A keleti és az északi front

Elvettük az antant katonáit

(idézet: A polgárháború a Szovjetunióban 1918-1922 – (Rövid történet)

3

Alby tábornok, a francia hadsereg vezérkari főnöke 1919. február 15-én, a párizsi konferencián tartott beszámolójában így értékelte az észak-oroszországi helyzetet: „Az erőteljesen támadó bolsevik csapatok jelentős visszavonulásra kényszerítették a szövetséges egységeket a Vologda felé vezető vasútvonal és a Dvina közötti térségben. Noha Ironside tábornok, a brit főparancsnok azt mondja, hogy ura a helyzetnek, a szituáció továbbra is meglehetősen aggasztó.”47 FRUS 1919 The Paris Peace Conference. IV. köt. 10. old.*

Az intervenciósok komoly aggodalmát az okozta, hogy csapataik északon elszigetelődtek. Teljes kudarcot vallott a szövetséges parancsnokságnak az a kísérlete, hogy erős fehérgárdista hadsereget alakítson és megnyerje a helyi lakosság támogatását. A szovjetország északi részének dolgozói egységesen fordultak szembe a külföldi hódítókkal. A népi mozgalom élén a kommunisták álltak.

Erőteljes propagandát fejtett ki az ellenséges csapatok között az arhangelszki illegális bolsevik szervezet. Az 1919 februárjában létesített arhangelszki titkos nyomdában nagy mennyiségű röplapot és felhívást nyomtattak ki az orosz és külföldi katonák részére. Felszólították őket, hogy szüntessék be az oroszországi dolgozók elleni harcot. Az olonyecki, északi-dvinai és vologdai kormányzóság illegális bolsevik szervezetei is terjesztettek röplapokat és felhívásokat az intervenciós katonák és a fehérgárdisták között. A fehérgárdista hadsereg katonáihoz szóló egyik röplap ezt írta: „Kik vezetnek benneteket? Azok a tábornokok és tisztek, akik évszázadokon át senyvesztettek minket rozzant viskókban, füstös gyárakban, nedves bányákban, akik minden megkeresett rubelből csak egy petákot nyomtak a markunkba, hogy éhen ne vesszünk … Most pedig a ti fegyvereitekkel akarják visszaszerezni vagyonukat, amelyet Szovjet-Oroszország valamennyi polgárának tulajdonává tettünk. A ti véretek árán akarják kipréselni a munkásokból és a parasztokból annak a tőkének a kamatait, amelyet a háború alatt spekulációval szereztek …”48 Voproszi isztorii, 1960. 7. sz. 125. old.*

Egy másik röplap, amelyet a bolsevikok egyik illegális csoportja Kemiben nyomtatott ki, ezzel a felhívással fordult a brit katonákhoz: „A brit munkások tiltakoznak itt-tartózkodástok ellen, követelik a harc beszüntetését és hazatérésteket. Miért nem mentek haza? Senkinek sincs joga visszatartani benneteket … Brit katonák! Hagyjátok abba a harcot, ne segítsetek továbbra is fenntartani ezt a gyalázatos blokádot, amely annyi gyötrelmet hoz asszonyainknak és gyermekeinknek! Követeljétek azonnali hazaszállításotokat.”49 Ugyanott.*

A szovjet propaganda, amely igaz szavakkal cáfolta meg a szovjethatalomról terjesztett hazug rágalmakat, nagy hatást gyakorolt az intervenciósok katonáira. Egyre jobban meggyőzte őket arról, hogy a háború, amelyet az imperialista kormányok robbantottak ki, osztálytestvéreik — az oroszországi munkások és parasztok — ellen, a tőkések és a földesurak érdekeiért folyik.

Az északi bolsevik szervezetek irányításával alakult partizánosztagok érzékeny csapásokat mértek az ellenség hadtápterületére. A partizánok együttműködtek a 6. hadsereg egységeivel.

Az intervenciós és a fehérgárdista kémelhárító szervek mindent elkövettek, hogy szétzúzzák a bolsevik földalatti mozgalmat. Megtörtént, hogy az ellenségnek sikerült nyomra bukkannia. 1919 márciusában agyonlőtték az arhangelszki illegális bolsevik katonai szervezet tíz tagját (Puhovot, Seremetyevet, Szivorotkint és másokat). Ugyanez a sors érte az arhangelszki városi földalatti szervezet egyik csoportját: Tyesznanovot, Eliznyinát, Prokusevet és sok más elvtársat. Pusztulásuk súlyosan kihatott a kommunisták földalatti munkájára, de nem rettentette meg a bátor északi bolsevikokat, nem akadályozta meg őket a harc folytatásában.

A bolsevik propaganda erős erjedést indított meg az ellenség katonái közt. 1918. december 11-én az 1. arhangelszki ezredben felkelés tört ki, két század nem engedelmeskedett a frontra vezénylő parancsnak. A katonák kitűzték a laktanyákra a vörös zászlót. A felkelés leverésében angol csapatok vettek részt, s az intervenciósok kíméletlenül leszámoltak a felkelőkkel.

1918—1919 telén egyre világosabban mutatkoztak a fehérgárdista seregek bomlásának jelei. Ironside tábornok a következőképpen emlékszik vissza erre az időszakra: „Sokáig és izgatottan gondolkoztam azon, milyen helyzetbe kerülünk, ha az oroszok erkölcsi szelleme meglazul vagy teljesen lezüllik. Arra a következtetésre jutottam, hogy amennyiben általános felkelés törne ki, a katonák tüstént hazaszaladnának.”50 E. Ironside: Id. mű, 131. old.*

Fokozódott a nyugtalanság az intervenciós csapatok körében is. Az 1918. november 11-i fegyverszünet megkötése után a katonák remélték, hogy mindennemű hadművelet megszűnik. Hiszen annak idején, amikor Észak-Oroszországba vezényelték őket, azt mondották, hogy csupán a németek ellen kell harcolniuk. S íme, véget ért a németek elleni háború, de a vörösoroszok elleni háború folytatódott. A katonák zúgolódni kezdtek.

1918 novemberében vörös zászlók alatt hagyta ott a frontot egy francia alakulat. Az intervenciós parancsnokság kíméletlen megtorlást alkalmazott a katonákkal szemben. Decemberben Kadis falunál (a Pleszeck—Szeleckoje szakaszon) a 339. amerikai ezred katonái barátkozni kezdtek a 159. szovjet ezred katonáival. Az egyik amerikai altiszt a baráti beszélgetés során kijelentette: „Az amerikaiak elismerik az orosz forradalmi kormányt és nem fognak háborút viselni a bolsevikok ellen … A fehérgárdista söpredékhez (az altiszt eredeti szavai) semmi közük, és nem is akarnak róla hallani.”51 Pravda, 1918. december 24.*

A szovjetellenes intervenció ellen egyre határozottabban fellépő egyszerű amerikai, angol és francia emberek hangja megdöbbentette a szovjetköztársaság elleni harc szervezőit.

December 2-án Lansing aggódva írta House ezredesnek, az Egyesült Államok elnöke tanácsadójának: „Arhangelszk: a helyzet változatlan. Az amerikai és francia csapatok szelleme, nemhogy javult volna, hanem még inkább rosszabbodott …”52 FRUS 1919. The Paris Peace Conference. II. köt. 465. old.*

1919 elején több zendülés tört ki az antant-katonák körében. „A február rosszul végződött — írja Ironside az akkori eseményekről. — 26-án- Levy53 Levy angol ezredes 1919 február közepén vette át a Szeleckoje körzetében állomásozó szövetséges csapatok parancsnokságát.* táviratban közölte, hogy a nemrég érkezett zászlóalj54 A yorkshire-i ezred zászlóalja, amely Murmanszkból érkezett.* megtagadta a Szeleckojéba indulást elrendelő parancs végrehajtását. Életemben egyszer sem tapasztaltam, hogy brit katonák fellázadtak volna. Szörnyű volt arra gondolni, hogy a fegyelmezetlenség első jelei a szövetséges seregeknél éppen a brit katonák között mutatkoztak … De a fegyelmezetlenség hamarosan a francia katonák körében is megnyilvánult … A francia attasétól olyan értesülést kaptam, hogy egy francia zászlóalj nem volt hajlandó harcbaindulni Arhangelszkből … Amikor az attasé felszólította a katonákat, gondoljanak hazájuk becsületére, amelyet meggyaláznak azzal, hogy megtagadják az engedelmességet … az egyik káplár ezt válaszolta: »Le a bolsevikok elleni háborúval! …«”55 E. Ironside: Id. mű, 112—114. old.*

1919 tavaszán és nyarán az antant-seregek bomlása veszélyes méreteket öltött. Megtörtént az, amitől az imperialisták halálosan féltek: „a forradalom bacilusai” megfertőzték hadseregüket, katonáik a bolsevik eszmék befolyása alá kerültek. Az 1918—1919-es téli hadjárat a szövetségesek nagy anyagi és technikai fölénye ellenére északon is — csakúgy mint délen — az antant terveinek teljes csődjével végződött.

Mint az 1918 végén és 1919 elején lezajlott harctéri események mutatták, dugába dőlt az antantnak az a kísérlete, hogy a szovjethatalmat expedíciós seregeinek szuronyaival megdöntse.

„Az angolok és franciák arra irányuló kísérlete, hogy saját csapataikkal tiporják el Szovjet-Oroszországot, az a kísérlet, amelynek gyors és könnyű sikerében biztosak voltak, kudarcot vallott — állapította meg Lenin … Valójában kiderült, hogy bármily elmaradottak vagyunk is, bármily nehézségeket kell is leküzdenünk, az angol és francia munkások nem képesek arra, hogy a mi talajunkon ellenünk harcoljanak. A mi javunkra dőlt el a dolog. Az első alkalommal, amikor megpróbálták, hogy nagy katonai erőket vessenek be ellenünk — márpedig enélkül lehetetlen győzni —, ez csak arra vezetett, hogy a francia és az angol katonák, helyes osztályösztönüktől vezéreltetve, magukkal vitték Oroszországból ugyanazt a bolsevik fekélyt, amely ellen a német imperialisták harcoltak … Arra kényszerítettük az antantot, hogy vonja ki az angol és francia csapatokat. Ez volt a legnagyobb győzelmünk, amelyet az antanton arattunk. Elvettük a katonáit. Mérhetetlen katonai és technikai fölényére azzal válaszoltunk, hogy a dolgozók segítségével, akik szolidárisak velünk az imperialista kormányokkal szemben, megfosztottuk ettől a fölényétől.”56 Lenin Művei. 30. köt. 300—201. old.*

A Vörös Hadsereg 1918—1919-es nagy győzelmei a szovjet állam belső helyzetének megszilárdulásával együtt kedvezően befolyásolták a szovjetköztársaság nemzetközi helyzetét. Nagy szerepe volt ebben a szovjethatalom békés külpolitikájának. A szovjethatalom sikerei cáfolhatatlanul bizonyították e hatalom szilárdságát és tartósságát. A burzsoá rágalmak ködfüggönye már nem tudta elrejteni a világ népei elől az igazságot, s a tőkésországok dolgozó millióit egyre nagyobb rokonszenv hatotta át a távoli Oroszország szabadságáért küzdő népe iránt.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .