A kapitalizmus motorja az élősködés 28. rész

A kapitalizmus motorja az élősködés 28. rész
A vállalkozó képesség ereje
A kizsákmányolás a kapitalizmusban röviden és egyszerűen jog a törvényes élősködésre!!
A tőkés törvényesen kisajátítja a proletárok által munkával termelt értéktöbbletet élősködés céljából!
A kapitalizmus a vállalkozás, a szolgaság, az élősködés szabadsága miatt hatékony, ámde embertelen!
A kapitalizmus és a fasizmus édestestvérek!

A tőkés „EMBERT” a kapitalizmus körülménye teszik embertelenné!

Aki nem dolgozik, az ne is egyék! Ez legyen az ember erkölcse! De a kapitalizmus erkölcse nem ez!
A kapitalizmus erkölcse a felsőbbrendűként élő tőkések joga az élősködésre!

*

A vállalkozó képesség ereje

Amíg elégtelen a létfeltételek termelésének mennyisége, az emberiség nagyrésze csak vegetál (azért dolgozik, hogy holnap is tudjon dolgozni) és nagy a küzdelem az életbennmaradásért, addig a vállalkozó szellem és a spekuláció törekszik felülkerekedni a munkával szemben és élősködővé válhat, és ha lehetősége van rá, mindenképpen élősködővé válik. A kapitalizmusban mindenképpen felülkerekedik a vállalkozó szellem a spekulációval karöltve a munkával szemben és totális hatalomra jut és megosztja a társadalmat vállalkozókra és dolgozókra.

Marxista filozófia alapjai: „… A szocialista forradalom feltétlenül a dolgozó tömegek és a kizsákmányolok közti osztályharc kibontakozására vezet. A kizsákmányolok ellenállásának erőszakos elnyomására használt módszerek azonban összekapcsolódhatnak a burzsoáziának, a burzsoázia ismereteinek a szocialista gazdaság építése érdekében történő felhasználásával. Lenin a burzsoázia ilyen „felhasználását” úgy tekintette, mint a proletariátus osztály harcának egyik formáját az átmeneti időszakban. Lenin szükségesnek tartotta, hogy a burzsoázia és a burzsoá szakemberek tudását és tapasztalatait a szocialista építés szolgálatába állítsák. … A proletariátus diktatúrája — tanította Lenin — nem az osztályharc befejezését, hanem új formákban történő folytatását jelenti.
… Az osztályharc elkerülhetetlen a kapitalizmusból a szocializmusba való átmeneti időszakban, de a harc élességének foka és formái igen különbözők lehetnek … Lenin hangoztatta, a megdöntött burzsoáziát még hosszú ideig erőssé teszik nemzetközi kapcsolatai, felhalmozott javai, nagy tapasztalatai és ismeretei.”

Amíg az antagonisztikus társadalmi osztályok – a kizsákmányolók és a proletárok – kialakulásának feltételei megvannak, az osztályharcot nem lehet elkerülni; a szocializmussal az emberiség a társadalmi katasztrófákat megspórolhatja és megmenekülhet a kipusztulástól; ellenben a kapitalizmussal elkerülhetetlen az emberiség pusztulása; a szocializmus a kapitalizmussal ellentétben a társadalom törvényeit tudományosan kutatja és felhasználja. Az emberi társadalomban, amíg kevés a létfeltételek mennyisége, mindenképpen a megosztottságra hajlamos, ezt nem lehet elkerülni. A Szovjetunió ez ellen küzdött, ezért kellett a kíméletlen diktatúra a kizsákmányolás tendenciáinak fékentartására; az elmaradottság, a létfeltételek elégtelensége miatt szükség volt az erőn felüli iparosításra, az erős kapitalista világgal szemben a Vörös Hadseregre.

Marxista filozófia alapjai: Az új társadalmi rend, a szocializmus győzelme … szükségszerű jelenség, amely az egész megelőző társadalmi fejlődés lényegéből fakad, az egész világon okvetlenül végbemegy; ennek a jelenségnek oka a társadalmi fejlődés belső törvényszerűségeiben gyökerezik.

… Az osztályok alapvető érdekei meghatározzák az osztályok viszonyát az uralkodó termelési módhoz, a fennálló társadalmi és államrendszerhez. Az antagonisztikus osztályok hol nyílt, hol leplezett harcot vívnak a fennálló termelési mód és az arra épülő rend megőrzéséért vagy megsemmisítéséért. Az antagonisztikus osztályok elszánt harcán át valósul meg a társadalom előrehaladó mozgása, az egyik társadalmi alakulat felváltása másik, magasabb alakulattal.
… az osztályharc vezet az önmagukat túlélt intézmények szétzúzására, a gazdasági életnek a társadalom fejlődését gátló elavult formái felszámolására, tehát az osztályharc lendíti előre a történelmet. Mint tudjuk, a marxista dialektika feltárta, hogy mindennemű fejlődés forrása az ellentétes erők és tendenciák harca. Az osztálytársadalomban a dialektikának ez a törvénye az osztályharcban érvényesül.

… A szocializmusban a történelem során először válik lehetségessé, hogy az ember egyre fokozódó mértékben irányítsa a társadalmi folyamatokat, és az egész társadalom érdekében tudatosan felhasználja a törvényeket. A szocializmusban a nép birtokol minden jelentős termelési eszközt, a nép kezében van az egyre nagyobb szerepet játszó tudomány, és ez lehetővé teszi sok természeti véletlen esemény pusztító hatásának kiküszöbölését. A szocializmusban a természet felismert fejlődéstörvényei és a termelés hatalmas technikája arra szolgálnak, hogy az ember úrrá legyen a spontán erőkön, s e törvényeket meg a technikát a nép érdekében használják fel.

… Minden alapvető társadalmi változás legmélyebb mozgatóereje a termelőerők fejlődése, különösen a termelés technikájának tökéletesedése. … Ha a gazdaságra, az alapra az antagonizmus viszonyai és az általuk meghatározott osztályharc a jellemző, akkor a felépítménynek, amely az osztályok ideológiai viszonyait képviseli, természetesen vissza kell tükröznie ezt a harcot. … A tőkés társadalomban a gazdasági viszonyok elsősorban az uralom és alárendeltség viszonyai a burzsoázia és a proletariátus között. Ennek megfelelően a felépítmény is az osztályok antagonizmusának ezeket a viszonyait tükrözi. Az ilyen társadalom felépítményében az uralkodó helyet az uralkodó osztályok szervezetei és eszméi — állama, joga, ideológiája — foglalják el, amelyek a dolgozó osztályok elnyomásával a fennálló rendet óvják és védelmezik. Éppen ezek a szervezetek és eszmék határozzák meg minden osztályjellegű társadalmi-gazdasági alakulat felépítményének jellegét, arculatát. Ezeket a szervezeteket és eszméket tartják szem előtt a marxizmus—leninizmus klasszikusai, amikor például a tőkés társadalom burzsoá felépítményéről beszélnek. A kapitalizmus viszonyai között azonban kialakulnak az elnyomott osztály eszméi és szervezetei, amelyek szintén az adott társadalom felépítményéhez tartoznak.

… A szocialista forradalom a kapitalizmusból a szocializmusba való átmeneti időszak folyamán oldja meg a társadalom politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális átalakításának feladatát. Az átmeneti időszak a proletariátus politikai hatalmának megteremtésével kezdődik, és a szocialista gazdaság győzelmével, valamint az összes kizsákmányoló osztályok felszámolásával, azaz a szocialista társadalom — a kommunizmus első szakasza — felépítésével fejeződik be.
… A társadalom gazdasági szerkezetét az átmeneti időszak folyamán az jellemzi, hogy a gazdaságban több szektor áll fenn. A proletariátus diktatúrája államosítja a nagyipart, a bankokat, a közlekedést, és ilyen módon megteremti a gazdaság szocialista szektorát, amely kezdetben nem foglal el uralkodó helyzetet az egész népgazdaságban. Mellette tovább élnek a gazdaság kapitalista szektorának maradványai, a kisiparosok, a kézművesek és a parasztok kisárutermelő gazdasága, valamint helyenként még a patriarchális naturális parasztgazdaság is. Az átmeneti időszak folyamán a több szektort magában foglaló gazdaság átalakul egyöntetű szocialista gazdasággá. Ennek az átmenetnek vezető ereje a proletariátus diktatúrája, amely szüntelenül szélesíti a szocialista szektort, és bevonja a tömegeket a szocializmus építésébe.
… A gazdaság különböző szektorai mögött osztályok állnak. A társadalom osztályszerkezetét a kapitalizmusból a szocializmusba való átmeneti időszakban három osztály: a munkásosztály, a dolgozó parasztság és a burzsoázia létezése jellemzi. Az átmeneti időszak alapvető osztályai: a munkásosztály és a dolgozó parasztság; e két osztály kölcsönös viszonya határozza meg a társadalom fejlődését, előrehaladását a szocializmus felé. A burzsoázia a legfontosabb termelési eszközök államosítása után a nem alapvető, másodrendű osztály helyzetébe szorul, amelyet a szocializmus építése során teljesen felszámolnak.
… A munkásosztály a szocialista forradalom győzelme következtében uralkodó osztállyá lesz, és gyakorolja a társadalom állami vezetését. A szocialista vállalatokban a munkásosztály mentes a kizsákmányolástól. Mindaddig azonban, ameddig fennáll a gazdaság magánkapitalista szektora, a városi és falusi munkások egy részét kizsákmányolják, ám a kizsákmányolást a szocialista állam törvényei korlátozzák.
… A dolgozó parasztság a kapitalizmusból a szocializmusba való átmeneti időszakban az olyan kismagántulajdonosok osztálya, akik megszabadultak a földesúri kizsákmányolástól, de még nem teljesen mentesek a kulákok és kereskedők kizsákmányolásától.
… A munkásosztály és a parasztság szövetségének nem az a célja, hogy örökössé tegye, hanem hogy megszüntesse az osztálykülönbségeket, és a termelőszövetkezet révén szocialista módon átalakítsa a parasztságot. Ezért a szocialista építés meghatározott szakaszán a munkás-paraszt szövetség megszilárdításának szükségszerű feltételévé válik a parasztság rátérése a szövetkezés útjára.

… Az anyagi javak termelésének folyamatában a dolgozók termelik meg és termelik újra a társadalom anyagi életét, ők azok, akik tökéletesítik a termelési eszközöket, termelési tapasztalatokat gyűjtenek, s ezáltal létrehozzák a tudományba technika és a művészet fejlődésének alapját.
… A szocialista Szovjetuniónak … két évtizednél is kevesebb idő kellett ahhoz, hogy felépítse elsőrendű szocialista iparát, a gépesített, nagyüzemi szocialista mezőgazdaságot, és végrehajtsa a kulturális forradalmat. S mindez az ellenséges kapitalista környezet rendkívül nehéz körülményei közepette történt.
… A szocializmusban a néptömegek a történelem során először válnak a társadalom tudatos teremtőivé. A szocialista rend lépésről lépésre bevonja az egész lakosságot, az egész társadalmat a tudatos történelmi alkotó munkába.”

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

“A kapitalizmus motorja az élősködés 28. rész” bejegyzéshez 4 hozzászólás

 1. Putyin kinyilvánította Oroszország teljes függetlenségét a Rothschild által ellenőrzött amerikai dollártól !!!
  /NIF 2020.09.11./

  “Egy tavalyi a kormány vezető munkatársaknak tartott rendezvényen Putyin a következő gondolatokat közvetítette:

  „Azt mondták, hogy nem tudjuk megtenni, azt mondták, hogy megsemmisítenek minket, a válaszom erre:

  „ A jövő generációink úgy születnek, hogy nem lesznek Rothschild láncok se a csuklójukon és se a bokájukon.”

  “Ez a legnagyobb ajándék, amit nekik adhatunk.”

  Alekszej Kudrin orosz pénzügyminiszter is felszólalt az eseményen és dicsérte Putyin eredményét a Rothschildok elűzésében az országból.

  „Nem fognak csendben elmenni – mondta Kudrin. – De bebizonyítottuk, hogy lehetséges.“

  “A legnagyobb örökség, amelyet gyermekeinknek és unokáinknak adhatunk az nem az életben felhalmozódott pénz vagy más anyagi dolog, hanem a rabszolgaságtól való mentesség öröksége.”

  Azáltal, hogy a volt szovjet köztársaságok összes adósságát a világ központi bankjaival szemben teljesítve „ befizetve “ – Oroszország lett az első ország, amely kiszabadult az Új Világrend bankrendszerének zsarnoki szorításából.

  Putyin biztosította, hogy az oroszok jövő nemzedékei ne éljenek adósság rabszolgaságában a globalista kabalával szemben. Magától értetődik, hogy a Rothschild banki emberei az orosz gazdaság nyakába egy kötött hurok volt. Amint megszorul a csomó, a gazdaság küzdeni fog és meg fullad.

  A Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank 1944-es alapításuk óta fontos szereplők voltak a globális gazdasági környezetben. Ezek a nemzetközi banki szervezetek, amelyeket a hírhedt Rothschild bankcsalád magánkézben tart, nyomást gyakorolnak a nemzetekre, hogy deregulálják pénzügyi szektorukat, hogy a magánbankok kifoszthassák a gazdaságukat.

  Amint a kormányok kénytelenek megmenteni deregulált pénzügyi szektorukat, az IMF vagy a Világbank összeállítja a központi bankárok és pénzügyminiszterek által titokban kidolgozott hitelcsomagot, amely aláássa nemzeti szuverenitásukat, és arra kényszeríti őket, hogy megszorító politikát folytassanak, amely károsítja a munkavállalókat, a családokat és a környezetet.

  Oroszország volt az első, amely felismerte a rabló, cselszerű munkálatokat és saját erőből képes volt ellene cselekedni. Keményen dolgoztak a pénzügyi függetlenség megszerzéséért, és ma már szinte befejezték a Rothschild által ellenőrzött bankok kitelepítésének folyamatát az országukból.

  Hazánkban Putyint a fő sodratú médiának köszönhetően nem sokan szeretik. A kormány számtalanszor fenntartásokkal kezeli az orosz megnyilvánulásokat ez valószínű hogy politikai meggondolásból vagy a még mindig a globalista függőségi viszonyai miatt. Putyin még az elnöksége elején prioritássá tette Oroszország társadalmi, szellemi és gazdasági egyesítését.

  Elrendelte a Rothschild által támogatott oligarcha, Mihail Hodorkovszkij letartóztatását, aki Rothschildot, Henry Kissingert és Arthur Hartmant választotta a Nyílt Oroszország Alapítvány igazgatóinak. Erről a magyar nagy nyilvánosság igen keveset tud vagy nem ismert számára.

  Az elmúlt év elején Putyin emlékeztette kabinetjét, hogy a legnagyobb feladata a Rothschildokkal és a globalista bankárokkal való foglalkozás lesz, hogy egyszerűen “nyakon ragadja és kidobja Oroszország hátsó ajtaján”.

  „A világ nem az övék és nincs menlevelük arra, hogy azt tegyenek, amit akarnak. Ha nem teszünk ennek a kihívásnak eleget, akkor más problémák merülnek fel. Nem fogjuk hagyni magunkat megfélemlíteni .”

  Nemzeti InternetFigyelő (NIF)
  https://internetfigyelo.com/putyin-kinyilvanitotta-oroszorszag-teljes-fuggetlenseget-a-rothschild-altal-ellenorzott-amerikai-dollartol/

 2. A múltkor azt írtam,hogy valami komoly oka van Navalnij nem orosz megmérgezésének!Rá egy nappal a bajor külügyminiszter bejelentette,hogy bizonyosan az oroszok,Putyin mérgeztette meg!
  És milyen igaz!Putyin kibaszta a Rohtschildokat,erre megmérgeztették Navalnijt,hogy legyen miért újabb szankciókat bevezetni Oo.-val szemben!
  Persze,Oo. kilépése a rendszerből nagy csapás,és a rabszolgaság fenntartására mindenre képesek,még a “saját” ember sem drága!
  Nem beszélve arról,hogy az USA szenátusában 10 szenátor sürgősen követeli,hogy Ukrajnát vegyék fel az USA szövetségeseinek listájára!Hogy bevonulhassanak “hivatalosan” is az orosz határra,és fenyegethessék Oo.-t!Aljasság!

 3. A 21.században – más formákkal megtűzdelve – de újra a monopolkapitalizmus és a fasizmus ko-
  rát próbálják reánk erőltetni. Maradt a “magántulajdon szentsége ” s annak megvalósítója a ki-
  zsákmányolás, de ezt különböző lózungokkal illetve azok keresztény eszmei színezéssel , próbál-
  ják a hatalmon lévők elkenni/eltakarni. A kapitalista rendszer ciklikus válságait – ezek történelmi
  tények – “kábító-ijesztő ” propagandával tuningolják, egyúttal elfedik a Civid-19 víros rémtette-
  inek hamisított dolgaival. ….. A kormányok ( szavakban néppártiak, tetteikben N E M !)
  …. A hatalmi viszonyok mindent a tőkések kezébe adtak, minden FONTOS TÖRVÉNYEK , a
  tőkések /oligarchák érdekében történtek, Magyarországon is , egészen az 1990-es évektől.
  A vírussal való “béka-egér harc” legutóbbi haditerve , tisztán megmutatja hogy ki és miért a
  fontos ebben az országban! Ezt a folyamatot , markánsan az elosztási viszonyok mutatják.
  Néhány friss magyar példa:
  – a nem termelő szférák (turizmus, szálláshelyek ) azonnali és kiemelt támogatása.
  – a túlfizetett képviselők és kormánytagok jövedelmeinek az átlagbér növekedés három-
  szorosát meghaladó jövedelem emelés , a politikai semmittevésért.
  ( Ez egyben azt is jelenti, hogy a versenyszférákban megtermelt jövedelem, csupán az
  ott biztosított növekedést tudja fedezni, az ettől nagyobb növekmény bértömeg forrása, a ma-
  gyar államadósság további növekedése. Ebben még az is a szemétség kategóriájába tartozik, amely -tévesen – azt hirdeti: a magyar államadósság “minden magyar emberre ” 3.2 millió-
  forintot jelent! Ez hazugság. Az adósságot az ellopott/felhalmozott vagyonok szerint kell fejkvó-
  tázni. ….)
  Az inflációt, több elem mellett, az ár-bér spirál közgazdasági tények mozgatják, a kereslet-kí-
  nálat törvényén át. Ami azt jelenti: ha több a fogyasztásra felhasználható jövedelem, és a rend-
  szer ciklikusságával csökken az árú termelés, akkor bekövetkezik az árnövekedés amely szintén a
  társadalmi rétegek közötti SZAKADÉKOT növeszti úgy, hogy a pénz (forint ) folyamatos leértéke-
  lését produkálja. Ez a folyamat , az elmúlt 30 évben a magyar nép millióinak elszegényedését okozta , és okozza mind a mai napig !
  – a rész munkaidőben foglalkoztatott dolgozók bére ténylegesen csökkent, a pályázati
  “adományok ” elégtelenek . A magyar gazdaság – három évtizede – nem termel annyi jö-
  vedelmet, amely képes lenne ezt a 10 millió alatti lakosságot SZERÉNYEN eltartani.
  Ugyanakkor: a szűk réteget képviselő oligarchák , kiszolgálóikkal együtt: dőzsölnek a jó-
  létben ! …. Tudjuk , még emlékszünk reá amikor a szocializmusban a MAGYAR IPAR és
  MEZŐGAZDASÁG nem csak az ÖNELLÁTÁST TUDTA BIZTOSÍTANI, de még exportra is
  termelt ! …. Napjainkban újra oda juttattak a ” tőkés restaurátorok” ahol a horthy-rend-
  szerben és az azt megelőző királyságokban voltunk : alapanyagot szállított nyugatra OLCSÓN , és
  feldolgozott árukat importált DRÁGÁN . …. Ezeknek a társadalmi- gazdasági folyamatoknak a
  következményei voltak – a háborúkkal együtt – a “magyar fizetőeszközök ” hiperinflációi !
  ….. Sajnos, most is ezen az úton haladunk ! Miért hagyjuk hogy így legyen ?!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .