A háború előestéje

A Szovjetunió fegyveres erői készülnek az agresszor elleni harcra

(idézet: A Nagy Honvédő Háború története – 1976)

A kommunista párt és a szovjet kormány több konkrét intézkedést tett a fegyveres erők megszilárdítása érdekében. 1939-ben törvény született az általános hadkötelezettségről. Erősítve a fegyveres erők fejlesztésének elvét, a bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások alapján megszüntette a hadseregben való szolgálat osztálykorlátozását. Az új törvény felemelte a sor- és tisztesi állomány szolgálati idejét, a hadköteles tartalék valamennyi kategóriájának kiképzési idejét.

A Honvédelmi Népbiztosság, a szovjet- és pártszervek megfeszített munkával újjászervezték a helyi katonai vezetést. Az autonóm köztársaságokban, területeken és határterületeken katonai parancsnokságokat állítottak fel.

Tökéletesedett a szovjet fegyveres erők szervezete, növekedett a létszáma; lövész-, harckocsi- és gépesített hadosztályok alakultak, megszerveződtek a Főparancsnoksági Tüzértartalék egységei, erősödtek a légideszant-csapatok, valamint a honi légvédelmi egységek. 1941. január 1-én a fegyveres erők létszáma 4 207 000 fő volt.

Komoly nehézségek támadtak a páncélos csapatok szervezése során. 1940-ben kilenc gépesített hadtest szerveződött, 1941. február-márciusban pedig még húsz felállítása kezdődött meg. Ám az ilyen nagy mennyiségű magasabbegység egyidejű létrehozásához nem volt elegendő a rendelkezésre álló, a még beszerzés alatt levő haditechnika és a kiképzett káderek létszáma. Végeredményben a hadtestek többségét nem tudták feltölteni. A határmenti katonai körzetek csapattüzérségét sikerült az állományi előírásoknak megfelelően feltölteni, de a gépi vontatás elégtelen volt. A háború előestéjén a szovjet hadsereg csapatai 67 335 löveggel és aknavetővel (az 50 mm-es aknavetőket nem számítva) rendelkeztek.

Lassúbb ütemben fejlődött a Főparancsnoksági Tüzértartalék. Csak 1941 áprilisában kezdtek szervezni tíz páncéltörő tüzérdandárt. Tovább erősödtek a légideszant-csapatok. 1941 júniusáig befejeződött három új hadtest személyi állományának feltöltése, viszont nem sikerült őket teljesen ellátni harci technikai eszközökkel.

A párt Központi Bizottságának és a szovjet kormánynak a közvetlen irányításával tökéletesedett a légierő. 1941 júniusáig – 1939 elejéhez viszonyítva – 80 százalékkal nőtt a repülőezredek száma. 1940-ben megkezdődött a repülőhadosztályok szervezése, amelyeknek az állományába főleg harcászati bombázó- és vadász-magasabbegységek tartoztak.

1941 februárjában az SZK(b)P KB és a Szovjetunió Népbiztosainak Tanácsa jóváhagyta a Honvédelmi Népbiztosságnak a légierő továbbfejlesztésére vonatkozó tervét. E tervben előirányozták 106 új repülőezred megszervezését, a repülő-tanintézetek fejlesztését és megerősítését, továbbá az egységek újrafelfegyverzését új típusú gépekkel.

A párt Központi Bizottsága és a kormány intézkedett, hogy fejlesszék a honi légvédelmet. Átszervezték a honi légvédelem rendszerét, a csapatokat új műszaki felszereléssel és fegyverzettel látták el. 1941 júniusában a csapatok közepes űrméretű lövegeket tekintve 85 százalékosan, kis űrméretű lövegek terén 70 százalékosan, légvédelmi géppuskákat tekintve 70 százalékosan voltak ellátva. A nyugati katonai körzetek légvédelmi magasabbegységeit és egységeit sikerült valamivel jobban feltölteni új anyagi eszközökkel. Rendelkeztek az ellenség légi felderítésének és figyelésének új eszközeivel.

Erősödött a hadiflotta is. Új torpedóromboló, tengeralattjáró, torpedónaszád magasabbegységek alakultak, a magasabbegységeket új hajókkal töltötték fel. Számottevően megerősödtek a könnyű haditengerészeti erők. Például, lényegében 1939 és 1940 között, újból megszerveződtek a tengeralattjáró-dandárok. 1940-ben megalakult a Dunai és a Pinszki Katonai Flottilla. A háború előestéjén a szovjet haditengerészeti erők 600 hadihajóval rendelkeztek, közöttük 3 sorhajóval, 7 cirkálóval, 49 torpedórombolóval, 211 tengeralattjáróval, 279 torpedónaszáddal. A haditengerészeti erők állományába több mint 2500 repülőgép tartozott.

A hivatásos hadsereg továbbfejlesztése, létszámának növelése a háború előtti években megkövetelte a parancsnoki állomány, a politikai munkások, a műszaki szakemberek számának jelentős gyarapítását. Kiképzésük céljából sok tucat tanintézetet állítottak fel a különböző fegyver- és haderőnemek számára, és fejlesztették a régieket. Ezekben a tanintézetekben 1941-ben 238 900 hallgatót képeztek ki. A háború kezdetén 19 katonai akadémia, a polgári tanintézetekben 10 katonai fakultás és hét felsőfokú haditengerészeti tanintézet 37 100 felsőfokú képesítésű szakembert készített fel.

A kommunista párt gigászi munkát végzett a katonai vezetők felkészítése és nevelése terén. A Nagy Honvédő Háború előestéjén tisztjeink magas fokú erkölcsi-politikai szellemmel és harci tulajdonságokkal rendelkeztek. Valamennyi szinten tökéletesedett a parancsnokok szakképzettsége. Különösen magas fokú követelményeket támasztottak az egység- és magasabbegység-parancsnokok és a törzsben szolgáló tisztek hadműveleti-harcászati kiképzésével szemben. Gyakorlatokra került sor, többek közt nagymérvű hadgyakorlatokra, amelyeken tökéletesedett a parancsnokok jártassága, gyarapodott tudása.

Különösen nagy jelentőséget tulajdonítottak a csapatoknál végzett politikai munkának, az alegységeknél és egységeknél dolgozó politikai szervek és pártszervezetek erősítésének, a pártszervezetek helyzete megszilárdításának, a hadsereg- és a flottabeli párttagok szám szerinti gyarapításának. 1939-től 1941 közepéig a hadsereg és a flotta kommunistáinak a száma több mint háromszorosára nőtt, és elérte az 560 800 főt. Gyarapodott a sorállomány és a tisztesi állomány soraiban is a kommunisták száma, különösen a kiváló alegységekben. Ez lehetővé tette, hogy a századok és a hasonló szervezésű alegységek csaknem felében megalakuljanak a pártszervezetek, és hogy súlyuk növekedjék az alegységek, egységek és hajók harckészültségének fokozásában.

A párt odaadó segítője, harci tartaléka volt a Komszomol. Valamennyi alegységnél és hajón létrehozták a Komszomol-szervezetet. A hadseregben és a flottánál dolgozó Komszomol-szervezetek taglétszáma meghaladta a kétmilliót.

A párt különösen nagy gondot fordított arra, hogy megerősödjenek a hadsereg és a flotta parancsnoki állományának párt- és Komszomol-szervezetei, hiszen ezek érvényesítették a párt és a kormány politikáját a fegyveres erők soraiban. 1939 augusztusában az SZK(b)P KB Politikai Bizottsága határozatot hozott, hogy 4000 kommunistát kell küldeni politikai munkára a Munkás-Paraszt Vörös Hadseregbe, 1940 márciusában pedig határozat született a pártbizottsági dolgozók katonai átképzéséről, átminősítéséről és a Vörös Hadseregbe való behívásuk rendjéről.5 – Lásd KPSZSZ Vooruzsonnih Szilah Szovjetszkovo Szojuza. Dokumenti 1917—1968. (Az SZKP a Szovjetunió fegyveres erőiről. Dokumentumok.) Moszkva 1969. 295—296. old.* 1941. január 1-én a tiszti állomány 79,9 százaléka kommunista és komszomolista volt.

A politikai munka fokozása, továbbá a hadsereg és a haditengerészeti erők harcosai erkölcsi-harci tulajdonságainak az erősítése szempontjából igen nagy jelentősége volt annak, hogy a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége 1939. január 3-án jóváhagyta az új katonai esküt és az eskütétel rendjét.

A nagyszámú kulturális intézmény és a filmműsorok nagy nevelő hatással voltak a harcosokra. Szorosabbá vált a tudomány, az irodalom és művészet képviselői, a vállalatok és hivatalok védnöki kapcsolata a csapatokkal és a katonai tanintézetekkel. Mindez a hadsereg és a nép tovább erősödő kapcsolatát bizonyította. Jelentős szerepet játszott a pártpolitikai munkában a hadsereg és a flotta sajtója. A szovjet hadsereg és flotta központi lapjain kívül 21 katonai körzeti és törzsújság, 22 hadsereg- és flottaújság jelent meg 1 840 000 példányban, továbbá 589 magasabbegység- és tanintézeti lap.

A párt fáradhatatlanul nevelte a szovjet népet arra, hogy mindenkor készen álljon a haza védelmére. Jelentős munkát végzett ezen a téren a lenini Komszomol, valamint számos önkéntes védelmi szervezet. Az OSZOAVIAHIM6 – OSZOAVIAHIM: a honvédelmet, repülésügyet és vegyészetet támogató társaság. Így nevezték azt az önkéntes tömegszervezetet, amely a dolgozók körében terjesztette a katonai ismereteket, később ezt a szervezetet DOSZAF-nak nevezték el. — A szerk.* állandóan folytatta a szovjet nép hazafias nevelését és haditechnikai kiképzését. 1941 elejére ez a szervezet ezernyi különböző szakképzettségű embert adott a hadseregnek és a haditengerészeti erőknek. Mindez fokozta a szovjet nép mozgósítási készenlétét, s kedvező feltételeket teremtett ahhoz, hogy kiképzett tartalékok álljanak a fegyveres erők rendelkezésére.

A pártnak a fegyveres erők soraiban végzett politikai és katonai nevelőmunkája – amelynek tartalma a szovjet hazafiság, a Szovjetunió népei iránti barátság, a kommunizmus eszméiben való hit volt – mély nyomokat hagyott a szovjet harcosok szívében és tudatában. A Nagy Honvédő Háború kezdeti szakaszának súlyos körülményei között határtalan hűséget tanúsítottak a szocialista haza iránt, magas erkölcsi szellemről, állhatatosságról, bátorságról s tömeges hősiességről tettek tanúbizonyságot.

Sok minden történt azért, hogy a Szovjetunió az agresszort teljes fegyverzetben fogadja. De sajnos nem minden. Különösen súlyos következményekkel járt az, hogy késlekedve történt meg azon határmenti katonai körzetek és helyőrségek csapatainak a teljes harckészültségbe helyezése, akiknek az ellenséges támadás első perceiben kellett ütközetbe lépniük. Ez főleg annak a hibás számításnak volt a következménye, amely a fasiszta Németország támadásának lehetséges időpontjára vonatkozott.

A nyugati határmenti katonai körzetek és flották csapatai 170 hadosztályt és 2 dandárt (2,9 millió főt) tettek ki; 1540 db új típusú és nagy mennyiségű elavult konstrukciójú, korlátozott repülési tartalékú repülőgéppel, 34 695 löveggel és aknavetővel (az 50 mm-es aknavetőket nem számítva), 1800 nehéz- és közepes (közöttük 1475 új típusú) harckocsival rendelkeztek. Ezenkívül a határmenti katonai körzetek fegyverzetében nem jelentős mennyiségű elavult és korlátozott menettartalékú könnyűharckocsi volt. Egészében véve élőerőkben 1,8-szeresen, közepes és nehézharckocsikban 1,5-szeresen, új típusú harci repülőgépekben 3,2-szeresen, lövegekben és aknavetőkben 1,25-szörösen múlta felül az ellenség csapatainkat. A főcsapási irányokban az ellenség ennél jóval nagyobb erő- és eszközfölényt hozott létre.

Azt is figyelembe kell venni, hogy csapataink – amelyek nem voltak teljes harckészültségben és nem hajtották végre a hadászati szétbontakozást – széles arcvonalon, a Barents-tengertől a Fekete-tengerig, és 400 kilométernél nagyobb mélységben voltak elhelyezve. Keret-magasabbegységeink és egységeink jelentős része a tervek szerint csak 1941-ben lett volna teljesen feltöltve és újjászervezve. Így hát ezeket a háború a szerveződés és újjászervezés, vagy a nyugatra való átcsoportosítás miatt az egyik helyről a másikra való áttelepülés közben érte.

Az 1941 februárjában összehívott XVIII. pártkonferencia felhívta a szovjet népet, hogy erősítse tovább az ország védelmi képességét és katonai erejét.

Azoknak a különféle forrásokból származó jelentéseknek a nyomán, amelyek a fasiszta Németország Szovjetunió elleni háborús készülődéseiről, nagy mennyiségű ellenséges csapatok nyugati határai mentén történő összpontosításáról szóltak, a szovjet kormány és a katonai vezetés 1941 első felében több nagy jelentőségű intézkedést tett, s ezek igen nagy mértékben fokozták a fegyveres erők harckészültségét.

1941 tavaszán a vezérkar, a katonai körzetek és flották törzsei közösen kidolgozták az államhatár védelme erősítésének a tervét

Tervbe vették több, igen jelentős mozgósítási intézkedés végrehajtását. A nyugati határ védelmére szántak mintegy 170 hadosztályt, a rendelkezésre álló repülőgépek, harckocsik és tüzérség több mint felét. A határmenti katonai körzetekben kiszélesítették a repülőtér-hálózatot. Intézkedtek a megerődített körletek kiépítésére. A megerődített körletek, továbbá más haderő- és fegyvernemek szakemberekkel való feltöltése érdekében elhatározták 300 000 fő behívását az összeírt tartalékosokból. 1941. június elején kiképzésre hívtak be a hadseregbe a tartalékból mintegy 800 000 főt, amelyből 38 500-at a határmenti katonai körzetekbe irányítottak.

A határmenti katonai körzetekben nagyarányú csapat-átcsoportosításokat hajtottak végre a háború kirobbantása előtt azzal a céllal, hogy a csapatok közelebb kerüljenek a határhoz. Ugyanakkor megkezdődött öt hadsereg – a 16., 19., 20., 21. és 22. hadsereg – előrevonása az ország belsejéből nyugat felé. A szovjet fegyveres erők létszámának növekedése is tanúskodott azokról a komoly intézkedésekről, amelyeket a párt és a kormány tett az ország védelmének az erősítésére. Ez a létszám a háborút megelőző két évben közel háromszorosra nőtt. 1939 és 1941 között 125 új hadosztály alakult meg.

A fenti tények tehát jól bizonyítják, hogy a kommunista párt és a szovjet kormány jelentős intézkedéseket tett a közelgő agresszió elhárítása érdekében. Egyre világosabbá vált, hogy a háború a Szovjetunió határainak küszöbén áll. A küzdelem kimenetelétől függött az emberiség, a jövő nemzedék sorsa.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

“A háború előestéje” bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. A COBRA(nem kígyó,a jelentése kompressziós áttörés!!!!) oldal holnapra,azaz márc.15.-ére várja a great reset által kirobbantandó hatalmas háborút Donbassz és /vagy Szíria területére!Érdekes a cikk címe”A háború előestéje”!!Csak nem ma van ?!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .