Pontosítás

A fasizmus lényege, jellemzői

A fasizmus lényege: Nem az eredete a fontos, hanem a történelmi tapasztalatok alapján a hitleri fasizmus, mint alapvető társadalmi emberi jelenség a meghatározó a besorolásnál. Így a hitleri fasizmus az alap fasizmus, a minta. Az ehhez hasonló jelenségek legfontosabb tulajdonságait tartalmazó minta. A fasizmus erkölcse a jobboldal következetes szélsőségesen agresszív formája. A fasizmus így a szélsőjobboldal.

„Az első fasiszta jellegű mozgalmak Olaszországban jelentek meg az első világháború idején, kombinálva a baloldali és jobboldali mozgalmi jegyeket, szembeszállva a szocializmussal, a kommunizmussal, a liberális demokráciával és számos esetben a hagyományos jobboldali polgári konzervativizmussal is. Bár a fasizmust hagyományosan a bal-jobb politikai paletta szélső jobboldalára helyezik, maguk a fasiszták és a kutatók egy része nem tartja megfelelőnek ezt a besorolást. A második világháború alatt és után a fasizmus már egyértelműen pejoratív értelmet kapott, ezért gyakorlatilag nem maradt olyan politikai párt, amely nyíltan fasisztának nevezné magát. A fasizmussal ideológiai rokonságot mutató szélsőjobboldali pártokat politikai ellenfeleik időnként neofasisztának nevezik.” – Wikipédia

A tudományosan megismert természeti és társadalmi törvények nem attól érvényesek, hogy ki fogalmazta meg, mert azok az emberi tudat nélkül is léteznek. Tehát nem az számít melyik nép, nemzet, faj tudósai jöttek rá a világ törvényeire, hanem az, hogy megállják-e a helyüket a gyakorlatban. Nem Marx, Engels, Lenin, Sztálin, Mao nemzetisége a fontos a társadalmi törvények tudományos megfogalmazásában, hanem az, hogy igazat állítanak vagy nem. Így igaz ez a dialektikus és történelmi materializmus esetében is. Newton törvényei igazak, de Einstein továbbfejlesztette, kiterjesztette, így fejlődik a tudományos megismerés. A klasszikusok tudományos munkája által megalkotott társadalmi törvények a gyakorlatban szerzett tapasztalatokkal bővülve fejlődnek, de az alapgondolatok érvényesek maradnak. Ezekre, míg a kapitalizmus, az kapitalizmus mindig alapozhatunk a jelenlegi állapotok megértésében is.

jobboldaliság, a kapitalizmus, a fasizmus egymástól el nem választhatók. Fontos jellemzőjük a felsőbbrendűség, mint jobboldali alaptulajdonság. A hazafiság, család, nemzet, rend fontosságát hirdetik, de a kapitalizmusban és fasizmusban is a legfontosabb a profit, az üzlet, a pénz. A kapitalizmus a proletárokat a csőcselék színvonalra zülleszti, hogy így az öntudatlan, a valódi érdekeiken nem gondolkodó embereken uralkodjanak a profit megszerzése céljából, aki pedig erre vetemedik, azt üldözik. A fasizmus a felsőbbrendűség nevében még gyilkol is, de a célja szintén a profit, minden egyéb csak demagógia, szemfényvesztés.

„A kapitalizmus vagy piacgazdaság olyan gazdasági rendszer, amelyben a termelési tényezők többségében magántulajdonban vannak, miket haszon elérésének céljából működtetnek.” – Wikipédia

A kapitalizmus gazdasági társadalmi rendszer alapvető célja és mozgatója a minél nagyobb profi elérése a tőkés vállalkozóknak. A tőkés vállalkozók tulajdonában lévő termelőeszköz lehetőség és a verseny miatt egyben kényszer is a proletárok kizsákmányolására és ez vezet az élősködésre. A kapitalizmusban a gazdasági kényszer miatt kialakul a felsőbbrendű tőkés úr és a proletár bérrabszolga viszony, ami alárendelt emberi kapcsolat, így embertelen, az emberi és polgári jogokat korlátozza a gazdasági és a politikai hatalom útján. A gazdasági hatalom a tőkés vállalkozókat a politikai hatalomba segíti és fordítva, a proletárokat kizárja, így a teljes hatalom birtokában a tőkés vállalkozók érdekei a meghatározók a proletár bérrabszolgákkal szemben, akik nem is részei a hatalomnak, így ez diktatórikus viszony a polgári „demokrácia” keretében. Lényegében a kapitalista gazdasági modell a működési módja a totális diktatórikus változatának, a fasizmusnak is, ami az emberi és polgári jogokat súlyosan korlátozza vagy eltiporja.

„A jobboldal azon politikai eszmék, ideológiák csoportja, melyek fő jellemzője a társadalom hierarchikus felépítésének elfogadása, az emberek közötti társadalmi és anyagi egyenlőtlenség adottságként kezelése és helyeslése.” – Wikipédia

A jobboldali erkölcsű emberek defektes gondolkodása az embertelen felsőbbrendűség alapján természetesnek tarja a szolgaságot, kizsákmányolást, más népek, fajok feletti felsőbbrendűséget, az ezeket szolgáló diktatórikus tekintélyuralmi életformát, a dolgozó emberek kirekesztését a törvényhozásból. Így természetesnek tarja a társadalom megosztottságát urakra és az őket kiszolgáló szolgákra. Ezzel támogatja az alacsonyabb rendű emberi társadalmi forma megvalósítását, ami az emberré válás útját akadályozza, ezért reakciós és visszafejlődést valósít meg az ember állati eredetéhez. Az így gondolkodók világnézete felszínes idealista embertelen reakciós világnézet, demagóg politikusok imádatával, gyűlöletkeltéssel valamilyen nép, faj, társadalmi osztállyal szemben, ezért ellenzik a valóságra épülő emberséges, materialista, marxista, internacionalista világképet és a középkori állapotokat sírják vissza. A jobboldal hívei elítélik és üldözik a kapitalista és a fasiszta erkölcs ellen fellépő haladó nézetű kommunista embereket. Az emberiség fennmaradásáért folytatott harca a kommunistáknak a jobboldali erkölcs felszámolását jelenti.

A fasizmus gazdasági és politikai osztályalapja a kapitalizmus, ezért a kommunisták harca a kapitalizmus és a fasizmus ellen is folyik. A harc a kapitalisták, fasiszták és kommunisták között világméretekben zajlik. Mivel a kapitalizmus és a fasizmus embertelen társadalmi rendszer, ezért a győzelmük az emberiség végét jelenti, az embertelenséget. Csak a kommunisták menthetik meg a világot az embertelen fasizmustól, kapitalizmustól. A jobboldali nézetűek az embertelenséget csak akkor nem szeretik, ha az ellenük irányul, de ez természetes is. Így a kommunisták sem szertik és nehezen tűrik az embertelen kapitalista és fasiszta jobboldali erkölcsű politikát, ezért harcolnak ellen, ami háború és harcuk az emberiség fennmaradásáért folyik.

A jobboldaliság lényege a felsőbbrendűség és a felsőbbrendűség jogán a kizsákmányolás, ami a kapitalizmus és a fasizmus alapvető gazdasági célja, az így megszerzett profit a felsőbbrendűség jogán biztosítja az élősködést. Végül is a jobboldaliság alapvető célja nem más, mint az emberek feletti uralom anyagi haszonért. A hazaszeretet, a család, a nemzet, a rend nem igazi jobboldali érték, hiába ezt vallják, a nép, a dolgozók nyomora őket valójában nem érdekli, ez csak demagóg hazugság. Mert, akinek felsőbbrendű világnézete van a saját nemzetének tagjai iránt, és az a célja hogy nemzettársain élősködjön, az nem lehet hazafi. Aki felsőbbrendű elvei alapján jogosnak véli, hogy a saját és más nemzeteken élősködjön, az még az ember megnevezést sem érdemli meg. Mivel ezek a tulajdonságok a kapitalizmusra és a fasizmusra is jellemzőek, ezért ezek jobboldali embertelen élősködő társadalmi formák.

Tehát a kapitalizmus, a fasizmus és a jobboldaliság tulajdonképpen elválaszthatatlan édestestvérek, a kapitalista gazdaság működési modellje alapján az emberi és polgári jogok korlátozói vagy szélsőséges formában az eltiprói, így az alacsonyabb rendű társadalmi életforma megtestesítői. Felsőbbrendűségre alapuló világnézetük szerint érdekeltek a világméretű nemzeti, faji, társadalmi osztály alapú elkülönülésben. Ezek alapján a gyűlölködésben, a dolgozók és nemzetek szolgaságában és kizsákmányolásában és az erre alapuló élősködésben. A jobboldal harcol a világ dolgozónépei összefogásának megakadályozásáért, ami a valódi demokrácia elleni háború. Így érdekeltek a fejlődésben lemaradt emberekkel, népekkel szembeni felsőbbrendűségben és az elmaradottságuk kihasználásában, emberi módon segíteni a fejlődésükben nem akarnak a rászorulóknak, erkölcsük ezt nem teszi lehetővé. Az erkölcsük alapja az erősebb uralkodj a gyengébben, hasonlóan, mit az állatvilágban. Néha a lelkiismeretük megnyugtatására, odavetnek egy kis jótékonyságot az általuk kizsákmányoltaknak vagy megnyomorítottaknak. És ez a szemlélet egyenes út a fasizmushoz, ha túl erős a proletárok összefogása, az ok pedig bármi hazugság lehet.

„A fasizmus a radikális, tekintélyuralmi nacionalizmusnak a 20. század első felében Európa egy sor országában megjelent formája. Nevét az olasz változatáról, a legkorábban kialakult olasz fasizmusról kapta.” – Wikipédia

A fasizmus jellemzője: A kapitalizmus gazdasági modellje alapjain működő szélsőségesen agresszív jobboldali világnézetűek totális diktatúrája, tekintélyuralma, önkényuralma, a jobboldaliság következetes megvalósítása, a kapitalisták menekülése a kommunizmus térnyerése elöl. Tulajdonsága a felsőbbrendűség, kizsákmányolás, élősködés, szélsőséges nacionalizmus, sovinizmus, totális diktatúra vagy tekintélyuralom, reakciós agresszív idealista világnézet, a haladó gondolkodók, a kommunisták üldözése, kiirtása. A fasizmus bármely nemzet vagy fajnál megjelenhet, és akár Hitler is lehet a példakép, a minta, még akkor is, ha régebben ők voltak az áldozatai. Tulajdonságai megtalálhatók a régi korok társadalmaiban is, így a rabszolgatartó és a feudalizmusban is, mint a felsőbbrendűség, totális diktatúra, tekintélyuralom vagy önkényuralom, kizsákmányolás, élősködés, a haladó gondolkodók üldözése, kiirtása.

A fajelméletet, a jobboldaliságtól örökölt jellemzőt, a fasizmus nem minden formája alkalmazza, csak ha szüksége van rá. A fasizmus hitleri változata keményen, a népirtás szintjén alkalmazta a fajelméletet, a Mussolini féle, pedig nem, de ettől még mindegyikre jellemző volt a kapitalizmus keretében működő totális diktatúra a dolgozók, a nemzetek elnyomására, kizsákmányolására, szélsőséges nacionalizmus, sovinizmus, és ebben hasonlít a Horthy fasizmusra, bár Horthynak nem volt hatalma idegen nemzeteken élősködni, inkább rajta élősködtek a fasiszta cimborái a magyar nép kárára.

A fasizmus tulajdonságaira hasonlító jelenségek manapság is megtalálhatók. Az eddigi legbrutálisabb megjelenése a hitleri forma volt. A hitleri fasizmust felváltotta Amerika vezetésével az új típusú kapitalizmus, ami szintén világhatalomra törekvő, de nem olyan látványosan brutális, a céljai és módszerei azonban nagyon hasonlóak a fasiszta mintára. Uralkodni, kizsákmányolni, élősködni más nemzetek és a dolgozó társadalmi osztályok felett profit szerzés céljából, ami a gazdasági, katonai hatalmával megvalósuló imperializmus továbbfejlődése. Így ez csak „mosolygó fasizmus” a „Népfelséget” mosolyogva hazudó, a polgári „demokrácia” áldemokratikus, a többséget a hatalomból kizáró, így diktatórikus formában megvalósuló, a nép, nemzetek, dolgozó osztályok felett felsőbbrendűként a jogos kizsákmányolást megvalósító „demokrácia”.

Így manapság az elfajzott kapitalizmus a fasizmus céljait a polgári „demokrácia” keretében a „mosolygó fasizmus” valósítja meg, ahol parlament és választások is vannak, de a dolgozóknak nincsenek képviselőik. Az államhatalom és a médiumok szinte totális birtoklásával minden valódi demokrácia megvalósítását hatékonyan megakadályoznak. Amíg ez a módszer működik, és a profit gyarapodik, a tőkések tudnak uralkodni a dolgozók felett, addig miért is változtatnának. Ez a bevált módszer a „demokrácia” álcája mögött megbújó „mosolygó fasizmus” valójában a kapitalizmusban totális diktatúra és így lehet fasizmusnak is nevezni, még akkor is, ha a koncentrációs táborok nincsenek, mert nincs rá szükség.

A fasizmusnak Dimitrov-féle meghatározása,,A fasizmus a finánctőke legreakciósabb, legagresszívabb,legsovinisztább csoportjainak nyílt terrorisztikus diktatúrája!”

A hitleri fasizmus idejének fasizmus meghatározása az amerikai stafétabot átvétellel kisé módosult a „mosolygó fasizmusra”, ami már a polgári „demokrácia” keretében is kitűnően működikMár nem nyílt, hanem a polgári „demokrácia” álcája alatt megvalósuló totális diktatúra, a kapitalista világ-elit uralma a világ népei felett. Egyre kevésbé a nemzeti és faji felsőbbrendűsége a meghatározója, mert a multinacionális világméretű vállalatok föld méretekben érdekeltek a kizsákmányolásban. A nemzeti és faji ellentétek még a nem teljesen világméretűvé válásuk maradványa, de ugyanúgy kimutatja időnként az eredeti hitleri fasiszta módszereit. A neofasizmus így a „mosolygó fasizmus” vetélytársa lett, de azért ha kell, összetartanak az emberséges nézeteket hirdetőkkel és kommunistákkal szemben.

Az Amerika vezette „mosolygó fasizmus” háborúi 1945-től megközelíti a hitleri fasizmus népirtását. Koreai és a vietnámi háború már a „mosolygó fasizmus” harca volt az antifasiszta Kínával és a Szovjetunióval, amit az antifasiszták sikeresen megnyertek, és ez akár 20 millió ember kiirtásával járt. A Szovjetuniót viszont a „mosolygó fasizmus” sikeresen legyőzte. De a siker nem teljes és már fordul a történelem kereke megint előre, ha lassan és furcsán is.

Amerika vezette népirtó háborúk áldozatai 1945-től:
Korea: 3-10 millió, Vietnám: 3-10 millió, Afganisztán 1,2 millió, Irak 1 millió, Jugoszlávia: 0,3 millió Szíria 0,5 millió, stb., A „mosolygó fasizmus” népirtásának száma elérheti a több 10 milliót is. A kapitalizmus áldozatainak száma, pedig az 1 milliárdot meghaladja, és ez a jobboldaliság bűne, igazi népírás pénzért.

A modern fasizmusban egyre inkább a föld méretekben megosztott világ a jellemzője, így szétválik a világ a dolgozókra és a felsőbbrendű kizsákmányolókra. Az emberiség világméretű megosztottsága kizsákmányolókra és dolgozókra, a totális „mosolygó-fasiszta” diktatúra megvalósulásának eredménye. A következő lépcsőfok a robotok világméretű elterjedésével a dolgozó osztályok megszűnése lehet. A jobboldaliság, kapitalizmus, fasizmus felsőbbrendűsége ebben az esetben katasztrofális lehet az emberiségre nézve, a felesleges több milliárd ember kiirtása.

A Horthy-fasizmus is bővelkedett a fasizmus jellemzőivel, úgymint: A feudális maradványokat őrző lassan fejlődő kapitalista osztály felsőbbrendűsége – nagyságos, tekintetes, méltóságos, hercegek, grófok stb.. A dolgozók kizsákmányolása, elnyomása, szolgasorban tartása és a rajtuk való élősködés. Ennek kivitelezésére reakciós idealista világnézetek terjesztése. Szélsőséges nacionalizmussal egybeforrott soviniszta politika megvalósítása, a környező népekkel szembeni ellenséges viszony kialakítása Trianon miatt, ami az úri osztály bűne volt, de a nép szenvedte és szenvedi meg. Fajüldözés, a zsidók, cigányok emberi és polgári jogainak korlátozása, végül Szálasival a kiirtása. A zsidótörvények megalkotása és ennek a nép általi passzív eltűrése érdekében félrevezetés, a félelemkeltés, az ellene fellépők emberséges haladó nézetinek elnyomása. A haladó gondolkodók, a dolgozók érdekeit képviselő kommunisták üldözése, kiirtása. Tekintélyuralom és diktatúra a dolgozókkal szemben. A dolgozóknak nem volt képviselője a törvényhozásban, az úri osztályt képviselők hozták a törvényeket saját érdekükben a dolgozó osztályok elnyomására és a kizsákmányolás biztosítására. A klasszikus fasisztákkal, Hitlerrel, Mussolinival való elvbarátság, szövetség, a fasiszták szövetsége. A fasizmus elfogadását jelenti a Horthy-fasizmus tisztelete, imádása, ami a mai magyar reakciós fasiszták ismérve.

Mert aki Horthyt rendszerével szimpatizál, az bizony reakciós fasiszta.

A jobboldaliság, a kapitalizmus és a fasizmus fő ellensége a szocializmus és a kommunizmus, ami a valódi baloldali, a népi demokrácia keretiben valósul meg. A népi demokrácia a többség, a dolgozók számára demokrácia, a jobboldaliság, a kapitalizmus és a fasizmus számára pedig diktatúra.

SaLa

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“Pontosítás” bejegyzéshez 14 hozzászólás

 1. Kedves SaLa ha nem merted leírni én leírom, illetve már leírtam az “Elkezdődött” cikkhez – ZSIDÓ FASIZMUS – PONTOSÍTOK ÉN IS:
  Ami ma Magyarországon folyik az egy hódító terrorisztikus zsidó megszállás befejező aktusa – amit a fajelmélet ÁLTALA ÉRTELMEZETT AKI NEM Ő AZ ÁLLAT – amúgy gojnak nevezi—- alapokként alkalmazva szerez érvényt – uralmának- szóval nem fasiszta ha nem – NÁCI – FASISZTA akaratának itt Magyarország kft. néven bejegyzett óriás koncentrációs táborban lágerben – az áldozatok vagy elmenekülnek vagy lassú halálnak kitéve MARADNAK ÉS múlnak ki! EZ VAN!

  1. Van erre egy pontos kifejezés Askenáci.
   Az askenáciknak semmi közük az igazi vérvonalbeli zsidokhoz a palesztinokhoz.
   Tehát nem zsidok.
   Zsido valás mögé bujnak.

   A valoságban kabalát gyakorolják és nem zsido vérvonal.

   Nem zsido vérvonal?
   Nem zsido valásuak?
   Akkor miért nevezik maguk zsidoknak?

   A pontos megnevezésük Kabalista Kazárok. Istenük a pénz a hedonizmus.

   1. Olyan mint kazár birodalom nem volt – hangzott el ebben az előadásban!
    itt: https://www.youtube.com/watch?v=8vSXwogr5Po

    Én is értetlenül állok előtte és nem kívánom, nem célom – a magyar elmét összezavarni! Olvastam : http://mtdaportal.extra.hu/books/kazar_foldon.pdf
    szóval mi van itt – engem kitiltott a facebook – idézem – holnapi oda írt búcsúlevele nekik:
    BÚCSÚLEVÉL

    Ez a bejegyzés sérti közösségi alapelveinket.
    Ezt a bejegyzést csak te láthatod, mert nem felel meg a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos közösségi alapelveinknek.
    szeszák úr oldalának linkje volt itt!
    Ideiglenesen letiltottuk számodra a bejegyzések közzétételét
    Ez az átmeneti tiltás 24 órán át lesz érvényben – amíg le nem jár, nem tudsz bejegyzéseket közzétenni a Facebookon.
    Ha újra olyan tartalmat teszel közzé, amely nem felel meg az alapelveinknek, a fiókod 3 napra lesz letiltva. Az ezt követő szabálysértések a fiók még hosszabb letiltását vonják magukkal.
    Fontos tudni, hogy a Facebook által nem megengedett tartalmak ismétlődő közlése a fiók végleges letiltását vonhatja maga után.
    MIT SZÓLSZ HOZZÁ? AZT HISZEM, ELBÚCSÚZOK, TŐLÜK MERT NEM SZERETEM A DIKTATÚRÁT SEHOL SEM! KÉRLEK, ERZSIKE TUDASD A FACEBOOK TÁRSAINKKAL – KÖSZÖNÖM!
    ———- Továbbított levél ———-
    Feladó: László Kiss
    Dátum: 2018. július 12. 7:03
    Tárgy: Fwd: [MODERN VILÁG SPARTACUSAI!] A betanított, berögzült tabuk ledöntése nélkül…

    BÚCSÚLEVÉL
    Kedves Facebook tulajdonos!
    Én minden oldalról elbúcsúztam ahol betelt a pohár!
    Ürüm – volt szolgáltatásával dolgoznom eddig! A fenti nem is diktatórikus, ha nem terrorisztikus megnyilvánulás végleges döntésre kényszerített! Mert ne hogy azt higgye, hogy 24-óra után meg jámborúlva =(birka módra való követéssel) – szabadság szeretetem feladva beállók az ön által nyújtott lehetőség sorába – igen a szándék sikerült összeterelte a jó magyarokat – de ide csődítette az ellenséget is megfigyelő és ártó státuszba – én ebből nem kérek!
    Ha azt hiszi, hogy csak ez az egy lehetőség van az összeterelésre a jó harcos magyaroknak akkor téved – – mert én most szétterelem az ön csapdájából és beterelem abba a táborba ahol nincs terrorizmus – nácizmus fasizmus cionizmus stb. ha nem csak a szabadság szeretett virul és mindent annak vett alá, hogy minél előbb elérje!
    Mivel e rendszer ma már internettel tud csak működni – e-mail mindig lesz – így a virtuális világnak hitt világ megfog elevenedni – és az ün facebookos világa elfog bukni – ennyi, pedig nem is olyan régen megdicsértem és barátomnak írtam le – tévedtem!
    Komoly üzleti érzékkel: id. Kiss László Bázakerettye, 2018. július 12.
    ui: ha csak írásos ígéretet nem tesz közzé – többet nem alkalmaz erőszakot a tagjaival szemben!
    tagja maradok!
    ********************************************

    durvul a helyzet —-

 2. Újfent egy hangulatos fasisztázó idétlenséget olvashatunk a nem éppen tanulékony magyargyűlölő SaLa-tól.

  Nézzük is a tényeket!

  A névadó…….Mussolinit
  Svájcban a helyi olasz marxisták örömmel fogadták.
  Ott barátkozott meg az oroszokkal is. Jó eséllyel Leninnel is megbarátkozhatott, mivel mindketten , egy időben Svájcban tartózkodtak a marxisták-anarchisták orosz-internacionalista körökben.
  Mussolini mozgalmi irányultságára a forradalomtól elfordult békésebbé ,a szakszervezetek által vezetett munkásság általános sztrájkban való hit felé.
  1909-ben az Olasz Szocialista Párt (PSI) megbízásából Trento munkásmozgalmi lapját szerkeszti.
  Később a szocialista mozgalom hősévé váló Mussolini megkapta Forilban helyi pártszervezet titkári pozícióját,
  és ő lett a helyi lap, az „osztályharc” szerkesztője is.
  Majd 1914-ben Mussolini a nemzetközi munkáspártok nagy többségének támogatásával új lapot alapított „Olaszország népe” címmel, amelynek segítségével a baloldali intervenciós tábor vezéralakja lett.
  Az 1919-es választásokat megnyerő liberális-demokrata és szocialista többség a párizsi békekonferencián igyekezett minél nagyobb jutalmat kicsikarni – ez végül is „csak” Dél-Tirol bekebelezését jelentette.
  Persze mindez a -nacionalizmus, sovinizmus eszméjét elutasító – liberális-szocialista kormány akaratából.
  Na kommunisták, ez az olasz fasizmus bölcsője!

  Hitler a Német Munkáspárt és a DAP sorrendben 55. tagja lett.
  Később a párt nevét is megváltoztatták Nemzetiszocialista Német Munkáspártra. Az új párt élén 1921 elejétől már Adolf Hitler állt.

  Szóval mindkét személyiség és az nevükkel fémjelzett irányultság a munkás osztály, a marxi és szocialista emlőkön cseperedett fel…..
  EJ-EJ TI KOMMUNISTÁK, MIFÉLE „GYEREKEKET” IS HOZTATOK TI A VILÁGRA !

  „A jobboldaliság, a kapitalizmus, a fasizmus egymástól el nem választhatók. Fontos jellemzőjük a felsőbbrendűség, mint jobboldali alaptulajdonság.
  A hazafiság, család, nemzet, rend fontosságát hirdetik”…………
  mert kommunista ésszel ez elítélendő, hát éljen a homoszexuális együttélési modell, öleljük keblünkre a menekülő afrikaiakat az internacianalizmus hazafiatlan szellemiségében és éljen az anarchia!
  Ja, hogy nem erről szokás kommunista körökben egyébként papolni?
  Kicsit sem vall zavart egyéniségre……….

  És most akkor fletó és társai balosak, vagy jobbosak? Mert hát a tőke, meg a vagyon…..
  És a nincstelen , a dolgozók szociális jogaiért is harcolt vongló gabika akkor miért lenne jobb oldali?

  „akinek felsőbbrendű világnézete van a saját nemzetének tagjai iránt, és az a célja hogy nemzettársain élősködjön”
  Hogy is volt ez Hitlernél?
  Nem a bankár-ipari-kereskedő tőkés osztály zsidó polgári tagjait internálta, hanem a munkásokat?
  Tudjuk, azért épített a munkásságnak üdülőket, meg üdültette, adott szabadságot, egészségügyi ellátást, stb.

  ” A jobboldal hívei elítélik és üldözik a kapitalista és a fasiszta erkölcs ellen fellépő haladó nézetű kommunista embereket.”
  Pontosabban nem üldözik, hanem le se szarják őket, mindaddig, míg gyilkolászós kedvük nem támad…….

  ” Csak a kommunisták menthetik meg a világot”
  erről a korabeli szovjet unió 17 millió ártatlan halottja tudna mesélni. Őket Sztálin kommunizmusa a 30-as években végleg megmentette az örökkévalóságnak.

  ”erkölcsük alapja az erősebb uralkodj a gyengébben, hasonlóan, mit az állatvilágban. Néha a lelkiismeretük megnyugtatására, odavetnek egy kis jótékonyságot az általuk kizsákmányoltaknak vagy megnyomorítottaknak”
  hát persze,
  Sztálin sem hatalmi harc keretében lett a vörös cár és gyilkoltatta le Tróckíjt és a többi közvetlen és távoli elvtársakat, csak egy békés kártyaparti során kihúzták;
  és mély meggyőződéséből (mert lelke nem volt) a hadi kommunizmus ideje alatt dobott néhány deka kenyeret a szovjet népnek is, már amikor működött a jegyrendszer.

  ”… működő totális diktatúra a dolgozók, a nemzetek elnyomására, kizsákmányolására, szélsőséges nacionalizmus, sovinizmus..”
  igen erről sokat tudnának mesélni az üzbégek, tatárok, kazahok, kirgízek, ukránok, kozákok, stb. akiknek a szovjet uralmon kívüli egyedüli választás csak a halál lehetett. Éljen hát a testvéri népi demokrácia oroszul.

  És egy részben igaz gondolat:
  ”Horthynak nem volt hatalma idegen nemzeteken élősködni, inkább rajta élősködtek a fasiszta cimborái a magyar nép kárára.”
  ……mert nem is akart.

  „Jugoszlávia: 0,3 millió”
  a szerbek „bűnét” is van még merszed másra kenni?

  „Horthy-fasizmus…… nagyságos, tekintetes,”
  mert korábban ugye nem értetted meg, hogy a sok analfabétától megkülönböztetően használták az iskolázottságra utaló megnevezéseket, de hát egy proli sosem végzett iskolát-mit is várhatnánk….akkoriban még nem volt divat elvtársozni, mert még sokféle elv érvényesült és nem tudhatták ki-kiféle, nem úgy, mint amikor a proletárdiktatúra alatt már minden más elvet és elvet vallót kiirtottak a békés és emberséges kommunisták.

  „Szélsőséges nacionalizmussal egybeforrott soviniszta politika megvalósítása, a környező népekkel szembeni ellenséges viszony kialakítása Trianon miatt ”
  mit kellett volna gyengeelméjű barátom?
  A gyilkos és megszálló cseheket-románokat , szerbeket marhasülttel , tokaji aszúval kényeztetni és megkérni, hogy kanyarintsanak még le pár 10ezer km2-t a maradék országból?
  Ők végül is ezt akarták!
  Mert a románok, szerbek, csehek –ben nem volt semmi nacionalista sovinizmus, hogy tisztán csak magyarok , vagy más népek által lakott földre tették rá mocskos mancsukat 1921-ben, sőt a koncon még egymással is összeverekedtek.

  „dolgozók érdekeit képviselő kommunisták üldözése, kiirtása”
  bakker, akkor ti mai kommunisták honnan pottyantatok ide, ha az elődeiteket kiirtották?

  „A fasizmus elfogadását jelenti a Horthy-fasizmus tisztelete, imádása, „
  nem barátom, hanem magának az embernek és a magyarságért, az országért tenni akarásáért kijáró tisztelete, aminek semmi köze a te fasisztázásodhoz!

  1. stefimrich szerint:
   2018-07-12 – 11:46

   Köszönöm a megtiszteltetést, fasiszta kommunista társam!

   Képzeld,
   irredenta-soviniszta-nacionalista mivoltomban járok ki “reakciós agresszív idealista világnézet”-em okán a környező ország magyarságához kirándulni, és éppen csak azért nem gyilkolászok se a Donnál és határon túl, se innen, mert sohasem volt szokásom és nem tettem.
   És csak írigykedve nézem azokat a kifosztó kapitalista fasisztákat,
   akik jóléte miatt nyomorgok én is, ámbár nekem az állam vette el és nem folyósítja azt, ami korábbi munkám alapján jogosan megilletne…

   És “a haladó gondolkodók, a kommunisták üldözése, kiirtása” se jutott még sose eszembe, csak az a merész gondolat, hogy mi lenne, ha egyszer ők is lejönnének a falvédőről; és megrögzött ideáik helyett a valóság tényszerűségéhez ragaszkodnának.

   “A fajelmélet, a jobboldaliságtól örökölt jellemző” -valóban- manapság kényszerből egyre inkább foglalkoztat,
   ezért is szoktam az utca túloldalára menekülni,
   ha dolgos, haza és nemzetszertő, munkában éppen meg nem fáradt, kizsákmányolt, kissé barnább bőrű rejtett erőforrású polgártársaim ordenáré hangoskodásuk közepette megpillantom.

   “A fasizmus jellemzője: ……………….. a kapitalisták menekülése a kommunizmus térnyerése elöl”
   hát akkor most éppen nincs is fasizmus sehol,
   mert egyetlen kapitalista sem menekül sajnos – még a jenkik sem, mintsem agresszorkodnak kicsit – a kommunizmus térnyerése elől……..,
   sőt kapitalistáink köszönik szépen, igen jól érzik magukat, mint a gázszerelő is a jachtján.

   Hiába no,
   ilyen vagyok én a valódi ” fasiszta”.

 3. olvasó!
  Ime a te személyedben egy valódi fasisztát ismerhetünk meg!
  A gép pedig kiírja,hogy ezt már elküldtem egyszer,tehát valamilyen oknál fogva indeyre tett a… a …ki is,!

 4. Ezen már én is sokat gondolkodtam, hogy miért teszi ki SaLa ezeket a propaganda anyagokat.
  Gondolja talán, ha sokszor leírja, akkor igazzá válik?
  Fel kell világosítsalak, a hazugság egymilliárdszor kimondva is hazugság marad.

 5. „A fasizmus lényege: Nem az eredete a fontos, hanem a történelmi tapasztalatok alapján a hitleri fasizmus, mint alapvető társadalmi emberi jelenség a meghatározó a besorolásnál. Így a hitleri fasizmus az alap fasizmus, a minta.”
  Állatbarátoknak: A kutya lényege, nem az eredete, hanem a kinézete. A pitbull az alapkutya, a minta. Fajtatársai besorolását a gazdi felsőbbrendűsége determinálja, függetlenül a tenyésztés céljától, eredményétől. Minden kutya harci kutya, hiszen valamennyi ordas ivadék. Igaz vannak munkakutyák és ölebek is, de lényeg nem változik. Az ebadta gazda haszonlesése az, ami eldönti a fajtaelmélet kérdését, legyen szó akár német juhászról, olasz cane corso-ról, kárpáti pásztorkutyáról, kaukázusi juhászról, kínai őrkutyáról. Nem az eredet a fontos.

 6. Vitatkoztok itt teljesen feleslegesen antik ideológiák definícióin, miközben a horvátok bejutottak a vb. döntőbe, meg nem mellesleg a CHF hiteleket semmissé nyilvánította náluk a legfelsőbb kereskedelmi bíróságuk…
  https://kuruc.info/r/4/187874/

  Vitatkozzatok inkább azon, hogy a tulajdonviszonyok miként befolyásolják az emberi életet, de kiterjesztve lehet a “földi élet” is, beleértve flórát és faunát. Vagy azon, hogy a földi élőlények mely csoportjai között lelhető fel a fajtársak kizsákmányolása az emberen kívül…

  A “fasizmus”, mint ideológia, teljesen idejét múlt, lényegtelen, a mai élet szempontjából irreleváns. Lépjetek túl rajta…

  1. “, meg nem mellesleg a CHF hiteleket semmissé nyilvánította náluk a legfelsőbb kereskedelmi bíróságuk…”
   De nem most már közel egy éve! Írtam is akkor róla és a nyustyukról ők is dettó!

   1. “…Az alkotmánybíróság 2016-ban új tárgyalást rendelt el, mert a legfelsőbb kereskedelmi bíróság megsértette a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos jogot, amikor nem indokolta meg a devizaalapú hitelekre vonatkozó döntését.

    A testület most megerősítette a 2013-ban hozott elsőfokú ítéletet…”

    Új a dolog, de lehet, hogy tovább tekereg még, mint a kígyó.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .