Polgári demokrácia és a fasizmus

– A kapitalizmus modern formája a fasizmus! –

 

A fasizmus a kapitalizmus következetes harca a szocializmus ellen!
A proletárdiktatúra következetes harc a fasizmus ellen!

A kapitalizmus hívei természetesnek és igazságosnak tartják a szegényekre és a gazdagokra, kapitalistákra és bérrabszolgákra megosztott világot, az így megvalósuló felsőbbrendűséget, és az ezzel járó élősködés, ezt az emberiség érdekében jogosnak, elkerülhetetlennek, humánusnak tartják. Pedig ez megalázó embertelenség, és veszélyes az emberiség számára. A polgári demokrácia a kapitalizmus modelljével ezen nem tud segíteni.

A kapitalizmus hívei azonban az erkölcsük, vagy (és) az érdekük miatt általában nem is értik miért embertelen a megosztott világ. A megosztott világ kiszolgáltatott, embertelen, megalázó úr-szolga (kapitalista-proletár) helyzetet teremt, ahol a szabadság, a demokrácia a kapitalisták, az előnyösebb helyzetben lévők érdekét szolgálja, a többség, a proletárok kárára. Így csak idő kérdése a társadalom diktatórikus elfajulása, az elkerülhetetlenül bekövetkező társadalmi katasztrófa, a terror, az önkény, a fasizmus. A valóságos demokrácia hiánya a megosztott emberiséget a fasizmusba, a pusztulás irányába viszi. Az alacsonyabb rendűek passzívvá, a felsőbbrendűek pedig határtalanul elbizakodottakká, gátlástalanul pofátlanná válnak. Megszűnik a hibák valódi feltárásának gyakorlata, a diktatúra örömmámorban úszik. De a hibák megmaradnak, súlyosodnak, így elkerülhetetlenné válik a katasztrófa. A polgári demokrácia elfajulásában élenjár a szociáldemokrácia, ami így a fasizmus előszobája lesz, mert a szocialista demagógia a fasizmusnak is egyik bevált fegyvere.

A bérrabszolgaságban élő szolgalelkűre nevelt proletárok többsége, a szükségszerűen bekövetkező válságig, nem tarja megalázónak, lázítónak az alacsonyabbrendű kizsákmányolt rabszolga helyzetét, és hitvány módon eltűri vagy kénytelen eltűrni ezt. Ezért azonban a proletárok súlyos árat fizetnek, amint tömegméretűvé válik a katasztrófa, a válság, jön a nyomor, a pusztulás, amit tetéz a fasizmus felélénkülése.

A polgári demokrácia erkölcse azt jelenti: úr és szolga. A kapitalizmus ezt a megosztott embertelen világot valósítja meg. Az úr és a szolga (kapitalista-proletár) között a kibékíthetetlen érdekellentét miatt kíméletlen osztályharc, osztályháború van, ami sokáig csak lappangva parázslik, majd a vörös kiskakas időnként felszáll. A kapitalizmus erre a vörös tűzre a fasizmussal válaszol!

A kirobbant válságban időnként véres kegyetlen osztályharc dúl az egyre hatalmasabb pusztítóbb fegyverekkel, az urak (a kapitalista hívők) embertelen fasiszta módszereivel, a fehérterrorrala lázadó szolgák lemészárlásával.

A polgári demokratikus szabadságjogok, a jogegyenlőség, a politikai, a gyülekezési, a lelkiismereti, a vallás és világnézeti, a sajtó és a vélemény szabadságjogok, a nemzetiségi, a faji, az emberi jogok, stb. gondolata az emberiség fejlődésének, civilizálódásának nagyszerű, sok áldozattal, a legnagyszerűbb emberek harcának eredményei. Ezek nagyon fontos emberi értékek a szocialista demokráciába beépültek, és a társadalomtudomány, a marxizmus-leninizmus feltárt törvényeinek eredményeivel továbbfejlődött.

A szocialista demokrácia a polgári demokráciának és az emberi jogoknak tudományos alapon, következetesen továbbfejlesztett formálya, törekvés az embertelenség megszüntetésére, az emberséges szocialista társadalom megteremtésére.

A kapitalizmus létrehozta, vagy hamarosan létrehozza azt a technikai színvonalat, a termelőerők olyan magas színvonalát, hogy lehetséges, sőt az emberiség megmaradása szempontjából az egyetlen lehetséges út a szocialista demokrácia megvalósítása. Ezt a lehetőséget nem volna szabad elszalasztania az emberiségnek. A fasiszta diktatúra a másik út, ami a katasztrófába, az emberiség kipusztulására vezet.

Ha nem sikerül a demokráciát továbbfejleszteni, akkor az emberré válás megakad, ha nem sikerül eljutni a szocializmuson keresztül a kommunizmusba, akkor már csak egy út létezik a fasizmus, ami visszafejlődés az állati színvonalra, az emberiség kipusztulására. A fasizmusban (kapitalizmusban) a zombivá nevelt emberiség elveszti emberi vonásait. A megosztott emberiség a diktatúrában, a fejlett technikai szinten életképtelenné válik.

Néhány fontos érdekes gondolat, ami a polgári demokrácia eredménye, ami csak nagyon korlátozottan valósulhat meg: „A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. A törvénynek csak a társadalomra nézve ártalmas cselekedetek megtiltására van joga.” Sajnos ezeket a polgári demokráciában működő kapitalista politikai-gazdasági modellben nem lehet következetesen megvalósítani, és elsősorban a dolgozó többsége számára nem, akiknek a szabadság a bérrabszolgasággal azonos. Például a polgári demokráciában, az emberi jogok kinyilatkozása ellenére, szabad a „szabad” proletárt bérrabszolgának megvásárolni (aki mellesleg ember), hogy dolgozzon a tőkés hasznáért, a profitjáért, de enélkül a kapitalista gazdaság nem működik. A szolgaság minden formája az emberi jogokat, az emberi méltóságot sérti, de ezt a kapitalizmus nem kerülheti el. A kapitalista állam törvényei az emberiségre káros, embertelen bérrabszolgaságot, kizsákmányolást, élősködést, felsőbbrendűséget megengedi, sőt ez az erkölcse, ezek az „értékei”. Ezen túllépni csak a következetesen, az emberi jogokat betartó szocialista demokrácia képes.

Sőt a szocialista demokráciának a szocializmussal, a szabad demokratikus, az emberi jogokat következetesen megvalósító emberré válás a legfontosabb célja.

Az ember a saját és a társadalom érdekében dolgozzon és ne a kizsákmányolók élősködéséért!

Jogállam az joguralom, ahol önálló és független hatalmi ágak működnek egymás fékeiként és ellensúlyaként. A törvényhozás a nép által választott parlamentben, a végrehajtás, az ellenőrzés, a jogérvényesítés a megfelelő szervezeti keretekben, a törvényhozó joggal rendelkezők által létrehozott jogszabályok szerint történik. Az osztálytársadalmakban a törvényhozás az uralkodó osztály érdekeit szolgálja, ezért a jogállam törvényei a társadalmi rendszertől függenek. A (az „ideális”) polgári demokráciában működő kapitalizmusban a törvényhozásba nincs beleszólása a proletár bérrabszolga dolgozóknak, csak a kapitalista élősködőknek. A hatalom gyakorlásában a proletár nem vesz részt, alapvetően, reálisan csak az osztályellenségük, a kizsákmányolók közül választhatnak, ezt garantálja a kapitalista állam. Túléli ezt a diktatúrát az emberiség? Lehet így emberré válni? Lehet valóban ember a szolga és az úr?

A szocialista demokrácia a jogállam keretében azonban a polgári szabadságjogok és az emberi jogokat is, a valódi szabadságjogokat is biztosítja, képes biztosítani, ami a kapitalizmusban, a polgári demokráciában nem valósítható meg a kapitalizmus működési modellje miatt. A kapitalizmusban a bérrabszolgaság, a felsőbbrendűség, a kapitalisták totális politikai-gazdasági hatalma, diktatúrája miatt, még a polgári jogok sem tarthatók be maradéktalanul, mert a kapitalizmusban a pénz hatalma uralkodik az emberek felett. A pénzzel rendelkező kapitalisták uralkodnak a semmivel (csak a munkaerejükkel), de főleg a pénzzel nem rendelkező proletárok felett.

A klasszikus fasizmus ezen is túlmutat, azt a csekély polgári demokratikus szabadságjogokat is elveszi a proletár dolgozóktól, amivel törvényesen, a kapitalista érdekeltségű jogállamiság keretében harcolhatnának a jogaikért. Ezért a proletariátusnak érdeke legalább a polgári demokrácia megvédése a kapitalizmusban, vagyis harc a klasszikus fasizmus ellen, ezen felül pedig harc a szocialista demokráciáért. Ez antifasiszta harc!

A kapitalizmus a polgári demokráciában működő mosolygó fasizmusban és a klasszikus fasizmusban is a szociális demagógiát az uralmának az érdekében alkalmazza. Kénytelen alkalmazni a demagógiát, ezen a hazug kényszerpályán haladni, mert a kizsákmányolás, élősködés, felsőbbrendűség, a kapitalisták érdeke, ezen erkölcsi alapokon keletkezik a profitjuk. Mert a kapitalizmus híveinek a tudatát is a létük határozza meg. Ebből nem tudnak kitörni, erre nem ad lehetőséget a kapitalizmus gazdasági modellje. A kapitalizmusban a kapitalistákat az egyéni érdekük vezeti a kapitalizmus gazdasági törvényei szerint és nem a gonoszság. A kapitalizmusban ezért elkerülhetetlen a kizsákmányolás és bérrabszolgaság, ami az embertelenséget okozza. Ha ebből nem lehet kitörni, akkor ez az emberiség végét jelenti. Ennek a világméretű totális fasiszta diktatúrának a fenntartása az emberiség végét okozza! És egyelőre ebbe az irányba halad az emberiség! Teljes gőzzel rohan vissza az emberi társadalom az állatvilágba.

*

Marxista fogalomlexikon: „… [A] Demokrácia a legáltalánosabb értelemben olyan politikai rendszer, amelyben a hatalom forma szerint az egész nép kezében van, ténylegesen azonban valamely osztály diktatúrája érvényesül. … A kizsákmányoló rendszerekben [a polgári demokráciában működő kapitalizmusban] a demokráciának csak külső látszata van meg, a valóságos népuralom sohasem valósulhat meg benne. A demokrácia csak az elnyomó osztályok (a kisebbség) számára van biztosítva, az elnyomott osztályok (a többség) számára ugyanakkor ez diktatúrát jelent.”

A marxista filozófia alapjai: „… A szocialista társadalomban új típusú demokrácia van, amely mérhetetlenül magasabb rendű, mint a burzsoá demokrácia. Ezt mindenekelőtt a szocialista gazdasági rend határozza meg, amelynek politikai felépítménye a szocialista demokrácia. A szocialista demokrácia, a formális burzsoá demokráciával ellentétben, nemcsak meghirdeti, hanem a társadalom minden tagja számára ténylegesen biztosítja is a munkához, a tanuláshoz és a pihenéshez való jogot, a választójogot, az állam és a népgazdaság irányításában való részvétel jogát, a szólás-, a sajtó- és a lelkiismereti szabadságot, valamint az egyéni képességek fejlesztésének reális lehetőségét.

… A kapitalizmusban a közvetlen termelők — a munkások — jogilag szabaddá váltak. De nincsenek termelési eszközeik, s gazdaságilag a tőkésektől függnek. A kizsákmányolás tőkés rendszerét Marx és Engels a bérrabszolgaság rendszerének nevezte.

… A termelési eszközök magántulajdonán alapuló társadalmakban a kizsákmányoló osztályok a társadalom összjövedelméből magas arányban részesednek. A kapitalizmusban az elosztás alapvető formája a tőkések által elsajátított – profit és a munkásoknak fizetett – munkabér.

… [Az] Értéktöbblet a tőkés gazdaságban a bérmunkás által megtermelt érték és munkaerejének értéke közötti különbözet, amelyet a tőkés ellenérték nélkül elsajátít. A realizált értéktöbblet a profit. … A szocialista gazdaságban az értéktöbblet kategóriája megszűnik, mert a munkaerő nem áru és nincs kizsákmányolva.”

Politikai gazdaságtan: „… A kapitalizmus kialakulása előtt a termelőerők igen lassan fejlődtek. A társadalmi termelés nagysága évről évre, évtizedről évtizedre alig változott. A társadalmi termelés korábbi lassú haladása, pangása, a kapitalizmusban a termelőerők sokkal gyorsabb fejlődésének adta át a helyét. A tőkés termelési módra a termelés hanyatlásával járó válságok időszakai által megszakított bővített újratermelés jellemző.

… A tőkés vállalkozó számára a felhalmozás hajtóereje mindenekelőtt az értéktöbblet növeléséért folyó hajsza. A tőkés termelési mód mellett a gazdagodási vágy nem ismer határt. A kapitalista éppen az értéktöbbletért folyó hajsza során bővíti a termelést, s ez lehetővé teszi számára, hogy még több munkást zsákmányoljon ki. A termelés bővülésével nő a kapitalista által elsajátított értéktöbblet tömege, s ennek következtében nő az értéktöbbletnek az a része, amely a kapitalisták egyéni fogyasztásának és szeszélyeinek kielégítését szolgálja, vagyis amelyet improduktív kiadásokra fordítanak.

… A tőkefelhalmozás másik hajtóereje az elkeseredett konkurrenciaharc, amelynek során a nagytőkések előnyösebb helyzetben vannak, és legyőzik a kistőkéseket. A konkurrencia minden kapitalistát arra kényszerít, hogy fejlessze a technikát, bővítse a termelést, mert különben a pusztulás veszélye fenyegeti. A technika fejlesztésének, a termelés bővítésének elhanyagolása egyértelmű a lemaradással, márpedig a lemaradókat legyőzik a konkurrensek. A konkurrenciaharc tehát minden kapitalistát rákényszerít arra, hogy növelje tőkéjét, s a tőkét csak úgy növelheti, ha az értéktöbblet egy részét állandóan felhalmozza.”

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

“Polgári demokrácia és a fasizmus” bejegyzéshez 3 hozzászólás

 1. ATV reggel 7orás hireiben
  MAGYARORSZÁG AZ ELSO A FOLDON 1MILLIO FORE JUTO HALÁLOZÁSIARÁNY.

  Az M1 szerint Magyarországon adtak be a legtobb vakcinát europában.

  Ez a 2 dolog nem zárja ki egymást.
  Ez a 2 dolog osszefug..

  Magyarország ,fasizmus,eugenika

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .