Adolf Hitler és a náci párt – 11

(idézet: Hitler hatalomra jutása – Székely Gábor)

A gazdaságpolitikai ,,program”

1930. december 15-én, majd az újév harmadik napján tanulságos vitának lehettek fültanúi a német rádióállomások hallgatói. Gottfried Feder, a náci párt gazdasági szakértője és a szociáldemokrata egyetemi tanár, Erik Nölting ült a mikrofon elé, hogy kifejtsék pártjaik elképzeléseit a gazdasági válság megoldásáról. Egyikük sem mérte szűkmarkúan az ígéreteket: a mintegy hatmillió munkanélkülinek közmunkákat, illetve munkanélküli-segélyt, a dolgozóknak biztos munkaalkalmat, az iparnak új megrendeléseket, a mezőgazdaságnak magasabb felvásárlási árakat és vámvédelmet kínáltak. Egységes, átfogó elképzelés azonban egyik oldalon sem hangzott el.

Hasonló összevisszaság jellemezte a náci parlamenti frakció 1930 októberében beterjesztett „nagyvonalú” gazdasági programját, majd törvénytervezetét. A két dokumentumról a Birodalmi Bank Statisztikai (Tudományos) Részlege készített szakértői véleményt: „… az NSDAP Birodalmi Vezetése mellett működő Gazdasági Tanács által kidolgozott javaslatok arra irányulnak, hogy a tömegeket korlátok között tartsák. Egy olyan pártnak, amely egyrészt a kapitalista gazdasági vezetőkkel (Krupp, Thyssen, Kirdorf, Abbé, Mannesmann, Siemens) kacérkodik, ugyanakkor nem akar kiábrándulást kelteni a szocialista munkásságban… sőt ezek mellett arra is törekszik, hogy nagyszámú támogatót nyerjen meg a mezőgazdaságból, másrészt azonban nem mond le saját ideológiájának megvalósításáról, szükségszerűen valamennyi irányzat számára a legmesszebbmenő engedményeket kell tennie. Így gazdaságpolitikai javaslataik olyan kuriózumok, amelyek bizonyosan egyedülállóak a gazdaságtörténetben.”

A nemzetiszocialista gazdaságpolitika egységes, kormányképes politikává formálását az elkövetkező időszakban sem sikerült megvalósítani. Pedig nem kis erők siettek a párt segítségére. Az 1931. január 1-én a Gazdasági Tanács helyébe lépett NSDAP Gazdaságpolitikai Részlege élére már valódi szakértő került Otto Wagner személyében. Első teendőinek egyike volt, hogy eltávolítsa „a kispolgári fantasztákat”, s helyükre olyan kitűnő erőket hívjon meg (többségük nem is volt tagja az NSDAP-nek), akik a nagymonopóliumok és bankok megbízásából kapcsolódtak be a munkába, mint Emil Georg von Stauss, a Német Bank igazgatója, Otto Christian Fischer a legnagyobb vegyipari monopóliumtól, az IG Farbentől, Hans von Lucke, a Flick-konszern egyik nagyvállalata felügyelő tanácsának elnöke, valamint Hermann Cordemann, a Siemens-konszern gazdasági szakértője, akit Siemens személyesen bocsátott az NSDAP rendelkezésére.

Az 1931. március elején belső használatra elkészült, „Az NSDAP gazdaságpolitikai alapelvei és céljai” című dokumentum a jelentős erőfeszítések ellenére is csak részben felelt meg a várakozásoknak. Igaz, a szerzők célja nem egy végleges gazdasági program kidolgozása volt, csupán a nagytőke, a bankok és a nagybirtokosok számára kívánták összefoglalni nézeteiket, hogy a nácizmussal már rokonszenvezők mellé újabb tekintélyes támogatókat szerezzenek. Ezzel magyarázható, hogy bár a dokumentumban kifejtett gyakorlati gazdaságpolitikai program nem lépett túl a korábbról jórészt már ismert általánosságokon, azok az olvasók, akiknek szánták, mégis érdeklődéssel vehették kézbe. Az írás egy pontban ugyanis határozott és egyértelmű volt – azok körének meghatározásában, akik érdekeinek képviseletére a mozgalom vállalkozott: „A nemzetiszocializmus az egyén legmagasabb fokú tevékenységének és a kultúra alapjának előfeltételeként tekint a személyi tulajdonra… A személyes képességek szabad kifejtésének lehetősége és annak serkentése egy egészséges versennyel jótékony hatással lesz a népgazdaság teljesítőképességének fokozására… A nemzetiszocializmus ma is elismeri a gazdaság vezetőinek jogát a vállalatok autoritatív vezetésére, a munkásság szociális védelmét meghatározó, törvényekkel szabályozott kereteken belül.”

A dokumentumban már egyetlen szó sem esik az államosításról, a nagyáruházak bérbeadásáról, vagy az „élősködő tőke” kisajátításáról. A magántulajdon szentségének elfogadása s az „autoritatív”, a tekintélyelven alapuló vezetés elismerése jórészt leszerelte azok fenntartásait, akik a nemzetiszocializmus „forradalmi” frázisaitól visszariadva ellenezték a fasiszta diktatúrát. Ezzel szemben a dokumentumban s általában a korszak valamennyi hasonló tervezetében szereplő, pontosabban azonban nem körvonalazott „szociális védelmet” ígérő törvényekre utalás csak alárendelt szerepet játszhatott.

E dokumentum lett tehát a tárgyalási alap Hitler és a nagytőke között. A náci pártvezér előbb bizalmas meghallgatást kért a legjelentősebb monopoltőkésektől és bankároktól, sorra látogatta őket otthonaikban, majd júniusban megbeszélést folytatott Stiness-szel, augusztusban mintegy 40 vezető szén és acélipari vezetőt látott vendégül, majd szeptemberben és decemberben berlini főhadiszállásán, a „Hotel Kaiserhof”-ban fogadta Thyssent, Vöglert, Ernst Theodor Brandit, Ernst Poensent és Fritz Springorumot. A találkozók többségét most is Kirdorf hozta össze. A megbeszélésekről, akárcsak magáról a dokumentumról, egyetlen sor sem jelent meg a náci sajtóban. S nem véletlenül: az elhangzottak korántsem feleltek meg annak a „forradalmi” programnak, amit a náci propaganda nap mint nap hirdetett.

Hitler elsősorban azokkal a körökkel tárgyalhatott eredményesen, amelyek a válság körülményei között mindjobban rászorultak az állami szubvenciókra.

Az első eredmények sem várattak sokáig magukra. Az NSDAP központi pénztárkönyvében hamarosan több százezer márkás „adományok” jelentek meg: egyedül Thyssen 600 000 márka körüli összeget juttatott a náci pártnak.

A pénzügyi mellett nem volt lebecsülendő a polgári körök politikai támogatása sem: a polgári sajtóban a nácik céljaival rokonszenvező cikkek jelentek meg, az NSDAP különféle rendezvényein többen közülük személyesen is részt vettek, szakembereket delegáltak az üzemekben működő, 1931 márciusában létrehozott Nemzetiszocialista Üzemi Sejtszervezetekbe. Ezen túl a Frankfurt am Mainban alakult, a jelentősebb monopóliumokat (Krupp, IG Farben) és reakciós földbirtokosokat képviselő „Gazdaságpolitikai Egyesülés” 1931 júliusában beadványt juttatott el a birodalmi elnök Hindenburghoz, amelyben az NSDAP kormányalakítására tettek javaslatot. „Nem gondolunk államcsínyre, sem pedig erőszak alkalmazására, csak a demokrácia alaptörvényének érvényesítésére, amely szerint a kormánynak élveznie kell a nép bizalmát. Ez pedig egyet jelent azzal, hogy a legerősebb nemzeti párt vegye át a kormányzatot.”

Ennek megfelelően már a nemzetiszocialista kormányprogram kifejtésére is vállalkozhatott Hitler, amikor 1932. január 27-én elfogadta a Ruhr-vidéki iparbárók klubjának meghívását.

A Düsseldorfban megtartott – s most kivételesen meglehetősen szerény, mindössze egyórás — előadás többet ígért és többet is követelt, mint a korábbiak. A vállalkozói szabadság, az új beruházások, a hatalmas állami megrendeléseket jelentő közmunkák beindítása mellett meghirdette az újrafegyverkezés programját, s ami talán még rokonszenvesebben csengett hallgatóságának fülében, a szakszervezetek betiltását is.

A találkozónak az adott különös jelentőséget, hogy Hitler néhány nappal előbb utasította vissza a miniszterelnök, Brüning, valamint Groener és Schleicher ajánlatát, amelyben a Hindenburg elnöki megbízatásának meghosszabbításához való hozzájárulásáért cserében kedvezményeket, ellenkező esetben a párt tevékenységét korlátozó intézkedéseket helyeztek kilátásba. Hindenburg és köre ugyanis el akarta kerülni az újabb választásokat; és nem amiatt a hivatalosan hangoztatott ok miatt, amely szerint a feszült politikai légkörben megtartott választások csak újabb összecsapásokhoz, sőt polgárháborús körülményekhez vezethetnének, hanem jóval inkább az 1931-es helyi parlamenti választások eredményei miatt. (Az NSDAP ugyanis valamennyi választáson jelentősen előretört: Schaumburg-Lippében 26,9%-ot, Oldenburgban 37,2, Hamburgban 25,9, Hessenben 37,1 %-ot szerzett. Különösen az oldenburgi választások eredménye keltett feltűnést: az NSDAP első ízben vált egy helyi parlament legerősebb frakciójává.) Hitler azonban – nem utolsósorban ezeknek az eredményeknek a hatására – saját elnökjelöltsége mellett döntött. S ez nemcsak kihívást jelentett Hindenburggal szemben, hanem egyben szakítást is a szélsőjobboldal egységét megtestesítő Harzburgi Fronttal.

Az 1931 októberében létrehozott Harzburgi Frontban az NSDAP mellett részt vettek a Hugenberg vezette német nemzetiek, a Stahlhelm Düsterberggel és Seldtével az élen, és támogatta a szövetséget a reakciós agrárérdekeket képviselő legjelentősebb nagybirtokos szervezet, a Birodalmi Agrárszövetség is. Hitler elnökjelöltségével az NSDAP lényegében megszegte korábbi megállapodásukat, amelynek értelmében a szövetség közösen fog munkálkodni egy „valóban nemzeti kormány” megalakítása érdekében. Egyben megmutatta, hogy a náci párt nem hajlandó magát alávetni Hugenbergnek és – ami ezzel egyet jelentett – a hatalomért folytatott harcban vezető szerepre tart igényt a szélsőjobboldalon belül. Hitler e célnak kívánta megnyerni Düsseldorfban az iparbárók klubjának tagságát. S hogy hallgatóságát érzelmileg (?) is a náci elképzelések elfogadására hangolja, befejezésül a hatásos és korábbi előadásain jól bevált fordulatot alkalmazta – felidézte a bolsevizmus rémképét: „A bolsevizmus, amennyiben nem álljuk útját, éppoly alapvető változást fog hozni a világ számára, mint valamikor a kereszténység… Háromszáz éven belül, amennyiben ez a mozgalom továbbfejlődik, Leninben már nem csupán az 1917-es év forradalmárát fogják látni, hanem egy világtan megalapítóját…”

A finánctőke felsorakozása az NSDAP mögött hosszan tartó folyamat volt. A náci pártnak nyújtott sokoldalú segítség mellett a legbefolyásosabb monopóliumok és bankok képviselői egy másik lehetőséget sem vetettek el. Jelentős csoportjaik értettek ekkor még egyet Schleicher és részben a német nemzetiek tervével, akik a diktatúrát szélesebb, a nemzetiszocialistáktól a polgári középpártok jobbszárnyáig terjedő összefogásra kívánták alapozni. Az NSDAP viszont 1932 januárjától vagy egyértelműen megtagadott minden együttműködést, vagy — amennyiben azt céljai megkövetelték – olyan engedményeket tett (mint a Papen-kormány megalakulását megelőző tárgyalásokon), amelyek betartására vezetői egy pillanatig sem gondoltak komolyan. Mindezek ellenére a párt taktikája eredményes volt. Ezt már bizonyította az elnökválasztás március 13-i első fordulójában elért 30,1%, s még inkább a német nemzetiek jelöltjének visszalépését követően, az április 10-i második fordulóban megszerzett 36,8%. A Papen-kormány megalakításakor a támogatást kilátásba helyező, eleve kétértelmű s néhány napon belül megszegett ígéret is elegendő volt ahhoz, hogy Hindenburg visszavonja az NSDAP-t betiltó rendeletét, sőt teljesítse a nácik kívánságát: feloszlassa a parlamentet és új választásokat írasson ki.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

“Adolf Hitler és a náci párt – 11” bejegyzéshez 2 hozzászólás

 1. KÁDÁR JÁNOS ÉS ADOLF HITLER IGAZSÁGOS BESZÉDE
  MODERN VILÁG SPARTACUSAI!
  Nyilvános csoport
  299 tag
  László Kiss
  megosztott egy hivatkozást.
  Moderátor
  KI A HALÁLOS ELLENSÉGED?
  A halálos ellenséged az aki életedre tör, élettered ellehetetleníti, elfoglalja és uralkodik rajtad….
  Mióta a világ a világ a földön ez van ! Bizonyítottan krisztus előtti időből tudjuk ezt! Idézem:
  CICERO (Marcus Tullius Cicero). Krisztus születése előtt az első században élt Római államférfi és író.
  “Halkan! Halkan! Azt akarom, hogy csak a bírók hallják amit mondok. A zsidók már nagy nehézségeket okoztak nekem, mint ahogy másoknak is. Nem kívánok nekik további szívességeket tenni.” (Védőbeszéd Flaccus védelmében).
  Cicero a védelem tanácsadójaként működött Flaccus, egy római tiszt perében, aki zsidó aranyszállítást akadályozott meg akkori mint mai nemzetközi főhadiszállásukra, Jeruzsálembe. Cicero akkor már volt valaki, és az, hogy valaki az ő pozíciójában “halkan” kell hogy beszéljen, mutatja, hogy környezetében veszélyesen hatalmas erők működtek.
  Egy más alkalommal Cicero ezt írta:
  “A zsidók egy sötét és visszataszító erő részei. Tudjuk, hogy klikkjük számos tagból áll, hogy mennyire összetartanak és szövetségeik milyen hatalommal bírnak. Csirkefogók és gazemberek népe.”
  SENECA (Lucius Annaeus Seneca). Első századbeli római filozófus. “Ennek a legbűnözőbb népnek a szokásai olyan erőszakosak, hogy azokat minden ország elfogadta. a meghódítottak kényszerítették törvényeiket a hódítókra.”. (De Superstitione)
  DIODORUS SICULUS. Első századbeli görög történész. Megfigyelte, hogy a zsidók más embereket ellenségeiknek és alsóbbrendűnek tekintették. “Az “uzsora” azt jelenti, hogy pénzt kölcsönöznek nagy kamatra. Ez évszázadokon keresztül nagy nyomorúságot és szegénységet okozott a gójok között. és ez okozta a zsidók elítélését.”
  FELTROI BERNARDINO . 15. századbeli olasz pap. Szelíd ember, aki normális körülmények között a türelemért és könyörületességért szállt síkra, önmagát ‘ugató kutya’-ként írta le, amikor zsidókkal kereskedett: “Zsidó uzsorások halálra nyomorítják a szegényeket és rajtuk híznak meg. Én, aki alamizsnából élek és a szegények kenyerét eszem, legyek néma a könyörületesség meggyalázásának láttán? A kutyák azért ugatnak, hogy védjék azt, aki eteti őket. Engem a szegények etetnek, legyek néma, amikor látom, hogy kirabolják őket a tulajdonukból?” (E. Flornoy, Le Bienbeureux Bernardin the Feltre)
  innen idézve: https://www.jegyzetportal.hu/…/mit_mondtak_hires…
  1222-ben az aranybulla így figyelmeztet rá:
  (XXIV. p.) Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek. Pénzváltó, kamara-ispánok, só-kamarások és vámosok, országunkbéli nemesek legyenek. Izmaeliták és zsidók ne lehessenek.
  MA 2020. OKTÓBER, 17-ÉN AMIKOR ÍROM – E SOROKAT A PÉNZURAIHOZ ÉS CSAHOSAIK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT UZSORÁVAL GYILKOLJÁK – PUSZTÍTJÁK A MAGYAR LAKOSSÁGOT! EZ A TÉNY A VALÓSÁG! MÓDSZERE: A PÉNZNYOMDÁJÁBAN KINYOMTATJA AZ ÉRTÉKTELEN PAPÍR PÉNZT ÉS AZT KEDVEZŐ ÍGÉRETEK KECSEGTETÉSÉVE ELFOGADTATJA KÉSŐBBI ÁLDOZATÁVAL! EZT ELEKTRONIKUS ÚTON IS MEGTEHETI ÉS TESZI! MAJD MESTERSÉGESEN MUNKANÉLKÜLIVÉ TESZI – MUNKAHELYEK MEGSZÜNTETÉSÉVEL ÉS STB. HASONLÓ – PL. ADÓ JÁRULÉKOK STB. TERHELÉSE ELVISELHETETLEN SZINTRE FELTURBÓZZA – ŐSLAKOSSÁGI VÁLLALKOZÓK ESETÉBEN…. KÜLFÖLDIT INGYEN STAFÍRUNG KI , ADÓ MENTESSÉG, VISSZA NEM TÉRINTENDŐ PÉNZ….. STB. –VEL!
  MIND EZEK UTÁN A FIZETHETETLEN MÉRTÉKRE FELEMELT TÖRLESZTŐRÉSZ MÁR NEM TUDÓ ÁLDOZATÁNAK INGÓSÁGÁT VAGYONÁT-HÁZÁT ELVESZI A MINDENKORI CSAHOS ÁLLAMI VEZETŐK KÖZRE MŰKÖDÉSÉVEL!
  BIZONY – BIZONY EZ VAN MA 2020-BAN! megjegyzem és volt amikor még én is kényszer vállalkozó lettem 1995-ben
  Én így foglaltam össze: 2019-ben:
  László Kiss
  Megosztott egy hivatkozást.
  POZSONYI HÁBORÚ
  https://www.youtube.com/watch?v=6fha9RmpL7c
  László Kiss 3 órája (szerkesztve)
  DIADALUNK! MA 2019. július 7.-ÉN DIADALUNK NAPJÁN POZSONYBAN GYŐZTÜNK AZ EGYESÍTETT NYUGAT FELETT AKIK KI AKARTAK IRTANI BENNÜNK CSECSEMŐTŐL AZ AGGASTYÁNOKIG!!!!!!! ! UTÓIRAT: A TEGNAP ÍRT VERSEM: A MAI ERKÖLCSI CSAPÁS HALÁLOS ELLENSÉGEINKRE! Pozsonyban megvédtük Pozsonyban megvédtük anyaföldünk és nyelvünk örökre! 907….07.07. én írom ma arab számokkal, A hét és a fő dicsőségében! Álmos és a szövetség adta Árpádot akkor nekünk győzelemre! Ma 2019. július 6.-án írom latinul – előestéjén, magyarul gondolkodva! Írnám ősrégi magyar írásjelekkel, de nem tudom – nem tanultam! Szememet a földről az égre viszem, és keresem a tejutat és emlékezek! Visszatekintek utamra már így vénen, és szomorúság tölt el, de örülök! Örömöm, hogy világgá kürtölhetem és magyarul, amit Árpádnak köszönhetek! Szívem hevesebben kezd el dobogni, kezem ökölbe szorul, mert ma nem tudom! Nem tudom védeni Árpád örökségét és Álmos visszatérést, így ünneplem énekem! Szám dalra fakad és dalol, dalom viszi a szél messzire a föld magyarjainak megértésre! Köszönöm neked, Álmos fiának Árpád, és a hét vezérnek, hogy itthon lehetek és élek! Kárpát hazám sokat szenvedett és szenved ma is az idegentől elnyomottan keseregve! Keserű ma az élet – de soha nem adjuk fel – küzdünk, míg csak egy magyar lesz e földön! Az eget, ahogy fürkésztem a tejút mellett a csillagok állásában huncuttól mosolyogtak! Fülemben hallottam énekük – jön, már elindult az állások állása egy újabb győzelemre! Magyar győzelmet mutatva az égen, az összes magyart hazájába terelve másnapon! E napon a napsugár fénylő tekintette – ereje hozta meg kiérdemelt kitüntetésünket! Kitűntünk mindig e földi sorból a nyugat nem értve bennünk és irigyelve tudásunk! Ennek véget vetett az isteni akarat, mert óv és véd bennünk utunkon küldetésünkben! kelt: Bázakerettye, 2019. július 6. id. Kiss László
  2
  Anikó Mária Cserép 4 órája
  Tisztelt Uram! Ön mindig túl sokat ír megjegyzésként Kubínyi Tamás felvételeihez , s felhasználja a felületet saját céljaira. Kérem ne tegye! A kevesebb sokszor több! Szorítkozzunk ebben az esetben is a Pozsonyi diadal méltó megünneplésére és hallgassuk tiszta szívvel Herceg Ferencet és Kubínyi Tamást. Köszönjük nekik a feltöltést ! Sajnos nem volt lehetőségem Szeged felől felutazva végig hallgatni a rendezvényt.
  László Kiss 4 órája
  @Anikó Mária Cserép így megfelel neked – vagy még töröljek belőle?
  Kathleen Harrington 4 órája
  @László Kiss Nekem nem tetszik mert letorolted azt a link-et is melyben Hitler beszedet lehetne olvasni a zsidokrol . Nem tudnad CSAK azt ujbol feltenni ?
  László Kiss 4 órája
  @Kathleen Harrington ha nem indokot ha nem érvet írsz nekem, hogy miért nem tetszik kádár beszéde akkor igen…
  László Kiss 2 órája
  @Kathleen Harrington nem kell érvelned – meggondoltam magam – vissza rakom – de tudd, nem mondják ki, hogy zsidó de – mind ketten a bűnöző zsidóról beszélnek, holott nem is az, csak annak adja ki magát – erről saját maga vall – pl. írja magyar zsidó – ha Lengyelországban van akkor lengyel zsidó és stb. ország…. az 1933-ban elmondott beszéd találó – a kádári beszéd módosításra szorul mert ma 2019-ben nem 300000 – ha nem az 1 milliót jóval elkerülő tömegről beszélhetünk…. és ahogy megígértem – idézem: DIADALUNK!
  „…..persze, hogy vannak olyanok, akiknek ez nem tetszik, no de mit csináljunk – olyan rendszert, amelyik mindenkinek tetszik, nem lehet csinálni emberek! De hiába ami tetszik a Manfrédnak, az nem tetszik annak az elvtársnak, aki most is a csepeli gyárban dolgozik – Ami őneki tetszik, az nem tetszik a Weisz MANFRÉDNAK ÉS HA MÁR VÁLASZTANI KEL MI AZT MONDJUK, INKÁBB OLYAN RENDSZERT VÉDÜNK TARTUNK ÉS ERŐSÍTÜNK, AMI 5 MILLIÓ FELNŐTT DOLGOZÓNAK TETSZIK MINT A 300000 KIZSÁKMÁNYOLÓNAK ÉS ELÍTÉLŐNEK TETSZIK -..”
  ÉLŐ SZÓBAN ITT HALLGATHATOD MEG:
  https://www.youtube.com/watch?v=UiAm3GC1TwM
  Adolf Hitler a zsidókról! Közzététel: 2017. ápr. 20. Berlin – 1933.11.10. https://www.youtube.com/watch?v=LDE0JNtSHq8
  „…A küzdelmet és a gyűlöletet az emberek között nagyon sajátosan érdekelt társaságok táplálják Ez egy apró gyökértelen, nemzetközi klikk amelyik egymás ellen fordítja az embereket nem akarja, hogy békében éljenek Ők azok az emberek akik otthon vannak mindenhol és sehol sem Akiknek nincs talajuk ahol felnőttek Aki ma Berlinben él, holnap Brüsszelben, holnapután Párizsban Aztán újra Prágában vagy Bécsben vagy Londonban, és akik otthon érzik magukat mindenhol Ők az egyetlenek akiket nemzetközieknek nevezhetünk Mert mindenhol tudnak üzletelni De a nép nem követheti őket Az nép kötődik a gyökereihez, kötődik a szülőföldjéhez Kötődik a lehetőségekhez amit az országa a nemzete tud adni…”
  HA ELOLVASTÁL IDÁIG, ÖSSZEGEZD MAGADBAN MA MI VAN – NEM ÍROM MOST, HOGY SZERINTEM — ezt később, nehogy befolyásoljalak véleményed állásfoglalásában és a jövő kényszerének, kötelező feladat meghatározásban!
  Szigorlattal:
  Bázakerettye, 2020. 10. 17. id. Kiss László
  MA 2020.NOVEMBER, 18-ÁN NEKED BAL-RAD SZER-E-TETTEL!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .