A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja

 Kurszki csata

Vannak olyan emberek, akik nem értik, hogy az ember, és a társadalom minősítésénél nem a nemzeti szempont a lényeges meghatározó, hanem a világnézeti hovatartozás, amit a szükség vagy az érdek időnként felülbírál.

A fehér Hitler és Mussolini a sárga japánnal világnézeti hasonlóságok és érdekazonosság, a Szovjetunió és Amerika szövetsége világnézeti különbségek és a szükség alapján történt. A kapitalizmus és a totális diktatórikus formája a fasizmus, mint embertelen bűnös kizsákmányoló rendszer nem nemzeti vagy vallási jelenség, még akkor sem, ha megjelenése valamelyik nemzethez kötődik. Az emberiség, a nemzetek, a társadalmak egyenlőtlen ütemű fejlődése, a történelmi múltja, a földrajzi elhelyezkedése miatt keletkező különbségek következtében, mint ösztönös tudománytalan világnézeti jelenség a fasizmus, a kapitalizmus terméke, ami rossz válasz a problémákra, és nemzeti színezete miatt megtévesztő, de a kapitalizmus világnézete ennél többre nem képes.

Vannak olyan embertelen erkölcsűek, akik elfogadják és jónak tartják a kizsákmányolást, a szolgaságot, a polgári „demokráciát” kevesek profitjáért, ami tulajdonképpen a jogállamiság keretében kapitalista diktatúra és törvényes jog a rablásra, a kapitalizmus fasiszta formája, pedig már a rablógyilkosságra is. A kapitalista és a fasiszta forma alapvetően csak a diktatúra mértékében, megvalósítási módjában különbözik egymástól, céljuk a minél nagyobb profit elérése, minden egyéb csak színjáték. Hogyan is érthetnék meg a szovjetek honvédő háborúját, akik a rabló kapitalistákkal vagy a rablógyilkos fasisztákkal szimpatizálnak és értenek egyet. Defektes erkölcsük alapja a felsőbbrendűek joga a kizsákmányolásra, szolgatartásra, élősködésre, és akár a gyilkosságokra, nők megerőszakolására, emberek lemészárlására. Egy kannibálnak megmagyarázni, hogy ne egye meg embertársát értelmetlen, mint ahogy a felsőbbrendű kapitalista vagy fasiszta erkölcsű embernek megértenie, hogy a szovjetek a hazájukat és a szovjetrendszert védték sikeresen Sztálin vezetésével, még akkor is, ha voltak hibák és nagy volt az áldozat. Az ilyen erkölcsű embernek halvány gőze sincs arról, hogy miért kell az emberiségnek, a népnek a valódi demokrácia a népi demokrácia. Nem érti, hogy a fasizmus az emberiséget állattá teszi és ez a kapitalizmus egyik megjelenési formája. Nem fogja soha megérteni, hogy miért emberségesebb világ a szocializmus, a kapitalizmus és a fasizmus helyett.

Így persze már érthető, hogy miért volt szükséges és elkerülhetetlen a gulág, az átnevelő tábor. A kapitalista vagy a fasiszta erkölcsű embert nem lehetett meggyőzni arról, miként lehet emberré válni, hogy tisztelje, segítse embertársát, és ne élősködjön. El kellett különíteni a szovjet szocialista hazát építőktől azokat, akiknek a kapitalista kizsákmányolás volt az erkölcse. Kapitalizmus vagy szocializmus volt a tét. A kapitalizmust a cári rendszer megmutatta az oroszoknak, de az embertelen volt, mint a földön mindenütt. Ez a világméretű világnézeti harc az emberiség fennmaradásáért volt, amit a szovjetrendszer képviselt. Nagy volt a tét, nagy volt a harc is, tele embertelenséggel, mint bármilyen háború. Ma a kapitalizmusban az emberiség léte veszélybe került a totális hatalommal rendelkező világ-elit térnyerésével. A világ-elit a kapitalista világ csúcsragadozói, a kapitalizmus működési modelljének elkerülhetetlen termékei. Ezen csak a szocializmus működési modellje tud változtatni, ahol népi demokrácia és egyenlőség van, az útmutatója a marxizmus-leninizmus.

„A szovjet hadsereg 1942/43. évi téli támadása március 31-én ért véget. A nyugati irányban visszavetett német fasiszta hadsereg Mcenszk, Maloarhangelszk, Szevszk, Rilszk, Szumi, Belgorod és az Északi Donyec vonalában védelembe ment át. Kurszk körzetében az arcvonal nyugati irányban erősen kiszögelt. A kiszögellést védő szovjet csapatok mögött nagy hadászati tartalékok helyezkedtek el. A kurszki kiszögellés mindkét fél számára lehetővé tette, hogy itt nagy, hadászati méretű támadást indítson. De mind a szovjet, mind a német fasiszta hadvezetés arra törekedett, hogy a másik fél kezdje meg a támadást. Az ellenség támadásba való átmenete lényegesen megváltoztathatta az erőviszonyokat, minthogy a kiépített védelem áttöréséért vívott harc jelentősen meggyengítheti a támadó csapatokat. De míg a szovjet hadvezetésnek volt ideje várni, a hitleristáknak sietniük kellett, mert tudták, hogy az idő ellenük dolgozik.

A német kormány az új támadás előkészítése folyamán kiadta a „Festung Európa’’ (az európai erőd) propaganda-jelszót, elsősorban azt tartva szem előtt, hogy megőrizze az elfoglalt és a szovjet hadsereg által még fel nem szabadított területeket. Ennek megfelelően dolgozta ki a német hadvezetés a nyári támadás tervét, amelynek fedőneve „Citadella-hadművelet” volt. A német hadvezetés azt tervezte, hogy Orel és Belgorod körzetéből kiindulva nagy páncélos csoportosításokkal mindkét szárnyon átkarolja, bekeríti és megsemmisíti a Kurszk körzetében összpontosult szovjet csapatokat.

A „Citadella-hadművelet” végrehajtása céljából a német hadvezetés von Kluge tábornok parancsnoksága alatt nagy erőket összpontosított. A hitleristák az orel—kurszki irányban 11 gyalogos, 7 páncélos és 2 gépkocsizó hadosztályt, a belgorod—kurszki irányban pedig 18 hadosztályt (7 gyalogos, 10 páncélos és 1 gépkocsizó hadosztályt) készítettek elő a támadásra. A német csapatok felépítésének hadműveleti sűrűsége a következő volt: az orel—kurszki irányban 2,7 km-re egy hadosztály, az arcvonal 1 km-es szakaszára 40—50 harckocsi és 70—80 löveg; a belgorod—kurszki irányban 4,5 km-re egy hadosztály, az arcvonal 1 km-es szakaszára 42 harckocsi, valamint 50 löveg. A támadásra kijelölt csapatokat ellátták a legújabb haditechnikai eszközökkel: „Tigris” és „Párduc” harckocsikkal, „Ferdinand” rohamlövegekkel és ME—190 típusú repülőgépekkel.

A szovjet hadvezetés pontosan megállapította a német csapatok főcsapásának irányát. Ezekben az irányokban erős, mélyen lépcsőzött védelmet épített ki, és készenlétbe helyezte a hadászati tartalékokat. A szovjet csapatok védelmének mélysége a legfontosabb irányokban a 100 km-t is elérte. A Legfelső Főparancsnokság Főhadiszállása kidolgozta a kurszki kiszögellésben végrehajtandó hadművelet tervét. E terv értelmében a Középső és a Voronyezsi Front csapataira várt az a feladat, hogy megállítsák a német csapatok támadását, és felőröljék erőiket. A hadművelet második szakaszában a Nyugati, a Brjanszki, a Középső, a Voronyezsi és a Sztyeppei Frontok csapatainak ellentámadásba kellett átmenniük.

1943. július 5-én hajnali 5 óra 30 perckor a kurszki kiszögellés körzetében megindult a német támadás. A németek a szovjet csapatok főcsoportosításaira mértek csapást. Elkeseredett harcok lángoltak fel. A hitleristák támadása csak lassan nyert teret, és óriási veszteségekkel járt. A szovjet csapatok rendkívül aktívan védekeztek, bátran manővereztek a tartalékokkal, és a védelembe beékelődött ellenségre páncélos csoportosításokkal nagy erejű ellencsapásokat mértek. A szovjet hadsereg e harcokban először alkalmazott harckocsi hadseregeket és páncélelhárító tüzér magasabb egységeket. Egy heti támadás után a német csapatok az orel—kurszki irányban 6—8 km-t, a belgorod—kurszki irányban pedig 30—35 km-t nyomultak előre. A német hadsereg támadása meghiúsult. „A német csapatok pótolhatatlan veszteségeket szenvedtek — írja Tippelskirch — és nem tudták elérni kitűzött céljukat”, „ … a kezdeményezés most már végérvényesen és súlyos körülmények között az ellenség kezébe ment át”.

A szovjet csapatok, miután visszaverték az ellenség támadását, 1943. július 12-én támadásba mentek át. Augusztus 5-én felszabadították Oreit és Belgorodot, augusztus közepéig teljesen szétzúzták az oreli hídfőben levő német fasiszta csoportosítást, és felszámolták a hídfőállást. Augusztus 23-án a szovjet csapatok felszabadították Harkovot. Liddell Hart szerint „az oroszok stratégiája teljesen megbénította a német hadigépezetet”.

A szovjet csapatok kurszki ellentámadása széles arcvonalon végrehajtott általános támadássá fejlődött. A szovjet hadsereg augusztus—szeptemberben sikerrel hajtotta végre a szmolenszki hadműveletet, amelynek eredményeképpen az arcvonal jelentősen eltávolodott Moszkvától. A Délnyugati és a Déli Front csapatai nagy győzelmet arattak délen, hat nap alatt szétzúztak egy nagy német csoportosítást, és felszabadították a Donyec-medencét.

Augusztusban és szeptemberben a szovjet hadsereg a Balparti Ukrajnában is szétzúzta a németeket, és a Dnyeperen túlra vetette vissza őket. A széles és bővizű Dnyeper jelentős akadály volt a szovjet csapatok számára. A németek a folyó nyugati partján nagyarányú erődítési munkálatokat hajtottak végre. Ennek ellenére a szovjet hadsereg több helyen is menetből kelt át a Dnyeperen, ami teljesen váratlanul érte a német hadvezetést. 1943. november 6-án felszabadult Kijev, Szovjet-Ukrajna fővárosa. A szovjet hadseregnek a Poleszjé-től délre a Fekete-tengerig támadó főerői nagy hídfőállásokat létesítettek a Dnyeper jobbpartján, és kedvező feltételeket teremtettek az újabb támadó hadműveletekhez.

A kurszki csata, amelyben a német hadvezetés megpróbálta visszaszerezni a hadászati kezdeményezést, a hitleristák támadó hadászatának teljes csődjét jelentette. A szovjet csapatok újabb súlyos csapást mértek a német fasiszta hadseregre. Guderian elismeri, hogy ez „döntő vereség” volt, amelynek következtében a „kezdeményezés teljesen átment az ellenség kezébe”.
(idézet: Gyeborin – A második világháború története – című könyvből)

„1941-ben még 2000 kilométer szélességben indultak a német csapatok rohamra, 1942-ben viszont már csak a déli fronton 5-600 kilométer szélességben tettek kísérletet a szovjet hadsereg felszámolására. 1943-ban pedig már csak egy kisebb frontszakaszon, mintegy 150 kilométer szélességben hitték magukat elég erősnek a támadásra. Ez a 150 kilométeres szakasz a kurszki területen feküdt, ahol a szovjet erők mind az északi, mind a déli frontszakasz általános vonalához képest erősen előrenyomultak. Kurszk körzetében tehát egy viszonylag jelentős kiszögellés keletkezett, melyet nemcsak szemből, de északról és délről is meg lehetett támadni. Egy sikeres támadás az ide összpontosított jelentős szovjet erők bekerítésével és teljes megsemmisítésével kecsegtetett.

Hitler elrendelte, hogy a német haditechnika legújabb vívmányaiból, a leküzdhetetlennek hitt új nehézpáncélosokból, a Tigrisből és a Párducból a maximális mennyiséget bocsássák a támadó egységek rendelkezésére. Emellett, bár ezek a harckocsik is igen nagy tűzerővel rendelkeztek, egy új önjáró lövegkonstrukció, a Ferdinánd első bevetését is a kurszki áttörés kikényszerítésére kívánta felhasználni.

A német hadvezetés tudatában volt annak, hogy a kurszki csata az utolsó nagy próbálkozás lesz. Túl sok függött a csata kimenetelétől, s az erőviszonyok nem voltak kedvezőek. A német hadsereg ugyan 232 hadosztályból 172-t sorakoztatott fel a Keleti Fronton, s ez mintegy 36 egyéb csatlós hadosztállyal is kiegészült, ennek ellenére a szovjet adatok szerint a Keleti Fronton állomásozó szovjet erők személyi állománya 1,2-szerese, tüzérsége és harckocsi-állománya kétszerese, repülőgépeinek száma pedig közel háromszorosa volt a németekének.

Július ötödikén hajnalban indult meg végül a német offenzíva, ötven hadosztály, köztük tizennégy páncélos és hét gépesített hadosztály 900 000 embere indult rohamra 10 000 ágyúval, 2700 tankkal és 2000 repülőgéppel. A Citadella-hadműveletnek már az indítása is balul ütött ki. A Szovjet Frontparancsnokság, számítva a támadásra, egy órával korábban koncentrált tüzérségi csapást intézett a német állások ellen, ami a német roham megindítását késleltette és bizonyos fokig megzavarta. Mégis az északról támadó 9. hadsereg – mely a „Közép” hadseregcsoport- hoz tartozott – az első napon mintegy 14 kilométer mélységben benyomult a szovjet állásokba, a dél felől támadó erők azonban képtelenek voltak bármiféle érdemleges sikert elérni. A következő napokban a támadás egyre nehezebben haladt előre. A szovjet erők nemcsak jól kiépített védelmi vonalakkal rendelkeztek, de megfelelő tartalékokkal is, ezeket az esetleges betörések elreteszelésére, sőt mi több, kisebb ellenakciókra is sikeresen vetették harcba. Az északi erők előrenyomulása is lelassult, majd július 9-én, mintegy 18 kilométerre a támadás kiindulópontjától, elakadt. A német vezetés úgy vélte, hogy kisebb pihenő beiktatása után folytathatja a támadást, a szovjet erők hadműveletei azonban ezt végig megakadályozták. A Szovjet Főparancsnokság ugyanis július 11.-én elindította a Kutuzov-hadműveletet az orjoli kiszögellésben tartózkodó német erők ellen. Ez a kurszki övezetben támadó 9. német hadsereg helyzetét rendkívül veszélyessé tette, s így a német „Közép” hadseregcsoport parancsnoka kénytelen volt a támadás leállítása mellett dönteni.

Nagyjából hasonlóan alakult a déli irányú támadás sorsa is. Belgorod környékén az előrenyomulás az első napon igen lassan, vontatottan indult. Majd óriási páncélos és légi csata bontakozott ki, aminek során egyre inkább beékelődtek a védőegységek az ún. Voronyezsi Front állásai közé. Bármilyen súlyosak voltak a német veszteségek, július 11-ére a helyzet a szovjet védelem bizonyos pontjainál válságosra fordult. A németek egy helyre összpontosították erőiket, és mindenáron ki akarták erőltetni az áttörést. Prohorovka környékén a második világháború egyik legnagyobb méretű tankcsatája zajlott le. A csatateret beborító füsttenger a tüzérség és a légierő beavatkozását mindkét részről lehetetlenné tette. Pillanatnyilag a gyalogság szerepe háttérbe szorult. A Szovjet Főhadiszállás új erőket vetett a küzdelembe – többek között több száz félelmetes T-34-es tankot -, július 12-ére a helyzetet valamelyest stabilizálták. Két-három napon belül a Citadella-hadművelet összeomlott. (Hitler már július 13-án magához rendelte Mansteint és Klugét, s a támadás leállítását mérlegelte.) A német főhadiszálláson – melyet pár nappal korábban a kurszki csata sikertelensége mellett az angol-amerikai erők sikeres szicíliai partraszállása is letargikus hangulatba kergetett – már csak azzal törődtek, hogy miként lehet a csapatokat a teljes pusztulástól megmenteni, és a szovjet ellentámadást kivédeni. „A Citadella-hadművelet leállításával a keleti hadszíntéren a kezdeményezés véglegesen a szovjetek kezébe került” – állapítja meg Manstein tábornok.

Valóban, a július 12-i Orjol környéki szovjet ellentámadást július 15-én a déli oldalon is ellentámadás követte. A kurszki német támadás összeomlása nemcsak jelentős emberi és anyagi veszteségeket okozott a németeknek, de egyszer s mindenkorra véget vetett a németek stratégiai kezdeményezésének. Az a fordulat, mely a szovjet-német háború – s ezen keresztül az egész második világháború – történetében a sztálingrádi győzelemmel megindult, valójában a kurszki csatával befejeződött. Ha egyes német tábornokok még Kurszk előtt reménykedtek a teljes vereség elkerülésében, a kurszki csata után legfeljebb a teljes vereség időpontja lehetett kérdéses. A döntetlenbe vetett remények jórészt szertefoszlottak. A szovjet győzelem véget vetett a német propaganda által terjesztett – s a népszerű dalban, „Minden december új májust ígér” is propagált – nézetnek, mely szerint a szovjet csapatok csak télen kerülnek fölénybe, nyáron a német hadsereg diadalmaskodik.

A német támadás összeomlását követően azonnal megindult a szovjet támadás.”

(idézet: Ránki György – Második világháború története – című könyvből)

SaLa

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja” bejegyzéshez 17 hozzászólás

 1. Elég lenne már a német “fasizmusról” írogatni. A németek nácik voltak. A fasizmus Olaszországban alakult ki és működött, mint az ún. korporációs társadalmi rendszer, sok hasonló vonással a nácizmushoz. Hiányzott azonban a fajelmélet, ami különösen agresszívvé és pusztítóvá tette a náci birodalmat, mint világnézeti alapvetés.

 2. „…az útmutatója a marxizmus-leninizmus.” Olyan, hogy marxizmus-leninizmus nincs. Lenin lényeges kérdésekben nem volt marxista, mondhatni antimarxista volt. Az itt népszerű kvantumfizika szerint, ha az anyag találkozik az antianyaggal, akkor annak valószínűsége, hogy nem oltják ki egymást, rendkívül csekély, gyakorlatilag nulla. Sztálin magasztalásával és a sztálini rendszer idealizálásával illene felhagyni. Dzsugasvili nézetei távol álltak Marx, Lenin világától, bár olvasta írásaikat, pragmatista lévén, meggyőződéses machiavellistává vált. A felsőbbrendűség, a küldetéstudat, a cél szakrális magasságokba emelése nem csak a nácizmus sajátja. Küzdeni kell a társadalmi problémákat leegyszerűsítő, primitív módon, hamis érvekkel kezelni akaró ideológiák, nézetek és gyakorlatok ellen. Jöjjön az bármelyik oldalról.

 3. SaLa hűen magából, ontja a bolsevik-komcsi megtévesztő ideológiát;

  “olyan embertelen erkölcsűek, akik elfogadják és jónak tartják a kizsákmányolást, a szolgaságot, a polgári „demokráciát” kevesek profitjáért”
  a kizsákmányolást mindig a kizsákmányoló kevesek éltetik, és elítélték a kizsákmányoltak…… mert így volt ez már az ókori birodalmak korában is,
  az ősközösségi társadalmakban is,
  mégsem nyomul ezen korszakokra SaLa az agymenésével,
  pedig akkor is voltak hódítások és leigázottak, még csak akkor igazán rabszolgák, sőt faji előítéletek, mások munkájából jól élő meggazdagodottak és mások kénye -kedvéből éhen halók, megkínzottak, bebörtönözöttek, brutálisan legyilkoltak, stb.

  Sőt az állatvilág is fasiszta, mert a saját faját másik faj elé helyezi, a gyengébbtől elveszi a megélhetési territóriumát(életterét)-elüldözi, sőt esetenként felfalja…………hiszen a növények is leveleiket az éltető napfény felé fordítva gyors iramban növekednek vegetációs vetélytársaik fölé…..

  A bolsevik vezetők is fasiszták,
  hiszen Lenin, Sztálin stb. is mások munkájából élt, egyiküket se látta senki se kapálni, kaszálni, se az esztergapad mellett…………… aztán a kommunisták is tartottak rabszolgaként embertársaikat, akire a Szu-ban véletlenszerűen rámutattak, vagy kuláknak bélyegezték, azok a rendszerellenségnek nevezett milliók,
  akik saját szülőföldjükön utasították el a kommunista eszméket és ezért a rájuk törők, elvették tulajdonukat, kivégezték, jobb esetben munkatáborokba internálták őket.
  Ott 10 milliók ismerkedhettek meg,
  milyen is kommunistáéknál a rabszolgasors, amikor mások élnek munkájuk gyümölcséből……..meg persze a magyar ártatlan civilek is, akik malenkij robot formájában ismerkedhettek meg a modern kori fasiszta kommunisták rabszolgatartó módszereivel………..

  “A kapitalista és a fasiszta forma alapvetően csak a diktatúra mértékében, megvalósítási módjában különbözik egymástól”
  és persze a bolsevik diktatúra is, ahol a teljhatalmú vezető a kommunista diktátor és a dolgozók közötti termelési érték kevesek általi egyenlőtlen elosztása szintén jellemző…….miért is kellett Sztálin elvtársnak saját dácsa, ha nem is végzett termelő munkát, ugyanakkor meg az orosz parasztot egy aprócska két kezével eszkábált faházért is alkalmasint kivégezték….

  “….kapitalista diktatúra és törvényes jog a rablásra, a kapitalizmus fasiszta formája, pedig már a rablógyilkosságra is”
  igen, pontosan a magyar kommunista elvtársak a háború után könnyen internálták, vagy kivégeztették azon Bp-ti villatulajdonosokat, akiknek a házát éppen saját maguknak nézték ki az egyenlőség és igazságosság kommunista eszmeiségében…………mert amikor kinézett házért öltek is az elvtársak, azt nyugodtan nevezhetjük rablógyilkosságnak;
  a budai villák hajdan volt zsidó tulajdonosaiknak lenne miről beszélniük………

  “Defektes erkölcsük alapja
  a felsőbbrendűek joga a kizsákmányolásra, szolgatartásra, élősködésre, és akár a gyilkosságokra, nők megerőszakolására, emberek lemészárlására.”
  igen,
  az 1917-es vörösök pont ezt tették, internálótáborba küldtek, rabszolgaságra ítéltek, nőket erőszakoltak, gyilkoltak, embereket kínoztak a saját népük közül, csak azért, mert azok “fehérek” voltak.
  Keleti idegen kultúrájú népeket leigáztak, ásványkincseiket elrabolták és erőszakosan szlávosítottak, mert az erőszakos szlávosítás még véletlenül sem a faji megkülönböztetés -fensőbbrendűség mintapéldája….!

  Olyan szépen leírod a fasizmus jellemzésévek a szovjet kommunizmust, hogy az már tanítandó……..
  “Egy kannibálnak megmagyarázni, hogy ne egye meg embertársát értelmetlen”
  úgy nem lehet egy kommunistának az ideológiája fonákját sem….

  “a fasizmus az emberiséget állattá teszi”
  igen, megfigyelhette a kor embere a gyilkolászó vörös katonákon is…

  “a szovjetek a hazájukat és a szovjetrendszert védték sikeresen Sztálin vezetésével”
  olyan sikeresen védték meg népüktől, hogy az 1920-30-as években a szláv népek milliói-tízmilliói haltak bele ebbe a testvéri védelembe,
  ráadásul úgy,
  hogy legtöbbjük a háta közepére sem kívánta a szovjet rendszert, csak hát az a kutya baszott, akinek a kezében volt a puska és hatalom, akit akkoriban a kommunista cárnak, Sztálinnak neveztek……..

  “A kapitalizmust a cári rendszer megmutatta az oroszoknak, de az embertelen volt, mint a földön mindenütt.”
  az inkább még feudalista volt, mintsem kapitalista;
  és emberségből természetesen a vörös katonák mutattak jó példát, amikor a foglyul ejtett “fehér” testvéreiket megkínozták, elevenen megnyúzták, kibelezték………….. mert a bolsevik katona mindig csak a jóra és civilizált emberségre törekedett………………….

  No,
  szóljunk a csatáról is kicsit másképp ,
  amiről SaLa nagyvonalúan megfeledkezik:
  a győztes szovjet hadsereg elvitathatatlan sikere mellett érdemes megjegyezni;
  “A szovjet csapatok rendkívül aktívan védekeztek, bátran manővereztek a tartalékokkal,” megtehették bátran, hiszen nem csak a saját hírszerzőik által, hanem az angolok is átadtak a szovjet parancsnokságnak minden ellenséges információt
  a német támadás erejéről, helyéről és időpontjáról,
  amihez a megfejtett enigma és rejtjelezés jóvoltából jutottak hozzá;
  napi 2500 német titkos üzenetet dekódoltak az angolok ………..

  “német offenzíva, ötven hadosztály, köztük tizennégy páncélos és hét gépesített hadosztály 900 000 embere indult rohamra 10 000 ágyúval, 2700 tankkal és 2000 repülőgéppel……………………..
  szovjet erők személyi állománya 1,2-szerese, tüzérsége és harckocsi-állománya kétszerese, repülőgépeinek száma pedig közel háromszorosa volt a németekének.”
  végül is
  ezen technika felsorakoztatásának lbőségében sajnos
  hálát kell rebegni a kapitalista szövetséges Angliának és USA-nak,
  mert a győzelemben benne volt a lend-lease keretében leszállított szövetséges 16.700 dbnyi harckocsi, 25.700 repülőgép is.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Lend-Lease
  https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lcs%C3%B6nb%C3%A9rleti_t%C3%B6rv%C3%A9ny

  Szóval azok a gyilkos kapitalista férgek,
  de a kapitalista termelés nélkül csak mogyorófavesszővel és hangos hurrá kiáltással vívhatták volna meg a küzdelmüket a németek ellen,
  ergo piszkos kapitalisták nélkül most sem lehetett volna a szocializmusnak- hadikommunizmusnak diadala……
  akkor kicsit sincs egy kis fusztráltság abban,
  hogy azok ellen kell hadakozni, akik a szovjet kommunizmus-szocializmus győzelmét mégis lehetővé tették, segítették?

  No de itt és most nem a részletes tények háttér ismeretének van itt az ideje,
  hanem az örömködésnek,
  amikor is a Vörös Hadsereg végleg kivette a kezdeményezést a háború folyamán a német-náci hadvezetés kezéből…..

   1. Kösz, a feltételezést, de nem vagyok olyan szép és üde, se fiatal………….

    De ugyebár van a tarsolyodban valami ütős érv is az adatokra……
    bár már a Mórickázás is egyfajta óriási előrelépés a a legfőbb érveitekhez, a fasisztázáshoz képest….

 4. Drága fasisztáim!Vigyázzatok,mert még a végén megnyeritek a második világháborút Hitlernek!Mer’ most még (már!)az USA is a ruszkik ellen vannak!
  Csak azt azért megkérdezem,hogy a dokumentum filmekben hány olyan amerikai Sherman tankot láttok az oroszok oldalán,melyeket amerikai katonák vezetnek,vagy éppen a Normandia -Nyeman repülő hadosztály 16 francia pilótáján kívül hány ami pilóta ült az oroszok nak küldött ,és általuk kellően útált Aircobra gépekben?!(úgy égtek,mint a fákja,a tankok is ,ezért mellőzték is őket,mihelyst lehetett!A kurszki csatában szovjet részről a T-34 es dominált,és számszerűségükkel ,no meg az orosz tankisták hősiességével győztek!Végülis,bármennyi tankot,repülőt küldtek az angolok,-usákok,azok mindössze a szükséges mennyiségnek még a tíz %-át sem fedezték,nem beszélve arról a nem elhanyagolható körülményről,hogy Sztálinnak sokszor sürgetni kellett ezt a bizonyos %-t,mert sosem akkor,mikor szükség volt rá,és sosem a megfelelő mennyiségben,és minőségben érkezett!
  Szóval azt el kell ismerni,akármennyire nem tetszik is,hogy az orosz technika,és az orosz hősiesség verte meg a németeket!
  Hogy ez mennyire így van,ahhoz álljon itt a következő idézet:
  “Amikor a nürnbergi bíróság megidézte Paulus tábornokot,akkor a fasiszták ügyvédei heherésztek,mondván,hogy más a SzU fogságában nyilatkozni(Rugyenkó szovjet vádló Paulus vallomását idézte),mint Nürnbergben megjelenve stb.stb.de Rugyenkó tíz percen belül elővezettette Paulust,aki akkor már a szovjet küldöttség szállásán tartózkodott.
  Az ügyvédek elkezdték Paulust gyötörni azzal,hogy :”a tanú tart-e még előadásokat a Frunze Katonai Akadémián?!,mire Biddle amerikai bíró félbeszakította az ügyvédet azzal,hogy :Tudtom szerint az orosz tábornokok verték meg a német tábornokokat,tehát nem fordítva kellene lenni,mármint a német tábornokoknak kellene az orosz tábornokok előadásait hallgatni?!”
  Ami pedig Sztálin marxizmusát illeti,olvasott valamelyitek is tőle egyetlen könyvet is?!
  Mert azért,ha ennyire tagadjátok,ugyan má’,illene is valamennyit idézni tőle!
  Aztán meg SaLa már elmondta a sztálini szigor igazi okát,azaz,kellett a szigor a folytonosan támadó külső,és belső ellenség ellen,és nem kevésbé a sok félrevezetett,és az embargó,és a szovjet gyűlölet gazdasági megnyilvánulásai miatt nélkülöző hétköznapi dolgozó és paraszt esetében is!Ez tagadhatatlan,de ha nem így lett volna,akkor sosem győzött volna ott ,és akkor a baloldal!
  De hát,ezt ti is tudjátok ám,csak itt játszátok az eszeteket!
  Valami nagy szar lehet kapitalista fasisztáéknál,ha már ilyen,tudással gyatrán felvértezett alakokat is ringbe küldtek,mint ti vagytok!
  De ez érthető is!Arról van tudomásom,hogy a fasiszta propaganda felszítását egyre többen fújják,Wilckok pedig nagy-nagy változásokat ígér erre az évre,már most ,júliusban is!(új világtudat blogspot!)
  Hát rajta ,fijjug!Ti vagytok a dicstelen utóvéd!Még sokra viszitek!

  1. stefimrich szerint:
   2018-07-05 – 19:33

   ++ Értékelem, a kiállást és hozzászólás stílusát. Megjegyzem; Sztálin és Mao műveit a marxizmus-leninizmus nevében tették indexre.

  2. ” Drága ” kommunistáim.
   A fentebb leírtak száraz tények,
   lehet vitatkozni a történészekkel, persze nem a komcsikkal……… azokkal sajnos még mindig Dunát lehet rekeszteni!

   Kellő naivitás kell ahhoz,
   hogy valaki olyasmit feltételezzen, hogy a szovjetek sherman páncélosokat kaptak volna,
   mert azok a gaz kapitalista nyugatiak természetesen a szovjetekhez igazított technikát szállítottak,
   ha vitatod a több tízezres szállítást, akkor a lend-lease-t szerkesztő oldal tulajdonosával beszéld meg, hátha kis komcsi unszolásra majd hazudnak valami mást.
   Egyébként még a szocialista történelemoktatásban is megemlítették az angol és amerikai haditechnikai és nyersanyag szállításokat………
   de valószínűleg hiányozhattál azokról a töriórákról.
   Olyat senki sem állított,
   hogy a leszállított technikát amerikai katonák kezelték volna, még a szocialista történelemoktatásotok sem. csak tanácsadókról , kezelők betanításáról esett szó.

   “azok mindössze a szükséges mennyiségnek még a tíz %-át sem fedezték,” ez valami meghasalás? csak mellé ment….
   a fentebbi honlapra hivatkozva, több mint 16.000 tankot és több mint 25.000 repülőgépet és +….. szállítottak a gaz kapitalisták, az egyébként önálló ellátásúnak hazudott Vörös Hadseregnek.
   Mennyi szovjet tank is szerepelt a háborúban? 160.000? ugye nem.
   Mert a kurszki csatában részt vett kb. 4.500 szovjet tank és 2.500 repülő?
   Ja persze, mint ahogy a lerombolt és csaknem körbezárt Sztálingrádban a Vörös Október acélmű és traktorgyár ontotta a páncélosokat.
   Ezt még kisgyerekként tátott szájjal hallgattuk a szocialista történelemórán, de azóta jócskán fenőttünk… van aki most se…..
   és teljesen logikusnak tűnik, hogy a kor szocialista mámorában nem igen akaródzott az akkor már ellenséggé vált angol-amerikai szövetségesi segítség beismerése,
   helyette kitalálték ezt a marhaságot, amit komcsi barátaink azóta is naív módon hangoztatnak…….

   “Sztálinnak sokszor sürgetni kellett ezt a bizonyos %-t,mert sosem akkor,mikor szükség volt rá,és sosem a megfelelő mennyiségben,és minőségben érkezett!”
   hát ez meglehet minden szóban igaz,
   de csak megerősíti a fenti tényt,….. hogy volt és igen nagy jelentőséggel bírtak a nyugati szállítások……. hiszen ha jelentéktelenek lettek volna, akkor a szovjet cár nem sürgeti, csak a kezét legyintette volna, hogy már csak ilyenek a kapitalisták…..

   “orosz technika,és az orosz hősiesség verte meg a németeket”
   igazabban hangzik a szovjet végtelen emberanyag, a kitartás, a tűrés, a katonákra nehezedő kegyetlen NKVD nyomás és részben a haza- a rendszer szeretete,
   hiszen egy tatárnak, egy türkménnek, egy kazahnak, stb. elég nehéz lehetett a haza veszélyeztetettségéről papolni,
   mert azt ők a perzsákban, ujgurokban, kínaiakban, tatárokban, mogulokban, stb élték meg évszázadokon át és nem éppen a németekben…..
   Viszont a behívóparancs, kényszersorozás, hadbírósággal fenyegetés elég meggyőző erővel bírhatott, no nem a hazaszeretet oltárán…..

   “SaLa már elmondta a sztálini szigor igazi okát,azaz,kellett a szigor a folytonosan támadó külső,és belső ellenség ellen,és nem kevésbé a sok félrevezetett,és az embargó,és a szovjet gyűlölet ..”
   hát a terrort végül is nevezhetjük a szigor egy fajtájának, mert az ellenség mindenhol ott lapult, a több tízezer kivégeztetett szovjet katonatisztben, Berijában, Trockíjban és még számtalan közvetlen munkatárs elvtársban…….. csak az a kérdés, mire voltak veszélyesek, mert eléggé meggyőzőnek tűnik az az állítás,
   hogy nem a rendszerre , hazára, mintsem Sztálin egyeduralmára………

   “más a SzU fogságában nyilatkozni(Rugyenkó szovjet vádló Paulus vallomását idézte),mint Nürnbergben megjelenve ”
   hát ezt nem is vitatja egyetlen épeszű ember sem, és mára már az is ismert tény, hogy Nürnbergben is a vádlottakra kellő rábeszélőképességgel és meggyőzéssel bírtak.

   “De hát,ezt ti is tudjátok ám,csak itt játszátok az eszeteket!”

   Így a komcsi rendszer buktája után, “Hát rajta ,fijjug!Ti vagytok a dicstelen utóvéd!Még sokra viszitek!”

  3. A Kurszki csatát nem az orosz nyerte meg, hanem a német vesztette el, egyik rész, hogy egy német áruló átadta a támadás terveit az orosznak, ezt Mainstem tábi azzal írta felül, hogy a déli hds csoport terveit megváltoztatta és lám az orosz máris szarba került. Az orosz tankok vesztesége 6 – 8 szoros volt a németnek. A másik ok maga Hitler volt, aki egy: késleltette a támadást, kettő: elindította a támadást, pedig Mainstem és Guderian nagyon ellenezte, és amikor a Mainstem sikereket ért el, akkor leállította. Minden lépése a német győzelem ellen volt.
   Az amik több, mint tízezer tankot adtak az orosznak. Az orosz 25 ezer tankot tudott 3 műszakban gyártani a csúcson, az ami évente 83 ezret gyártott, úgy hogy 3 nagy gyártót nem vont be a gyártásba. A Ford 4 másodpercenként 3 db terepjárós dzsipet vett le a szalagról. Összesen 600 ezret gyártottak.

   Sztalin nem írt ilyen filós könyveket.

 5. A cíkk írója egyértelműen sztálini emlőkön szocializálódott, de legalább is fixa ideálját benne találta meg. Mások számára a náci eszmeiség a favorit. Alapvetően itt a szocialista, kommunista elvtársak vannak túlsúlyban, ezért nem áll fent a fertőzés veszélye. SaLa írásai nem eszmei átprogramozás céljából születnek, inkább ollózással begyűjtött írói vénáját csillogtassa. Valószínűleg az ellentétes oldalon is vannak hasonló tipúsú emberek, akik a saját ideáikat favorizálják. Mindenkit meg kell hallgatni, aki akarja, ki tudja választani mi számára a szimpatikus. Az írás akárhogy is született, valamilyen befektetett munka eredménye. Ez viszont dicséretes.

  1. Magyarországon a sztálinisták és más bolsevikok létszáma kb 1000 fő. Szálasisták, hitleristák, kb 10 000 Horhisták kb 100 000, mármint, akik értik miben hisznek. Szocdem, liberális, konzervatív, kb együttesen 300 000.A többi ideológiailag semleges, vagy választási ígéretekért sodródik. Miután Megyó álamcsődbe vitte az országot, szemmel látatólag primitívék is óvatosabbak.

 6. Hát persze,hogy sztálini emlőkön nevelkedett,mint ahogy ti Horthy nemesebbik szervén!Bár mondhattam volna Orbánt is,vagy bármelyik hőzöngő ,rendszerváltás utáni barmot is!
  Nem favorizálunk senkit,csupán elmondjuk,hogy a soros-csemeték visszahozták a horthy-korszakot,minden hátrányával,és ideológiai baromságával együtt!
  Ahhoz egy nagy baromnak ,hazugnak kell lenni,aki a szocializmus összes erényét abban látja,hogy segedelmével az egyszerűen megbukott,és a viszonylagos jólét helyén létrejött egy új horthy-korszak,az összes rémségével egyetemben!
  Az meg egyenesen az értelmes ember gúnyos karikatúrája,hogy itt ,ebben az újságban szóhoz jutnak olyan szörnyszülemények,mint Ágica,olvasó,kontroll meg stb!Egyszerűen olyan valakik,aki a szocializmus eredményeinek tagadásán kívül csak mocskolódni,és/vagy élcelődni tudnak!?
  Gyerekek,valami értelmes cél,vagy gondolat a népek felemelkedésére ,egyáltalán nincs?!Csak ennek az orbanisztikus mocsárnak a mentegetése!?Nanemá!
  Van annál nemesebb kijelentés,hogy minden ember ezen a bolygón boldogságra született,és cél az emberiség felemelkedése?!
  Vagy elegendő az,hogy Rhotschild,meg Rockefeller,meg Orbán-Gyurcsány torkán keresztül ízleli minden dolgozó a konyak,a wisky kellemes ízét,vagy tán Habony élvezete a mallorkai,ibizai i kurvák használatában fog eljönni a lelankasztott magyarság legtöbbjének!?
  Ez komoly,ti idióták!?

 7. Olvasó!
  Milyen száraz tényekről nyekeregsz!?Akkor az milyen baromság,hogy talán éppen a te szádból hangzott el,hogy a németeket megmentőként fogadó ukrán parasztságot éppen a németek riasztották el Babij-Jar-i mészárlással, a különböző,előre elhatározott kegyetlenkedéssel?!Az nem igaz ,ugye?!
  M?eg az sem igaz,hogy jóval az orosz háború előtt már Göring kijelentette,hogy :kopóként kell felkutatni mindent,ami a német népnek szükséges,és ide kell szállítani!Rabolni akarok,mégpedig hatékonyan!”
  Olvasd csak el a német rablásról szóló kötetet,amit nem szovjet írók írtak!A közelmúltban jelent meg,és angolszászok a szerzői!Ne csak a fidesz-rendszerváltók által előkészített,és a CIA által szerkesztett-szentesített anyagot olvasd!Hátha még mécses gyúl az agyadban!
  Méghogy száraz tények!
  Te is úgy vagy ,mint Churcill!Csak annak hiszel,amit magad hamisítottál!
  Csak nem képzeled,hogy az egész szovjet-angol-amerikai-francia dokumentum -garmada hamisítvány?Akkor hogy a f-..sorban nyerhették volna meg a II vh.-t ,ha csak a hamisítványok gyártásával lettek volna elfoglalva!?Olyan nagymennyiségű hamisítással vádolod őket,amihez nem lett volna elegendő az egész összevont hadseregük,hirszerző,és történész állományuk!
  Ember van neked ép eszed!?Nem hiszem!
  Még,hogy száraz tények!!
  Nagyon is a hazugság,és a ferdítés taknyától sikamlósak!

  1. A történelem leírása valóban többségében hamisítvány.
   pl. hol írták meg, hogy Churchill 1941 elején megírta levélben, valahogy a későbbi jugoszláviát be kell vonni a háborúba. És lám Hitler megtette.
   Az amik 1945-ben tízezer zsidó származású hirtelen tiszti rendfokozatokkal fellapozott ügynököt dobott át európába, a feladatuk a náci zsidóírtás dokumentálása volt. Francia, Belga stb. országokban. Eredmény 12 millió zsidó áldozat volt. Felét hazaküldték és átkozmetikázták az egészet. Hát így készült a ma ismert történelem.

 8. És nehogy valaki hülyén haljon meg azért,mert kikeltem az akadémikus ,rémhír-terjesztő kohors ellen,azért közlöm a következőket:
  Ha valaki nem tudná,hogy minden ,a háttérhatalommal ,illetve csatlósaik,hazugságaik ellen flelépő alternatív kritika elleni védelemül olyan apparátust hoztak létre,amelyben ellehetetlenítik,illetve leugatnak minden ellenkező véleményt,fellépnek minden blogger,kommentelő ellen az interneten,vagy médiában való megjelenése ellen!Erről olvashatnak a “,agyardiplo.hu” alternatív hírek,és msá olyan oldalakon,amelyek minden ellenük irányuló támadás ellenére igyekeznek a valós tényeket közölni!
  Valószínűsíthető,hogy ennek az ellenpropaganda csoportnak a tagjai ugatnak le itt is mindenkit,olyanok,mint kontroll,ágica,olvasó,és még mások!
  Foglalkozni velük nem érdemes,ahogy én sem teszem a jövőben,de igyekezni kell arra,hogy kiszoruljanak a normális kommentelők köréből,és rá kell mutatni hazug,hamis tényállításaikra!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .