A monarchia ellen, a népi köztársaságért

(idézet: Georgi Dimitrov – Egységfront, népfront, szocializmus)

A „Borba” című jugoszláv lap képviselőjének adott nyilatkozat

[1945. december 5.]

Kérdés: Milyen jelentősége van az 1945. november 18-i választási győzelemnek?

Válasz: A Hazafias Front választási küzdelmének és november 18-i választási győzelmének nagy politikai jelentősége van. A választások megszilárdították az 1944. szeptember 9-i győzelmet. Megerősítették a Hazafias Front belső és nemzetközi helyzetét. Az egész világnak megmutatták, hogy a bolgár nép túlnyomó többsége szilárdan áll a Hazafias Front mögött, elfogadja programját, és hogy a nép a Hazafias Front demokráciájának zászlaja alatt kíván előrehaladni és nem akar visszatérni a gyűlölt fasiszta múltba. A választások végül megmutatták, hogy a Hazafias Front az egyetlen társadalmi-politikai erő, amely élvezi a bolgár nép bizalmát, és hogy egyedül képes megbirkózni a nagy belső gazdasági feladatokkal és a külpolitikai kérdésekkel, hogy a Hazafias Front szilárd elhatározottsággal megvédi az ország szabadságát, nemzeti függetlenségét és állami szuverenitását mindenféle külső beavatkozás ellen. Nincs és nem is lehet semmiféle visszatérés a múlthoz.

Kérdés: Mik a következményei a Hazafias Front győzelmének?

Válasz: A választások eredményeit úgy értékelhetjük, mint a Hazafias Front fényes győzelmét és az ellenzék megsemmisítő vereségét. A választójoggal rendelkezők 86 százaléka, a szavazók 88 százaléka a Hazafias Frontra adta szavazatát – ez olyan eredmény, amellyel a Hazafias Front büszkélkedhet, és amelyet kitűnőnek tarthatunk. Ahhoz, hogy ezt a nagy eredményt jobban értékelhessük, figyelembe kell vennünk azt a légkört, amelyet a mindenféle híresztelések, az ellenzéknek és pártfogóinak fenyegetése teremtett, és amelyben a választások lefolytak. Amikor tömegesen a Hazafias Frontra szavazott, a bolgár nép megmutatta fejlett öntudatát és hazaszeretetét, nagy állhatatosságát és szilárdságát.

A Hazafias Front a választásokból megerősödve került ki, megnövekedett egysége és összeforrottsága, az általános politikai helyzet megszilárdult. A közös választási harc megerősítette a Hazafias Front pártjai között a baráti együttműködést. Ezzel még nagyobb lehetőség nyílt arra, hogy megszilárduljon a Hazafias Front erőinek összekovácsoltsága a Hazafias Front programjának megvalósítása közben, a demokratikus rendszer megerősítése és a méltó béke kivívása érdekében. A külföldi ügynökség szerepét játszó, más nyelvet beszélő és elvtelen ellenzék szörnyű erkölcsi-politikai vereséget szenvedett, és a teljes felbomlás állapotában van.

A jugoszláv népfront fényes választási győzelménél nem kisebb a Hazafias Front fényes győzelme Bulgáriában, és ez nagymértékben hozzájárul a demokrácia és a béke megerősödéséhez a Balkánon.

Kérdés: Mi a szerepe a Bolgár Munkáspártnak a Hazafias Frontban?

Válasz: A munkáspárt a legfőbb tényező a bolgár nép egységének támogatásában, valamint a Hazafias Front belső nehézségeinek leküzdésében. Először azért, mert a munkáspárt szoros kapcsolatban áll a munkásosztállyal és az egész dolgozó néppel. Másodszor azért, mert a munkáspárt mindenféle önző, szűk párt- és ideiglenes érdekek fölött áll, és minden kérdést úgy old meg, ahogyan azt Bulgária és a bolgár nép általános nemzeti érdekei kívánják. Végül azért, mert 1944. szeptember 9-én a kommunisták voltak a legtevékenyebb szervezői a monarcho-fasiszta diktatúra elleni, a német megszállók elleni harcnak, ők voltak a szervezői a partizánmozgalomnak, és a gyakorlatban bebizonyították következetes hazafiasságukat; most pedig ők a Hazafias Front politikájának legőszintébb és legkövetkezetesebb végrehajtói, azért harcolnak, hogy a Hazafias Front egysége és összeforrottsága még szorosabbá váljék.

Kérdés: Milyen feladatok állnak a választások után a Hazafias Front és az új Nemzetgyűlés előtt?

Válasz: Komoly feladatok állnak előttünk, amelyeket meg kell oldanunk választási győzelmünk megszilárdításához és az ország további demokratikus fejlődése érdekében.

A Hazafias Front első feladata: haladéktalanul hozzá kell látnunk a gyors, gyakorlati építőtevékenységhez a Hazafias Front programjának megvalósítása, a dolgozók helyzetének megkönnyítése, ellátásuk megjavítása, a gazdasági élet fellendítése érdekében. Itt nemcsak a széles törvényhozói tevékenységről van szó, amelynek fejlesztenie kell az új Nemzetgyűlést, hanem a meglevő anyagi eszközök, természeti kincsek és minden adott hely lehetőségeinek közvetlen mozgósításáról is. A tömegek lelkesedésének és kezdeményezésének (mint amilyen különösen a munkás- és kulturális brigádok mozgalma) a Hazafias Front vezetése alatt egész sor életbevágó kérdés gyakorlati megoldásában hatalmas tényezőnek kell lennie. Népünk figyelme és energiája minden területen az alkotó munkára irányul, ellentétben a rosszindulatú ellenzék zugpolitizálásával és cselszövényeivel. A Hazafias Front szervezetei – a Hazafias Front bizottságai, a pártok és a szakszervezetek is, valamint a kulturális és egyéb szervezetek – munkájuk homlokterébe ezeket a gyakorlati kérdéseket fogják helyezni. Dolgozunk a termelés fokozásáért, a munkafegyelem megszilárdításáért a gyárakban és a hivatalokban, az igazi élmunkásmozgalom és a munkaverseny kibontakozásáért, a mezőgazdaság és a falu kulturális életének fejlődéséért. A Hazafias Front minden erejével hozzálát a gazdasági kérdések megoldásához a néptömegek, elsősorban a munkások és a parasztok helyzetének könnyítése érdekében, s ezzel egyidejűleg könyörtelenül lesújt a gazdasági szabotálókra és azokra, akik a nép kenyerével üzérkednek.

Az új Nemzetgyűlésnek ki kell dolgoznia egy sor fontos törvényt, így például a népi demokratikus költségvetésről, a progresszív jövedelmi adóról, a parasztasszonyok nyugdíjáról, a földreformról, a villamosításról, a munka tényleges védelméről és így tovább. A Nemzetgyűlésnek úgyszintén foglalkoznia kell az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívásával, hogy az módosítsa az alkotmányt, mivel azt feltétlenül összhangba kell hozni a történelmi szeptember 9-i felszabadítás által megteremtett és életbe léptetett Hazafias Front-demokráciával. S ez többek között az olyan konzervatív és káros intézmények megszüntetését is jelenti, mint például a monarchia, amely akadályozta Bulgária és a testvéri Jugoszlávia, valamint más szabadságszerető népek közötti együttműködést, és mindig veszélyt jelentett a demokráciára és a békére Bulgáriában és a Balkánon. A Koburg-dinasztia eddigi, a bolgár népre káros tevékenysége a népnél semmiféle támogatásra nem számíthat.

A Bulgária előtt álló egyik legfontosabb feladat az, hogy megerősítse nemzetközi helyzetét, és minél előbb elérje az igazságos és tartós béke megkötését, amely véglegesen meghatározza Bulgária helyét az egyesült nemzetek családjában.

A másik feladat: következetesen győzelemre kell vinnünk a küzdelmet a fasizmus és a reakció mindennemű maradványának gyökeres kiirtásáért, mert ezek az erők kísérleteket tesznek a sötét fasiszta múlt visszaállítására; a bolgár nép az ez évi november 18-i választásokon ugyan megsemmisítő csapást mért a reakcióra, de annak maradványai még léteznek.

Ezzel kapcsolatban úgy vélem, hogy a rendezés kulcsa a nemzetközi kérdések terén mindenekelőtt a bolgár nép kezében van, és függ a nép egységétől, szilárdságától és állhatatosságától.

Kérdés: Mi a szerepe a Hazafias Front bizottságainak a választás után?

Válasz: A Hazafias Front bizottságai, amelyek a fasizmus ellen vívott harcban jöttek létre, 1944. szeptember 9-e után nagyon fontos szerepet játszottak. Elősegítették a Hazafias Front új, demokratikus Bulgáriájának azonnali felépítését 1944. szeptember 9-e után; kezdeményezésre és tettekre mozgósították a tömegeket, például a front megsegítésére, a népkölcsön-akcióra, a jugoszláv gyermekek megsegítésére, a vetési kampányra, a munkás- és kulturális brigádok megszervezésére és így tovább. A Hazafias Front bizottságai most, a választások után fognak csak igazán nagy és fontos szerepet játszani a Hazafias Front demokráciájának tömegszervezeteiként. Tudni kell, hogy a Hazafias Front demokráciája nem szovjet-demokrácia, de már nem is a régi, reakciós, konzervatív, népellenes demokrácia, és nem is lehet az. Ez népi demokrácia, nem a szavak, hanem a tettek demokráciája. Ez a demokrácia teljesen megfelel a bolgár nép demokratikus, szabadságszerető és békeszerető jellemének, valamint országunk demokratikus gazdasági felépítésének. A Hazafias Front bizottságai – a tömegek mozgósítói a néphatalom intézkedéseinek végrehajtásában, a társadalmi kezdeményezés és ellenőrzés szervei, a Hazafias Frontba tömörült öt párt és a széles párton kívüli tömegek erőfeszítéseinek egyeztető szervei, a Hazafias Front programjának megvalósításáért folytatott konkrét munka megszervezői – nemcsak hogy nem veszítettek jelentőségükből, hanem fontosságuk még inkább nőtt. A Hazafias Front az, amely népünk sorsát továbbra is irányítja.

Kérdés: A reakciós körök külföldön miért ellenzik az új Bulgáriát és az új Jugoszláviát?

Válasz: Szerintem ezt egyáltalán nem nehéz megérteni. A reakciós körök a közeli és távoli országokban ellenünk vannak.

Először azért, mert Bulgária és Jugoszlávia már nem az idegen kizsákmányolás tárgya, nem az imperialista célok eszköze.

Másodszor azért, mert országaink a Balkánon és Európában a demokrácia és a béke tényezői lettek, és ellenzik az agresszív és rablóháborúk különféle híveinek kalandor terveit.

Harmadszor azért, mert a gyökeres demokratikus átalakulás Jugoszláviában és Bulgáriában feltétlenül hatni fog a reakciós és félfasiszta rendszerek országainak népeire harcukban.

Negyedszer azért, mert a demokratikus Bulgária és a demokratikus Jugoszlávia közeledése, szoros testvéri együttműködése fenekestül felforgatja azok számításait, akik megszokták, hogy raboljanak, hogy leigázzanak más népeket és uralkodjanak a Balkánon, alkalmazva azt az álnok elvet: oszd meg és uralkodj!

De éppen azért annyira szükséges testvéri országaink számára, hogy szilárdan és megingathatatlanul haladjanak az általuk választott egyedüli helyes úton – a népfront útján Jugoszláviában, és a Hazafias Front útján Bulgáriában.

Mi – Bulgária és Jugoszlávia – nem vagyunk egyedül. Velünk van a nagy orosz nép, a hatalmas Szovjetunió. Velünk vannak a Balkán félsziget, Európa és az egész világ összes demokratikus erői. Velünk vannak azok a népek, amelyek nem akarnak rabságban élni, amelyek a tartós és igazságos békét akarják a nagy és a kicsiny demokratikus államok között.

Georgi Dimitrov: Izbrani proizvedenija.
6. köt. 242-250. old.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .