A kapitalizmus útja a fasizmusba vezet

A kapitalizmus útja a fasizmusba vezet

kapitalista társadalmi gazdasági rendszerben a termelőeszközök, a munkaerő és a termelés minden tényezőjét (termelési tényezők) a tőkés pénzért megvásárolhatja és saját hasznáért, profitjáért működteti. A proletár a termelőeszközzel nem rendelkező dolgozó, aki ha élni akar, kénytelen áruba bocsátani a munkaerejét és bérrabszolga lesz – a „rabszolgaszíj” a bére, mert enélkül elpusztul. A tőkés termelés célja a minél nagyobb profit, amihez a proletárok kizsákmányolásával jut. Az így kialakult kétfajta embertípus, a tőkés és a proletár, ahol a proletár csak kizsákmányolt bérrabszolga, aki a tőkés hasznáért dolgozik, és ezért élhet csupán. Ilyen kapcsolatban a dolgozó proletár alacsonyabb rendű ember, mint a tőkés, csupán a termeléshez, a tőkés profitjához szükséges árucikk, mint a szerszám vagy az alapanyagok. A dolgozó proletárok az általuk termelt dolgokat, értékeket megvásárolják és csak így jut a tőkés a profithoz. A termelési folyamatban a tőkés szerepe a kizsákmányolás, így káros és nincs rá szüksége az emberiségnek. A termelés minden lényeges részéhez csak dolgozóra van szükség. A proletárra az emberi jogok nagyon korlátozottan érvényesek, ha nincs szükség rá, nyomoroghat és akár el is pusztulhat vagy a tőkés érdekében, a nagyobb profitjáért gyilkolnia kell más proletárokat, és ez az egész föld viszonyában igaz. A kapitalisták a gazdasági modell alapján egymás ellen is a végletekig harcolnak háborúkkal, a proletár milliók életének feláldozásával, akár az emberiség kipusztulása árán is. A kapitalizmusban alapvetően a tőkés nem gonoszságból zsákmányolja ki és teszi szolgává a proletárokat, ezt a kapitalista társadalmi-gazdasági modell teszi szükségessé. A kapitalista gazdasági modellt csak a fejlettebb, emberibb szocializmus gazdasági modellje tudja megtörni! A szocializmus a fasizmus egyetlen hatékony ellenszere.

kapitalista állam a tőkések érdekében működik, a fő célja olyan társadalmi-gazdasági környezet kialakítása, ami a legnagyobb profitot biztosítja a tőkéseknek, így bármi áron a proletárokat engedelmessé neveli vagy kényszeríti, öntudatukat, érdekeiket megtöri. Az öntudatlanságra nevelt agymosott proletárok elfogadják alacsonyabb rendű létüket és szinte örömmel hagyják kifosztani magukat a tőkések által, saját gerinctelenségüket legtöbbször nem is értik, nem fogják fel vagy beletörődnek. Kapitalizmus polgári „demokráciája” gyakorlatilag a tőkések álcázott diktatúrája a „mosolygó fasizmus.

A XX. században kialakult fasiszta államok névadója Mussolini volt, a németek (Hitler), és a Japánok a klasszikus fasiszták valamint csatlósaik gazdasági alapja a kapitalizmus volt, de később indultak el fejlődés útján és terjeszkedniük kellett vetélytársaik rovására. Külön jellegzetességük ehhez az embertelen fajgyűlölet, a nacionalizmus, ami más népek kiirtásában is megnyilvánult valamint a polgári „demokrácia” helyett a korlátlan totális kapitalista diktatúra. A nacionalizmus és a fajgyűlölet a polgári „demokráciában” is mindennapi jelenség. A kapitalizmus minden formája csak kevesek, a tőkések demokráciája, még akkor is, ha nem áll minden utcasarkon rendőr, és a proletár választhat, hogy ki zsákmányolja ki, a diktatúrája így is remekül működik, a gazdasági, politikai és az agyak feletti korlátlan uralom által. Ez a XXI. század fasizmusa, a gondolkodás feletti korlátlan uralom, a „mosolygó fasizmus”.

Mi a hasonlóság a klasszikus fasizmus és a polgári „demokrácia” a „mosolygó fasizmus” között?
A kapitalizmus gazdasági célja és hajtóereje a tőkések minél nagyobb profitja a proletárok kizsákmányolása alapján. A proletár bármilyen formájú kapitalizmusban alacsonyabb rendű, öntudatlanná nevelt bérrabszolga. A kapitalista állam, akár totális vagy csak polgári „demokrácia” keretében működik, gátolja vagy lehetetlenné teszi a proletárok érdekeinek megfelelő összefogást, érdekérvényesítést. A polgári „demokrácia” és a klasszikus fasizmus tőkései is a nép érdeke nevében fosztja ki a proletárokat. Így gazdagodnak a tőkések a proletárok kifosztásával. Minden kapitalizmusban a tőkés magasabb rendű emberként él, ő a gazda, a proletár gazdája, ez ugyanúgy érvényes a polgári „demokráciában” a „mosolygó fasizmusban” is. Mindegyik kapitalizmus megosztja az embereket urakra és szolgákra, gazdagokra és szegényekre, elenyészően kevés tőkés érdekében. A kapitalizmus eredendő jobboldalisága alapvetően a gazdasági társadalmi modelljéből fakad. A kapitalista társadalom megoszlik felsőbbrendű és alacsonyabb rendű emberekre. Ez nemzeti vonalon a tőkés és proletár, nemzetközi alapon pedig még nemzeti, nacionalista és faji vonatkozásban is. Ez mindenféle kapitalizmusra igaz, legyen az akár a klasszikus fasizmus vagy a „mosolygó fasizmus.

Mi a különbség a klasszikus fasizmus és a polgári „demokrácia” a „mosolygó fasizmus” között?
A klasszikus fasizmus állama totális tőkés diktatúra, a demokrácia látszata nélkül. A polgári „demokrácia” csak a gazdasági és politikai hatalomtól tartja távol a proletárokat, így látszólag demokrácia, pedig a hatalomból a többséget a proletárokat kizárja, ami diktatúra. A polgári parlament képviselőinek „demokratikus” választásán a proletárok saját kizsákmányolásukra osztályellenségeiknek a tőkéseknek adnak jogot. A választásokon az öntudatlanná nevelt proletárok bamba birkákként választják meg a kifosztóikat, pedig a többség tudja, hogy a tőkés urak rajtuk élősködnek. Ez a kapitalizmus bűne az emberiséggel szemben.

A polgári „demokrácia”, átalakul a fasizmus modern formájává.
Mivel a klasszikus fasizmus és a polgári „demokrácia” fő gazdasági és politikai céljai azonosak – minél nagyobb profit a tőkéseknek és a proletárok kizárása a hatalomból – így a polgári „demokrácia” a „mosolygó fasizmus” is diktatúra nép felett. A polgári „demokrácia” okosabb, fejeltebb: ha a faji vagy a nacionalista gyűlölet nem hoz profitot, akkor a világméretű kapitalista multinacionális gazdaság nem él vele. De gyakran használja a klasszikus fasiszta módszereket, ha terjeszkedni akar és ez elkerülhetetlen a kapitalizmusban. A második világháború óta több tízmillió embert gyilkolt a polgári „demokrácia” a „mosolygó fasizmus” a szabadság és a demokrácia nevében, de nem hozott demokráciát a föld dolgozó népeinek. A proletárok bérrabszolgák maradtak, és a tőkések mérhetetlenül meggazdagodtak kifosztásuk által, a proletár és az érdeke pedig nincs képviselve a hatalomban. A polgári „demokrácia” parlamentjében a tőkések diktatúrájának megfelelő törvényeket hoznak, amit a kapitalista állam végrehajt. A végrehajtókat a proletárok közül választják, saját dolgozó osztályuk ellen, de a tőkések érdekeit szolgálják, mint bérrabszolgák, akik egy részét jól megfizetnek, a többség azonban a „bérrabszolga láncon” él – rendőrség, bíróság, katonaság, közhivatalokban túlnyomóan bérrabszolgák dolgoznak. A mosolygó fasizmus legyőzte a klasszikus fasizmust, aminek az USA a „a világ csendőre” a vezetője, de legyőzte az emberiség reményét a szocializmust is. Így az USA az elsődleges képviselője, vezetője a modern fasizmusnak. A csatlós államok feletti uralmával nagyon hasonlít a klasszikus hitleri fasizmushoz, célja a világuralom, a világ dolgozó népeinek kizsákmányolása. A mosolygó fasizmus világméretű háborúra készül, ez az emberiség végét jelentheti.

A „mosolygó fasizmus” módszere:
A klasszikus és a mosolygó fasizmusnak ugyan az a célja, a proletárokon való élősködés, de a módszereik némileg különböznek, még akkor is, ha időnként egymás ellen harcol a két fajta fasizmus. A mosolygó fasizmus a médiákon keresztül, Tv, Internet, újságok, művészet, a hírközlés, az oktatás, és a teljes korlátlan gazdasági hatalom birtokában, a mosolygó bemondók és politikusok megtévesztő mosolyával uralkodnak a nép tudatán, de a cél ugyanaz, mint a klasszikus fasizmusé – lopni, uralkodni, élősködni, felsőbbrendűvé válni a dolgozó népek felett.

A Kapitalisták felsőbbrendűként, fasisztákként élősködőnek a dolgozó nép felett!
A kapitalizmus minden formája diktatúra a dolgozó emberiség felett!
A kapitalizmus minden formája csak a tőkéseknek demokrácia!
Az emberiséget a fasizmus minden formája a pusztulásba vezeti!

De ragyog még a vörös csillag, hirdeti az öntudatos, demokratikus, szabad emberiség jövőjét!
Volt már ilyen!!
Szovjetunió
Lesz még ilyen??!!

kapitalizmus vagy piacgazdaság olyan, gazdasági rendszer, amelyben a termelési tényezők többségében magántulajdonban vannak, miket haszon elérésének céljából működtetnek, és ahol a termelt javak és szolgáltatások elosztását túlnyomórészt a szabad piac határozza meg. … A piac a résztvevők közti versenyen alapszik. A résztvevők célja a gazdasági kapcsolatok előnyeinek a megszerzése. … a kapitalista jelzőt Karl Marx arra a termelési módra alkalmazta, amelyben „termelőeszközök” magánkézben vannak – Wikipédia

A kapitalizmus fogalma: kapitalista rendszer az a gazdasági, társadalmi rendszer, amelyben a gazdasági életet a piac irányítja, és amelyben a termelőeszközök nagy többsége magántulajdonban van.

kapitalizmus (Marx szerint) a termelési eszközök magántulajdonán és a bérmunkások kizsákmányolásán alapuló társadalmi-gazdasági formáció. Fő jellemzője a tőkés árutermelés, amelyben az emberi munkaerő is áruvá válik, s a termelőeszközök a kizsákmányoló tőke formáját öltik. Két alapvető osztálya a burzsoázia és a munkásosztály. – Hírbarát

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata: …

1. cikk Minden emberi lény szabadon születik és egyenlőméltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, hogy viseltessenek.

2. cikk Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre valótekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra. Ezenfelül nem lehet semmiféle megkülönböztetést tenni annak az országnak, vagy területnek politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján sem, amelynek a személy állampolgára, aszerint, hogy az illető ország vagy terület független, gyámság alatt áll, nem autonóm vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott.

3. cikk Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

4. cikk Senkit sem lehet rabszolgaságban, vagy szolgaságban tartani, a rabszolgaság és a rabszolga-kereskedés minden alakja tilos. …

SaLa

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

“A kapitalizmus útja a fasizmusba vezet” bejegyzéshez 23 hozzászólás

 1. Ismétlés a tudás gender anyja? A kevesebb mint 15 ezer szavazat, a nem egészen félszázaléknyi voksarány egyáltalán nem mosolyra késztető eredmény. Úgy tűnik a választók nem felejtenek, elutasítják a szociális feudalizmus hűbérviszonyait. Tudomásul veszik, hogy a tőkés társadalom munkamegosztáson alapuló, árutermelő berendezkedés. Akárcsak a reálszoc. A gazdálkodás, a társadalom fejlődése ugyanis jelenleg itt tart. Ezen keretek között szükséges boldogulni, nincs „királyi út”. A „csak akarni kell” fallikus jelszavát el lehet adni a csoportdinamikai tesztek során, Sensitivity Training-ből akár meg is lehet élni, de az emberek nem kérnek az újabb emberkísérletekből.

  Admin:

  “…A kevesebb mint 15 ezer szavazat, a nem egészen félszázaléknyi voksarány egyáltalán nem mosolyra késztető eredmény.”
  -Eddig jó!

  A többi netto hülyeség! Ezernyi közvéleménykutatási adattal cáfolható! A MAGYAROK TÖBBSÉGE ELUTASÍTJA A HARMINC ÉVE TARTÓ RENDSZER MINDEGYIK ALKOTÓELEMÉT! MINDEGYIKET!

   1. petymeg szerint:
    2019-06-15 – 19:55
    Nem. De, a hétköznapokban tapasztalható visszásságoknak, anomáliáknak és apátiának nincs semmi köze az írásban megfogalmazott sületlenségekhez. Ha, eltekintünk a dobtáras propagandától és lehántjuk a kötelező marxista-leninista védőréteget, kiderül, hogy a kapitalista rendszer fejlődőképesnek, megújulásra alkalmasnak bizonyult. Ugyanez nem mondható el a szovjet típusú, sztálinista rendszerekről. Ennek oka az ideológiai merevség, a reformtörekvések elnyomása, a dogmatikus gondolatszegénység. Maga a cikk gyalázatosmódon összemossa a polgári demokráciát a fasizmussal, ami egy monopol hatalmi berendezkedés, akárcsak a szocialista pártállam. A náci ideológia szociáldarwinizmusát kiterjeszti minden piacgazdaságra, függetlenül azok attitűdjétől és társadalompolitikájától. Ezek szerint Svédország fasiszta állam? Kína elfajzott náci imperialista hatalom? Zűrzavaros demagógia jellemzi ezt a világlátási katyvaszt.

    Admin:

    Az utóbbi harminc esztendő itteni történései igencsak ékesen bizonyítják ennek az általad “katyvasznak” nevezett világlátásnak a megvalósulását. Amint egy önmagát VEZETŐ SZEREPRE PREDESZTINÁLT CSOPORT lassan elkülönül, mindenki mást maga alá gyűr, gyűlölködést szít, és akár háborút indítani is kész! ITT EGY HATALMI MONOPÓLIUM ÉPÜL, ÉPPEN EGY CSOPORT ÉRDEKÉBEN, minden külsőségeivel! – ellentétben a szocializmus pártállami céljaival!
    CSAK ÉPPEN A POLGÁRI DEMOKRÁCIA JELSZAVÁVAL!

    1. Nem kedves Őrvezető úr. Nem tud megújulni. Csak túlélni. Zanzásítok, bocsi érte.
     Pl. ’89-ben Kelet-Európa húzta ki a bajból. Éppen ebben a helyzetben fuldokolt mint manapság. Gondolj bele, az összes ócska autót áthozták keletre és beindult az újratermelés. Ma ilyen nincs! Esetleg Mongólia, de ott ölég kicsi a népsűrűség és hát a Taki lovak vagy mi, még mindig megbízhatóbbak mint a huszonéves BMW-k.. 2001-ben a nyújorki Reichstag lerobbantása + háborúk. Olaj- és ópium monopóliomok nyomán, rettenetes méretű mesterséges nyomtatott pénzigény és pénzforgási sebesség!
     2008-ban a hamis jelzálogok és fedezetcsalás miatt és következtében + a rengeteg adófizető kisember pénzének direkt átcsoportosítása a “szegény” banktőkéhez stb. stb. A milliárdokat kereső és millárdokat elvesztegető bank- és állami szektor egyetlen dollárt nem vitt vissza. Lett volna más út is. Talán emlékszel még egy pici karakán országra? Izland.
     Ma nap mint nap érzékelhető, mindennél szükségesebb egy anyag- és eszközpusztító háború, mert nem működik a bővített újratermelés + eszméletlen természeti forráshiány tapasztalható a nyugatnál mert már mindent kirabolt.
     Az elsőszámú parazita állam (Egybesült Állatok), retteg a fedezetlen dollárja miatt, az ellopott elherdált aranytartalékok miatt, az eszetlen méretű külső és belső adósság miatt. Trump egy elefánt de már tudja: előbb-utóbb oda kell álljon a népe elé azzal, hogy “hölgyeim és uraim, a kellemes könnyű életnek a mai nappal vége!” Pedig fele lakossága máris egészségügyi és anyagi fedezet nélkül él. Mi lesz, ha a mesterséges középosztály (nálunk is az van, ahogy Borbélyné mondja “a patkányok”) megtudja, hogy hiába jár a kényelmes hivatalba, hiába rendőr ( a lakosság 10%-a a fegyveres rendszerekből él) katona egyéb naplopó, vége a barbecue partyknak. Persze van másik lehetőség: eszetlen indokolatlan és ostoba háborúk indulnak megint a szegény de komoly természeti kincsekkel rendelkező országok ellen. Ha neked ez mint az életképesség jele akkor igazad van. Ha nem. Nos akkor jön a gondolkodás nevű szörnyűség. Bár nem kötelező, mantrából van elég.
     Ilyen röviden nem tudok jobbat. Bocs.

     1. Szimpatikus meglátás, több szót érdemelne… A kapitalizmusnak nevezett éra, az ipari forradalomtól korunkig tartó történelmi időszak elvitathatatlanul mutat valaminő haladást, fejlődést. Az kétségtelen, a viszonyrendszer lényege nem változott, ezért kapitalizmus a kapitalizmus és nem valami más.

     2. Ez úgy igaz, hogy a kapitalizmus eddig nem tudott megújulni. A válságait pontosan az Ön által leírt aljasságokkal élte túl. Ez a fékezetlen kapitalizmus leginkább egy piramis játékra hasonlít, amelyik addig hoz profitot, ameddig sikerül újabb és újabb játékosokat beszervezni. Amikor elfogy a piac azaz nincs több belépő, összeomlik.
      A megoldás a fékek beépítése lenne, ami persze azért nehéz, mert ez azok ellen a bizonyos pénzügyi körök ellen hatna, amelyek már gyakorlatilag kilóra megvették a politikusokat. (Illetve már inkább saját nevelésű, hatalomhoz juttatott bábok ezek a politikusok, minimális mozgástérrel.)
      Elméletileg lehetséges lenne állami szinten szabályozni, de! Egy ország erre kevés, mert lemaradna a versenyben, így azok amelyek fékezetlenül hagyják működni a kapitalizmust, előbb utóbb megeszik a lemaradókat. Ezeket a reformokat kizárólag világméretekben lehetne bevezetni. (Trockij igazsága, hogy a kapitalizmussal szemben csak világméretekben lehet felvenni a harcot. Milyen igaza volt!)

    2. Admin második bejegyzésére:
     A hitelességi deficitet leszámítva, akár el is fogadhatnám… De, ez egy lokális jelenség. Ellenben, az írás gátlástalanul általánosít.

   2. A náci németország gyermekeket (is) dolgoztatott a lágerekben.
    A nem náci svédország gyermekeket (is) dolgoztatott pakisztáni, bangladeshi ikea gyárakban.

 2. Értékes írás lett volna ha nem esik abba a hibába amibe esett! Ugyan is egyetlen izmus sem váltja meg az emberiség ezen problémáját ha ideológiához köti!
  idézem egy hozzáoszlásomat másik oldalról:
  László Kiss 1 napja
  EREDMÉNYESEN FEJEZZÜK BE AZ 1848-AS SZABADSÁGHARCUNKAT! https://www.youtube.com/watch?v=8AWTLj_IgMY Most 2019. június 11.-én amikor írom – e sorokat ez a harc csendes a kardcsörtetéstől és az ágyú dörejtől – mentesen zajlik majd le…. mert ez a harc az ideológiák harca melyet a szó az írás hatásosabb fegyverével vívunk meg – érvényt úgy szerzünk neki, ha összejövünk kb. 100000 –en és akaratunkat együtt egy időben egy helyen kinyilvánítjuk! Ezt követően elfoglaljuk – illetve vissza foglaljuk összes intézményeinket a hatalom elbitorlóitól, amit csalással szereztek meg… – ez történhet fizikai úrón is! Szerintem így fog lezajlani, ami 171 éve elmaradt – napjainkban várat magára! Ideológia= magyarul: valamilyen osztály, politikai párt, irányzat , vagy korszak által vallott eszmék, nézetek fogalmak rendszere, amely a társadalmi tudat különféle formáiban ( filozófiában, művészetben, vallásban, a politikai és erkölcsi nézetekben) jut kifejezésre: a társadalmi lét tükröződése az emberek tudatában —- rég: üres képzelgés, elvont okoskodás…”
  Szóval nevén nevezzük és tárgyilagosan közöljük a megoldásra váró feladatunkat – definíció szerint – bűnöző az aki az emberi jogokat aljas módon előre kitervelt durva módon megsértve uralkodik és modern rabszolgaságba tartja a föld lakosságának többségét:::” A megoldás a bűnözők börtönbe juttatása – ne hidd tudd – mert én éltem a szocializmusban és most a terror kapitalizmusban is – és ahogy a mai orbáni magán uralmat elhiszik vagy nem hiszik az addig fog tartani a föld államainak a demokráciaira is vonatkoztatva – röviden ha már nem hiszed ha nem tudod,hogy nem demokráciában élsz akkor lesz késztetésed annak megváltoztatásra!

 3. Ezek az állatok hamisították, 500 forintért vásárolták az ajánlások és a szavazatok többségét, mert “úgy Tudják”, hogy az EP-választáson elért 1 %-ért is jár állami párttámogatás, pedig nem:)

  1. Aki felismerte a halálkultúráját a bűnözők világának működését , az tudja hogy az állatvilágban is és az emberiség világában is hierarchikusan épülnek fel – amikor az állatvilágában akkor öl amikor éhes vagy amikor támadás éri védekezik – addig az ember világában a mai halálkultúrájában mindig és állandóan írtja faját amíg az állatvilágban a fajok nem irtják egymást….
   Ennek egyetlen oka van amikor az ember hierarchikus csúcsra egy despota un. Néró kerül és az dirigál és emberi törvényeket hoz a természet rendje ellenében, fajának kipusztítására, vagy alattvalóját háborúba küldve gazdagodásáért vagyoni szaporodásáért! EZ NEM JÁRHATÓ ÚT MERT HELYTELEN A TEREMTÉS ELLENI REND ELLENI BŰNTETT AZ EMBERISÉG ELLEN…

 4. Tisztelt SaLa!

  “De ragyog még a vörös csillag, hirdeti az öntudatos, demokratikus, szabad emberiség jövőjét!
  Volt már ilyen!!
  Szovjetunió
  Lesz még ilyen??!!”

  Tiszteletben tartom minden ember véleményét mert tudom, hogy senki sem tévedhetetlen, így magam sem. Minden ember saját életéből, tapasztalataiból és azoknak az információknak a segítségével alakítja ki világnézetét, amelyekkel élete során találkozott. Mivel nincs két egyforma élet, ezért nincs két teljesen egyforma világnézet sem.
  A fenti idézetből ennek ellenére azt látom, hogy Ön és a Bal-Rad kommunista olvasói egy olyan álmot kergetnek, aminek semmi köze nem volt a valósághoz. A SZU nem az volt, aminek látni szeretnék!

  1. Sub Zero szerint:

   2019-06-16 – 07:27
   “A fenti idézetből ennek ellenére azt látom, hogy Ön és a Bal-Rad kommunista olvasói egy olyan álmot kergetnek, aminek semmi köze nem volt a valósághoz. A SZU nem az volt, aminek látni szeretnék!”
   Mire alapozod e véleményed ? Fentebb említed , hogy mindenki saját rapasztalata alapján itél .
   Mi jogosit fel arra , hogy minősitsd valaki álmát ?

   1. Véleményemet arra a rengeteg visszaemlékezésre alapozom, amiket a témával kapcsolatban elolvastam. Ezek szöges ellentétben állnak a kor kommunista propagandájával.

    1. Sub Zero szerint:

     2019-06-17 – 16:22

     Más az ha valaki mások jó vagy rossz tapasztalatait olvassa és az alapján ítél és megest más az át élt tapasztalatok alapján ítélni !

  1. Pont a kiválasztott nép tagjai nem tartják be az általuk szült ideológiákat. Ők csak a talmudista gondolkodásmód rájuk kedvező szabályait veszik komolyan.
   1. cikk – gondolom, ezért dorbézolhatnak szabadon iszlám álca alatt a 30-40 éves tinédzserek.
   2. cikk- ezt USRAEL be is tartja. Igyekszik az egész földkerekséget saját képére formálni.
   3. cikk- akiket pedig a demokrácia hordózói legyilkolnak, azoknak nem okoz problémát.
   4. cikk -ami a gójokra nem vonatkozik ( hiszen nem emberek), és mindössze a föld lakosságának mindössze 99 %-át teszik ki.
   A fasizmust a cionizmus és előfutárai szülték. A cionista finánctőke szülte a két világháborút, elődeik a sok millió halálos áldozattal járó jakobinus forradalmakat, A napóleoni háborút ( A Rothschildok pénzelték és szedték a sápot), és szülték és szülik a mai néppusztító háborúkat.
   Akkor helyesbítsünk:
   A cionista finánctőkések felsőbbrendűként, fasisztákként élősködőnek a dolgozó nép felett!
   A cionizmus minden formája diktatúra a dolgozó emberiség felett!
   A cionizmus minden formája csak a tőkéseknek demokrácia!
   Az emberiséget a cionizmus minden formája a pusztulásba vezeti!
   És ezt már Marx is kifejtette, amikor még nevezték nevén a cionizmust, hogy kiktől kell megszabadulni az emberiségnek.

   1. Kedves Havasi Gábor!
    Amikor egyetértek veled, és még is felhívom a figyelmedet egy tényre – olvasd el ezt kérlek:
    Zsidózni nemcsak az említett módon lehet,
    hanem legalább kétféleképpen: pro és kontra. Úgy is fogalmazhatnának, hogy zsidóellenesen és magyarellenesen.
    A kontra az állandósult zsidó vádaskodás, nyomulás és telhetetlenség által a befogadó népekből kiváltott jogos zsidóellenesség, ami emberi gyengeségeiket, diaszpórájuk honfoglaló tolakodását, Izrael terrorista népirtó politikáját bírálja, azaz nem fajgyűlölet, hanem az váltja ki, amit Móricz Zsigmond ennél sokkal találóbban fogalmazott meg: „A zsidó azonnal, egyénileg s rögtön, ebben a percben érvényesülni akar. Várakozás nélkül, türelem nélkül, beosztás nélkül rögtön, mindent, mohón akar bekapni. Nincs ideje ideálokért, eszmékért, ábrándért dolgozni, nincs ideje várni, tűrni, nélkülözni: ő amit rögtön meg tud csinálni, azt rögtön meg is csinálja. Vadul, nyersen, mindenki rovására, tele akarja szívni magát, felfúvódni, élvezni, kiélni, kéjelegni, tobzódni, hányásig zabálni és felpuffadásig uralkodni.” Választóink rég tisztában vannak vele, hogy ez a mindenki más iránt hírhedten érzéktelen magatartás vált ki elítélést, rosszallást, tiltakozást a világ sok országában, ám a zsidók és a filoszemiták ezt mégis zsidózásnak, antiszemitizmusnak minősítik.
    A másikfajta zsidózás, a pro, amikor maguk a kulcspozícióba jutott zsidók, vagy filoszemiták zsidóznak azzal, hogy másokat vádolnak zsidózással, illetve önmagukat és Izraelt magasztalják, ami mindig párosul nemzetidegenséggel, hazafiatlansággal, a befogadó népek elleni vádaskodással, kulcspozíciókba nyomulással, uralmi vággyal, s a legtöbbször burkolt, vagy nyílt fajgyűlölettel is. Ez a veszélyes és a legelterjedtebb zsidózás, ám a világ, így a közéletünk is, bár észreveszi, oktondi módon szóvá tenni nem meri, nehogy az antiszemitizmus gyanújába essen. Még arra sem meri felhívni az antiszemitázók figyelmét, hogy tekintsenek önmagukba, vagyis az okokat keressék. Pedig hányszor idézik Kosztolányi Dezsőt: „Csodálkozol a kokainistán,/s nem érted?/ Gondolkozzál az okain is tán –/s megérted!” Választóink így tényleg csak azt tudják megállapítani, hogy ők maguk sem hallottak semmit az antiszemitizmus okairól. Arról, hogy számtalan nemzetnek miért épen a zsidókkal van baja évszázadok, mit évszázadok, évezredek óta, nem pedig más népekkel? stb.stb.stb.
    http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/olvasoink-irjak/item/5256-z
    azért teszem, mert helytelenek tartom – Miért? Mert a Btk. nem azt írja, hogy a cionizmust – stb. vagy a zsidót, vagy a cigányt meg stb. bünteti ha nem azt írja AKI – az aki pedig bűnözőt takar vagy első bűntényest! Érthető?
    Az hogy a börtönök pl. cigányokkal van teli az egy dolog – nincs mellettük az értelem szerzőik a felbujtok a súlyos bűnt elkövetők mellett! Egy értelmes mai civilizált ember szemében az ellenség képe a bűnöző – fajtái: (politikai a hangsúlyosabb…stb.) ami annyira káros az emberiségre, hogy létét veszélyezteti – ennek ellenére a nagykutyákat futni hagyják – úgy is mondhatnánk segítik…. ezért nevezzük ezt a társadalmi formát a halálkultúrájának – hiszen ha érdeke megkívánja még saját harcos társát is megöli – lásd pl. Nagy Imrét – Rajkot stb…. pont azért, hogy bizalmadba férkőzőn és uraljon….. írásaimban ezt mind részletesen kifejtem – kérlek olvasd el – itt pl. : http://network.hu/spartakusz/blog/laszlo-blogja/mar-nem-felek köszönöm, hogy elolvastál – várom válaszod véleményed id. Kiss László

    1. Kedves id. Kiss László!
     Elolvastam az írásod, ami tükrözi, hogy magyar módon gondolkodsz.
     Elolvastam Sütő Gábor Írásnak egy részét (33 a/4-es oldal), majd folytatom az olvasást.
     Én gyakran pragmatikus vagyok, de következetesen a saját tapasztalataim alapján ítélem meg a valóságot.
     Nos, amit Sütő ír, részben egyetértek, részben nem. Orbán a szememben semmivel nem magyarabb, mint a liberális oldal megmondói, közszereplői. A kerekasztal körül azonos hitvallású emberek ülnek.
     Ezért nem fogadok el semmilyen ideológiát, sem trónbitorlókat. A parlamentben ugyanolyanok ülnek mindkét oldalon. Orbánék rövidebb idő alatt rafináltabban nagyobbat tarolnak a nép kárára, mint a másik oldal. Az a hatalom amelyik, még a látszatra sem adva megszüntette a köztársaságot ( ami amúgy is csak formális volt), majd a kapitalista alkotmányt lecserélte, egy új típusú tripartitumra , ugyan mitől is lenne nemzeti, közben árulva a nemzet földjét és javait, suttyombanvaló betelepítésekkel gazdagítva, és Izrael érdekeit szolgálva.
     Amúgy ha vizsgáljuk a történelem eseményeit, a kereszténységre való hivatkozás is álságos (mert zsidó, mert feudális, mert hamis). Ugyan egyes gondolkodók külön választják a magyarság kereszténységét, de ez a lényegen nem változtat. A kereszténységet az ókori zsidók szülték (aminek hozzánk nincs köze). A római egyház alapjait Saul rakta le, bár őt is kinyírták ( de ez nem meglepő, gondolva a francia forradalomra, ahogy „nagyjai” egymást is nyírták, vagy Kohn Bélára, Leninre és társaira, Rákosira, stb.), ezzel lehetővé téve az ideológián keresztül a feud. társadalom létrehozását. Megteremtve egy olcsóbb rabszolgaságot, a hűbéri- jobbágyi rendszert. Na ennek lett a magyar nép is rabja, élén a zsidó római egyházzal. Ez az a kereszténység, amit európainak neveznek.
     Ezt nemzetinek hirdetni, pedig legjobb esetben is tévhit. A magyarok nem egy fizikai testben lévő antropomorfizált lényben hittek, hanem egy transzcendens ( ami transzcendes, nem lehet fizikai) lényben, amely sokkal közelebb állt a vlág lényegéhez, mint a zsidók Jahveje. Akinek tulajdonságai az ótestamentum írásai alapján inkább az ördög képére illik rá.
     Magyarország Istvántól kezdve igazán soha nem volt független, bár ebben a korban nemzetállamok nem léteztek, még akkor sem, ha folyamatosan háborúk dúltak. A hatalom a római egyház, majd a Vatikán kezében volt, ha következetesen nézzük, a zsidó elit kezében.
     Ezért én nem hiszek olyanban, mint keresztény állam, mert ez is csak a néphülyítés része. A feudalizmus, a kapitalizmus és egy ideig vele párhuzamosan létező korai szocializmus ( az eltorzított, talmudista igényeket kiszolgáló marxizmussal az élen) ugyanarról a tőről fakad, és a célja ugyanaz volt, és ma is az.
     A szocializmus pedig (amiről az a véleményem, hogy hibái ellenére a legemberibb volt), csak addig létezhetett, amíg alkotóinak akadállyá nem vált.
     A helyes út nem Isten országa lenne, hanem a szabad nemzeteké, egy jól szervezett közösségi társadalomban. De az emberek mindig bedőltek a szólamoknak. Isten, haza, szabadság – Itt az első a zsidók istene, a második a nem létező haza, és harmadik az első kettő által elveszejtett szabadság.
     Szabadság,, testvériség, egyenlőség – hangzott a franciaországi jakobinusok által képviselt kapitalista ámítás, ahol a polgár szó nem ért többet, mint a római birodalomban, ahogy ez ma is igaz.
     Minden hatalmat a szovjeteknek, mondta Lenin és a judeobolsevizmus számos képviselője, vágóhídra hajtva, akár csak forradalmi elődjei a dolgozó tömegeket a dolgozók érdekében.
     Az embereknek nem hazug jelszavakra, hanem valódi emberi életre van szükségük.
     Folytathatnám, de már így is hosszúra sikeredtem.
     Ezért vagyok én magam, és nem hiszek semmilyen ideákban, mert akármilyen szép és szivárványos a szappanbuborék, hamar szertefoszlik, mint egy álom.
     Üdvözlettel:
     Gáspár

     1. Kedves Gáspár!
      A történelmet és ezen belül az egyháztörténelmet még mindig a habzburgista hazugság torz, hazug szűrőjén keresztül nézed.
      Az igazi (gnosztikus) kereszténységet nem kellene összekeverni a saul rabbi által gründolt judeo-christianizmussal.
      (Bár a szíriai szírek nagyon haragudnak, amikor Pál apostolt zsidó születésűnek mondják. Ő ugyanis szíriai születésű volt. A zsidók csak nevelték. Szóval nem zsidó családban született ő sem…)

      A magyar elődök kereszténységéről:
      -Nagyboldogasszony tisztelete
      -Kisboldogasszony -Szűz Mária- tisztelete
      – Gellért püspök (akit szöges hordóban legurítottak) így ír: a magyarok vallása a Manicheista eretnekségre hasonlít, de nem teljesen az
      – a római pápa is elismerte, hogy a szkíták “jogutódai” a magyarok. Mivel a szkítáknak András és Fülöp apostol mondta el a “Jó hírt” (az Evangeliumot) így a VATIKÁN IRÁNYÍTÁSÁTÓL FÜGGETLENNEK, “APOSTOLINAK” ismerte el a MAGYAR KERESZTÉNYSÉGET.
      Ezért nevezték Apostoli Magyar Királyságnak.
      -a magyar királynak invesztitúra joga volt MINDIG. (Ő nevezte ki a magyar egyházi elöljárókat)
      Amikor a német-római császár is invesztitúra jogot akart, Canossa-járás lett a büntetése…

      Még sorolhatnám az érveket. Az Apostoli Magyar Királyság FÜGGETLEN, ÖNÁLLÓ államszervezet volt egészen a mohácsi csatáig. Igen, létezett egyfajta magyar kereszténység, amely fennmaradt egészen a török hódításig. Utána már az uralkodó habzburgok szépen-lassan bevezették a judeo-christianizmust.

      Jelenleg a KÖTELEZŐ ideológia nélküli társadalom a legjobb választás. Mindenki hirdetheti a meggyőződését, de senki sem mondhatja, hogy kizárólag nekem van igazam.

      ———————
      Fergeteg megj.
      A nagy romantikázásban a tények ne zavarjanak! Pl.:

      “IV. BÉLA KIRÁLY IV. INCE PÁPÁHOZ

      (1250. november 11.)

      Krisztusban szentséges atyának, I[nce] úrnak, Isten kegyelméből a római szentegyház főpapjának, B[éla], ugyanazon kegyelemből Magyarország királya mindenben köteles és alázatos tiszteletet.
      […]
      …országunk főpapjaival, és előkelőivel tanácskozva jónak láttuk, hogy Krisztus helyetteséhez és az ő testvéreihez meneküljünk, mint egyetlen, és a kereszténység végső szorongatottságában végső védelmezőhöz, hogy általunk Rátok is, és a többi keresztényekre is be ne következzék az, amitől tartunk”
      http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=161_170_hivatalos_levelek#3

      Vagy:
      “Magyarok levele a pápának / 1242. február 2.

      A Krisztusban szentséges atyának […], úrnak, a római
      szentegyház isteni gondviselésébõl rendelt
      fõpapjának a székesfehérvári, esztergomi,
      budai, veszprémi és pécsi káptalan, a ciszterci,
      premontrei, ágostonrendi és benedekrendi apátok, perjelek
      és fráterek, a domonkos és ferences rend testvérei,
      az ispotályosok, templomosok és más rendek fráterei,
      ispánok, katonák várnépek, városlakók
      és mindkét nembeli más közösségek
      Magyarország területérõl, tudniillik a tatárok
      után megmaradottak, akik az említett városokban,
      várakban, vármegyékben és más
      megerõsített helyeken összegyûltek, csókkal
      illetik a földet a szent lábak elõtt.

      Mivel a szentséges római egyház valamennyi egyház
      anyja és tanítómestere, a leginkább sanyargatott
      és tanácstalan egyházaknak Isten után egyedüli
      menedéke, hogy – nem tudva, mit tegyenek – miként az anyai
      ölre, reá emeljék tekintetüket. És mert
      evégbõl az isteni kegyesség az egész
      egyházról való gondoskodást tireátok
      bízta, Szentatya, hogy az irgalmas és
      könyörületes Isten példájára, akinek
      helytartója vagytok a földön, irgalmasak legyetek mindenkivel,
      de legfõképp azokkal, akiket a Megfeszített nevének
      bántalmazása nyomorúságba sújtott, így
      méltán bízik ebben Magyarország egyháza
      is, mely sok, különféle csapástól kis
      híján megsemmisült, s a gyötrelmek
      mélyérõl, mint Isten utáni egyetlen menedékre,
      reátok emeli könnyektõl elhomályosult szemét.
      Eközben erõsen reméli, és szilárdan tartja
      azt, hogy ha az apostoli kegyesség gyorsan a segítségére
      siet, nemsokára feltámadhat. Tudja meg tehát
      Szentatyaságtok, hogy a Keresztrefeszített ellenségei,
      akiket tatároknak hívnak – mint hisszük, bûneik
      miatt – hirtelen és úgyszólván váratlanul
      Magyarországra törve, az ország legnagyobb részét
      a Duna folyóig elpusztították.”

      Megtalálod itt is (Magyarok levele a pápának / 1242.február 2.)
      https://eudocs.lib.byu.edu/index.php/Hungary:_From_Antiquity_to_1526
      vagy itt:
      http://mek.oszk.hu/11000/11051/index.phtml
      Ne is fáradj! Tudom… Hamisítják! Ajaj!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .