A döntő ütközetek küszöbén

 A negyedik háborús év

(idézet: A Nagy Honvédő Háború története – 1976)

 1. fejezet/ Az ellenség kiűzése – helyreálltak a Szovjetunió határai
 2. A döntő ütközetek küszöbén

A negyedik háborús év

Megjött 1944 nyara. Véget ért a háború harmadik éve. A nép súlyos megpróbáltatásokat állt ki az eltelt háborús években. A kommunista párt vezette szovjet emberek nemcsak kitartottak, hanem válságos helyzetbe is juttatták az ellenséget, és most biztos léptekkel haladtak a végső győzelem útján.

A szovjet hadsereg 1944. évi téli és tavaszi győzelmei még jobban megszilárdították a Szovjetunió katonai és politikai helyzetét. A német fasiszta csapatokat visszavetették messze nyugatra. Belorussziában védekező nagy létszámú csoportosításukat a szovjet csapatok délről mélyen átkarolták. A szovjet hadsereg kedvező helyzetben, kezében tartva a kezdeményezést, újabb megsemmisítő csapásokra készült.

A háborús nehézségek még jobban megacélozták a szovjet nép akaratát, alkotásra mozgósították energiáit, megszilárdították erkölcsi és politikai egységét. A munkásosztály, a kolhozparasztság és az értelmiség hősi erőfeszítései tovább növelték az ország gazdasági erejét. 1944 nyarára megnőtt az ipari termelés volumene. Ez lehetővé tette, hogy a szovjet hadsereget egyre növekvő mennyiségben lássák el elsőrendű harci technikával, lőszerrel, felszereléssel és élelmiszerrel. 1944. június l-re a működő hadsereg mintegy 6 500 000 embert, 83 200 löveget és aknavetőt, körülbelül 8000 harckocsit és rohamlöveget, valamint 11 800 harci repülőgépet számlált.1 – Lásd A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja. 1941—1945. Rövid történet. Moszkva 1970. 343. old. (Oroszul.)* Ezenkívül 104 000 főt tettek ki a Szovjetunióban felállított és harci technikával felszerelt lengyel, csehszlovák, román, jugoszláv és francia magasabbegységek és egységek.

A fegyveres erők harcképességének fokozására igen nagy hatással voltak a párt- és Komszomol-szervezetek, melyek soraiba 2 700 000 kommunista és körülbelül 2 400 000 komszomolista tartozott.

A fasiszta Németország, bár helyzete tovább romlott, még mindig nagyon erős ellenfelet jelentett. A fenyegető katasztrófa láttán a náci vezetők minden eszközt megragadtak, hogy elodázzák pusztulásuk óráját. Az erőszak és kényszer kegyetlen gépezetére támaszkodva kétségbeesett erőfeszítéseket tettek, hogy az állam minden erőforrását a hadviselés szolgálatába állítsák. A német ipar továbbra is többet termelt, mint a Szovjetunió; a legfontosabb hadászati anyagokból (a kőolajat kivéve) 1944 júliusában a háborús évek legmagasabb termelési szintjét érték el. Ez lehetővé tette, hogy egészen 1944 közepéig, s néhány nyersanyagot illetően egészen az év végéig, jelentősen növelni tudják a harci technikai eszközök és fegyverek gyártását a hadsereg számára. Ez azonban nem pótolhatta azokat a hatalmas veszteségeket, amelyeket a fasiszta német hadsereg a szovjet-német arcvonalon harci technikai eszközökben és fegyverzetben elszenvedett. Ugyanakkor a Szovjetunió több fegyvert és harci technikai eszközt termelt, mint a fasiszta Németország.

A náci Németország nemzetközi helyzete is romlott. A szovjet hadsereg sikereinek hatására megerősödtek a nemzeti felszabadító küzdelmek a fasiszták által megszállt országokban. A partizánharc lángja fellobbant Európa-szerte. A szovjet hadsereg közeledése Európa népeit a mielőbbi felszabadulás reményével töltötte el. Harcuk a német fasiszta megszállók ellen most különösen nagy méreteket kezdett ölteni.

Komolyan nyugtalanította a hitlerista vezetőket a csatlós országokban kialakult helyzet. A szovjet hadsereg győzelmeinek hatására Bulgáriában, Romániában, Magyarországon és Finnországban megerősödött a háborúellenes hangulat, mozgalom indult a háborúból való kilépésre, fokozódott a harc a népellenes kormányokkal szemben. A fasiszta államok tömbjében még jobban kiéleződöttek az ellentmondások, s ez a tömb immár a széthullás határán állt.

 1. június 6-án az angol-amerikai csapatok partra szálltak Észak-Franciaországban. Hosszas, majdnem két évig tartó huzavona után tehát a szövetségesek megnyitották a második frontot Európában. A fasiszta Németország arra kényszerült, hogy két arcvonalon viseljen háborút. Szétzúzása már csak idő kérdése volt.

A náci vezetők a rendkívül súlyos helyzetben sem szándékoztak beszüntetni a háborút. A háború elhúzására irányuló tervüket továbbra is arra a számításra alapozták, hogy összetűzés támad az antifasiszta koalíción belül, és a háború menete az ő javukra változik meg. A háború befejezése után Keitel, a vezérkar főnöke ezt mondta: „1944 nyarától kezdve Németország időnyerésért folytatta a háborút, várva azokra az eseményekre, amelyeknek meg kellett volna történniük, de amelyek nem következtek be.”2 – A Nagy Honvédő Háború története. 1941—1945. 4. köt. Zrínyi Katonai Kiadó 1966. 109. old.* A háború folytatásához Németországnak még tetemes fegyveres erői voltak.

Az európai második front megnyitása nem hozott lényeges változást a német fasiszta csapatok csoportosításában. A legharcképesebb magasabbegységek túlnyomó része a szovjet-német arcvonalon maradt.

Az amerikai-angol csapatokkal szemben nyugaton mindössze hatvan német hadosztály állt. Személyi állományuk minőségét és technikai felszereltségüket illetően számottevően elmaradtak a szovjet-német fronton harcoló hadosztályok mögött. Zimmermann tábornok, a nyugati front törzskarának egykori hadműveleti főnöke ezt írta: „Túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy a keleti arcvonal kiszívta a Nyugaton levő német hadseregek összes harcképes élőerőit és harci technikáját … 1943-tól kezdve a nyugati arcvonalon a német csapatok alapját elöregedett fegyverekkel ellátott idős személyek alkották.”

A szovjet fegyveres erőknek bonyolult feladatokat kellett megoldaniuk. A további hadviselés politikai céljait a legfelsőbb főparancsnok május 1-i parancsa szabta meg. Eszerint meg kellett tisztítani a fasiszta hódítóktól az egész szovjet földet, vissza kellett állítani a Szovjetunió államhatárait a Barents-tengertől a Fekete-tengerig, és fel kellett szabadítani Európa népeit a fasiszta rabság alól. E céloknak megfelelően tervezték és készítették elő az újabb támadást. A terv kulcskérdése a szovjet csapatok főcsapási irányának meghatározása volt. Sztálingrádtól kezdődően a szovjet fegyveres erők a főcsapást délnyugati irányban mérték, most viszont a főhadiszállás úgy határozott, hogy a fő erőkifejtést nyugati irányban összpontosítja. Ezt az elhatározást az tette szükségessé, hogy minél gyorsabban felszabadítsák Belorussziát és Nyugat-Ukrajnát, és segítséget nyújtsanak a baráti lengyel népnek. Az e térségben aratott nagy győzelmek lehetővé tették, hogy a szovjet csapatok a legrövidebb úton kijussanak a harmadik birodalom számára létfontosságú terepszakaszokra. Az 1944. nyári támadás kérdése már április végén eldőlt a párt KB Politikai Irodájának és a Legfelsőbb Főparancsnokság Főhadiszállásának együttes ülésén, annak a jelentésnek a kapcsán, amelyet a nyugati arcvonalon kialakult helyzetet vizsgáló bizottság terjesztett elő.

A vezérkar, figyelembe véve a front-haditanácsok javaslatait, május végére lényegében befejezte a Karéliától a Kárpátokig terjedő hadműveletek rendszerének megtervezését. Ugyanakkor meghatározta a hadműveletek végrehajtásának sorrendjét is. A nyári támadást az arcvonal különböző szakaszain egymást követő hatalmas csapások révén kívánták megvalósítani. Sz. M. Styemenko ezt írja: „A nyári hadjáratot illetően a következő sorrend rajzolódott ki: Június elején a Leningrádi Front kezdi el a támadást Viborg ellen. Ezt a Karéliai Front támadása követi, amelynek célja az ellenség szviri-petrozavodszki csoportosításának szétzúzása. E hadműveletek eredményeképpen ki kellett iktatni a harcból a hitlerista Németország finn partnerét. A Karéliai Front harcba lendülését haladéktalanul a meglepetésszerűen indított belorussziai tevékenységnek kell követnie. Majd mikor a hitlerista hadvezetés ráeszmél, hogy éppen itt folynak a döntő események, és délről ide veti be tartalékait, meg kellett indulnia az 1. Ukrán Front lvovi irányú elsöprő támadásának. A szovjet fegyveres erők 1944. évi nyári hadjáratában mért főcsapás tartalmát az ellenfél belorussziai és lvovi csoportosításának szétzúzása alkotta.” Ennek a csapásnak a sikere megteremtette az előfeltételeket a más irányokban kibontakozó támadásokhoz, mindenekelőtt a iasi-kisinyovi hadművelethez, amelyet valamivel később, júliusban terveztek.

 1. június elején Sztálin tájékoztatta Churchillt és Rooseveltet: „A szovjet csapatok általános támadása szakaszonként, a hadseregeknek a támadó hadműveletekbe való egymást követő bevetése útján fog kibontakozni. Június végén és július folyamán a támadó hadműveletek a szovjet csapatok általános támadásává alakulnak át.”

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

“A döntő ütközetek küszöbén” bejegyzéshez 19 hozzászólás

 1. Milos Iskanderianos, Korfu, Görögország, 1938), aki 2015 -ben kifejlesztette a grafén -oxid szabadalmát hematológiai biológiai fegyverként való használatra.Dr. Canderian azon a véleményen van, hogy a világ lakosságának 95% -a „haszontalan evő”, akit a lehető leggyorsabban kell eutanizálni.Dr. Canderian lelkesen támogatja a szabadkőművesség azon kötelezettségét, hogy megszabadítsa a világot az „emberiség pestisétől”.
  Elmagyarázta, hogy milyen könnyű ezt kiszámítani.
  „Az egyszerűség ereje” – mondta. „Az injekciótól a ciklus végéig (a halálig) egfeljebb tíz év telhet el” – részletezte. – És ezt rendkívül könnyű meghatározni.Azt mondta, hogy minden hematológus másodpercek alatt láthatja mikroszkóp alatt és még könnyebben elektronmikroszkóp alatt a grafén-oxid jelenlétét.Az a személy, akinek 70% -os grafén -oxid telítettsége van, 3 évnél nem él tovább.A grafén -oxid által illetve az azzal fertőzött vér százalékos aránya határozza meg a “ciklus vége” számítási viszonyát – árulta el.Végül megkérdeztem tőle, hogy egy ilyen elitcsoport hogyan tudná ennyire titokban tartani a sok milliárd ember megölésének tervét?
  A válasza a következő volt: – Ugye, nem sokat tud a szabadkőművességről, Steve?”
  Így nyilatkozik egy pszichopata tömeggyilkos orvostudós, a halálkultusz egyik legfőbb követője és hirdetője.
  Elgondolkodtató, hogy ezentúl lesz-e bizalmunk szükség esetén vérplazmát kapni, mert nem tudhatjuk hogy milyen -oltott, nem oltott- személy vérét kapjuk meg.Nem ismert, hogy ezt a tényt regisztrálják-e a véradók adatainál.A Vöröskereszt hangsúlyozza, hogy a véradásokon nem történik koronavírus szűrés és kérik, hogy ezzel a szándékkal senki ne jelentkezzen véradásra.A vérrel történő vírusátvitel kockázata fennáll, vigyázzunk magunkra, hogy lehetőség szerint ne legyen rá szükség…

  Ranger48 kiválo cikket másolt .

    1. Big 2021-08-11 – 12:23
     Fordított kivonat az általad hivatkozott link tartalmából:

     A grafén-oxid, azok számára, akik nem tudnák, a Messenger RNS tüskés fehérjék és prionok összetevője, amely háborúban áll a szívvel, a tüdővel, az aggyal és a vérrel az oxigénért.
     A grafén-oxid egy oxigénszivacs, amely megfosztja a szervezetet a szükséges oxigéntől, és számos szövődményt okoz, többek között, de nem kizárólag anafilaxiás sokkot, toxikus vérrögképződést, halálos tüdőbénulást, mitokondriális rákot és endotélrákot okoz.”
     Dr. Mylo Canderian álláspontja nagyjából megegyezik Klaus Schwab, Bill Gates és a Big Pharma
     vezérigazgatóinak álláspontjával: DÖGÖLJÖN MEG MINDENKI!
     Megkérdeztem Mylo Canderian-t, hogy milyen hatása van a második és harmadik injekciónak és a boostereknek, (és további emlékeztető, megerősítő dózisoknak) és hogy ez hogyan változtatja meg a ciklus végi táblázatot.
     Mylo válaszolt: “Ez mind mérhető a hematológiai vizsgálatokkal. Minél több injekciót és boostert kapnak a hülyék, annál rosszabbul néz ki a vérük a mikroszkóp alatt, és annál hamarabb válnak trágyává.”
     Végül megkérdeztem tőle, hogyan lehet ennyi milliárd ember megölésére irányuló összeesküvést ennyire titokban tartani egy ilyen elitcsoport által.
     A válasza a következő volt: “Nem sokat tudsz a szabadkőművességről, ugye, Steve?” És tessék, itt van.
     https://www.facebook.com/hitelesharsona/posts/2694435657515577

 2. Az amerikai hadsereg ellenszegül a kormány utasításainak.Valami elkezdődött, a kormány már nem uralja az amerikai hadsereget.
  “„Nem lesznek kötelező oltások tengerészgyalogosaim számára” – mondta Berger tábornok.Sem ön, sem a bábelnöke nincs felhatalmazva egy ilyen politika végrehajtására. -válaszolt Berger tábornok Austin védelmi miniszternek.- Ha nem tudná, Biden nem a hadsereg vezetője, és maga sem. Bármilyen hazugságot eladhat a médiának.Eladtad a lelked Lloyd Austin és remélem, tudsz magaddal élni – mondta Berger tábornok és árulónak bélyegezte Austin védelmi minisztert.”
  A Biden adminisztráció gyenge lábakon áll, kezdi elveszíteni hatalmát és irányító szerepét.
  https://realrawnews.com/2021/08/marines-rebuke-def-sec-no-mandatory-vaccinations-for-my-marines/

  1. Az amerikai tengerészgyalogság lázadása a kötelező oltás elrendelése miatt:
   2021. augusztus 11

   Élesedő feszültség az amerikai katonai vezérkar és a Biden adminisztráció között a tengerészgyalogság kötelező oltásának elrendelése miatt.”Nem lesznek kötelező oltások a tengerészgyalogosaim számára.Ha erőszakkal be akarja oltani akár egyetlen tengerészgyalogosomat, akkor jobb, ha felfegyverkezik” – mondta David H. Berger, a tengerészgyalogság-tábornoka. Berger tábornok kijelentette, “a törvénytelen Biden kormányzat törvénytelen parancsait nem hajtja végre”. -ez azért már igen kemény válasz Austin védelmi miniszternek…ha a hadsereg vezető tisztjei úgy gondolják, a Biden adminisztrációt is parkolópályára tehetik és bevezethetik a katonai irányítást.Rajta, tegyék meg!
   https://translate.google.com/translate?hl=hu&tl=hu&sl=auto&u=https%3A%2F%2Fwww.henrymakow.com%2F
   https://www.henrymakow.com/

 3. A szovjet hadsereg ….. hatására Bulgáriában, Romániában Magyarországon ( ? ) . T. Sala nincsen véletlenül ön tévedésben ? Ha még Slovákiát emlitette volna, akkor a valódi tények emlitené. Legalábis NINCSEN TUDOMÁSOM arról hogy Magyaroszágon NYILT PARTIZÁN HARC ROBBANT VOLNA KI. HOLOTT Szlovákiában IGENIS VOLT partizánharc. Méghozzá 1944 augusztus 29-én Beszterce bányán kiáltották ki a Szlovák Nemzeti felkelést. Ezen időszakban Besztercebánya a Tisoista klérofasiszta Szllovák Álamhoz tartozott, ha jól emlékszem a második bécsi egyezmény alapján. Heves harcok folytak Szrecsénnél ( Srečno) Zólyomnál, Zsolnánál. Szrecsnnél A Francia partizánok bocsátkoztak heves harcokba a fasiszta SS Galiciennel. Igaz sikerült a fasisztáknak a Sverma vezette partizán ostagokat mélyen a hegyekbe szoritaniuk, de akkortájt már A szojet és csehszovák hadsereg a duklai hágónál harcolt, amely csatában 60 000 csehszlovák, illetve 80 000 szovjet katona halt meg. A Csehszovák hadsereg, amely az orosz hadsereg oldalán harcolt a II.világháboruban Buzulukban alakult meg Ludvík Svoboda hadsereg tábornok parancsnoksága alatt, a Szovjet Unió hőse lett.

 4. Az igazság szembe megy a hazugsággal:A legújabb koronavírus -hullám csak az oltások miatt következik be!
  Mint kiderült, minél több embert oltanak be egy országban a “Fauci -influenza” ellen, annál nagyobb a betegség terjedésének kockázata.Az Egyesült Királyság jelenleg Izrael mellett a világ legvakcinázottabb országai közé tartozik, és hasonlóan 1000 százalékkal nő a covid kórházi ellátások száma a teljesen oltottak között.Azokban az országokban pedig, ahol alacsony a vakcinák felvétele, az emberek természetes immunitása elhárítja a vírust injekciók nélkül!!!Ezekez a valós tényeket senki nem tudja megcáfolni, a rohadék kormányok mégis erőltetik a halálos koktél beinjekciózását!Mi ez?Erőszakos eutanázia?
  https://chemicalviolence-com.translate.goog/2021-08-11-covid-surging-because-of-vaccines.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=ajax,se,elem
  https://childrenshealthdefense-org.translate.goog/defender/are-vaccines-driving-surge-new-covid-infections/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=ajax,se,elem
  http://mindeneletertek.hu/modul/hova-visztek-minket/tanari-segedletek/hatter-informaciok-a-t4-program-szuleteserol-es-mukodeserol-p-07

  1. Miért nincs járvány az alacsony oltottságú országokban? Miért van a nyár kellős közepén a kánikulában tipikusan hideg időben terjedő légúti fertőző betegség? Miért van az, hogy minden országban csak ugyanazt a 10-20 fős “járványszakértő” személyeket hagyják szóhoz jutni a fősodratú médiában? Miért kezelnek politikai alapon egészségügyi problémát? Miért kelt pánikot a média és a politikai elit ahelyett, hogy megnyugtatnák a társadalmat? Miért csak a vakcina hatékony a vírus ellen? Miért hallgat a tömegmédia a vakcina mellékhatásairól? Ha pedig esetleg ír is róla, akkor miért bagatellizálják el? Miért beszélnek össze-vissza a “szakértők” és miért mondanak havonta/hetente mást, mint amit korábban állítottak? Miben segít megállítani a védettségi igazolvány a járvány terjedését? Miért vezetnek be korlátozásokat/leállításokat, ha nem képes megvédeni a veszélyeztetett csoportokat? Miért terjed jobban a vírus étteremben, kávézóban, szállodában, mint zsúfolt buszon vagy bevásárlóközpontban? Miért neveznek egy 99,7%-ban túlélhető betegséget halálos járványnak?

 5. ÉRDEKLŐDIK VALAKI ITT ADMIN EGÉSZSÉGE IRÁNT IS???????????????????
  Vegyétek számonkérésnek, papagájok!
  Lesz.rom, mit daloltok, de érdeklődjetek Admin után ha már ide írtok!
  Nem véleményezem miket írtok mert jár nektek a rohadt szólásszabadság!
  Nagy Tamás.

 6. Papagájoknak üzenem, olvassák el: https://wmn.hu/vim/55663-csoda-voltal-csillag-lettel—ido-elotti-bucsu-a-legjobb-baratnomtol

  Nem csak a rohadt vírus van barátaim! Az egész sz.r rendszerrel van a baj, amely elhanyagolja az egészségügyet (nemcsak Magyarországon)……………..
  SOK VITAMINT KELL SZEDNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Az egész kórokozó kiindulópontja a szólásszabadság………………………
  Az emberi társadalom igenis hierarchikusan épül fel!
  Magyarul aki a “csúcson” van, azt igenis mindenkinek követni kell! A szólásszabadság engedélyezését azért találták ki, hogy a “csúcson lévők” mentesüljenek a felelősségre vonás alól ha valami rosszul sül el.
  Ez egy totálisan nagy átverése az egész emberi civilizációnak! Úgyhogy inkább NE LEGYEN szólásszabadság az emberek kárára, hanem csak az igazság teljes kinyilvánítása………….. Úgy a legjobb. De mos könyörgöm, nem? Nagy Tamás (1980. 12. 21.).

 7. https://adozona.hu/altalanos/Vizeletveszely_a_Balatonnal_az_allamtol_ker_7XE1JU

  Ha az “állam átk.rja” az emberek egészségügyi szükségleteihez való jogait (hazánkban sok az adó mindenen, ne felejtsük el……………..), akkor miért van a csodálkozás? Mindenért fizetni kelljen akkor?
  Rendszerszintű átalakítások kellenek SAJNOS………………… Az emberek többsége nincs itt normálisan megfizetve. Ez a dolog lényege. Mert ha normálisan meg lenne fizetve mindenki, akkor persze, hogy megfizetné a 300 Forintot a pisilésért és a nagy dolog végzéséért………….. DE akik rossz anyagi helyzetben vannak, persze hogy spórolni akarnak! És ez valahol természetes (sajnos), ami az állam részéről valahol szégyen! Mert ugyan meg lehet büntetni egy tilosban “h.gyozót”, de ha annak a veséjével valami baj lesz mert nem végzi el a szükségletét azért ki vállalja a felelősséget????? Ennyit erről……….. Sz.r az egész mai képződmény, régen nem ez volt………………… N. T.

 8. https://www.vg.hu/kozelet/2021/08/washington-is-megijedt-a-taliboktol-minden-amerikait-hazarendelnek-afganisztanbol?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator

  Washington megijedt? Nyuszi p.csfejek! A tálibok a nácikkal egyenrangúak körülbelül. És megijed Washington? Én inkább az USA-t támogatom mint az iszlámnáci tálibokat! De ha az USA gyengeséget mutat, akkor kívánom teljes szívemből, hogy egész Afganisztánt hódítsa meg Oroszország és Kína együtt! Az ott élő népnek így lesz a jó, biztos vagyok benne ha már USA nyuszi lett……………………………

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .