Hív a szocialista haza!

Az első győzelmek

Hív a szocialista haza!

(idézet: A polgárháború a Szovjetunióban 1918-1922 – (Rövid történet)

1

1918 augusztus közepén a keleti front szovjet csapatai támadást indítottak a Volgamelléken. Ezek a csapatok még nem voltak a reguláris hadsereg véglegesen kialakult egységei. A keleti front kötelékeinek állapota még korántsem volt kielégítő, de az idő sürgetett. Az új hadsereg a szó szoros értelmében tűzben, a harcok során született. De azért a Vörös Hadsereg szervezése keleten már annyira előrehaladt, és az erőviszonyok a fronton annyira megváltoztak, hogy jelentős sikerekre volt kilátás.

A Vörös Hadseregnek a keleti fronton harcoló egységei 63 000 gyalogos és lovas katonából s több mint 200 tüzérségi lövegből álltak. Az ellenség 50—58 000 gyalogos és lovas katonát s mintegy 220 tüzérségi löveget vethetett harcba. Az arcvonal nem volt tömör, s a csapatok rendszerint egy vonalban helyezkedtek el a front mentén. De a fronton tartózkodó alakulatok mögött mindkét oldalon jelentős erők voltak a hátországban. A fehérgárdisták erős szibériai hadsereget alakítottak ki, amelynek hadosztályai bármely időben harcba szállhattak. S a szovjet hátországban is fokozott ütemben szervezték az új ezredeket.

Augusztusban a kazányi körzet lett a keleti front legfontosabb szakasza. Az ellenség itt nyomult a legmesszebbre nyugat falé, az ország létfontosságú központjait fenyegette. A párt azt a megbízást adta a Vörös Hadseregnek, hogy foglalja vissza Kazányt.

Kazány a Volga folyó bal partján terül el, azon a helyen, ahol a Volga élesen déli irányba fordul. Jelenleg a Volga a város határában folyik, akkoriban néhány kilométerre folyt Kazánytól. Az ellenség, miután elfoglalta a várost, szilárdan megvetette lábát a Volga mindkét partján, és északkeleti irányban védelmi állásokat épített ki. Mind a szovjet, mind az ellenséges szárazföldi csapatok tevékenységét katonai flottilla támogatta.

A Kazány elleni támadás kezdetekor a szovjet erők létszáma a Volga jobb és bal partján 3700 gyalogos és lovas katona, 15 tüzérségi löveg és egy páncélvonat volt. Az ellenség erőit 2100 gyalogos, hat löveg és egy páncélvonat alkotta. A szovjet csapatokat a folyó mindkét partján a 2. hadsereg egységei támogatták, Azinnak, a polgárháború hősének vezetésével. Ezek az egységek északkelet felől támadtak Kazányra. A szovjet volgai katonai flottillához tartozott három tengeri torpedónaszád — ezeket a Baltikumból irányították át — és mintegy tizenöt felfegyverzett hajó, 32 löveggel és 58 géppuskával. A Vörös Hadsereg egységei tehát szárazon és vízen számbeli fölényben voltak az ellenséggel szemben.

A Vörös Hadsereg támadása augusztus 12-én kezdődött. Ugyanaznap adott parancsot a szovjet parancsnokság arra, hogy a kazányi frontszakasz csapataiból alakítsák meg az 5. hadsereget. Augusztus 13-án és 14-én az 5. hadsereg alakulatai heves harcokat vívtak Szlaven vezetésével. Ezekben a napokban a Jan Jugyin parancsnoksága alatt harcoló bal parti csoport a Kazanka folyón túlra vetette vissza az ellenséget, míg a jobb parti csoport Verhnyij Uszlon irányában késztette visszavonulásra a fehérgárdistákat. Ámde ezt az eredményt nem sikerült teljesen kiaknázni; az ellenség ellentámadásba ment át, és visszaállította az eredeti helyzetet. A Kazányért folyó harc elhúzódott.

A fehérgárdisták elhatározták, hogy megsemmisítik az 5. szovjet hadsereget. A jobb parti csoport háta mögé bevetették Kappel ezredes dandárját más ellenforradalmi egységekkel együtt. Az ellenségnek az volt a célja, hogy elfoglalja Szvijazsszk városát és vasútállomását (itt volt beszállásolva az 5. hadsereg vezérkara és a keleti front forradalmi katonai tanácsának tábori törzse), majd birtokába veszi a Volgán átvezető hidat.

A fehérgárdisták betörtek Szvijazsszkba, és már megközelítették a vasútállomást, és megtámadták az 5. hadsereg vezérkarát. Ekkor a vezérkar és a hadtápparancsnokság tagjai puskát ragadtak, és együtt küzdöttek a sorkatonákkal. Segítségükre siettek a volgai flottilla partraszállt osztagai. A védelmi harc heves volt; az ellenség nem tudta elfoglalni Szvijazsszk állomását. Míg ez az ütközet folyt, a szovjet alakulatok csapást mértek a fehérek fő erőire. Az ellenség megingott, és sietve visszavonult. Ugyanakkor a vörös flottilla betört Kazány körzetébe, elsüllyesztett néhány gőzöst és uszályt, s megsemmisített egy tüzérségi üteget.

A fehérek szvijazsszki vereségével az 5. hadsereg fordulatot ért el a Kazányért folyó harcban. A Vörös Hadsereg támadásától fellelkesült kazányi munkások szeptember 3-án felkelést robbantottak ki a városban. Ez arra kényszerítette a fehérgárdistákat, hogy erőik egy részét elvonják a frontról, és a felkelők ellen vessék be. A munkások hősiesen küzdöttek, ezzel nagy segítséget nyújtottak az 5. hadsereg csapatainak, de a Vörös Hadsereg nem tudott idejében a kazányi munkások segítségére sietni, s így a felkelést leverték. A felszabadulás órája azonban közeledett.

Ezekben a napokban jutott el a frontra a Lenin ellen elkövetett gálád merénylet híre. Az ellenforradalom orvtámadása a felháborodás és a gyűlölet viharát keltette az egységekben.

„A Lenin elvtárs elleni merénylet után — így szólt az egyik tudósítás a keleti frontról — a vöröskatonákat alig lehetett visszatartani. A katonai biztosok jelentései szerint mindannyian türelmetlenül várták, hogy harcba vethessék magukat.”18 Krasznaja Annija, 1918. szeptember 13.*

Szeptember 5-én a szovjet csapatok újra támadásba lendültek. A „Retyivij” és a „Pritkij” torpedónaszádok a katonai flottilla hét felfegyverzett gőzhajója kíséretében előretörtek a Kazány felett uralkodó Verhnyij Uszlon magaslat felé. Megsemmisítettek két ellenséges parti üteget, és visszavonulásra késztették az ellenséges flottillát. A folyami egységek partra szálltak, s a vlagyimiri ezred vörös katonáival együtt közelharcban elfoglalták Verhnyij Uszlon községet. A magaslaton elhelyezett tizenöt ágyú tüzet nyitott Kazányra.

A bal parti csoport a volgai katonai flottilla támogatásával átkelt a Kazanka folyón, és a város közvetlen közelébe ért. A jobb parti csoport egységei a flottilla hajóin átjutottak a bal partra, és a tengerészekkel együtt partra szálltak a város közelében. Északkelet felől a 2. hadsereg ezredei közeledtek. Szeptember 10-én reggelre Kazányt három oldalról körülvették. Megkezdődött a roham. A Vörös Hadsereg katonái az Internacionálét énekelve indultak rohamra.

Elsőnek a 2. hadsereg alakulatai törtek be Kazányba Aziny vezetésével. Őket követték az 5. hadsereg harcosai és a katonai flottilla tengerészei. Szeptember 10-én délután 2 órára Kazányt teljesen megtisztították az ellenségtől. A dicső volgai város felett vörös zászló lengett.

A fehérgárdisták kazányi veresége fordulópont volt a keleti front harcaiban. Amikor a súlyos sebesüléséből még fel nem gyógyult Lenin tudomást szerzett erről a fontos eseményről, az alábbi üdvözletei küldte a Vörös Hadseregnek:

„Elragadtatással üdvözlöm a vörösseregek fényes győzelmét.

Legyen ez a győzelem záloga annak, hogy a munkások és a forradalmi parasztok szövetsége végleg leveri a burzsoáziát, megtöri a kizsákmányolok mindennemű ellenállását, és biztosítja a szocializmus győzelmét az egész világon.”19 Lenin katonai jellegű üzenetváltásai (1917—1920). 72. old.*

A Kazányért folyó harcok arról tanúskodtak, hogy a szovjet parancsnokok, katonák és tengerészek megtanulták az ellenség legyőzésének tudományát. A volgai flottilla parancsnoka így írt erről: „Kudarcaink is javunkra váltak, felbőszültünk és megtanultuk, hogyan kell harcolni, hogyan kell győzni. A Kazány környéki hadműveletekben kaptuk a harci kiképzést és jól elsajátítottuk a tudnivalókat. Kazány eleste után a fehérgárdista flottilla összeroppant, megrendült az önbizalma, mert jelentős mértékben elvesztette harcképességét.”

Az ellenség megpróbálta menteni a helyzetet, és más frontszakaszokról csapatokat vezényelt az 5. hadsereg körzetébe. Ez kedvezően hatott a szomszédos 1. hadsereg alakulatainak hadműveleteire. Az 1. hadsereg támadásra készült a Szimbirszk—Szizrany—Szamára háromszögben. A hadműveletbe még két hadsereget vontak be: észak felől déli és délkeleti irányban az 5. hadsereg, nyugat felől az 1. hadsereg, dél felől pedig a 4. hadsereg támadott. A közvetlen feladat Szimbirszk felszabadítása volt.

A 4. hadsereg egységei, amelyek szintén részt vettek a Szimbirszkért vívott harcokban, ekkor már számottevő eredményeket értek el. Csapajevnek, a polgárháború hősének ezredei, amelyek a hadsereg kötelékébe tartoztak, Nyikolajevszk (Pugacsov) városinál teljesen szétverték a csehszlovákok jelentős erőit. Ez így történt. Augusztus 20-án a fehércsehek elfoglalták Nyikolajevszket. Ostromállapotot hirdettek ki a városban, és a szovjethatalomhoz hű emberek kiadását követelték. Sok embert agyonlőttek, és rabolni kezdték a lakosságot.

A Csapajev parancsnoksága alatt álló dandár ekkor már 40 kilométerre közelítette meg a várost kelet felől. Sz. P. Zaharov hadosztályparancsnok parancsot adott a dandárnak, hogy nyomuljon előre, és támadja meg az ellenséget. Hadműveleti terve azonban nem vette figyelembe a helyzetet. Ekkor Csapajev egy másik tervet készített. Augusztus 21-én a dandár két ezrede átkaroló mozdulatot hajtott végre, és a város közelében megsemmisítette az ellenséges alakulatot. Ezután Csapajev katonái támadást indítottak Nyikolajevszk ellen.

Éjjel a várostól néhány kilométerre egy újabb ellenséges ezredet vertek szét, és nagy zsákmányt ejtettek. A harcban különösen I. K. Bubenyec, a rjazanszki ezred egyik zászlóalj parancsnoka tüntette ki magát. Az ő zászlóalja volt legközelebb a Nyikolajevszkbe vezető országúthoz. Ekkor hirtelen egy vonatosztag tűnt fel az úton. Bubenyec néhány katonával elébe ment, s megállította az osztagot. Érdeklődésére a vonatparancsnok tört orosz nyelven így válaszolt: — Cseh ezredes vagyok. Ezredemmel Nyikolajevszkbe igyekszem.

Bubenyec rövid gondolkodás után összecsapta a bokáját, tisztelgett és katonásan jelentette:

— Ezredes úr, engedje meg, hogy azonnal jelentést tegyek ezredesünknek, az egyik önkéntes osztag parancsnokának a szövetséges csapatok megérkezéséről.

— Tessék, — mondta a cseh tiszt.

Bubenyec elküldte az egyik vöröskatonát Csapajevhez, ő maga olt maradt és mesélni kezdett a bolsevikok fölött aratott állítólagos győzelmekről.

Csapajev először nem akarta elhinni a hírt, de amikor meglátta a sötétben felvillanó cigarettákat és meghallotta az idegen beszédet, megértette: gyorsan és határozottan kell cselekednie.

Két zászlóalj csöndben odalopódzott a vonatosztaghoz. A vöröskatonák adott jelre sortüzet nyitottak. Az ellenséges ezredből rövid idő alatt hírmondó sem maradt.

Amikor a Nyikolajevszkban levő csehek tudomást szereztek az ezred pusztulásáról, nem vették fel a harcot, hanem északi irányban sietve kitakarodtak a városból. Augusztus 22-én Csapajev csapatai bevonultak Nyikolajevszkbe, amelyet Csapajev javaslatára Pugacsovnak neveztek el. Zorin, a 4. hadsereg biztosa néhány nap múlva ezt írta Moszkvába: „A 2. nyikolajevszki ezred harci lelkesedéstől fűtött vöröskatonái, Csapajev parancsnok vezetésével, különösen kitüntették magukat a Nyikolajevszkért vívott legutóbbi csatában, teljesen szétverték a cseh és kozák bandákat. Elfogtak egy nagy ellenséges vonatosztagot, 2000 lövedéket, 4 ágyút és 6 géppuskát zsákmányoltak.” A hadsereg biztosa javasolta, hogy forradalmi vörös hadizászlóval tüntessék ki a 2. nyikolajevszki ezredet.

Csapajev dandárjának győzelme azért volt olyan nagy jelentőségű, mert a nyikolajevszki harcok után a cseh légionáriusok többé nem merészkedtek Számárától előrenyomulni déli irányban. Kudarcot szenvedett az a törekvésük, hogy egyesüljenek az uráli lázadó kozákokkal.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .