Fenyegető levél jött a balrad.ru villanyposta fiókjára! RETTEG A HORDA!

ifj. Koncz Ferenc kérelme sérelmezett tartalom azonnali eltávolítására

Beérkező levelek

Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda <iroda@giroszasz.hu>

9:56 (2 órával ezelőtt)
címzett: én

Tisztelt Szerkesztőség!

 

 1. Ügyfelem, ifj. Koncz Ferenc képviseletében eljárva kérem azonnali intézkedésüket a csatolt levél alapján, a következő linken elérhető sajtócikkel kapcsolatban:

 

https://balrad.ru/2020/09/27/a-madar-tolla-avagy-ezt-gondoljak-rolunk-ezek/

 

Tisztelettel:

 

Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda

1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 23.  I/1.

Dr. Giró Szász János ügyvéd

Tel:06-20-9468-221, tel: 210-4857

e mail: iroda@giroszasz.hu

balrad.ru közbeszúrása: az alábbi linkre kattintva megnyílik a dörgedelem:

pdf

Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 23. I/1

Dr. Giró Szász János ügyvéd Tel:06209468221, tel: 2104857 

e mail: iroda@giroszasz.hu adószám: 28335078243 

Tisztelt Szerkesztőség

 1. T. Ügyfelem, ifj. Koncz Ferenc megbízásából és képviseletében eljárva az alábbiakkal keresem meg Önöket

A mai napon a T. Szerkesztőség által szerkesztett web oldalon közlésre kerültek az alábbi linken elérhetővé vált kép és hangfelvétel egyes részletei

https://www.facebook.com/inkorrektek/posts/183722683269344 

A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség BorsodAbaújZemplén megyei 6. számú választókerületi szervezetének (Tiszaújváros és Szerencs környéke) döntése értelmében Koncz Zsófia lett a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje a 2020. október 11. napján megtartandó időközi választáson

Az időközi választás kampányában Koncz Zsófia országgyűlési képviselőjelölt testvéréről, ifj. Koncz Ferencről a Facebook közösségi médiában egy videófelvétel jelent meg, amely ifj. Koncz Ferencet mutatja be olyan hamis színben, mintha a jelenlegi választási kampánnyal összefüggésben egy ismeretlen választópolgárral folytatna telefonbeszélgetést, amely választópolgárnak a FIDESZ esetleges támogatásának elutasítására vonatkozó kijelentésére ifj. Koncz Ferenc durva, sértő, közönséges szavakkal válaszolt

A fentiekkel szemben a tényszerű igazság az, hogy az adott videófelvételen 2018. évben ifj. Koncz Ferenc egy barátjával folytat magánbeszélgetést, ahol egyfajta bolondozás, szerepjáték látható, amely 

lgetés egy része kétségtelenül közönséges tartalmú, de egyrészt egy fiatalember magánbeszélgetésének felvételéről készült, a videónak, illetve az ott elhangzottaknak semmi köze a jelenlegi kampányhoz, vagy bármilyen kampánytevékenységhez, FIDESZ Magyar Polgári Szövetség BorsodAbaújZemplén megyei 6. számú választókerületi szervezetének egyetlen tagjához, vagy azok tevékenységéhez. A fentiekre tekintettel a fenti videófelvétel hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, terjesztése súlyosan jogellenes, sérti ifj. Koncz Ferenc személyiségi jogát, hiszen az érintett hozzájárulása nélkül elkészített, vagy felhasznált képmásés hangfelvétel a Ptk 2:48. § (1) bekezdésébe ütköző jogcselekmény

Btk 226. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbitására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást 

 1. a) aljas indokból vagy célból, b) nagy nyilvánosság előtt, vagy 
 2. c) jelentős érdeksérelmet okozva követik el

Btk 219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva 

 1. a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulaszija. vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

A fenti cselekmény álláspontom szerint kimeríti a Btk. 226 § (1) és (2) bekezdésében meghatározott rágalmazás minősített esetének megvalósulását, hiszen a közzétett videó valós tényt hamis színben feltüntetve ifj. Koncz Ferencet olyan színben tünteti fel, mintha a jelenlegi országgyűlési választásokkal összefüggésben a potenciális választópolgárt durván sértő megjegyzéssel illetné, ezzel megsértve az adott választópolgárt, de az adott kampány során a FIDESZ MPSZt is, hiszen a videó alapján az feltételezhető, hogy Ő a FIDESZ kampánystábjának tagjaként jár éppen el

Álláspontom szerint a fenti cselekmény a Btk. 219 § (1) bekezdésében meghatározott személyes adattal visszaélés bűntettét is kimeríti, tekintettel arra, hogy egy adott személyről elkészített képmásés hangfelvétel a NAIH jogértelmezési álláspontja szerint is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.] 3. § (2) bekezdése alapján személyes adatnak is minősül, így annak az érintett személy előzetes hozzájárulása nélkül történő kezelése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala vagy nyilvánosság felé történő sugárzása kimeríti a fenti törvényi tényállást, figyelembe véve azt a körülményt, hogy a 2018. évben készült kép 

és hangfelvétel Koncz Zsófia képviselőjelölt választási kampányvideóját egy olyan nem létező összefüggésbe és kontextusba helyezi, amely alkalmas arra, hogy az időközi választáson jelöltként induló Koncz Zsófia számára jelentős érdeksérelmet okozzon

Álláspontom szerint továbbá a Facebook közösségi médiában a mai napon megjelent kép és hangfelvételt egységes egészként video montázsként teljes szövegösszefügésben értékelve az állapítható meg, hogy a 2018. évben ifj. Koncz Ferencről készült kép és hangfelvételből és a választási kampányvideóból, azok összevágásának eredményeképpen egy új, összességében hamisított tartalmú kép és hangfelvétel került előállításra, amelynek készítőjével szemben a Btk. 226/A. § szakaszába ütköző, becsület csorbítására alkalmas hamis hangvagy képfelvétel készítésének vétsége, a közzétevőjével szemben a Btk. 226/B. § szakaszába ütköző, becsület csorbítására alkalmas hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatalának vétsége is adott esetben megállapításra kerülhet egy esetleges büntetőeljárás keretében, figyelembe véve azt a nyilvánvaló tényt, hogy a video montázs elkészítésének alapvető célja az volt, hogy T. Ügyfelem és Koncz Zsófia becsületét csorbítsa, utóbbi személyt illetően kiegészítve azzal is, hogy az időközi választási kampánnyal összefüggésben a cselekmény jelentős érdeksérelmet is okozhat

A fentiekre figyelemmel felszólítom Önöket arra, hogy haladéktalanul szüntessék meg Koncz Zsófia országgyűlési képviselőjelölt testvéréről, ifj. Koncz Ferencről a Facebook közösségi médiában egy videófelvétel bármely részletének a nyilvánosságra hozatalát, nyilvánosság felé 

sugárzását, ellenkező esetben T. Ügyfelem minden szükséges jogi lépést megtesz a fent vázolt történeti tényálláson alapuló büntetőjogi igény államhatalmi kényszer útján történő érvényesítése érdekében, illetőleg személyes adat visszaélésszerű kezelése miatt bejelentéssel él az adatvédelmi hatóság irányába is

Btk 226. § (1) Aki valakiről más elött a becsület csorbitására alkalmas tényt állit, hiresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást 

 1. a) aljas indokból vagy célból, b) nagy nyilvánosság előtt, vagy 
 2. c) jelentős érdeksérelmet okozva követik el

Btk 219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva 

 1. a) jogosulatlanul vagy a céliol eliérően személyes adatot kezel, vagy b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

Együttműködésüket előzetesen köszönve maradok tisztelettel

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 26

Giró Saász és Társai Ügyvédi Iroda 

Dr. Giró Szász János ügyvéd 

Btk 226. § (1) Aki valakiről más elöli a becsület csorbitására alkalmas tenyt állit, hiresztel, vagy ilyen lényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazási 

 1. a) aljas indokból vagy célból, b) nagy nyilvánosság előtt, vagy c) jelentős érdeksérelmet okozva 

követik el

Btk 219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva 

 1. a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulaszija, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesziessel büntetendő

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS 

Meghatalmazom a Giró Szász és Társai Ügyvédi Irodát (1126 Budapest, Kiss János alt. utca 23. 1/1.. tel: 2104857, mobil: 0036209468221, email: iroda u giroszasz hu, ügyintéző ügyvéd: dr. GiróSzász János ügyvéd ), hogy 

a https://1454.facebook.com/inkorrektek posts: 183723683209344 linken elérhetővé vált képés hangfelvétel jogosulatlan felhasencilásu, uz azzal való visszaélésszerü magatartások kapcsán keletkező polgári és hümetójogi igenvek érrémentése sorábbi szükség eseten dizudarvédelmi hatóság felé történő 

bejelentés 

ügyében, a 2017. évi LXXVIII SZ. törvényben mcghatározott jogkörrel képviscljen

Szerencs. 2020. szeptember 26

meghatalmazó ügyfél 

ifj. Koncz Ferenc 

Alulírott dr. GiróSzász János ügyvéd a fentiek szerint adott meghatalmazást a mai napi hatállyal elfogadom

Telki, 2020. szeptember 26

meghatalmazott ügyvéd 

Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda 1/26 Budapest, Kiss János alt. u. 23.1.1. dr. Giró Szász János ügyvéd 

tel:270)4857 email: irodowgiroszasz.hu 

KASZ: 36060696 

Helyettesítésre jogosult

dr. Giró Szász Beáta ügyvéd dr. Gáspár Attila Tibor ügyvéd dr. Tallár Ákos ügyvéd

HÁT ITT TARTUNK KEDVES FELEJIM!

A hóhérpribék panaszkodik a delikvensre, hogy az annyira ordít kínjában, hogy őneki cseng a füle! És ez zavarja őt!

“Kelt: Budapest, 2020. szeptember 26.” A balrad.ru – n a “sértés” CSAK 27 – én történt meg! COPY – PASTE MÓDBAN! Az index.hu és az atv.hu nyomán.

A fenyegetés hatására a videofelvétel az inkriminált anyagból ki lett szerkesztve. Eleget téve a fenyegetőző követelésnek!

JOGGAL BÍZHATUNK AZONBAN ABBAN, HOGY A KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN VISZONT MÉG MINDIG OTT VAN! ÉS MÉG EGY IDEIG OTT IS MARAD! A VONAT INDULÁSÁIG MINDEN BIZONNYAL!
A balrad.ru adminjaként kissé elégedett vagyok avégett, hogy a hordapánikhoz egy kicsit ez a blog is hozzájárult!
Ez a villanypostán érkezett fenyegetőzés ugyanis ékes bizonyíték arra, hogy A HORDA PÁNIKOL! FÉLNEK!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

“Fenyegető levél jött a balrad.ru villanyposta fiókjára! RETTEG A HORDA!” bejegyzéshez 10 hozzászólás

 1. Amikor baj van akkor jön a buta retteg a horda szöveg. Mi a jó fenétől kellene rettegnie bármelyik, hangsúlyozom bármelyik politikusnak? Amit admin szokott álmodozni, hogy majd itt népharag, vagy külső segítséggel majdan, meg a buta csukotkázások mind mind üres hablaty. Semmiféle elszámoltatás az elkövetkezendő években, de mondhatni évtizedekben nem lesz. A társadalom meg folyamatosan apolitizálódik, és kap annyit. Hangsúlyozom kap annyit és bármi történik akkor is fog kapni, hogy támogatottsága itt semmiféle mozgalmacskának nem lesz. Simán pénz szagot fogtak és megragadták az alkalmat. Admin nem lép, jön a jog és majd ha szerencséje lesz akkor hordaellenes libernyák bíró elé kerül az ügy és felmentik egy másfél éves jogi huzavona után amire sokkal több az esély mivel a jog egy belterjes dolog, nem volt még tisztogatás. Ha pedig hordahívőhöz kerül vaskos pénzbírság lesz. Ha meg leszedi, teljesíti a kérést akkor meg nagy nulla. Csukotkázhat tovább. Ennyi nem több. Vagy jó ügyvéd milliókért és szétszedni a vádat.

  1. Amúgy ez egy szabványlevél, tuti kiment vagy 20 szerkesztőségbe, és akit lehet lekaszálnak. Látszik a stratégiaváltás. Eddig tartott a hordánál a letett kéz. Más már rommá perelte volna a médiát amit kaptak. Ezek meg elnyámnyiláskodták az elmúlt 5-10 évet és kezd rájuk égni a sok mantra.

   1. A ló hímtagját. A B-R például korábban is kapott hasonlót egy átvétel miatt, csoportos felszólítások keretében. Akkor Ráhelünk jogai voltak különösen védettek. Ez egy érzékeny időszak érzékeny választása, most szükségét érzik a fellépéseknek. Magyarázkodásra vagy az esélyek növelésére egyaránt jó lesz.

    1. Példának okáért a 444.hu helyből kiröhögte Tiborczné ügyvédjének a levelét, és nem tettek eleget a benne foglaltaknak, azaz fennmaradt a kifogásolt cikk. Miért kellett volna leszedniük, ha egyszer igaz?

     1. Smith szerint:

      2020-09-28 – 17:32
      5*
      Erre gondoltam én is . Minimum egy bírósági végzés vagy valami .
      Én hagytam volna a cikket átírva “ifj.K.Ferencz” oszt bekaphatják .

  2. Prozaib az ok.
   A pénz az oka amiért rettegnek.
   A magyar gipsyk belenyultak a gallok bizniszébe.

   Mi megegyeztunk a gallokkal a gipsyk kontra libiai oil részesedés.
   Vigyétek Francia barátaink a BUDAPESTI tolvaj bandát,áldásunk rátok.

 2. A kérdés az, hogy valóban egy korábbi felvételről van-e szó, illetve valóban csak egy viccelődő magánbeszélgetés-e, vagy élesben ment?
  Ezt pedig per esetén a felperesnek kell bizonyítania.
  Szerintem nem lenne könnyű dolga…

 3. Hát a mostani világunkkal van egy picike kis gond,ahogyan mondaná az egyik igazságkutató!Az ügyvédek tönkreteszik az igazsághoz való jogot,a tanárok tönkreteszik a valódi oktatást,a jó doktorok pedig tönkreteszik az egészséghez való hozzáférést!!!
  A felsorolt szakmák képviselői,már akiknek tiszta a lelkiismerete,és nyugodtan néz szembe a nap bármely szakában akár önnön lelkiismeretével,akár a teremtő előtt bárhol,bármikor,bármilyen életkorban az ne vegye magára az adott MEGÁLLAPÍTÁST!!!
  Ne feledje senki az igazság,nem fél semmitől csak attól ha elhallgatják!!!
  Akár tetszik ,akár nem! Olyan idők következnek, amikor is kíméletlenül le fog lepleződni minden hazug,és minden hazugság!!!Akinek TISZTA A LELKIISMERETE, ANNAK NEM KELL ÜGYVÉD ÉS EGYÉB MIKULÁS!!!

  1. zls-179
   2020-09-28 – 19:25

   “Olyan idők következnek, amikor is kíméletlenül le fog lepleződni minden hazug,és minden hazugság!!!Akinek TISZTA A LELKIISMERETE, ANNAK NEM KELL ÜGYVÉD ÉS EGYÉB MIKULÁS!!!”

   Erre azért nem fogadnék nagy összegben.
   1990 környékén is ebben bíztunk, aztán lett, ami lett…

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .