Hát ez sem egy dijadaljelentés!

Elkeserítő képet fest a magyarokról egy új jelentés

­A magyarok egészségi állapota rosszabb, mint a régióban általában. Az­ összes­ magyar halálozás ­több­ mint­ fele­ visszavezethető­ valamilyen­ viselkedési­ kockázatra. Továbbra is éllovasok vagyunk uniós összehasonlításban daganatos halálozásban, jelentős részben a késői diagnózisok miatt. Csökken a GDP-arányos egészségügyi költés, a magyar családok több mint tizede szembesül katasztrofális egészségügyi kiadásokkal – állapítja meg többek között a Magyar Nemzeti Bank 2020-as versenyképességi jelentésének egészségügyi fejezete.
Nem sok újdonsággal szolgál a Magyar Nemzeti Bank (MNB) héten publikált Versenyképességi jelentésének egészségüggyel foglalkozó fejezete a 2019-ben kiadott versenyképességi program helyzetértékeléséhez képest, miután a lakosság egészségi állapotával kapcsolatos mutatók és a finanszírozási helyzet azóta sem javult. Ám míg a 2019-es program egyebek mellett a finanszírozás átalakítására is javaslatot tett és többek közt valós költségeken alapuló állami finanszírozást emleget célként, a 2020-as jelentés már nem jut túl a helyzetfelmérésen. A rendszer fenntarthatóságának javítása ugyan ismét előkerül, de plusz források bevonása nélkül, a hatékonysági tartalékok kiaknázásával, amelyek közé ugyanazokat az elemeket sorolja a jelentés, mint egy évvel ezelőtt.

A friss jelentés szerint a magyar lakosság egészségi állapota elmarad a hasonló fejlettségű országokétól a régióban, ami a társadalom fokozatos idősödése mellett egyre nagyobb terhet ró a számos kihívással küzdő egészségügyi ellátórendszerre.­

Nem törekszik egészséges életmódra a magyar

A megfelelő egészségi állapotot a betegségek megelőzésével lehet elérni a leghatékonyabban az egészségügy ­szempontjából, azonban az egészséges­ életmódra ­törekvés­ még ­nincs ­kellőképpen ­jelen­ a ­magyar­ lakosság­ körében – állapítják meg a jelentés készítői.

Magyarországon­ az ­összes­ halálozás­ több­ mint­ fele ­(51,1­ százalék)­ köthető­ valamilyen­ viselkedési­ kockázathoz,­ ami­ a­ negyedik legmagasabb­ érték­ az­ Európai­ Unióban.­ A Visegrádi hármak (Csehország, Lengyelország, Szlovákia) átlaga­ 48,3­ százalék,­ az EU átlag pedig 38,7­ százalék­ volt­ 2017-ben. ­Külön-külön­ vizsgálva a viselkedési kockázatokat látható,­ hogy­ Magyarország­ elmaradása ­különösen­ jelentős­ az­ étkezési­ kockázatok esetében ­(28­ százalék,­ ahol­ 10­ százalékponttal­ magasabb­ az­ uniós­ átlagnál),­ továbbá a­ dohánytermékek­ és­ az­ alkoholok­ fogyasztásához­ kapcsolódó­ kockázatok­ esetében­ is­ a­ leggyengébben­ teljesítő­ 5­ ország­ között­ helyezkedik­ el­ hazánk – írja az MNB jelentése.

Az EU-ban 2017-ben Magyarországon volt a harmadik legnagyobb az idő előtti halálozások standardizált halálozási rátája (az orvostudomány jelenlegi eredményeinek alkalmazásával elkerülhető halálozás), 506­ fő százezer­ lakosonként, ami a duplája az uniós átlagnak, (252 fő százezere lakosra) és 40 százalékkal haladja meg a Visegrádi országok átlagát (365 fő százezer lakosra).

2011­ és­ 2017­ között­ ugyan 9 százalékkal csökkent a­ magyar­ halálozási­ ráta­, csakhogy ugyanekkor hasonló­ mértékben csökkent­ az­ EU­ és­ a­ V3­-ak átlaga is, ­így­ hazánk lemaradása maradt e mutatót illetően.

Uniós szinten listavezetők vagyunk a rosszindulatú­ daganatok­ standardizált­ halálozási­ arányával mind­ a­ teljes­ lakosság,­ mind­ pedig­ a munkaképes­ korú­ lakosság­ körében.­ A ­kedvezőtlen ­magyar ­halálozási­ statisztikákban­ jelentős­ szerepet­ játszik,­ hogy­ a­ kialakuló betegségek­ számottevő­ részét csak­ késői­ stádiumban­ diagnosztizálják, ez pedig növeli a költségeket és csökkenti a kezelés eredményességét.

­Magyarország GDP arányos egészségügyi kiadásai (6,9 százalék) nem térnek el lényegesen a többi visegrádi ország átlagánál (6,8 százalék), azonban elmaradtak az uniós országok átlagától (8,3 százalék) 2017-ben.­ Az ­egészségügyi­ kiadások­ GDP­ arányos ­átlagos szintje­ 2010­ óta­ nem­ változott­ számottevően­ az­ EU-ban­ és­ a­ régióban­ sem,­ azonban­ Magyarország­ esetében­ enyhén­ csökkenő­ a trend­ – olvasható a jelentésben. ­

Az ­állami­ egészségügyi­ kiadások­ ­a­ GDP­ 4,8­ százalékát­ tették­ ki,­ szemben a régiós 5,3 százalékkal és az uniós 6,1 százalékkal. Ugyanakkor a magyar háztartások közvetlen­ egészségügyi­ kiadásai­ (1,9­ százalék)­ állnak szemben az uniós 1,8 és a V3-as 1,3 százalékkal. Azaz Magyarországon­ az­ egészségügyi­ kiadások­ 69­ százaléka­ származik­ állami­ forrásból,­ ami­ 4­ százalékponttal alacsonyabb­ az­ EU átlagánál és­ 8­ százalékponttal­  marad el a­ többi­ visegrádi­ ország­ átlagától. Az­ önkéntes­ rendszerek­ 4­ százalékot fedeznek­ hazánkban,­ ami­ nagyságrendileg­ megfelel­ a­ régiós­ és­ a­ nemzetközi­ szintnek.

Problémásnak tartja a jelentés, hogy az egészségügyi magánkiadások nem intézményesült csatornákon folynak keresztül. ­A magyar­ háztartások­ 11,6 százaléka­ szembesült­ katasztrofális­ egészségi­ kiadással­ (vagyis­ a­ háztartások­ zsebből­ fizetett,­ közvetlen­ egészségügyi­ kiadásai­ a létfenntartási ­szükségleteik­ ­legalább­ 40­ százalékát­ tette­ ki),­ ami­ több­ mint­ a­ duplája­ az­ uniós­ (5,7­ százalék)­ és­ a­ V3­ átlagnak­ (5,2­százalék)­ és­ a­ harmadik­ legmagasabb­ a­ megvizsgált­ uniós­ országok­ között.

A GDP-arányos magyar gyógyszerkiadások EU-szerte a ­harmadik­ legmagasabbak­, ­2017-ben­ a­ GDP­ 1,9­ százaléka ment erre, míg a V3-aknál átlagosan a GDP 1,5 százalékát fordították gyógyszerre, az uniós átlag pedig 1,4 százalékot tett ki. Az­ összes­ egészségügyi kiadáson­ belül­ Magyarország­ 28­ százalékot­ szánt gyógyszerek­ vásárlására, szemben a 17 százalékos uniós átlaggal.

­Az­ eltérést­ főként­ a­ háztartások­ közvetlen­ hozzájárulásaiból­ vásárolt­ gyógyszerek ­jelentik,­ amelyek ­a­ GDP­ 0,9­ százalékát­ tették­ ki 2017-ben,­ ami­ közel­ harmadával­ magasabb,­ mint­ az­ uniós­ és­ a­ régiós­ országok­ átlaga.­

Az MNB szerint a magas gyógyszerkiadások hátterében a ­lakosság­ nem­ megfelelő­ egészségi­ állapota­ és­ alacsony­ együttműködési hajlandósága,­ az­ ellátórendszer­ strukturális­ problémái,­ az­ orvoslátogatók­ enyhe­ szabályozása­ és­ a­ gyógyszerreklámok­ elterjedtsége áll.

Az­ egészségügyi­ rendszerek ­pénzügyi ­védelmi­ funkcióját­ vizsgáló­ egyik­ legfontosabb­ mutató­ a­ katasztrofális­ egészségügyi­ kiadásokkal szembesülő háztartások­ aránya. E mutatónál azokat a háztartásokat veszik számításba,­ amely­eknél a ­zsebből­ fizetett,­ közvetlen egészségügyi­ kiadások a­ létfenntartási­ szükségletek­ ­feletti­ kiadásoknak legalább­ 40­ százalékát­ teszik­ ki.­

Magyarországon­ 11,6 százalék az ilyen háztartások aránya, szemben az uniós 5,7­ és­ a­ V3­-as 5,2­ százalékos átlaggal, és­ a­ harmadik legmagasabb­ az­ eddig­ megvizsgált­ uniós­ országok­ között.­

A ­legalacsonyabb­ jövedelmi­ kvintilisbe­ tartozó­ háztartások 44­ százalékának ­egészségügyi­ kiadásai ­haladták meg  a ­katasztrofálisnak tekintett­ szintet. ­Ez­ az­ arány­ a­ visegrádi­ országokban­ 20­ százalék­ volt,­ míg­ például­ Szlovéniában­ csupán­ 3­ százalék.

­Mindez­ azt­ mutatja,­ hogy­ a­ háztartások­ közvetlen­ egészségügyi­ kiadásainak­ magas­ aránya­ Magyarországon­ jelentős­ problémát­ jelent a­ háztartások­ közel­ nyolcadának. Az MNB ­ szerint e kihívás kezeléséhez­ számottevően­ hozzájárulhat­ az­ önkéntes­ rendszerek­ szerepének­ bővítése.

Fontos mutató a kielégítetlen egészségügyi szükségletek nagysága is, ami­ azt­ mutatja­ meg,­ hogy­ a­ lakosság­ mekkora­ részének ­volt a megelőző­ 12­ hónapban­ olyan­ egészségügyi­ szükséglete,­ amelyet­ nem­ tudott­ megoldani­ valamilyen­ okból.­

A 2018-as 5,6­ százalékos magyarországi arány 4,2­ százalékponttal­ alacsonyabb,­ mint­ 2009-ben­ volt.­ Ugyanezen­ időszakban az­ uniós átlag­ 6,8­ százalékról­ 3,5­ százalékra,­ míg­ a­ többi­ visegrádi­ ország­ átlaga­ 7,2­ százalékról­ 5,7­ százalékra­ csökkent.­

Az ­egészségügyi­ rendszer­ által­ elsősorban­ befolyásolt­ okok­ (“túl­ drága”, “túl­ messze­ van”­ vagy­ “túl­ sokat­ kell­ várni”)­ hazánk­ esetében csupán­ 0,8­ százalékpontot­ tettek­ ki,­ szemben a 2 százalékpontos uniós átlaggal. ­Ugyanakkor­ az­ elsősorban­ a­ lakosság egészségtudatossága­ által­ befolyásolt­ okok­ (“nincs­ ideje”,­ “fél­ az­ orvostól­ vagy­ a­ kezeléstől”,­ “megvárja­ amíg­ elmúlik­ a­ probléma”)­együttesen­ 4,4­ százalékpontot­ tettek­ ki­ hazánkban,­ szemben­ az­ uniós­ 1­ százalékpontos­ átlaggal.

A jelentés részletesen elemzi az egészségügy humán erőforrás szintjét, kiemelve a szakdolgozók alacsony számát, valamint az orvosi és szakdolgozói kar idős korát. Azt írják: a ­működési engedéllyel rendelkező orvosok száma lakosságarányosan ugyan megfelel a nemzetközi átlagnak, a szakszemélyzeté azonban elmarad attól.

A jelentés szerint a magyar egészségügy rendelkezik olyan hatékonysági tartalékokkal, amelyek kiaknázásáéval plusz források bevonása nélkül javítható a rendszer fenntarthatósága. A hatékonysági tartalékok között említik az alacsony, 66 százalékos ágykihasználtságot, és az uniós átlagánál 2 nappal hosszabb átlagos kórházi tartózkodási időt is, ami az MNB szerint a szociális és az egészségügyi rendszerek nem megfelelő együttműködésének az eredménye.­

Az egynapos műtétek, közte a szürkehályog műtét arányának növelése is a tartalékok közé tartozik a jelentés szerint. Ugyanide sorolják, hogy a vény nélkül kapható gyógyszerek népszerűsége miatt a GDP-arányos gyógyszerkiadások a harmadik legnagyobbak az EU-ban.

A teljes 2020-as jelentés itt olvasható.                                                                              (napi.hu)

A balrad.ru kommentje a “kunyera” után

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: “…Az ­egészségügyi­ kiadások­ GDP­ arányos ­átlagos szintje­ 2010­ óta­ nem­ változott­ számottevően­ az­ EU-ban­ és­ a­ régióban­ sem,­ azonban­ Magyarország­ esetében­ enyhén­ csökkenő­ a trend­ – olvasható a jelentésben..­.”

-Ahogyan csökken a MEGMARADT SAJÁT GAZDASÁG mértéke! Ami viszont nem csak “a’ zeemúúttízév eredménye”, hanem a rendszerváltás óta eltelt 30 esztendő gyakorlata. 

Egy ORSZÁG költségvetésének legnagyobb kiadása a közegészségügy finanszírozása. Ami csak a személyi járulékbefizetésekből eleve nem lehet megfelelő színvonalú. Ahhoz kell még KIEGÉSZÍTÉS, AMI CSAK AZ ORSZÁG SAJÁT RENTÁBILIS GAZDASÁGA ÁLTAL MEGTERMELT NYERESÉGÉBŐL lehetséges.

Döbrögisztán NEM EGY ORSZÁG, hanem már csak pármilliónyi magyar élőhelye! EGY SAJÁT GAZDASÁG NÉLKÜLI, GYARMATI TERRITÓRIUM.

“… az ­összes­ halálozás­ több­ mint­ fele ­(51,1­ százalék)­ köthető­ valamilyen­ viselkedési­ kockázathoz,­ ami­ a­ negyedik legmagasabb­ érték­ az­ Európai­ Unióban…”

-Ebbe a megállapításba pedig AKÁR bele is hallhatjuk a SAJÁT MAGUNK FELELŐTLEN VISELKEDÉSÉT SAJÁT MAGUNK ÉS UTÓDAINK IRÁNT!  

      

“Hát ez sem egy dijadaljelentés!” bejegyzéshez 6 hozzászólás

 1. Nem törekszünk egészségre?
  Hát bzmeg tisztelettel, kedves ifjútítián újságíró, aki nyilván a Marsról érkezett hozzánk: megsúgom neked, hogy a magyar elsősorban a túlélésre törekszik! Túlélni a mai napot, túlélni az “egészségügyet” (betegségügy), a szociális háló teljes hiányát, és elsősorban úgy általában a korai kapitalizmusokra jellemző összes tetves, két évszázados népnyúzó tőkés gyakorlatot.
  Üdvözlünk a 21. században.

  Egy cikk Bulgáriából (ott is sz.r a helyzet, talán csak ott rosszabb, mint nálunk).

  “A demonstrálók oligarchákkal való összefonódással és maffiaszerű működéssel vádolják a kormányt.”

  Megbénították Szófia forgalmát a kormány ellen tüntetők

  Tízezrek tüntettek ismét szerda este szerte Bulgáriában a Bojko Boriszov vezette kormány távozását követelve; Szófiában a tiltakozók lezártak több forgalmas fővárosi kereszteződést, megbénítva a főváros forgalmát, és fogadkoztak, hogy addig demonstrálnak, amíg a követeléseik nem teljesülnek, írja az MTI.
  A szófiai tüntetésre az ország minden szegletéből érkeztek tiltakozók, a szervezők arra kérték őket, hogy hozzanak magukkal sátrakat, takarókat, vizet, élelmet és minden mást, amire szükségük lehet, hogy folytatni tudják a demonstrációkat a miniszterelnöki hivatal előtt. A demonstrálók ezúttal is figyelmen kívül hagyták a koronavírus-járvány miatt bevezetett gyülekezési korlátozásokat, az esti órákban hatalmas tömeg gyűlt össze a miniszterelnöki hivatalnak helyt adó épület előtt.
  A kormányellenes tüntetések már harmadik hete zajlanak Bulgária városaiban. Július 9-én kezdődtek, a politikai színtér több szereplője fogott össze, hogy kikényszerítse Boriszov és jobbközép koalíciós kormányának távozását és az előrehozott választások megrendezését. Követelik Ivan Gesev főügyész távozását is. A demonstrálók oligarchákkal való összefonódással és maffiaszerű működéssel vádolják a kormányt. Szerintük Boriszov semmit sem tett az államigazgatásban dívó korrupció felszámolása érdekében, és nem szabott gátat az oligarchák befolyásának.
  *****
  Nálunk minden nagyon szép, és minden nagyon jó.

 2. Ez most az előmelegítés az EU új egészségügyi programjából való részesedésre (EU4Health 2021-2027)
  https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en

  Egyébként ha már egészségügy, kérdezzük meg “Katicza”-“Realista”(-“Taksony”-…) pajtást, hiszen ő az egyik kamuprofiljában “ápolónő”! Persze volt már alkalma megmutatni, mennyire az. 🙂 Mit is írt? Lássuk csak!

  “Szarok én rá hol ébredek. Nem egy félős menyecske vagyok én, leszarom ki mit mond. Én leírtam ezerszer, csupán egy egyszerű ápolónő vagyok aki teszi a dolgát nap mint nap és soha többet nem akarok gyurcsány (dobrev vagy momentum, jobbik) moslék kormányt. Nagyon megszenvedtem alatta. Aztán nem agitálok senki mellett, hanem a realitások és az igazság mellet. Csak a tényeket szeretem nem az egybites gondolkodást.”

  Ajaj! Nekem úgy tűnik, farka van a “menyecskének”. Az idézet a hozzászólás végén lévő linken elérhető, ha meg nem változtatja.
  Máshol másról írt a “hitelességről” ismert entitás. Ez itt “Katicza”-“Realista”(-“Taksony”-…), a határvédő:

  “Én kérlek nem tagadtam soha. Megírtam már hogy napi szinten foglalkozom határvédelemmel. A határőrság megszüntetéséig ott is dolgoztam. Máshol is aminek migrációhoz, határvédelemhez köze van. Évek óta független vagyok és a magam ura de nagyon komoly kapcsolataim vannak. Nemcsak itthon. Nincs tovább és nem kell ragozni ennyi. A rálátásom a rendszerre naprakész. MIndenhonnan kapok infókat. Más kérdés, hogy már nem azzal foglalkozom és nem annyira érdekel mint régen de szakmai ártalom, hogy azért csak figyelem a dolgokat.”
  https://balrad.ru/2020/01/28/migrancsroham-erte-feltve-orzott-deli-hatarunkat/#comment-149275

  Taksonyként, akivel a “szekuláris bevándorlásellenes jobboldali” pózát veszi fel, a Mandineren inkább a Jaffa antimuzulmán, köznépnek szánt vonalát sulykolja, függetlenül attól, hogy a trollvezér és emberei szívesen üzletelnek velük.
  Google-be:
  taksony site:mandiner.hu
  Szép, szép…

  Végül néhány őszinte mondat “Katiczaként” ettől az alaktól, aki lehetett volna pszichopata vagy politikus, de úgy döntött, hogy szélhámos lesz. Szélhámosként pedig remek troll vált belőle, mint azt a példa mutatja. Kicsit szar lesz neki mostantól, mert a B-R-on minden fellengzős, konteós butasága súlytalanná válhat ezután. Vagy akár el is tűnhet a korábbi bejegyzések alól, ami biztosan megérne részéről egy műhisztit, ha észrevenné. (Adminnak tipp: a csibecsőrök közé tett
  p style=”color:#FFFFFF”
  html-kód a hozzászólás elején, szintén csibecsőrök közé tett /p végződéssel a komment végén kifehéríti a közte lévő szöveget, ami kijelöléssel olvasható marad. Így lesz is rajta ruha, meg nem is.) De lássuk “Katicza”, az “ápolónő” aranyköpéseit!

  “A kőagyú csőcselék persze máris ezen köszörüli a nyelvét. Szoktam felidegesíteni magam az álkomcsikon és meglátogatni a volt fideszes ál kádásrista kormányellenes blogját a balrad.ru-t. Ott érdemes eligazítani az idiótákat. Ők a Horthy szobor meggyalázásán is elélveztek”

  “Van egy balrad nevű szennyoldal, én már többször jelentettem. Hogy adjon a látszatra, képes volt .ru domain nevet csináltatni. Egy sértett, frusztrált beteg ember üzemelteti. Valaha lelkes fidesz támogató volt, egyéni vállalkozó, banki tanácsadásban hitelközvetítésben utazik. Utána néztem, onnan tudom. Közben ő is tarhál az oldalán, ami nem egyéb, mint a ballibek nyalonc médiáinak híreiből szisztematikusan a leg ganéjabbakat átemeli. Kommentjeiben csak hordázik, döbrögizik és a legalja kocsmai stílusban uszít. Szinte már beteges. Szerencsére kevesen látogatják, de a veszélyhelyzet miatt megérne ez is arra, hogy eltávolítanák. A facebook-on alig van 430 követője, és mind az oldalán mind a személyes profiljában megosztott dolgokat nem lájkolja senki. A weboldalán, blogján meg talán egy tucat alak kommentelget rendszeresen. Jó ha százas nézettsége lehet. És még rá sem mondanám, hogy komcsi, hiszen a saját érdeke eljátszani a komcsit, a kádári nosztalgia szirupjával leönteni a blogját, hogy az őt ért személyes sérelem miatt bosszút álljon a fideszen. Szerencsére ehhez ő kevés, de rombolni azt tud a beteges elméjével. Az ilyenek ellen is tenni kéne nem csak a szocik ellen.”

  “Nem kell klikkelgetni, megvívok én a komcsikkal, onnan nem tudnak kitiltani. Lehet osztani a vén komcsikat. Ne sivalkodj más itt annyit.”

  “Neked meg csak azt kívánom, hogy amikor a balos tolvaj hazug alkalmatlan maffiakormány jut hatalomra bármikor is, a többi moslékkal összefogva, akkor te és a családod, a rokonaid érezzék meg a legjobban az áldásos tevékenységüket, a sok lumpenproli fóbiás barom egybites akkor szokott a legjobban nyűszíteni. Nem akarom mert akkor az azt jelenti nem fidesz kormány van de nekem öröm lesz hallgatni a nyűszítést. Mert az nagyon fájni fog nektek ;)”

  “Kígyókám, a te gyerekeid és a te unokáid jövöjét igenis pusztítani kell, hogy a családod hetediziglen se jusson ebben az országban semmiféle döntési pozícióba. Sem önkormányzatnál, sem állami hivatalnál, sem kormányon. Még ellenzékben sem szabadna lenni, hanem eltűnni még a politika legtávolabbi szegletéről is a teljes pereputtyoddal együtt.”

  “Te állat. Te nem ember vagy! Miért nem iszol inkább te kretén? Ha a családodban meghal valaki akkor ne emlékezz rá mert csak akkor lesz jó családi élet ha meghalnak a felmenők te meg leszarod, onnantól csak a hapy meg az élet? Jó nagy barom vagy azt eddig is tudtam, de attól, hogy emlékezünk, a családunk (nemzetünk) történelmére, a nagyjainkra (rokonainkra), a halottainkat minden alkalommal meggyászoljuk, még erőt is merítünk a nagymamák, dédpapák, ukanyák történeteiből és erőssebbek leszünk, jobban tudunk összetartozni és előre menni. A múltat megtagadó csak a mának élő nihilista kretén liberális aberrációnak nincs jövője. Jövő csak a múltra épülhet. A múlt alapja a jelen, ami mire leírom már múlt. Az, hohy neked nincs múltad, csak az alkesz tolvaj apád és a zabráló családod azt megértem. Az, hogy te nem szeretsz emlékezni a múltra mert túl sok benne a sötét fejezet, megértem, de a normalitások mentén élő csendes többségnek sokat jelent. Te csak keseregj, igyál és nyomasd a baromságaid, az nekünk csak jót jelent. Egy igazodási pontot, hogy ezt ne. Nekünk ezzel csak erőt adsz. Egészségedre ceferenc!”
  https://disqus.com/by/psztorkaticza/

  Szánalmas.

 3. “Az­ összes­ magyar halálozás ­több­ mint­ fele­ visszavezethető­ valamilyen­ viselkedési­ kockázatra.”

  Aki egész nap ilyen szinten tud lenni, mégha a nagyrésze csak megjátszás is, mint admin epeömlései, az ne csodálkozzon ha olyan az egészsége.

   1. Én az Orbán-kormány alatt sem nélkülözök, sem éhezek, de évről évre érzem, hogy kicsit rosszabbul élek, kevesebb dologra telik. Vitathatatlan, hogy emelkedtek a bérek, de az árak sajnos még jobban. Gyanítom, hogy nem csak én vagyok ezzel így.

   2. Fergeteg szerint:

    2020-07-30 – 12:33

    Kár , hogy nem döglött éhen !
    Már csak azért is megérte volna ha maradnak pár évig .

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .