A kapitalizmus modern formája a fasizmus!

A fasizmus a kapitalizmus következetes harca a szocializmus ellen!
A szociáldemokrácia a kapitalizmus támasza lett!

A kapitalizmus gazdasági modellje a polgári demokráciában és a fasizmusban alapvetően azonos!

A polgári demokráciában és a fasizmusban is törvényes a bérrabszolgaság, a kizsákmányolás, és az élősködés!

A kapitalisták a vagyonukhoz törvényesen a proletárok kizsákmányolásával jutnak!

A polgári demokrácia és a szociáldemokrácia politikai-gazdasági modellje a kapitalizmus!

A fasizmus a kapitalizmus harca a tőkés kizsákmányolás, élősködés, felsőbbrendűség megvédéséért!

A szociáldemokrácia célja a tőkés kizsákmányolás, élősködés, felsőbbrendűség megvédése!

A kapitalizmus minden változatában a szociális demagógia hatékony fegyver a hatalom megvédésében!

A klasszikus fasizmus az önkényuralom, a mosolygó fasizmus terrorista változata!

A renegáttá vált szociáldemokrácia már csak polgári demokrácia, ami kapitalista diktatúra a proletárok ellen!

A klasszikus fasizmus a polgári demokráciát, a szociáldemokráciát, a szocialista demokráciát is megsemmisíti!

*

A szociáldemokrácia elfajult – renegáttá, jobboldalivá vált –, így csupán a polgári demokrácia egyik változata lett, vagyis a kapitalista diktatúra, a kizsákmányolás, az élősködés, a bérrabszolgaság elfogadását vállalta fel, de szélhámosan, demokráciát hazudva, derűsen mosolyog a proletariátusra.

A szociális forradalom: „… Minden szocialista törekszik a tágabb értelemben vett szociális forradalomra, mégis vannak szocialisták, akik elvetik a forradalmat és akik a szociális átalakulást csak a reform útján akarják elérni. A szociális forradalommal szembehelyezik a szociális reformot. … A reform és a forradalom közt meglévő különbség nem abban áll, hogy az egyik esetben erőszakot alkalmaznak, a másikban nem. … A szociális reform lehet igen jól összeegyeztethető az uralkodó osztályok érdekeivel és minden bizonnyal bántatlanul hagyja azok pillanatnyi társadalmi hatalmát, sőt körülmények között azt még meg is erősítheti. A szociális forradalom ellenben már kezdettől fogva sem egyeztethető össze az uralkodó osztályok érdekeivel, mert hiszen minden körülmények között hatalmuk megsemmisítését jelenti. …„

A renegáttá vált szociáldemokrácia (jóindulatot feltételezve) a kapitalizmusban csak a szociális reformokkal és nem a szociális forradalommal akar javítani a proletár dolgozók helyzetén, akik így mégiscsak kizsákmányolt bérrabszolgák maradnak. Vagyis lényegében a szociáldemokrácia programja az, hogy a proletár alapvetően kirabolt, megalázott, alacsonyabbrendű szolga maradjon. A szociáldemokrácia a kapitalizmus gazdasági-politikai viszonyaiban, a polgári demokrácia keretében, a társadalmi forradalom és proletárdiktatúra nélkül, pusztán reformokkal, bármilyen eredményt is ér el, de csak a kizsákmányoló, az élősködő kapitalista diktatúra támasza marad.

A marxista filozófia alapjai: „… A marxista pártok határozottan bírálják a szociáldemokrácia ideológiai álláspontját és jobboldali opportunista gyakorlatát, leleplezik a jobboldali szociáldemokrata vezetőket, akik átpártoltak a burzsoáziához, megtagadták a munkásosztály szocialista követeléseit. … jobboldali szocialista vezérek, akik rég szakítottak a marxizmussal, és teljesen áttértek az idealizmus álláspontjára, az imperializmus és az antikommunizmus védelmezésének álláspontjára.

… A jobboldali szocialisták elvetik a proletariátus diktatúráját, s a „tiszta” demokráciát állítják szembe vele. … antagonisztikus osztályokra bomló társadalomban lényegénél fogva minden állam egyik vagy másik osztály diktatúrája. A lényeg az, hogy ki ellen vagy ki felett gyakorolnak diktatúrát, és kik számára, melyik osztály számára van demokrácia.

… proletariátus diktatúrájának megteremtése a demokrácia nagyméretű kiterjesztését, a korlátozott és formális burzsoá demokráciának proletárdemokráciával való felváltását jelenti, amely ténylegesen biztosítja a legszélesebb rétegek politikai jogait és reális hatalmát.”

Népi demokrácia és forradalomelmélet: „… 1924 szeptemberében, a fasizmus és a szociáldemokrácia egymáshoz való viszonyát elemezve, Sztálin megállapította, hogy a fasizmus és a szociáldemokrácia „ikrek”, „a szociáldemokrácia a fasizmus objektíve mérsékelt szárnya”. Más megfogalmazása szerint: a fasizmus nem egyéb, mint a szociáldemokráciának és a burzsoázia harci szervezeteinek „nem hivatalos politikai blokkja”…”

A szociáldemokrácia fő fegyvere lett – ami a kapitalizmusé és a fasizmusé is – a szociális demagógia, a hazugság. A hazudság a világnézetében az, hogy lehet osztály-együttműködés a kizsákmányolók és kizsákmányoltak, a tőkések és a proletárok között, vagyis lehet tiszta demokrácia a kizsákmányoló és kizsákmányolt között.

Lehet demokrácia és egyetértés a tőkés és a proletár, a kizsákmányoló és kizsákmányolt között?
Lehet osztály-együttműködés a kapitalisták és a proletárok, az élősködők és a dolgozók között?
Lehet béke a kapitalista „felsőbbrendű” urak és a bérrabszolgák, a rablók és a kifosztottak között?

A kapitalista és a proletár egy csónakban úszik az élet taván, de az evezőt a proletár húzza, a semmittevő potyautas pedig a tőkés. A szociáldemokrácia és a polgári demokrácia azt hazudja, hogy a potyautas nélkül nem úszik, nem halad a csónak. Vagyis a semmittevő kizsákmányolók, az élősködő rablók nélkül nem lehet a gazdaságot üzemeltetni.

A szociáldemokrácia fő szövetségese végül is a kapitalista lett és nem a proletár dolgozó, de ehhez szükségessé vált a szociális demagógiaA szocializmustól átvett értékeket nem lehet a kapitalizmusban következetesen alkalmazni, a szociális demagógia így rafinált hazugsággá, becsapássá, szélhámossággá válik. A reformok segíthetnek a proletárok helyzetén, de csak az osztályharc, a kapitalisták félelme az, ami erre kényszeríti őket.

bérrabszolga a tőkés vállalkozónak olyan áru, olyan költség, mint a szerszám, a beszélő szerszám, ami szükséges a tőkés profitjához.

Miért tartaná a kapitalizmus embernek a proletárt, ha ő maga ezért nem harcol, ha megelégszik a beszélő szerszámnak lenni?

A szociáldemokrácia a termelőerők fejlődését csak a kapitalizmus kereteiben látja megvalósíthatónak, elveti a forradalmi utat és már nem célja a szocializmus. Valójában így a szociáldemokrácia a proletárok érdekeit nem képviseli, de az emberiségét sem, ellenben félrevezetéssel, a szociális demagógiával, a hazugsággal, hasonlóan a fasizmushoz, vezeti tévútra a proletárokat, próbálja eltéríteni az osztályharctól, a kizsákmányolás békés elfogadását hangoztatja a proletároknak.

A szociáldemokrácia a demokráciáról álmodozik egy háborúban, az osztályháborúban, de megéri neki, mert ezért a kapitalizmus a szociáldemokrata munkásárulóknak nagy jövedelmet, jó állást, pénzes hivatali állásokat, hatalmi pozíciókat ad. Bár lehetnek idealista, idióta proletár szociáldemokrata álmodozók is.

A lényeg a szociáldemokráciában az osztály-együttműködés és a reformok, a fasizmusban pedig az osztályok felettiség hazugsága; ezen a ponton nagyon összecseng a szociáldemokrácia és a fasizmus, mindkettő hazug, hamis, idealista világnézet. A kapitalizmus a renegáttá vált szociáldemokráciát felhasználja a hatalma megvédésére, a proletariátus elnyomására. Azonban a kapitalizmus a hatalma védelmében a klasszikus fasizmussal már a szociáldemokratákat is elnyomja.

A szociáldemokrácia szabadság és demokrácia világnézete, erkölcse olyan lett, mint a polgári demokrácia keretében működő kapitalizmusé, ami a kizsákmányolás, a bérrabszolgaság, az élősködés szabadsága, és az ezzel együtt járó kapitalista felsőbbrendűség. De ez valójában diktatúra a proletárok ellen. Tehát a szociáldemokrácia irányvonala nem adhat demokráciát a proletárok számára, és ezért mindenképpen jobboldali. A (jobboldali) szociáldemokrácia, ami a polgári értelemben vett baloldal, a kapitalizmus a kizsákmányolás híve lett. Így már valójában a szociáldemokrácia jobboldalivá változott, nagyon hasonlít más polgári irányzatokra, de nem olyan következetesen proletárellenes, mint a fasizmus.

szociáldemokrácia abból indul ki, hogy a fejlődés érdekében a proletárok érdekeit a kapitalizmusban a tőkések érdekeinek kell alárendelni, ami szerintük az emberiség érdeke is. Így a tőkések irányításával kell vezetni a társadalmat, csak némi reformra van szükség és a proletároknak legyen ennyi elég. De ez az elv csak a proletárok megtévesztésre elegendő, a kizsákmányolás leplezésére, szépítgetésére. A termelőerők kizárólag csak a kapitalizmusban lehetséges fejlődésének elmélete reakciós, embertelen nézet, ez csak a marxizmus renegát értelmezéséhez elegendő (vagy ahhoz sem). A szocializmus is képes erőteljesen fejleszteni a termelőerőket, amire volt már példa, de kizsákmányolás nélküla kapitalizmus hibái nélkül emberségesen. Kizsákmányolás nélkül a kapitalizmus erre képtelen, pedig minden fejlődés a kapitalizmusban is elsősorban a proletárok érdeme.

A mérnök, az orvos, a tanár, a jogász, a törvényhozó, a munkás, az értelmiségi, stb. mind „lehet csak” dolgozó, és ez elég a gazdaság, a társadalom működéséhez, a fejlődéséhez. A gazdaság működésében, fejlődésében a kapitalistákra, mint kizsákmányolókra, élősködőkre nincs szükséga kapitalista korbácsa sem kell a dolgozóknakA gazdaság működéséhez csak dolgozó kell, így felesleges és káros a kapitalista, mint kizsákmányoló az emberiség számára. A szociáldemokrácia a proletárok és a szocializmus, így a szocialista demokrácia ellensége lett! A demokráciáról papol a polgári demokráciában, miközben a kapitalista diktatúrát, a kapitalizmus építgeti.

A szociáldemokrácia a polgári demokrácia keretében a mosolygó fasizmus. A szociáldemokrácia a kapitalizmus „dicsfényén” vagy inkább a ködén keresztül a kapitalizmus híve lett, így bármit hablatyolnak is, a kizsákmányoló társadalom támasza lett.

A fasizmus nyíltan felvállalja a diktatúrát, a szociáldemokrácia csak hazudja a demokráciát; hazudja, mert ismeri az osztályellentéteket, de helyette az osztály-együttműködést (a kizsákmányolás tűrését) szorgalmazza; a fasizmus osztályok felettisége nagyon hasonlít ehhez; mindegyik egyfajta idealista idiotizmus; ehhez szükséges a szociális demagógia fegyvere a proletárok ellen, a megtévesztésükre; és ez elég jól működik, de ez az út veszélyes a végén a klasszikus fasizmus vigyorog diadalmasan véres szájjal.

(idézet: Georgi Dimitrov – Egységfront népfront szocializmus)

… A fasizmus mindenekelőtt azért tudott hatalomra kerülni, mert a szociáldemokrata vezéreknek a burzsoáziával való osztály-együttműködési politikája következtében a munkásosztály kettészakadt, politikailag és szervezetileg fegyvertelenül állt a támadó burzsoáziával szemben. A kommunista pártok viszont nem voltak eléggé erősek ahhoz, hogy a szociáldemokrácia nélkül, illetve annak ellenére mozgósítsák és döntő harcra vigyék a tömegeket a fasizmus ellen.

… A szociáldemokrácia vezérei takargatták és rejtegették a tömegek előtt a fasizmus igazi osztályjellegét, és nem hívtak harcra a burzsoázia fokozódó reakciós intézkedései ellen. Ők viselik a nagy történelmi felelősséget azért, hogy a fasiszta támadás döntő pillanatában Németországban és egy sor más fasiszta országban a dolgozó tömegek jelentékeny része nem ismerte fel a fasizmusban a legvérszomjasabb rabló finánckapitalistát, a leggonoszabb ellenségét, és hogy ezek a tömegek nem voltak felkészülve arra, hogy a támadást visszaverjék.

… azokban az országokban, ahol a szociáldemokrata pártok képviselői részt vesznek a kormányban, a szociáldemokrata vezetés a legerősebb ellenállást tanúsítja a proletár egységfronttal szemben. Ez teljesen érthető, hiszen meg akarják mutatni a burzsoáziának, hogy éppen ők azok, akik mindenkinél jobban és ügyesebben tudják kordában tartani az elégedetlen munkástömegeket és megóvni őket a kommunizmus befolyásától.

*

(idézet: Népfrontpolitika az európai munkásmozgalomban – Komját Irén)

… A népfront problémái a munkásosztály szövetségi politikájának problémái, amelyek a konkrét történelmi helyzet változásával együtt alakulnak. Ezért beszélünk antifasiszta népfrontról, például a harmincas évek közepén Franciaországban, Spanyolországban; nemzeti ellenállási frontról a hitleristák által megszállt országokban 1939-1944-ben; antiimperialista frontról számos gyarmati országban; demokratikus népfrontszövetségről a mai Olaszországban, ahol a Kommunista Párt elgondolása szerint ez vezethet békés úton a szocializmushoz; hazafias népfrontról a népi demokratikus országokban mint a szocializmus építésének társadalmi alapjáról.

… A forradalmi párt azonban mindenkor arra törekszik, hogy a munkásosztály szövetségeseinek tábora minél szélesebb legyen. Ha nem ezt teszi, elszigetelődés fenyegeti, meggyengül, vereséget szenved.

… az első feladat magának a munkásosztálynak az újraegyesítése, annak a szakadásnak a felszámolása, amely a munkásmozgalomban az első világháború idején az opportunista és a forradalmi irányzat között létrejött. … a szociáldemokrácia Európa sok országában a kapitalizmus támasza lett és általában elzárkózott a kommunistákkal való együttműködéstől, mindennemű akcióegységtől. … Az egységtörekvések sikertelenségének más oka is volt: a kommunista pártok szektás hibái, a kommunisták türelmetlensége. Mindez valóságos hidegháborúhoz vezetett a munkásmozgalomban.

… A Német Szociáldemokrata Párt már kipróbálta a polgári pártokkal alakított tömb „erejét” a fasizmussal szemben. Az eredmény az lett, hogy Hitler uralomra jutott. Ezzel nem csupán a német szociáldemokrácia szenvedett szörnyű vereséget, hanem a nemzetközi munkásmozgalom egészét érte súlyos csapás. … Az opportunista vezetők fő érve hosszú időn át az volt, hogy ők a demokrácia hívei, a kommunisták pedig diktatúrát akarnak, márpedig a két álláspont összebékíthetetlen. Holott a kommunisták nem a proletárdiktatúra kivívására akarták létrehozni az akcióegységet, hanem a fasizmus és a háború ellen.

… A Komintern VII. kongresszusán nem hangzott el egyetlen beszéd sem, amely ne fejezte volna ki mélyen átérzett felelősségtudattal a szociáldemokráciával való akcióegység fontosságát. A VII. kongresszus idején a szociáldemokraták Belgiumban, Csehszlovákiában, Dániában, Norvégiában, Svédországban részt vettek a kormányban, s minisztereik rendkívül szívósan ellenálltak az akcióegység-javaslatoknak. A kommunisták számára azonban ez nem volt ok arra, hogy ne keressék az egységet a szociáldemokrata munkásokkal, és feladják a vezetőikkel való tárgyalásokat. A munkásokkal való közös fellépésre éppen az a körülmény nyújtott alkalmat, hogy a szociáldemokrata miniszterek a burzsoázia érdekeit képviselték és sehol sem teljesítették a választási kampányban tett ígéreteiket.

… Több kapitalista államban már a harmincas évek elején, megváltozott a szociáldemokrácia helyzete. A világgazdasági válság idején romlott a munkásarisztokrácia életszínvonala is, és a munkásosztály gazdasági vonatkozásban homogénebb lett. Az uralkodó körök kevésbé támaszkodhattak a jobboldali szociáldemokratákra, nem bízhattak már abban, hogy az opportunista vezetők képesek lesznek a munkásságot féken tartani. Az uralkodó nagyburzsoázia fő támasza tehát a fasizmus lett: terrorisztikus diktatúrát vezetett be. E tapasztalatok konkréttá tették az egység vitáját: a [Komintern] VII. kongresszus gazdag – pozitív és negatív – nemzetközi tapasztalatokból meríthetett az új taktika alapvonásainak kidolgozásakor.

… a VII. kongresszusnak a tömegmunkára és háborúellenes tömegpropagandára vonatkozó intelmei és tanácsai felmérhetetlen történelmi jelentőséggel bírtak a nemzetközi munkásmozgalom számára. A kongresszus az egységfrontot mint a háború elleni harc egyetlen lehetséges alapját, legfőbb győzelmi biztosítékát, mint a kommunista pártok internacionalista és hazafias politikájának s az osztályharc időszerű konkrét formájának koncepcióját állította a világ proletariátusa, a világ népei elé.

… Az egységfront-politika nem kapituláció a reformizmus előtt, hanem hatalmas erőfeszítés az egész munkásosztály megnyerésére az osztályálláspontok számára. Az egységfront továbbfejlesztése népfronttá újabb, még bonyolultabb forradalmi tömegmunkát igényel, amelyben sohasem szabad elvesznie a munkásosztály végső céljának, a szocializmusnak.

… A német szociáldemokraták 1945 utáni egész politikáját az határozta meg, hogy régi kommunistaellenességüket egész ideológiai poggyászával együtt „átmentették” az új korszakba, és a háború utáni feltételek között úgy hasznosították, ahogy az az újra talpra álló német monopolistáknak és az amerikai imperialistáknak leginkább megfelelt.

… Az SPD jobboldali vezetői beépültek a monopóliumok igazgatóságába, a monopolista államapparátusba. Nem csoda hát, ha ideológiájuk a német imperializmus növekvő hatalmi törekvéseivel együtt „fejlődött”. Így jutott el a német jobboldali szociáldemokrácia az „Európa-eszme” és az európai integráció politikai és elméleti támogatásáig. Ezzel az SPD vezetői nagy javadalmazású állásokat szereztek maguknak. (Carlo Schmid az Európa Tanácsban, Wehner a Montánunió vezetőségében stb.) … 1959. évi godesbergi programjukban hivatalosan is megtagadták a marxizmust. … A Szociáldemokrata Párt hozzájárult a Nyugat-Németországban a nemzeti ügyet, a demokráciát, a szocialista internacionalizmust egyedül képviselő Kommunista Párt betiltásához.”

(idézet: A Második Világháború – Roberto Battaglia)

A Francia Kommunista Párt és a háború

1940-1941-et nemcsak a „látszatháború” jellemezte. Emellett – vagy helyesebben: ennek következtében – ott volt az a háború is, amelyet Daladier készségesen és komolyan viselt: a Francia Kommunista Párt elleni embertelen és irgalom nélküli háború. A német-szovjet megnemtámadási szerződés első hírére Doriot* A francia kommunista mozgalom renegátja, a német megszállás idején hírhedt kollaboráns. – Szerk.* kijelentette: „Sztálin elárulta Franciaországot! Nekünk erre a kommunizmus elpusztításával, az árulók pártjának feloszlatásával, vezéreinek bebörtönzésével kell válaszolnunk …” És a felhívást, amely egy Hitler szolgálatába szegődött embertől származott, a kormány készséggel teljesítette. A munichois, a müncheni egyezmény aláírói nem kérették kétszer magukat, hogy bosszút álljanak a kommunistákon, akik mind a parlamentben, mind az országban egyedül helyezkedtek szembe ezzel a szerződéssel, mint a „nemzeti gyalázat” szerződésével.

A rendőri apparátus egész gépezete – amely a háború kitöréséig a legkisebb kellemetlenséget sem okozta a náci „ötödik hadoszlopnak”, és amely folytatólagosan, a háború folyamán is háborítatlanul fogja hagyni azt – ráveti magát a Francia Kommunista Pártra, bezáratja székházait, lefoglalja sajtóját, és késedelem nélkül megkezdi az embervadászatot. Szeptember 26-án, egy immár befejezett tényt szentesítve, feloszlatják és törvényen kívülinek nyilvánítják a pártot. Október 7-én – a „mozgósítottak” ideiglenes kivételével – letartóztatják a kommunista képviselőket. Az üldözés azonban hamarosan kiterjed a hadsereg soraira is. Thorez és néhány másik vezető csupán expatriálással tud megmenekülni a biztos börtöntől. 1940 márciusában Rómában negyvennégy bebörtönzött kommunista képviselő ellen folytatnak le színházi pert: közülük sokan sohasem szívhatják majd a szabadság levegőjét, mert a katonai vereség után kiszolgáltatják őket a náciknak. A kormány „erélyes intézkedéseit” a francia fasizmus valamennyi híve ujjongva fogadja. Sajnos, még Léon Blum is tapsol, cinikusan arra számítva, hogy a kommunisták üldözésével megerősítheti a szocialista pártot. „Az a véleményem, hogy pártunk nagy többsége a Francia Kommunista Párt feloszlatását természetesnek és jogosnak tartja majd.” A párt tehát egyedül áll a viharban. Szervezeti szálai elszakadtak, harcosai szétszóródtak: meglepte őket a legteljesebb törvényességből a legszigorúbb illegalitásba való váratlan átmenet. Daladier kormánya egyébként nem tudja más ürüggyel „igazolni” a kommunisták üldözését, mint az FKP részéről a háborúval szemben tanúsított „defetista” magatartással.

A tények pedig, íme a következők:

 1. augusztus 25-én a kommunista parlamenti csoport kiáltványt bocsátott ki, amelyben Thorez a német-szovjet megnemtámadási szerződést úgy értelmezte, mint az „agresszorok tömbjének megbontásához” való hozzájárulást; majd rögtön hozzáfűzte: „Ha Hitler mégis kirobbantaná a háborút, tudja meg, hogy Franciaország népét szilárd egységben fogja szemben találni magával, a kommunistákkal az első vonalban, akik készek arra, hogy megvédjék hazájuk biztonságát, valamint a nemzetek szabadságát és függetlenségét.”

Szeptember 2-án a kommunista képviselők, álláspontjuknak megfelelően, megszavazták a háborús hiteleket, és határozottan hozzájárultak ahhoz, hogy a kormányt kimozdítsák bizonytalanságából: hozzon visszavonhatatlan határozatot a Németország elleni háború megüzenéséről.

*

(idézet: Franklin Delano Roosevelt)

„A New Deal — közölte Roosevelt 1934 nyarán egy Wisconsin államban tartott nagygyűlésen — igyekszik egybeforrasztani társadalmunkat, a gazdagokat és a szegényeket, a fizikai és a szellemi dolgozókat az olyan szabad emberek önkéntes testvériségébe, akik összetartanak, együtt dolgoznak az összesség javáért.” Néhány hónappal később Roosevelt a bankárok gyűlésén megmagyarázta: a kormány „az ország valamennyi csoportjának egységét fejezi ki és vezeti, az elnöknek pedig az a kötelessége, hogy „a sok ellentmondó elem között megtalálja a nemzetnek legmegfelelőbb, egységes célt”. FDR ezt az ideológiai standardot felállítva indul hadba a nevezetes 1935-ös esztendőben.

… Második elnöksége előtt, 1936. szeptember 29-én tartott beszédében Franklin Roosevelt hangoztatta, hogy a két párt, a Demokrata Párt és a Köztársasági Párt között nincs különbség a kommunista rendszerhez való viszony tekintetében, de óriási különbség van közöttük a kommunizmussal szemben követett módszereket illetően. „A republikánusok, a dolgoknak szabad folyást engedve, a húszas években engedték, hogy a gazdasági viszonyok annyira megromoljanak, hogy a radikalizmus fenyegető veszéllyé váljék. Az 1932-es kampány elején azt mondottam: »A radikalizmus veszélyével a reakciót szembeállítani annyit jelent, hogy magunk rohanunk a katasztrófába. A reakció a radikális számára nem akadály, hanem provokáció. Ezt a veszélyt az újjáépítés reális programja segítségével kell elhárítani«… Mi a rendkívüli helyzettel rendkívüli intézkedéseket állítottunk szembe. De sokkalta fontosabb volt az, hogy a probléma gyökeréig hatoltunk és a válság okaival foglalkoztunk. Mi ellene vagyunk a forradalomnak. Ezért hadat üzentünk azoknak a viszonyoknak, amelyekből a forradalom kisarjad.”

(idézet: Népi demokrácia és forradalomelmélet)

… A Komintern helyesen mutatott rá, hogy a szociáldemokrácia a tőkés rendszert védi, hogy a jobboldali vezetők elárulják a munkásosztály ügyét, így objektíve elősegítik a fasizmus térhódítását. A fasizmusnak az a szociáldemokrata értékelése, hogy e mozgalom kispolgári vagy kispolgári szocialista mozgalom, amely a nagytőke és a nagykereskedelem ellen irányul, továbbá a szociáldemokrata vezetők szélsőséges kommunistaellenes beállítottsága, a fasizmus iránt táplált illúziója és engedékenysége kétségtelenül súlyos károkat okozott a munkásosztály ügyének, s megbélyegzésük és elítélésük indokolt és szükséges is volt. Hiba volt azonban, s nem csekély kárt okozott, hogy a Komintern a fasizmus és a szociáldemokrácia közé egyenlőségi jelet tett, elmulasztotta a két politikai áramlat közötti különbség vizsgálatát. Különösen súlyos következménye volt annak az értékelésnek, hogy a burzsoá társadalom fokozódó szétesése következtében „valamennyi burzsoá párt, különösen a szociáldemokrácia többé vagy kevésbé fasiszta jelleget ölt” Igen súlyos következményekkel járt ez, mégpedig azért, mert megnehezítette a valóban fasiszta törekvések, a fasiszta mozgalmak felismerését, elhatárolását, megkülönböztetését, rendkívüli módon leszűkítette a lehetséges szövetségesek körét.

… A helyzet azonban 1947 őszére megváltozott. Az az eltérés, amely a háborús célok és a háború utáni berendezkedés kérdésében egyfelől a Szovjetunió, másfelől a nyugati hatalmak között megmutatkozott, a háború után viszonylag gyorsan elmélyült, s mint erre a lengyelországi értekezlet nyilatkozata rávilágított, két ellentétes politika és két fő tábor kialakulásához vezetett. … a nyilatkozat helyesen mutatott rá a nyugati szociáldemokrata vezetők szerepére a burzsoázia megrendült pozícióinak megszilárdításában, a munkásosztály egységének megbontásában.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

“A kapitalizmus modern formája a fasizmus!” bejegyzéshez 22 hozzászólás

 1. Szerintem a mai politikai és gazdasági viszonyok elemzésénél hibás az a nézőpont, hogy a fasizmus, illetve a kapitalizmus hibájaként rójuk fel a mai állapotokat. Hibás nézőpontból csakis hibás következtetéseket lehet levonni.
  Megfontolandó: A kapitalista legalább tesz azért, hogy haszonra tegyen szert. Befektet, hiteltartozást vállal fel, kockáztat, munkahelyeket teremt, adót fizet (már amelyik…) termelésével kielégít valamilyen társadalmi szükségletet, stb. De van egy társadalmi csoport, amely a kapitalistáknál is nagyobb nyereségvággyal bír, és semmit nem tesz a társadalom érdekében, legfeljebb annyit, hogy hagyja a kapitalistát dolgoztatni, kizsákmányolni, sőt ezek fokozására ösztönzi, kényszeríti azokat, majd lefölözi a hasznot. Ezt a csoportot egyszerűen nevezhetjük bűnözői csoportnak, maffiának, akiknek a legfőbb törekvése, az állami, ezen keresztül a fegyveres és törvényhozói hatalom megszerzése. A megszerzett hatalommal pedig fölébe tud kerülni a kapitalistáknak is, akik kénytelenek úgy táncolni, ahogy a maffia fütyül (lsd. Bige László interjú).
  https://www.youtube.com/watch?v=9ktCKkFKFgE&t=3s&ab_channel=Partiz%C3%A1n

  A pártok , társadalmi szerveződések, civil szervezetek, médiumok, személyek megítélését pedig attól kell függővé tenni, hogy hogyan viszonyulnak a maffiához.
  A Bige videó kapcsán, pl. érdemes megnézni az ATV (a köztudatban ellenzéki) szerepvállalását a maffia védelmében, illetve meghallgatni Puzsér és Vona véleményalkotását a témában, mely egyértelműen mutatja számomra a maffiaállam felé mutatott lojalitást. Nyilván a megfelelő összegért… Prostituáltak!
  ATV “ÖT” c-ű aktuális műsora 28:05-től:
  https://www.youtube.com/watch?v=x-_pjoLKfX4&ab_channel=ATVMagyarorsz%C3%A1g

  Összegezve, nem a kapitalistákat kellene a legfőbb bűnösnek kikiáltani, hanem a maffiával kellene végleg leszámolni. Ennek folyományaként kerülhetnek megfelelő emberek, erők hatalomra, akik majd a kapitalizmust nem a minél nagyobb kizsákmányolás felé irányítják, hanem közjó érdekében való munkálkodásra.
  A jelenleg a politikai színpadon lévők (pártok stb.) azok a maffiához tartoznak, csak nem az aktuálisan hatalmon lévőhöz, hanem egy másikhoz…

   1. A vallási szkeptikusok vagy ateisták azt mondják – és sok igazság van benne -, hogy a mi Istenünk több embert megölt, mint a Sátán maga. Akkor pedig hol itt az igazság?

  1. nem a kapitalistákat kellene a legfőbb bűnösnek kikiáltani, hanem a maffiával kellene végleg leszámolni. …”
   MEGDICSÉRLEK – HELYESEN TEHÁT JÓ LÁTOD!

  2. T, Rosi Nante ! A SaLa által leírtak az elmúlt évszázad eszmei- politikai harcaiból szedett ösz-
   sze egy csokorra valót. Ez az “opportunista harc ” napjainkban is folyik, sőt a média elferdíté-
   seivel jól megfűszerezve ! Az “egyszerű halandó ” csak kapkodja a fejét, annyi ökörséggel van
   tudatosan etetve! A tudatosság nem véletlen: ez nem babra menő HATALMI HARC ! … Ez a
   harc : életre -halálra folyik , ez alól nincs kivétel ! …. Érveid nagyon hasonlítanak az :
   ” üléspontom meghatározza az álláspontom ” megalkuvásra arra a társadalmi helyzetre , amely-
   nek folytatása : minden ember a saját életének a kovácsa ! …De , az életlehetőség különbsége
   már a születéssel kezdődik, és ez az egész életet determinálja ! … Tehát ha én jó módban élek,
   és ez milliók kizsákmányolása árán valósul meg , akkor nekem SZOLIDÁRISNAK kell lennem a
   többség életszínvonala javításának politikai programjaival ! …Kis hazánkban – 31 éve – ilyen
   program nincs ! ..és amíg a kapitalista kizsákmányolás tart, addig nem is lesz !!!
   …. A maffia gyökere , a tőkés kizsákmányoló osztály ( a történelmi egyházak támogatásával.)
   Mindkét csoport, az uralkodó osztály része . … Látható hogy tényleg a ” fejétől bűzlik a hal “.
   … A médián keresztüli propagandisták – szinte kivétel nélkül – a VAN AZ A PÉNZ … miatt fúj-
   ják a magukét ! … (Tanúságos megnézni a “lengyel pápáról ” készített, igaz nagyon egyoldalú
   de mégis gondolat ébresztő filmet .) …Napjainkban a vatikán vezetése elhallgattatta azokat a
   közép- és dél-amerikai egyházi vezetőket, akik HARCOSAN KIÁLLTAK a néptömegek FÖLDI jó-
   létéért ! Vajon miért ez a fordulat ?!

   1. hábé
    2021-04-05 – 10:34

    “…. A maffia gyökere , a tőkés kizsákmányoló osztály”

    Szerintem nem.
    A bűnözés régen is külön utakat járt a kapitalistákhoz képest. A bűnözés mindig is arra irányult, hogy erőszakkal elvegye mások tulajdonát. Míg a kapitalista (iparos, paraszt) arra törekedett, hogy értékteremtésből, munkája, esze, tehetsége és nem tagadható, hogy mások valamilyen szintű kizsákmányolása által gyarapodjon, addig az útonálló csak egyszerűen elvette az értékeket a kapitalistáktól. A bűnözők az évszázadok során annyira megerősödtek, hogy a kapitalisták fölött átlépve megszerezték a politikai, állami irányítást. Az kétségtelen, hogy időnként felfedezhető a kapitalisták és a bűnözők között valamiféle együttműködés, erre a legszemléletesebb példa a “védelmi pénz”, aminek ugye az a lényege, hogy a kapitalista önként átadja az általa teremtett érték egy bizonyos részét, annak fejében, hogy a maffia ne alkalmazzon vele szemben erőszakot, melynek során akár mindent is elvehet. De ebből még nem következik, hogy a kapitalista érdeke megegyezik a maffia érdekeivel.
    Megeshet az is, hogy a kapitalista nemet mond a bűnözőknek, és inkább veszni hagyja a vállalkozását. Ha ez egy iparágban sokszor, vagy általánosan fordul elő, akkor ezeket a vállalkozásokat az alvilág fogja tovább működtetni, kapitalista álruhában. Pl. éjszakai élet, prostitúció, kábítószer kereskedelem, fegyver kereskedelem egy jelentős része, vagy úgy általában minden olyan tevékenység, ami nagy haszonnal jár. Ezekben az iparágakban valóban úgy tűnhet egy felületes szemlélő számára, hogy a kapitalista az ellensége, és nem a maffia.
    Volt egy olasz tv-filmsorozat, a Polip. Most kellene vetíteni…

    1. … az idézett mondat, csak az utána következők két mondattal együtt értelmezhető !

     1. hábé
      2021-04-05 – 16:18

      A hiányzó két mondatra reagálva:
      A nyilvánvaló, hogy a fentiek alapján a maffia az uralkodó osztály részévé vált. Helyesebben a maffia maga az uralkodó osztály. Manapság a “nép” ellenfelének nem a kapitalistákat kell emiatt és elsősorban tekinteni, hanem a maffiát.
      Eleve bukó az a háború, ahol az ellenség rosszul van beazonosítva…
      Szerintem.

  3. Minden létező és korábban létezett kapitalista modell egyetemes közös bűne az, hogy ellehetetlenítette a proletárság előremenetelét, kifejezett célja ennek a lump életformának a fenntartása akár még magasabb szintű szociális ellátások mellett is (lásd szociáldemokrácia), vagy amúgy közép-európai módra a direkt fasizmus, ami nem foglalkozik azzal az aprósággal, hogy a proli és a családja éhenhal vagy a gyermeke épp tüdőbajos lesz a lincses házban, mint nálunk sokáig szokás volt a mintának beállított és dicsőített Horthy-korszakban.
   Csak a kommunista (szocialista) társadalmakban, ill. az erre törekvő államokban volt kifejezett cél a tanulás és a tanítás, és ez a legfontosabb sarokkő, vagy vízválasztó, itt válik ketté az ocsú.
   A kapitalista inkább áldoz arra, hogy a proli viszonylag jól éljen, ne hőbörögjön, de mindent elkövet azért, hogy ellehetetlenítse a magasabb szintű tudás megszerzését, lásd tandíj, ösztöndíj, magánegyetemek. Ugyan vannak tehetséges gyermekek számára programok, de épp ez mutatja meg a farkastörvények lényegét: a proli gyermekének tehetségesnek kell lennie, ha tovább akar tanulni, a gyáros és a bankár hülyegyereke elég ha átbukdácsol, az apuka úgyis megveszi neki a diplomát. Tehát érvényesül az öröklött kiváltságok logikája a társadalomban, valódi teljesítmény nélkül, és ezzel az élősködést örökítik át egyik nemzedékről a másikra, egyszersmind a proliknál a nyomort szintúgy nemzedékről nemzedékre, néhány kivételtől eltekintve, de jellemzően így.
   Ez a lényegi különbség: a TUDÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS!
   Nem véletlen a mi fasiszta rendszerünk napjainkban pld. a tankötelezettség korhatárának a leszállítása, a médiákban hangulatkeltés az értelmiségek ellen általában (ja mert ott vesztésre áll a buta nácija természetesen), az egyetemek autonómiájának felszámolása, a művészetekben kulturbugrisok delegálása pld. színházakban, a Tudományos Akadémia bekebelezése, és általában a tudás alapú társadalom eltaposása, helyébe a cselédtársadalom és lassan már a káptalani birtokrendszer. Lásd legutóbbi kinyilatkoztatás a orvos rezidens mint inas.
   A kapitalista rendszernek elemi érdeke, hogy sohasem számolja fel a létező legalsóbb, nyomorszintű szegénységet, és ezt mint bűnt beállítani a még éppen alsószinten nyomorgó proletároknak, azért, hogy az örök fenyegetettség által ingyen adják el magukat a német gyártósorokon..
   Nincs, nem lesz, nem is lehetséges alku a kapitalisták, és a proletárok között, ami történhet maximum annyi, hogy még nem lőnek egymásra, mint most is.

   1. V.kutya
    2021-04-05 – 11:43

    Ha egy társadalom nem a maffiatörvények alapján működik, akkor az apuka nem tud diplomát vásárolni…
    A kapitalistának alapvető érdeke a munkaerő “hadrafoghatósága”. A maffiózónak nem, mert őt nem érdekli, hogy hogyan, csak az, hogy a sápot megkapja. A 2000 előtti, de inkább a 60-as, 70-es, 80-as évek nyugat európai (főleg német, francia) kapitalizmusa azért nem olyan volt mint a mai.
    A mai hierarchia szerintem így áll fel: maffia (álam) > bankok > kapitalisták (termelő tulajdon) > elnyomottak. E felállás alapján bizonyos szempontok szerint, a kapitalisták is elnyomottak és kizsákmányoltak, még ha furcsán is hangzik.

    1. Igen, a kiskapitalisták, pld. vállalkozók, akik eleve saját maga kizsákmányolója maffia nélkül is. Ez egy ilyen rendszer. Ez kb. ötször ganébb, mint az ókori rabszolgatartó társadalmak, mert akkor nem magukat etették a rabszolgák, mint most. Ma csak addig etet a tőkés (igen, és nem a maffiózó), ameddig épp jár a kezed, és akkor úgymond “kifizet” (anyját fizesse). Mondjuk szezonban tavasztól őszig járhattam dolgozni konkrétan én is, télen nem, és akkor nem kaptam lóf.szt sem, ez így ment kb. 8-10 évig, és itt nem volt semmiféle maffia, ez csak simán egy kis helyi geci vállalkozó. Ez a magyar módi, ez a szokás, amire utaltam fentebb, a hortista ideológia reinkarnációja, merőben más, mint a nyugati vagy a skandináv szociáldemokráciák, ami kb. ötször élhetőbb kizsákmányolás.

   2. V.Kutya jó látod a dolgokat de nem helyesen szerintem: én így írtam le a BÉKESSÉG A VÉGÉN c. 6 oldalas írásomban – idézem az elejét:
    László Kiss
    Hédi Szabó
    ÚGY BIZONY! Ahogy írod – pontosítva: …a köztársaság közössége – hozza létre az értéket … minden értéket—– fizikai munkástól a professzori szellemi munkásig bezárólag – tehát -nem tisztességes az ha azt egy valaki vagy valakik…. hova-születés alapján, saját magának hozott törvényekkel ismerten 90%-ban magának kisajátítja…”
    László Kiss
    Békesség Végre Legyen
    cinikus a neved és a megnyilvánulásod – békesség akkor lesz ha megérted azt amit Hédinek írtam – idézem neked külön: “…László Kiss
    Hédi Szabó
    ÚGY BIZONY! Ahogy írod – pontosítva: …a köztársaság közössége – hozza létre az értéket … minden értéket—– fizikai munkástól a professzori szellemi munkásig bezárólag – tehát -nem tisztességes az ha azt egy valaki, vagy valakik hova-születés alapján, saját magának hozott törvényekkel ismerten 90%-ban magának kisajátítja…” különben amikor az értelem eléri azt a szintet amit a nick neved sugall – valóban a végén e folyamatnak valósul meg! és így már nem is cinikus a neved!…”

 2. ELVTÁRSAIM ITT AZ IDO MIKOR LEGÁLISAN IRTHATO A FASISZTA.
  Agitáld a fasiusztát,hogy Bill Gates eutanázia programban részt vegyen.
  Kikre a fasiszták?
  Azon személyek akik éhbérért dolgoztatnak
  Azon személyek akik a multiknál kisfonokot játszanak
  Azon rendvédelmi dolgozok akik a szegényeket kilakoltatták
  Azon végrehajtok akik a szegényeket kilakoltatták.

  AGITÁLD OKET AZ OLTAKOZÁSRA.
  Mi személyesen láttuk mikor az Oreg zoldbáronak a szemai fent akadtak az oltás után egy héttel,Azt mint egy krumpliszsák csuszott be az asztal alá..

   1. Hagyjátok már ezt a szegény Billt!
    Ezzel a véleményemmel egyedül fogok maradni, de kénytelen vagyok megosztani akkor is: szerintem Bill többet tett a “világ proletárjai, egyesüljetek” elvekért, mint eddig bárki más a világon. Mondanám azt, hogy nagyobb kommunista, mint maga Lenin volt, mert többet adott az egész emberiségnek egymaga. Éspedig azzal, hogy átlátta, hogy ideje végre annak, hogy a világ különböző népei egy és ugyanazon az asztalnál egymást megértve beszéljenek egymással, és ő (Bill) ezt megoldotta!
    Tessék kérem cáfolni, érvekkel, és nem érzelmekkel!
    Ellenben: az utána következő, egymást váltó rezsimek, kormányok, főleg a sunyi, aljas, lapos, diktatórikus kormányok igyekeznek visszarendezni, hatalom alá vonni ezt a Billtől kapott szabad kommunikációt, lásd Kína, Oroszország, és persze az USa, és a többi nagykutya kémszervezetei. Az emberi aljasság határtalan, és örök.
    Bill számtalan alapítványt működtet, szórja a pénzt a világ legszegényebb népeinek! Nagyjából ezt kell tennie egy kommunistának, nemde? Szóljon valaki, ha nem így van, és tévedek!
    Szerintem az embereket a tetteik, és nem a szavaik határozzák meg! Ha utóbbi lenne, akkor orbánviktor nagyobb ember lenne, mint Bill! (Lölő már nagyobb is)!
    Logika, észszerűség, következetesség, objektivitás, érezelmmentesség a politizálásban, és máris más színe van mindennek!
    Ezek a kamu videók csak a zéró közeli kognitív képességűek agyában inspirál öt percnél maradandóbb gondolatokat!

    1. V.kutya : 2021-04-05 – 20:06
     .
     “Bill számtalan alapítványt működtet, szórja a pénzt a világ legszegényebb népeinek!”
     Akkor ezek szerint sorosgyuri is kommunista?

     1. Igen, mert kommunistaként működik.
      Ez olyasmi, mint az áram. Nincs olyan, hogy nemzeti áram és ellenzéki áram meg keresztényi áram, és fasiszta áram. Csak áram van. Pld. Rákosiék sem cserélték le a háború után a villamos és gépész üzemek vezetőit, mert korábban pár éve fasiszták voltak, mert az áramhoz érteni kellett konkrétan.
      Na most, itt is az van a mi esetünkben, hogy aki segít a szegényeken, és az elesetteken – mondjuk estünkben épp azokon, akiket minden társadalmi forma üldöz, akkor az tevékenységét tekintve kommunista.

 3. KÖNYÖRTELENEK….
  László Kiss
  1 másodperce
  KÖNYÖRTELENEK….
  Való igaz – elhalványítottátok Jézus utolérhetetlen mivoltát még ma is olvastam 2021. 04. 05.-én KORA HAJNALBAN: 2021- év múltán – azóta vagytok – az emberiség mételye rákja fenéje rossz-sebe – idézem:
  “A keresztre feszített Krisztusban nincs semmi haszonelvű, sem józan eszű, sem pragmatikus. Az önérvényesítés szükségessége a saját időnkben, az önkifejezés diszpeptikus hangoztatása, ezek mind rosszul passzolnak azzal az önkiürítő modellel, amelyet a megfeszített fest nekünk. Nem tévedünk, ha az igazságtalanságok ellen harcolunk, de mindenképpen tévedünk, ha nem vesszük észre, hogy erőfeszítéseink mindig elmaradnak, hogy a gyűlölet nem lesz teljesen megsemmisítve, és reményeink soha nem fognak teljes mértékben teljesülni, az eschaton pedig mindig meghaladja képzeletünket.”
  ID. KISS LÁSZLÓ MONDJA ÍRJA MINDENKINEK 2021. 04. 05. 9:22 KOR – TOL FOLYAMATOSAN:
  Ennek az idézetnek nincs itt a helye – semmi helye nincs itten… micsoda fifika – RAFINÉRIA – belopja ideológiáját indentitását a keresztények nagy megemlékezés ünnepébe is! (((id. Kiss László))) 2021. 04. 05…..”
  “A keresztre feszített Krisztus történetet, a fekete halálkultúrai elme találta ki nekünk szeretet kultúra hívőknek, kik ma is ontják a halált itt a föld nevű bolygón….
  MOST 2021-ben, neve a Covid 19. vírus!
  Mi akik a gyűlölet ellenében a szeretet helyezik előtérbe és azt gyakoroljuk, és ezek közül akik tudják – már rég levettük Jézust a keresztről…
  – Jézus ma is él – élő valóság lelkisége szelleme tanítása érvényesül sok milliárd embernél – ugyan akkor a halálkultúrája tombol – akiknek készült a tízparancsolat ne ölj – ne lop, ne hazudj – stb. fittyet hánynak rája….
  EZEK – AZOK AKIK VÉGREHAJTÓK IRÁNYÍTÓK MINDENHOL A KEVESEK SÁTÁN TEREMTMÉNYEI… a valódi zsidó nem ismeri el a mai Izrael államot, hisz az írásban leírták csak akkor éledhet újjá …ha – meg hát az igazi zsidó így él ma is: itt olvasd el: https://she.life.hu/herself/20200417-egy-elzarkozott-zsido-kozosseg-new-yorkban-magyar-gyokerekkel-baranyai-kata.html
  Húsvét 2021
  2021 április 4 11:18 de.8 hozzászólás
  Tavaly ilyenkor a járvány kezdeténél tartottunk és világszerte elmaradtak a húsvéti ünnepek és összejövetelek. Több mint egy évvel később Kanadában és Magyarországon egyaránt a harmadik hullám tombol, egyre többen kerülnek kórházba és az újabb lezárások, illetve korlátozások jellemzik alapvetően átrendeződött életünket. Kanadában eddig több mint 23 ezren haltak meg a Covid-19 betegségben, Magyarországon pedig csaknem 22 ezren. A pandémia mély károkat…” stb. a linkben…
  és ma 2021. 04. 05. még egyszer olvasom és hallom Itt: 9:19-kor … https://balrad.ru/2021/04/05/a-kapitalizmus-modern-formaja-a-fasizmus/
  HOZZÁSZOLÓ: FSB kulugyi akták kazárfoldrol. szerint: 2021-04-05 – 08:12
  Rozi roviden a válaszom a zember elbaszot faj. Ma van Jézus feltamadásának napja.
  Engedjétek meg,hogy a vitakérdésben a zemberi fajjal kapcsolatban Jézus testvérének adjak igazat.
  HALLGASD MEG ITT: https://www.youtube.com/watch?v=XxPAvQ6sBH4
  ÉS NE HOGY AZT, HIDD – DE TUDD NEM MEGGYŐZNI AKARLAK CSAK A VALÓSÁGOT KÖZÖLNI – A SÁTÁN IS A TEREMTŐ TEREMTMÉNYE VALÓBAN…. E KÉT VALÓS ERŐ A REALITÁS MIND KETTŐ ERŐN TÚL TEREMTMÉNYEINEK SZABAD AKARATOT ADOTT – TEHÁT A SÁTÁN GYERMEKEINEK IS ÉS ISTEN GYERMEKEINEK IS – tehát a gyűlölet és a szeretet (((mind kettő erőben meg van)))—- AMIKOR A TÖRTÉNETBEN JÉZUS IMÁDKOZIK
  …. ATYÁM… KEZDI … nem tudják, hogy mit cselekszenek, bocsáss meg nekik… e kéréssel nem lett egy újabb víz – vagy akár tűzözön… Értitek a rossz serkenti a jót helyesre jóra… , hogy még jobb legyen – a jó serkenti a rosszat helytelenre, hogy még rosszabb legyen…ezt a tényt meggyőzéssel nem lehet tovább adni ezt tudni kell és hinni hiszem így tehát tudom!
  É R T I T E K ?… N E M — harsogjátok – az se baj majd
  F O G J Á T O K !

  1. “Kanadában eddig több mint 23 ezren haltak meg a Covid-19 betegségben, Magyarországon pedig csaknem 22 ezren. A pandémia mély károkat…”
   Valamit nem jól csinálnak a dagonyában !
   Kanada lakósága :~38000000 fő

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .