A szocializmus építése a Szovjetunióban

Az áttérés a „mindenki képességei szerint, mindenkinek szükségletei szerint” kommunista elvre.

A szocializmus építése a Szovjetunióban

(idézet: Politikai gazdaságtan tankönyv – SZIKRA)

 

Az áttérés a „mindenki képességei szerint, mindenkinek szükségletei szerint” kommunista elvre. A „mindenki képességei szerint, mindenkinek szükségletei szerint” kommunista elv megvalósításának előfeltételei fokozatosan, abban a mértékben érlelődnek meg, ahogyan a termelés növekszik, és ezen az alapon létrejön a fogyasztási cikkek bősége, ahogyan az egységes kommunista tulajdon uralma megvalósul, s a társadalom tagjainak műveltsége és öntudata a kommunizmusnak megfelelő színvonalra emelkedik. A kommunista elv azt jelenti, hogy a kommunizmusban mindenki képességei szerint fog dolgozni, és mindenki megkapja azokat a fogyasztási cikkeket, amelyekre egy kulturálisan fejlett embernek szüksége van.

A kommunizmus felső fokának előfeltételei úgy jönnek létre, hogy a szocialista állam a lehető legteljesebb mértékben felhasználja a szocializmus gazdasági törvényeit. A szocializmus gazdasági alaptörvényéből fakadó követelményeknek megfelelően állandóan, gyors ütemben fejlődik a szocialista termelés és növekszik a nép jóléteEgyre nagyobb szerephez jut a népgazdaság tervszerű fejlődésének törvénye, egyre tökéletesednek a szocialista tervezés módszerei. A hosszabb időszakra szóló népgazdasági tervek konkrétan meghatározzák a kommunizmus anyagi-termelési bázisának megteremtéséhez vezető utakat.

A kommunizmus felépítésének döntő feltétele, hogy a népgazdaság minden ágában állandóan emelkedjen a munka termelékenysége. „A kommunizmus — írta Lenin — a kapitalizmussal szemben az önkéntes, a tudatos, az egyesült, a legfejlettebb technikát felhasználó munkások magasabbfokú munkatermelékenységét jelenti”.: Lenin. A nagy kezdeményezés. Lásd Lenin Művei. 29. köt. Szikra 1953. 435. old.*

A munkatermelékenység emelésének fő eszközei: az élenjáró technika erőteljes fejlesztése és széleskörű alkalmazása a termelésben, valamennyi termelési folyamat teljes gépesítése és automatizálása, a munkaszervezés további javítása, a munkaerő tervszerű és lehető legésszerűbb felhasználása nemcsak az egyes vállalatokon belül, hanem az egész népgazdaságra kiterjedő méretekben.

A munkatermelékenység állandó emelkedésének és a társadalmi vagyon nagyarányú növelésének biztosítása céljából a szocializmusból a kommunizmusba való átmenet időszakában messzemenően fel kell használni a népgazdaság terv szerinti irányításának az értéktörvény létezésével összefüggő olyan közgazdasági eszközeit, mint a pénz, a hitel, a kereskedelem, az önálló elszámolás. A dolgozók anyagi és kulturális színvonalának állandó emelkedése a munka szerinti elosztás gazdasági törvényének következetes alkalmazása alapján valósul meg. A munka termelékenységének fokozódásával együtt jár az iparcikkek és a mezőgazdasági termékek árának leszállítása. Szüntelenül emelkedik a munkások és alkalmazottak reálbére, egyre nő a kolhozparasztok jövedelme. A dolgozók egyre többet költhetnek élelmiszerre, ruházkodásra, háztartási cikkek beszerzésére stb. A kommunizmusba való átmenethez szükséges előfeltételek megteremtése szempontjából óriási jelentőségű annak a programnak sikeres megvalósulása, amelyet a Kommunista Párt és a szovjet állam a közszükségleti cikkek termelésének nagyarányú növelése érdekében kitűzött.

Az emberiség történetében először került napirendre az a hatalmas feladat, hogy el kell érni az ember élelmiszerszükségleteinek a tudomány követelményeivel összhangban álló mindenoldalú kielégítését. „Feladatunknak kell tekintenünk — mondotta N. Sz. Hruscsov —, hogy elérjük az élelmiszerek fogyasztásának olyan színvonalát, amely az egészséges ember mindenoldalú, harmonikus fejlődéséhez szükséges, tudományosan megalapozott élelmezési normákból indul ki”.: N. Sz. Hruscsov. A Szovjetunió mezőgazdaságának továbbfejlesztését szolgáló intézkedésekről. Az SZKP Központi Bizottságának 1953. szeptember 3-i teljes ülésén mondott előadói beszéd. Szikra 1953. 9—10. old.*

Az anyagi javak termelésének nagyarányú növelése következtében a munkások és alkalmazottak munkabérének és a kolhozparasztok jövedelmének színvonala biztosítja a dolgozók növekvő anyagi és kulturális szükségleteinek egyre teljesebb kielégítését. A termékbőség növekedésének arányában létrejönnek majd a munka szerinti elosztásról a szükségletek szerinti elosztásra való áttérés előfeltételei. Ezzel kapcsolatban nagy jelentősége van a kereskedelem erőteljes továbbfejlesztésének. A kereskedelem a szocializmusból a kommunizmusba való fokozatos átmenet egész időszakában változatlanul a fogyasztási cikkek elosztásának fő formája. A szovjet kereskedelem tökéletesítése előkészíti azt a szerteágazó apparátust, amelyet a kommunizmus felső fokán a termékeknek szükségletek szerinti közvetlen, áru- és pénzforgalom nélkül történő elosztására fognak felhasználni.

Ami a társadalom tagjainak különféle egyéni szükségleteit illeti, ezek sokoldalú kielégítését a kommunizmus részint az egyéni tulajdonba kerülő fogyasztási és háztartási cikkek mennyiségének növelése útján, részint a szükséglet-kielégítés társadalmi formáinak (a kulturális és szociális intézményeknek, a lakásügynek, a szanatóriumok, színházak hálózatának stb.) fejlesztése útján fogja kielégíteni.

A kommunizmusba való átmenetet nem szabad úgy elképzelni, hogy egy csapásra valósul meg. Az átmenet fokozatosan, a szocializmus alapjainak általános fejlesztése révén megy végbe. Az a törvény, amely szerint az átmenet a társadalom régi minőségi állapotából az új minőségi állapotba kirobbanás útján megy végbe, feltétlenül kötelező az ellenséges osztályokra tagolt társadalomra, de egyáltalán nem kötelező az ellenséges osztályok nélküli társadalomra, amilyen a szocialista társadalom. A kommunizmus anyagi és kulturális előfeltételei annak arányában jönnek létre, ahogyan kibontakoznak a szocialista társadalom termelőerői, gyarapszik a gazdagsága, fejlődik a kultúrája, megszilárdul a termelőeszközök társadalmi tulajdona és növekedik a termelőeszközök mennyisége, s ahogyan a tömegek kommunista nevelése megvalósul.

Ez nem azt jelenti, hogy a társadalomnak a kommunizmus útján történő fejlődése belső ellentmondások nélkül megy majd végbe. De ezek az ellentmondások, mint már mondottuk, nem antagonisztikus jellegűek. A Kommunista Párt és a szovjet állam a társadalom gazdasági fejlődéstörvényeinek ismeretében és azokra támaszkodva, idejében észre veheti a keletkező ellentmondásokat, és megteheti a szükséges lépéseket kiküszöbölésükre. Így például a fogyasztási cikkek termelésének nagyarányú fellendítése érdekében hozott intézkedéseknek az a céljuk, hogy kiküszöböljék a mezőgazdaságnak és a könnyűiparnak a nép növekvő szükségletei mögötti elmaradásával kapcsolatban keletkezett ellentmondásokat. A kolhozok és a kolhozparasztok gazdasági ösztönzését szolgáló intézkedések nyomán megszűnik a kolhoztermelés elmaradása.

A szocializmusból a kommunizmusba való fokozatos átmenet nem zárja ki a forradalmi ugrásokat a technika, a gazdaság, a tudomány és a kultúra fejlődésében. Például új energiaforrások, új nyersanyagfajták felfedezése, új technikai feltalálásoknak a termelésben való alkalmazása igazi technikai forradalomra vezet. A társadalmi tulajdon két formájáról a termelőeszközök egységes kommunista tulajdonára való áttérés, a munka szerinti elosztás szocialista elvéről a szükségletek szerinti elosztás kommunista elvére való áttérés óriási minőségi változásokat jelent majd a gazdaságban és a társadalom egész életében.

A Szovjetunió a világ első országa, amely felépítette a szocializmust, és most sikeresen építi a kommunizmust. Elkerülhetetlenül a kommunizmushoz vezet az egész emberiség fejlődése. Lenin a kommunizmus építésének távlatait vázolva a következőket mondta: „ha majd Oroszországot a villanytelepek és hatalmas technikai berendezések sűrű hálózata fogja borítani, akkor kommunista gazdasági építésünk példakép lesz az eljövendő szocialista Európa és Ázsia számára”.: Lenin. Beszámoló a Népbiztosok Tanácsának tevékenységéről a VIII. Összoroszországi Szovjetkongresszuson. Lásd Lenin Művei. 31. köt. Szikra 1951. 535. old.*

A kommunizmus felső foka felé haladó Szovjetunió hatalmas vonzási központ, az egész szocialista tábor elismert vezetője a nemzetközi küzdőtéren. A szovjet nép nagy példája az egész világ népeinek megmutatja az utat, amelyen haladva megszabadulhat a tőkés rabszolgaságtól s annak elkerülhetetlen velejáróitól — a kizsákmányolástól, a munkanélküliségtől, a válságoktól és a háborúktól.

Rövid összefoglalás

  1. A szocializmus és a kommunizmus a kommunista társadalmi alakulat két fejlődési foka. A kommunizmus ennek az alakulatnak felső foka, amelyet az jellemez, hogy a termelőerők fejlettségi színvonala magasabb, mint a szocializmusban, a termelőeszközök egységes kommunista köztulajdonban vannak, nincsenek osztályok és osztálykülönbségek, nincsenek lényeges különbségek a város és a falu, a fizikai és a szellemi munka között. A kommunizmusban a munka a puszta megélhetés eszközéből az emberek legfőbb életszükségletévé válik. Az óriási mértékben megnövekedett termelőerők és a társadalmi munka óriási mértékben fokozódott termelékenysége alapján bekövetkezik a fogyasztási cikkek bősége, és megvalósul a társadalom áttérése a „mindenki képességei szerint, mindenkinek szükségletei szerint” kommunista elvre.
  2. A kommunizmusba való átmenet előkészítése érdekében meg kell teremteni a kommunizmus anyagi-termelési bázisát, amely biztosítani tudja a fogyasztási cikkek bőségét; meg kell szüntetni a város és a falu közötti lényeges különbséget, mégpedig a termelőeszközök egységes kommunista tulajdonának megteremtése alapján, ami megköveteli, hogy a népgazdaságban, különösen a mezőgazdaságban egyre nagyobb szerep jusson a termelőeszközök állami köztulajdonának, s hogy erősödjön a mezőgazdasági artel közös gazdasága; el kell érni a társadalom olyan kulturális fejlődését, hogy megszűnjön a szellemi és a fizikai munka közötti lényeges különbség, s műveltsége és műszaki ismeretei tekintetében minden dolgozó a mérnökök, technikusok és agronómusok színvonalára emelkedjen.
  3. A szocializmusból a kommunizmusba váló fokozatos átmenet, amely a Szovjetunióban a sikeres megvalósulás útján van, a gazdasági fejlődés objektív törvényeinek ismeretére és felhasználására támaszkodó Kommunista Párt és szovjet állam vezette dolgozók milliós tömegeinek műve. A kommunizmus felső fokának eléréséhez szükséges előfeltételek megteremtésének útjai a következők: a szocialista tulajdon erősítése és továbbfejlesztése, a társadalmi munka termelékenységének fokozása, a szocializmus gazdasági alaptörvényének, a népgazdaság tervszerű fejlődése törvényének, a munka szerinti elosztás törvényének, az értéktörvénynek és a szocializmus szakaszában ható más gazdasági törvényeknek következetes érvényesítése. A szocialista társadalomban a termelés, a munkához való viszony, a társadalmi tulajdonhoz való viszony és az emberek egymáshoz való viszonya terén megvannak a kommunizmus hajtásai. A kommunizmus építése az emberek tudatából még ki nem veszett kapitalista csökevények ellen folytatott erőteljes harcban valósul meg. E csökevények leküzdésében óriási jelentősége van a dolgozók kommunista nevelésének. A kommunizmus második szakaszába való belépés és az elosztás kommunista elvére váló áttérés fokozatosan, a fogyasztási cikkek bőségének növekedése arányában valósul majd meg.
  4. A Szovjetunió vezette szocialista táborhoz tartozó országok kölcsönös együttműködésének és testvéri barátságának messzemenő erősítése döntő előfeltétele a Szovjetunióban a kommunizmus, a népi demokratikus országokban pedig a szocializmus sikeres építésének. A Szovjetunióban folyó kommunista építésnek óriási nemzetközi jelentősége van. A szovjet népnek a kommunizmushoz vezető úton megtett minden újabb lépése egyre kézzelfoghatóbban bizonyítja a szocializmus fölényét a kapitalizmussal szemben, és a világ minden országának dolgozóit meggyőzi arról, hogy a történelem a kapitalizmust pusztulásra ítélte, s a kommunizmus diadalt arat.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 2747 Törtel, Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .