Károg a karón a varjú!

Kentaurbeszéd – Magyar Bálint: Lengyel, magyar – két jómadár…

Nálunk nem az oligarchák ejtették foglyul az államot, hanem egy politikai vállalkozás ejtette foglyul a gazdaságot és az oligarchákat. A magyar maffiaállam nem más, mint a parazita állam privatizált formája.

Míg 1990 előtt a lengyel és magyar kommunista diktatúra elleni különböző ellenzéki stratégiákat vethették egybe az elemzők, addig ma e két országnak a demokrácia lebontásában fellelhető hasonlóságai vagy éppen különbözőségei képezhetik elemzés tárgyát. Kaczyński és Orbán kormányzását ugyanis nem véletlenül emlegetik együtt, mint az Európai Unión belüli két autokratikus kísérletet. Azonban míg Lengyelországban a hatalmi ágak szétválasztásának felszámolása és a hatalmi monopólium megteremtése még nem fejeződött be, nálunk a 2010-11-es sikeres autokratikus áttörést követően már a gazdaság, az önkormányzatok, a média, az oktatás és a kultúra területeit is bekebelező autokratikus berendezkedésnek lehetünk tanúi. A két rendszert többnyire azon az alapon rokonítják, hogy mindkettő a politikai intézményeken belüli fékek és ellensúlyok lebontására törekszik, kommunikációjukban hasonló ideológiai paneleket használnak. E két területen – és csak itt – a hasonlóság valóban szembeötlő.

Autokratikus kísérletük közös ideológiai paneljei a következők:
– Uralmukat nem egyszerű kormányváltásként, hanem egyfajta második, igazi rendszerváltásként definiálják. Szerintük erre azért volt szükség, mert a 1989-90-es békés, tárgyalásos és a jogfolytonosság alapján véghez vitt rendszerváltás valójában csak a régi és új elitek alkuja volt a nép feje felett, s ez indokolja jelenlegi – a liberális demokráciával szembeni – fellépésüket.
– A nemzet számukra inkább egy ideológiai közösség, mintsem autonóm polgárok közössége. Ebből merítik legitimitásukat, ennek alapján rekesztik ki a nemzetből, minősítik idegen érdekek képviselőinek a kormányzattal szemben kritikus polgárokat.
– Mindketten euroszkeptikusok. A “Brüsszel elleni küzdelem a nemzeti szuverenitásért” ennek sajátos formája, melynek alapját a Nyugat történelmi bűneit sorjázó sérelmi politika adja. Ezzel kívánják morálisan megalapozni az EU-t zsaroló, valójában bevétel-maximalizálást célzó politikájukat, s felmentést adni maguknak minden morális korlát alól. Így akarják arra kényszeríteni – a legutóbbi időkig sikerrel – az EU-t, hogy ne kérjék rajtuk számon se a hatalom kisajátítását, se pedig – Magyarország esetében – az EU-s források magáncélú, szervezett lenyúlását.
– A propaganda növelte “migránsellenes” hangulat kivételesen magas mindkét országban. Ezt a xenofób propagandát az aktuális politikai céloknak megfelelően egyéb, inkább félelem-, mint gyűlöletkampányok kísérhetik, kiegészítve homofób, rasszista, antiszemita panelekkel.

Mégis, ezen ideológiai panelek hasonlósága csak azt jelzi, hogy ezek különböző típusú autokratikus kísérletekben egyaránt használhatók. Lengyelország és Magyarország ugyanis a se nem demokrácia, se nem diktatúra közti autokráciák két különböző típusát képviseli. Míg az előbbi konzervatív autokráciának, addig az utóbbi patronális autokráciának tekinthető. Míg Kaczyński rendszere még csak az autokratikus kísérlet, addig Orbáné már az autokratikus berendezkedés fázisában jár. Lengyelországban alkotmányozó többség híján még nem következett be az autokratikus áttörés, vagyis a politikai hatalom monopolizálása, nálunk viszont 2010-11-ben már igen. Ennek két legfontosabb intézményi indoka a lengyelországi arányos választási rendszer és az osztott végrehajtó hatalom. A két autokratikus rendszer közti különbség meghatározhatja az ezek elleni fellépés eltérő módjait és esélyeit is. Lengyelországban a demokratikus rendszer még a jogfolytonosság keretein belül helyreállítható, míg Magyarország esetében ez erősen kérdéses.

De mik is a lényeges különbségek a két autokratikus rendszer között?
– Az ideológia szerepénél kezdve megállapítható, hogy a hasonló panelek ellenére Kaczyński egy értékkoherencia bázisán inkább ideológia-vezérelt, míg Orbán egy funkcionalitás-koherenciát követve ideológiaalkalmazó. Vagyis teljesen érdektelen, hogy az értelmiségi kritikai magatartás értékkoherenciát számon kérve akar-e a rendszer cselekedeteinek „ellentmondásaira” rámutatni, mikor annak cselekedetei nem érték-vezéreltek. Ez egyben rámutat a puritán Kaczyński és a pater familias Orbán motivációinak különbözőségére is. Míg az előbbit a hatalomkoncentráció és ideológiai indoktrináció, addig az utóbbit a hatalomkoncentráció és a családi, politikai klánjának vagyonosodása hajtja.

– Orbán uralmának patriarchális jellegéből adódik, hogy a fontos politikai és gazdasági döntések kikerülnek a formális intézményekből, és azokon kívül, az autokrata informális személyi környezetében születnek meg. A Fidesz, mint hatalmi centrum, mint valós döntéseket hozó és a hatalmon belüli verseny terepéül szolgáló intézmény nem létezik. A párt, amennyiben a tagjait nézzük, vazalluspárt, amennyiben funkcióját, akkor a rajta kívül született döntéseket a parlamentben legalizáló, transzmissziós szíj-párt.

Ezzel szemben a lengyel kormánypárt, a PiS, bár erősen kézben tartott, centralizált párt, de a politikai döntések születésének helyszíne is. Akinek valódi politikai szerepe van, az egyben a PiS vezetésében is pozícióval rendelkezik (hacsak alkotmányi tiltás nincs az adott funkciók együttes betöltésére). A Fidesz formális vezetésének politikai jelentéktelenségét mutatja például alelnökeinek névsora is. Miközben Orbán autokrataként a hatalmi ágak szétválasztását számolja fel, addig gondosan ügyel arra, hogy hatalmi gépezetében a hatalmi „ágak”, erőforrások ne kapcsolódhassanak össze: senki nem rendelkezhet egyszerre a pártháttér, a végrehajtó hatalom, a meghatározó gazdasági- vagy média potenciál kombinációival.

– Orbán rendszerének elitje nem rend, nem osztály, hanem fogadott politikai család. A patriarchális családfő által uralt klán-jellegű szerveződéshez nem egyénileg, formális procedúrával csatlakoznak a hívek, hanem adoptálással, családilag. A klán feje, a keresztapa pedig nem intézményi korlátok között kormányoz, hanem mint sajátjával rendelkezik pozíciók, sorsok, jövedelmek és vagyonok felett – legyenek ez utóbbiak állami vagy magántermészetűek. Meghatározhatatlan státuszú egyének kapnak korábban precedens nélküli kompetenciákat. A látszólagos kormányzati szervezeti káosz informális – patrónus-kliens jellegű – személyi függőségi hálót takar. Ezzel szemben a PiS-elit alapvetően az állami bürokrácia vonalán érvényesített párt-nepotizmus révén terjeszkedik. Esetükben a lojális elit jutalmazása hivatali pozíciókkal, míg nálunk döntően személyes vagyonnal és vagyoni értékű előnyök juttatásával történik.

– Orbán rendszerében – szemben a lengyel autokratikus modellel – informális intézményi viszonyok váltják fel a formálisakat, diszkrecionális döntések a normatívakat, személyi felhatalmazás a testületieket, és patrónus-kliens jellegű, vazallusi függési viszonyok a bürokratikus, intézményi hierarchiákat.
– A PiS autokratikus kísérlete egyelőre tiszteletben tartja a piaci versenyt, a magángazdaságot és a magántulajdont. Politikus és vállalkozó elkülönül egymástól, legfeljebb eseti korrupciós szálak fűzik egymáshoz őket. Orbán viszont vazallusi hálózatába kényszeríti a gazdaság szereplőit. A politikusból poligarcha – azaz látható politikai hatalommal, de nem látható gazdasági háttérrel rendelkező személy – lesz. A stróman pedig a nem látható vagyon inkarnációja, maga a két lábon járó törvénytelenség képviselője. A vállalkozóból pedig oligarcha lesz – azaz olyan személy, akinek látható a vagyona, de a politikai hatalma nem.

– Mindezekért a lengyel autokratikus rendszerben a korrupció deviancia, eltérés a normától, és a hatóságok által üldözött cselekmény. Orbán rendszerében azonban rendszeralkotó, az állam által monopolizált és központosított cselekmény. Nálunk nem az oligarchák ejtették foglyul az államot, hanem egy politikai vállalkozás ejtette foglyul a gazdaságot és az oligarchákat. A magyar maffiaállam nem más, mint a parazita állam privatizált formája. A politikailag szelektív bűnüldözés révén pedig a bűnüldöző szervek is ennek az állami bűnszervezetnek a részei. A bíróságok maradék autonómiájának felszámolása a rendszer számára azért is fontos, hogy ne csak a vádemelést, hanem az ítélethozatalt is a maga politikai igényei alá rendelhesse.

Míg Kaczyński konzervatív autokratikus kísérlete egy bürokratikus autoriter államot vizionál, addig Orbán berendezkedett patronális autokráciája egy bűnöző maffiaállam. A két rendszer más-más módon illegitim. Mert míg mindkettő a hatalom kizárólagos birtoklására tör (amit egyébként a Fidesz parlamenti kétharmadával egyoldalúan elfogadott alaptörvény is tilt), addig – szemben Kaczyński rendszerével – Orbán rendszere a hatályos büntető törvénykönyv alapján is egy állami szinten központosított és irányított bűnszervezetként funkcionál. Ez a szervezett felvilág.

Kaczyński és Orbán számára ezért más a választások tétje. Kaczyński egy választási vereség esetén csak a hatalmát veszítheti, kormányzati pozícióból legfeljebb ellenzékbe kerül. De ő nem köztörvényes bűnöző. Orbán viszont az. Számára az autokráciát felszámoló rendszerváltás nemcsak a hatalmának, hanem szabadságának végét is jelenthetné. Ezt el kívánja kerülni – minden eszközzel.

Ezért nem érdemes áltatni magunkat: Orbán rendszerének csúnya lesz a vége.
(Népszava)

A balrad.ru kommentje a “kunyera” után

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Majdhogynem tökéletes elemzése ez a MAGYAR SORSTRAGÉDIÁNAK! De csak majdnem!

Akkor lenne ugyanis tökéletes, ha Magyar Bálint a 2010 – es kétharmados hordadijadalhoz vezető okokat is fölsorolta volna! Azokat az okokat, amelyek annyira kiábrándították a magyarokat az MSZP – SzDSz rablóduóból, hogy a horda karjaiban véltek menedékre lelni!

Mert bizony az ok nem csak a 2008 – as világválság volt ám!

A FÉKTELEN ÉS ESZEVESZETT BALLIBERÁLIS RABLÓHADJÁRAT “EREDMÉNYE” DÖNTŐ MÉRTÉKBEN IDÉZTE ELŐ A 2010 – ES HORDADIJADALT!

Annak a fosztogatósdinak pedig Magyar Bálint is részese volt! ŐK VOLTAK A NER SZÁLLÁSCSINÁLÓI!

Persze hogy vége lesz ENNEK A BŰNÖS RENDSZERNEK! Kérdés, hogy csúnya vagy szép! (Szerintünk csúnya vége lesz!)

De mindegy is e tekintetben! Magyar Bálintnak és cimboráinak van egy rossz hírünk: nekik is lesz egy CSAK ODAÚTRA SZÓLÓ menetjegyük!

CSUKOTKÁRA TERMÉSZETESEN!

МЫ – ВЕНГРОВ – НЕ ЗАБУДЕМ! A polákok meg azt csinálnak az ő banditáikkal amit akarnak! Az rájuk tartozik!

“Károg a karón a varjú!” bejegyzéshez 13 hozzászólás

 1. “Kaczyński egy választási vereség esetén csak a hatalmát veszítheti, kormányzati pozícióból legfeljebb ellenzékbe kerül. […] Orbán […] Számára az autokráciát felszámoló rendszerváltás nemcsak a hatalmának, hanem szabadságának végét is jelenthetné. Ezt el kívánja kerülni – minden eszközzel.

  Ezért nem érdemes áltatni magunkat: Orbán rendszerének csúnya lesz a vége.”

  Ez a megállapítás sajnos nem bontja ki a valóság minden részletét. Szotyimanó rendszerének ugyanis éppen az a lényege – amit a szerző előzőleg hosszan fejtegetett -, hogy a gazdaság és az állam “foglyává” válik egy politikai vállalkozásnak. Valójában persze szó sincs fogolysorsról, csak a hatalommal összefonódó személyes érdekek mentén történő mesterséges szelekcióról. Ez kellő kidolgozottság esetén lehetővé teszi azt, hogy egy darabig még politikai vereség esetén is megmaradjanak a rendszer túlélését szavatoló folyamatok, hiszen a nyertes politikai erő egy kiherélt, személyes kapcsolatok nélküli államgépezetet örököl, ahol még a tőle elviekben szétválasztott rendszerek nagyobb részében is az előző kurzus jól bebetonozott emberei ülhetnek. Mindezek átalakítása időt és politikai erőt igényel, vagyis csak földindulásszerű változás tudja őket beindítani. Ekkor lehet majd csak elmondani, hogy Szotyimanó rendszerének vége, és ez lehetne “csúnya” is. Ám a tapasztalatok eddig nem ezt mutatták.

 2. Kár kerülgetni a témát. Magyarországon 1990 óta kapitalizmus van, ahol korrupció-
  val és tőzsdei spekulációkkal és más sumák pénzügyi akciókkal , kialakult az “első ” töket-
  len tőkések osztálya. Ovi és kis családja , az első NAGY SZABAD RABLÁSOKNÁL csak má-
  sodhegedűs szerepet kapott, ezt viszont 2010-től triplán bepótolja! Ténylegesen kialakult
  a magyar kapitalista maffiaállam, amelynek gazdasági lényege: minden lóvé a miénk ! a
  többiek csak morzsákat kapnak . Ideológiai támasza: a történelmi egyházak vezetőinek és
  papjainak elvtelen támogatása , a számolatlan pénzekért ! A világban működő valamennyi
  maffiaállam szövetségese az ” aranyszájú papság “. Ez a kapcsolat jól tetten érhető egy-egy társadalmi kérdés felvezetésénél ill. érveléseknél. Pl. … nem a feltett kérdésre válaszol-
  nak, hanem régi lejárt lemezek szövegeivel támadnak ! Vagy: nem számon kérhető fogal-
  makkal érvelnek. Általános lózungokkal csépelik a szalmát ! …amelyből sosem lesz búza !
  Apropó búza ! aug. 20-ra 15 millió búzaszemet gyűjtenek a gazdák, …hogy ne legyen éhező száj a ” nemzetben” ?! Harminc évvel korábban, a magyar szocialista mezőgazdaságnak nem volt szüksége ilyen ” szemfényvesztésre ” mert akkor még EXPORTRA is jutott !
  A genszterváltás óta, miért nincs búzaexport?! … A népszava cikke , parasztvakítás, elké-
  sett síránkozás azon , hogy a liberális tőkés köröknek kevesebb jut mint a “nemzeti ” rab-
  lóknak. Viszont, egynek sem a “Tiborcok panasza fáj ” mert minden alkalommal a NÉPPEL
  itatják meg a kapitalista rendszer keserű levét ! …. Meddig ?!


 3. Thürmer: Szó sem lehet Európai Egyesült Államokról!
  A Munkáspárt elnöke a vasarnap.hu internetes újságnak adott interjút. (https://vasarnap.hu/) A nyugati országok a rendszerváltozás folyamatának nagy nyertesei. A Kínával és Oroszországgal kialakított együttműködés nélkül nem képzelhető el Magyarország jövője. Ha az Európai Uniónak ilyen óriási nagyságú összeget kell felvennie a járvány okozta válság legyűrésére, akkor legbelül valami nagyon komoly baj van. Szó sem lehet Európai Egyesült Államokról, a népek érdekeit kifejező szövetségre van szükség! A liberálisoknak is meg kell értenie, hogy a természet rendjétől eltérő dolgokat nem lehet a természet rendjeként beállítani. A Munkáspártnak számos olyan konstruktív ötlete és javaslata van, amellyel a magyar nemzet fejlődéséhez kíván hozzájárulni. Új közösségi társadalomra van szükség – ezt hirdetjük. Nem az egykori „házat” akarjuk újjáépíteni. Ami működőképes volt benne, azt meg kell hagyni belőle, de ami rossz volt, azt el kell hagyni, mert csak így jutunk előbbre.
  https://munkaspart.hu/mi-ti-2/4781-thurmer-szo-sem-lehet-europai-egyesult-allamokrol?fbclid=IwAR200niYk3NN-4KLU3f21Hzm0u3Ft8h-lSf9qhom4zv3CoRCXnLV85aoU9Q

  1. Ha annyira rühellném a Fideszt, mint itt oly sokan, akkor biztos, hogy a Munkáspártra szavaznék! Meg sem fordulna a fejemben, hogy valami abnormális balliberót támogassak!

   “Szó sem lehet Európai Egyesült Államokról!” Nem hát! Egy ilyen nemzetközösségbe belekerülni végeredményében azt jelentené, hogy először Magyarország földrajzi névvé silányulna, később még azt a jelentését is elveszítené!

   Oroszország és Kína. Együtt kell velük működni, ezzel is egyetértek.

   “Ami működőképes volt benne, azt meg kell hagyni belőle, de ami rossz volt, azt el kell hagyni, mert csak így jutunk előbbre.” Ez is igaz, de a kérdés megmarad. Mit tekint a múltban jónak és mit elvetendőnek?


 4. Tíz perc Thürmer Gyulával (2020.07.31; 52. adás)
  Mai témáink:
  – Mire lehetne költeni az EU gazdaság újraindítási csomagját?
  – MSZP – DK együttműködési paktum. Mentőöv, vagy kegyelemdöfés az MSZP-nek?
  – MNB jelentés: A magyarok egészségi állapota sokkal rosszabb, mint a térség országainak lakóié. Várható-e negatív hatás Magyarország számára?
  https://youtu.be/bHU1m90YRWQ

 5. Kár mellébeszélni.
  A gaz, liberális nyugatra menekül a még cselekvőképes magyarság krémje, a maradék munkásság produktív rétege. Vállalják a korona járványt is, inkább kint érje őket, mint idehaza, ott jobb eséllyel maradnak életben, közös európa ide vagy oda.
  Anglia kiválása után a holland biciklis fickó országa lett a magyarság menedéke (nem tudok arról, hányan költöztek haza Angliából, nem tudok tömeges visszatelepülésről).
  Mert amíg magyarországon felső tízezer van, addig Hollandiában alsó tízezer van.
  A libernyák Hollandiában!
  A különbséget zongorázni lehet. Minden más ócska porhintés.

  1. Nem szerteném összekeverni a szezont a fazonnal. Amit itt olvasgatok (a hozzászólásokban) annak egy részéből,kiviláglik, hogy szépen megvezettek mindenkit. A “liberális” szitokszó lett, holott nem az, csak egyes magukat “liberálisnak” nevező sunyi gazemberek tették azzá.
   Ne szépítgessük! Amit Orbán (és tettestársai) kiépítettek az nem autokrácia, hanem diktatúra. Az erőszak lényegében a zsarnokság eszköze, de még nem tartunk ott (de ami késik nem múlik, ha a hatalom megvédéséről van szó!), viszont már elnyomnak minden ellenzőt, ha nem is nyílt, de alattomos erőszakkal. Hogy a hazugságokról már szó sem essék!
   Magyar burzsoázia? Magyar rablóvezérek! Az igen!
   Orbánéknak rossz vége lesz? Mint minden diktatúrának, vagy zsarnokságnak, mert ezt másképp nem lehet letörni (az autokráciát még lehet, szavazás útján).. Az országban már túl sok a nyomorban élő ember ahhoz, hogy ezt békés úton meg lehessen oldani. Nem kívánom, de egyre inkább elkerülhetetlen, mert a Kisgömböc már elhiszi magáról, hogy tévedhetetlen, és neki mindent szabad. Én átéltem már ilyent (sajnos), akkor a Kisgömböcöt úgy hívták, hogy Rákosi.

 6. Salga I!
  Lehet,hogy rossz időszak volt a Rákosi-kor,de az összehasonlítás Orbán és Rákosi között Akkor szigorvalahogy nem releváns!Nagyon sok vívmány született Rákosi alatt,amit ez a rendszer ,nem csak Orbán(!) simán felszámolt!Akkor a szigor ahhoz kellett,hogy a szocializmus ellenzőit,a kétkedőket,az árulásra hajlamosakat így,vagy úgy ,meggyőzzék,vagy rákényszerítsék a közös országépítésre!Enélkül már 56 után úgy éltünk volna ,mint most!!
  A “dicső forradalom” alatt tanúsított magatartás,a lincselések,a föld,a gyárak visszaadásának szándéka erre mutat!Azt senki nem mondta,hogy jó volt az az időszak,de az utána következő szakasz beigazolta a szigor,olykor a kegyetlenség szükségszerűségét!
  Abban a pillanatban,amikor a szigor elmúlt,a kapitalista érzelműek,a hazaárulók egyből mozgolódni kezdtek,a külföld pedig a egyre nagyobb nyitottságot a fellazításra,a rendszerváltás előkészítésére használta ki!És ez a mai helyzet ennek a folyománya,míg a Rákosi kornak a későbbi,élhető Kádár kor volt a folyománya!
  És neked is azt ,amit a sok idiótának hiába mondunk!
  Ha nem a helyén értékeljük a szocializmus bármely időszakát,és csak a rosszat látjuk benne,akkor ebben a kisgömböc világban fogunk felfordulni!
  Moldova jól írta!:
  Ha éheztél is abban a korban,de tanulhattál egyetemen,főskolán,villamosították az országot,erőművek épültek,tsz-ek szerveződtek(igaz,volt erőszak,de annak pozitív lett az eredménye!)
  Valahogy így képzelem az értelmes társadalmi elemzést,mert a mai szemlélettel csak az fog kiderülni ,talán számodra is,hogy a világ megmentője ez a rothadó kapitalizmus lesz,amely évszázadok alatt a romlás küszöbére juttatta a Földet,és a pusztulás útjára taszította az emberiséget!!
  Ha továbbra is ez fogod szajkózni,amit a Kisgömböc is(bizony,ő is ezt mondogatja),akkor nem lesz alternatíva,amelynek tompa hegyével majd nem tudjuk kisgömböcöt,meg ezt a kurva ,embertelen világot kipukkasztani!

  1. Rákosi-Orbán párhuzam elég érdekes, főleg a diktatúra alapján. Próbált volna Salga úr/elvtárs a Rákosi rendszerben ilyen véleményeket megfogalmazni, akár szűk ismerősi körben!

   1. Próbált volna valaki a Rákosi rendszerben pecsétes papírral, az egyébként méltán rossz hírű ávósokkal karöltve kilakoltatni magyar dolgozó vagy nyugdíjas családot, rátaposni a nagymama nyakára, “intézkedés közben”, úgy, hogy lehetőleg mindenki lássa elrettentésül..
    Erre kérek fideszes-kurucos kommentet!

    1. Akkoriban a kormánytagok és az ávosok vezérkara kilakoltatott polgárok jellemzően rózsadombi villáiba fészkelte be magát! Az ávó kisebb beosztású tagjai pedig a Benczúr utcába kaptak lakást. Szerinted mi lett a korábbi tulajdonosokkal?

     1. A Hortobágyon töltötték jól megérdemelt tanulmányi vakációjukat.

     2. Jól megérdemelhette hadiözvegy anyai nagyanyám is a hortobágyi kitelepítést! Négy gyerek maradt árván, akik rokonokhoz kerültek. Apósát, nyugállományú ezredest agyvérzéstől félig lebénulva tették be egy tehervagonba, nem élte túl a kitelepítést! Szerinted mind a ketten megérdemelték?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .