A Hazafias Front új kormányának programnyilatkozata

(idézet: Georgi Dimitrov – Egységfront, népfront, szocializmus)

[1946. november 28.]

Tisztelt országgyűlési képviselők, hölgyeim és uraim!

A kormány, amelynek elnöke vagyok, összetételénél és jellegénél fogva a Hazafias Front kormánya. Kormányom az előző kormánynál még nagyobb eréllyel és szilárdsággal folytatja a Hazafias Front programjának teljes és következetes megvalósítását.

A Hazafias Front, amely az 1944. szeptember 9-i népi felkelés történelmi győzelmének eredményeként vette át az ország vezetését, két év folyamán háromszor kérhetett tanácsot a népakarattól, és háromszor nyerte el a nép bizalmát.

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés választásai – teljesen demokratikus választási törvény alapján – minden elfogulatlan megfigyelő megállapítása szerint teljes rendben és szabadon folytak.

A Hazafias Front fényes győzelme ezeken a választásokon különösen világosan megmutatta a bolgár nép hatalmas többségének a Hazafias Frontba vetett megingathatatlan bizalmát. Ez a győzelem tanúsítja, mennyire mélyek a gyökerei a Hazafias Frontnak, a bolgár nép antifasiszta, demokratikus és haladó erőit egyesítő, történelmileg szükségszerű szövetségének.

A népköztársaság kikiáltása és az Alkotmányozó Nemzetgyűlés választásainak megrendezése a szeptember 9-e után végbement demokratikus változások alapján, országunk fejlődésének és a népi hatalom megszilárdításának egy szakaszát zárja le. A reakció restaurációs reményei, hogy az új Bulgáriát visszafordíthatja az átkozott múltba, teljesen kudarcba fulladtak az Alkotmányozó Nemzetgyűlés választásain. A Hazafias Front, Bulgária sorsának irányítójaként, véglegesen megszilárdította hatalmát. Arra a kérdésre, hogy a Hazafias Front rendszere megfelelően képviseli-e az országot, népünk pozitív választ adott.

Országunk fejlődésének új szakaszába lép. A népi demokrácia alapjait szilárdan leraktuk, s szabaddá tettük az utat fiatal népköztársaságunk teljes felépítése előtt. Lehetőség nyílt arra, hogy az ország belső és külső helyzetét egészében rendezzük.

A kormány jól tudja, hogy népünk ellenségei továbbra is megkísérlik a néphatalom aláásását, és ezért szilárdan és következetesen folytatja a harcot a fasizmus maradványainak végleges megsemmisítése és a reakció megfékezése érdekében. Ugyanakkor lehetségesnek és szükségszerűnek tartja, hogy a közeljövőben hozzálásson egy sereg intézkedés visszavonásához, amelyek az 1944. szeptember 9-i népi felkelést követő első szakaszban elkerülhetetlenek voltak népünk demokratikus vívmányainak biztosítására. Gazdasági téren szintén lehetségesnek és szükségesnek tartja, a termelés fokozásának előmozdítására, hogy a magángazdaságok, különösen a mezőgazdasági termelők kezdeményezését és tevékenységét korlátozó rendelkezések egész sorát enyhítse és megszüntesse, amennyiben ezeket a korlátozásokat nem a népélelmezés biztosítása és más össznépi szükségletek követelték meg.

A kormány szilárd elhatározása, hogy mindent elkövet a szigorú rend és törvényesség végleges megszilárdítása, az alkotó munka teljes biztonsága és zavartalansága, minden hasznos egyéni gazdasági kezdeményezés és a lakosság életének és vagyonának biztosítása érdekében.

A kormány szilárd elhatározása, hogy szigorú állami fegyelmet léptet életbe, amely a rendszer minden hivatalától és szervétől megköveteli, hogy gyorsan és lelkiismeretesen teljesítsék szolgálati kötelességeiket, valamint a kormány határozatait és utasításait is. Határozottan és tétovázás nélkül folytatja az államgépezet, a társadalmi és kulturális intézetek, tanintézetek és iskolák megjavítását és erősítését, hogy azokat teljesen a nép szolgálatába állítsák. A kormány a legszigorúbb intézkedéseket foganatosítja annak érdekében, hogy az államgépezetből gyökerestől kiirtsa a bürokratizmust és a korrupció minden megnyilvánulását.

Hangsúlyozva a népi rendőrség szervezetében és munkájában eddig elért javulást, a kormány fontos feladatának tartja, hogy ezt a javulást tartóssá tegye és olyan mértékben fokozza, hogy a népi rendőrség az új viszonyok között is méltón teljesíthesse a rend és a törvényesség őrzőjének funkcióját.

A kormány nagy gondot fordít katonaságunknak, a nép hadseregének megszilárdítására és harcképességének fokozására; hadseregünk mindörökre egybekötötte sorsát a néppel, hű őre földünknek, nemzeti szabadságunknak és függetlenségünknek. Meg fogjuk teremteni azokat a szükséges erkölcsi-politikai feltételeket, amelyek szeretett hadseregünkben szavatolják a tiszti és altiszti állomány biztonságos szolgálati és anyagi helyzetét.

A kormány még nagyobb következetességgel és állhatatossággal folytatja az egészségügy és a szociális politika megszervezését, különösen az anya- és gyermekvédelem területén. Ösztönöz és segít minden egyéni és társadalmi kezdeményezést a lakásépítés terén, hogy enyhítse a lakásínséget.

A kormány előmozdítja a népi kultúra sokoldalú fejlődését és felvirágoztatását. Segít anyagi eszközökkel, támogatással és ösztönzéssel minden alkotótevékenységet és minden kezdeményezést, amely a népi kultúrát gazdagítja és fejlődését a haladás irányába viszi.

A kormány minden tekintetben megvédi a fizikai és a szellemi munkát, népünk jólétének forrását. A nők és a fiatalok munkája különösen nagy védelmet és ösztönzést élvez.

A kormány merészen előnyben részesíti a néphez hű ifjúságot az állami, társadalmi-politikai, gazdasági és kulturális életben. Hazafias ifjúságunk, amely méltóképpen kivette részét a fasizmus elleni harcból, és a Hazafias Front egészséges élcsapatává vált, most a legnagyobb lehetőséget kapja, hogy részt vegyen a népköztársaság felépítésében. A fiatalság oktatására és művelődésére, a kulturális és technikai szakemberek nagy számának kiképzésére, a sportra, a nyári táborozásokra, az ifjúsági brigádmozgalomra, a gyermekekre és a serdülő ifjúságra a kormány különös figyelmet fordít.

A kormány nagyra értékeli a nők kiterjedt tevékenységét, amelyet a megérdemelt egyenjogúság elnyerése után tanúsítanak, és mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a nők széles körű és hasznos részvételét társadalmi-politikai, gazdasági és kulturális életünk minden területén.

A Hazafias Front megadja a bolgár népi egyháznak az őt megillető figyelmet, és teljes mértékben együttműködik vele egyházjogi szervezetének megszilárdításában, ami lehetővé teszi az egyházi szakadás megszüntetését és a kapcsolatok újbóli felvételét az összes pravoszláv egyházakkal. Ennek pozitív hatása megnyilvánult a rilai kolostor ezeréves évfordulójának ez évi ünnepségén Alekszej moszkvai és összoroszországi pátriárka látogatása, valamint az ünnepségeken való személyes szereplése alkalmával.

Az egyház és az állam szétválasztása, amit a Hazafias Front programjában kilátásba helyezett a lelkiismereti és a vallásszabadság elvének alapján, abban a tudatban született, hogy ez erősíti a bolgár egyház népi jellegét, lehetőséget nyújtva az egyház dolgozóinak arra, hogy a nép hű szolgái legyenek.

A kormány közreműködik népi egyházunk demokratizálásában és abban, hogy az még teljesebben azonosuljon a bolgár nép szükségleteivel és fejlődésével. A hívők vallásos érzelmét tiszteletben tartva, a kormány a jövőben is biztosítja az egyháznak és a papságnak a szükséges anyagi támogatást, amíg lehetőség nem nyílik arra, hogy maguk a hívők tartsák el őket.

Tisztelt országgyűlési képviselők, hölgyeim és uraim!

Aligha kell hangsúlyoznom, hogy a kormány még erélyesebben folytatja a Hazafias Front eddigi helyes és a gyakorlatban bevált külpolitikáját. A kormány, külpolitikája sarkkövének a Bolgár Népköztársaság és a nagy Szovjetunió – hazánk felszabadítója – közötti őszinte és következetes barátságot tartva, minden erőfeszítést megtesz Bulgária és az észak-amerikai Egyesült Államok, valamint a Nagy-Britannia közötti viszony teljes normalizálására. A kormány mélységesen meg van győződve arról, hogy ennek nincsenek elháríthatatlan akadályai.

A kormány kötelességének tartja, hogy legforróbb háláját és az egész bolgár nép mélységes köszönetét fejezze ki a Szovjetunió kormányának a nemzeti ügyünk védelmében nekünk nyújtott felbecsülhetetlen támogatásért. Ugyancsak hangsúlyoznunk kell, hogy az igazságos bolgár követelések határozott védelemben részesültek az ukrán és a belorusz küldöttség részéről is a békekonferencián, amiért a bolgár nép köszönetét és háláját tolmácsolja.

Elégedettséggel állapítjuk meg a demokratikus Franciaország növekvő rokonszenvét az új Bulgária iránt, és kormányunk minden tőle telhetőt megtesz, hogy a két ország közötti hagyományos baráti kapcsolatokat tovább erősítse.

A kormány ugyancsak kifejezi forró köszönetét Lengyelországnak és Csehszlovákiának azért a nagy segítségért, amelyet küldöttségük kifejtett az igazságos békéért folytatott küzdelmünk során.

A kormány nagyra értékeli barátságát északi szomszédunkkal, Romániával. A demokrácia ragyogó győzelme mindkét országban záloga annak, hogy népeink a gazdasági és kulturális haladás útján egyre nagyobb, kölcsönös segítséget nyújtsanak egymásnak.

A kormány ápolja a jószomszédi viszonyt Törökországgal, és ösztönzi a kereskedelem fejlődését a két ország között.

A kormány erőfeszítéseket tesz, hogy felvegye és megerősítse a diplomáciai kapcsolatokat minden demokratikus országgal.

A gazdasági kapcsolatok előnyös fejlődése Bulgária és a Szovjetunió között, valamint a kereskedelmi kapcsolatok felújítása a legtöbb európai országgal teljességgel biztosítanak bennünket arról, hogy a kormány erőfeszítése annak érdekében, hogy népgazdaságunk termékeinek egyre nagyobb külföldi piacot találjon az európai és a tengeren túli, valamint a közel-keleti országokban, és megjavítsa országunk ellátását a legszükségesebb nyersanyagokkal és technikai felszerelésekkel, kedvező eredményekhez vezet.

Tisztelt országgyűlési képviselők, hölgyeim és uraim!

A kormány legfontosabb feladata a külpolitika terén, hogy megkösse az igazságos és megfelelő békét az egyesült nemzetekkel.

Az ilyen béke reménye azokra a tényekre épül, hogy a bolgár nép makacs ellenállással meghiúsította a hitleri Németországnak azt a tervét, hogy a bolgár hadsereget hadműveleteiben felhasználja bármely fronton is, sőt a felszabadító háborúban az egyesült nemzetek oldalán segített a hitleri Németország végleges szétzúzásában.

A bolgár népnek ez a lényeges hozzájárulása a szabadság ügyéhez kivívta a Szovjetunió és a testvéri szláv országok elismerését, amelyek határozottan támogattak és támogatnak bennünket az igazságos békéért folytatott harcunkban. Bár országunkban és a határokon kívül is tapasztalhatjuk az ellenséges ellenállást, az igazság utat tör magának, és népünk s az új Bulgária iránti rokonszenv szüntelenül nő más államok széles, mérvadó köreiben is. A nemzetközi demokratikus közvélemény Bulgáriát küzdőtársának tartja; és a kormány folytatja erőfeszítéseit, hogy ez kifejezésre jusson a Bulgáriával kötendő békeszerződés végleges szövegében és különösen abban, hogy a jóvátételt minimális összegre csökkentsék, amely elviselhető a németektől kifosztott és kimerült országunk számára.

A kormány megkettőzött eréllyel folytatja országunk védelmét minden idegen támadással szemben, és védelmezi Bulgáriának azt az elvitathatatlan jogát, hogy visszakapja a tőle igazságtalanul elvett Nyugat-Trákiát, amely biztosítja természetes kijutását az Égei-tengerhez. Ebben az erőfeszítésében a kormányt egyedül az a vágy vezérli, hogy biztosítsa a tartós békét a Balkánon, és őszintén együttműködjék az összes szomszéd néppel, köztük a görögökkel is, akik iránt a bolgár nép a legszívélyesebb érzéseket táplálja. S ha Bulgária és Görögország között mégsem valósulhatnak meg olyan jószomszédi kapcsolatok, amilyenek az összes többi szomszédhoz fűznek bennünket, azért nem mi vagyunk a hibásak. A kormány a leghatározottabban visszautasítja azokat a Bulgária elleni rágalmazó vádakat, amelyeket Athénban rendszeresen terjesztenek, s amelyek között az az utolsó vádaskodás is szerepel, miszerint Bulgáriából csapatok léptek át görög területre.

Egyszóval: a kormány a Hazafias Front programjának szellemében jár el, és mindent megtesz annak érdekében, hogy Bulgária sikerrel tölthesse be szerepét a béke, a demokrácia és a népek közötti testvéri együttműködés egészséges képviselőjeként.

Tisztelt országgyűlési képviselők, hölgyeim és uraim!

A Hazafias Front új kormánya különösen fontosnak tartja a gazdasági kérdéseket, és nagy figyelmet szentel nekik. Egész tevékenysége során előnyben részesíti a gazdasági kérdéseket, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy minél előbb leküzdje azokat a nehézségeket és zavarokat, amelyeket a fasizmus és a háború hagyott ránk, és amelyeket elmélyített az azt követő két aszályos esztendő.

Az elmúlt évi szörnyű aszály következtében beállt nehéz körülmények ellenére a nép megmenekült az éhségtől, az állatállomány a pusztulástól, mégpedig a Hazafias Frontnak és kormányának erélyes intézkedései következtében, továbbá annak a segítőkészségnek eredményeképpen, amellyel a nép ezeket az intézkedéseket fogadta, valamint azért, mert a Szovjetunióból időben érkezett élelem és takarmány.

Az ez évben megismétlődő aszály ellenére a mezőgazdasági termelés általában véve megnövekedett a múlt évhez viszonyítva, annak a készségnek és szorgalomnak következtében, amellyel a lakosság teljesítette a kormány által előirányzott vetéstervet. Ez évben az ipari termelés kilenc hónap alatt 10 százalékkal növekedett. Ez még tovább nő a következő hónapokban, mivel az ipart jól ellátjuk helyi és behozott mezőgazdasági nyersanyagokkal, valamint azért is, mert a munka termelékenysége és a munkafegyelem is növekedni fog.

Jelentősen megnőtt a forgalom a vasúton és a közlekedés más területein.

Belkereskedelmünkben növekedett az áruforgalom. A külkereskedelem növekedést mutat mind az áruforgalomban, mind a más országokkal való kereskedelmi kapcsolatokban. Az elmúlt tíz hónapban a kivitel és a behozatal jelentősen megnövekedett a múlt évhez viszonyítva. Nem csupán a Szovjetunióval alakultak kedvezően kereskedelmi kapcsolataink, hanem Csehszlovákiával, Lengyelországgal, Svájccal, Franciaországgal, Romániával, Jugoszláviával, Törökországgal, Belgiummal, Olaszországgal, Svédországgal, Ausztriával, Magyarországgal, Dániával és más országokkal is.

A leva megszilárdulása azt bizonyítja, hogy a kormány sikerrel munkálkodik azon, hogy megjavítsa az ország pénzügyi és gazdasági helyzetét, valamint igazolja a nép bizalmát is, amelyet a Hazafias Front kormánya iránt táplál.

Mindeme kétségtelen sikerek ellenére, amelyeket ebben az évben elértünk, Bulgária gazdasági helyzete továbbra is nehéz és feszült. A kormány tudatában van annak, hogy még nagy nehézségek állnak előttünk, s legyőzésükhöz a kormánynak és a nép minden rétegének rendkívüli erőfeszítései szükségesek.

Tisztelt országgyűlési képviselők, hölgyeim és uraim!

A kormány gazdaságpolitikájában a jövőben is abból indul ki, hogy csupán a termelés növelésével, a minőség javításával és a termelési költségek csökkentésével biztosíthatja a népgazdaság helyreállítását, fejlődését és az állam pénzügyeinek teljes rendezését.

A kormány határozottan és tétovázás nélkül folytatja azoknak az intézkedéseknek keresztülvitelét, amelyek az ország lehetőleg minél gyorsabb iparosodását szolgálják. Ennek érdekében arra fog törekedni, hogy az állam, a közösségek, a szövetkezetek és a magánvagyonnal rendelkező emberek anyagi eszközeivel egy sereg új üzemet és gyárat építsen, mint például nitrogénműtrágya, szóda, kénsav és egyéb gyárat, valamint hogy bővítse és tökéletesítse a meglevő ipari vállalatokat. Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelést a legracionálisabban hasznosítsák, a mezőgazdasági termelés hozamát növeljék, a lakosság ellátását javítsák és szélesítsék exportlehetőségeinket, intézkedéseket hajtanak végre: ésszerűsítik a mezőgazdasági termékek feldolgozását, és kiépítik az ilyen új vállalatok széles hálózatát. A kormány ösztönzi a magánkézben levő ipar kezdeményezését újabb iparvállalatok építésére és a meglevők fejlesztésére.

Különleges figyelmet szentelünk az energiaellátás válságának leküzdésére egységes villamosítási rendszer kiépítésével, amely megfelelő gőz- és vízerőművekre épül, és amelynek elosztó hálózata beborítja az egész országot és eljut a legeldugottabb kis helyekre is.

Figyelembe véve azt a nagy veszélyt, amelyet az elégtelen és elmaradott kőszénbányászat jelent az egész népgazdaság fejlődése szempontjából, a kormány kidolgozta programjában az új bányák maximális feltárását gazdag barnaszénmedencéinkben, a szófiai és a maricai medencékben.

A kormány feltétlenül gondoskodik a vasúti, közúti és légi közlekedés megjavításáról és fejlesztéséről.

Annak érdekében, hogy a falu jólétét előmozdítsa és ezzel megerősítse az egész gazdasági élet bázisát, a kormány minden tekintetben segíti a földművelést és az állattenyésztést. Ösztönzi és támogatja a mezőgazdaság gépesítését és korszerűsítését. Azért, hogy öntözéssel növelje a terméshozamot, a kormány felveszi programjába a víztartalékok legszélesebb és teljes felhasználását. A legfontosabb víztárolók építését gyorsított ütemben fejezzük be. A kormány ugyancsak széles körű intézkedéseket foganatosít a Duna melletti és az ország belső részében levő mocsarak mielőbbi lecsapolására.

A kormány továbbra is minden támogatást megad a földművesszövetkezeti gazdaságoknak és az egyéni gazdálkodóknak.

A kormány ugyancsak nagy gondot fordít a kisipar fejlesztésére és korszerűsítésére, a kisiparosok rendszeres nyersanyagellátására. Ugyanakkor ösztönzi a kisipari szövetkezetek megalakítását.

A belkereskedelem terén a kormány folytatja erőfeszítéseit a közvetítőhálózat ésszerűsítése érdekében, és elsődleges feladatának tekinti, hogy teljesen megszüntesse a társadalmilag káros és népgazdaságilag indokolatlan közvetítést, különösen a nagykereskedelem területén. Hogy az árakat szabályozhassa, a kormány szorgalmazza egy új, állami kereskedelmi vállalat, a Népi Áruház létrehozását. A kormány támogatja a szövetkezetek részvételét az árucserében, hogy megrövidítse és olcsóbbá tegye az áruk útját a termelőktől a fogyasztókig; ugyanakkor erélyes küzdelmet folytat a névleges szövetkezés és a szövetkezeti parazitizmus ellen, amely egyes szövetkezetekben előfordul. Lehetőséget nyújt a magánkereskedőknek, hogy részt vegyenek az árucserében a szövetkezeti kereskedelemmel párhuzamosan és azzal versenyezve.

A külkereskedelem sokoldalú fejlesztése érdekében a kormány folytatja erőfeszítéseit, hogy egészséges külkereskedelmi szervezetet hozzon létre az állami vállalatok, szövetkezeti szervezetek és más államosított vállalatok részvételével, valamint a tekintélyes és bizalmat érdemlő magánkereskedelmi vállalatok bekapcsolásával.

A kormány nagy figyelmet fordít a szakemberképzés megjavítására és bővítésére, hogy felkészítse a szükséges szakképzett munkásokat növekvő iparunk, az építkezés, a kisipar és a mezőgazdaság számára.

Tisztelt országgyűlési képviselők, hölgyeim és uraim!

A Hazafias Front, folytatva eddigi gazdaságpolitikáját, amely megnyilvánult abban, hogy a népgazdaságból eltávolította a spekulációra alapozott, parazita tőkét, bátorította az alkotó magánkezdeményezést és összhangba hozta az állami és szövetkezeti szektor erősítésével és a gazdasági élet szükséges tervszerűségének bevezetésével, arra törekszik, hogy a gazdaságpolitikában minden szükséges módosítást végrehajtson, amelyet az élet megkövetel. A kormány erélyesen fellép a fennálló rendellenességek ellen az utalványok elosztásában és a lakosság élelmiszer-, ruházat- és fűtőanyag-ellátásában, s ugyancsak megszünteti a munka, az alkotó magánkezdeményezés és a lakosság vagyona elleni káros túlkapásokat és önkényes intézkedéseket, amennyiben a magántőke és a magánkezdeményezés összhangba kerül a nép általános érdekeivel és az állam gazdaságpolitikájával, hogy biztosítva legyen a bolgár nemzeti ipar és az egész népgazdaság helyes fejlődése.

Miután megtette a szükséges intézkedéseket a lakosság élelmiszer-ellátására abban a nehéz helyzetben, amelybe az országot a német fosztogatás, a háború és az aszály sodorta, a kormány könyörtelen harcot vív a nép kenyerével, valamint a legszükségesebb árukkal való üzérkedés ellen.

A kormány támogatja az élmunkásmozgalmat és a hazafias munkaversenyt, előmozdítja a munkafegyelem megszilárdítását az üzemekben és a vállalatoknál, és megteremti a helyes viszonyt egyrészt a munkások és az alkalmazottak között, másrészt a gyárosok, a vállalatok és hivatalok vezetői között; ezzel egy időben a kormány minden lehetőt megtesz annak érdekében, hogy a munkások, alkalmazottak és más dolgozók helyzetén javítson. A kormány hangsúlyozza, hogy csupán a termelés fokozása, a gazdaság megerősödése teremtheti meg az alapot a munkások helyzetének tartós és biztos javulásához, és emelheti az egész dolgozó bolgár nép életszínvonalát.

A kormány szükségesnek tartja, hogy felülvizsgálja az állami hivatalnokok és alkalmazottak fizetési besorolását azzal a céllal, hogy megszilárdítsa és megjavítsa helyzetüket, ugyanakkor azonban végrehajtja a szükséges racionalizálást és a hivatalok egyszerűsítését.

A helyi tartalékok és lehetőségek teljesebb felhasználása érdekében a kormány a közigazgatás szerveit egyre inkább buzdítja a gazdasági és szervező kezdeményezésre.

Az új kormány pénzügyi téren kiegyensúlyozott, reális, jövedelmező költségvetést dolgoz ki, amely megfelel a bolgár nép adófizető képességének, és hatást gyakorol a gazdasági és kulturális fejlődésre. Az új kormány adópolitikájában továbbra is alkalmazza azt az elvet, amely figyelembe veszi minden egyes adófizető adóterhét és fizetőképességét; ez az elv képezi alapját a progresszív jövedelmi adókivetésnek. A kormány buzdítja és támogatja a takarékosságot, átalakítja és tökéletesíti hitelrendszerünket, hogy még jobban a termelés szolgálatába állítsa. Szigorú takarékosságot vezet be mindenhol – az államgépezetben és a népgazdaságban -, takarékoskodik az élelemmel és a takarmánnyal, a nyersanyaggal, a szénnel és a villamos energiával, takarékoskodik a munkával és az idővel; elrendeli a szigorú elszámolást és ellenőrzést, s így küzd a bolgár leva szilárdságának további biztosításáért.

A kormány még nagyobb határozottsággal folytatja eddigi árpolitikáját a mezőgazdasági és ipari termékek és kisipari szolgáltatások árának kiegyensúlyozására, szem előtt tartva a világpiaci árakat. A kormány e célból átszervezi az árhivatalt. Szigorú intézkedéseket léptet életbe a gazdasági élet minden rendbontója, a kártevők, a spekulánsok és a szabotőrök ellen.

A kormány kétéves tervet dolgoz ki a népgazdaság fejlesztésére, hogy megteremtse népgazdaságunkban a szükséges tervszerűséget és a nagyobb rendet a biztos és határozott fejlődés érdekében, a rendszertelenség és rendetlenség elemeinek maradéktalan megszüntetése céljából.

A kijelölt gazdasági feladatok teljesítése, és különösen a népgazdaság kétéves fejlesztési tervének megvalósítása nagy terheket ró a kormányra. Helyzetét súlyosbítják a szegénységünkből, gazdaságunk elmaradottságából eredő nehézségek, az előző reakciós és fasiszta rendszer által okozott pusztítások, valamint a két aszályos év csapásai.

A kormány ezért úgy véli, hogy a Hazafias Front gazdasági programjának megvalósításához teljesen igénybe kell venni a nép anyagi és erkölcsi erejét, és átmenetileg vállalni kell a nélkülözéseket. Mert országunk gazdasági fellendülését és népünk jólétét csak a kitartás és a megfeszített munka biztosíthatja.

Tisztelt országgyűlési képviselők, hölgyeim és uraim!

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek, mint az ismeretes, igen fontos feladatokat kell megoldania, történelmi jelentőségű feladatokat.

Először is kidolgozza és elfogadja a népköztársaság valóban haladó szellemű alkotmányát, amely figyelembe veszi a bolgár nép szükségleteit és történelmi fejlődését, és összhangban áll nemzeti sajátosságaival és hagyományaival. Nem kétséges, hogy az Alkotmányozó Nemzetgyűlés kellő figyelmet szentel azoknak a véleményeknek és javaslatoknak, amelyek a választások alatt és után hangzottak el a Hazafias Front Nemzeti Bizottsága által kidolgozott alkotmánytervezet össznépi megvitatása során.

Másodszor: a kormány megvitatás és jóváhagyás céljából az Alkotmányozó Nemzetgyűlés elé terjeszti az 1947-es állami költségvetést és a kétéves népgazdasági tervet.

Harmadszor: a kormány beszámol az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek a törvénytervezetről, amely összhangba kívánja hozni a jelenlegi törvényhozást a népköztársaság jövőbeli alkotmányával. A kormány ugyancsak vitára bocsátja, jóváhagyás céljából, azokat a törvényjavaslatokat, amelyeket a kormányzás folyamatos szükségletei igényelnek.

Tisztelt országgyűlési képviselők, hölgyeim és uraim!

A kormány nagy és felelősségteljes feladatainak megoldásában számít az Alkotmányozó Nemzetgyűlés támogatására és a nép egészséges erőinek egységére, amely a Hazafias Frontban valósult meg. Az új kormányt egész tevékenységében az a tudat vezérli, hogy feltétlenül szükséges a Hazafias Front pártjai és társadalmi szervezetei közötti együttműködés folytatása és elmélyítése, továbbá a Hazafias Front egységének megerősítése, amely az egészséges népi erők törhetetlen szövetsége, a bolgár nép sorsának irányítója és a Bolgár Népköztársaság legfőbb, megdönthetetlen támasza. A kormány elfogadja azoknak a társadalmi és politikai csoportoknak és személyeknek az együttműködését is, akik a Hazafias Fronton kívül állnak, de akik készek becsületesen és őszintén szolgálni hazánkat. A kormány készséggel üdvözöl minden komoly, józan és a nép számára hasznos javaslatot az ország kormányzásával kapcsolatban, bárkitől is jöjjön az.

A kormány mélységesen meg van győződve arról, hogy minden becsületes és hazafias ember országunkban szorosan felzárkózik a Hazafias Front köré, és tevékeny részt vesz programjának megvalósításában.

A Hazafias Front igaz ügye győzedelmeskedni fog!
Éljen a Bolgár Népköztársaság!
Éljen a Hazafias Front!
Éljen a bolgár nép!

Georgi Dimitrov: Izbrani proizvedenija.
7. köt. 228-247. old.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .