Mindent a frontnak!

Elvettük az antant katonáit

(idézet: A polgárháború a Szovjetunióban 1918-1922 – (Rövid történet)

2

A történelem folyamán először alakult olyan hadsereg, amely sajátszerű iskolája volt nemcsak a katonai kiképzésnek, hanem a dolgozók politikai felvilágosításának is. A szabályzatok tág teret biztosítottak a katonai szolgálatot teljesítőknek arra, hogy a parancsok végrehajtásánál érvényesítsék a szükséges kezdeményező készséget. A Vörös Hadseregben a fegyelem nem a büntetéstől való félelem, hanem a forradalmi kötelességérzeten alapult. „A Vörös Hadsereg — mondotta Lenin — soha nem látott kemény fegyelmet teremtett, mégpedig nem kényszerrel, hanem maguknak a munkásoknak és parasztoknak a tudatossága, odaadása és önfeláldozása alapján.”25 Lenin Művei. 29. köt. 250. old.*

A hadsereg szervezésével, vezetésével és irányításával, a vöröskatonák politikai nevelésével és felvilágosításával, a fegyelem megszilárdításával, a hadsereg harckészségének növelésével, a front és a hátország megerősítésével, a csapatok fegyver-, lőszer- és ruházati ellátásával kapcsolatos kérdéseket a szovjet kormány és a katonai hatóságok a kommunista párt Központi Bizottságának útmutatásai alapján oldották meg. A Központi Bizottság 1918 decemberi határozatában hangsúlyozta, hogy a katonai hatóságok politikájának „pontos alapjául szolgálnak azok az általános irányelvek, amelyeket Központi Bizottsága útján és annak közvetlen ellenőrzésével a párt kiad”26. Pravda, 1918. december 26.*

A hadsereg pártirányítása az egységek kommunista sejtjeire támaszkodó biztosok és politikai osztályok révén érvényesült. A párt forradalmi kötelességtudásra nevelte a katonákat. A régi orosz hadsereget, csakúgy mint valamennyi kizsákmányoló állam hadseregét, a botfegyelem, a kaszárnya-drill tartotta fenn. Az volt a jó katona, aki „nem gondolkodott” és „nem elmélkedett”, hanem vakon engedelmeskedett a parancsnak. A „gondolkodás” joga csak a „feljebbvalókat” illette meg.

Másképp nevelkedett a Vörös Hadsereg harcosa. Számára a parancs törvény volt, de meg kellett értenie célját és jelentőségét, s úgy kellett eleget tennie a parancsnak, mint a szocialista haza iránti kötelességének.

„Szerintünk az állam ereje a tömegek tudatosságában rejlik. Az állam akkor erős, ha a tömegek mindent tudnak, mindenről véleményt tudnak alkotni, és mindent tudatosan tesznek”27 Lenin Művei. 26. köt. 255. old.* — mondotta Lenin.

A Vörös Hadsereget nagyfokú hazafias kötelességtudás és nem mindennapi harci tulajdonságok különböztették meg valamennyi burzsoá hadseregtől. „Kiderült, hogy lehet egyszerűen, mondhatni formálisan harcolni — így volt ez az imperialista háborúban —, s lehet valóban küzdeni a győzelemért — erre tanított engem Vlagyimir Iljics vezetése. A Vlagyimir Iljics vezette bolsevik párt milliókban tette tudatossá a háború céljait és feladatait, s a fáradt, az imperialista háborútól agyoncsigázott tömegekbe új erőt öntött a polgárháborúban elért győzelmekhez”28 Emlékezés Vlagyimir Iljics Leninre. 2. rész. Moszkva 1957. 296—297. old.* — állapította meg visszaemlékezéseiben Kamenyev, a régi hadsereg egyik tekintélyes katonai szakértője, aki hűségesen és áldozatkészen szolgálta a szocialista forradalmat a Vörös Hadsereg felelős parancsnoki posztjain.

A vöröskatonák nevelése, forradalmi öntudatuk és katonai vasfegyelmük kialakítása fölöttébb bonyolult volt.

A hadsereg többségét parasztok alkották. Sokan közülük az agrár jellegű kormányzóságok isten háta mögötti járásaiból vonultak be a mozgósításkor, s ezekben a járásokban nemigen érvényesült az ipari proletariátus befolyása. A paraszt-katonák között bőven akadt írástudatlan, elmaradott, különböző előítéletektől megzavart ember. Mindennapos, fáradságos politikai nevelő munkára volt szükség ahhoz, hogy az ilyen harcosok a szocialista haza öntudatos védelmezőivé, a forradalmi munkás-paraszt hadsereg igaz katonáivá váljanak.

Ki hajthatta volna végre ezt a feladatot, ha nem a hadseregbeli kommunisták — sorkatonák, politikai munkatársak és parancsnokok? S a kommunisták becsülettel teljesítették a feladatot, a katonai biztosok és a pártsejtek vezetésével. Kik voltak a hadseregbeli kommunisták? Többségükben volt munkások. Jól ismerték és megértették a dolgozó embert, könnyen megtalálták a közös nyelvet a parasztból lett vöröskatonával. A hadseregbeli kommunisták a lövészárokban, a laktanyában vagy a katonai szerelvény melegedőjében állandóan a harcosok között voltak, megosztották velük a katonaélet nehézségeit és bajait, s eközben beszélgetések során élesztették öntudatukat és osztályösztönüket, megtanították őket arra, hogy eligazodjanak az eseményekben és megértsék a világ dolgait, beléjük plántálták a forradalom győzelmébe vetett szilárd hitet. Szavukból sok ezren értették meg Marx és Lenin tanításainak nagy igazságát, a kommunista párt céljait és feladatait. Meneteléskor és harc közben tanúsított magatartásukkal, szilárdságukkal és bátorságukkal a kommunisták csorbítatlan tekintélyre tettek szert. Becsülték őket, hallgattak rájuk. A kommunisták példát mutattak a forradalom önzetlen szolgálatában. Majakovszkij így írt erről:

Ötágú csillagot
sütöttek hátunkra
a vajdák és a pánok,

Mamontov bandái
elevenen ástak el
s fejünkig földet hánytak,

Mozdonykazánban
égettek minket a japánok,
ónnal, ólommal öntötték tele a szánkat.

— Tagadd meg! — bömbölték,
de izzó torkunk mégsem kiált más szót,
mint e hármat:

„Éljen a kommunizmus!”

Radó György fordítása

A Vörös Hadsereg pártszervezetei létszámban szüntelenül gyarapodtak, s nőtt a politikai befolyásuk is. Különösen sokat fejlődtek a hadseregbeli pártszervezetek 1918 nyarán és őszén, a kommunisták mozgósításakor. 1919 februárjában már több mint 1500 pártsejt működött a Vörös Hadsereg egységeinél. Az 1919 márciusában lezajlott VIII. pártkongresszus mandátumvizsgáló bizottsága megállapította, hogy a frontról érkezett küldöttek 29 706 kommunistát képviselnek. S ebben a számban még nem voltak benne a 10. hadseregnek, a hátországi és a tartalék-egységeknek, valamint a különböző parancsnoki tanfolyamoknak a kommunistái.

Az 1918-as esztendő nyári és őszi harcai idején a hadseregbeli és a helyi pártszervezetek sok tapasztalatra tettek szert a hadseregbeli pártpolitikai munkában. A párt Központi Bizottsága e tapasztalatok tanulmányozása és általánosítása után 1919 januárjában jóváhagyta a front és a hátország katonai egységeinek pártsejtjei számára kiadott útmutatót. Az útmutató meghatározta a hadseregbeli pártszervezetek egységes felépítését, és pontosan megállapította kötelességeiket.

A pártsejteknek az volt a feladatuk, hogy a gyakorlatban érvényesítsék a vezető pártszervek határozatait, megszervezzék az egységeknél a politikai felvilágosító munkát, együttműködjenek a politikai biztossal és a parancsnokkal a katonai fegyelem megszilárdításában. A kommunistáknak példát kellett mutatniuk önzetlen bátorságban és kitartásban, türelemben és szívósságban.

A kommunista sejt nem szólt bele a parancsnok tevékenységébe és rendelkezéseibe, minden eszközzel támogatta és szilárdította a politikai biztosnak mint politikai vezetőnek és a parancsnoknak mint katonai vezetőnek a tekintélyét.

A párt vezetésével a fiatal Vörös Hadsereg ily módon félelmetes erővé nőtt, amely képes volt visszaverni az egyesült antant és fehérgárdista seregeket.

Ámde egyetlen hadsereg sem viselhet hosszú háborút erős ellenséggel szemben, ha nincs szilárd és megbízható hátországa, amely fenntartja kiváló erkölcsi szellemét és ellátja minden szükségessel.

„A komoly hadviseléshez — tanította Lenin — erős, szervezett hátország szükséges. A legjobb hadsereget, a forradalom legodaadóbb híveit is azonnal elpusztítja az ellenség, ha nincsenek eléggé felfegyverezve, ha nincsenek kielégítően ellátva élelmiszerrel és nincsenek megfelelően kiképezve.”29 Lenin Művei. 27. köt. 62. old.*

A párt és a kormány a munkásosztály és a dolgozó parasztság minden forradalmi energiáját a front és a hátország szilárd egységének megteremtésére fordította. „Mindent a frontnak, mindent az ellenség legyőzésére!” — adta ki a párt a jelszót a tömegeknek.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

“Mindent a frontnak!” bejegyzéshez 6 hozzászólás

 1. Nem kell leállni a balradnak,mert mi bulvár szinten szivárogtatunk.
  Igy is csak a dolgok 10% szivárogtatjuk kocsmai szinten.

  Davosban volt egy kis afér koztunk és jahbulon hivok kozt.

  Mi álláspontunk a népeség szaporulat csokkentése,az élok természetes uton elhalálozás.

  A Jahbolun hivok az eugenika Nidzsei fasizmus
  Betegek
  Oregek
  Unter mensek likvidálása.

  Mi ezért szivárogtatjuk ki a grafén oxidot,hogy a fasiszták ne tudjanek benetek likvidálni.

  https://iconmadonna.org/?p=1597

 2. “Íme, hogyan késlelteti a grafén -oxid minden Covid vakcinában a vakcinázottak megölését – avagy meddig élnhetnek a beoltottak?”

  “Ezt a kérdést tettem fel egy barátomnak, Dr. Mylo Canderian, Ph.D. (született Milos Iskanderianos, Korfu, Görögország, 1938), aki 2015 -ben kifejlesztette a grafén -oxid szabadalmát hematológiai biológiai fegyverként való használatra.Dr. Canderian azon a véleményen van, hogy a világ lakosságának 95% -a „haszontalan evő”, akit a lehető leggyorsabban kell eutanizálni.Dr. Canderian lelkesen támogatja a szabadkőművesség azon kötelezettségét, hogy megszabadítsa a világot az „emberiség pestisétől”.
  Elmagyarázta, hogy milyen könnyű ezt kiszámítani.
  „Az egyszerűség ereje” – mondta. „Az injekciótól a ciklus végéig (a halálig) egfeljebb tíz év telhet el” – részletezte. – És ezt rendkívül könnyű meghatározni.Azt mondta, hogy minden hematológus másodpercek alatt láthatja mikroszkóp alatt és még könnyebben elektronmikroszkóp alatt a grafén-oxid jelenlétét.Az a személy, akinek 70% -os grafén -oxid telítettsége van, 3 évnél nem él tovább.A grafén -oxid által illetve az azzal fertőzött vér százalékos aránya határozza meg a “ciklus vége” számítási viszonyát – árulta el.Végül megkérdeztem tőle, hogy egy ilyen elitcsoport hogyan tudná ennyire titokban tartani a sok milliárd ember megölésének tervét?
  A válasza a következő volt: – Ugye, nem sokat tud a szabadkőművességről, Steve?”
  Így nyilatkozik egy pszichopata tömeggyilkos orvostudós, a halálkultusz egyik legfőbb követője és hirdetője.
  Elgondolkodtató, hogy ezentúl lesz-e bizalmunk szükség esetén vérplazmát kapni, mert nem tudhatjuk hogy milyen -oltott, nem oltott- személy vérét kapjuk meg.Nem ismert, hogy ezt a tényt regisztrálják-e a véradók adatainál.A Vöröskereszt hangsúlyozza, hogy a véradásokon nem történik koronavírus szűrés és kérik, hogy ezzel a szándékkal senki ne jelentkezzen véradásra.A vérrel történő vírusátvitel kockázata fennáll, vigyázzunk magunkra, hogy lehetőség szerint ne legyen rá szükség…
  https://stateofthenation.co/?p=78437
  https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=hu&u=https%3A%2F%2Fstateofthenation.co%2F
  http://stopthecrime.net/wp/2021/08/08/long-do-the-vaccinated-have-to-live/

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .