervári képviselő számára szóló utasítást okvetlenül közölni kell, mégpedig feltűnő helyen, nagy betűkkel.” Sztálin „Utasítása” a munkásokat az 1905-ös forradalom meg nem oldott feladataira emlékeztette és forradalmi harcra hívta fel őket, harcra két fronton — mind a cári kormány, mind a liberális burzsoázia ellen, amely a cárizmussal való megegyezést kereste. A választások után Sztálin a dumafrakció bolsevik részének irányításával foglalkozik. Sztálinnal együtt működnek Pétervárott J. Szverdlov és V. Molotov, aktív részt véve a „Právda”, a választási kampány és a duma-frakció vezetésében. Lenin és Sztálin között ebben az időben még szorosabb kapcsolat alakul ki. Lenin leveleiben teljes mértékben helyesli Sztálin tevékenységét, beszédeit, cikkeit. Sztálin kétszer utazik Krakkóba Leninhez: 1912 novemberében és december végén, a Központi Bizottságnak a pártmunkásokkal tartott tanácskozásaira.

Külföldi tartózkodása alatt Sztálin megírja „A marxizmus és a nemzeti kérdés” c. munkáját, amelyet Lenin igen nagyra becsült. Lenin azt írta erről a munkáról: „Az elméleti marxista irodalomban a szociáldemokrácia nemzeti programjának alapját az utóbbi időben már megvilágították (elől jár ebben Sztálin cikke).” Sztálinnak a „Marxizmus és a nemzeti kérdés” c. munkája a bolsevizmusnak rendkívül jelentős fellépése volt a nemzeti kérdésben a nemzetközi arénán a háború előtt. Ez volt a bolsevizmus elmélete és programnyilatkozata a nemzeti kérdésben. Élesen és nagy erővel állított szembe ez a munka két módszert, két programot, két világnézetet a nemzeti kérdésben: a II. Internacionálét és a leninizmusét. Sztálin Leninnel együtt összezúzta a II. Internacionálénak a nemzeti kérdésben vallott opportunista nézeteit és dogmáit. Lenin és Sztálin voltak azok, akik a nemzeti kérdés marxista programját kidolgozták. Munkájában Sztálin kifejtette a nemzet marxista elméletét, megformulázta a nemzeti kérdés megoldása bolsevik módszerének alapjait (azt követelve, hogy a nemzeti kérdést tekintsék a proletárforradalom általános kérdése egy részének, elszakíthatatlan kapcsolatban az imperializmus korszakában kialakult egész nemzetközi helyzettel), megalapozta a munkások nemzetközi tömörítésének bolsevik elvét.

1913. február 23-án Sztálint egy esti ünnepélyen, amelyet a bolsevikok Pétervári Bizottsága a Kalasnjikovi gabonatőzsde termében rendezett, letartóztatták. A cári kormány Sztálint ezúttal a távoli Turuchánszki vidékre száműzi négy évre. Sztálin eleinte a Kosztino nevű telepen tartózkodik; utóbb, 1914 elején, a cári csendőrök, újabb szökéstől tartva, még északabbra viszik, a Kuréjka nevű telepre, egészen az Északi sarkkörhöz. Itt tölti az 1914-es, 1915-ös és 1916-os évet. A messzi szibériai kietlenségben ez volt a lehető legsúlyosabb politikai száműzetés.

1914 nyarán megkezdődött az első imperialista háború. A II. Internacionálé pártjai gyalázatosan elárulták a proletariátust, átmentek az imperialista burzsoázia oldalára. Csak Lenin, csak a bolsevikok maradtak hívek a nemzetköziség harci lobogójához, csak a bolsevikok pártja tűzte ki azonnal és ingadozás nélkül az imperialista háború elleni elszánt harc zászlóját. Elvágva az egész világtól, elszakítva Lenintől és a párt központi szerveitől, Sztálin a háború, a béke és a forradalom kérdéseiben a lenini, internacionalista álláspontot foglalja el. Leveleket ír Leninnek, Beszédeket mond a száműzött bolsevikok gyűlésein Monasztyrszkoje nevű faluban (1915), megbélyegzi azt a gyáva és áruló magatartást, melyet Kámenjev a bolsevik „ötös csoport” — a IV. Állami Duma tagjai — elleni bírósági tárgyaláson tanúsított. A száműzött bolsevikok csoportjával együtt üdvözli (1916-ban) „A munkásbiztosítás kérdései” c. legális bolsevik folyóiratot, rámutatva, hogy a folyóirat feladata: latba vetni „minden erőt és igyekezetet abból a célból, hogy országunk munkásosztályát eszmeileg bebiztosítsuk Potrjészov, Levickij és Plechánov urak mélyen mételyező, proletárellenes és a nemzetköziség elveinek gyökeresen ellentmondó prédikációi ellen.”

1916. decemberben Sztálint mozgósítják a hadseregbe és Krasznojarszkba, majd Acsinszk városába toloncolják. Itt éri a februári forradalom híre. 1917. március 8-án Sztálin elutazik Acsinszkból; az útról üdvözlő táviratot küld Leninnek Svájcba.

1917. március 12-én Sztálin a turucháhszki száműzetés minden nélkülözését férfiasan kiállva, újra Pétervárott van, Oroszország forradalmi fővárosában. A párt Központi Bizottsága Sztálinra bízza a „Právda” vezetését.

A bolsevikok pártja éppen hogy kilépett az illegalitásból. A párt legtekintélyesebb és legtevékenyebb tagjai közül sokan távoli száműzetésből és börtönökből tértek vissza. Lenin emigrációban élt. A burzsoá Ideiglenes Kormány minden módon késleltette hazautazását. Ebben a felelősségteljes időben Sztálin tömöríti a pártot arra a harcra, amelynek célja a burzsoá-demokrata forradalom átnövése a szocialista forradalomba. Sztálin irányítja Molotovval együtt a bolsevikok Központi Bizottságának és Pétervári Bizottságának működését. Sztálin cikkeiben a bolsevikok megkapják az elvi jelentőségű irányító utasításokat munkájuk számára. Sztálin mindjárt első cikkében — „A Munkás- és Katonaküldöttek Szovjetjeiről” — így fogalmazza meg a párt alapvető feladatát:

„Megerősíteni ezeket a Szovjeteket, mindenütt megteremteni őket, összekapcsolni őket egymással, élükön a Munkás- és Katonaküldöttek Központi Szovjetjével, mint a nép forradalmi hatalmának szervével.”

Egy másik cikkben — „A háborúról” — Sztálin kimutatta, hogy az imperialista háború jellege nem változott meg azáltal, hogy a hatalom az Ideiglenes kormány kezébe ment át, hogy az 1914—1917-es háború a burzsoá Ideiglenes kormány alatt is rabló, igazságtalan háború marad.

Sztálin, Molotov és mások a párt többségével együtt az imperialista Ideiglenes Kormány iránt való bizalmatlanság politikája mellett szálltak síkra. Felléptek a mensevikek és eszerek honvédő álláspontja és az Ideiglenes Kormány feltételes támogatásának ama fél-mensevik álláspontja ellen, amelyet Kámenjev és más opportunisták képviseltek.

(idézet:- Sztálin: Rövid életrajz – című könyvből)

SaLa

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

 

A mai nap! Sok boldogságot kíván a balrad.ru

Ma már 2018 október 19. péntek van. Rohan az idő! 

Gyorsan letelik ez az esztendő is!  Az évből már csak 73 nap van hátra. (Szökőévben eggyel több)

De mi az a szökőév?

Szökőévek a következők: minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőévek viszont a 400-zal osztható évek. Vagyis a századfordulók évei közül csak azok szökőévek, amelyek 400-zal is oszthatók.

Ez alapján tehát a belátható időn belül ránk váró szökőévek 2020 és 2024…stb!

Nem lesz szökőév 2100, 2200 és 2300. Viszont szökőév lesz 2400.      

A balrad.ru köszönti a ma névnapjukat ünneplő: Nándor, Alárd, Berény, Federika, Ferdinánd, Fernandó, Frida, Friderika, Izsák, Joel, Laura, Lauretta, Lora, Lorella, Lorett, Lúciusz, Pál, Pável, Péter, Pető, Pósa nevű kedves  olvasóit.  

Sok boldogságot kíván a balrad.ru!

Úgyszintén köszöntjük a ma szülinapjukat ünneplőket is!

A balrad.ru MINDEN OLVASÓJÁNAK KÍVÁNJA: LEGYEN SZÉP A NAPJA!

Október 19 – én  IS nagy és emlékezetes dolgok estek meg a történelem során.

E napon is születtek és haltak meg nagy emberek, jelességek.

(Ötletet a megemlítéshez a wikipedia.hu-ról mazsoláztunk)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_19.

Ma van Rilai Szent János, Bulgária védőszentje ünnepe, Albániában pedig Teréz anya napja.

A balrad.ru ma az alábbi zenével köszönti olvasóit:

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

 

 

Stadiont még! Ezeret! Építsetek – építsetek!

Lakástakarék helyett: 17 milliárdért épülhet az új Bozsik-stadion

A foci mindenek felett – ezt üzeni a szerdai Magyar Közlönyben megjelent két kormányrendelet: egyikük kiemelt üggyé teszi a Kispestre tervezett Bozsik József-stadion építését – ez azt jelenti, hogy az építkezéshez szükséges telekügyletek akkor is rendezettnek számítanak, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása még nem történt meg.

A másik határozat pedig rögzíti, hogy mennyibe kerül majd a 8000 fő befogadására alkalmas fedett, UEFA 4. kategóriájú stadion: a felső összeghatár szerint összesen 16,98 milliárd forintot költhetnek rá, ebből 12 789 100 000 forintot jövőre, 4 199 600 000 forintot pedig 2020-ban kell biztosítson a Miniszterelnökséget vezető miniszter, vagyis Gulyás Gergely.
Nemzeti Sport már napokkal előre jelezte az örömhírt, hogy hamarosan kezdődhet a stadionépítés: cikkükben arra is kitértek, hogy kik nyerték el az erre kiírt közbeszerzési tendert – magyarán, kik járnak jól az állami megbízással.
Talán senki sem lepődik meg azon, hogy a Felcsúton is szorgoskodó Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. és a West Hungária Bau Kft. építheti fel a klub új stadionját. Előbbit céget Végh Gábor vezeti, aki közös VIP-páholyból nézhetett meccset Orbánnal, utóbbi pedig a győri Paár Attila érdekeltsége, aki korábban Tiborcz István üzlettársa volt, és vállalkozása hasít az állami beruházásokon.
Miközben a stadionépítésre láthatólag van tervezett költségvetési forrás, a százezrek számára öngondoskodást jelentő lakástakarék-pénztárt egyetlen nap alatt kivégezte a kormány, mivel sajnálták rá az állami támogatást. A megtakarítási forma eltörlését kezdeményező fideszes Bánki Erik javaslatában azzal is indokolta az állami forráskivonást, hogy az ltp-t sokan nem építkezésre, hanem felújításra vették fel.                                        (nepszava)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

 

Bal-Rad komm: 17 milliárd? 2018 – ban egy futballstadionra? Ami 2020 – ra – KÉT ÉV MÚLVA – fog elkészülni?

LESZ A VÉGSZÁMLA ÖSSZEGE MIN. 25 MILLIÁRD! (És akkor még visszafogtuk a jóskedvünket!)

 

 

Ki repül(t)?

Demeter Márta: „Ne haragudjon, már a kérdést sem értem”

Nem gondolja, hogy hibázott, hanem továbbra is magabiztosan várja a honvédelmi, illetve a belügyminiszter válaszát az Orbán Flóra hazareptetéséről feltett kérdéseire az LMP-s Demeter Márta. Az ellenzéki párt eddig sem túl népszerű társelnökjelöltjének három nappal a tisztújítás előtt viszont nem jött valami jól az ügy, ahogy a lassan abszurddráma-szereplővé váló LMP-nek sem. A ciprusi repüléssel kapcsolatban mindenesetre vannak kérdőjelek.

Tovább rontott pártbeli helyzetén az LMP-ben egyébként sem igazán szívelt Demeter Márta azután, hogy a nem kormánypárti sajtó – köztük a hvg.hu is – kedden kiszúrta és szemlézte a honvédelmi és a belügyminiszternek címzett, kérdésekbe fogalmazott állításait, miszerint a Magyar Honvédség egyik „nemkormánygépként” elhíresült Airbus 319-esén kiképző repülés keretében hozták haza a hónap elején Pafoszról Orbán Flórát, Orbán Viktor 14 éves lányát. A cikkek megjelenése után egy órával a Kormányzati Tájékoztatási Központ fake newsnak és aljas rágalomnak nevezte az állítást, az ugyanonnan vezérelt Origo nem sokkal később pedig egy komplexebb cáfolattal is előállt: eszerint az említett Pafosz–Budapest-utat a honvédségi Airbusszal megtevő Orbán Flóra nem a miniszterelnök lánya, hanem a ciprusi békefenntartó misszióból családostul hazatérő Orbán L. nevű százados kétéves lánya volt, aki a százados feleségével együtt kapott parancsnoki engedélyt, hogy a misszió tagjaival repüljön Budapestre.

© Facebook / Demeter Márta

Nem sokkal később a Honvédelmi Minisztérium is kiadta az Origóéval megegyező cáfolatát, az eredeti állításokat is átvevő orgánumok értelemszerűen frissítették a cikkeiket, a kormánypárti sajtóban pedig útjára indult az elkerülhetetlen: lám, így működik az ellenzék, és az „ellenzéki” sajtó álhírterjesztése.

A történtek után a Demeter kérdéseit elsőként feldolgozó, így az „Orbán lány repüléséről” elsőként hírt adó azonnali.hu miniinterjút készített a képviselővel, amelyben arra is rákérdeztek: hányas volt matekból az LMP képviselője, hogy nem számolta ki az utazó lány életkorát, és arra is, hogy a történtek után alkalmasnak tartja-e még magát az LMP társelnöki posztjára – amelyről történetesen szombaton szavaz majd az LMP részleges, Szél Bernadett lemondása miatt összehívott tisztújító kongresszusa. (Erről, illetve Demeter esélyeiről ebben a cikkünkben írtunk részletesen.)

Az azonnali.hu kérdései azért is meglepőek, mert a lap egyik tulajdonosa az LMP-s Ungár Péter, aki – ahogy az említett cikkünkben is írtuk – pár nappal korábbi írásában éppen arról győzködte az LMP-tagságát, hogy fatális hiba lenne, ha nem szavaznák meg szombaton társelnöknek Demeter Mártát.

© Reviczky Zsolt

A történtek után páton belüli forrásaink szerint ugyanakkor még nehezebb a társelnökjelölt helyzete, mint korábban, bár a „benézett” repülőztetéssel állításuk szerint Demeternek nemcsak a saját, hanem az LMP, sőt az ellenzéki sajtó hitelét is sikerült (tovább) rombolnia.

„Most már tényleg nagyon nehéz cáfolnunk, hogy nem szerződtünk le a kortárs abszurd nagyjaival, Tasnádi Istvánnal vagy Pintér Bélával, és nem ők írják az LMP-ben zajló eseményeket – utalt a pártban-párt körül szinte folyamatos botrányokra, kínos esetekre egy képviselő, aki állítása szerint már a cáfolatok előtt, Demeter benyújtott kérdéseit látva fogta a fejét, a politikus ugyanis azzal kérte számon az utazást a minisztereken, hogy „Pafosz szigetéről” hozták haza Orbán Flórát, miközben Pafosz nem egy sziget, hanem Ciprus egyik nagyvárosa.

Az LMP frakciójában információink szerint kedden szerették volna rávenni Demeter Mártát, hogy adjon ki egy elnézést kérő közleményt a történtek miatt, de ő erre nem volt hajlandó.

A képviselő a hvg.hu megkeresésére is magabiztosnak tűnt: bár arra többszöri kérdésünkre sem válaszolt, hogy az általa megtekintett iratokban volt-e Orbán Flóra neve mellett születési évszám, amely felett esetleg elsiklott, tehát hibázhatott-e, azt többször is megismételte: az iratbetekintésen látottak alapján nem véletlenül úgy adta be a kérdést, ahogy (Nem tartja aggályosnak, hogy a Magyar Honvédség Airbus repülőgépe kiképző repülés keretében szállíthatja a miniszterelnök lányát?), illetve: nem az Origóból vagy egy minisztériumi közleményből szeretne választ a kérdéseire, hanem az érintettektől – a belügy-, illetve a honvédelmi minisztertől – várja továbbra is a hivatalos verziót. Vagyis: ha valóban nem a miniszterelnök lánya utazott haza Pafoszból, akkor ezt igazolja valamilyen módon a HM, vagy az utazást engedélyező Összhaderőnemi Parancsnokság (ÖHP) parancsnoka tegye nyilvánossá az ezzel kapcsolatos iratokat.

A kérdésre, hogy a történtek befolyásolják-e szerinte a megválasztási esélyeit a szombati tisztújításon, Demeter Márta azt mondta:

„Ne haragudjon, de már a kérdést sem értem”.

Bár a párton belüli vélemények legtöbbje szerint a kínos helyzet elkerülésére a képviselőnek kellett volna bizonyítania, hogy valóban a miniszterelnök lánya utazott az Airbuson, mielőtt feltette a kérdést, azért akadnak, akik Demeter Márta igazában hisznek, szerintük a kormány illetve a „lakájmédia” villámgyorsan előhúzott egy fiktív történetet egy fiktív századossal, tudván, hogy nemzetbiztonsági okokra hivatkozva sosem kell majd kiadnia a bizonyítékot, hogy utazott-e valóban kétéves Orbán Flóra a repülőn. Emlékezetes, a honvédelmi minisztérium pár napja szintén arra hivatkozva tagadta meg a hvg.hu-nak a „nemkormánygéppel” kapcsolatos adatok kiadását, hogy az a honvédség működésére vonatkozó információ lévén nem nyilvános.

© MTI / Újvári Sándor

A pafoszi úttal kapcsolatban egyébként az utaslistán túl is vannak kérdőjelek: nem világos például, hogy miért a híres üdülőváros, Pafosz repteréről indult az Airbus Budapestre, amikor a ciprusi magyar misszió tagjai három helyőrségben állomásoznak: Nicosiában, Famagustában, illetve Athienou-ban, amelyek közül mindhárom több száz kilométernyire van Pafosztól, míg a főváros, Nicosia reptere csak néhány kilométernyire.

Mindeközben a Fidesz-frakció felszólította Demeter Mártát, hogy azonnal távozzon a magyar Országgyűlésből. A kormánypárt szerint ugyanis az LMP-s képviselő nem nyilvános adatok közzétételével megszegte képviselői esküjét, és alaptalanul megrágalmazott ártatlan embereket, emiatt a polgári jogi és a büntetőjogi felelősség egyaránt felmerül. – Amennyiben a képviselő nem távozik az Országgyűlésből, felszólítjuk az LMP-t, hívja vissza a rendészeti bizottság alelnöki székéből, illetve tagjai sorából alkalmatlanság miatt – mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.        (HVG)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: A politikai karrierért BÁRMIT?

LMP társelnöknek lenni manapság egyet jelent a döbrögista hordához kötődéssel! Ha a társelnökaspiráns “idegen test” a NER – ben, hát megnézheti magát! De ez legyen a NER, Ungár, és Demeter Márta gondja.

NEM GONDOLNÁNK Demeter Mártáról, hogy egy “zicherbiztos” információra ráugorva felületesen néz át dolgokat, majd hirtelen “féjknyúzt” gyárt belőle. Az viszont ELKÉPZELHETŐ, hogy beültették a hintába.

Mindenesetre annyira hülye nem lehet, hogy az utaslistán nem tűnik fel neki az Orbán L. honvéd szds. – Orbánné “X”. – és Orbán Flóra ESETLEGES családi kötődés.

Ám az is elképzelhető, hogy Demeter verziója SZÁNDÉKOS DEZINFORMÁCIÓN alapul, ami megintcsak “megér(ne) egy misét”! (Arról nem is szólva, hogy a “NAGY Flóra” sztori bőven belefér Döbrögisztán mindennapi történéseibe, amire SZINTE MINDENKI CSAK LEGYINT! Mint NEM SZOKATLAN jelenségre!)

Az biztos, hogy a horda ellentámadásba lendült. Egy egyszerű és kézzel fogható bizonyítás helyett elkezdenek görgetni egy aprócska hólabdát – dombnak fölfelé. Demeter Mártát bizonyítási kényszerbe hozva.

“…kedden szerették volna rávenni Demeter Mártát, hogy adjon ki egy elnézést kérő közleményt a történtek miatt, de ő erre nem volt hajlandó. A képviselő a hvg.hu megkeresésére is magabiztosnak tűnt: bár arra többszöri kérdésünkre sem válaszolt, hogy az általa megtekintett iratokban volt-e Orbán Flóra neve mellett születési évszám, amely felett esetleg elsiklott, tehát hibázhatott-e, azt többször is megismételte: az iratbetekintésen látottak alapján nem véletlenül úgy adta be a kérdést…”

Csupán az a kérdés, hogy VALÓDI – EREDETI – DOKUMENTUMOKAT adtak eléje BETEKINTÉSRE, vagy valami “beetető” – ÉS NEM MÁSOLHATÓ – hülyeséget.

Reméljük, hogy Demeter Mártának JÓ OKA VAN A MAGABIZTOSSÁGRA! Lehet viszont olyan gyanúnk, hogy ez a magabiztosság el lesz takarítva!

Valahol sántít a kommunikáció.

Kíváncsi, mennyire szegények a magyarok másokhoz képest? Mutatjuk!

Elkészítette az Eurostat az uniós tagállamok szegénységi adatainak összehasonlítását.

A magyarok kicsit több, mint negyedét, egész pontosan 25,6 százalékát fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség. Az Eurostat most adta ki a 2017-es adatait, ez a szám pedig ezrelékre pontosan ugyanannyi, mint amennyit a KSH 2016-ban mért.

De az uniós statisztikai hivatal tovább is ment: elkészítette az uniós tagállamok összehasonlítását. Így aztán minden ország lakói úgy nézhetik a saját szegénységi adataikat, hogy tudják, másokhoz képest hogy áll a hazájuk.

Ami Magyarországot illeti:

– Az, hogy a lakosság 25,6 százalékát fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség, az EU nyolcadik legmagasabb adata. Kelet-Európa több országán kívül a spanyoloknál és az olaszoknál is rosszabb helyzetet mértek, mint itt.

– A nőket egy kicsit jobban fenyegeti a szegénység, mint a férfiakat, az arány 26,1, illetve 25,0 százalék. A nők helyzetében a 9., a férfiakéban a 7. legrosszabb helyen állunk.

– A gyerekszegénység aránya 31,6 százalék, ezen a listán Olaszország, Görögország, Bulgária és Románia áll rosszabbul nálunk. (Az EU Alapjogi Ügynöksége kicsit más módszertannal dolgozik, ők úgy számolnak, hogy az olaszok is megelőznek minket.)

– Messze a legjobb helyzetben az idős magyarok vannak, a 65 éven felettieknek csak 16,8 százaléka szegény – nagyrészt azért is, mert épp a legszegényebbek közül sokan meg sem élik ezt a kort. Ez a 11. legjobb adat az unióban, legalább ebben az európai középmezőnyben vagyunk.

– A gyerek tényleg nagy szegénységi kockázat: ahol van gyerek, a háztartások 27,9 százaléka él szegénységben, míg a gyerek nélküli háztartásoknál csak 23,1 százalék az arány. A gyerekeseknél ez az unió hatodik legrosszabb adata, a gyerekteleneknél viszont csak a tizenegyedik legrosszabb, szinte pontosan megegyezik az EU-átlaggal.

– A dolgozóknak csupán 19 százalékát fenyegeti a szegénység. Csakhogy ez így is az EU negyedik legrosszabb adata – a görögök, a bolgárok és a románok mögött -, a legtöbb más országban ugyanis akinek munkája van, szinte biztosra veheti, hogy nem kell nélkülöznie.

– A munkanélküliség óriási szegénységi kockázat: azoknak, akiknek nincs állása, 73,1 százalékát fenyegeti a szegénység. Ez az EU harmadik legrosszabb adata. Az nem meglepő, hogy Bulgáriában rosszabb a munkanélküliek helyzete, mint itt, az viszont első ránézésre furcsa lehet, hogy messze a legrosszabb állapotot Németországban mérték. De ennek is egyszerű a magyarázata: aki annyira rossz helyzetben van, hogy még a német munkaerőpiacon sem talál állást, az valóban nagy bajban lehet.   (HVG)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Mindez a Pannon Puma, meg Döbrögisztán “gazdaságának erősödése és szárnyalása” világgá kukorékolása közepette.

“…ahol van gyerek, a háztartások 27,9 százaléka él szegénységben…”

– Hááát – kedves Novák Kotkoda! Mit teccik ehhő szóni? Valahol sántít a kommunikáció.

Oroszország ismét gyászol

“Amerikai stílusú” iskolai merénylet történt tegnap a Krím – félszigeten, Kercs városának szakközépiskolájában.

Az iskola 22 éves tanulója Vlagyiszlav Roszljakov legalább 20 – zömmel diákot – agyonlőtt egy 12-es kaliberű puskával, majd robbantott is, mielőtt magával is végzett.

Képtalálat a következőre: „Kercs”

A szörnyűségnek emellett legkevesebb ötven sebesültje is van.

“Mindenütt halottak! Tele vagyunk halottakkal!”

Az eset helyszínére nagy biztonsági erőket mozgósítottak a hatóságok.

Vlagyimir Putyin orosz államfő szigorú vizsgálatot követel.

Az eset miatt a hatóságok Oroszország valamennyi oktatási intézményének azonnali hatályú szigorú őrzését és ellenőrzését rendelték el.

A megvilágított Ostankino torony a gyász jegyében volt kikapcsolva  Orosz tavasz

A kercsi vérengzés áldozataira emlékezve Oroszország valamennyi televíziós adótornyának díszkivilágítását lekapcsolták.

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

 

Írta: J. V. Sztálin  

Éljen május elseje!

Elvtársak!

A világ munkásai már a múlt században elhatározták, hogy minden évben megünneplik a mai napot, Május Elseje napját. Ez 1889-ben történt, amikor a világ szocialistáinak Párizsi Kongresszusán a munkások elhatározták, hogy éppen a mai napon, Május Elsején, amikor a természet felébred téli álmából, erdők, hegyek kizöldülnek, mezők és rétek virágba borulnak, a nap melegebben kezd tűzni, a levegőt átjárja a megújulás öröme, a természet pedig táncra perdül és ujjongásban tör ki — úgy döntöttek, hogy éppen ezen a napon fogják az egész világnak harsányan és nyíltan tudtára adni: a munkások hozzák az emberiségnek a tavaszt és szabadítják meg a kapitalizmus bilincseitől, a munkások hivatottak megújítani a világot a szabadság és a szocializmus alapján.

Minden osztálynak megvannak a maga kedvelt ünnepei. A nemesek bevezették a maguk ünnepeit — ezeken fennen hirdetik a parasztok kifosztásának „jogát”. A burzsoáknak is megvannak a maguk ünnepei — ezeken „igazolják” a munkások kizsákmányolásának „jogát”. Vannak ünnepeik a papoknak is — ezeken magasztalják a fennálló rendet, ahol a dolgozók elpusztulnak a nyomorban, a naplopók pedig dúskálnak a fényűzésben.

A munkásoknak is meg kell hogy legyen a maguk ünnepe és ezen az ünnepen fennen kell hirdetniük: mindenkinek munkát, mindenkinek szabadságot, minden embernek egyenlőséget. Ez az ünnep — Május Elseje.

Így döntöttek a munkások már 1889-ben.

A munkásszocializmus csatakiáltása azóta egyre erősebben harsan fel a május elsejei gyűléseken és tüntetéseken. Egyre szélesebben ömlik szét a munkásmozgalom óceánja, újabb országokra és államokra terjed ki Európától és Amerikától Ázsiáig, Afrikáig és Ausztráliáig. A munkások valamikor gyenge nemzetközi szövetsége mindössze néhány évtized alatt nagyszerű nemzetközi testvériséggé fejlődött ki, amely rendszeresen tart kongresszusokat és a világ minden részéből a munkások millióit egyesíti. Magas hullámokat ver a proletár harag tengere és egyre fenyegetőbben ostromolja a kapitalizmus ingadozó pilléreit. A nemrégiben Angliában, Németországban, Belgiumban, Amerikában stb. lejátszódott nagyszabású szénbányászsztrájk, amely rémületbe ejtette az egész világ kizsákmányolóit és uralkodóit — világos jele annak, hogy a szocialista forradalom nincs már messze. . .

„Nem imádjuk az aranyborjút!” Nekünk nem kell a burzsoák és elnyomók birodalma! Átok és halál a kapitalizmusra, a velejáró nyomor és a vérontás minden szörnyűségével együtt! Éljen a munka birodalma, éljen a szocializmus!

Ezt hirdetik a mai napon a világ öntudatos munkásai.

És a győzelmükbe vetett hittel, nyugodtan és erősen, büszkén menetelnek az ígéret földje, a szocializmus fénye felé vezető úton, lépésről-lépésre valósítva meg Marx Károly nagy szózatát: „világ proletárjai egyesüljetek!”

Így ünnepük Május Elsejét a szabad országok munkásai.

Az orosz munkások, amióta kezdték felismerni helyzetüket, nem akartak elmaradni elvtársaiktól és mindig csatlakoztak külföldi elvtársaik kórusához, velük együtt ünnepelték Május Elsejét, mindennek ellenére, a cári kormány vadállati megtorlásai ellenére. Igaz, az utóbbi 2—3 év alatt, az ellenforradalom tobzódása és a párt leromlása, az ipari pangás és a széles tömegek körében uralkodó dermesztő politikai közömbösség időszakában az orosz munkásokat megfosztották attól a lehetőségtől, hogy a régi módon ünnepeljék meg fennkölt munkásünnepüket. De az országban a legutóbbi időben megkezdődött felélénkülés, a gazdasági sztrájkok és a munkások körében előforduló politikai tiltakozások, például a második Duma szociáldemokrata képviselői ügyének felülvizsgálásával kapcsolatban, az, hogy a több mint 20 kormányzóságra kiterjedő éhínség miatt a parasztok széles rétegei között elharapódzik az elégedetlenség, a kereskedelmi alkalmazottak százezreinek tiltakozása az oroszországi reakciósok „megreformált” rendje ellen — mindez amellett szól, hogy a dermesztő téli álom múlik és átadja helyét a politikai felélénkülésnek az országban és elsősorban a proletariátus körében. Ezért lehet és kell az idén a mai napon az orosz munkásoknak kezet nyujtaniok külföldi elvtársaiknak. Ezért kell nekik ilyen vagy olyan formában velük együtt megünnepelniük Május Elsejét.

Meg kell ma mondaniok, hogy a szabad országok munkásaival együtt — nem imádják és nem fogják imádni az aranyborjút.

Ezenkívül a világ munkásainak közös követeléséhez hozzá kell tenniök saját, orosz követelésüket — a cárizmus megdöntéséről, a demokratikus köztársaság megteremtéséről.

„Gyűlöljük a koronás zsarnokokat!” „Tiszteljük a szenvedő nép láncait!” Halál a vérengző cárizmusra! Pusztuljon a nemesi földtulajdon! Halál a munkáltatók zsarnokságára a gyárakban, üzemekben és a bányákban! A földet — a parasztoknak! Nyolcórás munkanapot — a munkásoknak! Demokratikus köztársaságot — Oroszország valamennyi polgárának!

Ezt is hirdetniök kell az orosz munkásoknak a mai napon.

Hazugság és lakájkodás az utolsó Miklós előtt, amikor az orosz liberálisok azt igyekeznek elhitetni magukkal és másokkal, hogy a cárizmus megszilárdult Oroszországban és ki tudja elégíteni a nép alapvető szükségleteit.

Csalás és farizeuskodás, amikor az orosz liberálisok teli torokkal kiabálják, hogy a forradalom kihunyt és mi most „megújított” rendben élünk.

Nézzetek körül: hát hasonlít a sokat szenvedett Oroszország „megújított”, „rendezett” országra?
Demokratikus alkotmány helyett — az akasztófa és a vad önkény rendszere!
Az egész népet képviselő parlament helyett — a sötét földesurak sötét Dumája!

A „polgári szabadság megingathatatlan alapjai” helyett, a szólás, a gyülekezés, a sajtó, az egyesülés és a sztrájkok szabadsága helyett, amelyet már az október 17-i kiáltványban megígértek — az önkény és a terror garázdálkodó keze, betiltott lapok, száműzött szerkesztők, lerombolt szakszervezetek, szétkergetett gyűlések!

A személyiség sérthetetlensége helyett — verés a börtönökben, kegyetlenkedés az állampolgárokkal, véres leszámolás a sztrájkolókkal a lénai aranytelepeken!

A parasztok szükségleteinek kielégítése helyett — az a politika, mely a paraszti tömegeket még inkább kiforgatja a földjükből!

Rendezett állami gazdaság helyett — tolvajlás a hadbiztosságokban, tolvajlás a vasúti igazgatóságokon, tolvajlás az erdőgazdaságban, tolvajlás a tengerészeti igazgatóságon!

A kormánygépezetben a rend és fegyelem helyett — okirat hamisítások a bíróságokon, zsarolás és megvesztegetés a nyomozó rendőrségen, gyilkosságok és provokációk az ohrana osztályain!

Az orosz állam nemzetközi nagysága helyett — az orosz „politika” szégyenletes csődje a közel- és távolkeleti ügyekben, a hóhér és a rabló szerepe a vérző Perzsia ügyeiben!

A lakosság megnyugtatása és jóléte helyett — öngyilkosságok a városokban és a harmincmilliós parasztság szörnyű éhezése a falvakban!

Az erkölcsök megjavítása és megtisztítása helyett — hallatlan fertő a kolostorokban, a hivatalos erkölcs e bástyáiban!

És mint a kép betetőzése — a dolgozók százainak vadállati lemészárlása a lénai aranytelepeken! . .

A kivívott szabadságok lerombolói, az akasztófák és agyonlövetések hódolói, az önkényes betiltások és letartóztatások szerzői, tolvaj hadbiztosok, tolvaj mérnökök, rabló rendőrök, gyilkos ohranások, züllött Raszputyinok — íme, ezek Oroszország „megújítói”!

És vannak még a világon emberek, akik azt merik állítani, hogy Oroszországban minden rendben van, a forradalom kihunyt!

Nem, elvtársak: ott, ahol a parasztok milliói éheznek, a munkásokat pedig agyonlövik a sztrájkokért — ott a forradalom élni fog, amíg el nem tűnik a föld színéről az emberiség szégyene — az oroszcárizmus.

És ma, Május Elseje napján, ilyen vagy olyan formában, a gyűléseken, a nyílt vagy titkos összejöveteleken — mindenütt úgy, ahogy célszerűbb — esküvel kell megfogadnunk, hogy harcolni fogunk a cári monarchia teljes megdöntéséért, hogy üdvözöljük a közelgő orosz forradalmat, Oroszország felszabadítóját!

Nyújtsunk hát kezet külföldi elvtársainknak és kiáltsuk velük együtt:

Le a kapitalizmussal!
Éljen a szocializmus!
Éljen Május Elseje

Emeljük magasra az orosz forradalom zászlaját és írjuk fel rá:

Le a cári monarchiával!
Éljen a demokratikus köztársaság!

Elvtársak! Ma Május Elsejét ünnepelj ük! Éljen Május Elseje!
Éljen a Nemzetközi Szociáldemokrácia!
Éljen az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt!

Az OSzDMP Központi Bizottsága
Külön kiáltványként jelent meg
1912 áprilisában.

(idézet: – Sztálin Művei 2. kötet – című könyvből)

SaLa

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

 

A mai nap! Sok boldogságot kíván a balrad.ru

Ma már 2018 október 18. csütörtök van. Rohan az idő! 

Gyorsan letelik ez az esztendő is!  Az évből már csak 74 nap van hátra. (Szökőévben eggyel több)

De mi az a szökőév?

Szökőévek a következők: minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőévek viszont a 400-zal osztható évek. Vagyis a századfordulók évei közül csak azok szökőévek, amelyek 400-zal is oszthatók.

Ez alapján tehát a belátható időn belül ránk váró szökőévek 2020 és 2024…stb!

Nem lesz szökőév 2100, 2200 és 2300. Viszont szökőév lesz 2400.      

A balrad.ru köszönti a ma névnapjukat ünneplő: Lukács, Ambrus, Jusztusz nevű kedves  olvasóit.  

Sok boldogságot kíván a balrad.ru!

Úgyszintén köszöntjük a ma szülinapjukat ünneplőket is!

A balrad.ru MINDEN OLVASÓJÁNAK KÍVÁNJA: LEGYEN SZÉP A NAPJA!

Október 18 – án  IS nagy és emlékezetes dolgok estek meg a történelem során.

E napon is születtek és haltak meg nagy emberek, jelességek.

(Ötletet a megemlítéshez a wikipedia.hu-ról mazsoláztunk)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_18.

Ma van a magyar festészet napja, Szent Lukács névnapján, aki a festők védőszentje.

– Az Európai Unióban az Emberkereskedelem Elleni Napja.

A balrad.ru mai zeneajánlata:

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

 

Donbassz

Moszkvában az Állami Duma bizottsági elnöke, a kommunista Leonyid Kalasnyikov ismételten a donbasszi népköztársaságok MINDENNEMŰ OROSZ MEGSEGÍTÉSÉT szorgalmazta tegnap.

Az utóbbi két napban civiláldozatoktól mentesen, “CSAK” anyagi károkat okozóan zajlott Donbassz latorostroma. A “szokásos” módon csordogál a “tűzszünet”. Főként a DNR délvidékén, ott is Kominternovo centrummal.

Tegnap valcmanistáék zsoldlistájáról három latorwhytézz nevét lehetett kipipálni. Kettő pedig maródira került. Egyik eset sem harctéri veszteség.

Néhány napja már annak, hogy dúl Maradék – Ukrajmában a “Tiszta Égbolt” nevű ukrán – amerikai légihadgyakorlat.

Tegnap Vinnyica térségében lezuhant az ukrán légierő egyik Szu-27-es vadászgépe. A két pilóta, egy ukrán, és egy amerikai meghalt.

Hírek szerint az amerikaiak a közös hadgyakorlat során az ukránokat valójában oroszoknak tekintő harci pilóták ténykedését – lélektanát tanulmányozzák. Ezért volt az amerikai az ukrán gép pilótafülkéjében.

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

 

Gyűlnek az aláírások! (SZAVAZZON ÖN IS!)

Hadházy szerint már nagyjából százezren aláírták az Európai Ügyészségről szóló petícióját

A független politikus bizakodó, mert jó néhány helyen még el sem kezdték gyűjteni az aláírásokat, így elképzelhetőnek tartja, hogy legkésőbb a tavaszi EP-választásokig meglesz az egymillió szignó.

Már százezres nagyságrendben aláírták Hadházy Ákos petícióját, amellyel azt szeretné elérni, hogy Magyarország is csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A politikus a Indexnek azt mondta: bizakodó, mert vannak helyek, ahol még el sem kezdték gyűjteni az aláírásokat, az akcióhoz csatlakozó pártok pedig csak jövő hétre ígérték neki, hogy összesítik az eddigi eredményeiket, és már így is százezernél járnak, így szerinte elképzelhető, hogy legkésőbb tavaszig összejön az egymillió szignó.

Hadházy szerint sokan letöltötték az internetről és kitöltették ismerőseikkel az íveket. Olyan helyeken is elviszik neki, ahol hivatalosan még el sem indult a gyűjtés.

Tegnapelőtt felhívott egy bácsi egy kis faluból, hogy már összegyűjtött 650-et, de majd akkor szeretné ideadni, ha megvan az ezer

– mondta a politikus. Az aláírásgyűjtők közül többen arról számoltak be neki, hogy kormánypárti szimpatizánsok is aláírják az íveket, mert – mint mondják – “nem a korrupció miatt szavaztak a Fideszre”.

Az akciót hivatalosan most már minden ellenzéki párt segíti, de időközben az LMP csatlakozott egy másik aláírásgyűjtéshez is, amely az Európai Unióban szedne össze egymillió szignót. A Szüntessük meg a csalást és az uniós forrásokkal való visszaélést! nevű kezdeményezés célja, hogy az európai intézményeket jogosítsák fel arra, hogy fokozott (többek között előzetes) ellenőrzést és szigorúbb szankciókat alkalmazzanak azokban az uniós tagállamokban, amelyek nem tagjai az Európai Ügyészségnek.            (HVG)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: A balrad.ru ÉRTELEMSZERŰEN azt szeretné, hogy a LOPÁSOKAT VALAKI/VALAMI FÜGGETLEN SZERVEZET FÖLDERÍTSE! Döbrögisztánban EZ PILLANATNYILAG NEM LEHETSÉGES! Az okok ismertek.

A balrad.ru ÉRTELEMSZERŰEN AZT SZERETNÉ, HOGY MINDEN LOPÁS – nem csak az uniós júdáspénzek – KI LEGYENEK DERÍTVE! Erre jelen körülmények között nincs lehetőség vajdaságban, ám ha sikerülne annyi aláírás összegyűjteni, hogy NÉPSZAVAZÁS LEGYEN AZ UNIÓS ÜGYÉSZSÉGHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSRÓL, akkor a népszavazás EREDMÉNYE MÁR MOST BORÍTÉKOLHATÓ! Ha pedig FÜGGETLEN NYOMOZÁS INDULNA, SORRA BUKNÁNAK – a júdáspénzeket lenyúlók, és bálványok dőlnének le! Akik/amik hitelüket vesztik!

MÉG AZ IS MEGESHET, HOGY KIDERÜL AZ IGAZSÁG! – a választók pedig NEM SZAVAZNÁNAK RÁJUK! Hanem VALAMI MÁSRA! (Addigra csak-csak összejön VALAMI HITELES ERŐ!)

Ez a HITELES MÁS ERŐ PEDIG elkezdhetné föltárni az ország széjjellopásának bűneit, elkövetőit.

Tehát LENNE ÉRTELME AZ UNIÓS ÜGYÉSZSÉGHEZ CSATLAKOZNI! Ami első – kezdeti – lépés lehetne.

Ezért a balrad.ru ARRA ÖSZTÖNÖz MINDENKIT, HOGY ÍRJA ALÁ A GYŰJTŐÍVET! (Még akkor is, ha ezzel egy ÚJABB listárakerülést kockáztat az aláíró!)

Ugyanakkor kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére is.

Ezért aztán a balrad.ru SZAVAZÁSRA BOCSÁJTJA a kérdést:

“ÖN SZERINT LENNE ÉRTELME CSATLAKOZNI AZ UNIÓS ÜGYÉSZSÉGHEZ”?

SZAVAZZON ÖN IS!