Vita? – vagy több annál!

Kapott a balrad.ru egy e-mailt. Benne egy igen tekintélyes méretű anyagot! Olyan tekintélyes méretűt, hogy csak folytatásos sorozatban tudjuk közölni. MINŐSÍTENI NEM KÍVÁNJUK, azt tegyék meg az olvasók.

Íme az első rész:

 

Vitairat: A SIÍTA-SZUNNITA ellentét a Hit Gyülekezetében

[idézet eleje] ”Nem feudális jellegű vagyon a Hit gyülekezetéé. […] A Hit gyülekezetének a vagyontömege az a hívőknek szolgálata, munkája, adakozásának az eredménye” [idézet vége] – Németh Sándor vezető lelkész – 2020. június 13.-ei „Élőben Németh Sándorral” című adás.
Forrás: 1:34:40→ 1:35:11-ig.

Bevezető

Újjászületett keresztényként nem célom szétverni Isten munkáját, de nem mehetek szó nélkül azok mellett a folyamatok mellett, amik az elmúlt öt évben a Hit gyülekezetében teljességre jutottak. A koronavírus okozta leállások felszínre hoztak egy sor olyan problémát, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy változtatni lehessen ezen a kedvezőtlen tendencián. Nem bomlasztani akarok, de a hanyatlás oka nem Bartus László, ő csak külső kártevő. Ami belülről pusztít, és számolja fel az ébredést, azt én a síita – szunnita ellentétpárral tudom leírni. Kezdetnek nézzük meg a történelmi tényeket!

I. rész – A forrás

Mi volt az iszlám világ két fő irányzatának, a síita és szunnita ágnak a kialakulási oka?
Amikor Mohamed, az iszlám megalapítója Kr.u. 632-ben meghalt, nem volt kérdéses, hogy csak Mohamed leszármazottai közül kerülhet ki a fő vallási vezető, a kalifa. Mohamed leszármazottai szó szerint értelmeztek mindent, amit Mohamed hirdetett, vagy leírt. Mohamed halála után három rokona ült sorban a kalifai székbe, de gyorsan meg is ölték őket. A konfliktus oka az volt, hogy Mekka befolyásos kereskedőcsaládjainak nagy hasznára volt az új vallás, az iszlám, és látták annak előnyeit, de ők nem szó szerint értelmezték a Koránt, hanem mazsoláztak benne, és ami nehéz volt nekik belőle, azt elhagyták. Ezzel a tendenciával Mohamed leszármazottai szembefordultak. Ne feledjük: Mohamedet a gazdag kereskedőcsaládok űzték el Mekkából, ezért futott Medinába 622-ben. A kereskedelemben a tehetség döntött, a piac rögtön kiszórta az alkalmatlanokat. Mekka kereskedőcsaládjai ezért a kalifai széket is birtokolni akarták, hogy a kereskedelemben hasznosítsák az új vallást. De a kalifai székben a vér szava diktált: aki Mohamed véréből való, annak mindig igaza van, mégha tehetségtelen is. A szembenállás oka nagyon is gyakorlatias volt: a mekkai kereskedőcsaládok egy olyan iszlámban gondolkodtak, amelyik rugalmas, és meghódít nekik újabb piacokat. Ezért nekik útjukban állt a mohamedi vérvonal, ők az érdemei alapján sikeres vezetőt akartak a kalifai székben látni. A negyedik kalifát, Alit, aki Mohamed veje volt, a Bagdadból Arábia felé vezető úton Kerbala városa mellett kísérőivel együtt lemészárolták. Ettől fogva nem Mohamed leszármazottai lettek a kalifák, hanem azok, akik rátermettségükkel megszerezték ezt a címet.
Kerbala után az iszlám kétfelé ágazott. Akik Mohamed vér szerinti öröklésében hisznek, azok azt mondják magukról: S’ía Ali (Ali pártján állok), vagyis síita vagyok. Akik pedig az érdem alapján történő kiválasztásban hisznek, azok pedig a szunniták.
Én átvitt értelemben fogom használni a két szót: ha síitá-t írok, akkor a vér szerinti öröklésre utalok; ha pedig szunnitá-t, akkor az érdem szerinti vezetésre gondolok. Lényeg: a hatalom.

II. rész – Nem feudális vagyon – hitbizotmány – a gyülekezeti vagyon

Jogosan merül fel a kérdés: hogyan jön a kereszténység teljes evangéliumot hirdető ágának legsikeresebb európai gyülekezetének életébe az iszlám alapvető ellentétpárja? A válasz a következő: a Bibliában a 40 a megpróbáltatás száma. 2019. május 26.-án 40 éves lett a gyülekezet, és ezzel eljött a megpróbáltatás ideje. A Hit gyülekezete most érte el szakítószilárdságának a végpontját. Az ébredés ma idehaza Kerbalához ért: most dől el, hogy érdem szerint választott vezetéssel megy e tovább a gyülekezet, vagy a vér szerinti öröklés fog dönteni. Tovább marad-e az alapító dr. Németh Sándor és családjának hitbizotmánya a gyülekezet, vagy pedig ő háttérbe vonul, és teret enged más tehetségeknek is.
A konfliktus okai a következő tények:
– dr. Németh Sándor és családja mellett 12 másik vezető és/vagy családtagjaik lefedik az összes olyan vezetői pozíciót, amiből a gyülekezet anyagi bázisai állnak;
– Ezekben a családokban a jól fizető pozíciók őrzésén keresztül a gyülekezet feletti hatalom is öröklődik;
– nem a tehetség alapján jutnak bizonyos fiatalok állásokhoz, hanem leosztott lapok vannak;
– minimum 6 alapítvány köthető a gyülekezethez, de ezek gazdálkodása sem átlátható, mivel könyvvizsgáló nem hitelesíti őket;
– a gyülekezet elsöprő többségének fogalma sincs arról, hogy csak idehaza 26,232 milliárd Ft-os látható forgalma van a gyülekezet 58 cégének és ebből minimum 4 milliárdos éves nettó profitja;
– nem válik szét a gyülekezeti vagyon, és többeknek a magánvagyona.
– miközben erkölcsöt hirdetnek a gyülekezet színpadáról, addig a kormány legerkölcstelenebb lépéseit is maximum élcelődve említik, amivel a kisemberek szenvedését fokozzák, akiknek a hatalom ostora naponta a hátát szántja.
– megszűnőben a szolidaritás, a színpadról beletörődést, vagy együttmenetelést írnak elő a döbbenten hallgató tömegnek, akik már nem is bíznak abban, hogy a társadalmi igazságtalanságok ellen itt védelmet remélhetnek. Ezért a kormány jogtiprásai ellen a kisemberek már nem is számítanak a gyülekezet vezetésére, hanem csendben elszivárognak.
– a hatalommal való jó viszonyról a sikeres pályázatok mellett egyes cégek tagjegyzékei is ékesen tanúskodnak, de nem tudjuk, mit ajánlott a gyülekezet vezetése ezért cserébe? Még nagyobb gond, hogy erkölcstelen közszereplők a legfőbb vezetés családját belülről mérgezik.

A NER-lovagok hübrisze már-már zsinórmértékké vált egyes síita családok életvitelében.

III. rész – A lojality valódi oka

Mottó:1.§. A síitának mindig igaza van
2.§. Ha nem, akkor az 1.§. lép életbe
Ma a Hit gyülekezetében a síita vezetés a saját feleségeit/gyermekeit ülteti a sok kültagsági; beltagsági; igazgatósági; felügyelőbizottsági; és kuratóriumi székekbe. Mivel nem szunnita a vezetés, ezért nem az érdem dönt a vezetésre történő kiválasztáskor, hanem a Németh Sándorhoz való feltétlen hűség, ezért megszűnt a tehetséges emberek feláramlása a vezetésbe, és a kör bezárult. De a hűség elvtelenné válik, ha a megélhetés alapja a kegy. Itt már nem a teljesítmény dönt, hanem a lojality: nem tenni kell itt, hanem passzívnak lenni, és akkor élhetsz a rád testált javakból. Azok a vezetői családok, akikben 1998 óta Németh Sándor lelkész megbízik, a vezetésből kirobbanthatatlanok. Síita dinasztiák nőttek ki, ahol egymás kezét fogják az alapítványok kuratóriumaiban, a cégek vezetőségeiben, és minden cég bevételének az alapja a nyáj teje és gyapja, az egyszerű hívő fillérjei. A hívők tömege pedig hivatkozási alap a kormánynál: ha ennyien követik Sándor pásztort, akkor itt az igazságot hirdetik, aminek hirdetésére nem Péter-fillérek, hanem állami és EU-s pénzek milliárdjai jutnak. Ha a Hit Park színpadáról hirdetnek egy adott terméket/szolgáltatást, akkor a síitáknak garantált egy fix bevételi szint a szabadpiaci megmérettetés nélkül is. Ezzel a hívek vásárlásaikkal fenntartják a síita dinasztiák hatalmát a vezetésben. Csak annyi vérfrissítés van e síita dinasztiák közegében, amennyit e vezetők gyermekeinek vidéki gyülekezetekből választott menyasszonyai jelentenek.

IV. rész – A síita öröklés „rendje”

Mikor került felszínre a mélyben régóta húzódó konfliktus? 2018. október 20.-án, amikor Marilyn Hickey amerikai vendégprédikátor felhívta dr. Németh Sándor pásztor fiát, Németh S. Szilárdot a színpadra, és átadta neki a gyülekezet feletti szellemi hatalmat. Németh S. Szilárd felkenetése, hogy próféta, nem felel meg annak a 6 kritériumnak, amit maga Németh Sándor „A hit botránya” című könyvében (Patmos Kiadó,2001) felsorol a prófétai szolgálat ismérveinek:
1., Istentől kapott elhívása van;
2., Küldetése az Úrtól származik;
3., A Szent Szellemen keresztül kapcsolata van az Örökkévalóval;
4., Isten előtt áll és él;
5., Kijelentése beteljesedik;
6., Üzenetét élő szavakkal vagy írásban továbbíthatja Isten népéhez.
Zárójelben megjegyzem: édesapjának, dr. Németh Sándornak az életében és szolgálatában ezen ismérveket a gyakorlatban magam is gyakran megtapasztaltam, ezért járok már 20 éve a gyülekezetbe. Ezért is idézek most dr. Németh Sándortól [idézet kezdete]:
„Isten emberei szolgálatuk végén maguk is átitatódtak a kenettől, a SZTSZ-mel betelve próféták lettek” [idézet vége] Igen, ez így van.
De hol van több évtizedes hitéleti munka a majdnem 40 éves Németh S. Szilárd életében? Nem tisztem őt megítélni jogászként és gazdasági vezetőként sem. De szellemi vezetőként nem tett le semmi az asztalra. A vidéki gyülekezeti szolgálataim után Budapestre visszaköltözve több száz szolgálatom volt a budapesti Hit gyülekezetében, és egyetlen egyszer sem hallottam, hogy Németh Szilárd prédikált volna színpadról, vagy vezetett volna be egy imát, esetleg egy alkalmat, gyűjtést, vagy megtérésre hívást. Nem emlékszem rá biztonsági őrként, parkolóőrként, takarítószolgálatként, szendvicsgyárosként, büfésként, korrektorként, köszöntőszolgálatban, árusítópultosként, berendezőként, a Tikvában, gyermekvigyázóban vagy a technikusi szolgálatból sem. Ha mégis szolgált korábban a gyülekezetben, akkor ezúton bocsánatot kérek tőle, de abban biztos vagyok, hogy a színpadról sosem szolgált a nyáj felé.
Hogyan tudna betegeket gyógyítani egy ember, aki soha nem prédikált, s egyetlen tanítás sem fűződik a nevéhez? Hogyan lehet hiteles egy ember a gyülekezet élén, amikor le sem hajol az emberekhez, nemúgy, mint az apja? Hogyan lehetne pásztorlás nélkül valaki vezető, aki nem ismeri a hívők életének lényegi problémáit?
Ha Sándor pásztor felrótta anno – jogosan!- a Felház-mozgalom idején Orbán Gáspárnak, hogy nem lehet megtérésre hívni az embereket, és utána magukra hagyni őket, akkor ezt a mércét a saját házunk táján is alkalmazni kell. És ami a Felház esetében megállt – akik végül abbahagyták a hitéleti bohóckodást, és ezzel meg is szűnt a mozgalmuk-, az történne itt is a Hit Parkban, ha nem erre a szolgálatra felkent ember lenne a gyülekezet tulajdonosa. Mert nem hitéleti felkenetés történt 2018. október 19.-én Marilyn Hickey által, hanem a Hit gyülekezete feletti tulajdonjog szellemi átruházása, annak évi 26,232 milliárd Ft-os bevételével egyetemben. Ez a síita öröklés „rendje”, pedig ez szembe megy a Bibliával.

V. rész – Szunnita vezetők a nép aljáról

1945 után a szunnita vezetésű muzulmán országokban több olyan is akad, ahol nem monarchiák uralkodtak, hanem a rátermett emberből lett a vezető. Szaddam Irakban, Asszad Szíriában, Kadhafi Líbiában, Nasszer Egyiptomban. Nem kérdés, hogy diktátorok voltak, de a monarchiák tengerében le tudták cserélni az örökletes kiváltságokat érdem szerinti előrelépést lehetővé tevő szervezetekre. Ha a rátermett embereket a szunniták engedik felemelkedni, akkor a régi struktúrák összetöredeznek, és újak jöhetnek. A többi iszlám országban, ahol nem az érdem döntött, ott hatalmon maradtak az emírek, szultánok, királyok, sejkek és családjaik.
Ha nem engedi Hit gyülekezetének a síita típusú vezetése azt, hogy érdem alapján előrelépjenek az emberek, akkor abból oszlás lesz. Bábozhatnak maguknak a siíták a színpadról, és a sorokban ülő rokonok meg tapsolnak nekik, amíg az állami finanszírozás hátszele fúj, de amikor fordul a széljárás, akkor beüt a mennykő. Akkor derül ki, hogy túlméretezett kapacitások épültek fel, amikor a nyáj valódi vásárlóerejére lehet csak hagyatkozni, mert az állami finanszírozás – és hirdetésvásárlás- az utolsó időkben megszűnik. És mivel már évek óta sokkal többen mennek el a gyülekezetből, mint ahányan bejönnek az ajtón, fejre fog állni a finanszírozás. Emellett a nyáj összetétele is változik. A nyáj kezd leromlani, ami a bomlás első jele, és ha a fertőzés tovaterjed, akkor végül tönkremegy a munka. Ezt kell most elkerülnünk.
Nem vitatom, hogy sok tehetséges fiatal van a mostani vezetésben, de nem emlékszem egyetlen egy nyilvános állásajánlatra/pályázatra sem a Hetek újságból. Mikor lett megpályáztatva érdemi cégek vezetőségi széke? Az alapítványokban miért ugyanazon családnevek köszönnek vissza? Nyilván van mindenhol egy törzsgárda, de minimum 70 ezer ember jár, és ott vannak a határon túli magyar és más külföldi gyülekezetek is, vagyis bőven lenne merítési lehetőség, ha ez lenne a cél, de nem az.

VI. rész – Az elvándorló szunnita tömeg

A nyáj leromlását az is okozza, hogy sokan úgy érezték 2009 után, hogy a devizaválság idején nem nyújtott anyagi kapaszkodót neki a gyülekezet, ezért elmentek. Nem élelmiszersegélyre gondolok: hanem a cseléd/takarító/bolti eladó/segédmunkás – szinten felüli, társadalmilag is megbecsült állásokra. A gyülekezet több tucatnyi cégében jól fizetett állásokra csak a legritkább esetben keresnek nyilvánosan arra alkalmas embereket. Eközben viszont 2010-től a síita ifjak elkezdtek berepülni e cégek vezetésébe, hiszen zömük a ’80-as években született. De emellett egy magára hagyott néma sereg szivárog el lassan a gyülekezetből, akik nem jutnak előre a társadalomban, mert nem Budapestre születtek. Vidékről a kilátástalanság vagy a bizonyítási vágy miatt jöttek fel Budapestre, de hiába tanultak, csak albérletről albérletre járnak, és érdemi segítséget a gyülekezet vezetésétől nem kapnak. Ők nem a tehetségüknek, és szorgalmuknak megfelelő munkahelyeken vannak, mert a nepotizmus rendszerében esélyük sincs előrelépni, hiszen keresztényként ők komolyan veszik, hogy nem adják el a lelküket a hatalomnak egy tál lencséért. De közben ők a gyülekezeti szolgálatok derékhada, rajtuk áll vagy bukik az adott napon a szolgálat, ami most már nyilvánvalóan repedezik. Ezek a szunniták kezdtek elmenni a gyülekezetből, nyilván komolyan vették Sándor pásztor szavát, hogy nem egyháztagság által üdvözülünk. Látták, hogy itt nem osztanak lapot nekik, ezért elvándorlásukkal erősítik a vallási konkurenciát. Ide merem írni: zömében fehér, tanult, okos és szorgalmas emberek, akik esélytelenek a jelenlegi síita vezetés uralta struktúrában.

VII. rész – Vissza Luther örökségéhez!

A személyi kapcsolati hálók megfojtják az új tehetségek felfelé mozgását, merevvé teszik a struktúrát és a befolyó pénzek feletti ellenőrzést kizárólagosan Sándor pásztor körébe utalják.

Németh Sándor milliárdos vagyonára nem vonatkozik az adómentesség ...

Ez rendben van egy gazdasági vállalkozásban, de nem az egyházban. Sándor pásztor maga mondta: nem feudális a gyülekezet vagyona, tehát nem is apáról fiúra öröklődik sem a gyülekezet, sem annak cégei. De most nem válik el a magánvagyon és a gyülekezet vagyona egymástól, lényegében ebbe kapaszkodik Bartus László támadása is. Már csak a hatályos jogrend szerint is: ha egy épület felújításán, tereprendezésén gyülekezeti tagok társadalmi munkában dolgoztak akár csak egy napot is, akkor az a gyülekezeté. Mert ha egy társadalmi munkára a Hit Parkban, a gyülekezet nagyszínpadáról hívtak fel, akkor joggal gondolta mindenki, aki oda segíteni elment, hogy a gyülekezeté lesz a végtermék, nem egy családé. Ha jelenleg nem az, akkor vissza kell származtatni a gyülekezetnek az adott vagyontárgyat. Azt pedig az állam sem tűri el – egyébként jogosan!-, hogy a gazdasági vállalkozások társadalmi munkának álcázva építkezzenek, mert ez csalás, lásd 2012. évi C. törvényt, a Btk.-t.
Luther Mártonról olvasok a friss Hetekben, de ma nincs érdemi presbitérium, ami volt a protestánsoknál Luthert követően. A reformáció kitörésének egyik oka a reneszánsz főpapság fényűzése és ennek nyomán beállt erkölcsi hanyatlás volt, és ennek ellenpontozásaként a reformáció kialakította a világi presbitériumot, amely anyagilag ellenőrizte a lelkészeket. Ma a Hit gyülekezetében nincsenek anyagilag tőle független vállalkozók a presbiteri székekben.

A JAVASLATOM:

1.., dr. Németh Sándor vezető lelkész vonuljon a háttérbe egészségügyi okokból, és kizárólag szellemi vezető legyen a továbbiakban.
2., Valódi protestáns presbitérium felállítására van szükség, országosan összeválogatott gazdasági vezetőkből.
3., A Németh-család és a többi pásztorok családi vagyonai és a gyülekezeti vagyon szétválasztása elengedhetetlen.
4., Határozzák meg, hogy egy pásztor és családtagjai mennyi tisztséget tölthet be a gyülekezetben.
5., Menedzserszemlélet a gazdasági vezetésben. Előterjesztések, jegyzőkönyvek, visszaellenőrizhetőség, revízió, önkontroll.
6., Nyilvánosan meghirdetett pályázatok útján kell a gazdasági vezetőket kiválasztani a gyülekezet cégeinek az élére
7., Az alapítványokban ne legyenek benne a pásztorok családtagjai.
8., Tételesen bemutathatná a Hetek egy sorozatban, vagy akár egy Új Exodus-szám, hogy milyen cégekből álló vállalatcsoportja is van valójában a gyülekezetnek. Mutassák be portrékban azokat a tehetséges embereket is, akiknek ezt köszönhetjük.
8., Minden év végén a Hit Parkban a december 24.(karácsony) és 31.(szilveszter) között egy zártkörű alkalmon olvassák fel a gyüli összes cégeinek és alapítványainak pénzügyi gazdálkodásának sarokszámait! (Ez nem ördögtől való, mert én még emlékszem, amikor az Orbán Viktor első kormányzása alatt volt ilyen alkalom, talán 2001 vagy 2002 szilveszterkor.)
Amennyiben a fentiek bekövetkeznek, akkor a szolgálatok megújulnak, és visszaáramlik ide a sok tehetséges ember. Mert ha a vérfrissítés elmarad, a belterjesség tovább nő, akkor a farizeusok szerzete fogja várni a Hit gyülekezetében is Jézus Krisztus második eljövetelét.
Áldjon meg tégedet az Úr!

Írta: Orbán Tamás Péter
Budapest, 2020. június 19.

Folytatjuk…

Címzett: A Balrad.hu adminisztrátora részéte balradl3@ gmail.com
Targy: Engedélyezési nyilatkozat
Dátum: 2020. augusztus 21.

Tisztelt Cím!
Alulírott Orbán Tamás Péter írásaimnak a balrad.ru blogon való közzététele érdekében az alábbi nyilatkozatot teszem:
Az áItalam írt vitairat: “A síita-szunnita ellentét a Hit Gyülekezetében” teljes mértékben a saját
munkám, és saját adatgyűjtésemre támaszkodik.
Az általam írt vitairat a “A síita-szunnita ellentét a Hit Gyülekezetében” pénzügyi melléklete teljes mértékben a saját munkám, és saját adatgyűjtésemre támaszkodik.
Ezennel végérvényes és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a balrad.ru blog ezen iratokat a weboldalán megjelentesse.
Az írásokban található álláspontok kivétel nélkül az enyémek, ahogyan az esetleges tévedések is.

kmf.
Orbán Tamás Péter
Budapest
orbqn777@gmail.com

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

“Vita? – vagy több annál!” bejegyzéshez 3 hozzászólás

  1. Ez egy kb. négyszáz éves gond, kicsiben. Most találtatott egy könnyen megvezethető, számos törésvonal által szabdalt apró csoport, ahol egy távoli problémát be lehet mutatni, mintha bármi kapcsolódása lenne ehhez a „lelki Izraelhez” (a B-R esetében: álproblémához). Be lehet hozni a síita és szunnita szembenállást, még ha szimbolikusan is, és ki lehet alakítani némi ellenérzést az előbbi képviselőivel szemben (pszichológiai eszköz). Lehet hivatkozni Lutherre, miközben már eleve Kálvin útjának elágazásairól van szó, bőséges amerikai (és cionista) kapcsolódással. Lehet vitatkozni a hatalom és a pénz újraelosztásáról, miközben annak tetteiben, aki Isten által kiválasztott és küldetést teljesítő (protestáns) kereszténynek érzi magát a predesztináció szellemében, világosan ott kellene lennie Jézus mondata következményeinek: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és kövess engem.” (Mt 19:21)
    Az élet furcsa fintora, hogy ilyeneket mégis inkább a katolikusok és az ortodox keresztények között találunk. Pedig Jézus állítólag kijelentette: „Bizony, mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába.” (Mt 19:23), illetve: „Sőt azt is mondom nektek: »Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni.«” (Mt 19:24)
    Ezek szerint a hitgyüli teljes vezetése jó eséllyel a pokolra jut, és azok is, akik a pénzükért, hatalmukért marakodnak.

  2. Szégyen, hogy ez a bújtatottan a németh sátánt támogató szemét megjelenhetett itt! Ennek a féregnek nem háttérbe kell vonulni, hanem sittre vágni a baddájával együtt, ezt az eretnek söpredéket pedig feloszlatni. Nem szerecsenmosdatás kell, hanem ítélet, mégpedig végleg elítélniazokat, akik károkat okoztak az országnak, a Nemzetnek, akarattal tettek tönkre családokat, megtévesztett embereket, nyíltan rabolhattak el és tarthattak és még mindig tartanak fogva gyermekeket, fiatalokat. Aki némneth sátánt a bűneiből mosdatja, ugyanolyan bűnös, mint a szekta többi vezetője. Én mnég ezt is keveslem, de a Btk. tiltja, hogy nyíltan elmondjam, mit gondolok róluk.

Hozzászólás a(z) Báder András bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .