A szovjet hadsereg felszabadító küldetése Délkelet-Európában

Románia és Bulgária felszabadítása

(idézet: A Nagy Honvédő Háború története – 1976)

XII. fejezet / Európa népeinek felszabadítása

  1. A szovjet hadsereg felszabadító küldetése Délkelet-Európában

Románia és Bulgária felszabadítása

Miután a Szovjetunió határain túlra tevődött át a hadszíntér, a szovjet hadsereg szempontjából jelentősen megváltoztak, még bonyolultabbak lettek a támadó hadműveletek feltételei. Az arcvonal mind távolabbra került az ellátó raktáraktól, meghosszabbodtak az utánpótlási útvonalak, s nehezebb lett a vasúti szállítás, minthogy külföldön keskenyebb a vasutak nyomtávolsága. A szovjet csapatoknak erős, mélyen lépcsőzött védelmet kellett leküzdeniük Kelet-Poroszországban és Lengyelországban, s hadműveleteket kellett folytatniuk Csehszlovákia erdős, hegyes vidékein, meg a Balkán különleges terepviszonyai közepette. Számolniuk kellett azzal, hogy a német fasiszta csapatok a katasztrófa közeledtét érezve a halálraítéltek kétségbeesésével fognak ellenállni.

Az új helyzet új kötelezettségeket rótt a frontok, a hadseregek haditanácsaira, a politikai szervekre. Mindenekelőtt széles körben ismertetni kellett a szovjet katona nagy felszabadító küldetését, a szovjet fegyveres erők internacionalista feladatait. A szovjet hadsereg Politikai Főcsoportfőnöksége 1944. július 19-i direktívájában rámutatott arra, hogy a szovjet csapatoknak a határokon túli előnyomulásával kapcsolatban új feltételek alakultak ki. Utasította az illetékes szerveket, hogy a pártpolitikai és általában a nevelő munka tartalmát igazítsák hozzá az új helyzethez. A szovjet csapatok ehhez tartották magukat a határainkon túli műveletek idején.

A szovjet hadseregnek a iasi-kisinyovi hadművelet során mért hatalmas csapásai meggyorsították a román nép fegyveres akcióját. Bukarestben augusztus 23-án elkezdődött a fegyveres felkelés; Antonescu fasiszta diktatúráját megdöntötték. Az új kormány bejelentette, hogy kilép a hitleri Németország oldalán viselt háborúból, és hadat üzent Németországnak. A hitleristák augusztus 25-én heves bombatámadást intéztek Bukarest ellen, és tüzérségi tüzet zúdítottak rá. A román hadsereg és a felkelők kibontakoztatták a harccselekményeket a német fasiszta csapatok ellen.

Eközben a szovjet csapatok a Prutnál bekerített ellenséges csoportosítás megsemmisítését folytatva kifejlesztették a támadást Románia mélységi területeire. A 2. Ukrán Front harckocsi-magasabbegységei, miután kemény harcokban leküzdötték a Focsani kaput, augusztus 30-án kiverték a hitleristákat Ploiestiből, másnap pedig bevonultak Bukarestbe, amelyet a román hazafias erők szabadítottak fel. Velük együtt vonult be a városba a Tudor Vladimirescu 1. román önkéntes hadosztály. A román főváros dolgozói vörös zászlókkal és virágokkal fogadták a szovjet és a román katonákat. Egy nappal előbb a 3. Ukrán Front csapatai és a Fekete-tengeri Flotta matrózai elfoglalták Constantát.

A szovjet csapatok a támadást továbbfejlesztve szeptember 5-én kijutottak a jugoszláv és a bolgár határhoz. A 2. Ukrán Front csapatai nyugati és északi irányban előnyomulva szeptember 15-én leküzdötték a Keleti- és Déli-Kárpátokat, benyomultak Erdélybe, ahol a román csapatok a német-magyar hadosztályok nyomását tartóztatták fel. Szeptember 9-én kelet felől Uzsgorod irányában támadásba mentek át a 4. Ukrán Front csapatai. Erdélyben heves harcok bontakoztak ki. Az ellenség mintegy 20 hadosztályt dobott át ide, és sikerült összefüggő védelmi arcvonalat kialakítania. Kolozsvár térségében ezt nem tudták áttörni. A 2. Ukrán Front ekkor átcsoportosította erőit Nagyvárad körzetébe, és csapást mért északi irányban. Az ellenség a megkerüléstől tartva kénytelen volt elkezdeni hadosztályainak visszavonását Észak-Erdélyből a 4. Ukrán Front előtt is. A szovjet csapatok az ellenséget üldözve október 12-én elfoglalták Kolozsvárt, október 25-én pedig bevonultak Magyarország északkeleti részébe. A fasiszta csapatok Észak-Erdélyből történt kiűzésével befejeződött Románia felszabadítása. Később október 25-ét a Román Néphadsereg napjává nyilvánították.

A iasi-kisinyovi hadművelet és a későbbi romániai harccselekmények igen jelentős katonai-politikai következményekkel jártak: a szovjet csapatok teljesen szétzúzták a „Dél-Ukrajna” hadseregcsoportot; befejeződött a Moldovai SZSZK felszabadítása; Románia kilépett a háborúból; megnyílt az út Bulgáriába és Magyarországra; létrejöttek a feltételek ahhoz, hogy Jugoszlávia és Csehszlovákia felszabaduljon a fasiszta járom alól. Ennek eredményeképpen nagymértékben megváltozott az egész stratégiai helyzet Dél- Európában. Meghiúsult az Egyesült Államok és Anglia imperialistáinak az a szándéka, hogy megszállják a Balkánt és ott hatalmon tartsák a reakciós rendszereket.

A Románia felszabadítását célzó hadműveletek ragyogóan tanúsították a szovjet hadsereg törhetetlen erejét, a szovjet hadművészet fölényét, a szovjet katonák és tisztek határtalan hősiességét. A szovjet hadművészet ezekben a hadműveletekben értékes tapasztalatokkal gazdagodott abban a vonatkozásban, hogyan lehet megszervezni és irányítani rendkívül manőverigényes hadműveleteket ellenséges csoportosítás bekerítésére és megsemmisítésére, és ugyanakkor gyors ütemben fejleszteni a támadást főleg gyorsan mozgó magasabbegységekkel. A határozott irányítás, a frontok, a légierő, a flotta, a flottillák, valamennyi fegyvernem együttműködésének pontos megszervezése biztosította a hadműveletek gyorsaságát. A szovjet támadás a német-magyar csapatok elkeseredett ellenállása közepette haladt előre. Csupán közvetlenül Románia területén 69 000 szovjet katona és tiszt áldozta életét az ország felszabadításáért.

A haza méltóképpen értékelte a szovjet katonák hőstetteit. A román földön vívott harcokban kitűnt 155 magasabbegység és egység kapta meg a megtisztelő „Iasi” „Focsani”, „Bukaresti” stb. elnevezést, 248-at rendjelekkel tüntettek ki. Moszkva 13 alkalommal köszöntötte díszsortűzzel a 2. és a 3. Ukrán Front, a Fekete-tengeri Flotta és a Dunai Flottilla csapatait. Csupán 1944. augusztus-október folyamán több mint 50 000 szovjet katonát tüntettek ki harci érdemeikért érdemrendekkel és érdemérmekkel; sokan közülük elnyerték a Szovjetunió Hőse címet, Sz. F. Sutov ezredes immár másodízben.

  1. augusztus 23-tól a háború végéig a román hadseregnek több mint félmillió katonája harcolt a szovjet magasabbegységekkel együtt a fasiszta csapatok ellen. Ezekben a harcokban kiváló katonai erényekről tettek tanúságot. Friessner tábornok a román csapatok megingásával és árulásával próbálta mentegetni vereségét; állításait azonban megcáfolta az, hogy a román katonák rendkívül bátran és hősiesen harcoltak az igazságos célokért, országuknak, majd Magyarországnak és Csehszlovákiának a fasizmus alól való felszabadításáért. A román csapatok ekkor, a Németország elleni háború 260 napja alatt 170 000 embert vesztettek. A Legfelsőbb Főparancsnokság parancsaiban hét alkalommal méltatták a román hadosztályok hősiességét. Harci érdemeikért több mint 190 000 román katonát és tisztet tüntettek ki szovjet érdemrendekkel és érdemérmekkel, sok ezret pedig csehszlovák és magyar kitüntetésekkel. Különösen kitűnt hőstetteivel a Tudor Vladimirescuról elnevezett 1. román önkéntes hadosztály, amelyet Vörös Zászló Renddel tüntettek ki. A közös harcokban így vérrel pecsételődött meg a két testvérnép, a két testvéri hadsereg fegyverbarátsága.
  2. Gheorghiu-Dej, a Román Munkáspárt Központi Bizottságának titkára később azt mondta: „A fasizmus elleni háború tüzében kikovácsolódott a román-szovjet fegyverbarátság, megerősödött népünk testvéri barátsága a győztes szocializmus országának népe iránt, s kikristályosodott népünk forró hálája a felszabadító szovjet hadsereg iránt, amelynek katonái a mi hazánk szabadságáért is hullatták vérüket.”1–A Nagy Honvédő Háború története. 1941—1945. 4. köt. Zrínyi Katonai Kiadó 1966. 242. old.*

A 3. Ukrán Front csapatai felvonultak a román-bolgár határra, s ez döntő befolyással volt a bulgáriai helyzetre. A bolgár nép érdekei és az uralkodó osztályok politikája közti ellentétek annyira kiéleződtek, hogy az országban forradalmi helyzet alakult ki.

A bolgár dolgozók a fasiszta Németország Szovjetunió elleni támadásának első napjaitól harcot kezdtek a nemzeti és társadalmi felszabadulásért. E harc lelkesítője és szervezője a Bolgár Munkáspárt volt, élén Georgi Dimitrovval és Vaszil Kolarovval, a nemzetközi és a bolgár munkásmozgalom kiemelkedő személyiségeivel.

1942 nyarán a kommunisták kezdeményezésére Bulgária összes antifasiszta erői egyesültek a Hazafias Frontban, amely aktív harcot bontakoztatott ki a bulgáriai fasiszta rendszer ellen, Bulgária és a hitleri Németország szövetségének felbontásáért, a megszállóknak az országból való kiűzéséért. Bulgáriában egyre bővült a partizán tömegmozgalom. A Népi Felszabadító Hadseregben és a harci csoportokban több mint 30 000 ember küzdött. A párt hatalmas munkát végzett a bolgár hadseregben. Amikor a szovjet hadsereg a bolgár határhoz ért, a Munkáspárt Központi Bizottsága hozzálátott a fegyveres felkelés közvetlen előkészítéséhez.

A szovjet kormány újra meg újra leleplezte Bulgária uralkodó köreinek Hitler-barát politikáját, több ízben tiltakozott az ellen, hogy a bolgár hatóságok támogatják Németországot a Szovjetunió elleni háborúban. Ez azonban nem térítette észre Bulgária reakciós kormányköreit. Amikor világossá vált, hogy Németország a Balkánon már nem tudja elkerülni a katasztrófát, durva manőverhez folyamodtak: bejelentették Bulgária semlegességét. Egyidejűleg titkos tárgyalásokat kezdtek az Egyesült Államokkal és Angliával a fegyverszünet megkötéséről. A bolgár burzsoázia hajlandó lett volna felcserélni a német megszállást angol-amerikai megszállással, csak hogy megőrizhesse hatalmát. A szovjet kormány szeptember 5-én hadat üzent Bulgáriának.

A szovjet főhadiszállás a Bulgária felszabadítását célzó hadművelet végrehajtását a 3. Ukrán Frontra bízta (46., 57., és 37. hadsereg, 7. gépesített és 4. gárda gépesített hadtest, 17. légi hadsereg). Hadműveletileg a 3. Ukrán Frontnak rendelték alá a Fekete-tengeri Flottát és a Dunai Flottillát. A front főerői a Duna és a Fekete-tenger közötti határszakasz mentén összpontosultak. A helyzet kedvezett a hadművelet gyors végrehajtásának. A bolgár hadsereg magasabbegységeinek zöme az ország központi és nyugati területein állomásozott.

A front magasabbegységeinek gyorsan mozgó osztagai szeptember 8-án reggel átlépték a román-bolgár határt, s előretörtek az ország belsejébe. A bolgár hadsereg egyáltalán nem tanúsított ellenállást, a bolgár nép pedig a testvéri szovjet nép iránti szeretettől és hálától indíttatva, örömmel fogadta felszabadítóit. A falvakban és a városokban tömegek gyűltek össze az utcákon. A tarka plakátokon ilyen üdvözlő feliratok voltak olvashatók: „Jókor jöttek, felszabadítóink!” A front csapatai minden irányban gyorsan nyomultak előre. A 4. gárda gépesített hadtest már az első nap felszabadította Várnát, a második napon pedig Burgaszt. Ugyanakkor ezekben a városokban deszantot szállítottak partra, és légideszantot is ledobtak.

Bulgáriában a szovjet csapatok bevonulása meggyorsította a forradalmi események fejlődését. A dolgozók már korábban megindított akciói szeptember 8-án tömegessé váltak. Sok városban és faluban a nép vette kezébe a hatalmat. Szeptember 9-re virradó éjszaka felkelést hajtottak végre Szófiában. Szeptember 9-én a hatalom az egész országban a Hazafias Front kezébe ment át. Ezzel kapcsolatban a szovjet kormány bejelentette, hogy Bulgáriában beszüntette a hadműveleteket. Az új bolgár kormány hadat üzent a fasiszta Németországnak. A szovjet csapatok szeptember 15-én bevonultak Bulgária fővárosába.

Szeptember végén a Bulgáriában maradt 37. hadsereg és a 4. gárda gépesített hadtest azt a feladatot kapta, hogy az ország déli határát védje a Törökország felől várható minden esetleges meglepetéssel szemben. A front többi erőit átcsoportosították Bulgária északnyugati határaira.

A bolgár-jugoszláv határ mentén felvonult a 2., az 1. és a 4. bolgár hadsereg. Később a bolgár hadseregek vitézül harcoltak Jugoszlávia és Magyarország felszabadításáért. A bolgár nép ezzel hozzájárult a fasiszta Németország szétzúzásához. Mintegy 340 000 bolgár katona vett részt a Németország elleni háborúban, közülük mintegy 200 000 fő közvetlenül a fronton. Bulgária a harcokban 32 000 embert vesztett. A csatatereken közösen kiontott vér örökre megpecsételte a szovjet és a bolgár nép megbonthatatlan barátságát.

A szovjet kormány a bolgár hadseregnek a közös ellenség elleni harcban szerzett érdemeit elismerve 360 bolgár katonát tüntetett ki szovjet érdemrendekkel és 120 000-et „Az 1941-1945-ös Nagy Honvédő Háborúban Németország fölött kivívott győzelemért” éremmel. A bolgár kormány 350 szovjet katonát tüntetett ki bolgár érdemrendekkel és több mint 50 000-et az „1944-1945. évi Honvédő Háború” érdemérmével. Moszkva három alkalommal köszöntötte tüzérségi díszössztűzzel a hős bolgár csapatokat. 21 szovjet magasabbegység és egység kapta meg a megtisztelő „Burgaszi”, „Várnai”, „Ruscsuki” és „Sumlini” elnevezést.

Az a tény, hogy Bulgáriát a szovjet hadsereg szabadította fel, roppant nagy hatással volt az ország sorsára. A szovjet csapatok segítettek a bolgár népnek, hogy kiűzze a megszállókat, megdöntse a fasiszta rendszert, kilépjen az igazságtalan háborúból, és hozzálásson a népi demokratikus állam építéséhez. A szovjet csapatok Bulgáriába való bevonulása szertefoszlatta Churchillnek azt a reményét, hogy megszállhatja az országot.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogasd  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .