A kapitalizmus motorja az élősködés 29. rész

A kapitalizmus elvezet(het) az emberiség kipusztulására
A kizsákmányolás a kapitalizmusban röviden és egyszerűen jog a törvényes élősködésre!!
A tőkés törvényesen kisajátítja a proletárok által munkával termelt értéktöbbletet élősködés céljából!
A kapitalizmus a vállalkozás, a szolgaság, az élősködés szabadsága miatt hatékony, ámde embertelen!
A kapitalizmus és a fasizmus édestestvérek!

A tőkés „EMBERT” a kapitalizmus körülménye teszik embertelenné!

Aki nem dolgozik, az ne is egyék! Ez legyen az ember erkölcse! De a kapitalizmus erkölcse nem ez!
A kapitalizmus erkölcse a felsőbbrendűként élő tőkések joga az élősködésre!

*

A kapitalizmus elvezet(het) az emberiség kipusztulására

A kapitalizmus legyőzte az emberré válás eddigi legjelentősebb kísérletét a Szovjetuniót. Ez megmenthette volna az emberiséget a kipusztulástól. A szocializmus a széles néptömegek demokráciáját, a szolgaság minden formájának megszüntetését, az osztálynélküli társadalom megvalósítását tűzte maga elé; a Szovjetunióban minden hibája ellenére az emberek többsége emberként élt. A kapitalizmusban, azonban az emberiség többsége szolga, alacsonyabbrendű ember. A szocializmus a népgazdaságot az igényeknek megfelelően tervszerűen, a társadalom törvényeinek eddig feltárt eredményeinek felhasználásával, emberségesen építette. A kapitalizmus ellenben társadalmi és világméretekben anarchikus gazdaságot használ, a társadalmi törvényeket nem tudja elismerni, nem is alkalmazza, ami időnként katasztrófát okoz, amit a nép, a dolgozók kárára old meg. A szocializmusban az élősködés bűn, a kapitalizmusban ez a mozgatóerő, ez az erkölcs. A szocializmus a nép demokráciája, a kapitalizmus a tőkések diktatúrája, totális hatalommal. A szocializmus az erőforrásait az emberiség érdekében, a kapitalizmus az élősködésre használja fel, az emberiség kárára. A kapitalizmus mindent megtesz az élősködéséért, akár az emberiség kipusztulását is kockáztatja ezért.

Marxista filozófia alapjai: „… A szocialista forradalom szükségszerűségét Marx és Engels minden oldalra kiterjedően megalapozta és bebizonyította, s a történelem egész további fejlődése alátámasztotta.
… A világtörténelem hatalmas fordulata volt az oroszországi Nagy Októberi Szocialista Forradalom, amellyel új történelmi korszak nyílt, a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet korszaka.
… A kapitalizmus monopólium előtti korszakában Marx és Engels kimondotta azt a tételt, hogy a szocialista forradalom valamennyi civilizált országban vagy legalábbis Angliában, az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban egyidejűleg mehet végbe. Ezt a tételt, amelyet Engels „A kommunizmus alapelvei” című, 1847-ben írt munkájában fektetett le, Marx és Engels később azzal az útmutatással egészítette ki, hogy a forradalom elkezdődhet az egyes országokban. De mivel akkor a kapitalizmus fejlődése felfelé ívelt, Marx és Engels lehetetlennek tartotta a szocialista forradalom győzelmét egy, egymagában vett országban, mert a forradalmat elfojtották volna a kapitalista országok együttes erővel reámért csapásai.
… A kapitalizmus hanyatlásának korszakában megváltozott a helyzet. Lenin a marxizmus alaptételeire támaszkodva, s az új történelmi tapasztalatok elvi általánosításával megalkotta a szocialista forradalom új elméletét, amely a marxizmus alkotó továbbfejlesztése az imperializmus korának feltételeire. Mint Lenin kimutatta, az imperializmus rendszere egészében megérett a szocialista forradalomra. Az imperializmus korában az egyes országok az imperialista világrendszer láncszemei, és belső ellentmondásaik az imperializmus általános ellentmondásainak részei. Ezért azt a kérdést, hogy ebben vagy amabban az országban megértek-e a szocialista forradalom feltételei, előfeltételei — nemcsak az illető ország belső fejlődésének szemszögéből kell megvizsgálni, hanem az imperializmus rendszerében elfoglalt helyének szemszögéből is. A forradalom legelőször azokban az országokban megy végbe, amelyekben a legélesebbek a belső ellentmondások; ennek következtében ezek az országok az imperializmus leggyengébb láncszemei.
… A fejlődés belső és külső feltételeinek összességétől, a társadalmi ellentmondások élességétől és az osztályok erőviszonyaitól függ, hogy egy bizonyos történelmi időszakban mely ország az imperializmus láncának leggyengébb szeme. … Mint Lenin bebizonyította, a tőkésországokban végbemenő gazdasági és politikai fejlődés ütemének egyenlőtlensége az imperializmus korában a végletekig kiéleződik. Gazdasági területen az egyenlőtlenség abban jut kifejezésre, hogy egyes országok elébevágnak más országoknak, mégpedig nem sima, evolúciós, hanem ugrásszerű fejlődéssel. … Politikai téren az egyenlőtlenség arra vezet, hogy a szocialista forradalom politikai előfeltételei nem egyidejűleg érnek be minden tőkésországban.
… A kapitalizmus fejlődésének egyenlőtlensége az imperialista országok ellentmondásainak éleződésére, a világ felosztásáért indított harcra és imperialista háborúkra vezet. Lenin, figyelembe véve a megváltozott történelmi helyzetet, az imperialista államok közti, valamint az anyaországok és a gyarmatok, a munka és a tőke közti ellentmondások kiéleződését. 1915-ben azt a következtetést szűrte le, hogy lehetővé vált a szocialista forradalom győzelme kezdetben néhány, sőt egy, egymagában vett országban, és lehetetlen a szocialista forradalom egyidejű győzelme valamennyi kapitalista országban. … Ez a zseniális előrelátás igazolódott. A világkapitalizmus pilléreinek meggyengülése lehetővé tette, hogy a forradalmi erők először Oroszországban, majd számos más európai és ázsiai országban áttörjék az imperializmus frontját. … Így tehát a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet nem úgy megy végbe, hogy a tőkés rendszer egyidejűleg valamennyi országban összeomlik, hanem úgy, hogy egyes országok kiszakadnak a kapitalizmus rendszeréből. … Ebből következik, hogy a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet világméretekben szükségszerűen egy egész történelmi időszakot ölel fel.

… A történelmi materializmusnak azok a tételei, amelyek szerint az alap meghatározó szerepet játszik a felépítmény viszonylatában, a felépítmény visszahat az alapra s aktív szerepet tölt be, teljes egészében érvényesek a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet idején és a kommunista társadalomban is. A felépítmény szerepe ebben a korszakban megnő, mert a szocialista gazdaság nem spontán módon fejlődik, hanem tervszerűen, tudatosan épül, s építését a kommunista párt és a szocialista állam vezeti, amelyek tevékenységükben a társadalmi fejlődés objektív törvényeiről, a szocializmus és a kommunizmus építésének törvényeiről szóló marxista tanításra támaszkodnak. A kommunista párt vezető és irányító szerepet tölt be a szocialista gazdaság, valamint a rajta emelkedő szocialista felépítmény építésében és fejlesztésében. A párt vezeti a dolgozók kommunista nevelése és az emberek tudatában megmaradt kapitalista csökevények legyőzése érdekében végzett munkát. A párt fejleszti a szocialista ideológiát, irányítja a szocialista művészet fejlődését, és a tömegeket a kommunista erkölcs szellemében neveli.”

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

“A kapitalizmus motorja az élősködés 29. rész” bejegyzéshez 6 hozzászólás

 1. Itt a nagy dilemma!
  Jelenleg az imperialista világrend teljes válságát éljük.A fejlődés ugyan nem azonos minden országban,még az országok kvázi tömörülésén belül sem(EU),pedig egységes fejlettségre törekedtek,természetesen csak üres frázisként.Több ország,az EU esetében 27(!) ország tömörült ahhoz,hogy gazdasági egységes tömböt alkosson,mára pedig széthullóban van,válság válságot követ,amely feloldhatatlan a kapitalizmus mai szintjén,mert a vezető országok kihasználták (ják) a szegényebb, a szocializmus “béklyóitól” megszabadult országok piaci lehetőségeit,képzett munkaerejének termelőképességét,és ezt saját tőkéseinek javára fordították,miközben különböző szabályozással megszüntették a munkásosztály szervezettségét,megfosztották vezető erejétől,és a tőkés ideológiával fertőzték meg,osztották meg a dolgozó népeiket,megszüntetve a tőke elleni szervezkedés lehetőségétől!Ezen államok vezetését,kormányaitelnökeit jól fizetett vazalusaikká tették, a mérhetetlenségig lealjasították,és ezek vakon követtetik a néppel a tőke,az imperializmus útmutatásait,amelyekkel a nyomor,a szakadék szélére sodorták ezeknek az országoknak a népeit.Ma talán valóban foglalkoznak azzal,hogyan oldják meg a népek szociális fejlődését,ez a gondolat azonban csak pár épelméjű közgazdász,tudós gondolatai,amelyek a média tömeges,aljas lebutító kampánya miatt nem jutnak el a tömegekhez,a felszinen agresszív,egymás ellen,egymástól való elszigetelést célzó propaganda folyik szakadatlanul,besározva a nekik kicsit sem tetsző országok vezetését,az egész társadalmát.Mára ez a tendencia a katasztrófa szélére sodorta a Föld lakosságát,olyannyira,hogy lassan elkerülhetetlen lesz a lezuhanás!Óriási fegyverkezés folyik ismét,mert aki támaidni akar az azért,aki védekezni akar,annak pedig azért,közben az információktól elzárt tömegeket uszítják egymás ellen,és ezt világméretekben teszik!Nem elhanyagolható a vezető szerepe ebben azoknak az elenyésző létszámú,de a világot uralni akaró tőkések csoportjának,akik gazdasági,és politikai hatalmuk révén rátelepedtek a világ összes népére,de valójában láthatatlanaok,megnevezhetetlenek,és olyan mítoszt teremtettek mindenki előtt,hogy nem is léteznek,de hatalmuk megkérdőjelezhetetlen.
  Ezekről csak néhány,az elszigetelés alól néha kibújni tudó egyéni médiákból hallunk,néha mese,rege formájában,amelyek közül nagyon sok az álhír,a megtévesztés,és az állítólagos ellenállásba a dolgozókat a legkevésbé sem vonják be,és az így hatástalan,ráadásul aranykorról álmodnak a tőke ellenében.
  Ezek célja nevesítve is vannak,úgymint egészségben gazdagságban,jólétben élő emberek társadalmát vizionálják,ahol dúl a szeretet,és a közösségi munka,amit már a kommunizmus megteremtésére hivatott elmélet is meg akart valósítani,tehát ez már a szocializmus célkizűzése volt,amit az utópista szocialistáktól vettek át,de ugyanakkor a mai “aranykor” hirdetők nyiltan támadják a volt szocializmus megélt valóságát,a szocialista-kommunista eszméket,baloldali társadalmat hirdetnek baloldaliság nélkül,ami egybevág a mai tőke céljainak,és éppen ezért ez a fából vaskarika,ráadásul szögletes,ami nem gurul,így kivezető utat sem találhatnak!!

  1. stefimrich szerint:

   2020-09-14 – 07:26
   ” éppen ezért ez a fából vaskarika,ráadásul szögletes,ami nem gurul,így kivezető utat sem találhatnak!!
   Viszont a lejtőn nrm gurul le .
   .
   .
   .
   Bocs de nem hagyhattam ki .

 2. “A kapitalizmus elvezet(het) az emberiség kipusztulására”
  a kommunizmus és szocializmus építése biztosan, így meg is bukott.
  A kapitalizmus tönkre tehet esetleg egy országot, de az emberiséget soha.
  További kellemes magömlést minden br,lakónak, ha sikerül még arra
  a kis időre.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .