A honfoglalók változatos genetikájú népességet alkottak, jelentős keleti gyökerekkel

Mende Balázs Gusztáv írása a tudomany.hu-ról

Mende Balázs Gusztáv paleoantropológus, az MTA BTK Régészeti Intézet Archeogenetikai Laboratórium vezetője

Legfontosabb állítások

 • Az archeogenetika (lásd a keretes írást) új lehetőségeket nyit az őstörténeti kutatásokban, azonban önmagában nem tudja megoldani a magyar etnogenezis problémáit.
 • A genetikai vizsgálatok kizárólagosan nem vagy csak nagyon kivételes esetekben alkalmasak nyelvi-kulturális kérdések tisztázására. A genetikai rokonság sok esetben független a nyelvek rokonságától, illetve egy nép más jellemző karakterétől. A nem kellően körültekintő megfogalmazás és az állandó „áthallás” a nyelvi és a genetikai rokonság fogalma között sajnos a genetikai kutatás eredményeinek értékelésére is átviszi a „nem is vagyunk finnugorok” egyre jobban népszerűsített üzenetét.
 • A genetikai összefüggések történeti szempontú értékelését és elfogadását nagyban befolyásolja a Kr. u. első évezred sztyepprégiójából származó DNS-minták/mintasorok kis száma, a nem kellő körültekintéssel végzett mintagyűjtés, valamint a kronológiai és régészeti interpretáció nehézségei.
 • Az eddig elvégzett archeogenetikai vizsgálatok eredményei szerint a honfoglalók anyai ágon nagyon heterogén népességet alkottak, amelyen belül jelentős volt a keleti (ázsiai) összetevők aránya.
 • A honfoglalók genetikai összetételének kortárs népességekből nyert adatokkal való összehasonlítása azt mutatja, hogy a genetikai előzmények az egész nyugat-eurázsiai és közép-ázsiai területekre kiterjednek.
 • A mai magyar népesség és a honfoglalók anyai ági genetikai összetétele jelentősen eltér egymástól, az apai ági adatok csekély száma a férfiakra vonatkozó jelentősebb konzekvenciák levonását még nem teszik lehetővé.
 • Több egymás utáni időmetszet, a vizsgálni kívánt népességet a lehető legjobban jellemző mintasorok, valamint ezek kontrollja szükséges, hogy a magyarok vándorlását és populációgenetikai összetételét érdemben vizsgálni lehessen.
 • A honfoglalók, illetve elődeik egyes genetikai elemei összefüggésben állhatnak belső-ázsiai eredetű populációkkal, az összefüggések háttere azonban az eltérő régészeti-történeti megközelítés és a nagyon csekély számú mintából következő alacsony reprezentativitás miatt a kutatás jelen fázisában nehezen értelmezhető.

Archeogenetika: a legújabb módszer a magyar őstörténet kutatásában

A magyarság őstörténetének kutatása talán az egyik legösszetettebb, együttműködést igénylő kihívása a tudóstársadalomnak, így nem meglepő, ha az archeogenetikai szakterület is felsorakozott a hagyományos történeti, régészeti és nyelvészeti-nyelvtörténeti kutatások mellé, sokak reményei szerint gyors és egyértelmű eredményeket ígérve.

Az elmúlt két évtized molekuláris genetikai kutatásainak mind elméleti, mind technológiai értelemben vett rohamléptű fejlődése egy új tudományterület kialakulását eredményezte. Az archeogenetika, illetve az utóbbi években már inkább archeogenomika névre hallgató szakterület új lehetőségeket adott a múltban élt emberi populációk, népcsoportok genetikai és ezzel együtt történeti összefüggéseinek vizsgálatára. A Neander-völgyi és más ősi emberfélék maradványainak, a különböző kórokozók több ezer éves formáinak, az emberi civilizáció fejlődésében nagy szerepet játszó haszonállatok domesztikációjának, Európa neolit és bronzkori népességtörténetének DNS-alapú vizsgálata sok, más módszerekkel eddig nem megválaszolható kérdésre adott választ. Számos európai országban sor került a jelenkori népesség genetikai előzményeinek felderítésére, régészeti kultúrák változásai és formálódása mögött meghúzódó népességtörténeti folyamatok, migrációk vizsgálatára. Azonban ez az új természettudományos módszer is ki kell hogy állja az állandó technológiai fejlődés, illetve kibocsátott adatai humán tudományok általi értelmezésének próbáját.

Az archeogenetikai eredmények és interpretációjuk szoros összefüggésben áll a mintavételi eljárások problémáival, különösen az archaikus népességek adatai esetében. A mintakiválasztás alapjául szolgáló régészeti megfigyelések eleve hordoznak magukban értelmezési problémákat, így sok esetben az azok mentén épített adatbázisok is ab ovo vitathatók/vitatandók, mind kronológiai szempontok, mind az egyes sírok, temetkezések régészeti adatolása szempontjából. A magyar törzsek vándorlása régészeti nyomainak, illetve e nyomok valós súlyának megítélése nem egységes a hazai régészeti kutatásban, ugyanakkor a populációgenetikai kiértékelés statisztikai elvárásai miatt sokszor olyan összevont adatsorokkal kell dolgozni, amelyek történeti és régészeti szempontból nem mindig relevánsak.

Génjeink eredete

A honfoglalók Kárpát-medencei sírjait tartalmazó és a ma élő eurázsiai népességekből nyert adatsorok populációgenetikai összehasonlítása azt mutatja, hogy a honfoglalók anyai génkészlete a nyugati és a közép-/kelet-eurázsiai régió genetikai elemeinek keveréke; a nyelvi alapon rokonított finnugor népek és egyes közép-ázsiai török nyelvű népességek is lehettek genetikai hatással a honfoglalók anyai összetételének kialakulására. A honfoglalók anyai vonalaiban a keleti (ázsiai) komponens 25-30%-ra becsülhető, azonban ezek bekerülésének időpontjára és helyére még csak közelítően pontos adatok sincsenek. A történeti korú népességek adatbázisával összevetve a honfoglalók genetikai előzményei anyai ágon a pontusi-kaszpi sztyepp keleti részének késő bronzkora, valamint Nyugat-Szibéria késő bronzkora – kora vaskora népességéig vezethetők vissza, és viszonylag jól elkülönülnek a népvándorlás kori és középkori európai csoportoktól. Az ún. teljes mitokondriális genom alapján végzett vizsgálatok egyedi (filogenetikai) kapcsolatokat mutatnak a honfoglaló népesség és az Urál-vidék 6–11. századi népességei között.

A szovjet utódállamok területéről gyűjtött mintasorokból nyert eredmények ez idő szerint nem mondanak ellent az eddigi – régészeti-történeti vagy akár nyelvészeti alapú – teóriáknak: a honfoglaló magyarok jelentős része az anyai ági genetikai vonalak alapján a Volga–Káma–Bjelaja-vidék, a mai Baskíria és Tatárföld, valamint a Dél-Urál keleti oldalának a 6–12. századra keltezett régészeti kultúráiból nyert mintákkal genetikai kapcsolatot mutat.

Kapcsolódó kép

A honfoglalók keveredése

A Kárpát-medence közvetlenül a honfoglalást megelőző népességének összetételéről egyelőre csak a klasszikus antropológiai kutatások révén vannak adataink. A honfoglalók és a helyben talált népesség genetikai összetevői között várhatóak egyezések, különösen az anyai vonalak tekintetében, azonban ezek direkt lefordítása népszerű alternatív régészeti-történeti hipotézisekre – legyen az akár a kettős honfoglalás vagy a hun–magyar rokonság elmélete – kerülendő, ugyanis a kapott eredmények mögött több hasonló vagy akár nagyobb valószínűséggel bíró magyarázat is állhat. Különösen igaz ez a genetikai kutatás megítélési jogosultságába nem eső nyelvészeti konzekvenciák levonása terén.

A kutatás legfontosabb teendői közé tartozik az ún. korai honfoglalók kutatása, ugyanis joggal feltételezzük, hogy a Kárpát-medencébe érkező honfoglalók házasodtak az itt találtakkal, így a 10. század közepén eltemetett egyén – bármennyire jellegezetes honfoglaló leletanyaggal temették is el – már nemcsak a beérkezettek, hanem a helyben találtak genetikai jellemzőit is mutatja. Minél korábbi temetkezésekből sikerül összeállítani egy adatbázist, annál valószínűbb, hogy a hozott genetikai állományt fogja jellemezni. A kérdés másik oldala, hogy szükség van a honfoglalás előtti és a 10. század végi – 11. század eleji populáció genetikai feltérképezésére, hogy a beérkezők és az itt találtak demográfiai viszonyaira is következtetni lehessen. Mindezek mellett fontos, hogy az olyan népelemek, mint pl. a székelyek, rokonsági hovatartozása is a kutatás tárgyát képezze.

Új kutatási módszerek pontosíthatják a képet

Bár Magyarországon jelenleg több műhelyben is folyik az archaikus minták genetikai módszerekkel való kutatása, a magyarság etnogenezisének kérdéseiben, mint pl. a népességek keveredési arányainak vizsgálata, a nemzetközi együttműködésben végzett kutatásnak van jövője. Ennek elsősorban a legmodernebb technológiák és a legjobb hatásfokú és megbízhatóságú bioinformatikai kiértékelés ár/adatérték-kihozatala miatt van létjogosultsága. Az uniparentális, azaz az anyai és az apai genetikai vonal kutatása önmagában már nem elegendő, szükséges a genetikai állomány egészére kiterjedő szekvenálási technikák alkalmazása is, amelyek már most több millió egyedi DNS-pozícióban tudják rögzíteni a csontokból-fogakból nyert minta genetikai állományának egyedi jellegzetességeit, és adnak lehetőséget az ún. admixture-elemzések elvégzésére.

Csak ezek segítségével nyílhat mód a honfoglalók genetikai képének pontosabb, eredetének tudományosan megalapozott tisztázására és az eredményeknek az oktatási anyagban való rögzítésére. Ehhez azonban a magyar őstörténet szempontjából releváns régészeti adatok, valamint az összehasonlításokba bevonható archaikus és recens adatsorok jelentős bővülésére/bővítésére, továbbá földrajzi-történeti értelemben egyre pontosabb adatbázisokra van szükség. És természetesen sok-sok türelemre is a kutatók és különösen a kutatási eredményt várók/elvárók részéről.

[A fenti írás eredetileg a tudomany.hu oldalon jelent meg, szerzője Mende Balázs Gusztáv.]

 

——————————————————————————————————-

(Bejegyzésünkben a tudomany.hu Mende Balázs Gusztáv által jegyzett cikkét a Creative Commons Nevezd meg! Így add tovább! licence alapján vettük át, és tartalmi változtatás nélkül közöltük. A szerkesztés során esetleg mégis összejövő hibák vagy hiányosságok (kézzel és mezei HTML-kódokkal dolgozunk) nem szándékos torzítások, amint észrevesszük, javítjuk őket.)

——————————————————————————————————-
Fergeteg megj.

 

Egy előadást is ajánlunk Olvasóink szíves figyelmébe Mende Balázs Gusztávtól, mely megnézhető itt.
Olvasóink egy része sajnos hajlamos az efféle írásokat egy világösszeesküvés darabkáinak tekinteni, így az ő kedvükért csak annyit tehetünk, hogy kijelentjük: erről szó sincs. Nem vagyunk zsidók, gyíkemberek, cionisták, filoszemiták, gonoszzsidó-imádók, szabadkőművesek stb. Az ezzel kapcsolatban felmerülő gondokat jellemzően az elhamarkodott ítéletek, a félreértések, a megbízható ismeretek hiánya, valamint a gombamód szaporodó, Akadémiát ostorozó és történelemhamisítást prédikáló guruk vallásosan mély dogmái okozzák. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Magyar Őstörténeti Témacsoportja a jelek szerint végre nyitott a szélesebb olvasóközönség felé is, és elkezdte azt a hosszú munkát, amire valószínűleg sokan vártunk. A tudomany.hu összefoglaló cikksorozatát a tervek szerint mi is figyelemmel kísérjük majd, és ha a Bal-Rad olykor helyet ad, ismeretterjesztés és olvasói megvitatás céljából továbbközlünk egyet-egyet a magyar nyelvűek közül. Az őstörténeti sorozat első darabja (Klima László tollából) itt érhető el. A második darab (Türk Attilától) itt olvasható.

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton!

Kérjük, anyagilag támogassa a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“A honfoglalók változatos genetikájú népességet alkottak, jelentős keleti gyökerekkel” bejegyzéshez 15 hozzászólás

 1. Mára már csak a nyelv magyar,az itt élö emberek kevert génállományuak.
  Sláv Germán Hun Türk génálomány.

  Kivéve a kazárokat az ösmagyarokat

  Kivéve a egyiptomi kolompárokat ( fehérbörü cigányok )

  Kivéve a Indiai beás cigányokat ( kleor cigányok )
  Ez a három fajtatiszta beteges beltenyészet.

   1. Azé mert most vettem tölük Kapolcson a müvészetek völgyében 3 rétest 2 ezer forintért
    azt még be is szolt. 650 ft egy szelett rétesük. Azt azt mondja te4sék sietni ne tartsa fent a sort.

    Budapesti szakálas belvárosi gyerekek.
    Hofehér bör fekete.vagy vörös szörzet.

    Menj el gruziába azt megérted kikröl beszélek.

 2. A Tel-Aviv által kihelyezett MTA tagjai miért írnak többes szám első személyben ( Génjeink eredete) ? És miért nevezik az MTA-t még mindig magyarnak?
  És akik ezeket a tanulmányokat felrakják, miben bíznak?
  A zsidók elhiszik, mert tudják hogy nem igaz, mi magyarok nem hisszük el, mert szintén tudjuk, hogy nem igaz.

  ” Remény » 2015. 1. szám » Izraeli-Magyar Tudós Társaság alakult”

  ”Nagy Andor… a magyar származású izraelieknek erős magyar kulturális gyökerei vannak.”
  Mióta enged be Izrael zsidókon kívül Izraelbe más népeket?

  ”Felidézte, hogy a 20. század elején és közepén a rendkívül tehetséges magyar zsidó tudósok nagy generációjának hatása az egész világ, így Izrael tudományos életében is megfigyelhető volt. Méltatta Szilárd Leó, Polányi Mihály, Teller Ede és Avrahám Herskó munkásságát.”
  Mi az a magyar zsidó? Zsidó vagy magyar?
  A nevek is igaz magyar nevek- különösen az Avrahám Herskó név.

  Született
  1937. december 31. (80 éves)
  Karcag
  Nemzetiség
  zsidó származású magyar
  Állampolgárság
  izraeli
  Házastárs
  Judith Leibowitz
  Iskolái
  Hebrew University of Jerusalem

  Igazi magyar, de Ő legalább nem itt élősködik rajtunk, ellentétben a csupa ”magyar akadémikussal.”
  Ennyit az MTA magyarjairól.
  Ma Övéké ez az ország és világ nagy része, és itt ideológusaik tolják a szekerüket, bár nem értem minek. Hisz a nemzet még hosszú ideig képtelen lesz a harcra, és az emberek szinte mindent feladnak, csak béke legyen. Azt hiszem ez a talmudista cionisták félelme, hiszen tudják, hogy semmi sem örök, pedig Európa és a világ kormányait zömében Ők alakítják.
  Felesleges is a harc, ami elrohad magától, azt a természet lerendezi. Amúgy sem maradt semmi a magyarnak, még a földet is elvették az aranykalászos szomszédok, már csak az életüket vehetik el, és azt fondorlatos módon meg is teszik. No de Róma is elbukott, és éppen nekik köszönhetően. A cionista birodalmat is utoléri a sors. De remélem előtte mindegyik kezébe aranyborjút helyeznek, hogy mosolyogva fordulhassanak az örökkévaló Istenük felé.

  1. Lazíts! Az írás állításai ellenőrizhetők, hasonló témával én is foglalkoztam itt, de Mende Balázs Gusztáv összefoglalója nem gonoszzsidó-imádóknak készült, akik utánajárás helyett elintézik azzal, hogy biztosan ez is a gonosz zsidó világösszeesküvés része. Valami új?

   1. Legfontosabb állítások:

    “Az archeogenetika ………. önmagában nem tudja megoldani a magyar etnogenezis problémáit.”
    ez igaz lehet, de akkor nem mérvadó.
    “……a nagyon csekély számú mintából következő alacsony reprezentativitás miatt a kutatás jelen fázisában nehezen értelmezhető.”
    Ha nem reprezentatív, akkor minek habratyolni róla? (” a kivétel erősíti a szabályt”)

    A papír mindent elbír, a hazugságokat könnyebben, mint az igazságot.

    1. Persze, az igazság az iszfaháni kódexben van, Szurb Khács kolostorában…
     Nem lehet könnyű neked…

     1. A mai döbrögisztánban kinek könnyű?

      Egyébként nem én kifogásoltam,
      mert a kifogást a fentebbi “tudományos” értekezésből, a “legfontosabb állítások”-ból emeltem át.

      Szóval nem velem kellene foglalkozni, hanem a témával,
      amiben annak egzaktságát maga a témát író kérdőjelezi meg.
      És
      “……megítélése nem egységes a hazai régészeti kutatásban, ugyanakkor a populációgenetikai kiértékelés statisztikai elvárásai miatt sokszor olyan összevont adatsorokkal kell dolgozni, amelyek történeti és régészeti szempontból nem mindig relevánsak.”
      szóval itt tart az ez irányú tudomány, ebbe kár minden erővel egy mindent visz variánst beleszuszakolni .
      Van még bőven tennivaló és kutatnivaló ezen a téren,
      még az is megeshet, hogy valami teljesen szokatlan nyer bizonyítást a jövőben, akár még némelyik “guru” elmélet is lehet teljes befutó.
      De hát a tudományos elismerést és jutalmat manapság is az elvárásoknak megfelelő habratyok kapják, mint régen is.

      Mint ahogy Jézus származásáról is első sorban a “guruk” vitatkoznak, a teológusok már kevésbé (kitagadás lenne a vége, azt meg nem sok egyházfi vállalta még fel eleddig),
      mert teljesen felesleges József családfáját Dávidig vissza vezetni, ha egyháztörténetileg, az újszövetség szerint is Jézus a Szent Lélektől fogant és genetikailag nem Józseftől……………

     2. Valóban a témával kellene foglalkoznod. Ugyanis ahhoz, hogy vitatkozni tudj, értened is kellene azt, amiről vitatkozol. Nem először derül ki, hogy halvány lila gőzöd sincs az aktuális dologról. Pedig csak a kezedet kellene kinyújtanod, oly sok minden lett eléd rakva. Alaptalan vádaskodás után persze ne várj sok jót senkitől, utána ugyanis már kissé álságos azt kérni, hogy a témával foglalkozzon.
      Van, amihez elegendő adat áll rendelkezésre, hogy érvényes következtetéseket vonhassanak le belőle, más dolgokhoz még kevés. Hogy ismerd, miről van szó, el kell merülnöd a témában. Kövesd a fehér nyulat (a linkemet)! Bár pontosan tudom, hogy teljesen feleslegesen írom neked.

     3. Köszönöm, hogy személyem felé nagyobb érdeklődést tanúsítasz, mint a téma iránt, de nem kérek belőle.

      Többször, a “tudományos” értekezés dilemmájából idéztem az anomáliákat , hogy miért is nem ekvivalens.
      És ez nem vita, csak a logikai hiányosságra való rávilágítás.
      A többit bárki önmagával is megvitathatja; egyébként a linkjeidre ránézek, de nem a szakterületem, csak érdeklődés szintjén.

      De a társadalmi konfliktusok elemzése sokkal érdekesebb lehet nem kell közelharcot vívni mindenféle antiszemitával, ott aztán a kóseren is megtalálható a káka.

      Én tisztelettel maradok a “guru” elméletek meghallgatásánál és szelektálásánál, mert a “tudományos” emberekben és nagyképűségükben már épp elégszer csalódtam.

   2. Képes lennél csak egyszer magyar kutatókra hivatkozni? -persze hogy nem.
    “hasonló témával én is foglalkoztam itt” – elég baj ez nekünk magyaroknak.
    Nincs gonosz zsidó világösszeesküvés, zsidó világhatalom van, élen a Rothschild családdal.
    Ti bolsik simán és gátlástalanul áldozzátok fel a népeteket és a nemzetet (bár kétlem, hogy közénk tartoztok) az átköltött marxizmus és a zsidó internacionalizmus oltárán. Mit gondoltok, miért van a népszerűségetek a nulla közelében?
    Mende és társai írása a nép agymosásához készült. Csak egy sor a hamisságból – “Mindezek mellett fontos, hogy az olyan népelemek, mint pl. a székelyek, rokonsági hovatartozása is a kutatás tárgyát képezze.” Érdekes, a magyarok már a honfoglalásnak hazudott időszak előtt is tudták, hogy a székelyek ( Ők a hunok, még akkor is, ha ez a nagy internacionalistáknak nem tetszik) magyarok.
    “legyen az akár a kettős honfoglalás vagy a hun–magyar rokonság elmélete – kerülendő” – persze hogy kerülendő, hiszen az igazságot mindenképp el kell fedni.
    Lazítani pedig nem nekem kellene, hiszen nem az én kezem görcsöl a sumák írásoktól.

    1. Ha annyira vagyok bolsi, mint amennyire zsidó, akkor nincs félnivalód. A többi butaság szót sem érdemel.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .