Magyar őstörténet – honnan hová?

Klima László írása a tudomany.hu-ról

Klima László nyelvész-régész, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugor Tanszék vezetőjének írása.

Legfontosabb állítások

 • A magyar őstörténet művelése, az őstörténeti ismeretek átadása a jövendő nemzedékeknek csakis tudományos eredményeken alapulhat.
 • Egy nép kialakulása, etnogenezise több szálon fut, és sohasem lezáruló folyamat. Emberi közösségek kommunikálnak egymással, kulturális és gazdasági kapcsolatokat létesítenek, kisebb csoportok, emberek jönnek és mennek, beolvadnak egy népességbe, avagy kiválva belőle egy másik nép történetének részeivé válnak. E folyamatok eredményeképpen a modern kori népek nyelvi, kulturális és genetikai kapcsolatai rendkívül szerteágazóak.
 • Másfél évszázada bizonyosan tudjuk, hogy nyelvünk a finnugor nyelvek közé tartozik. A finnugor egy nyelvészeti szakkifejezés – nyelvekre alkalmazható, de népekre nem. Vagyis nem mi vagyunk finnugor eredetűek, hanem a nyelvünk.
 • A magyar őstörténet kutatásában több tudomány működik együtt. A 19. század második felétől a 20. század közepéig a nyelvészet és a történettudomány szerepe volt a meghatározó, a 20. század közepétől a régészet, napjainkban pedig az paleogenetika eredményei irányítják az őstörténészek figyelmét egyre újabb kérdések felé.

Hunor, Magor és a korabeli politika

Anonymus, a 13. század elején élt magyar történetíró a magyar királyok dinasztiáját Attilától, a hun birodalom legnagyobb uralkodójától származtatta. Pár évtizeddel később Kézai Simon krónikájában a hun és a magyar nép közös származásáról írt. Hunor és Magor, a csodaszarvas mondája Kézai krónikája nyomán vált magyarságtudatunk alapjává.

A szarvast üldöző két testvér története egész Eurázsiában elterjedt. Nemcsak a füves puszták nomádjai ismerték, hanem a tundrai rénszarvaspásztor lappok is. Feltehetőleg a magyar mondakincsben is szerepelt. Anonymus és Kézai Simon művelt emberek voltak. Krónikáikkal elsősorban királyukat kívánták szolgálni, Anonymus művéből azonban kiolvasható a régi magyar nemzetségek védelmének szándéka is. Az Árpád-házi királyok Attilától való származtatása talán keleti eredetű hagyomány, hiszen a dunai bolgárok uralkodói is Attiláig vezették vissza a családfájukat.

Kézai Simon IV. László udvari papja volt. Királya a hatalmi játszmákban a keletről érkező kunok barátságát kereste. Ezért is fordulhatott krónikaírója a hunok felé. Az máig vitatott kérdés a magyar történettudományban, hogy Kézai idején a magyar hagyomány őrizte-e a hun rokonság tudatát, vagy az teljes mértékben a nyugat-európai krónikás hagyomány átvétele. Amint a fentiekből látható, már első krónikásaink is közvetlen politikai célok szerint formálták a magyarság eredetének történetét. A politikai szándék azóta is jelen van sok őstörténeti munkában. A magyar őstörténet művelése, az őstörténeti ismeretek átadása a jövendő nemzedékeknek azonban csakis a tudományos eredményeken alapulhat.

„Habsburg-ügynökök”: a finn nyelvrokonság gondolata

A 18. században érkeztek Magyarországra az első hírek arról, hogy a magyar nyelv talán a finn nyelvvel áll közelebbi kapcsolatban. 1769–1770 között Sajnovics János nyelvész, matematikus, csillagász egy csillagászati expedíció tagjaként a Lappföldön járt, és tudományos értekezést adott ki a magyar és a lapp nyelv rokonságáról. A lapp–magyar rokonságról írt művét Orczy Lőrinc magyar főispán, tábornok és költő (1718–1789) politikai szempontból értékelte: idegen hatalmak érdekeit sejtette mögötte, és megkérdőjelezte Sajnovics magyarságát.

A magyar közélet más képviselői is elutasították a rokonságot a „barbár és műveletlen” lappokkal. Horvát István, a magyar őstörténet kutatója pedig a reformkor nemzeti hevületétől eltelve 1825-ben megjelent könyvében már arról írt, hogy a magyar a bibliai ősnyelv, és a magyarság mint a szkíták leszármazottja valójában Európa ősnépe, így minden más nép tőle származik. Ugyancsak nála jelenik meg először az a gondolat, hogy a finnekkel és a lappokkal való rokonságot a németek akarják a magyarokra erőltetni.

A 19. század második felében a tudományos gondolkodás magasabb szintre lépett. A tudósok, így a történészek, nyelvészek is immár kellő forráskritikával közelítették meg adataikat. Magyarországon a finnugor nyelvek rokonságát hirdető tudósok a hunpárti magyar társadalom egyre nagyobb ellenállásába ütköztek. Az 1850-es években terjedt el az a hamis legenda, hogy a finnugristák („finnisták”) Habsburg-ügynökök. Az 1870–1880-as években a tudományban és a közéletben is élénk vita folyt a magyar nyelv és a magyar nép finnugor avagy török eredetéről.

A nyelvtudomány a 19. század második felében számos nyelvet összehasonlított egymással, és vizsgálatai során sok lehetőséget elvetett. Európai tudósok megvizsgálták a sumer–finnugor (és azon belül a sumer–magyar), valamint az etruszk–finnugor (és azon belül az etruszk–magyar) nyelvrokonság kérdését, de elvetették ezt a lehetőséget. A korabeli tudományos vita a magyar őstörténet iránt érdeklődő amatőr kutatók érdeklődését is felkeltette. Műveikből látható, hogy a szabályos hangmegfelelésekre alapozott nyelvészeti módszer, amely lehetővé teszi a rokon nyelvek közös szókincsének, közös nyelvtani elemeinek megállapítását, a közvélemény számára nehezen érthető. Ugyanez állapítható meg a magyar–örmény vagy a magyar–görög nyelvrokonságot hirdető művekből is. Ezek az írások a tudomány fejlődéséről tudomást sem szerezvén ugyanazon a szinten állnak, mint Otrokocsi Fóris Ferenc 17. századi héber–magyar nyelvhasonlításai.

A lényeg: nem mi vagyunk finnugorok, hanem a nyelvünk finnugor eredetű

A vita a tudomány terén már a 19. század végére eldőlt. Azóta a tudományos világban nem folyik vita a finnugor nyelvek összetartozásáról. A magyar nyelv finnugor eredetű. A finnugor és a szamojéd nyelvek együtt alkotják az uráli nyelvcsaládot. A finnugor nyelvrokonságot elfogadó külföldi tudósokról abszurd feltételezés azt állítani, hogy magyarellenes érzelmeiktől vezérelve erőltetik ránk véleményüket. A tudományos közélet nyitott a vitákra: a finnugor nyelvrokonság természetéről, jellegéről szóló ismereteink folyamatosan gyarapodnak, a szakmai párbeszéd során módosulnak, finomodnak.

A kiegyezéstől a millennium idejéig zajló nyelvészeti/őstörténeti vita fontos eredménnyel járt: a vitázó felek megállapították, hogy a nyelv és a kultúra fejlődése különböző hatások alatt különbözőképpen zajlik. Nyelvünk finnugor eredetű, de a magyar nép nem nevezhető finnugornak.

Ez a több mint százéves felismerés még mindig nem eléggé ismert a magyar közvéleményben, sajnos még egyes természettudósok körében sem. A „nem vagyunk finnugorok” típusú mondattal kezdődő szenzációhajhász újságcikkek és áltudományos művek egy nem létező állítással szemben indulnak rohamra, miként Don Quijote a lovagoknak nézett szélmalmok ellen. Ebbe a körbe tartozik, hogy természetesen az Árpád-házi királyok csontmaradványainak genetikai kutatásából sem vonható le következtetés arra vonatkozóan, hogy finnugorok vagyunk-e, vagy sem. Őstörténet-kutatásunk elismert szakemberei mutattak rá: nem mi vagyunk finnugorok, hanem a nyelvünk finnugor eredetű.

A történeti nyelvészet és a nyelvrokonság

Az összehasonlító történeti nyelvészet a nyelvek közti kapcsolatokat vizsgálva egyes nyelveket nyelvcsaládokba sorol, és megkísérli a nyelvcsalád közös ősnyelvének (alapnyelvének) lehető legteljesebb rekonstrukcióját. A magyar nyelv az uráli nyelvek családjába tartozik. E nyelvcsalád két fő ága a finnugor és a szamojéd.

A nyelvek közötti rokonság akkor áll fenn, ha az egy csoportba sorolt nyelveknek van közös alapszókincsük, és a közös eredetűnek meghatározott szavak között jelentésbeli kapcsolat van, továbbá igazolható, szabályos fonetikai (hangtani) eltérések mutathatók ki.

Nem tekinthető tudományos módszernek a különböző nyelvek hasonló hangzású szavainak rokonítása a hangtani kapcsolatok kifejtése és elemzése nélkül. Látszólagos hasonlóságok a világ bármely két nyelve között kimutathatók. A szabályos hangmegfelelésekre bőven idéznek példákat a finnugor nyelvrokonságot ismertető könyvek (pl. Nyelvrokonaink, szerk. Nanovfszky György, Budapest: Teleki László Alapítvány, 2000; Finnugor kalauz, szerk. Csepregi Márta, Budapest: Medicina, 2001) és újságcikkek. Sokak előtt már ismert lehet, hogy a finn koti magyar megfelelője a ’ház’, a kala ’hal’, a käsi pedig ’kéz’. E szavakból látható a hangmegfelelések rendszerének bonyolultsága is: a finn k hangnak a magyarban h felel meg, de csak mély hangrendű magánhangzók (a, o, u) előtt. Magas hangrendű magánhangzók előtt a k nem változik. A finnugor nyelvek közös szókincsébe, a hangváltozások rendszerébe nyújt bepillantást az Uralonet című internetes oldal (http://www.uralonet.nytud.hu/).

Az alapszókincsbe tartoznak a névmások, a rokonság különböző fokait jelölő szavak, a testrésznevek, a számolás szavai, az alapvető igék, a földrajzi környezet, a növény- és állatvilág szavai. Minden nyelv folyamatosan változik, egyes szavak kikopnak belőlük, és új szavak is keletkeznek. Ennek ellenére a finnugor alapszókincs ma is meghatározó eleme a magyar nyelvnek. A számítógépes statisztikák szerint a mai magyar beszélt nyelvben és az írott szövegekben is 50% fölötti arányban vannak jelen a finnugor eredetű szótövek (kb. 650-700 tőszó) és a belőlük képzett szavak.

A közös nyelvcsaládba sorolt nyelveket összekötő, szabályszerűen ismétlődő fonetikai jelenségek felhasználásával következtetni lehet az egyes rokon nyelveknek a közös alapnyelvükből eredő grammatikai egyezéseire is. Nyelvünk e téren is számos finnugor eredetű elemet őriz.

A honfoglalás előtt a magyar nép egy nyugati ótörök nyelvet beszélő népességgel került szoros kapcsolatba. Török eredetű szavaink (kb. 350-400 szó) a fejlett állattenyésztéssel és földműveléssel (ekés gabonatermelés, kertkultúra, szőlőtermelés) való megismerkedésről tanúskodnak. Ez török hatásra ment végbe a magyarság körében. A török szavak jelentésükkel is bizonyítják, hogy későbbiek, mint a finnugor eredetű magyar szavak, mert azok a halászatra, vadászatra és gyűjtögetésre utalnak. Török eredetű nyelvtani elemek a magyarban lényegében nincsenek, míg finnugor eredetű bőven van. Vagyis a török hatásról vallott tudományos vélemény erősíti azt, hogy a magyar nyelv nem a török, hanem a finnugor nyelvek közé tartozik.

A különböző vadregényes őstörténeti elképzelések az elmúlt évtizedekben egységes koncepcióvá értek össze. E koncepció alapját az a Horvát Istvántól eredő gondolat alkotja, hogy a magyar ősnyelv, a magyar ősnép. Ez az elmélet mindent magába fogad – azt is, hogy a magyarság a Marsról vagy a Szíriuszról származik, azt is, hogy létezett egy ősi kontinens, ahonnan a magyarság szétszóródott a világ minden tájára, azt is, hogy a sumerek, az etruszkok, a szabirok, a hunok, a görögök stb. rokonai vagyunk. E koncepció történeti és nyelvi alapja is teljesen elhibázott. A naiv őstörténeti koncepciók alkotói olykor el nem hangzott mondatokra hivatkoznak, vagy összeesküvés-elméleteket gyártanak igazuk bizonyítására. Eddig nem ismert annak bizonyítéka, hogy a „finnugor hazugságot” 1821-ben a Habsburgok találták volna ki, miként Trefort Ágoston sem mondta és írta sehol, hogy kötelességünk a finnugor rokonságot hirdetni. A legendák körébe tartozik, hogy Hunfalvy Pál és Budenz József Habsburg-ügynök lett volna, Kőrösi Csoma Sándor pedig nem írt naplót, így azt sem írta le, hogy a magyar nép igenis Attila népe.

A legtöbb genetikai nyom az eurázsiai sztyeppére vezet

A magyar őstörténet kutatásában több tudomány működik együtt. A 19. század második felétől a 20. század közepéig a nyelvészet és a történettudomány szerepe volt a meghatározó, a 20. század közepétől a régészet, napjainkban pedig az archeogenetika eredményei irányítják az őstörténészek figyelmét egyre újabb kérdések felé. Az archeogenetika eredményei egyesek számára meglepőek lehetnek.

A mai magyarság az elmúlt évszázadok során befogadott menekültek (pl. kunok, jászok, rácok) és a gazdasági érdekből betelepített, különböző szláv nyelveket és német dialektusokat beszélő emberek által elveszítette eredeti genetikai jellegét, szinte teljesen kicserélődött. A betelepült népesség azonban asszimilálódott – átvéve a magyarság nyelvét és kultúráját –, és magyarrá lett.

Az archeogenetikai kutatások azonban azt is kimutatták, hogy a honfoglalás korában élt őseink sem egy helyről származtak. A legtöbb genetikai nyom az eurázsiai sztyeppe különböző régióiba vezet, de a honfoglalás idején a Kárpát-medencében élt népesség is beolvadt a magyarságba. A történeti források alapján az is feltehető, hogy honfoglaló elődeink különböző csoportjai nemcsak magyarul, hanem egy vagy több másik nyelven is értettek, beszéltek. Adatok hiányában valószínűleg soha nem tudjuk eldönteni azt a kérdést, hogy a 895-ös honfoglalás előtt éltek-e a Kárpát-medencében magyarul beszélő emberek. Ha magyarul beszéltek is, valószínűleg nem nevezték magukat magyarnak. Csupán annyi tekinthető bizonyosnak, hogy az Árpád vezetésével betelepült népesség nevezte magát magyarnak, ez a népesség alapított magyar államot, és hagyott ránk magyar nyelvű nyelvemlékeket. És mi ezt a magyarnak nevezett nyelvet beszéljük itt, a Kárpát-medencében immár több mint ezer éve.

[A fenti írás eredetileg a tudomany.hu oldalon jelent meg, szerzője Klima László.]

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

(Bejegyzésünkben a tudomany.hu Klima László által jegyzett cikkét a Creative Commons Nevezd meg! Így add tovább! licence alapján vettük át, és tartalmi változtatás nélkül közöltük. A szerkesztés során esetleg mégis összejövő hibák vagy hiányosságok (kézzel és mezei HTML-kódokkal dolgozunk) nem szándékos torzítások, amint észrevesszük, javítjuk őket.)

—————————————————————————————————————————————————————————–
Fergeteg megj.

 

Olvasóink egy része sajnos hajlamos az efféle írásokat egy világösszeesküvés darabkáinak tekinteni, így az ő kedvükért csak annyit tehetünk, hogy kijelentjük: erről szó sincs. Nem vagyunk zsidók, gyíkemberek, cionisták, filoszemiták, gonoszzsidó-imádók, szabadkőművesek stb. Az ezzel kapcsolatban felmerülő gondokat jellemzően az elhamarkodott ítéletek, a félreértések, a megbízható ismeretek hiánya, valamint a gombaként szaporodó, Akadémiát ostorozó és történelemhamisítást prédikáló guruk vallásosan mély dogmái okozzák. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Magyar Őstörténeti Témacsoportja a jelek szerint végre nyitott a szélesebb olvasóközönség felé is, és elkezdte azt a hosszú munkát, amire valószínűleg sokan vártunk. A tudomany.hu összefoglaló cikksorozatát a tervek szerint mi is figyelemmel kísérjük majd, és ha a Bal-Rad olykor helyet ad, ismeretterjesztés és olvasói megvitatás céljából továbbközlünk egyet-egyet a magyar nyelvűek közül. A közeljövőben itt is várható írások Türk Attila és Mende Balázs Gusztáv tollából születtek, ezeket (is) le fogjuk majd hozni, természetesen a megjelenés eredeti helyére történő hivatkozással.

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton!

Kérjük, anyagilag támogassa a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“Magyar őstörténet – honnan hová?” bejegyzéshez 38 hozzászólás

 1. Egy biztos a kazár a legfajtisztább ösmagyar.
  Miért?
  Kágán kazár vezir,ráeröltette a zsido vallást az ösmagyarokra.
  A talmun mint tudjuk náci,tehát kazátr csak kazárral közösülhet.
  Több évszád alatt létrejött egy beltenyésztett beteges paranoid ember tipus.

  Akik ma Magyarország területén laknak azok nem az ösmagyarok.
  Germán sláv türk hun vérvonal keveredés.

  Hogy nézki 2018-ban egy beltenyésztett ösmagyar? ( szerencsétlen ember )

  1. Bennem is folyik kazár vér más genetikával keverve.
   De mikor ezeket a szerencsétlen fogyatékos antropologiai beltenyészetett látjuk,
   nem hülyeség a vérfrissités. Szerencsétlen emberek,hogy kibaszot velük a természet.
   Ilyen tesben végig létezni a földi tartozkodást ilyen ocsmány egyenruhában.
   Szerencsétlenek ösmagyarok nagyon csunyák napjainkban.

 2. “Nem vagyunk zsidók, gyíkemberek, cionisták, filoszemiták, gonosz zsidó-imádók, szabadkőművesek stb. ” … hát ezt a xart olvasva, nem is tud másra gondolni az, aki normális … ennyi.

  Nem az MTA hazudta évtizedekig a finn – magyar rokonságot? Verjem a képetekbe az összes olyan könyvet, amiben ezt írtátok? Megérdemelnétek. Most meg jöttök ezzzel az ó héber dumával, hogy hát mi nem mondtunk ilyet, mi csak a nyelvrokonságról ugattunk? Na ennyit rólatok … ez nem tudomány, hanem ócska alakok, megélhetési bűnözők hazugság áradata. Lehet előre menekülni, mosakodni, meg minden más megnyilvánulást “tudománytalannak” ki kiáltani , de ez nem segít rajtatok. Büdösek vagytok mind (az is, aki elkövette, de az is, aki terjeszti … a minimum az 50.000 év szurokban főzés, amit megérdemeltek – de Kolimát még elintézhetem nektek / higgyétek el, “jobb” mint Csukotka … 🙂 …).

  1. Botondság… Esetleg valami érdemi észrevétel a témával kapcsolatban? Vágd a képünkbe! Két gonoszzsidó-imádat között igazán szakíthatnál rá némi időt.

 3. Azért van jó egypár logikai gikszer ebben a mai tudományosnak nevezett valamiben.
  Az emberiség bölcsője a mérsékelt klíma, nem a hideg égöv,
  ebből kifolyólag a kirajzás délről észak felé történt és nép-kultúrális mozgásirány is a túlszaporulat felől értelmezhető.
  Az északi vidék nem alkalmas arra, hogy nagyszámú, túlszaporodott és terület hódításra alkalmas népet neveljen.
  A környező népek közül senkit nem mondanak finnugornak, ezért a köztük zajló kereskedelem, kulturális érintkezés nem indokolja.
  Marad egyedül az őshaza elmélet, amikor a relatíve “kisszámú” magyarság megindul “hazát foglalni”. Közben persze a népesebb és ősi helyben lakó népek kultúráját nem veszi át, hanem “vándorlásai” során megőrzi a hozottat. Ez a jelenség egyetlen nagyszámú népnél, birodalomépítőnél sem figyelhető meg a történelem során.

  Az archeológiai-régészeti kutatások pedig azt bizonyítják, hogy mind Kisázsiában, mind a mai Kárpát Medencében olyan kulturális nyomok lelhetők fel, ami a mai magyarságra és más közel keleti és szteppei népekre üt.
  ‘Teljesen logikus’, hogy kultúrában hasonlatos, csak éppen a mindennapi érintkezés módjában nem volt semmi közük hozzájuk őseinknek.
  És a mai tudomány nem szentel figyelmet olyan ásatási eredményeknek, ami az “elismert” metodikába nem illik bele.
  Ezért kell mind a mai napig pl. olyan magyar múzeumi kiállítási anyagot olvasni, hogy a “honfoglaló” magyarok barbár és kulturálatlan nomád mivoltukban mégis a kora legmodernebb kohászatát űzték az őshutákban……..vagy foglyaikat kéjes örömmel ölték le, míg pár sorral lentebb a foglyaikat befogadták népük soraiba, magyar módra megtanították őket az íjászatra, fegyverhasználatra.
  Hiába no, a matematikán kívül nem érdemes minden tudományágban logikát és bizonyítást keresni, mert bőviben vannak egyesek által felállított axiómák…..

  1. A témában tervezett következő írás Türk Attila régészé lesz. Szerintem jobban megvilágít számodra is néhány dolgot, ha nyitott vagy.

   1. a nyitottság nálatok zsidóknál azt jelenti: higgy nekem, légy befogadó felénk..
    Verböczi törvénykönyvében le van írva honnan származunk.
    Varga Csaba (nem a kiválasztott nép tagja) nyelvész egyik 17 nyelvre lefordított könyvében kifejti és bizonyítja, semmi közünk a finn ugor nyelvcsaládhoz. (sem)
    A habsburg ház két olasz zsidó bankár családból származó tagja és a dinasztia több évszázadon át rombolta a magyar tudatot. A nálunk élő zsidóság nagy részét ők küldték át Magyarföldre. Rendeletileg.
    Az MTA egy a nép pénzén élősködő magyarellenes képzödvény. pl.: 7 alapkutatást tartanak életben a mi pénzünkön, míg a gazdag német is csak 3-at.

    1. Mese, mese, mátka, pillangós határba’… „huba”, a rólam képzelt hülyeségedet meg a többit most hagyjuk, de vagy harmadszor írom neked (számodra teljesen feleslegesen), hogy a Habsburgokkal kapcsolatban felhozott történeted csupán mendemonda. Eredete egy Ferdinand Gregorovius nevű porosz történész Róma városának története a középkorban c. munkájához köthető, ahol a szerző az egyik fejezetben megjegyzi, hogy AZT MONDJÁK, hogy mind a Frangipánok, mind a Pierleonék az Anciusok leszármazottai (ez az „azt mondják” vagy „úgy hírlik” egy történész tollából általában nem szerencsés, de ha a régi időkig megyünk vissza, az adatok szűkössége miatt egyre gyakrabban találkozhatunk vele), valamint, hogy egy bizonyos Pierleone Massimonak, AVENTINUS GRÓFJÁNAK két testvére Germániába ment, és ott megalapították a Habsburg-házat. Kb. ennyi a „bizonyíték”, és semmi biztos hivatkozás, csak szóbeszéd. Itt ellenőrizhető Pierleone Massimo nevére keresve:
     https://archive.org/stream/p2historyofcityo04greguoft/p2historyofcityo04greguoft_djvu.txt
     Aventinus grófját sehol sem találni, ilyen aligha volt az itáliai nemességben. A Pierleonékat alapító zsidó, Leo de Benedicto Christiano, vagy csak Benedictus Christianus, a 11. században élt. A legkorábbi Habsburg-ős, egy bizonyos Radbot pedig még a 10. században született, és meghalt a tizenegyedik század első felében. Kellemetlen ez a Habsburgoknak, hiszen katolikus létükre a gonoszzsidó-imádók lezsidózzák őket, egy Habsburgokat valószínűleg nem túlzottan kedvelő porosz trükkjének hatására. Persze az, hogy a modern leszármazottak mit gondolnak a zsidókról, és hogyan, milyen nyilatkozatokkal próbálnak hízelegni, helyezkedni a politikai térben, már más tészta. Én nem láttam pl. az alábbi írásban citált cikkeket, és a kritikus résznél ellenőrizhető hivatkozást sem találtam a szépen összerakott történetben:
     http://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/harcaink/item/3003-a-habsburgok-zsid%C3%B3-sz%C3%A1rmaz%C3%A1sa
     “Az AUFBAU című New Yorkban megjelenő német nyelvű cionista újság erről így tudósít: »A trónörökös elmondott beszédében megjegyezte, hogy a Habsburg-házhoz való tartozása révén mélyrenyúló gyökerekkel rendelkezik a zsidó néphez, és anyai-ági ősei között spanyol zsidókra tekint vissza…«” Ez teljes mértékben ellenőrizhetetlen, pedig a dolog gerince lenne. Sokaknak azonban ennyi is elég.

 4. Miután az MTI -nak nevezett szomszédok akadémiája számára is tarthatatlanná vált a genetikai hazugság kürtölése, kénytelenek elismerni a tényt, hogy semmi közünk a finnekhez.
  De a kérdést meg kell oldani, mégsem derülhet ki az igazság a magyarokról, ezért marad a nyelvi rokonság. Nem számít, hogy Angliától japánig kutatók cáfolták és cáfolják ezt a baromságot, amit néhány száz szótő hasonlósága alapján ötöltek ki, bizonyítani kell,hogy mi magyarok azok vagyunk, amit ők állítanak.
  Persze a”szkíta hazugságot” is rafinált módon próbálják igazolni – jász, kun, rác (szerb). Ügyes, a két magyarral rokon nép után beszúrják a rácot. Mert úgy elvegyültünk a bevándorlókkal, hogy már nincs is magyar. Ez itt a lényeg.
  Az MTI-nek nevezett szervezet pedig, már Széchenyi életében elvesztette magyar jellegét. Hogy az MTI „szomszédjai” mit mondanak rólunk, egy dolog, a valóság pedig egy másik.
  Most bitorolják az országot, de ez sem fog örökké tartani, előbb -utóbb ez a hazugsággyár is össze fog omlani.

  Egy „szomszéd” véleménye a régi szép időkből.

  “Ti magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.”

  Forrás: Zsidó Kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében,
  Idézet Drechsler Miksa emlékirataiból
  (Temesvár főrabbija, 1910)
   
  Izraeli kutató szerint a magyar nyelv ismerete nélkül az egyiptomi írások egy része sem fejthető meg. Még hogy finnugor?
  Szomszédainknak az sem számít, amit az ókor óta írtak ismert személyiségek ( más nemzetekből és szervezetekből), mert csak ők alkotják az egyetlen hihető forrást.
  Folyik itt a NOSZF és az utána való eseményeknek a beoltása, ami különben pont az ellenkező hatást éri el ( hiszen teljesen nemzetietlen), most párhuzamosan megy a magyartalanítás is.
  Klima László arcáról pedig csak úgy sugárzik a finnugor eredet „dicsfénye”
  Mi lenne, ha az ilyen írásokat, tanulmányokat felrakók, olyanok lennének, amit tagadnak?

  „A finnugor nyelvrokonságot elfogadó külföldi tudósokról abszurd feltételezés azt állítani, hogy magyarellenes érzelmeiktől vezérelve erőltetik ránk véleményüket.”

  Nos, miért nem azokat említik, akik ezt egyértelműen cáfolják. Ezen személyek véleményét (akik nem laikusok) egyszerűen lesöprik az asztalról.
  Magyarország és a mai maradványa ezer éve gyarmat, és a történelmünket, kultúránkat is a gyarmatosítók diktálják.
  Mi magyarok ezt előbb-utóbb meg fogjuk hálálni, újra le fog csapni lehel kürtje, és akkor majd kiderül az igazság. Lehet hogy 100 vagy több év is eltelik majd, de újra visszavesszük azt ami megillet minket, ahogy ez történt a honfoglalás idején.

  1. Klima László is átlépheti néha a kompetenciahatárokat. Kijelenteni, hogy „A mai magyarság (…) elveszítette eredeti genetikai jellegét, szinte teljesen kicserélődött”, nos, ez szerintem olyan feltételezés, aminek igazolásához egyelőre nincs elegendő adat. Úgyhogy nagyobb óvatosságot javasolnék. Ők is tévedhetnek, és akár hihető, akár nem, őket is szabdalják különféle törésvonalak. Mellékesen jelezném, hogy az itt megjelentek nem feltétlenül egyeznek a saját véleményemmel, pláne a Bal-Rad véleményével (a Bal-Rad „hivatalos” véleménye = Admin véleménye, akivel sok dologban egyetértünk, de soha nem nevezném pl. a saját véleményemet, vagy éppen más, itt megjelent vendég véleményét a Bal-Rad véleményének).
   Hogy Drechsler Miksa mit írt, az egy dolog. A magam részéről az, hogy valaki zsidó, távolról sem elégséges annak kizárására, hogy adott esetben szörnyű butaságokat írjon vagy mondjon. Klima László arca addig nem érdekel, amíg a tudomány útján marad.
   Az utolsó sorokat a gonoszzsidó-imádat jellemző megnyilvánulásának tartom. Remélem, eljön egyszer az az idő, amikor ezen túllépsz, kedves „Gáspár”!

  2. Nem ide tartozik mert nem is érdekel a sok okoskodó MTA-s ,meg hobbytörténész által generált műtudományosság,az ilyen elejtett “belső harc”közbeni aranyló forgács sokkal inkább.
   Kis kiemelés-
   ” Nekem pedig addig kell így beszélnem erről a kormányról, amíg olyan gesztusokat tesznek, amelyek a magyarországi zsidóságnak, mint kisebbségnek, mint nem keresztény kisebbségnek, mint korai bevándorlóknak, fájó pontok.”
   https://444.hu/2018/07/26/vezeto-rabbi-koves-slomonak-barmennyit-is-mosolyogsz-rajuk-nekik-csak-egy-migrans-leszel

   Én ezt megköszönöm Radnóti rabbinak.

     1. Mondd, lesz olyan nap is, amikor nem az imádatod tárgyairól írsz?

     2. Végy példát SALA hozzáállásáról,Ő amiket kapott az írásaiért…nem védve,de nem vert le olyan hisztit soha,ha nem borította virág a “lába nyomát”.
      Na,ebben a szellemben.
      Ne gyűrd fel az inged ujját,nem lesz buli.
      Holnap se,de rajtad is múlik.

     3. És hogy még érthetőbb legyek Radnőti rabbival kapcsolatban.8azt se tudtam hogy létezik,csak nevesítettem az öngólja végett) az idézett három tényével.
      – mint kisebbség ( a népszámlálás előtt a dina-parti sátorban nem szavazták meg a zsidók kisebbségként való megjelenítését)
      -nem keresztény kisebbség (se judeo keresztény)
      – korai bevándorló (nem államalapító,netán saját föld tulajdonra ígényt tartó)
      Ennyiben kapcsolnám a Kelet-kutatás legújabb bújtatott ősiségi állomásához,akár a dévai onkológus (némá ugyanilyen nevű Árpád is onnan származik) Árpád-házi amatőr publikálását.
      Érthetőbb?Ha nem,inkább hagyjuk.

     4. A hiszti fogalma kapcsán láthatóan értelmezési zavarokkal küzdesz. Sajnos nem ez az egyetlen homályos dolog nálad. Az imádatod tárgyai engem kevésbé érdekelnek. A hülyeségekkel kapcsolatban ugyanezt tudom csak írni. Már többet foglalkoztál velük, mint én.

     5. Ezért nincs értelme hozzád beszélni.
      Ott van,leírtam.
      Nem érdekel?
      Akkor ugorj.
      Szűk látókörű vagy,a sok apró faszságtól nem látod a lényeget.
      Én végeztem veled,erre kérlek téged is.

 5. Ha volna időm, atomjaira szedném ezt a sok hazugságot.
  A sok elszólás közül egyet kiemelnék:
  “Másfél évszázada bizonyosan tudjuk, hogy nyelvünk a finnugor nyelvek közé tartozik.”

  Igen, csak 150 éve, mert addig a világon senkinek sem fordult meg ilyesmi a fejében. Sőt “finnugorok” sem léteztek addig.
  Ez a “finnugor” dolog mostmár látványosan megbukott. Hát jó, akkor származzunk a törököktől!
  Mindegy, hogy honnét, csak valakiktől “le kell szakadni”, valakiktől származni kell, nehogy elismerjék a magyar nemztetet egy ősi, eredeti kultúra őrzőjeként!
  Ezt mindenképpen, minden eszközzel tagadni kell, nehogy mégegyszerezt felismerjék azok a gyaur magyarok!
  Mert akkor felébrednének és….

  Ja, a finnugorból az “ugor” rész az vonatkozik a magyarorkra.
  Jó, dobjunk el minden nyelvészeti ismeretet (mássalhangzó gyökök keresése, kimondott szavak egyezése, stb stb) és hasonlítsuk össze már a két nyelvet!

  Sajnovics csak csillagász volt!!! Nem volt nyelvész!!! Egy napfogyatkozást ment megnézni, és a naplójában megemlíti, hogy a finn nyelvben a szóvégi ragok hasonlítanak a magyarra.
  ENNYI!
  Folytatnám napestig, de dolgom van.

  1. A 80%-ban kirtott lakoság helyére svábokat telepitettek.
   ( a svábok mint tudjuk nem kazárok hunok )

   1. Igor szerint:

    2018-07-26 – 16:50

    A 80%-ban kirtott lakoság helyére svábokat telepitettek.
    ( a svábok mint tudjuk nem kazárok hunok )

    Ez így marhaság!
    A svábok német ajkú betelepültek!
    A kazár és a hun két népcsoport!

  2. Ájgor honnan vetted ezt a faszságot hogy a 80%ot kiírtották? Ez a törököknek se sikerült 150 év alatt.
   A Mongoloknál Magyarjárásként tekintik a két hadjáratuk megtörését általunk…..

 6. Az igazi őstörténelem ismerete nagyon fontos, mert a múlt hibáiból tanulni kell, és ami jól működött a múltban, azt a jelenben is alkalmazni lehet (a körülményeknek megfelelően)

 7. Érdekes, hogy minden nép a mondavilágát eredet-történetként értékeli. “Mi” (márint a “tudományos” akadémiánk) eleve elveti teljes mértékben az összes régi mondaírónk leírását. Elvégre ők most jobban tudják, mint azok akkor amikor megélték, vagy “közvetlenül” gyüjthették a pár generációs szóhagyományt.
  A történelmet a régi leírásokból rakosgatják össze. Nagy filozófusok, történetírók, dalnokok műveiből. Mindent elfogadnak hitelesnek, kivéve azokat, amik a mi ősiségünkről szólnak (görög és bizánci leírások pl).
  Kineveik magukat a tudomány lovagjainak, miközben mereven elutasítanak MINDENT ami nem igazolja a tévképzelgéseiket. A tudomány elvileg kutat, elemez, összehasonlít. Kivéve EZEK. A berögzült hülyeségeiket védik körömszakadtukig, akár minden TÉNY ellenében is. Elég követni az Óbuda-Ősbuda történetét. Megdöbbentő és szégyenletes.

  1. „eleve elveti teljes mértékben az összes régi mondaírónk leírását”
   Éppen az velük az egyik gond, hogy egyik sem élte meg közvetlenül. Vannak más természetű gondok is. Pl. politikai célokból sok család készíttetett rangos családfát magának. Ha hihetnénk a krónikai hagyománynak, a keresztény vallás felvétele után bekerült rétegek szerint Noéig vissza lehetne vezetni az Árpád-házi uralkodóinkat. Nem kell talán ecsetelnem, mennyire életszerűtlen ez.
   „A történelmet a régi leírásokból rakosgatják össze. Nagy filozófusok, történetírók, dalnokok műveiből. Mindent elfogadnak hitelesnek, kivéve azokat, amik a mi ősiségünkről szólnak (görög és bizánci leírások pl).”
   Ezt mondják a guruk, igen… Egy történész csak a fejét fogná ezek hallatán. A nyelvrokonság sem érzelem kérdése. Teszik, nem tetszik, az összehasonlító nyelvészet egy elég racionális tudomány, többre megyünk az eredményeivel, mint a komolytalan romantikákkal. Utóbbiak óriási helyzeti előnye viszont, hogy a nép igen nagy részének szemében a „finnugor elméletet” a romlásunkra találták ki, mégpedig a Habsburgok szándékával egyezően (a „nemzetvesztő” Trefort-idézet mítosza). Erre a mélyen beivódott hitre simán lehet alapozni egy gurunak. Az internetet, a közösségi házakat, a könyvpiac kínálatát jó ideje elárasztották a mindent jobban tudó, összeesküvést hirdető, a meg nem értett tudományos eredményeket a fejekben könnyedén diszkreditáló, cserébe egyszerűen megérthető világképet ajánló, hazai és külföldön élt/élő guruk előadásai, írásai. Közös jellemzőjük – a rendszerváltás előtti társadalmi-politikai berendezkedés utálata mellett – a „finnugor elmélet” gyűlölete. Ők már úgy átmosták az agyakat, hogy a jóisten se bogozza ki, amit összekuszáltak. Kész a leves alapja, bele lehet vágni sokmindent, hiszen a guruk ügyesebben ragadták meg a lehetőségeket, mint a tudomány fellegváraiból sokáig védetten letekintők. Ezt akár a politika is érzékelheti, a lehetőséget megragadhatja. De politikából itt elég ennyi.

 8. Az egész video ugy ahogy van hazugság.Felesleges megnézni .De ha már megnéztad tedd fel magadnak a kérdést! Ha valóban végiggyalázva az országot meghoditottak bennünket a tatárok akkor csak ugy ukmukk fukk miért mentek egyszercsak el??? Tudod miért? Mert kergették Őket:) A magyarok! Ugyanis nem is olyan régen magyar történészek jártak kinába japánban és még néhány ázsiai országban.NAmármost az ottani történelemkönyvekben az un tatárjárás magyarországon a tatárok történelmében a legvéresebb vereségükként van leírva!!! Hoppá.A kkor kik is hazudnak…..erről ennyit.

  1. ennek a magyar győzelemnek ellentmond az a tény, hogy a mongolok üldözték a magyar királyt még a horvátországi tengerparti városkában is.
   A kor nagy hadseregei míg előre mentek rabolva biztosították maguknak a betevőt. Ha elfogyott kénytelenek voltak távozni. Ezt alátámasztja, hogy a meghóditott és megtartott területeik az ellátási távolságik egyeztek.
   A törökök ebből tanultak és segeik ellátását otthonról biztosították.

 9. Mindenáron igazolni kell, hogy a magyart majdnem teljesen kiirtották. Ezzel bizonyítva a hamis és jogtalan történelmi eseményeket, és a ”szomszédok” uralmát.
  Ha magyarokra hivatkozunk, akkor guruk, ha a ”szomszéd testvérekre ”, akkor Ők is tévedhetnek. A lényeg nehogy az igazságra fény derüljön.
  A középkori államok nem nemzetállamok voltak, hanem valamennyien a keresztény-zsidó egyház, a katolika szárnyai alá tartoztak. Így számos népcsoport élt egy államban. A legyilkoltakhoz az eltérő népcsoportok is hozzátartoztak. A veszteség (különben hivatalos adatok max. 50%-ról beszélnek) Pedig túlzott mindenképpen, hiszen IV. Béla válasz hadjáratokat indított a későbbiekben. Miután segítséget sehonnan nem kapott, csak a magyarországi lakosság volt erre felhasználható.
  Amúgy Európa számos országában dúltak rendszeresen komoly háborúk, a nemzetek mégis fennmaradtak. A betelepítettek egy része pedig rokonságban állt a magyarsággal. De persze történészeink ezt tagadják.
  A tatárok nem kisebb veszteséget okoztak azokban az országokban, amelyen keresztül Magyarországot elérték. Ők inkább Tel-Aviv, mint Magyarország történészei. Így aztán lényegtelen az Ö „szagértelmük”. Akik pedig állandóan Őket akarják igazolni, azok messzebb vannak a magyarságtól, minta tyúk az ABC-től.

  1. “A veszteség (különben hivatalos adatok max. 50%-ról beszélnek)”
   És a betelepitettek sem milliós nagyság rendet képviseltek!

   1. Mivelhogy akkortájt még nem működött a hiteltelen statisztikai hivatal, ezért a korabeli népességszámra vonatkozó adatok egyike sem egzakt, csak békeideji összeírás, becslés.

   2. A középkor ezen szakaszában kb. 3 millió lakósa lehetett Magyarországnak, tehát pótlásra nem telepíthettek be milliókat. IV. Béla volt az első uralkodó, aki bérbe adta a zsidóknak a pénzverést, vámokat, pénzváltást és a sókereskedelmet. Kiváltságaik pedig védték őket. Ez rosszabb volt , mint a tatárjárás. A gazdaság a kezükbe került. És azóta is a markukban tartják a magyarok által termelt jövedelmeket, amiről jelenleg a magyar FED ( Független Nemzeti Bank) gondoskodik. Nos akkor kik is itt a guruk?
    Nem csodálkozom, hogy még azok is elfordulnak a kommunisztikus eszméktől, akik eddig támogatták. A mostanában magukat kommunistáknak, bolsevikoknak vallók ( soha nem voltak azok) az igazi hírvivői az antikommunizmusnak, antiszocializmusnak, ami persze egyáltalán nem véletlen.
    Még a fasizmus fogalmát is átírják, csakhogy igazolják, hogy mindenki fasiszta, aki nem judeobolsevik. Amit a szomszédok mondanak szentírás, amit a kizsigerelt nemzetek az összeesküvés elmélet, és akik rávilágítanak a hazugságokra, azok guruk. Azért nem lenne baj, ha tisztában lennének egyesek a guru fogalmával, és eredeti jelentésével.

    1. Szomorú, hogy olyan kéri számon az itt átvitt értelemben, nem kevés malíciával használt „guru” eredeti jelentését, aki pontosan ugyanolyan könnyedén bélyegez, mint a szinte minden vélt ellenségüket bősz fasisztázással elintézők. Bármennyire is kreatívan „szomszéd testvérezik” (ha épp nem kazározik). Nem csoda, hogy a racionalitást felülíró vakhit, a gonoszzsidó-imádat, a babonaságok és a különféle „dicső”, nem magyar népekhez való makacs tartozni akarás miatt még azok is elfordulnak a „nemzeti” eszméktől, akik korábban támogatták. Józan, magát valamire tartó ember (és közössége) nem bálványoz más, jelenkori vagy múltbeli embereket (és közösségeiket), sem istenként, sem nagybetűs GONOSZként. Attól nyilván még tisztelheti, vagy épp nem kedvelheti őket, ez szíve joga. A magukat nemzetinek valló gururajongók az igazi gátjai a saját fejlődésüknek, ami persze egyáltalán nem véletlen. Még a zsidó fogalmát és alakját is átírják azért, hogy igazolják, itt mindenki ellenség, aki nem az ő fogalmaik szerint magyar. Amit a guruk mondanak, az szentírás, amit az agyoncsépelt „hivatalos”, „igazságot elhallgató” akadémikusok és a tudomány más képviselői, az „testvéri” hazugság, és akik rávilágítanak a naiv butaságokra, azok nem magyarok. Itt tartunk.

     1. A szomszéd megnevezése XIX. századból ered. A vakhit nem az én oldalamon van, mert akkor a sok magyar ellenes hazugságot elhinném, sőt magamévá tenném.
      A nemzeti eszméktől nem a magyarok fordultak el, csak olyanok, akik azt soha nem tekintették maguknak. Inkább állandóan kételkedem, nem a vakhit a kenyerem, hiszen nem tartozom semmilyen ideológiai kaszárnyához.
      Viszont makacs módon pontosan a magyarokhoz tartozom és nem a védett faj által tálalt genetikai szüleményekhez.
      A szomszédokat semmilyen irányban nem bálványozom, ugyanis erre minden irányban érdemtelenek.
      Nehéz annak egy fejlettségi szintet megállapítani olyanokról, akik az általa elképzeltet túlhaladták.
      Ezek az akadémikusok Jahve népének igazságát, azaz hazugságait hirdetik, tehát hiteltelenek. Akik pedig bennük hisznek, azok valójában vagy közéjük tartoznak, vagy kollaboránsok.
      Nem azért nem magyarok, mert rávilágítanak a saját hazugságaikra, hanem azért mert egy csepp magyar vér sincs bennük, mint ahogy ez igaz volt a történelem számos szakaszában.

     2. Nagyjából eljutottunk a végére. Quod erat demonstrandum.
      Még mindig a „galíciai testvérek” (kvázi „kazárok” a Bartha Miklós-féle értelemben, kvázi zsidók) a téma középpontja, és a hozzájuk képest meghatározott magyarság vagy nem magyarság, nyelvi kérdések helyett. EZ a mindent átható (gonosz)zsidó-imádat egyik biztos jele. A hívők veszik észre legkésőbb, ha egyáltalán észreveszik. Sok sikert hozzá, kedves „Gáspár”!

  2. A nagy zsidó összeesküvésbe és a kvázi (gonosz) isteni tulajdonságokkal felruházott (erősen túlértékelt) zsidóságba vetett Hit az, ami sokakat korlátoz a látásban. De ki vagyok én, hogy megrengessem e Hitet? 🙂
   A guruvá válás folyamata azért többet feltételez, mint egy-két elhamarkodott állítás. Akkor is, ha azok egyébként komoly hibák.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .