Presztízs

Itt vannak a legkirályabb és a legpocsékabb magyar állások

A kórházigazgatók a magyar társadalom állócsillagai – legalábbis az emberek szerint ez a legmagasabb presztízsű állás. Általában a sok tanulást igénylő munkakörök kerülnek a rangsor elejére, miközben a szexualitással kapcsolatos munkák vannak a rangsor végén. A legtöbb pénzt a bankelnök és a politikus keresi az emberek szerint, a takarítás, utcaseprés és szórólapozás viszont kifejezetten rosszul fizet. Az elmúlt évtizedekben csökkent a presztízsük az újságíróknak, tanároknak és a politikusoknak.

2016-ban Magyarországon alegmagasabb presztízsűként értékelt foglalkozás a kórházigazgató volt, ezt követte az egyetemi rektor. A harmadik és a negyedik helyen a sebész, illetve a gyermekorvos állt – derült ki a Mikrocenzus friss kiadványából.
A legmagasabb presztízsű foglalkozások között találtuk ugyanakkor az oktatással (egyetemi rektor 2., egyetemi oktató 5.), a bankszektorral (bankelnök 6.) és az igazságüggyel (főügyész 7., bíró 8.) kapcsolatos szakmákat is.

Itt vannak a legkirályabb és a legpocsékabb magyar állások

Jól látható, hogy a legmagasabb presztízsűnek ítélt foglalkozások hagyományosan sok tanulást igénylő, magas keresetű, komoly felelősséggel járó hivatások. Amennyiben a teljes képet tekintjük, a foglalkozási presztízsskála első harmadába jellemzően a magas iskolai végzettséget kívánó szakmák kerültek, ezek közül is többnyire a vezetői pozíciót betöltőket (pl. újságkiadó igazgatója) sorolták ide

– foglalta össze a KSH kutatása.

Itt vannak a legkirályabb és a legpocsékabb magyar állások

A középső harmadba a szaktudást igénylő, a legalacsonyabb presztízsű foglalkozások közé pedig a szaktudást nem igénylő, vagy a társadalom erkölcsi értékítélete alapján lenézett foglalkozások kerültek.

A legalacsonyabb presztízsű foglalkozások között elsősorban a szexualitáshoz köthető szakmák szerepeltek, továbbá a képzettséget nem igénylő (segédmunkás), és az utcán végzett (szórólaposztó, utcaseprő) foglalkozások. A legalacsonyabb presztízsűként értékelt foglalkozás az utcai prostituált volt, ennél egy kicsit magasabb presztízsű az utcaseprő, a sztriptíztáncosnő és a pornószínész.

Mivel lehet keresni a legtöbbet?

Ami a keresetet illeti, a legelső helyen a bankelnök állt, ám a másodiktól az ötödik helyig kizárólag politikai foglalkozás került: sorrendben az EU-parlamenti képviselő, a parlamenti képviselő, az államtitkár illetve a politikus. Előkelő pontszámot kaptak még az olyan, magas beosztású vagy tulajdonosi pozíciókhoz köthető szakmák, mint a gyárigazgatóé vagy a szállodatulajdonosé, ezek jobbára az üzleti vagy piaci szektorhoz köthető hivatások. Az általános presztízs megítélésekor bemutatott szektorok közül az egészségügy a kereseti szempontot figyelembe véve egyetlen foglalkozással képviseltette magát ebben a csoportban.

A legmagasabb keresetet biztosító szakmák közé az egészségügyi foglalkozások közül egyedül a plasztikai sebész került. Ez a szakma az egészségügy leginkább privilegizált helyzetben lévő ágához köthető, egyben a leginkább privatizált, így a hagyományos egészségügyi ellátástól távol eső szegmense, nem viseli magán az egészségügyi foglalkozások alacsony kereseti stigmáját. Ehhez hasonló az elsősorban a magánszektorban praktizáló nőgyógyász foglalkozása, ami a kereset szerinti presztízsrangsorban a 11. helyre került

Itt vannak a legkirályabb és a legpocsékabb magyar állások

Az a nyolc foglalkozás, amellyel az emberek szerint a legkevesebbet lehetett keresni, kivétel nélkül a képzettséget nem igénylő foglalkozások közül került ki. Ezen foglalkozások mindegyike vagy takarítással kapcsolatos, vagy valamely tevékenység kisegítő-kiegészítő foglalkozása, például az elkészült áruk rakodásához vagy becsomagolásához kapcsolódott.

Az emberek megítélése szerint a legkevesebbet utcaseprőként lehetett keresni, hasonlóan rosszul fizetett a szórólaposztó, a takarító és a konyhai kisegítő munka. A társadalom megítélése szerint kifejezetten rosszul kerestek a gondozói szakmában dolgozók (bölcsődei gondozó, 153.), a szociális gondozók (146.) és a kórházi ápolók (145.), de hasonlóan alacsony kereseti presztízsűek voltak a különböző ellenőri szakmák képviselői is, így a parkolóellenőrök (160.) vagy a jegyellenőrök (157.) is.

Ugyanakkor az általános foglalkozási presztízssorrend szerint alacsonyan értékelt foglalkozások egy része kereseti szempontból kifejezetten magas pontszámot kapott.

Így például a drogkereskedő kereseti lehetőségeit a társadalom a bírói és a sebészi szakma kereseti viszonyaihoz sorolta.

A szexualitással kapcsolatos általános presztízsértéküket tekintve alacsonyan pozícionált foglalkozások a kereseti megítélés szerint ugyancsak a legmagasabb jövedelmű foglalkozások köré.

Na jó, de melyik munka a leghasznosabb?

A nyolc társadalmilag leghasznosabbnak tartott foglalkozás közül hét egészségüggyel kapcsolatos, azaz jól látható, hogy a társadalmilag leginkább hasznosnak ítélt hivatások a betegség meggyógyítására, illetve az emberélet megóvására irányuló foglalkozások voltak. Társadalmi hasznosságát tekintve a legmagasabb presztízsű foglalkozások közül első helyen a sebész szerepelt, ezt követte a körzeti orvos, a gyermekorvos, a mentős és a fogorvos, a hetedik-nyolcadik helyen a gyógyszerész és a bőrgyógyász állt. Az egyetlen foglalkozás, ami bekerült a leghasznosabb foglalkozások közé és nem az egészségügyhöz kapcsolódik, a tűzoltóé, amely szintén az emberi élet és az emberi környezet megóvásához kapcsolható.

A társadalom számára legkevésbé hasznosnak tartott foglalkozások között a társadalom számára károsnak ítélt, a deviancia perifériáján mozgó szakmák álltak. A legutolsó helyen a drogkereskedő állt, ezt követték a szexualitással kapcsolatos tevékenységet folytatók és a szórólaposztók. Társadalmi hasznosságát tekintve a futballista a legutolsó helyek egyikére szorult, noha ez a foglalkozás általános presztízsét tekintve a második harmadban (102. hely), kereseti lehetőségeit tekintve az első harmadban (19. hely) szerepelt.

És kinek van a legtöbb hatalma?

A társadalom megítélése szerint a nyolc legnagyobb hatalommal járó foglalkozás közül az első négy politikával és államigazgatással kapcsolatos munka volt. Az emberek szerint a legnagyobb hatalommal az EU-parlamenti képviselő bírt, ezt követte a politikus, az országgyűlési képviselő és az államtitkár. Ezeket a pénzüggyel, rendészettel és igazságszolgáltatással kapcsolatos vezető foglalkozások követték, ötödik helyre került a bankelnök, hatodikra a bíró, hetedikre a rendőrfőkapitány, majd ismét politikával és államigazgatással kapcsolatos foglalkozások szerepeltek a rangsorban. A nyolc foglalkozás képviselője közül az egyetlen, amely nem az államtól kapja a felhatalma zását, a bankelnök volt. Mindez arra enged következtetni, hogy az emberek megítélése szerint a hatalom szorosan összefonódik az állam fogalmával.

Itt vannak a legkirályabb és a legpocsékabb magyar állások

Az a nyolc foglalkozás, amelyeknek a legkevesebb hatalmat tulajdonítottak az emberek, nagyrészt megegyezett a tulajdon alapján a legkevesebb presztízzsel és keresettel rendelkező, képzettséget nem igénylő, utcán végzett vagy kisegítő foglalkozásokkal.

Nem csak a kórházak urai

Érdekes megfigyelni, hogy az egyes munkakörök presztízse miként alakul időben. Az elmúlt évtizedek változásait az alábbi táblázat foglalja össze:

Itt vannak a legkirályabb és a legpocsékabb magyar állások

  • Az elmúlt évtizedek állócsillagai a kórházigazgatók.
  • Az egészségügyi, orvosi szakmák jól tartják pozíciójukat.
  • Az újságírók, tanárok, és a politikusok lecsúsztak.
  • A gyárigazgatóknak leáldozott, de a bankárok a csúcsra törtek.

A KSH így foglalja össze a folyamatokat:

A 2016-os felvétel eredményeiben egyensúlyba került a hatalom és a tudás mögöttes értékei szerint kialakított sorrend. A legmagasabb presztízsű foglalkozások között egyaránt szerepelnek értelmiségi és vezető szakmák is, ugyanakkor a foglalkozási szférák egészen más részterületei kerültek magas presztízspozícióba.

A “klasszikus” hatalommal járó foglalkozások teljesen hiányoznak a legmagasabb presztízsű szakmák közül: sem a tanácselnöknek, sem a párttitkárnak megfelelő jelenlegi politikai pozíciók nem kerültek be a rangsor elejére.

A rangsor alapján más átrendeződéseket is láthatunk: 2016-ra elveszítette presztízsértékét az újságírói és tanári foglalkozás, amelyek a rendszerváltás előtti időkben még magas megbecsültségű szakmáknak számítottak.

A 2016-os foglalkozási presztízssorrend szerint a legmagasabb megbecsültséget magáénak mondható tanári foglalkozás a középiskolai magyartanáré volt, amely ekkor a 35. helyen szerepelt a presztízsrangsorban. Más tanári foglalkozások, így a magánnyelvtanár és az általános iskolai tanító a 48-49. helyen szerepelt.

A korábban magas presztízsű újságírói szakma jelenleg a 75. a presztízsrangsorban, kereseti viszonyait és divatosságát tekintve ugyancsak háttérbe szorult, egyedül a tudás és a hatalom dimenziójában kapott az újságíró magasabb presztízs pontszámot (a hatalmat tekintve a 47., a szakma megszerzéséhez szükséges tanulás/tudás mennyiségét tekintve a 61. helyen szerepelt).

A társadalmi értékrend megváltozását mutatja az is, hogy kikerült a leginkább megbecsült foglalkozások közül a papi hivatás, amelynek sem kereseti lehetőségeit, sem társadalmi hasznosságát nem értékelik az emberek magasra, egyedül hatalmi és tudás dimenzióban kapott magasabb pontszámot (2016-ban a papi hivatás a 65. helyre szorult az általános foglalkozási presztízsrangsorban).

Mi a presztízs?

A foglalkozásipresztízs-vizsgálatok eszmetörténeti és módszertani hátterüket tekintve is a társadalmirétegződés- és társadalmimobilitás-vizsgálatokhoz kötődnek: a társadalom megoszlásának, megosztottságának mérésére szolgálnak. A szakirodalomban is vita tárgya, hogy ez a szubjektív megoszlás mennyiben tér el más, hasonló megoszlásoktól, például a jövedelmirétegződéstől, amely leginkább az elosztás szerinti rétegződést fejezi ki, vagy az osztálystruktúrától, amely a termelésben elfoglalt pozíciók sokfélesége alapján határozza meg a társadalmi csoportok közötti különbségeket – írja a KSH.
Önmagában nézve a “presztízs valamely vélt vagy valós értéknek, illetve teljesítménynek a feltételezése és elismerése is egyben (…) tiszteletnyilvánítási, egyenrangúság-elfogadási és lenézési esély (…), ami aztán maga után vonja a megfelelő interakcionális következményeket”. A KSH kiemelte: a foglalkozási presztízs ennek a tiszteletnyilvánításnak a foglalkozásszerkezethez köthető aspektusa. A presztízsérték esetében azt mérjük, hogy a vizsgálatba bekerült foglalkozásoknak mekkora tekintélyt, rangot tulajdonítanak a megkérdezettek. Mivel egy adott szakmának csak más foglalkozásokhoz képest lehet alacsony vagy magas presztízse, a méréskor rangsorokat állítunk fel.                                                                             (portfolio)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: “…Társadalmi hasznosságát tekintve a legmagasabb presztízsű foglalkozások közül…” – KELLŐEN ELNEM ÍTÉLHETŐ MÓDON KIKERÜLT a legnagyobb hungaricum: a polihisztor víz – gáz – központifűtés – szerelő elfoglaltság. Pedig az bizonyos esetekben természetfölötti képességeket igényel. Így pl. ÓVODÁSKORTÓL A SÍRIG TARTÓ JÓKOMASÁGOT ÉS TETTESTÁRSI VISZONYT a Döbrögisztán vajdája címig futtatott Soros Tanítvánnyal.

Pedig ez még Akadémiai Elnökséget IS hoz a konyhára! (Ha van Istenadta tálentum! Meg…)

A fene tudja hogy miért? – de a magyarok társadalmi hasznosság vonatkozásában nem igazán preferálták a fentebb már említett foglalatoskodást. Pedig eredményezhet az még KÓRHÁZIGAZGATÓI – KIEMELT KÓRHÁZIGAZGATÓI! – “munkakört” is!

Két esélyest is látunk:

Bizonyos Jaszi Pócs János,

Kapcsolódó kép

– és a Jó Pénztáros Lőrinc Koma.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .