A Nagy Honvédő Háború története

Előszó

Egyre távolodnak tőlünk a Nagy Honvédő Háború évei. Már több mint három évtizede, hogy a fasiszta Németország hitszegő módon a Szovjetunióra támadt, és elkeseredett küzdelemben térdre kényszerült. Azóta nagyon megváltozott a világ, de továbbra sem csökkent a kegyetlen háborús idők iránti érdeklődés.

A Nagy Honvédő Háború a legsúlyosabb és legkönyörtelenebb volt mindazon háborúk közül, amelyet az orosz népnek valaha is viselnie kellett. Ez a háború a szovjet nép történetének nemcsak drámai, hanem hősi korszaka is volt. E háború tömegével szülte a szocialista hazát odaadóan védelmező szovjet embermilliók önfeláldozásának és helytállásának példáit. És minél inkább távolodunk a nyugtalan és hősies időszaktól, annál hatalmasabbaknak tűnnek a nép hőstettei, annál teljesebben ismerjük fel a történtek jelentőségét.

 1. június 22. – ez a nap úgy szerepel a naptárakban és a tankönyvekben, mint a Szovjetunió elleni német fasiszta agresszió kezdetének a napja – a fasizmus ellen küzdő haladó erők harcában is új szakaszt nyitott, s nyitánya lett a rabló Harmadik Birodalom pusztulásának is.

A Szovjetunió elleni fasiszta agresszió ideológiai alapja, az antikommunizmus, világosan kirajzolódott a nácik politikai és hadászati doktrínájában. A Szovjetunió elleni háború előkészítése során, majd kirobbantásakor Hitler nemcsak azt a célt tűzte tábornokai elé, hogy szerezzenek „életteret” – vagyis kaparintsák meg Ukrajnát, Belorussziát, a Kaukázust és hazánk más körzeteit hanem azt is, hogy semmisítsék meg a Szovjetuniót, mint politikai és gazdasági rendszert. A hitleristák a Szovjetunió elleni háborút a „bolsevik Oroszország” elleni háborúnak tervezték.

Ily módon a népeinkre rákényszerített véres háború próbára tette a szovjet szocialista társadalom alapjainak, gazdasági és erkölcsi-politikai erejének szilárdságát, és alapos próbának vetette alá minden vonatkozásban katonai szervezetét. E háború élet-halál küzdelem volt két elvileg különböző – a szocialista és a kapitalista – társadalmi-gazdasági rend, valamint homlokegyenest ellenkező két ideológia – a kommunista és a burzsoá ideológia – között.

A német fasizmus hosszú időn át és nagy gonddal készítette elő a Szovjetunió megtámadását. Az imperialista világreakció pedig aktívan segédkezett ebben. A fasizmusban, a hitleristák zabolátlan nemzetiszocialista rendszerében látta azt a reális erőt, amelynek segítségével még egyszer meg lehet próbálkozni azzal, hogy a világ első szocialista államát, mely a dolgozóké, elpusztítsa.

Ám az imperialista ragadozók közötti ellentéteket a Szovjetunióval szembeni osztálygyűlöletük sem tudta megszüntetni vagy enyhíteni. A német imperializmus célját kifejezve Hitler és tábornokai a fasiszta Németország expanziós politikájának végcéljaként a világuralom megteremtését tűzték ki. És a Szovjetunió elpusztítását a világuralomhoz vezető út legfontosabb szakaszának tekintették. Hitler hatalomra jutása után egy évvel nyíltan megmondotta: „Szovjet-Oroszország – kemény dió. Aligha kezdhetem vele.” És nem vele kezdte a véres agressziót.

Hamarosan azután, hogy a Wehrmacht rajtaütésszerű támadásai nyomán elesett Lengyelország, Dánia, Norvégia, Franciaország és más európai országok, Hitler csak egy dologra gondolt: minél gyorsabban leszámolni a Szovjetunióval, a fasizmus elvi és végsőkig kérlelhetetlen ellenségével, a német imperializmus világuralmi törekvésének akadályával.

A Szovjetunió elleni háborúban könnyű győzelemre számítva, a harmadik birodalom vezetői azt remélték, hogy már 1941 őszén hozzáláthatnak India, Irán, Irak, Egyiptom, a Szuezi-csatorna megszerzéséhez. Spanyolország és Portugália elfoglalása után pedig a hitleristák azt tervezték, hogy megszerzik Gibraltárt, elvágják Angliát a nyersanyagforrásaitól, majd magát Nagy-Britanniát is elfoglalják.

A fasiszta Németországgal vívott háborúban tehát az a világjelentőségű kérdés dőlt el: vagy helytáll a Szovjetunió és akkor a haladó erők győzedelmeskednek a világon, vagy fennmarad a fasizmus, amely az emberiséget évtizedekkel visszavetette volna.

A fasiszta Németország vezetői, a német imperialista monopóliumok királyai mozgósították saját országuk és a leigázott államok anyagi és embertartalékait, hogy egy rövid ideig tartó – vagy ahogyan ők nevezték: villámháborúban szétzúzzák a Szovjetuniót. Minden számításuk abból indult ki, hogy a háború nem tart tovább nyolc hétnél, de az elbizakodott Jodl tábornok, Hitler egyik legbizalmasabb katonai tanácsadója, még ennél is kevesebbre számított. „Támadásunk után három héttel összeomlik ez a kártyavár” – jelentette ki.

De mindez csak illúzió volt. Az események másképp alakultak. A kommunista párt nevelte és vezette szovjet nép és hadserege jól megértette, milyen szörnyű veszély fenyegeti soknemzetiségű hazánkat. Egységes harci táborba tömörülve, nem kímélve erőt és anyagi eszközöket, falként állta útját az agresszornak.

Nehéz és hosszú úton jutott el a Szovjetunió a győzelemig. Csaknem négy évig tartott a véres háború. A Barents-tengertől a Kaukázus lábáig terjedő hatalmas arcvonalon éjszaka és nappal szakadatlanul folytak az elkeseredett csaták és ütközetek.

Hitler a keleti arcvonalon vetette be a kapitalista világ akkor leghatalmasabb, technikailag tökéletesen felszerelt, a korszerű háború viselésére gondosan kiképzett német fasiszta Wehrmacht főerőit. A szovjet emberek átélték a balsikereket és a vereségeket, különösen a háború első, legnehezebb hónapjaiban. Az ellenségnek sikerült mélyen behatolnia országunkba, Leningrád és Moszkva közvetlen közelébe kerülnie, majd elérte a Volgát és a Kaukázus előhegyeit.

Figyelemmel kísérve a Nagy Honvédő Háborút, azon az úton, amelyen a szovjet nép eljutott világtörténelmi jelentőségű győzelméig, a következő szakaszokat lehet megkülönböztetni: a fasiszta agresszorok Moszkva alatti szétzúzása, amely keresztülhúzta a hitlerista villámháborús tervet; a szovjet hadsereg hatalmas győzelme a sztálingrádi és a Kaukázusért vívott csatában; az ellenséges csapatok szétzúzása a kurszki kiszögellésben és a Dnyepernél; a fasiszta hódítók teljes kiűzése a Szovjetunió területéről; Ausztria, Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, Magyarország, Norvégia, Románia népeinek felszabadítása a fasiszta megszállás alól és végül a végső győzelem a fasiszta koalíció fölött.

A megpróbáltatások súlyos éveiben a szovjet emberek határtalan odaadást tanúsítottak a szocialista haza és a kommunista párt iránt. Eszmei meggyőződésük a tömeges hősiesség forrásává vált. Önfeláldozóan védelmezve szocialista hazájukat, véres ütközetekben oltalmazva Moszkvát és Leningrádot, Odesszát és Sztálingrádot, szétzúzva a fasiszta hordákat Belorussziában, Ukrajnában, a Baltikumban, nemcsak a szovjet földet szabadították fel a fasiszta megszállás alól, hanem védelmezték szocialista életformájukat, kommunista ideológiájukat is.

A népek iránti barátság és a proletár internacionalizmus szellemében nevelt szovjet emberek nagyon jól megértették a történelem által rájuk bízott felszabadító küldetést. Nem kímélték erejüket, nem sajnálták az anyagi eszközöket, hogy a fasizmus által leigázott népek reményeinek és várakozásainak megfeleljenek. Arról volt szó, hogy megóvják a világ első szocialista államát, a szocializmus előretolt bástyáját, az egész haladó emberiség álmát. A szovjet emberek jól megértették, hogy a rájuk erőszakolt háborúnak nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi jelentősége is van: tudták, hogy a földgolyó minden részén izgalommal figyelik a népek a szocializmus országának a fasiszta tömbbel vívott hősi párviadalát. A szovjet nép helytállásától, a fasiszta agresszorokkal vívott harc kimenetelétől függött az emberiség sorsa.

A szovjet nép megállította és megsemmisítette az agresszort, hirtelen fordulattal megváltoztatta az egész második világháború menetét, és elpusztította a német fasiszta államot. Önfeláldozó harccal nemcsak saját hazáját óvta meg, hanem sok nép létét, szabadságát és függetlenségét is. És ez az óriási jelentősége annak a győzelemnek, amelyet a Szovjetunió kivívott a Nagy Honvédő Háborúban.

Az elmúlt háború – éppúgy, mint bármely más háború – elsősorban fegyveres küzdelem volt. Próbaköve a szemben álló felek katonai doktrínájának, a fegyveres erők szervezési elveinek, harcászatának, hadművészetének és hadászatának. A hatalmas területeken lefolyt bonyolult és gyakran ellentmondásos katonai események feldolgozása, a hatalmas mennyiségű és sokrétű haditechnikát megmozgató ütközetek és hadműveletek gondos tanulmányozása, mély elemzése és belőlük a helyes következtetések levonása komoly elméleti és gyakorlati feladat. Hiszen a szocialista állam fegyveres védelmének gazdag tapasztalatait kell általánosítani, azokat a tapasztalatokat, amelyeknek a jelentősége napjainkban is rendkívül fontos.

De van egy másik oka is az elmúlt háború története iránti érdeklődésnek. A szovjet emberek és az egész haladó emberiség aktívan harcol világszerte a békéért. Éberen figyelik az imperialisták mesterkedéseit, és nem akarják, hogy ismét fellángoljon a háború tüze. És ahhoz, hogy sikeresen lehessen harcolni egy új háború veszélye ellen, ismerni kell a háború természetét, azt, hogy hogyan keletkezik és kik készítik elő. Hiszen a háború sokáig érlelődik, mielőtt elkezdenének hullani a bombák, dörögni az ágyúk. „Minden valamennyire jelentős háborút jóval korábban készítettek elő” – tanította Lenin.

Az elmúlt háború tanulságait nem szabad feledni. És teljesen érthető a jóakaratú embereknek az a törekvése, hogy megértsék, miért lehetett az emberiséget beletaszítani a véres háborúba, miért nem lehetett azt elhárítani, és melyek voltak azoknak az erőknek a forrásai, amelyek szétzúzták az agresszort.

A Nagy Honvédő Háború ma már történelem. Tanulmányozni lehet tankönyvekből, történeti munkákból és a résztvevők emlékirataiból. És attól, hogy mennyire objektívan világítják meg a háború okait, jellegét, lefolyását és következményeit, nagyban függ a háború egészéről alkotott elképzelés hűsége.

Sajnos, a burzsoá történészek között szép számmal akadnak olyanok, akik nem az igazságot, hanem az imperialisták érdekeit szolgálják. Az Egyesült Államokban, Angliában, Franciaországban, a Német Szövetségi Köztársaságban rengeteg könyv lát napvilágot, amely a második világháború történetével foglalkozik. Közöttük vannak figyelemre méltóak is. De vannak a történelmet meghamisító publikációk is, s ezeket a reakciós burzsoázia felhasználja a Szovjetunió és a többi szocialista ország elleni ideológiai harcban. Ezen irományok fő célja az, hogy meghamisítsák a második világháború okait, jellegét és eredményeit, elkendőzzék a Szovjetunió döntő szerepét az antifasiszta koalíció által kivívott győzelemben, s igazolják a reakciós, imperialista körök szovjetellenes, militarista törekvéseit. Amikor meghamisítják a háború történetét, a szovjet hadsereg felszabadító küldetését, eszmei ellenségeink arra törekednek, hogy hamis közvéleményt formáljanak.

De a burzsoá történelemhamisítók semmiféle erőfeszítése nem képes lejáratni vagy meghamisítani azt a nagyszerű hőstettet, amelyet a szovjet emberek hajtottak végre a világ népei előrehaladásának és szabadságának érdekében.

A haladó emberiség kellőképp értékeli a szovjet nép döntő szerepét a hitlerizmus szétzúzásában. A világ népei nem kívánják, hogy megismétlődjék a világtragédia, és a Szovjetunióval vállvetve harcolnak, hogy a földgolyón a béke és a nyugalom uralkodjék.

Az imperialista világban vannak azonban erők, amelyek az agresszió és a revans politikáját folytatják. Új világháború kirobbantására törekednek, semmibe veszik a legutóbbi, második világháború tanulságos tapasztalatait. „Nemzetközi politikánk hivatását abban látjuk, hogy erősítsük a békét, amelyre szükségünk van a kommunizmus építéséhez, amelyre szüksége van minden szocialista országnak, minden állam népének. Ezért mi a jövőben is ellenszegülünk az agresszió politikájának és segítjük világszerte azoknak a körülményeknek a felszámolását, amelyek agresszív háborúkat szülnek.”1 – Az 50 éves Szovjetunió köszöntése. Kossuth Könyvkiadó 1973. 45. old.*

A Nagy Honvédő Háborúnak már igen széles körű – történeti, szépirodalmi és memoár – irodalma van. Jelen kötetünk széles körű érdeklődésre tarthat számot. Szerzői – a Szovjetunió Honvédelmi Minisztériuma Hadtörténeti Intézetének tudományos munkatársai – igyekeztek könnyen érthető formában az olvasó elé tárni, hogyan készítették elő a Szovjetunió elleni agressziót, milyen elkeseredett küzdelem bontakozott ki a Nagy Honvédő Háború ütközeteinek színterén, hogyan zúzta szét a szovjet nép és a szovjet hadsereg a kommunista párt vezetésével a fasizmust, hogyan védte meg a szocializmus országát és milyen döntő mértékben járult hozzá Európa és az egész világ népeinek a fasiszta rabságtól való megmentéséhez.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

“A Nagy Honvédő Háború története” bejegyzéshez 10 hozzászólás

 1. Az írással lényegében egyet lehet érteni, de ma már sok olyan tény került napvilágra – nem minden,még ma sem – amely azért árnyalja az értékelésben szereplő képet !

  Például: a ” technikailag tökéletesen felszerelt ” német hadsereg semmivel sem volt jobban felszerelve mint a szovjet hadsereg !

  A kezdeti vereségek alapvető oka a váratlan támadás ! Meg a felkészületlenség !

  Az orosz diktátor rettegésben tartotta a szovjet embereket, nem mert senki ellentmondani, ő pedig a rengeteg jelzés ellenére nem helyezte készenlétbe a szovjet hadsereget, ezért lehetett a légierőt az első napokban megsemmisíteni !
  Ez az alapvető és a háborút meghatározó tényt az idézett írás is ” elfelejti ” megemlíteni.

  Ez persze semmit sem von le az orosz nép hősiességéből és példamutató kitartásából !

  1. De Hitler átvette a fasizmust és a karlenditést is Mossolinitől, és ezáltal fasisztává is vált. Külömben, ha jól vagyok étesülve az Oroszok kezdték “fasisztának” nevezni az NSZDAP-t az orv támadás után, t. Vak Bottyán.

   1. A Harmadik Birodalom nemzeti szocialista volt. Nem fasiszta. A szovjetek (Sztálin) kezdték a fasisztázást, mert kínos volt, hogy szocialista berendezkedésű ország támadta meg a Szovjetuniót!

 2. A fasizmus és a náci szellem ugyanaz,mint azt mondani,hogy az óriáskígyó a fejétől a farkáig 9 méter,viszont a farkától a fejéig csak 9 méter!
  Az olasz fasizmus a (fasces) a nemzeti összefogás jelképének tekintette a rőzseköteget a baltával,amely a nemzeti összefogás erejét,és más nemzetek feletti uralmat jelképezte (pl.Etiópia feletti uralom megszerzése!) és a német nácik szinte ugyanezt hirdették,ahol a náci kifejezés tkp. a nemzetet jelentette,ugyanazon értelmi tartalommal,mint az olasz fasizmus,lássd-uralkodó nemzet.
  A végkövetkeztetés,és a végeredmény ugyanaz volt,az uralkodási,és rabló szándék háborúkban való kicsucsosodása,a háborús összefogás.A lényegtelen különbségek ne tévesszenek meg senkit!
  Aztán szeretném felhívni a figyelmet egy nagy csúsztatásra,mert úgy vélem,hogy ez nem akar feltűnni senkinek sem!
  Ma elterjedt az a ,na,nem is tudom ,minek nevezzem szöveg,hogy a fasizmus,és a kommunizmus ugyanannak a háttérhatalomnak a teremtménye!
  Csak röviden a véleményem!::Akkor mijjafasznak szidja a háttérhatalom,meg bősz talpnyalóji-támogatóinak csoportjai,ideológusai a fasizmustól teljesen különböző szocializmust!?
  Mert ha jól gondolom,akkor a mára már teljesen fasizálódott USA,és más hasonló képződményű ország tulajdonképpen a SzU?!
  (ha valaki nem értené,akkor kéressen rá a “szarkazmus” szóra az értelmező szótárban!!!)

  1. Ha már a jelképeket vesszük alapul egy társadalmi berendezkedés meghatározására, akkor azt is el lehet mondani, hogy a SZU és a Harmadik Birodalom zászlajának színe vörös volt! Az egyikben sarló és kalapács, a másikban horogkereszt volt!
   Különbség a két szocialista állam között az volt, hogy az egyik a nemzetközi munkásmozgalomból nőtte ki magát, jellemzően ateista zsidó vezetőkkel, míg a másik szigorúan nemzeti munkáspárt volt ugyancsak ateista, de nem zsidó származású vezetőkkel!
   Gazdasági vonatkozásban pedig mind a két esetben meghatározó volt a tervgazdaság. A Harmadik Birodalomban viszont engedték a magán vállalatokat és a magánvagyont. (Akárcsak a kommunista Kínában.) Az államgépezet felépítése is hasonló volt. Gestapo-NKVD, KL-Gulag párhuzamot nem lehet nem észrevenni!

 3. Subi!
  A ferdítés,a belemagyarázás nem változtat azon,hogy a szocializmus sosem volt azonos a fasizmussal,még akkor sem,ha a 14 ország intervenciója után teljes szigorral jártak el a mindenkor acsarkodó burzsoázia megfékezése érdekében még a kételkedőkkel szemben is.
  A mai helyzetre ,bár nem teljesen analóg,jó példa Navalníj esete,vagy éppen a belarussz Tyihonovszkaja számüzetése,még akkor sem,ha a behatolni akaró háttérhatalom most nyavajog azon,hogy hazaárulóit nem fogadták éppen kitörő örömmel,vagy éppen száműzték!
  Nagyon keverc dolgok ezek,éppen ideje lenne,ha már a dolgok tisztázása érdekében szétválogatnánk a szart a májától!Amit te irsz,az csak arra jó,hogy az összeesküvéselméletnek titulált,de mára teljesen valóra vált háttérhatalmi játékok ellen hatékonyan fel lehessen eredményesen a harcot.
  Csak vegyük pl. a kovid-féle pandémia teljesen bekevert,hazugságokkal ,rémhírekkel teli támadását,amelyeket a sok ellentmondásos vélemény,politikai hisztéria miatt máig sem sikerült megfékezni,sőt egyre újabb mutánsokkal,ma meg már a maláriával is ijesztgetnek!
  Lehet,hogy te a zavarosban érzed magad kiteljesedve,de nem csak te vagy a világon,akinek ,esetleg,még jól is jön a tények elferdítése!
  Orbánnak,és a mai Nyugatnak jól jön,az biztos,tovább hülyítheti a jónépet,nem mellesleg busás haszon reményében!

  1. “… a szocializmus sosem volt azonos a fasizmussal,…”
   Én is ezt mondom! Ezért nem értem, hogy miért kell folyton, a sztálini doktrína mentén fasisztázni a Harmadik Birodalmat!
   Különben az az összefüggéstelen zagyvaság, amit leírtál akar lenni a válaszod? Csak jelzem, hogy egyetlen állításomat sem cáfoltad meg. Így nem fogsz tudni meggyőzni.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .