A nagy ütközetek színterén

A harc és a győzelem programja

(idézet: A Nagy Honvédő Háború története – 1976)

  1. Az ország mozgósítja az erőket

A harc és a győzelem programja

A Szovjetunió nyugati határai mentén a hatalmas hadászati arcvonalon kibontakozó határmenti ütközetek a szovjet hadsereg kudarcaival végződtek. A határőrosztagok békeelhelyezésben levő csapatai nem tudták állni a hitleri hadigépezet nagy erejű első csapásait, és kezdtek visszavonulni az ország belseje felé. Halálos veszély fenyegette a szovjet hazát. A szocialista állami és társadalmi rend, a szocialista állam katonai szervezete súlyos megpróbáltatás előtt állt.

A szovjet nép és élcsapata, a kommunista párt elsődleges és halaszthatatlan feladata az ország összes erőinek az ellenség visszaverésére való mozgósítása, az ország életének hadivágányokra való átállítása volt.

A párt világosan megértette, hogy a megkezdődött háború körülményei közepette minél gyorsabban ki kell dolgozni a hitszegő ellenséggel való harc konkrét programját, erre a harcra mozgósítani kell a szovjet embereket és vezetni kell ezt a harcot.

Mindenekelőtt a pártnak fel kellett tárnia a nép előtt a háború politikai jellegét és céljait, meg kellett magyaráznia, hogy a Szovjetunióra kényszerített háború két társadalmi-gazdasági rendszer – a szocializmus és a kapitalizmus háborúja, két ideológia küzdelme. Minden szovjet állampolgárral, a világ minden becsületes emberével tudatosítani kellett, hogy Németország Szovjetunió elleni háborúja milyen igazságtalan, hódító háború, ezt a háborút a német imperializmus osztályérdekekért folytatja; a németek részéről rablóháború, amelyet maga Hitler jelentett ki eléggé cinikusan. A német uralkodó fasiszta klikk megbeszélésén még 1941 márciusában mondotta: „Feladatunk Oroszországgal kapcsolatban: szétzúzni fegyveres erőit, megsemmisíteni államiságát … Az Oroszország elleni harc – két ideológia harca. A megsemmisítéséért harcolunk.”

A német fasiszták elvetemült céljait a párt azonnal ismertette a szovjet emberekkel, az egész világgal. A szovjet néphez intézett első felhívásban, a Népbiztosok Tanácsának és az SZK(b)P Központi Bizottságának a június 29-i direktívájában, Sztálin július 3-i beszédében a párt beszélt a népnek a rendkívül súlyos helyzetről; nyíltan feltárta az elkövetkezendő harc nehézségeit, ugyanakkor magabiztosan vallotta: az ellenséget szétzúzzuk, a győzelem a miénk lesz.

Megmagyarázva a megkezdődött rendkívül nehéz háború jellegét és az ország előtt álló feladatokat, a párt rámutatott: „A fasiszta Németország Szovjetunió elleni hitszegő támadása folytatódik. E támadás célja megsemmisíteni a szovjet rendszert, elfoglalni a szovjet földet; leigázni a Szovjetunió népeit, kirabolni országunkat, elragadni kenyerünket, olajunkat … A fasiszta Németország által ránk kényszerített háborúban a szovjet állam léte forog kockán; itt arról van szó, vajon szabadon élhetnek-e majd a Szovjetunió népei, vagy pedig rabszolgasorba döntik őket.

Most minden attól a képességünktől függ, hogy gyorsan rendezzük sorainkat és cselekedjünk, egyetlen percet sem veszítve, egyetlen lehetőséget sem elmulasztva az ellenséggel vívott harcban.

A bolsevikok feladata az, hogy a népet a kommunista párt, a szovjet kormány köré tömörítsék a Vörös Hadsereg önfeláldozó támogatása, a győzelem érdekében.”4 – KPSZSZ o Vooruzsonnih Szilah … 229., 300—301. old.*

A párt, feltárva a hitlerista Németország és csatlósai elleni háború igazságos, felszabadító jellegét, kijelentette: ez a háború az első pillanattól fogva a szovjet nép Nagy Honvédő Háborúja, amelyet a szocialista haza szabadságáért és függetlenségéért, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom vívmányaiért, a szocializmusért folytat.

A párt megmagyarázta a néptömegeknek és a fegyveres erők harcosainak, hogy a háború az emberiség boldog jövőjéért folyik, a világimperializmus szörnyszülöttének, a hitleri fasizmusnak a megsemmisítéséért, hogy a szovjet népnek fegyverrel kell megvédenie a leghaladóbb társadalmi rendszert, a legdemokratikusabb államrendet, a leghaladóbb kultúrát, a szocialista ideológiát a fasiszta tömb egyesült erőivel szemben. Épp ezért ez a küzdelem súlyos, kegyetlen, megalkuvás nélküli lesz.

Meghatározva a háború céljait, a kommunista párt rámutatott a szovjet fegyveres erők internacionalista kötelességére, arra a felszabadító küldetésére, hogy milyen feladataik vannak a hitlerista megszállók által leigázott európai népekkel szemben. Hangsúlyozta, nemcsak megállítani kell az agresszort és kiűzni a fasiszta hordákat a szovjet földről, hanem teljesen szét kell zúzni a fasizmust és megmenteni az emberiséget a náci rabság veszélyétől.

Mi volt a legfontosabb az SZKP által kidolgozott harci programban?

A háború kezdetének kedvezőtlen körülményei három igen fontos problémát helyeztek előtérbe.

Először, rendkívül rövid idő alatt át kellett állítani a népgazdaságot a háborús szükségletek kielégítésére, ki kellett fejleszteni a haditechnikai eszközök, fegyverek, lőszerek és más hadianyagok tömeges termelését, vagyis létre kellett hozni az ország hadigazdálkodását.

Másodszor, sürgősen intézkedni kellett, hogy ne kerüljenek az ellenség kezére a veszélyeztetett nyugati területek és körzetek anyagi tartalékai. Gyorsan át kellett telepíteni az ország keleti körzeteibe az iparvállalatokat, az anyagi értékeket, a lakosságot, és az új körzetekben meg kellett szervezni a front és a népgazdaság számára szükséges termékek előállítását.

Harmadszor, bármi áron meg kellett állítani az agresszor csapatait, megakadályozni mély behatolásukat az országba az egész hadászati arcvonalon.

Mindezeket az égető problémákat haladéktalanul és egy időben, olyan körülmények között kellett megoldani, amikor a túlerejű ellenség nyomására az arcvonal egyre keletebbre húzódott vissza.

A párt a szocialista haza védelméről szóló lenini eszméket és tanokat tette az ország egész életének hadivágányokra való átállítási, az anyagi és szellemi erőknek a fasiszta agresszor szétzúzására való mozgósítási programjának alapjává.

A párt követte azt a lenini tanácsot, hogy ilyen történelmi sorsfordulók idején: „pártunk és a szovjethatalom közvetlenül a dolgozó tömegekhez fordul, felhívva figyelmüket minden újabb nehézségre és megoldásra váró feladatra; hogy pártunk meg tudja magyarázni a tömegeknek, miért kell egyik vagy másik pillanatban a szovjetmunkának hol egyik, hol másik oldalára összpontosítani minden erőt; hogy fokozni tudjuk a tömeg energiáját, hősiességét, lelkesedését, a legfontosabb soron levő feladatra összpontosítva forradalmi erőfeszítéseit.”5 – Lenin összes Művei. 39. köt. Kossuth Könyvkiadó 1973. 293. old.*

E tanácsot követve, a párt a sokmilliós tömegeket az agresszor visszaverésére, a betört ellenség szétzúzására mozgósította. A „Pravda” írta vezércikkében: „Nem számítunk könnyű győzelemre. Tudjuk, hogy a fasizmus feletti győzelem, az országunkba betört idegen hordák feletti győzelem nehéz lesz, és sok áldozatot fog követelni … A győzelem tőlünk függ – önfeláldozásunktól, fegyelmünktől, munkatermelékenységünktől, szervezettségünktől és attól, hogy készek legyünk minden áldozatra a győzelem érdekében.”6 – Pravda, 1941. június 24.*

A párt programját tartalmazó első dokumentumok – a szovjet kormány június 22-i nyilatkozatában, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége „A katonai helyzetről” szóló június 22-i rendeletében, a Szovjetunió Népbiztosainak Tanácsa és az SZK(b)P Központi Bizottsága június 23-i határozatában „A párt- és a szovjetszervek feladatai a háborús időben” – megmagyarázták, melyek azok az elsőrendű feladatok, amelyeket a fasiszta agresszor feletti győzelem, a gazdaság háborús vágányokra való átállítása érdekében meg kell oldani.

A harc és a győzelem ugyancsak alapvető dokumentuma a június 29-i direktíva, amelyben nemcsak a háború politikai lényegét határozták meg, hanem ismertették a pártnak és a népnek azokat a konkrét feladatait, amelyeket a kirobbantott háború kedvezőtlen körülményei között kellett megvalósítani.

„Mindent a frontnak, mindent a győzelemért” – ez volt az a mozgósító jelszó, amely meghatározta a párt egész tevékenységét az ország egységes harci táborrá való átalakítása során. A megkezdődött háború bonyolult viszonyai közepette a párt fő tevékenységének természetesen a katonai-mozgósító munkára, a harcoló hadsereg minden módon való erősítésére kellett irányulnia. Helyesen ítélte meg a párt: csak akkor lehet megakadályozni a fasiszta hordák további előrenyomulását az ország belsejébe, ha a lehető leggyorsabban mozgósítja a milliós tömegeket, ha többszörösére növeli a fegyveres erők létszámát, javítja a kiképzést, a fegyelmet, a hadsereg szervezettségét.

A nyugati szovjet határ teljes hosszában kibontakozott hallatlan méretű és feszítettségű ütközetek naponta, óránként újabb és újabb csapattartalékokat követeltek. Ez központi feladattá tette a párt katonai szervező munkájában a szovjet hadsereg főerőinek kibontakoztatását, állandó és tervszerű fejlesztését, új egységek szervezését és kiképzését.

De a milliós néptömegek harcra való mozgósítása, legjobb erőinek a fegyveres erők soraiba szervezése még nem oldott meg mindent. Nem kevésbé bonyolult és felelősségteljes feladat volt a sokmilliós harcoló hadsereg gyors felfegyverzése korszerű haditechnikával, és képessé tenni arra, hogy győzelmes háborút viseljen a fasiszta agresszorral. Következésképpen, a népgazdaság háborús vágányokra való átállítása, a hadigazdaság megszervezése, a haditermelés minden eszközzel való fokozása állandó gondoskodást, konkrét intézkedéseket követelt a párttól. A párt jól megértette azt a lenini tanítást, miszerint: „A komoly hadviseléshez erős, szervezett hátország szükséges. A legjobb hadsereget, a forradalom legodaadóbb híveit is azonnal elpusztítja az ellenség, ha nincsenek kellőképpen felfegyverezve, ha nincsenek kielégítően ellátva élelmiszerrel és nincsenek megfelelően kiképezve.”7 – Lenin összes Művei. 35. köt. Kossuth Könyvkiadó 1972. 409. old.* Éppen ezért a direktívában világosan megfogalmazták: „Egész tevékenységünket a front érdekeinek kell alárendelnünk, biztosítani kell a vállalatok fokozott munkáját a Vörös Hadsereg hátának az erősítése érdekében.”

Az ország egységes katonai táborrá való átalakításának pártprogramjában fontos helyet foglalt el a partizánmozgalom kibontakoztatása és állandó erősítése az ellenség hátában. A párt helyesen ítélte meg, hogy az ellenség által ideiglenesen megszállt területeken kibontakoztatott partizánmozgalom a fegyveres erők győzelmének reális segítője, a fasiszta agresszor feletti győzelem hadászati tényezője lehet és kell is hogy az legyen. És végül, a pártprogram egyik fő feladata, a direktíva egyik fő követelménye az egész eszmei-politikai munka átszervezése, a német fasiszta megszállók szétzúzása érdekében való felhasználása volt.

A Népbiztosok Tanácsának és az SZK(b)P Központi Bizottságának június 29-i direktívája érvényre jutott a párt- és szovjetszervek határozataiban. Ezeket nyomban megküldték valamennyi köztársasági Központi Bizottságnak, határterületi, területi, városi és kerületi pártbizottságnak, valamennyi központi bizottsági tagnak, népbiztosnak. Világosan és érthetően megmagyarázták bennük a párt erőinek és a népnek a győzelem érdekében történő mozgósítási pártprogramját. A helyi pártszervezetek és vezető szovjetszervek meghozták a program megvalósítását biztosító intézkedéseket.

Július 3-án beszédet mondott a rádióban Sztálin, az SZK(b)P Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Népbiztosai Tanácsának elnöke. Beszédében hangsúlyozta a szovjet hazát fenyegető veszély fokozódását, és tolmácsolta a népnek a párt felhívását, hogy erejüket megfeszítve segítsék a fegyveres erőket, ugyanakkor kifejezte azt a szilárd meggyőződését, hogy Európa és Amerika demokratikus erői összefognak a hitleri Németország és az agresszióban vele szövetségesek ellen.

Ily módon a június 29-i alapvető direktívában, majd Sztálin július 3-i (rádióbeszédében világos megfogalmazást nyertek a párt és az állam tennivalói a megindult háború körülményei között. E program azt tartalmazta, hogyan mozgósítsák a nép és az ország erőit és eszközeit az ellenség visszaverésére.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

“A nagy ütközetek színterén” bejegyzéshez 2 hozzászólás

  1. FSB kulugyi akták kazárfoldrol!
    Ezek nem EMBEREK!Csak berek, ahogy az egykori iskolaigazgatóm mondaná!!!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .