A polgári demokrácia és a mosolygó fasizmus

– A kapitalizmus modern formája a fasizmus! –

 

A fasizmus a kapitalizmus következetes harca a szocializmus, a szocialista demokrácia ellen!
A proletárdiktatúra következetes harc a kapitalizmus-fasizmus ellen!

 

A kapitalizmus a szocialista demokrácia ellen a fasizmus különböző változataival harcol! A kapitalizmus a szocializmus, a szocialista demokrácia ellen legkövetkezetesebben a klasszikus fasiszta változattal a harcol! A mosolygó fasizmus szintén a szocializmus, a szocialista demokrácia ellen harcol, de modern formában, a demokrácia (polgári demokrácia) álarca mögé rejtőzve!

Az imperializmussá fejlődött kapitalizmus a világuralomért és a szocializmus ellen a fasizmussal harcol!

A kapitalizmus-fasizmus bármely formálya elleni következetes harcot a proletárdiktatúra jelenti.

A polgári demokratikus szabadságjogok és a valódi szolgaságmentes emberi jogok az emberiség számára alapvető emberi értékek lettek. Ezt azonban csak a szocializmus valósíthatja meg, ami a szocialista demokrácia. A dolgozó proletárok számára a szocialista demokrácia, a szocialista értékek előbb-utóbb elkerülhetetlenül szükségletté válnak, még akkor is, ha ez az emberiség erkölcsében még csak lappangva van jelen. A kapitalizmus ebből a forrásból meríti a szocialista demagógiát a hatalma védelmében, amit a proletárok becsapására használ fel, de valójában a szocialista értékeket következetesen nem valósítja, nem valósíthatja meg.

A kapitalizmus a demokratikus szabadságjogokat és az emberi jogokat csak nagyon korlátozottan alkalmazhatja, mert a proletárok túlnyomó többsége csak alacsonyabb rendű ember, bérrabszolga lehet, a tőkés pedig a „felsőbbrendű”, törvényesen felsőbbrendűként élő, élősködő, kizsákmányoló. Ezért a kapitalizmust csak hazugsággal, bárgyúsággal lehet demokratikusnak nevezni. Ehhez pedig szükséges és elkerülhetetlen a szociális demagógia a kapitalizmus minden változatában. A kapitalizmust csak akkor lehetne demokráciának nevezni, ha csak a kapitalista az ember. A többi ember, a proletár csak pénzért megvásárolható áru a tőkések számára, mint például a szerszám. Tehát a proletár ember az egyenlő a szerszámmal, ezét a bérrabszolga a beszélő szerszám.

Az angol, francia, német, holland, spanyol, a cári Oroszország, az USA, az Európai Unió, japán, stb. gyarmatosítóinak ugyanaz volt és ma is ugyanaz a célja: a gyarmatok, a Népszövetség mandátumok, a perifériák, az érdekszférák, a gyengébb nemzetek kifosztása (!), ami sok esetben az imperialista gyarmatosítóknak csak egy jó előnyös üzlet a gyengébb nemzetek rovására.

fasizmus klasszikus változata Mussolini és Hitler nevéhez fűződő fasizmus volt, a mosolygó fasiszta változata pedig az ellenfél imperialista kapitalista államai, az angol, az USA, a francia, stb., a polgári demokráciák voltak. Mindegyik fasizmus a kapitalizmus gazdasági rendszerében zsákmányolta és zsákmányolja ki a proletárokat, a gyarmatokat, az érdekszférákat és világuralomra vagy a környező nemzetek meghódítására, kifosztására törekszik. A kapitalizmus így működik.

Manapság a mosolygó fasizmus a domináló, a bevált és „jól” működő kapitalista diktatúra, ahol a tőkések kizsákmányolás céljából a polgári demokráciában is totális hatalommal rendelkeznek a proletárok felett, de szükség esetén, ha veszélyben a kapitalista rendszer, kénytelenek a klasszikus fasiszta formát, a féktelen kapitalista terrort, az önkényuralmat megvalósítani, „rendet” kapitalista rendet teremteni.

Az osztályharc a tőkések és a proletárok között változatos intenzitással zajlik. Van, hogy szinte észrevétlen, de a válságok, háborúk idején tómból az osztályharc, ami már osztályháborúvá válhat, és válik is időnként. A kapitalizmus hibái, embertelenségei elkerülhetetlenül válságokba, háborúkba torkollanak, a proletár tömeget csak ekkor, a pusztulása réme forradalmasítja. Amíg jól szuperál a mosolygó fasizmus, addig hajlandó bérrabszolgának lenni a proletár, nem számít mennyit lopnak tőle (jut is marad is, hagyni élni hagyni), elhisz minden hazugságot, mert öntudatlanná, gerinctelenné, szolgalelkűvé nevelték. A klasszikus fasizmusban a gyűlölet az úr, de a proletárok hiszékenysége, butasága is segíti a fasiszta terrort, önkényt, ami végül is a proletárokat sújtja, és sokszor az életükkel felelnek a tudatlanságukért, a butaságukért.

A fasizmus a polgári demokrácia talaján is, a kapitalista hatalom nemzeti, világméretű válságaként, az erre való válaszként jelenik meg, nem a gonoszság a mozgatója, hanem a kapitalista hatalom védelme a szocializmustól, a szocialista demokráciától, amit csak gonoszsággal, demagógiával, esetleg reformokkal, ha ez nem elég, akkor terrorral, önkénnyel, őrjöngő nacionalizmussal, sovinizmussal, fajüldözéssel, háborúval, népirtással képes már csak védeni. A modern korban a fasizmus csak a kapitalizmus keretében, annak fejlődésével, válságaival jöhetett és jön létre és az igazi ellenfele, ellensége a szocializmus, a munkáshatalom, a nép demokráciája, a szocialista demokrácia.

A polgári demokráciában a tőkések által jól megfizetett proletár munkásarisztokraták, az ugyancsak jól megfizetett áruló „munkásvezetők”, a szociáldemokraták közreműködése, az egyik leghatékonyabb eszköz a kapitalista diktatúra fenntartására. Ez úgy működik, mint az ötödik hadoszlop, a hitleri fasiszták titkos fegyvere.

A kapitalizmus a szocializmus ellen a polgári demokráciában a mosolygó fasizmusban is különböző formában harcol. A polgári demokráciában működő kapitalizmusban dominánsan két fő tendencia létezik. A polgári baloldalnak nevezett forma a (jobboldali) szociáldemokrácia, és-vagy a liberalizmus. A polgári jobboldali forma a konzervatív irányvonal, közel a klasszikus fasizmushoz, de mindegyik forma a kapitalizmus politikai-gazdasági modell híve. Azonban sokszor megkülönböztethetetlenek egymástól, mert sok az átfedés, az alapvető cél azonos. A polgári demokrácia minden irányzata valójában jobboldali, azaz a kizsákmányolást, a felsőbbrendűséget, az élősködést, a szolgaságot megvalósító világnézet, amit a kapitalizmus hívei képviselnek. A szocialista demokrácia az egyetlen valóban baloldalia többség számára megvalósuló valódi demokrácia. A polgári demokrácia keretében működő kapitalizmus erkölcse, működési módja miatt kénytelen az emberiséget megosztani kizsákmányolókra és kizsákmányoltakra, az az tőkésekre és proletár bérrabszolgákra, így teljesül a feudalizmushoz hasonló rendiség, de modernebb, burkoltabb formában, az oligarchák rendiségével.

Wikipédia: „… Az oligarchia egy olyan politikai rendszer, ahol a hatalom egy viszonylag kicsi csoport kezében összpontosul, akik a saját érdekükben kormányoznak, illetve döntő befolyást gyakorolnak a hatalomra és a döntéshozatalra. … A kifejezés az ókori görög szóból ered: ὀλιγαρχία = „kevesek hatalma”. … Az oligarcha (vagy tartományúr) jelentése egy nagyobb országrészen önhatalmúlag uralkodó főnemes, hatalmaskodó főúr, kiskirály. … A legelterjedtebb felfogás szerint a jobboldal-baloldal fogalmi ellentétpár a 18. századi francia parlamenti ülésrendből ered: a jobb oldalon foglaltak helyet a hagyományos rend, a királyság képviselői, vagyis az első és a második rend, a bal oldalon pedig a forradalom hívei, a polgárság, azaz a harmadik rend. … demagógia  tetszetős, részigazságokon vagy irreális elképzeléseken alapuló politikai programok … amiknek semmi közük a logikához … Goebbelsi propaganda – hazugságok (akár óriási képtelenségek) folyamatos, állandó ismételgetése és terjesztése; mivel a tapasztalat szerint magának az ismételgetésnek is – az igazságtartalomtól függetlenül – nagy meggyőzőereje lehet.”

A fasizmus és a proletárdiktatúra harca kibékíthetetlen, ami az emberiség számára a tőkés diktatúra és a szocialista demokrácia harca az emberré válásért, a diktatúra és a demokrácia harca.

A kapitalizmus totális diktatúrájának mosolygós vagy nyílt leplezetlen változata csupán a válság kezelésének a formáját jelenti, mert semelyik esetben sincs hatalma a dolgozóknak, akik a kapitalizmus minden változatában kizsákmányolandó proletárok; a kapitalizmus semelyik formája nem kerülheti el a diktatúrát a proletárokkal szemben, mert kibékíthetetlen a tőkés és a proletár ellentéte – a kapitalizmus gazdasági modellje ezt követeli meg.

Az úgynevezett demokratikus polgári pártok, akik abban az illúzióban szenvednek, hogy lehet demokratikus a kapitalizmus, – vagyis lehet a kapitalizmus demokratikus a proletár bérrabszolgák számára – elfelejtik vagy nem képesek megérteni a kapitalizmus gazdasági-politikai modelljét, ami leegyszerűsítve: tőkés kizsákmányoló és kizsákmányolt proletár bérrabszolga, ami csak diktatúra lehet a proletárok számára.

A kapitalizmus, mint demokrácia olyan illúzió, mintha azt mondjuk, a nap kering a föld körül, de ez a tudomány szerint hamis, és ezt hinni manapság már nagy butaság lenne. Társadalmi szinten a hamis világnézet katasztrófába torkollik, azaz a kapitalizmus társadalmi szintjén a fasizmus valamelyik változatába. A proletárok támadása erre a forradalom, az osztályháború.

A materializmus világnézete szerint a természet és a társadalom törvényei objektívek, nem a szemlélődőtől függ a létezésük, a működésük (bár a megfigyelő beavatkozása befolyásolja a végeredményt, de most nem ez a lényeg). Amint a földről más égitestre utazunk, vagy körbehajózzuk a „lapos, nem gömbölyű földet”, nem mindegy milyen úton haladunk, az illúzió vagy a valóság útján. Ez vonatkozik a társadalomra is; nem lehet demokrácia a kapitalizmus gazdasági modelljében a többséget kitevő dolgozó bérrabszolga proletárok számára, csak diktatúra.

Az osztálytársadalmakban, amilyen a kapitalizmus, a fasizmus valamint a népi demokrácia és a szocializmus, mint átmeneti társadalmi formák, egészen a kommunizmusig, uralkodó és elnyomott osztályokból álnak egymással szemben. Az uralkodó osztály a hatalma érdekében kénytelen diktatórikusan elnyomni a kibékíthetetlen érdekellentétek miatt, a hatalmára törő társadalmi osztályokat, és csak saját magának adhat demokráciát, a hatalomba való beleszólást.

1800 milliárd dollárral nőtt 2020-ban az 500 leggazdagabb vagyona 24.hu [Ezek a „felsőbbrendűek” tolvajok!] Ez

egy év alatt 31 százalékos növekedést jelent [a világválságból is a „felsőbbrendűek” húzzák a hasznot].

A kapitalizmus erkölcse a rablókéval rokon, mert a kizsákmányolás az rablás, amit a törvény garantál. Ha elég erős, ravasz, okos „ember” vagy, vedd el mástól, amit csak tudsz, ne legyen lelkiismeret furdalásod, a tízparancsolat, csak a templomban számít. A polgári törvényhozás törvénye ezt szolgálja, de a nyílt diktatúra célja is ugyanez. A kizsákmányolás, az élősködés erkölcse sajnos a proletárok lelkét is eléri.

A tőkés kizsákmányolja a proletárokat, (amit mindenki tud) az miért nem jó? A prolinak is jut egy kevés abból, amit munkával a proli hozott létre, de a java a kizsákmányolóé lesz. Így jut a kizsákmányoló élősködőknek és marad a dolgozó proletároknak is. Azonban a tőkés kizsákmányolás a proletár meglopása. A proletár munkaerő áru pedig a kifosztott, kirabolt kárvallott, amit a kapitalista állam törvényesen garantál.

Minden érték, amit termelnek a proletárok munkájának eredménye. Amit a tőkésállam ad, azt nem ingyen adja, hanem a kizsákmányolt érték egy részét visszaadja annak, aki azt létrehozta. Az élősködésre még így is sok marad a kizsákmányoló tőkéseknek. A kapitalistára az érték létrehozásában nem jut semmilyen szerepminden a proletár dolgozók munkájának az eredménye. Amit a tőkés ad a proletároknak, annak nem sok köze van a tőkés lelkiismerethez, csupán a gazdasági-politikai megfontolások és a proletároktól való félelem készteti a jótékonyságra, amit a proletároktól, a kizsákmányolással rabolt étkekből visszaadnak.

Az emberiség azonban, a nagy gondolkodók munkája eredményeként megismerkedtek a demokrácia előnyével, sőt a szocializmusnak, az emberi jogoknak, az emberré válásnak a lehetőségével is. Az így megismert emberi értékek ellen már csak ezeknek a gondolatoknak a meghamísításával, hamis tudománytalan világnézettel, demagógiával, hazugsággal, agymosással, elnyomással és erőszakkal lehet harcolni. Ez a fasizmus különböző változataiban nagyon jól bevált módszer a hatalom megvédésére. A kapitalizmus a szocialista demagógiát a hatalma védelmében fasizmussá válva tudja legelőnyösebben, legkövetkezetesebben felhasználni, ami jelentős eltávolodás az eredeti polgári demokrácia gondolataitól.

Ezért a fasizmus nagyon veszélyes az emberiségre! Ezen a hamis, hazug úton járás a katasztrófába viszi az emberiséget!

Változni kell a valódi demokrácia, a többség, a dolgozók számára demokráciát, emberi jogokat nyújtó szocializmus felé.

A fasizmussá fejlődött kapitalista imperializmus, a világméretűvé fejlődött monopóliumok totális diktatúrája és a kapitalista gazdasági modell miatt lehetetlen demokrácia a föld túlnyomó többségét kitevő proletár dolgozók számára; a kapitalizmus érdeke a proletár emberiség tudását csak a szerszám kezelése, a beszélő szerszám, a modern rabszolga, a bérrabszolga szinten tartani és engedelmes dolgozóvá nevelni. Az ilyen szinten tartott emberiség hosszabb távon életképtelen, mert gerinctelen, nem képes a társadalmi és természeti katasztrófákkal szemben megoldást találni. A fasizmussá fejlődött kapitalizmus érdeke a hamis természeti és társadalmi világkép kialakítása az emberiség tudatában, de ez az út a végén csak a katasztrófa lehet.

Választania kell az emberiségnekvagy a kapitalisták diktatúrája vagy a dolgozók demokráciája; vagy a kapitalizmusra épülő fasizmus diktatúrája vagy a dolgozó nép demokráciája, a szocializmus; kevés élősködő diktatúrája vagy az emberiség demokráciája; de ez nem működhet a kapitalista kizsákmányolók elleni dolgozók diktatúrája, a proletárdiktatúra nélkül.

A népi demokrácia is hatékony a kapitalista-fasiszta diktatúra ellen, amely átmeneti demokratikus társadalmi forma a szocializmusba; de igazán csak a szocializmus alkalmas erre, ami már következetes proletárdiktatúra a kapitalista-fasiszta-imperialista kizsákmányolás ellen az emberiség demokráciájáért.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

“A polgári demokrácia és a mosolygó fasizmus” bejegyzéshez 9 hozzászólás

 1. A mai modern Kína milyen példa a világ számára? Mivel látszólag vagy sem, de egyesítette a kapitalizmust a szocializmussal, csak ezért bátorkodom megkérdezni………

 2. Igazábol a Fasizmus 1929 február 3val ratifikálták.
  Mussolini Vatikán kozt.
  Mussolini a vatikának szabadkezet adott mentelmi jogot a pénzmosásra.

  Ez azota is igy van. A kazár maffia kozpontja Vatikán. Igazgatoja 2021-ben Arturo Sosa..

 3. A fasizmus klasszikus változata Mussolini és Hitler nevéhez fűződő fasizmus volt, a mosolygó fasiszta változata pedig az ellenfél imperialista kapitalista államai, az angol, az USA, a francia, stb., a polgári demokráciák voltak. Mindegyik fasizmus a kapitalizmus gazdasági rendszerében zsákmányolta és zsákmányolja ki a proletárokat, a gyarmatokat, az érdekszférákat és világuralomra vagy a környező nemzetek meghódítására, kifosztására törekszik. A kapitalizmus így működik.
  Manapság a mosolygó fasizmus a domináló, a bevált és „jól” működő kapitalista diktatúra, ahol a tőkések kizsákmányolás céljából a polgári demokráciában is totális hatalommal rendelkeznek a proletárok felett, de szükség esetén, ha veszélyben a kapitalista rendszer, kénytelenek a klasszikus fasiszta formát, a féktelen kapitalista terrort, az önkényuralmat megvalósítani, „rendet” kapitalista rendet teremteni….”
  AMIT EZ AZ ÍRÁS MEGOLDÁSNAK KÍNÁL – NEM JÁRHATÓ – MI 50 – ENESEK is BENNE ÉLTÜNK, KUDARCOT VALLOTTUNK – ÍGY MÁS A MEGOLDÁSA! írom ma 2021. 03. 29. id. Kiss László
  Teljes cikk:
  A polgári demokrácia és a mosolygó fasizmus
  – A kapitalizmus modern formája a fasizmus! –
  A fasizmus a kapitalizmus következetes harca a szocializmus, a szocialista demokrácia ellen!
  A proletárdiktatúra következetes harc a kapitalizmus-fasizmus ellen!
  https://balrad.ru/2021/03/29/a-polgari-demokracia-es-a-mosolygo-fasizmus/
  stb. a linkben…
  Helyes a végkövetkeztetésed SaLa a végén: idézlek:
  „…Az ilyen szinten tartott emberiség hosszabb távon életképtelen, mert gerinctelen, nem képes a társadalmi és természeti katasztrófákkal szemben megoldást találni. A fasizmussá fejlődött kapitalizmus érdeke a hamis természeti és társadalmi világkép kialakítása az emberiség tudatában, de ez az út a végén csak a katasztrófa lehet….”
  Kedves Sa La!
  A katasztrófákat az ilyen buzdító írások okozzák, amelyek részben elfogadottá másik részben nem elfogadottá mutatja be a rendszereket – pontosítva kapitalista diktatúra és a szocialista demokrácia sugallatával – két ÉLET VAGY HALÁL …ellenfelet kreál írásával… – akkor amikor már tudjuk a végkimenetelét egy újabb világháborúba sodrást…
  – helytelen és nem jó ma 2021. 03.29-én amikor írom kijózanító soraimat – arról, hogy nem halálos ellenség képeket kell kreálni, ha nem néven kell nevezni az előidőzőket:
  – közönséges köztörvényes bűnözők – maffiózók politikai kalandorok – terroristák közül is a leges legveszélyesebbek az emberiségre – akiket közösen közös emberi akarattal ki kell zárni az emberi közösségekből mindet, úgy, hogy börtönbe zárjuk őket és nem ellenség kép kreálásaival milliók és milliók haljanak meg egy újabb világégésben, idézzünk elő megint – ÉRTED SaLa? Deklaráld=valld be magadnak!
  Mindezt ismerte fel a MODERN VILÁG SPARTAKUSAI közösség – Kennedy elnök meggyilkoltatásától kezdődően… ebben a közösségben megtalálható a szellemi a fizikai munkás egyaránt – ha úgy tetszik a proletár is! Ezt a mozgalmat kell segíteni és nem azt, ami elmúlt elbukott megszűnt, mert életképtelen volt!
  Ma itt van a vírus és a beoltás – háborúja – ki okozta – kapitalista fasiszta – vagy szocialista demokrata? – NEM – HA NEM BŰNÖZŐK A TERRORIZMUSNAK A LEGSZÖRNYŰBB FAJTÁJÁBÓL!

 4. Azzal az életképtelenséggel csak vigyázzunk!Nem maga a szocializmus életképtelen,hanem a tömegek éretlensége,a vágyaik kielégítésének részleges hiánya,az álhatatlanság,a hamis eszméknek,a vetített képeknek való bedőlés,a szocializmus vezetőinek árulása,meghasonlása,a horthyista maradványok beszivárgása a vezetésbe,és romboló tevékenysége,és nem utolsó sorban a külföldi emigráció,valamint a tőkés gazdasági nyomás-ígérgetés hozta meg az a keserű gyümölcsöt,amit ma próbálnak,és le is nyomnak a torkunkon.
  Észt vesztő volt,hogy szöges ellentétben a tanított-tanult szocialista eszmék helyett hogyan győzött a kontraszelekció,a klikkesedés,a tudás elnyomása,a kiskirályok sokasodása,a technikai megoldások helyett a hülyeség sujkolása:A parancsnokom azt mondta,hogy ő a törvény,függetlenül attól,hogy a valódi törvény mit ír elő.A városi lakásügyi hivatalnál köztudott volt,hogy csak az jut lakáshoz,aki jattol(20 ezer ft,az én keresetem 2760 ft.volt!),a legnagyobb vegyes boltos be tudott olyan cikkeket szerezni felárért,amik hiánycikkek voltak,ha valaki építkezett csak akkor jutott cementhez ha szintén jattolt,szeghez szintén,és ezekről magas pártszinten tudtak,de a kutya nem szólt rájuk,vagy rúgta ki őket!És ezek nem az utóbbi időben hanem a hetvenes években történt!Ha szólt valaki érte ,akkor azt mondták,hogy a kapitalisták miatt van,meg a szocialista ipar semmit nem tud,állj be a sorba ,de mindenki eléd állhatott a sorba,akinek volt valami előnye!
  Tehát nem a szocializmus bukott meg,hanem az ember, a szocializmus lehetőségei ellenére!!
  És ma szólni nem mer,mert ő akart váltani,felülve a vezetőinek,meg a nyugati propagandának,inkább másokat okol,mondván,hogy olyanok mint a szocializmusban voltak ma semmivel sem különbek!
  Nem hát!!Akkor is a saját érdekeiket nézték,amit ma törvényre emeltek!
  A lakásügyi előadó pl.közel húsz évig korrumpálta pénz ellenében a jónépet,rendszerváltás után ő lett a fő lakásügyi biztos,ma (ha még él!?) jó nyugdíjjal!
  Vagy csak nézd meg a kormányt,vagy az ellenzéket(nem szocialisták ám a nevük ellenére!!),legtöbb vezetőjük a szocializmusban alapozta meg mai jövőjét,elárulva annak ügyét,de semmivel sem jobb az,aki eleve a szocializmus ellensége volt,és úgy került magas pozicióba!(Boros Péter-ismerős- elmondta,hogy ő mindig is horthyista volt,méág szocialista nagykutya korában is!!)
  Kell még valami?!

  1. igen kell – de előtte közlöm – nem vita tárgyává kívánom tenni – amit elmondtál az úgy volt – soha az ideológia bukik meg egy rendszerben … ha nem annak a kivitelezése , óriási birodalmak estek neki áldozatul….- és persze van más szocializmus is beszélj pl. náciról – Hamburgi út sztráda , munkaalapú nem aranyalapú meg stb… tudod mit inkább hagyjuk – amit leírtam ezek szerint nem érteted meg….

 5. Sablonosnak tűnik , mégis leírom: a szocializmus mint eszmerendszer ma is él ! mégpedig a
  “szürke hétköznapokban ” . Az emberek különböző napi kapcsolataiban . Nem az Eszme tartalmá-
  val van/volt probléma, hanem a végrehajtásával ! Azzal, amikor “pénzes munkakörökben” a ma-
  gánérdek a közösségi érdek fölé nőtt ! Vagyis a korrupció ! Ez adott okot a szocializmus megbuk-
  tatására, … de nem az eszme bukott el ! ( A vallásokban is ez a mozgató rúgó, csak a mennyben.)
  ..Az a tény, ami a kapitalizmust létrehozta és működteti nem más mint a MAGÁNÉRDEK ELSŐBB-
  SÉGE . ( a termelési eszközök magántulajdona.) Ezt nyíltan hirdetik napjainkban is !
  De ennek társadalmi hatása : a rendszert felrobbantó “ember és ember ” közötti egyenlőtlenség !
  Ezeket a mesterségesen kreált egyenlőtlenségeket , nem lehet ” csak úgy, elvi alapon ” meghirdet-
  ni és etetni vele a többséget . …. Ezért lesz újra társadalmi forradalom, amely helyre kell hogy
  állítsa a TÖBBSÉG URALMÁT , A KISEBBSÉG FELETT ! A többség: az értéktermelő munkát vég-
  ző emberek milliárdjai ! Akiket röviden KIZSÁKMÁNYOLTAKNAK nevez a burzsoá sajtó !
  …Tragikus vége lesz a FÉKTELEN URIZÁLÁSOKNAK .. nem csak hazánkban ! … A tőkések és mun-
  kások harca , nem Marxék alatt kezdődött, ez a harc évszázadok óta tart, … a megoldására a
  SZOCIALIZMUSTÓL JOBB (létezőtől) még nem valósult meg ! Erre a járt útra kell lépni, és ezen
  végigmenni . … Ez a mi dolgunk, és nem is kevés . Sőt : küzdelmes !!!

  1. Hábé az indexet nálam kitűnő lenne – mert megértetted amit írtam , hosszan fejtegetted….- idézem magom: “…– soha az ideológia bukik meg egy rendszerben … ha nem annak a kivitelezése , óriási birodalmak estek neki áldozatul….- helytelen választ adtál mert az életképes és a halhatatlan közötti különbséget sugallatomra sem ismerted fel – igen a szociális eszme halhatatlan – mert közösség fenntartó éltető rendszere….. alapsejt a család amit szétrombolni igyekeznek ma 2021-ben is… eddig minden alkalommal amikor hatalomra jutott kivitelezése az életképtelenségét bizonyította, tehát akkor miben van a baj – bizony az egyéni tudatban gondolkodásban tudás szintjében a kivitelezőknek…. vagy pedig valóban igaz a közmondás ha hatalmat kap megzavarodik…”
   és egy kis történelem:
   Hunyadi László, horvátul: Ladislav Hunjadi (1431 – 1457. március 16.) horvát-dalmát bán, temesi főispán, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet elsőszülött fia, I. Mátyás király testvére. A magyar történelem egyik legendás, sokat emlegetett alakja….” Wiki)
   Hol volt még ekkor Marx….
   Hunyadi László — ősbemutató: 1844, Pest, Nemzeti Színház
   https://www.youtube.com/watch?v=9nPlTj5gW-c

   KIRÁLY
   (reszketve, félre)
   […] és itt állok e tigrisek között,
   remegve, vajon melyik pillanatban
   ontják ki majd véremet.
   (nyíltan)
   Ti kedves, hű magyarjaim,
   ismerve tiszta szívetek,
   önkéntelen hibátokért
   szívemből megbocsátok én!

   KÓRUS
   Íme, halljad, magyar!
   Íme, halljad, magyar!
   Halld!
   Meghalt a cselszövő,
   nem dúl a rút viszály,
   országunk élni fog,
   mert László nagy király!
   Hűségnek győzedelmét
   halljad, nagyvilág!
   Meghalt a cselszövő,
   nem dúl a rút viszály.

   KIRÁLY
   (félre)
   Te aljas pártütő,
   halálért jár halál!
   Torkodra tettedért
   a hóhér bárdja vár!
   A vért, mely ontatott,
   csak véred mossa le,
   Bárhol vagy rád talál
   az igazi bíró keze!

   KÓRUS
   Meghalt a cselszövő,
   nem dúl a rút viszály,
   országunk élni fog,
   mert László nagy király!
   Hűségnek győzedelmét
   halljad, nagyvilág!
   Egymásra leltek
   újra nemzet és király!
   Most virrad fényes nap.
   Most virrad fényes nap.
   Bő áldás hullott ránk.
   Így vesszen minden hitvány!
   Kit balsors oly rég tép,
   szebb hajnalt, szebb hajnalt
   érjen végre már e nép!
   Új nap kél, ó, magyar!
   Meghalt a cselszövő,
   nem dúl a rút viszály,
   országunk élni fog,
   mert László nagy király!
   Hűségnek győzedelmét
   halljad, nagyvilág!
   Egymásra leltek
   újra nemzet és király!
   Meghalt a cselszövő,
   nem dúl a rút viszály,
   országunk élni fog,
   mert László nagy király!
   Hűségnek győzedelmét
   halljad, nagyvilág!
   Éljen a drága hon, a bölcs, a jó király!
   Éljen László, éljen László király!
   Éljen László, éljen László király!
   Éljen soká, éljen soká,
   éljen soká a bölcs, a nagy király!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .