Bolsevizmus

A bolsevikok a legkövetkezetesebb kommunisták, a proletárok legöntudatosabb tagjaiból, akik nem tűrik és harcolnak a mindenféle kizsákmányolás, élősködés, szolgaság ellen, így a feudalizmus és maradványai, a kapitalizmus, és a kapitalizmus totális diktatúrája a fasizmus ellen. Marx forradalom elméletét Lenin fejlesztette tovább és Sztálin valósította meg, ezért a vezérfonaluk a marxizmus-leninizmus. A bolsevikok harcos kommunisták, céljuk a dolgozók felszabadítására a tőke uralma alól, és kíméletlenül harcolnak a kapitalizmus ellen a szocializmus felépítéséért. Ez valódi osztályháború, a dolgozó proletárok élcsapatának vezetésével a kapitalisták élősködő osztálya ellen

„A bolsevizmus a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat megelőző tizenöt év alatt végzett történelemformáló tevékenysége során olyan tapasztalatokat gyűjtött, amelyeknek, mint Lenin megállapította, nincs párjuk a világtörténelemben. Ez alatt az idő alatt (1903—1917) egyetlen országban sem halmozódott fel oly sok forradalmi tapasztalat, egyetlen országban sem változtak olyan gyorsan a mozgalom különböző legális és illegális formái. Oroszországban a mozgalom hol békés körülmények, hol pedig viharos harcok közepette folyt; hol földalatti volt, hol nyílt; hol csak kisebb körökre szorítkozott, hol pedig tömegessé vált; hol parlamentáris formákat használt fel, hol a dühöngő terrorral küszködött. Egyetlen országban sem összpontosult ilyen rövid időszakra a társadalmi osztályok harcának olyan sok formája, árnyalata, módszere.

A szocialista pártok régi típusa Nyugaton viszonylag békés korszakban alakult ki, amikor a munkásmozgalomban a harc legális formái kerültek előtérbe, a szocialista pártok politikai tevékenysége pedig mindinkább a parlamenti harcokra szorítkozott. A II. Internacionálé pártjait az opportunizmus iránti türelmes magatartás jellemezte. A nyugati szocialista pártok a szociális forradalom pártjából a szociális reformok pártjává fajultak. A II. Internacionálé valamennyi pártja megszűnt vezető szervezet lenni, és saját parlamenti frakciójának függvényévé vált. A régi típusú pártok már a forradalom előtti időszakban a marxista és opportunista elemek, a forradalom hívei és ellenségei, a pártszerűség hívei és ellenségei keverékét alkották. Ezekben a pártokban a marxisták jelentékeny része fokozatosan elfordult a marxizmustól, és az opportunizmus útjára lépett, aminek következtében e pártok reformista pártokká alakultak át.

A szocialista forradalom korszaka a forradalmi elmélet és gyakorlat olyan óriásait szülte, mint Lenin és Sztálin. Lenin 1902-ben azt írta: „ … Adjatok kezünkbe egy forradalmárokból álló szervezetet — és mi kifordítjuk a sarkaiból Oroszországot!” Lenin és Sztálin a körülöttük csoportosuló hivatásos forradalmárok legjobbjaira támaszkodva — mint például Babuskin, Szverdlov, Kalinyin, Molotov, Vorosilov, Ordzsonikidze, Kujbisev, Szpandarjan, Frunze, Kirov, Saumjan, Dzsaparidze, Jaroszlavszkij — megteremtette az új típusú, harcos forradalmi pártot, mely mentes az opportunizmustól, engesztelhetetlen a megalkuvókkal és kapitulánsokkal, forradalmi a burzsoázia és annak államhatalmával szemben, megteremtette a szocialista forradalom és a proletariátus diktatúrájának pártját. Ez a párt a világ proletariátusa számára a forradalmi proletárpárt mintaképe lett.”

(idézet: – A bolsevik párt a Nagy Októberi Szocialista forradalom győzelmének szervezője – című könyvből)

„A párt létrehozásáért vívott küzdelemben kiemelkedő szerepet töltött be a lenini „Iszkra“, a külföldön kiadott illegális országos pártlap. Az „Iszkra” nemcsak a marxista eszmék terjesztője volt, hanem a forradalmi szociáldemokrácia szervezője is; gyorsan reagált a legfontosabb aktuális kérdésekre, összefogta a munkások forradalmi akcióit Oroszország legkülönbözőbb részein. Az „Iszkra” és az „iszkrás” szociáldemokrata szervezetek munkásságukkal kitágították az élenjáró munkások látókörét, rávezették őket a proletariátus politikai feladatainak, a demokráciáért vívott harcban betöltendő vezető szerepe jelentőségének megértésére.

Az „Iszkra” által megkezdett ügyet az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt (OSZDMP)— ugyancsak az „Iszkra” segítségével előkészített— II. kongresszusa fejezte be, amelyet 1903. július-augusztusában tartottak. Lenin és harcostársai megvédelmezték az új típusú párt alapelveit. A kongresszus elfogadta az „Iszkra” szerkesztősége által — Lenin irányító közreműködésével — kidolgozott pártprogramot, amely rendkívül pontosan és következetesen megfogalmazta a marxizmus legfőbb tételeit. Ez volt akkor az egyetlen olyan munkáspárti program a világon, amely fő feladatként a proletárdiktatúráért való harcot jelölte meg. Az OSZDMP programja a végső céllal — a szocialista forradalommal — szervesen összekapcsolta a párt közvetlen feladatait a közelgő polgári demokratikus forradalomban: az önkényuralom megdöntését és a demokratikus köztársaság megteremtését, a nyolcórás munkanap bevezetését, a jobbágyrendszer maradványainak forradalmi úton való felszámolását. A program deklarálta a nemzetek önrendelkezési jogát.

A pártnak a kongresszus által választott vezető szerveiben a leninisták kerültek többségbe. Innen ered történelmileg a „bolsevik” („többségi”) elnevezés, a kisebbségben maradt opportunistákkal: „mensevikekkel” szemben.

Az OSZDMP II. kongresszusa fordulópontot jelentett az oroszországi és a nemzetközi munkásmozgalomban. Ezen a kongresszuson született meg a bolsevizmus, mint politikai irányzat, és mint politikai párt: az alkotó marxizmus és a következetes forradalmi cselekvés pártja, az opportunizmus és mindenfajta megalkuvás engesztelhetetlen ellenfele.

Az OSZDMP tevékenysége nagy hatást gyakorolt a forradalmi mozgalom egész további alakulására. A munkásmozgalom méreteit, politikai tudatosságának és szervezettségének fejlődési ütemét tekintve Oroszország már a XX. század első éveiben kiemelkedő helyet foglalt el a világon.

Az ipari válság éveiben a munkások a gazdasági sztrájkokról a politikai sztrájkokra és tüntetésekre kezdtek áttérni. Ezek a harci formák hozzájárultak nemcsak a széles proletártömegek, hanem valamennyi demokratikus népréteg gyors öntudatra ébredéséhez.
1903 július-augusztusában az ukrajnai és a kaukázusi ipari központokban a sztrájkok mintegy 200 000 munkásra kiterjedő általános sztrájkká terebélyesedtek. A mozgalom az orosz, ukrán, grúz, azerbajdzsán, örmény és más nemzetiségű munkások internacionalista összefogásának szép példáit nyújtotta. Kijevben, Jekatyerinoszlavban, Ogyesszában, Nyikolajevben és Batumban a tüntetők és a katonaság, illetve rendőrség között összeütközésekre került sor. Pleve belügyminiszter azt követelte a helyi hatóságoktól, hogy bármi áron — „ha kell, holttesteken át is” — állítsák helyre a sztrájk következtében megbénult vasúti közlekedést.

Lenin „A szociáldemokrácia két taktikája a demokratikus forradalomban” című művében és más 1905-ben írott munkáiban behatóan bírálta a mensevik álláspontot és egyben a bolsevik taktika mélyreható megalapozását adta.

Marxnak és Engelsnek a fegyveres felkelésről és a forradalmi hatalomról, a permanens forradalomról szóló téziseit Lenin az új történelmi korszak osztályösszecsapásainak tanulságai alapján alkotóan tovább fejlesztette. Az, amit a marxizmus megalapítói 1848—1849-ben a proletariátus elsőrendű fontosságú feladataként jelöltek meg — a demokrácia balszárnyából változzék önálló politikai erővé, és hozza létre saját pártját —, a forradalom küszöbén álló Oroszországban már befejezett tény volt. Most a proletariátus, maga köré tömörítve a parasztságot, döntő befolyást gyakorolhatott a polgári demokratikus forradalomnak nemcsak menetére, hanem végkimenetelére is. Az orosz forradalom sajátossága éppen az volt, hogy teljes győzelme nem lehetett már a burzsoázia győzelme, hanem csak a nép — a proletariátus és a parasztság — győzelme.

Lenin mindezeket a mélyreható történelmi változásokat számításba vette, és a marxizmus elméletét, stratégiáját és taktikáját hatalmas perspektívájú új tétellel gazdagította: a proletariátus és a parasztság forradalmi-demokratikus diktatúrájának tételével. Rendkívüli meggyőző erővel bizonyította, hogy az új típusú forradalom számára nélkülözhetetlen, hogy a tömegek cselekvése a felfegyverzett népre támaszkodó új forradalmi hatalom tevékenységével egészüljön ki.

„A politikai reakció hosszú korszaka, amely Európában a Párizsi Kommün óta csaknem szakadatlanul tart — írta Lenin —, túlságosan hozzászoktatott bennünket a csak »alulról« jövő cselekvés gondolatához, túlságosan hozzászoktatott bennünket ahhoz, hogy csak a védelmi harcra legyen gondunk. Most kétségkívül új korszakba léptünk; megkezdődött a politikai megrázkódtatások és a forradalmak korszaka. Olyan időszakban, amilyet most él át Oroszország, nem szabad megelégedni a régi sablonnal.”

Lenin zseniális előrelátással jelölte meg a forradalom továbbfejlődésének perspektíváit is a cárizmuson aratott győzelem után: „. . .A demokratikus forradalomból mi rögtön megkezdjük az átmenetet, mégpedig erőnkhöz mérten, az öntudatos és szervezett proletariátus erejéhez mérten, megkezdjük az átmenetet a szocialista forradalomra. Mi a permanens forradalom mellett vagyunk. Nem állunk meg félúton.”

A Lenin által kidolgozott forradalomelmélet világos perspektívát adott a pártnak és a munkásosztálynak a cárizmus és a kapitalizmus elleni küzdelemben. Ez új, hatalmas jelentőségű előrelépést jelentett.”

(idézet: Világtörténet 7. kötet című könyvből)

„A bolsevikok pártja 1917. február és október között, nyolc hónap alatt, igen nehéz feladatot teljesít: meghódítja a többséget a munkásosztályban és a Szovjetekben, megnyeri a szocialista forradalomnak a parasztok millióit. Ezeket a tömegeket kiragadja a kispolgári pártok (eszerek, mensevikek, anarchisták) befolyása alól, lépésről-lépésre leleplezi ezeknek a pártoknak a dolgozók érdekei ellen irányuló politikáját. A bolsevikok pártja óriási politikai munkát fejt ki a harctéren és az ország belsejében, előkészíti a tömegeket az Októberi Szocialista Forradalomra.

Döntő mozzanatok pártunk történetének ebben az időszakában: Lenin megérkezése az emigrációból, Lenin Áprilisi Tézisei, a párt Áprilisi Konferenciája és a VI. pártkongresszus. A munkásosztály a párt határozataiból erőt és hitet merít a győzelemre, azokban talál feleletet a forradalom legfontosabb kérdéseire. Az Áprilisi Konferencia a burzsoá-demokratikus forradalomról a szocialista forradalomra való áttérésért folyó harcra irányítja a pártot. A VI. kongresszus a pártot a burzsoázia és a burzsoá Ideiglenes Kormány elleni fegyveres felkelésre irányozza be.

A munkásosztály, a bolsevikok pártjával az élén, szövetségben a szegényparasztsággal, a katonák és matrózok támogatásával, megdönti a burzsoázia hatalmát, megteremti a Szovjethatalmat, létrehozza az állam új típusát, a szocialista szovjet államot, megszünteti a földesúri földtulajdont, a földet használatra átadja a parasztságnak, nacionalizálja az ország minden földjét, kisajátítja a kapitalistákat, véget vet a háborúnak, kivívja a békét, hozzájut a szükséges lélegzetvételhez s ily módon megteremti a szocialista építőmunka kifejlesztésének feltételeit.

Az Októberi Szocialista Forradalom szétzúzta a kapitalizmust, elvette a burzsoáziától a termelési esz- közeiket, s a gyárakat, üzemeket, a földet, a vasutakat és bankokat az egész nép tulajdonává, társadalmi tulajdonná tette.
Megteremtette a proletariátus diktatúráját s az óriási állam vezetését a munkásosztály kezébe adta, amely ily módon uralkodó osztállyá lett.
Ezzel az Októberi Szocialista Forradalom új korszakot nyitott az emberiség történetében: megnyitotta a proletárforradalmak korszakát.”
(idézet: – A bolsevikok pártja az októberi szocialista forradalom előkészítése és véghezvitele időszakában – című könyvből)

SaLa

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“Bolsevizmus” bejegyzéshez 35 hozzászólás

 1. “…Az Októberi Szocialista Forradalom szétzúzta a kapitalizmust, elvette a burzsoáziától a termelési esz- közeiket, s a gyárakat, üzemeket, a földet, a vasutakat és bankokat az egész nép tulajdonává, társadalmi tulajdonná tette….”
  Majd a kommunizmus gyermekei pl. Magyarországon a KISZ-titkárok MAGÁNOSÍTOTTÁK MAGUKNAK MA 2018-BAN! AZ ÁLLAMMAL EGYÜTT!

  Föl, föl, ti rabjai a földnek,
  Föl, föl, te éhes proletár!
  A győzelem napjai jönnek,
  Rabságodnak vége már!
  A múltat végképp eltörölni
  Rabszolgahad, indulj velünk!
  A föld fog sarkából kidőlni,
  Semmik vagyunk s minden leszünk.

  Ez a harc lesz a végső,
  csak összefogni hát,
  És nemzetközivé lesz
  holnapra a világ!

  Védelmező nincsen felettünk,
  se isten nem véd, sem király:
  A közjó alkotói lettünk –
  hát vesszen el ki ellenáll!
  Pusztuljon ez a rabló banda,
  a rabságból elég nekünk.
  A lángot szítsuk rajta, rajta!
  A vas meleg, hát ráverünk.

  Ez a harc lesz a végső,
  csak össze fogni hát!
  És nemzetközivé lesz
  holnapra a világ!

  A gazdagoknak kedve-kénye
  erőnkből szívja ki a vért,
  csaló az államok törvénye,
  mert minden bajt szegényre mért.
  Kínlódás most a munka bére,
  de ebből már elég, elég!
  Szerszámot hát az úri kézbe
  s ide a jognak felét!

  Ez a harc lesz a végső,
  csak összefogni hát!
  És nemzetközivé lesz
  holnapra a világ!

  Mi milliók, mi munka népe,
  mi alkotunk a földtekén,
  mienk lesz még pompája,fénye
  s a munka nem lehet szegény.
  A tőke még a húsunk marja,
  de már a gyáva had remeg –
  kelőben már a munka napja s
  ragyogni fog a föld felett.

  Ez a harc lesz a végső
  csak összefogni hát!
  És nemzetközivé lesz
  holnapra a világ!
  Megújulás útjára lép a munkás népe – hada milliója ma 2018-ban,
  Mert elveszejtette mára harcát- hazug élre álló vezetői által.
  Huszonegyedik század rávilágított csillagára magyar szellemére,
  Mutatja az utat szenvedő nyomorgó munkás nép hadának!
  Mert valóban – Ez a harc lesz a végső csak összefogni hát!
  Magyarok… és valóban munkásnépé lesz, holnapra a világ!
  Előre hát a munkásnéppel tűzön vízen át – átok legyen arra aki újból
  elveszejti eltéríti a munkásember élet-halál végső harcát!
  Kiegészítetem:2018. július 17.-én én id. Kiss László

  1. Tisztelt id. Kiss László, úgy gondolom hogy költőies megfogalmazásaid új színben vilá-
   gítják meg a száraz és véres történelmi tényeket. Mint tudjuk, a múltat csak különböző
   képpen tudjuk magyarázni – kinek kinek érdekei, ismeretei és tapasztalatai szerint – de a
   jelen és a jövő változtatásának kulcsa a kezünkben van. A világtörténelemben még nem
   volt olyan társadalmi esemény, amely ne követelt volna vért ! A bibliai Káin és Ábel esete
   is intő példa: valamennyien a gyilkos Káin ” leszármazottai ” vagyunk. Erkölcsi, politikai
   értelemben szinte biztosan! Az ismert európai történelmünk ezt a véres, bosszúálló, kereszt-
   re feszítő utat járta be. A múltban bejárt utak annak ellenére alakultak így, hogy a hirde-
   tett keresztény erkölcs is és a szocialista erkölcs is a TESTVÉRISÉGET méltatta.
   A kor erkölcsi normái szerint élő elődeink többsége ” szelíd bárányként ” éltek és dolgoz-
   tak, de ha az életének minden napját szabályozó vallását érte vélt- vagy valós támadás,
   akkor – mint Káin – gyilkossá változott ( változtatták). ….. Az ipari forradalomtól felgyor-
   sultak a társadalmi események, kellett a nyersanyag, új piacok kellettek melyet a nagy
   földrajzi felfedezések kinyitottak Európa ( nyugat ) földesurai, hittérítői és burzsoáziája előtt.
   Nőtt a gazdagság , kevesek kezében hatalmas vagyonok koncentrálódtak, s ez magával
   hozta a nagy többség embertelen szegénységét !!! A munkásmozgalom elindítója az a fel-
   ismerés volt: hogy miért vannak szegények és miért vannak gazdagok !? Ezt nem a mar-
   xizmus fogalmazta meg először !! A keresztényszocialisták voltak akik ( Lutherrel és után)
   zászlajukra tűzték. De amikor ez ösztönös munkás- és parasztfelkeléseket eredményezett,
   (pl. 1514-ben Dózsa György vezette parasztfelkelés) …. akkor az egyházi vezetés ezt a kér-
   dést a túlvilági igazságszolgáltatás kezébe helyezte ! Azóta is ott van . (lásd. könnyebb a te-
   vének átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyországba ! ) Mégis, a magántu-
   lajdonon alapuló társadalmak farkastörvényeit szentesíti az élet, mert ” annyit érsz, ameny-
   nyid van ” ma is ezt hangoztatják állami és egyházi vezetőink !!! Ennek megfelelő színvo-
   nalon is élnek, nem törődve azzal hogy hazánkban is de világszerte is : a nagy többség
   szegénységben él !!! Az ember józan ésszel ( és naivan ) azt gondolja , ha már a társadalmi
   termelés és bőség ilyen szinten van, akkor miért nem lehet ezt a ” társadalmilag hasznos
   munkavégzés elvei szerint ” elosztani. Miért jut többnek annyi, miért jut másnak kevesebb?
   De a mai , Isten által kiválasztott illetve a nép által demokratikusan választott vezetőink
   nem így gondolják. Mi pedig, a szegényesen élő birka nép, csak legelészünk (amíg van egy
   kis fű…) s hallgatjuk “bambán” , hogyan papolnak a jólétben élő vezetők a , testvériségről,
   a hazaszeretetről, a hősiességről, az istenfélelemről, a mennyek országáról, a feltámadásról,
   …. s közben halkan, hogy más ne is hallja, mindezekben kételkedünk . Nos, az ilyen halk
   kételkedéseknek adtak hangot , 1917-ben a bolsevikek, 1919-ben a Magyar Tanácsköztársaság
   kommunistái, és 1945 után a felszabadított országok, ahol küzdelmesen és külső támogatás-
   sal de 45 évig a szocialista termelési – és elosztási viszonyok uralkodtak. Akkor, azokban az
   országokban a dolgozó nép emelte fel a fejét , építette az országot (pl. EU-s támogatás nélkül
   a budapesti metró vonalakat …) épített kunyhók helyett élhető , összkomfortos lakásokat, a-
   melyek a gazdasági alap hiánya miatt mára a vidéken : ELÉRTÉKTELENEDTEK ! Teremtett
   jól működő ipart, és világszínvonalú nagyüzemi mezőgazdaságot !!! Mindezeket az áruló
   “genszterváltók” – eddig büntetlenül – elkótyavetyélték !!! …A tőmondatokban elemzett
   társadalmi folyamat nem ért véget ! Alakul a forradalmi helyzet, amit az elosztási viszo-
   nyok emberhez méltó megváltoztatásával , békésen is meglehet oldani. Úgy legyen !

   1. hábé szerint:
    2018-07-17 – 15:14
    „…kételkedéseknek adtak hangot, 1917-ben a bolsevikek, 1919-ben a Magyar Tanácsköztársaság kommunistái és 1945 után a felszabadított országok, ahol küzdelmesen és külső támogatással, de 45 évig a szocialista termelési – és elosztási viszonyok uralkodtak”.
    Nos, tekintsük ezt a kijelentést a rendszerváltásig hatályos megállapításnak. Ma már lehet erről más véleményt is alkotni és a viszonyokat vitatni. A lebutítás, az elhallgatás, a torzítás és hamisítás nem csak ennek a kornak a sajátja. Például: 1973-ban a „filozófus per” néven emlegetett aczéli tiltás keretében ítélték el a „a Budapesti Iskolának nevezett kört, amelynek fő törekvése – Lukáccsal együtt – a marxizmus megújítása, az eredeti marxi művekhez, a “forrásokhoz” való visszatérés és a jelen ennek alapján történő elemzése volt. A tanítványok a marxizmus klasszikusainak téziseit szembesítették koruk szellemi kihívásaival, kritikailag vizsgálták a marxi nézetek kötődését a munkásmozgalom napi céljaihoz, s így mindinkább szembekerültek a marxizmus hivatalos változatával.” (Múlt-kor) A marxisták és a leninisták (mensevikek és bolsevikok) küzdelme folytatódott. Hogy ki, kicsoda? A válasz durván leegyszerűsítve: a kommunista marxista, a bolsevik leninista, sztálinista fasiszta terrorista. A bolsevikok nem fasiszták; „1917-ben Mussolini a Fasci d’Azione Rivoluzionaria vezetőjeként még dicsérte az októberi forradalmat, később azonban már csalódott Leninben, és csak Miklós cár utódjának tartotta.” Bár, „ … a bolsevizmus és a fasizmus között vannak ideológiai hasonlóságok: mindkét eszmerendszer forradalmi retorikát alkalmaz, hisz az elitek élcsapat-szerepében, megveti a polgári értékeket, és mindkettőnek totalitárius ambíciói vannak. A gyakorlatban a fasizmus és a bolsevizmus egyformán hangsúlyozta a „proletár nemzet” elméletét, a forradalmi akció, az egypártrendszer és a párt-hadsereg fontosságát.” (Wiki)
    A marxizmus-leninizmusnak nevezett ideológiai katyvasz egyféle teológia, a hitelvek megvalósulásának alátámasztására szolgáló áltudomány.
    Az elkövetett hibák, tévedések megértéséhez vissza kell térni a marxizmushoz, az alapokhoz. Az eredet tőkefelhalmozás nem egyszerűen rablás, hanem a tulajdontól való megfosztás által, a bérrabszolgaság megteremtése. A bérmunkáslét alól történő felszabadítás útja nem a totális államosítás. Stirner szavaival: „…többet kívánok neked a szabadságnál; nem pusztán megszabadulnod kell attól, amit nem akarsz, hanem bírnod is kell, amit akarsz, nem csupán “szabadnak” kell lenned, hanem “tulajdonosnak” is.”

    1. T, Őrvezető !
     ” … szabad csak az, kit nem rettent a holnap, ínség veszély , kín meg nem tántorít,
     s lelki béklyó többé nem szorít !
     Hiába őrzi porkoláb s lakat, az sose rab: ki lélekben szabad ! …”
     – kár hogy nem reagáltál a lelkek terrorizálásra.

     T. petymeg ! KÖSZÖNÖM .
     üdv.

  1. Igazad van kegyetlen világ van akkor amikor erőszakot alkalmaz az ember! Kegyetlenebbnek tűnik a látványos halálosztás – háborúk akasztások kivégzések – de hidd el a lassú kegyetlenségnél nincs rosszabb – mint pl. ma Magyarországon a lassú halálnak nevezet állapot! Melyet a nagy tömegnek az orbáni kisztitkári rémuralom ad! Ezért írtam a kiegészítésemet – olvasd el újból – hisz érted is írtam!
   Megújulás útjára lép a munkás népe – hada milliója ma 2018-ban,
   Mert elveszejtette mára harcát- hazug élre álló vezetői által.
   Huszonegyedik század rávilágított csillagára magyar szellemére,
   Mutatja az utat szenvedő nyomorgó munkás nép hadának!
   Mert valóban – Ez a harc lesz a végső csak összefogni hát!
   Magyarok… és valóban munkásnépé lesz, holnapra a világ!
   Előre hát a munkásnéppel tűzön vízen át – átok legyen arra aki újból
   elveszejti eltéríti a munkásember élet-halál végső harcát!
   ÉRTED – ÉRTEM – MINDANNYIUNKÉRT AZ EMBERISÉGÉRT!
   EZ A HARC BÉKÉS ÁLTALUNK!

   1. Nono azért nem csak KISZ titkár,
    hanem a bajszos kövéren át akadnak ott jócskán pártagok-párttitkárok, titkos ügynök-besúgók is (nagy részük az ; azaz mondhatni ez a fajta múlt a legjobb ajánlólevél a ma politika pályájára).
    Ezt igyekeztem korábban a kommunista elvtársaknak ecsetelni,
    hogy a valamikori harcostárs vezetők átbaszták a búrájukat, ők maradtak a proletáriátus tagjai, míg a korábbi vezető elvtársak, párttitkárok átkonvertálták politikai hatalmukat magán vagyonokba és a gazdasági hatalmat megkaparintva visszamásztak ( vagy az utódaik) a politikába,
    hogy a nyakára ülhessenek a volt bajtársi proli elvtársaiknak és a polgáriasodottaknak.

    “munkásnépé lesz, holnapra a világ!”
    kire is gondoltál?
    Mert a ma társadalma átalakulóban, a hagyományosan munkásnak nevezett réteg egyre kisebb, ma a magyar GDP-nek mindössze 26%-át adja az ipar a szocialista 60%-hoz képest,
    és lassan minden területen a robotok veszik át a fizikai munkát.
    Lehet majd a robotok lázadásáról beszélni?

    Talán manapság a munkás helyett a dolgozó és a kommunista helyett a polgár szóhasználat lenne találóbb.

    Admin:

    “…Ezt igyekeztem korábban a kommunista elvtársaknak ecsetelni…”

    – Igencsak rossz helyen ecsetelgetsz! Ajánlanám szíves figyelmedbe -neked, aki oly bőszen szeretsz idézgetni! – egy kádári kesergőt: “…mert elvtársak, SAJNOS nem minden párttag kommunista, és nem minden kommunista párttag…”

    Tehát NYILVÁNVALÓ TÉNYEKET – KOMMUNISTÁKNAK – fölöslegesen ecsetelgetsz!

    1. Admin!

     Most akkor nem igaz, hogy volt pártkáderek, szocialista vezetők húzták le a privatizáció krémjét? Akkor most őket és a fiaikat kell lefasiztázni?

     Másrészt hogyan lehet az,
     hogy a nagy eszmei elhivatottságban, egymillió párttaggal a hátukban, a teljes államhatalom-karhatalom feletti rendelkezés birtokában mégiscsak feladták a szocializmus vívmányait és elindították a nem kívánt rabló privatizációt.
     Ezek szerint a párt és pártvezetés nem tudta távol tartani önmagától a nem kommunistákat?
     Akkor viszont ezért az erélytelenségért miért az átlagpolgárt kell hibáztatni?

     Admin:

     Természetesen a VOLT PÁRTKÁDEREK, akiknek kb. annyi közük volt az “eszméhez”, mint a whytézzy címet öröklőknek a vitézkedéshez. Az átlagpolgár – azaz MI! – annyiban hibás, hogy MÉG MINDIG HISZ “EZEKNEK” vagy “EZEK” valamelyikének!

     “EZEK” pedig okultak a ’94 – es választási eredményekből. Amikor Horn már-már a szocializmus visszahozását igérte, és a nép nagyon beszavazatt a Maszopnak! “EZEK” akkor gyorsan megcsinálták a szoclib kétharmadot, és eladtak mindent! “AKKOR” jutott minden volt kádernek! MI pedig tehetetlenül lestük az ország elolvadását!

     MA azért vagyunk hibáztathatók, mert vagy elszokünk, vagy beletörődünk, és – már aki – SZAVAZ “EZEK” bármelyikére. Pedig tudjuk, hogy…

     1. Valahogy azt a következtetést vonom le a szavaidból, mintha a kommunistákat hibáztatnád azért, hogy nem voltak képesek az eszméhez hithű és cselekvő képes vezetőiket megválasztani,
      hanem csak az árulók hatalomba segítésére futotta.
      Ez önmagában a terror nélküli rendszer életképtelenségét sugallja.
      Amennyiben ezt panaszolta Kádár is,
      akkor ő is egy erőtlen vezetővé volt, aki nem tudta megakadályozni az eszme elárulását, a pártvezetésbe illetéktelenek és arra nem érdemesültek beszivárgását.
      Nem tudom, ezt az időszakot melyik évekre teszed, de valahogy olyannak tűnik, hogy ezt a 70-es 80-as évek pártpolitikája és tagsága már akkor elcseszte.
      Szerintem
      meg a magyar kommunista szövetség hatalma csak a Szovjetunió erején múlott, amikor ott megingás következett be, csúszóssá vált itthon is a talaj.
      El lehet azon gondolkodni,
      mi vezetett idáig, miért nem sikerült sose igazi széles társadalmi hátteret kiépíteni, mi vezetett a gazdasági leépüléshez, csődhöz, a társadalmi változás igényéhez……………mert hibák ezek szerint voltak bőven, és amíg annak feltárását, a problémákra a megoldást nem sikerül kitalálni, a szocialista eszmék megújulásról nem is lehet beszélni.

      Mert még élénken élnek az öreg szavai, amikor az új évet sokszor úgy kezdte: ” elvtársak! Többet fogyasztottunk, mint amit megtermeltünk, ezért most meg kell húzni a nadrágszíjat”
      Ezzel csak az volt a baj, hogy minden évben egyre szorosabb lett az a nadrágszíj.
      ……mint ahogy manapság mondják, majd a jövő szebb lesz, csak addig tartson ki a derékszíj……..

      Admin:

      Most gondolj bele: ha Trump kivonulna Európából. Abból mi lenne? Kb az, mint ami volt a Szovjetunió megszűnésével. Pl. Németország meddig tudná tartani magát?
      A szocialista tábor pontosan úgy rendült meg, mint ahogyan megrendülne Nyugat-Európa a Medvével szemben!

      És hát mint tudjuk, a tudat az bizony létfüggő.

      Jézust is elárulták.

     2. Admin!
      Hát igen.

      Bár hogy a rendszer, vagy a német gazdaság krumli nélkül megbukjon, azt nem hiszem.
      Azért azt gondolom, hogy a medve nem akarna agresszorkodni, mintsem gazdasági kapcsolatait rendezni nyugattal. A gazdasági “hódítás” persze természetes.

    2. olvasó szerint:

     2018-07-17 – 08:49
     Már vártunk! Azt hittem,hogy hülyén térünk nyugovora!

  2. Azért a cár is felelős volt egy “néhány ” ember haláláért ! ( Úgy tudom Anglia nem fogadta be ,
   pedig szövetségesek is voltak… ) Előbb vagy utóbb rosszul végzik azok, akik nem adnak a népnek !

   1. “pedig szövetségesek is voltak… ” annál több, unokatestvérek voltak V. Györggyel.
    Mint ahogy Vilmos császárral is. Ezért is nevezték a 3 unokatestvér háborújának.

    1916-ban II. Miklósnak is volt -állítólag- egy olyan levele, amelyben azt üzente II. Vilmosnak, hogy ő nem akarta ezt a háborút, azt se tudja miért keveredett bele és méltatlan egymáshoz, rokonokhoz, hagyják abba.
    Ezt a levelet az orosz diplomácia elakasztotta, sosem jutott el a német császárhoz.

    Az orosz cár gyenge kezű volt, az orosz emberek ” a korbácsütés alatt érezték jól magukat” ezt sokan nehezményezték és ki is használták.
    A cár már nem volt teljhatalmú döntéshozó, csak a világi reprezentációra futotta, a szórakozásra, de a birodalom ügyeiben dönteni már kevéssé volt lehetősége. Uralkodásban méltatlan volt elődeihez.
    A balhékat azért még sikeresen a nyakába varrták és ő bele is sétált a csapdába.
    Igen, sok ember lett a gyenge kezűségének az áldozata és a felesleges háborúba való belesodródásának.
    Végül nem a nép ölte meg ( a cár atyuska tisztelete az orosz kultúra erős hagyománya volt) , hanem vörös katonák, akik között állítólag 7 magyar állampolgárságú is volt….

    “Előbb vagy utóbb rosszul végzik azok, akik nem adnak a népnek !”
    se az angolok, se a franciák , se ……… mások sokan nem adtak a népnek, mégis hosszan tartó uralkodási időt töltöttek-töltenek ki.

    1. Ad 1. Az orosz front dőlt be 1916-ban. A kapituláció a román hátbatámádás miatt maradt el, onnan kellett átdobni osztrák-magyar és német csapatakokat. A vezérkar II. Miklós lemondását követelte és egy alkalmatos cár vagy régens beiktatását, fivére Mihály, vagy unokafivére, Vlagyimir finn nagyherceg személyében. Meg egy utolsó erúőfeszítést , véráldozatot, hogy javítsanak bösze harcréri pozíciójukon, majd kezdjenek különbéke tárgyalásokat Németországgal és az Ostrák-Magyar Monarchiából. A német titkosszolgálat által pénzelt és szervezett bolsevik puccsnak az volt a feltétele, hogy ha hatalomra kerülnek, kiklépnek a héborúból. Ez meg is történt, de a németek elqrták, nem kicsit,nagyon. Nem keletről dobtak át nyugatra csapatokat, hanem jó tárgyalási pozícióért fordítva, Párizstól néhány km-ről. Ennek következménye az antant bekeríttő offenzíva és a fegyverletétel. Nem csoda a nép dühe, lerombolták a most újjáépítésre kerülő berlini császári palotát és – sikertelenül – II. Vilmos kiadatását kérték Hollandiától
     Ad 2. Magyarországon legalább 5-6 bolsevik párt és szervezet van bejegyezve és ugyanannyi más szélsőbal, anarchista, anarchokommunista. Együttes “támogatottságuk” sem éri el a 0,5 %-ot, nem hogy a biztos szavazó pártválasztók, de a teljes választogú lakosság körében sem..

     1. Ad 1.
      Én úgy emlékszem, hogy a keleti fronton kimerült az orosz offenzíva, elfogyott a muníció, tartalék, kaja 1916 végére..
      Nőtt a katonák körében az elégedetlenség és a cárt, mint kétbalkezes fővezért kiáltották ki felelősnek (talán némi segítő rámutogatás kellett hozzá), miközben szerencsétlen nem szólhatott bele a hadvezetésbe, nem is értett hozzá.
      Bizonyos háttérkörök rendezték mind a diplomáciát, mind a sereg sorsát.
      1916 decemberében mindenhol visszavetették a németek a cári seregeket, a románok agusztusi hadüzenete után megszállták Bukarestet, ezáltal az orosz-román-szerb frontvonal összeköttetése is megbukott.
      A cári sereg összeroskadt, a frontvonal leült.
      A cárt meneszteni készültek, nem is igazán a duma, hanem demokratikus forradalom keretében, de inkább puccs keretében. A cár 1917 márc. 02-én lemondott, a választott Lvov herceg lelépett..
      Ideiglenes kormány alakult Kerenszkíj miniszterelnök vezetésével. (azzal a Kerenszkíjjel, akivel bevallása szerint Drábik kapcsolatba került New Yorkban.)
      A németekkel megrekedtek a béketárgyalások, mert a határokban a német feltételt el nem fogadva nem tudtak megegyezni.
      Kerenszkíj nevével fémjelezve még a nyáron indítottak egy nagy, de erőtlen offenzívát a németek ellen, ami csúnyán elbukott.
      Lenint áprilisban juttatták haza a németek, azért, hogy végleg kivonja az egyesség szerint az oroszokat a világháborúból, amit meg is tett 1917 végén, óriási területeket feladva a Breszt-Litovszki békében 1918 III.03.
      Ekkor tudtak a németek a nyugati frontra csapatokat átcsoportosítani.

      A francia front annyiban omlott össze, hogy a Verdunnál elvérzett kimerült francia katonák és Nevill húsdarálója okán fellázadtak, a megfékezésük nagy erőfeszítésbe került.
      Ezért is igyekeztek tehermentesíteni őket északon Somme-nála britek erőltetett, de sikertelen offenzívával.
      A nyugati front le volt merevedve, a szintén kimerült német hadsereg beásta magát a Hindenburg vonal mögé.
      Majd 1918 tavaszán tudtak a németek még egy utolsó, erős támadást indítani Párizs felé…. ami valami oknál fogva kifulladt, megjelentek a jenki katonák is a színtéren.
      Ebben az állapotban indított ellentámadást 1918 július végén a pihent amerikával erősödött antant és hetek alatt elsöpörték a kifáradt, legyengült és a hátországban éhezéssel, kimerültséggel és forradalmi uszítással terhelt hátországú császári seregeket. Ekkor, 1918 agusztusában kerítettek be nagy létszámú német seregtesteket..
      “Nem csoda a nép dühe” hiszen a németeknél is bűnbakot kerestek, a nép szenvedett meg mindent, a halált, a nélkülözést és ráadásul még soraikat forradalmi agitátorok tüzelték fel.
      Végül is a bűnbak állítás minden országban gyökeret vert.
      Egyedül a háttérben lapuló és az eseményeket precízen mozgató hatalmi elemek kerülték el a felelősségre vonást, gyanusítást mindmáig.

      Ad 2. nem ismerem a mostani bolsi pártokat, eszmeiségében csak egyedül a Munkáspártot, amelyik támogatottsága 0.5% körül lehet.

 2. SaLa cikkének pontosításához:

  “bolsevikok harcos kommunisták, céljuk a dolgozók felszabadítására a tőke uralma alól”
  Oroszországban,
  Ukrajnában és más későbbi önkéntesnek egyáltalán nem mondható tag-köztársaságban ebbe a nagy felszabadításba bele is haltak a parasztok sok-sok milliói, alkalmanként a munkásosztály tagjai között, a forradalmi elvtársak között is bőséggel aratott az erőszakos halál.

  “osztályháború, a dolgozó proletárok élcsapatának vezetésével a kapitalisták élősködő osztálya ellen”
  ezzel az a baj, hogy a korabeli cári Oroszország feudális jellegű volt, ipar csak pár nagyvárosban, de inkább a nyugat ukrajnai és keleti lengyel területeken alakult ki. Mondhatni a kapitalisták a cári Oroszországban csaknem teljesen hiányoztak.

  “„A bolsevizmus a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat megelőző tizenöt év alatt végzett történelemformáló tevékenysége során olyan tapasztalatokat gyűjtött, amelyeknek, mint Lenin megállapította, nincs párjuk a világtörténelemben”
  volt egy gyenge vesztes Japán-Orosz háború,
  ami a lakosság , de főleg a katonaság önérzetét sértette , az ország gazdaságát megviselte és ennek erőteljesen hangot is adtak.
  Persze ilyen körülmények között előkerül az ország avult gazdasági-társadalmi és megélhetési körülménye, Európa talán utolsó a középkori feudalizmusban megrekedt országában.
  Az orosz társadalmi úri elit érthető okokból, hatalmát féltve nem támogatta a cár ipari-polgári gazdaság-társadalom átalakítására tett erőtlen kezdeményezéseit.
  A munkásmozgalmi tapasztalatokat az ipar dübörgő országában,
  német-alföldön lehetett megtalálni, nem is véletlen, hogy a munkásmozgalmak és a szellemisége is onnan indult ki.
  Lenin is Svájcban dekkolt, mert a végén már a németeknél sem látták “szívesen”.

  Az 1900-ban, illegalitásban Stuttgartban alapított ” „Iszkra” által megkezdett ügyet az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt (OSZDMP) II. kongresszusa fejezte be, amelyet 1903. július-augusztusában tartottak. ”
  Brüsszelben és Londonban
  “Lenin és harcostársai megvédelmezték az új típusú párt alapelveit. A kongresszus elfogadta az „Iszkra” szerkesztősége által — Lenin irányító közreműködésével — kidolgozott pártprogramot, amely rendkívül pontosan és következetesen megfogalmazta a marxizmus legfőbb tételeit”
  Az egyesítés helyett “a pártban két kibékíthetetlen frakció keletkezett: a Lenin vezette bolsevikok (большеви́к, a “többség” jelentésű orosz bolsinsztvo szóból) és a Julij Martov vezetése alatt álló mensevikek . Az elnevezések nem tükrözik a korabeli erőviszonyokat, hiszen valójában a mensevikek voltak többen. (A mensevikek egészen az 1917-es orosz forradalomig többségben maradtak.)”,
  mert ugyebár nem mindenki osztotta Lenin forradalmi hevületű gyilkolászásos elhivatottságát, voltak akik opportunista módon elébb a társadalom polgáriasodó átalakulásában látták a jövő útját.

  “a kongresszus által választott vezető szerveiben a leninisták kerültek többségbe.”
  az agresszivitásuk és nem többségi jogon.

  “A bolsevikok pártja óriási politikai munkát fejt ki a harctéren és az ország belsejében, előkészíti a tömegeket az Októberi Szocialista Forradalomra.”
  persze a felforgatás ment mindenhol az I. világháborús fronton, mert a sok nélkülözés és a háború embertelensége miatt a forradalmi eszmeiség, a szenvedések bűnbak keresése termékeny táptalajra hullott mindenhol már 2016-ban.
  A frontkatonák barátkoztak az ellenséggel, rájöttek , ők a kisemberek szenvedői a tőke viaskodásának.
  2017-ben összeomlott a francia front, tömeges kivégzések, hadbíróság árán tudták csak rendet a francia katonák között fenntartani.
  Az angol hadsereget azért kellett a Nagy Háború után azonnal leszerelni, mert már féltek az “urak” a hazatérő katonák fegyveres lázadásától.
  A német hadsereget, a monarchiát szintén a hátországi nélkülözések miatt kitört népi mozgalmak, a frontkatonák között terjedő bolsevik eszmék kényszerítették térdre.
  Ugyanez zajlott az orosz katonák körében,
  a cél nélküli háború, a több millió orosz katona értelmetlen halála, a nélkülözések és az orosz gazdaság összeomlása eredményezte a kibékülést a németekkel. Na ekkor csinálták össze magukat az angolok.franciák.
  Az orosz hadseregnek már se fegyvere, se utánpótlása, se étele nem volt, a hátországban élelem hiányában pusztultak az emberek……..ezért akarták a gallipoli csatában az angolok megszerezni a Boszporuszt, hogy a cári sereget Angliából tengeri úton ellássák hadi anyaggal, hogy tovább tudják az oroszokat a háborúban tartani.
  Ez nem sikerült nekik és az egész orosz társadalomra a nélkülözés, a hiánygazdálkodás, a halál rányomta a bélyegét.
  Ez volt az igazi nagy forradalmi előkészítés, a többi csak a bolsevikok célirányos uszítása.

  “Lenin megérkezése az emigrációból,”
  nem szabad megfeledkezni arról az ármányról,
  hogy tulajdonképp a németek szervezték meg és segítették Lenin hazatérését, mert az orosz társadalmi-gazdasági összeomlás élére kellett egy felforgató személyiség, nehogy az orosz birodalom erőt gyűjtve újfent kiélezze a harcokat a megnyugodott keleti fronton.

  “A munkásosztály, a bolsevikok pártjával az élén, szövetségben a szegényparasztsággal, a katonák és matrózok támogatásával, megdönti a burzsoázia hatalmát, megteremti a Szovjethatalmat, létrehozza az állam új típusát, a szocialista szovjet államot, megszünteti a földesúri földtulajdont, a földet használatra átadja a parasztságnak, nacionalizálja az ország minden földjét, kisajátítja a kapitalistákat, véget vet a háborúnak, kivívja a békét,”
  Az tény,
  hogy a csalódott és nélkülöző katonák-matrózok (mint a halál fegyveresei megszokták a vérontást, de a civilek nem) álltak a fegyveres mozgalom élén, talán még a felingerelt munkások egy része is, de a parasztság nem. Ők áldozatokká lettek, akiket a vörösök kivégeztek, akiknek a terményét megdézsmálták, akiket erőszakkal besoroztak és vittek el a fehérek elleni harcba.
  Nem öntudatosságból, hanem terror, fenyegetés miatt és nem önként, hanem erőszakos sorozás miatt kerültek a vörös hadseregbe.
  A kapitalistákat nem sajátítja ki, max. a tulajdonukat és nem nacionalizálja a földet, hiszen a bolsevikok nem nacionalisták. Avagy mégis? Te mondád.
  A háborúnak nem véget vetettek,
  hanem egy sokkal véresebb háborút kezdtek el, egy olyan borzasztó polgárháborút, ami harci cselekményben több mint 10 millió szovjet-orosz polgár vesztette kegyetlen brutalitások közepette az életét és 1924-ig elhúzódott.
  Mert a szovjet terrornak igen sokan és hosszú ideig sikeresen ellenálltak……

  Hogy ebben a polgárháborúban milyen szerepe volt a kapitalista nyugatnak és a jenkiknek?
  Várom a kommunista elvtársak észrevételét,
  mint ahhoz a Drábik János féle állításhoz is,
  miszerint,
  ő még látta azt a telegráf készüléket Amerikában, amivel a szovjet vörösök kérdésére, hogy ” a teljes cári családot?” kérdésre az “igen a teljes családot ki kell végezni” választ telegrafálták vissza Amerikából ………..

  Mert a nagy forradalmi elhivatottsághoz és sikerhez igaz történetiségében ez is hozzátartozik, amiről valahogy sokan szeretnének megfeledkezni……..
  pedig a piszok kapitalistáknak mindenben benne volt ám a kezük , a világháborútól kezdve a Nagy Forradalomig mindenhol.
  Amíg
  ezt és ennek a hátterét nem lehet konszenzusan tisztázni,
  addig azt se lehet tudni ki az igazi ellenség, aki ellen harcolnia kellett a múltban és a jövőben kellene az emberiségnek……

  1. Ad 1. Kb az történt, amit leírtam. II. Vilmos. Egy már szinte megnyert háborút beáldozni , értéktelen keleti területért éa ezzel végromlássá tenni 2 millió német katona hősi halálát, akkora hazarulás, mint Kádáré ’56-ban. Ezekért egyetlen büntetés létezik, kötél. Sajnos egyik sem kapta meg, ezért is remélem, hogy van túlvilág, pokol is.
   Ad 2 Valóban van tucatnyi bejegyzett bolsevik és anarchista kamupárt, fantomszervezet. Annyi a támogatottságuk, amennyit kaptak április 8 -án. Kivonva azt, hogy a vártnál többen jelentek meg az urnáknál.

  2. addig azt se lehet tudni ki az igazi ellenség, aki ellen harcolnia kellett a múltban és a jövőben kellene az emberiségnek……”

   Ma már számomra egyértelmű és minden kétséget kizáróan határozottan állapítottam meg magamnak, hogy a halálos ellenségünk a PÉNZURA!
   VALAKI KÉRDEZTE MA KI A MUNKÁSNÉP ? VÁLASZOM AZOK AKIK MUNKÁJUKKAL ÉRTÉKET ÁLLÍTANAK ELŐ, ÉS EZEK A SZELLEMI MUNKÁS MELLETT A KEVÉS FIZIKAI MUNKÁS! MERT A JÖVŐ A ROBOTÉ!
   Most nem megyek bele a pénzurainak definíció szerinti meghatározásában – egy biztos magyarul megfogalmazásomban: KÖZÖNSÉGES KÖZTÖRVÉNYES NYAKKENDŐS MAFFIA TÍPUSÚ TERRORISZTIKUS NÉPIRTÓ B Ü N Ö Z Ő ! És így mivel minden népnél megtalálható nem néphez kötött – az, hogy 100 közül 99 zsidó és csahosa az már a sors fintorra!

 3. T. olvasó ! Elnézését kérem, talán azt hiszi, hogy a kákán is csomót keresek, de vam egy része a leírtjának, ahol eltévesztette a dátumot, az évszámot. Idézek : …. a háboru embertelensége miatt a forradalmi eszmeiség, a szenvedések bűnbak keresése termékeny táptalajra hullot mindenhol már 2016 -ban. Szerintem 1916-ban. 2017-ben összeomlott a francia front, szerintem 1917-ben. Csak enyi.

  1. Köszönöm,
   igen, sokszor elütöm,
   de tartalomban is tévedhetek.
   A logikus kiigazítást, vagy érvekkel egy állítás megcáfolását szívesen fogadom.
   És mindazon észrevételt, következtetést vagy hivatkozást, ami a lerágott csont hivatalos történelemíráson túlmutat , a hátteret, a valós okot kutatva ………

 4. Ezeket a helyzeteket, “szenvedések bűnbak keresése” stb. nagyon tisztán írja le ERNEST HEMINGWAY a BÚCSU A FEGYVEREKTŐL címü könyvében, amelyet Örkény István forditásában olvastam én is, meg is van nekem ez a könyv.

 5. Én viszont bántani akarom olvasót,mert hazug,kapitalista szemszögből magyarázza azt,amit ő például nem is ért!Tegnap olyasmit hangoztatott,hogy hát akkor a népnek nem is kellene annyi kapitalista terméket fogyasztani!Erre csak annyit,hogy mert nincs más,mert mindenhol kapitalizmus van ,olcsó kínálat pedig nincs,akkor meg főleg,ha pl. a töpörtyű,ami a szocban a szegények étele volt,mára csillagászati áron kapható,ha egyáltalán kapható!Vagy másik ,kapható ugyan olcsó eldobható borotva,meg olcsó csempe,de olyan anyagból készül,hogy ha drágán meg is vette,mert az volt a legolcsóbb,hamar tönkremegy,és vagy van pénze a luxus áron kínált közepes áru megvételére,vagy nyúzza a képét olcsó szarsággal,vagy megveszi a lassan szarrá váló luxust,vagy szakállat növeszt,vagy botladozik a törött csempén!
  És a másik nagy bűne,hogy egyoldalúan mantrázza a kommunizmus, a kommunisták bűneit,mintha az csak úgy ,magától a bides komcsik természetéből adódnának,holott a kommunizmus kegyetlensége csupán válasz az irgalmat nem ismerő,népeket kiirtó,vagy /és rabszolgasorba taszító fasiszta/kapitalista rezsim véghetetlen aljasságára,kegyetlenségére!
  Azt elfelejti,hogy a szocializmus nem sétagalopp,hanem véres harcokkal,kemény munkával,nélkülözésekkel tarkított osztályharc,mégpedig pontosan a kapitalizmus kegyetlensége, a hatalomhoz,a kizsákmányoláshoz végsőkig ragaszkodó aljassága miatt!
  Ugye ,felmerül az a kérdés,hogy miért is voltak lázadások a szovjet hatalom ellen?!
  Nem volt pénz,nem volt munka,blokád,és polgárháború sújtotta az országot,ráadásul tizennégy ország,jogtalan intervenciója taposott szét mindent addig,ráadásul a kommunisták ellen fordították azt a teljesíthetetlen dogmát,hogy a szocializmusban minden közös,hát akkor adjon a szovjet hatalom lakást,ennivalót,meg mindent,amiért nem akarunk dolgozni(ne felejtsük,hogy ez hivatalosan is hamis propaganda volt a burzsoázia részéről,amivel vadították a népet,de minden lehetőséget,zavarkeltést,terrort kihasználtak azért,hogy a nép hiányt is szenvedjen,és álmodozzon a kapitalizmus áldásosságáról!Nos,olvasó ennek a hamis propagandának a kiteljesedett képviselője,szánalmas,és hazug szövegével egyetemben!Az nem érdekli,hogy abból nem igaz semmi sem,és aki megtapasztalta a két rendszer közötti különbséget annak hiába hadovál!
  És azt is hiába mondja,hogy hát a javát a szocializmus vagyonának magát a kommunisták sajátították ki,mert ez a legaljasabb hazugságok egyike!
  Abba most nem mennék bele,hogy “ezek” milyen kommunisták voltak,és abba sem ,hogy hogyan lehet ennyire lezülleni,csak utalnák arra nem kevéssé szemét momentumra,hogy olvasó mennyire hülyén tálalja “ezeknek” a védelmét,mert ,ugye erről van szó,ha azzal ,hogy “ezek” lopták el a nép vagyonát,akkor már nem kommunisták,hanem kapitalista /fasiszta maffia,és ezt lelkes,de ostoba szószólójuk el is ismeri,csak azért,hogy ezeknek a senkiháziaknak a lealjasodását a valódi kommunistákra kenje!
  Na,ennyit olvasó éles eszéről!
  Nem beszélve a korábbiakban tárgyaltakról,hogy másra ne is hivatkozzak,mint a fasiszta magyar kormány kivégzéséről,amiről valamelyik mai fasiszta szennylap úgy nyilatkozott,a csuhás köztársasági elnök(Tildy Zoltán) kivégeztette Magyarország szine -javát,akiket Horthyval az élen ez hitvány “olvasó” valahogy úgy minősített,hogy az ország dicsőségére ,felemelkedésére cselekedtek a TK leverése, a I.-II-III. zsidótörvénnyel,a deportálásokkal,kommunista üldözésekkel,a II.VH.-ba való aljas indokkal spékelt belépésre,és még hosszan sorolhatnám az idiótaságait!
  Ha ő lenne az egyetlen,akkor is nagy probléma lenne,mert a hamis ,hazug propaganda,amint látom ,sokakat valami ostoba megfontolásra sarkall,és még meg sem akarják sérteni,elnézést kérnek tőle egyesek,és nem gondolják át,amit mond,hogy annak mennyire aljas célja van!De meg kell nézni nagyon sok médiának az adásában szereplő ,a mai rendszert kritizálók szóklásait,akik szinte kivétel nélkül elítélik a szocializmust,arra hivatkoznak miközben szót sem ejtenek a ma újra terjedő fasiszta propagandáról,és ilyen sehonnai szószólójukról,és arról az országot lassan szétforgácsoló aknamunkáról,ami mára tönkretette az országot!
  Gazdaságilag,és ideológiailag egyaránt!
  Ezt kellen átgondolni,és így ölelgetni olvasót,meg elnézést kérni tőle!

  1. fricc!

   Tőled nem is várok mást, csak egy kis fasiztázást, hiszen másra nem fussa.
   Nem akarsz tudomást szerezni és megérteni a régmúlt problémáiból semmit, nem akarod elhinni, hogy valami gikszer volt a rendszerben, mert diktatórikus módszerek nélkül szétbomlott az egész;
   mondhatni a diktatúra és terror volt a kovász.
   A kommunizmus csak addig volt működőképes, amíg volt ellenség, volt-vagy gyártott ellenségképet és sosem önmagukban, nem a rendszer hibáiban keresték az orvosság kulcsát.
   Amíg terrorizálni tudták a békés lakosság döntő többségét…..
   mert akárhogy is nézzük, se a proletárdiktatúra alatt, se a hadi kommunizmusban, se a kapitalizmusban, se a fasizmusban a hétköznapi emberek nem akartak-akarnak gyilkolászni, arra kényszeríteni kell őket, meg kell téveszteni, hazudni nekik.

   Miből gondolod, hogy mindenki töpörtyűt akart enni a szocban, főleg ha még a hite esetleg tiltotta is.
   Miből gondolod, hogy a hiánygazdálkodás jobb volt, a sóvárgás a termékek után, a kielégítetlen vágyak, vagy a pult alóli kiszolgálás, mint a gyorsan kopó fogyasztási javak cseréje.
   Szerintem egyik sem jó.

   “holott a kommunizmus kegyetlensége csupán válasz az irgalmat nem ismerő,népeket kiirtó,vagy /és rabszolgasorba taszító fasiszta/kapitalista rezsim véghetetlen aljasságára,kegyetlenségére!”
   mert az erőszak nem szül ugyebár erőszakot, és az egyszerű népet, a szovjet parasztok millióit is azért kellett “megerőszakolni” mert ők is kegyetlenkedtek …….na segíts kikkel szemben is?
   Netalán mert a rendszer nem tudta önmagát fenntartani , csak terrorral, rekvirálással úgy , hogy éhen halt az, aki megtermelte?
   Ennél még a szidott kapitalisták is jobbak voltak, mert volt annyi eszük, hogy épp annyit hagytak, hogy ne dögöljön éhen az, aki dolgozik.
   Később meg pont annyit hagytak, hogy a szocialista polgárnak csorogjon a nyála a nyugati munkások életkörülménye, személyes tulajdona láttán.

   “hazug szövegével egyetemben!”
   keress már valami hazugságot!
   Látom még most se fogtad fel , a Tanácsköztársaságot nem Horthy verte le (bár ha felkérik és lehetőségében állott volna, valószínűleg megtette volna),
   mivel a kommunista mozgalmak égisze alatt robbantották szét az ezeréves magyar királyságot az I. világháború árnyékában és kebelezték be mohó szomszéd népek a színtiszta magyarság 40%-át, gyilkolták , a magyarok ősi földjével, javaikkal egyetemben.
   A Tanácsköztársaság bukásában benne volt a sorsszerűség,
   mert a Szovjetunió segítsége nélkül (akkoriban még a megmaradásukért vívtak ők is) a még ha egységes is lett volna a 13 milliós magyarság, a román, szerb, cseh népség 25 milliós táborával és szükség esetén a németeket legyőző angol-francia-jenki országok több százmilliós lakosságával , milliárdos létszámú gyarmataival és a föld felének kimeríthetetlen erőforrásaival szemben biztosan sikeresen megküzdhettek volna.
   Aki ezt nem érzékeli annál valami fejbeli probléma van.

   Horthy nagyon jól tudta és mint részese érzékelte,
   hogy az I. világháborús “vereséget” javarészt a hátországban és a frontkatonák köreiben dolgozó kommunista (és még valakik) aknamunkája is segítette, aminek a magyar nemzetre tragikus lett a vége.
   Mert trianon nem a németeket, nem a Habsburg házat, nem az osztrákokat, de még nem is a kapitalistákat sújtotta igazán, hanem csakis a szerencsétlen magyar népet!

   “deportálásokkal,kommunista üldözésekkel”
   a kommunisták kezdték az üldözést, amikor a vörösterrorban békés köznapi emberek tucatjait kegyetlenül lemészárolták, az az orosz bolsevizmus, amelyik az akkori világ legnagyobb létszámú saját lakossága megbélyegzett millióit rabszolgaként dolgoztatta az “átnevelő” munkatáborokban,
   az a szovjet bolsevik hatalom, amelynek kezdetén “élet-halál” küzdelmében a lakosság 10%-a pusztult el a harcokban.

   “II.VH.-ba való aljas indokkal spékelt belépésre”
   Szomorú, hogy az agyadig semmi történelmi tény nem jutott el….

   “sokakat valami ostoba megfontolásra sarkall”
   nagyon helyesen, mert ha nem tekint vissza az ember, nem bogozza ki a múlt hibáinak gyökerét bármelyik oldalon is, akkor a jövőben is csak torzat tudhat alkotni a hibák kijavítása helyett.
   szólás szerűen: “az okos a más hibáiból tanul, a hülye a sajátjából se.”

 6. Ami azt illeti te semmit nem értesz az egészből amit írtam!Pedig nagyon egyszerű!
  Ha neked ez a mai magyar helyzet tetszik,akkor valamelyik olyan hordapotentát,vagy annak uszályában vagy,szolgájaként nincs is más választásod,mint igazolni ezt a mai helyzetet,amiben mára 4,5 millió szegény “élvezi” a szabadságot!Ez pedig egy rakás hazugsághoz,ferdítéshez vezet,meg ahhoz,hogy azt mond,hogy én nem értem…meg még sok egyéb valami,olyan jelző ,amire neked “fussa”,de nagyon!(pl.kocsobur szelleme..dudd ki!)
  Vagy azonos,vagy hasonló vagy a nolblogon hepciáskodó fasiszta gyerekkel,)keszthelyi volt a szerencsétlen!)aki a napi betevőért szervezte 2oo6-ban az utcai randalírozásokat,és azzal dicsekedett fűnek-fűnak,aztán velünk,balosok valamelyikét sértegette,amiből bírósági tárgyalás lett,ahol két értelmes szót nem tudott kinyögni a szerencsétlen,és a nyikhaj csak hátra felé tudott közlekedni,annyira beszart!Nos,ha pedig ilyen vagy,és hajléktalanként tengeted mütyür életedet valamelyik padon,és onnan dícséred ordibálva a hülyeségeidet,akkor ezt csak azért teheted,mert bezárták az OPNI-t.

  1. A mai magyar helyzetből ép csak annyi tetszik, hogy süt a nap és esik az eső……

   valamelyik közgazdász azt mondta, “van az országban 200.000 haszonélvező-gazdagodó, van félmillió aki jól érzi magát, egymillió akinek mindegy és a maradék aki nyomorog…..”

  2. Te stefimrich vagy a nagyon egyszerű. Úgy is mondhatnám ostoba. Aki a múltból sem tud tanulni.

 7. Az emberek egyszerűen nem akarnak diktatúrában élni.
  Főleg nem olyanban, ami még a gondolataidnak is parancsolni akar. Amelyben “föntről” mondják meg, mikor mit érezzen, miről mi legyen a véleménye, mit higyjen el, miben ne higyjen.
  Persze mindig vannak olyanok, akiknek nincs saját gondolatuk, és megelégszenek azzal, amit a hatalom a fejükbe tölt. Ők úgy érzik, ez nekik jó, és örömmel szolgálják a terrorista-diktatórikus hatalmat. Ha valaki mégis kritizálni meri az ő szeretett diktátorát, ugyanúgy támad, mint egy muszlim, ha kritizálják az ő hitét.

 8. Huba,és kontroll!
  Igaz,hogy Hubának válaszolni sem érdemes,de jól van!
  Kontrollnak pedig annyit,hogy mindenhol diktatúra van a földön,csak az nem mindegy,hogy melyik oldal diktatúrájáról van szó,függetlenül attól,hogy jobbos-vagy balos,vagy seszínű!Jelen pillanatban Mo.-n egy eszement diktatúra van,amelyik sosem fog átmenni abba a rendszerbe,amit te vízionálsz!Azt már egyszer tisztáztuk,hogy a te szerves rendszered az tkp. nem más,mint az állam megszüntetése,bocsánat,megszűnése utáni paradicsomi állapot!Ezt már eltervezték a szocializmus építői is,,,és akkorra tették ennek az állapotnak a bekövetkezését,amikor az emberiség olyan magas szellemi szinvonalra fejlődik,amikor is már önkéntes jogkövető lesz minden egyes állampolgár,aki már nem is állampolgár,hanem világpolgár lesz!Tehát a gondolat egyáltalán nem új,de jelen pillanatban az emberiség tudatfejlődése lefelé,és hátrafelé tart!
  És ha jól emlékszel,és erre még Kádár is utalt sok beszédében,és szerepelt a ML-egyetem anyagában is,hogy a proletárdiktatúrára addig van szükség,míg mindenki be nem tartja az emberi jogokból ráirányuló kedvezményeket,és a rá háruló kötelezettségeket!Ez az idő(lásd a rendszerváltás körüli demagóg propagandát,stb) akkor még nem következett be,de mára teljesen elveszett a kialakult kapitalista zűrzavarban(lásd Huba dumáját!).
  Egyébként valóban igaza van abban,hogy egyszerűen fogalmazok,de annak idején sem volt más az alapelv,minthogy egyszerűen,közérthetően fogalmazzanak,úgy ,mint Kádár mondta:a krumplileves legyen krumplileves!
  Ennek tükrében az egyszerű felvetéseimre sem Huba,sem olvasó nem talált érdemleges választ,hanem zagyva ,még egymásnak is ellentmondó ,szinte mindenki számára elfogadhatatlan ,ma hivatalos zagyvaságokat vádaskodásokat,ferdítéseket adta elő!
  Ezért nincs is miről vitatkozni,beszélgetni meg értelmes emberekkel szoktam!
  Hogy ne tévedjen senki,nem úgy tartom ostobának olvasót,meg más ,hasonlóan érvelőket,hogy fizikálisan lennének ostobák,hanem pontosan azért,mert nagyon jól tudják,hogy mit,és miért mondanak,és azt is,hogy pontosan itt,egy baloldali ,radikális lapon adják elő,támadva mindenkit,aki nem azonosul az ő gondolatvilágukkal!Vagyis éleseszű ,felbérelt,vagy ami rosszabb,önkéntes prókátorai egy olyan ügynek,amely jelen uralgása alatt nem csak Magyarországot tette tönkre,hanem a Világot is végpusztulattal fenyegeti!

  1. stefimrich szerint:
   2018-07-18 – 10:06

   “olvasó nem talált érdemleges választ,hanem zagyva ,még egymásnak is ellentmondó ,szinte mindenki számára elfogadhatatlan ,ma hivatalos zagyvaságokat vádaskodásokat,ferdítéseket adta elő!”
   Mit félnótás ‘barátom’?
   Egyetlen tárgyi történelmi cáfolatot nem tudtál felmutatni, csak max. fasisztázni, vagy valami elfogult ócska-avítt komcsi propagandát idézni tellett a rojtosra mosott agyadtól.
   Nem tűnt fel,
   hogy nem ideológiában vitázom, hanem a megtörtént tényeken?
   Jobban is teszed, ha maradsz a krumplilevesednél, bár még az is túl bonyolult lehet …
   Egyébként nem várom el,
   hogy azonosulj a gondolatvilágommal (még csak az kéne), mert saját gondolataim útkeresésében, vagy tévedésim leszűrésében a dialektika sokat segít;
   de bizonyos kényes kérdésekről érdekes módon lapítotok mint az a bizonyos barna a fűben…. ilyen a vörösök által elkövetett emberiség elleni bűnök, a cári család barbár legyilkolása, ami nagyhirtelen eszembe jutott. Pedig ez is a bolsevik elvűség, a történések és hátterének megértése része.
   Kicsit sem zavar, hogy fogalmad sincs arról, mi a kapcsolat a vérkapitalista világhatalom és a kommunista-bolsevik hatalomra és a nácizmus segítése között, ami a korabeli és mai világ történéseit is alapvetően meghatározta; mi a célja, az eszközei……….;
   nem neked csak az a lényeg ellenségképet gyártani, ki-kit lőtt le, adott-e töpörtyűt és nem fizetett ki 15 napi túlórát.

   Ugyanakkor a korabeli átlagos magyar embert, bakát, a politikusokat mindenféle hazug bolsi rágalmakkal illetitek.
   Aki afféle aljas rágalmakat fogalmaz meg akár a komcsi-bolsevik ideológia nevében az -állítólagos- saját népe ellen , az nem lehet a nemzet része, csak az ellensége…….pl. mikor hallod Putyint, hogy minden 2. szavában a fehér oroszokat fasisztázza?

   Igen , “önkéntes prókátora” vagyok az igazságnak, a nemzetben gondolkodásnak…….mert magyar vagyok….

 9. Huba!
  Én nagyon is sokat tanultam a múltból!És,gondolom,sokan mások is,és főleg azok,akik annak idején megszólták a baloldaliságot,és “felesleges” kegyetlenségnek nevezték a papok,földesurak,burzsoá tőkések elleni fellépést!
  Ha a mai állapotokat nézzük,és a tőke minden eddiginél kegyetlenebb,ember,és világpusztító új hatalmát nézzük,hát……….! A többit gondold hozzá!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .