A szocializmus építése a Szovjetunióban

A népgazdaság tervszerű fejlődésének törvénye és a szocialista tervezés

A szocializmus építése a Szovjetunióban

(idézet: Politikai gazdaságtan tankönyv – SZIKRA)

 

A népgazdaság tervszerű fejlődésének törvényéből fakadó követelményeket a Kommunista Párt és a szocialista állam a dolgozó tömegek alkotó tevékenységét megszervező és irányító tervek segítségével váltja valóra. A népgazdaság terv szerinti irányítása a szocialista állam gazdasági-szervező funkciójának egyik legfontosabb vonásaA szocialista tervezés szigorúan tudományos alapokra épül. A népgazdaságot terv szerint irányítani annyit jelent, mint előre látni. A tudományos előrelátás az objektív gazdasági törvények ismeretén alapul, és a társadalom gazdasági fejlődésének időszerűvé vált szükségleteiből indul ki.

A szocialista gazdaság helyes tervezésének legelső feltétele a népgazdaság tervszerű fejlődése törvényének elsajátítása és hozzáértő felhasználása.

A népgazdaság tervszerű fejlődésének törvényét nem szabad összetéveszteni magával a népgazdaság terv szerinti irányításával, amit a szocialista állam tervező szervei valósítanak meg, nem szabad összetéveszteni a népgazdaság éves és ötéves terveivel. A népgazdaság tervszerű fejlődésének törvénye objektív gazdasági törvény. Ez a törvény lehetővé teszi, hogy az állami szervek helyesen tervezzék meg a társadalmi termelést. A lehetőséget azonban nem szabad összetéveszteni a valósággal. A lehetőséget azonban nem szabad összetéveszteni a valósággal. A lehetőség valóra váltásához meg kell tanulni a tervszerű fejlődés törvényének alkalmazását, olyan terveket kell készíteni, amelyek teljes mértékben megfelelnek e törvény követelményeinek.

A gyakorlatban a tervek nem mindig számolnak teljes mértékben a népgazdaság tervszerű fejlődésének törvényéből fakadó követelményekkel. Ha ezeket a követelményeket megsértik, a népgazdaság tervszerű fejlődésének törvénye úgy ad életjelt magáról, hogy a népgazdaság egyes területein aránytalanságok keletkeznek, zavarok állnak elő a termelés és a forgalom normális folyamatában.

A tervező szervek feladata az, hogy a tervek összeállítása során helyesen számoljanak a tervszerű fejlődés törvényének követelményeivel, s ne engedjenek becsúszni aránytalanságokat, ha pedig aránytalanságok keletkeznek, idejekorán gondoskodjanak kiküszöbölésükről. A népgazdaság zavartalan fejlődése szempontjából komoly jelentősége van az anyag-, pénz- és munkaerő tartalékoknak. A tartalékok lehetővé teszik a népgazdaság egyes területein keletkező aránytalanságok gyors kiküszöbölését, illetve keletkezésük megelőzését, biztosítják az erőforrásokkal való rugalmas manőverezés lehetőségét.

A népgazdaság tervezése tehát akkor járhat kedvező eredménnyel, akkor biztosíthatja a népgazdaság arányos fejlődését és a termelés szakadatlan növekedését, ha helyesen számol a népgazdaság tervszerű fejlődésének törvénye által támasztott követelményekkel, és minden tekintetben összhangban van a szocializmus gazdasági alaptörvényének követelményeivel.

A gazdaság terv szerinti irányítása szempontjából nagy jelentőségű a munka szerinti elosztás gazdasági törvényének felhasználása, mert ez anyagilag érdekeltté teszi a dolgozókat a munka termelékenységének emelésében, s a szocialista termelés egyik hajtóereje.

A szocialista tervezés az értéktörvény érvényesülésével kapcsolatos gazdasági eszközök: az ár, a pénz, a kereskedelem, a hitel felhasználására épül. A népgazdasági tervekben a javak termelése és elosztása pénzben fejeződik ki. A terv szerinti irányítás eszköze az önálló elszámolás, amely gazdaságos termelésre, a belső tartalékok mozgósítására, a termelés önköltségének csökkentésére és a vállalat jövedelmezőségének fokozására ösztönöz.

A Szovjetunió népgazdaságának terv szerinti irányítását a Kommunista Párt által megadott irányelvek alapján a Szovjetunió Minisztertanácsa és a szövetségi köztársaságok Minisztertanácsai valósítják meg. Állami terveket az egész népgazdaságra vonatkozóan, továbbá gazdasági ágak, egyes gazdasági szervek, köztársaságok, határterületek, területek és az ország egyes gazdasági körzetei szerint dolgoznak ki. A tervek kidolgozását és teljesítésük ellenőrzését a Szovjetunió Minisztertanácsának Állami Tervbizottsága (Goszplan), a Szovjetunió és a köztársaságok minisztériumai, valamint a saját tervező szervekkel rendelkező helyi szovjetek végzik.

A szocialista tervezés a gazdasági fejlődés több évre érvényes fő irányát kifejező távlati tervek és a rövidebb időtartamra érvényes konkrét munkaprogramot jelentő folyó tervek összekapcsolására épül. A távlati tervekhez tartoznak a népgazdaság fejlesztésének ötéves tervei és a hosszabb időre szóló tervek. A folyó tervekhez tartoznak az évi tervek. A folyó terveket a távlati tervek alapján készítik el. Minden állami vállalatnak (gyár, bánya, szovhoz, gép- és traktorállomás stb.) saját műszaki-termelési-pénzügyi terve van (tyehpromfinplan), amelyet az állami tervfeladatok alapján állítanak össze, s amely a vállalat termelési-műszaki és pénzügyi tevékenységének összesített terve.

A szocialista gazdaság tervszerű fejlődése megköveteli, hogy a főbb mutatók tekintetében érvényesülő terv szerinti központosított gazdasági irányítás elvét összekapcsolják a helyi szervek számára a tervezés terén szükséges önállóság és kezdeményezési lehetőség biztosításával. A központi tervező szervekre a legfontosabb népgazdasági problémák megoldása hárul: a helyes arányok biztosítása az egyes iparágak fejlődésében, a rendelkezésre álló tartalékok maradéktalan hasznosítása, a beruházások maximális hatékonyságának elérése stb.

A terv szerinti irányítás túlhajtott centralizációja, az a kísérlet, hogy a helyi feltételek és lehetőségek kellő ismerete és figyelembevétele nélkül a legapróbb részletekig a központból tervezzenek, gúzsba köti a helyi kezdeményezést, megakadályozza a helyi erőforrások és a szocialista gazdaság különböző ágaiban, illetve az egyes vállalatoknál fellelhető óriási tartalékok maradéktalan kihasználását.

A kolhozok terv szerinti állami irányításának bizonyos sajátosságai vannak, amelyek a szövetkezeti-kolhoztulajdon jellegéből következnek. A szocialista állam a kolhozok terv szerinti irányítása során a kolhozparasztok tömegeinek öntevékenységére támaszkodik. A kolhozok és a kolhozparasztok kezdeményezése egyik döntő tényezője a mezőgazdaság fellendítésének, az egyes körzetekre és kolhozokra jellemző gazdasági és természeti feltételek teljes kihasználásának. A helyes tervezési rendszer feltételezi, hogy a központi tervező szervek megállapítsák a területek, határterületek és köztársaságok számára a mezőgazdasági termelés és a mezőgazdasági termékek állami beadása terén a fő és döntő mutatókat és feladatokat. A helyi tervező szervek és a kolhozok e fő és döntő mutatókkal és feladatokkal összhangban maguk készítik el a termelési erőforrások legmesszebbmenő kiaknázását biztosító konkrét terveket.

A kolhozok vezetősége az állami feladatok alapján kidolgozza az évi termelési terveket, amelyeket megvitatás és jóváhagyás végett a kolhozparasztok közgyűlése elé terjeszt.

Egy-egy földművelési rendszernek vagy agrotechnikai eljárásnak sablonos, az egyes gazdasági övezetek sajátosságainak figyelembe vétele nélkül történő alkalmazása, a növénykultúrák és az állatállomány területi elhelyezésének sablonos intézése akadályozza a helyi természeti és gazdasági feltételek legmegfelelőbb kihasználását.

A szocialista tervezés módszereinek további tökéletesítése feltételezi a tervezés centralizálásának következetes megvalósítását a fő és döntő mutatók tekintetében, s ezzel egyidejűleg a helyi szervek, ipari vállalatok és kolhozok szerepének növelését, kezdeményezésük felkarolását a termelés terv szerinti irányítása terén, valamint az egyes gazdasági körzetek, mezőgazdasági övezetek, vállalatok és kolhozok viszonyaihoz alkalmazkodó differenciált tervezés biztosítását.

A népgazdaság terv szerinti irányítása megköveteli a gazdaság vezető láncszemeinek kiválasztását. A tervben kiemelik azokat a legfontosabb gazdasági ágakat, amelyektől az egész népgazdasági terv sikeres teljesítése függ. Ezeket a gazdasági ágakat látják el elsősorban termelőeszközökkel, munkaerővel és pénzeszközökkel. A vezető gazdasági ágaknak megfelelően tervezik a többit is, oly módon, hogy ennek alapján bekövetkezzék az egész népgazdaság fellendülése, és megvalósuljon a népgazdaság egyes ágainak lehető legésszerűbb egybehangolása.

A népgazdaság tervszerű (arányos) fejlődésének törvénye megköveteli az egyes gazdasági ágak fejlesztésére vonatkozó tervek szigorú egybehangolását és egységes gazdasági tervben való egyesítésüket. „Az egyes termelési ágak terveit szigorúan össze kell hangolni, egybe kell kapcsolni és ezekből a tervekből kell összeállítani azt az egységes tervet, amelyre oly nagy szükségünk van”.: Lenin. Beszámoló a Népbiztosok Tanácsának tevékenységéről a VIII. összoroszországi Szovjetkongresszuson. Lásd Lenin Művei. 31. köt. Szikra 1951. 528. old.*

A gazdasági tervek a mutatók bizonyos körét foglalják magukban: a természetbeni mutatókat (termékfajták, a készítmények választéka stb.) és a pénzbeni mutatókat (a termelés összege, önköltség, bevételek és kiadások stb.). A természetbeni és pénzbeni mutatók közül kiemelkednek a minőségi mutatók (a munkatermelékenység emelkedése, az önköltség csökkenése, a rentabilitás, a termékek minőségének javulása, a termelőeszközök — berendezések, erő- és szerszámgépek, nyersanyagok stb. kihasználásának hatékonysága). A mezőgazdasági termelés fő mutatója a maximális termékmennyiség elérése minden 100 hektár mezőgazdasági területről.

Az egyik legfontosabb módszer, amellyel a népgazdaság tervszerű fejlődésének törvényéből fakadó követelményekkel összhangban levő helyes népgazdasági arányok megállapíthatók — mérleg-rendszer kidolgozása. A szocialista állam mérlegek alapján állapítja meg a népgazdaság fejlődésének természetbeni és pénzbeni formában kifejezett arányait, mérlegek alapján határozza meg az erőforrásokat, s az egyes termelési ágak és termékfajták közötti elosztásukat. Az erőforrások és a szükségletek összevetése lehetővé teszi a népgazdaság szűk keresztmetszeteinek, az egyes termelési ágak fejlődési színvonala és üteme közötti aránytalanságoknak a felfedését, s a szűk keresztmetszetek kiküszöbölésére alkalmas rendszabályok megjelölését. Ugyanakkor a mérlegrendszer lehetővé teszi újabb erőforrások feltárását — a nyersanyaggal és segédanyagokkal való takarékoskodás, továbbá a berendezések jobb kihasználása révén. Ezeket az erőforrásokat a termelés és a fogyasztás növelésére használják fel.

A szocialista tervezés keretében kidolgozott tervek, amelyek a népgazdaság tervszerű fejlődésének törvénye által támasztott követelményeket tükrözik, utasítás jellegűek. Az állami tervek nem prognózis-tervek, hanem utasításjellegű tervek, amelyek kötelezőek a vezető szervekre, s amelyek az egész ország gazdasági fejlődésének irányát megszabják.

Miután az állami terveket a szocialista állam legfelsőbb szervei jóváhagyták, ezek törvényerőre emelkednek, s végrehajtásuk kötelező. A gazdasági vezetők kötelesek biztosítani, hogy minden vállalat hónapról hónapra, negyedévről negyedévre teljesítse a tervet, mégpedig nemcsak globálisan, hanem választék szerint is, továbbá kötelesek törekedni a termékek minőségének rendszeres javítására és a tervben megszabott önköltség- csökkentésre.

A szocialista tervezés aktív, mozgósító jellegű. A szocialista tervek az emberek millióinak munkáját irányítják országos méretekben, világos perspektívát tárnak a dolgozók elé, munkahőstettekre lelkesítenek. A terv a tömegek eleven alkotó tevékenysége. A termelési tervek realitása — a dolgozók milliói, akik új életet alkotnak.

A népgazdaság terv szerinti irányításának egyik igen fontos része a tervteljesítés ellenőrzése, ami lehetővé teszi annak megállapítását, hogy mennyire áll összhangban a terv a népgazdaság tervszerű fejlődésének törvénye által támasztott követelményekkel, és hogyan teljesítik a tervet. A tervteljesítés ellenőrzése lehetővé teszi, hogy még idejekorán felfedjék az aránytalanságokat, elejét vegyék új aránytalanságok keletkezésének a gazdaságban, új termelési tartalékokat hozzanak felszínre, s szükség esetén módosításokat eszközöljenek a népgazdasági terveken.

A szocialista gazdaság terv szerinti irányításának biztosításához elengedhetetlenül szükséges az egységes népgazdasági nyilvántartási rendszer. A terv szerinti szocialista építés elképzelhetetlen helyes nyilvántartás nélkül. Nyilvántartás viszont elképzelhetetlen statisztika nélkül. A szocialista gazdaságban a nyilvántartás és a statisztika szervesen összefügg a népgazdasági tervvel. A tervteljesítésre vonatkozó statisztikai adatok nélkülözhetetlen anyagot jelentenek a következő időszakra szóló tervek összeállításához. A nyilvántartás és a statisztika szocialista rendszere lehetővé teszi a terv egészében és részleteiben való teljesítésének ellenőrzését.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .