A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja – A fasiszták háborús bűntettei

A fasiszták bűntetteire volt a válasz a „málenkij robot”!

Hitler és Horthy fasisztáinak háborús bűntettei miatt bűnhődött sok ártatlan ember!

Az 1939 és 1945 közt tartó második világháború volt az emberiség történetének legpusztítóbb háborúja, mely a világ három kontinensén összesen 72 millió halálos áldozatot követelt. (Ebből 50 millióan Európában estek áldozatául a harcoknak, üldöztetéseknek, holokausztnak és nélkülözéseknek.) Összehasonlításképp: a második legpusztítóbb időszakban, az első világháborúban 15 millióan, a harmadik helyen álló vietnámi háborúban pedig 5 millióan haltak meg.

A Szovjetunió háborús emberveszteségei: 20 millió, ebből katona 7,5-8,5 millió.

Az elhallgatott népirtás: NOL 2013 „A magyar katonák válogatott kegyetlenséggel pusztítottak a Szovjetunióban. …„A magyar fasiszta vadállatok megalázták a nőket, sokukat megerőszakolták. A 17 éves Begocskina Maruszja nem volt hajlandó arra, hogy kielégítse a magyar gazemberek gerjedelmét, ezért agyonlőtték”.  … Az Ukrajnában lévő csernyigovi terület tizenkét járásában például kivétel nélkül magyarok hajtották végre a lakosság elleni megtorlásokat: mintegy 38.600 szovjet állampolgárt öltek meg, kínoztak halálra. A kivégzés egyik szokványos módja volt, hogy elevenen felgyújtották áldozataikat. … A Szovjetunió elfoglalt területein 13,7 millió civil lakost pusztítottak el. … A csernyigovi terület és más körzetek adataiból kiindulva azonban aligha túlzás azt állítani, hogy a magyar hadsereg lelkén száradó áldozatok száma százezres nagyságrendben mérhető.”

Krausz Tamás 2017: „A hadifogolykérdés megvilágítása során is emlékeznünk kell arra, hogy a Szovjetunió szenvedte el a II. világháború összes emberveszteségének több mint felét, amit a náci Németország és szövetségesei (beleértve a megszállt országok helyi lakosságának náci szövetségeseit is) idéztek elő. Emlékeznünk kell a több mint 13 millió szovjet civil áldozatra, ártatlan emberekre, nőkre és csecsemőkre, gyermekekre és öregekre, milliók kiéheztetésére, megalázására, megkínzására, nők tömegeinek megerőszakolására, külön is megemlítendő közöttük a holokauszt közel hárommillió áldozata. Emlékeznünk kell a legyilkolt és kiéheztetett szovjet hadifoglyok millióira. Emlékeznünk kell a példátlan fizikai pusztítás adataira is. A megszállók 1700 lerombolt várost és több mint 70 000 lerombolt, felégetett falut (6 millió épületrommal), 25 millió fedél nélküli embert hagytak maguk után. Amikor katonáinkra, a magyar hadifoglyokra emlékezünk, – akik a Horthy-rendszer áldozataiként kerültek ki a náci megsemmisítő háború frontjaira vagy hátországi „feladataira” – tudnunk kell, hogy számukra a reális, a valószínű perspektíva a halál és a hadifogság között húzódott. A velük szemben és a magyar, illetve nem magyar civilekkel szemben elkövetett jogtalanságokat – egy pillanatra sem elfelejtve, hanem éppen feltárva – a fentebbi viszonylatban kell mérlegelnünk.”

Képtalálat a következőre: „Magyar katonák háborús bűntettei a Szovjetunióban - kép”

A magyarok és mai vezetőik egy része nem érti, hogy miért kellett a kártérítés a falvak, városok lerombolásáért, és a gyilkosságokért, nők megerőszakolásáért. Ez a magyar jobboldali-fasiszta erkölcs, ami szerint nem bűn a gyilkosság, a lopás, a rombolás, élősködés, nők megerőszakolása, mert ők a felsőbbrendűek. Ez Horthy fasizmus öröksége, ami manapság újjáéledt. Az elvakult embertelen ordasok, akik az emberiség ellenségei, a dolgozó nép kifosztói, a haladó gondolkodók és a kommunisták üldözőinek barbár gyülekezete Horthy eszméi köré gyülekezik. Nem tanultak a múltból, az emberiséget és a Magyar népet megint a pusztulásba viszik.

Fasisztáink készülnek az újabb gyilkosságokra, népirtásra, olyanok, mint az állatok.

„A német imperialisták a Szovjetunió megsemmisítésére törekedtek. Hitler az egyik megbeszélésen a következőket mondta a parancsnokoknak: „Nekünk nem elegendő, ha szétverjük az orosz hadsereget, s elfoglaljuk Leningrádot, Moszkvát és a Kaukázust. El kell törölnünk a föld színéről ezt az országot, és népét meg kell semmisítenünk.”

A 21. számú direktíva a tervezett hadműveletek irányát is kitűzte. A főcsapás iránya a Pripjat-mocsaraktól északra húzódott. Ebben az irányban két hadseregcsoportot alakítottak. Az északi csoportnak a balti országokon keresztül Leningrád ellen, a déli csoportnak Belorussziján át északkeleti irányban kellett támadnia. A hitleristák elgondolása az volt, hogy először Leningrádot foglalják el Kronstadttal együtt, majd Moszkva felé fordulnak, s északról, valamint nyugatról indítanak támadást ellene. A Pripjat-mocsaraktól délre Lublin körzetéből Kijev irányában terveztek csapást mérni, majd a támadást a Dnyeper mentén déli irányban szándékoztak továbbfejleszteni. A déli szárnyon összpontosított német—román csoportosításra az a feladat várt, hogy aktív harctevékenységével biztosítsa a német hadsereg jobbszárnyát.

A hitleri Németország vezetőinek kijelentéseiből meggyőződhetünk róla, mennyire biztosak voltak kalandor terveik sikeres megvalósításában.

Hitler 1940. december 5-én a német hadsereg főparancsnokainak értekezletén kijelentette: „Várható, hogy az orosz hadsereg már a német csapatok első csapása következtében még nagyobb vereséget szenved, mint Franciaország hadserege 1940-ben.”

A hitleri Németország a tőkésvilág legerősebb katonai hatalma volt. 1940-ben a német ipar már mintegy 9500 repülőgépet, 1800 harckocsit, 4000 löveget, 57 000 géppuskát és1 400 000 puskát gyártott. Franciaország, Csehszlovákia, Ausztria, Belgium. Hollandia, Magyarország. Románia és más leigázott országok gyárai a hitlerista csapatok számára készítettek fegyvert.

Ribbentropp német külügyminiszter Macuokával folytatott megbeszélése során 1941. március 27-én a következőket mondta: „Németországban biztosra veszik, hogy az Oroszország elleni háború az orosz hadseregek teljes megsemmisülésével és az államrendszer összeomlásával végződik.” A hitleristák arra számítottak, hogy még a tél beállta előtt befejezik a háborút.

Guderian, volt hitlerista tábornok emlékirataiban beismeri: „A fegyveres erők legfelső főparancsnokságán és a szárazföldi erők főparancsnokságán annyira biztosra vették, hogy a háború még a tél beállta előtt befejeződik, hogy a szárazföldi csapatoknál csak minden ötödik katona számára irányoztak elő téli ruházatot.” A német tábornokok később megpróbálták egyedül Hitlert felelőssé tenni ezért a durva hibáért. Guderian azonban nem titkolja, hogy ebben a tábornoki kar is ludas volt. Ezt írja: „Nem érthetek egyet azzal az elterjedt véleménnyel, hogy 1941 őszén csak Hitler hibájából nem volt elég téli ruházat.”

A Szovjetunió elleni támadás kezdetén a német fegyveres erők állományába 7 234 000 katona és tiszt tartozott. Ezenkívül voltak még kiképzett tartalékok is. A német hadvezetés úgy vélte, hogy ez a létszám teljesen elegendő, tekintettel arra, hogy az európai hadjáratok idején a német fegyveres erők vesztesége mindössze 93 736 katona és tiszt volt. A behívott korosztályokból 224 hadosztályt állítottak fel, ezek közül 153-at szántak a Szovjetunió elleni támadásra. Az első hadászati lépcsőben 129 hadosztály vonult fel, a fennmaradó 24 hadosztály a főparancsnokság és a hadseregcsoport-parancsnokok tartaléka volt. Ezenkívül 37 hadosztályt állítottak ki Németország csatlósai: Finnország 17-et, Románia 18-at, Magyarország pedig kettőt. Ily módon a Szovjetunió elleni háborúra 190 hadosztály állt készenlétben. A szárazföldi hadsereg támogatására mintegy 5000 repülőgépet jelöltek ki.

A hitlerista hadvezetés különös figyelmet szentelt a támadás meglepetésszerűségének. A német lapok állandóan közöltek jelentéseket az angliai invázió előkészületeiről. Norvégiában és Észak-Franciaországban a német főparancsnokság átcsoportosításokat hajtott végre. Ezeknek Paulus szerint az volt a szerepük, hogy „azt a látszatot keltsék, mintha Anglia ellen irányulnának és egyúttal eltereljék Oroszország figyelmét”. Ugyanezen oknál fogva a német kormány nem értesítette előre határmenti csapatait a hadműveletek megkezdésének időpontjáról.

A német sajtó azonban suba alatt előkészítette a közvéleményt a küszöbönálló akcióra; állandóan Németország békeszeretetéről írt, s közben koholt jelentéseket közölt a Szovjetunió állítólagos katonai készülődéséről. A hamis sajtóközleményekkel a hitleristáknak az is céljuk volt, hogy megnyerjék a nyugati hatalmak rokonszenvét és támogatását. A német hódítók a közvélemény szemében úgy akartak feltűnni, mint akik védelmezik Európát a „bolsevista támadással” szemben. Egyes amerikai, angol és japán lapok ez irányban támogatták Németországot, s koholt jelentéseket közöltek a Szovjetunió háborús készülődéséről.

— Milyen érdekes: hasonló hírek vannak manapság is a gonosz oroszokról —

A német hadseregben vad fasiszta propaganda folyt. A hitleristák a Szovjetunió elleni támadás előkészítése közben nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a katonákat és a tiszteket anyagilag is érdekeltté tegyék a háborúban. A német katonáknak és tiszteknek csábító képeket festettek a gyors és könnyű meggazdagodás lehetőségéről. Idézték Hitler szavait: „Csak a német nép lesz katonanép; a többi nemzet rabszolga lesz, s a teuton harcosok kasztjának dolgozik.”

A szovjet nép elleni bűncselekményeket a német fasiszta hadvezetés már jó előre kitervelte, s ezeket megfelelő parancsokban rögzítette le. A német kormány 1941. május 13-án jóváhagyta „a Barbarossa-körzet különbíráskodásáról és a csapatok különleges intézkedéseiről” szóló direktívát. Ez „teljes kíméletlenséget” írt elő a polgári lakossággal szemben, elrendelte, hogy feltétlenül meg kell semmisíteni minden partizánt, agyon kell lőni mindenkit, aki ellenállással gyanúsítható. A direktíva határozottan megtiltotta a csapatoknak, hogy a „gyanúsítottakat” azonnali agyonlövés helyett őrizetben tartsák vagy ítélkezzenek felettük. Utasította továbbá az illetékeseket, hogy egész körzetek lakossága ellen szervezzenek büntető hadműveleteket. A német tisztek és katonák, valamint kiszolgáló személyzetük a polgári lakossággal szemben elkövetett cselekedetekkel kapcsolatban minden felelősségtől mentesültek, még akkor is, ha azok nyilvánvaló háborús bűncselekmények voltak. A német kormány tisztában volt e direktíva bűnös mivoltával, s később parancsot adott, hogy minden példányát meg kell semmisíteni.

A fasiszta Németország katonáinak megengedték a szovjet falvak és városok békés lakosságának kirablását, a nők megerőszakolását, a járókelők agyonlövését; a bűncselekményeket nemcsak hogy nem torolták meg, hanem még buzdították is elkövetőiket.

A szovjet gazdaság birtokbavételének közvetlen irányítását a monopoltőke érdekeit képviselő Göringre bízták. Göring már a Szovjetunió megtámadása előtt kidolgozta a megszállt területek kiaknázásának tervét, amelynek fedőneve „Göring zöld mappája” volt. Hitler 1941. június 29-én rendeletet adott ki, amely Göringet korlátlan teljhatalommal ruházta fel „a feltárt készleteknek és a kapacitásoknak a gazdasági erők fejlesztése érdekében való felhasználása terén”.

„Göring zöld mappája” a „keleti gazdasági vezérkar” szervezetének részletesen kidolgozott vázlatát tartalmazta. E vezérkar szerveinek szerteágazó hálózatát később a német nagy monopóliumok megbízottaival tömték meg. Ezek vették kézbe a megszállt területek „gazdasági irányítását”. A Göring-terv és az azt kiegészítő intézkedések előírták, hogy nem kell tekintetbe venni a Szovjetunió lakosságának létérdekeit, és még attól sem szabad visszariadni, ha a lakosság esetleg éhen hal. Rosenberg, az egyik hitlerista vezető az 1941. június 20-i megbeszélésen kijelentette: „Korántsem vagyunk kötelesek arra, hogy e termékeny területeken még az orosz népet is eltartsuk. Tudjuk, hogy ez kegyetlen szükség, amely nem egyeztethető össze semmiféle emberi érzéssel… és az oroszokra határozottan igen nehéz évek várnak.”

A békés lakosok tömeges kiirtására a különleges osztagokat már előre megalakították, és pontosan kidolgozták a tömegmészárlás „technikáját” is. A német kormány utasította a megszállt területek fegyveres erőit és hatóságait, hogy Hitler idevágó rendelkezései értelmében járjanak el. Ezek pedig így hangzottak: „Kötelességünk kiirtani a lakosságot — ez hozzá tartozik a küldetésünkhöz, a német lakosság védelméhez. Fejlesztenünk kell a lakosság kiirtásának technikáját… Ha a német nemzet színét-virágát a háború poklába küldöm, a legkisebb kímélet nélkül ontom a drága német vért, akkor kétségtelenül jogom van egy alsóbbrendű faj ember millióit megsemmisíteni, akik úgy szaporodnak, mint a férgek.”

A szovjet hadifoglyok megsemmisítését szintén már előre elhatározták. A német főparancsnokság főhadiszállásán Reinecke altábornagy vezetésével külön hadifogolyügyi hivatalt állítottak fel. Az 1941. márciusi titkos megbeszélésen Reinecke kiadta „a hadifoglyokkal való bánásmódra” vonatkozó utasításait. Ezek szerint a hadifoglyokat szabad ég alatt, a legminimálisabb élelmen kellett tartani, és tömegesen meg kellett semmisíteni őket. Később Reichenau parancsot adott ki, amely egyebek közt a következőket tartalmazta: „A békés lakosok és a hadifoglyok élelmezése szükségtelen humanitás.”

Szovjet katonák foglyulejtése 1942.

A hitleristák a Szovjetunió meghódítására vonatkozó terveikben fontos szerepet szántak azoknak a fasiszta nacionalista bandáknak, amelyeket a német hadvezetés ukrán és balti nacionalista hazaárulókból már előre megszervezett. Ezekből különleges német iskolákban számos kémet és diverzánst képeztek ki. A német kormány a megszállt európai országokban sürgősen toborzást rendezett az orosz fehér emigránsok körében, s a zsoldjába állt csőcseléket felhasználta a szovjet nép ellen.

Átkelés a Dnyeperen 1941.nov.

A szovjet nép súlyos napokat élt azokban az időkben, amikor a szovjet hadsereg visszavonulni kényszerült, amikor az ellenség elfoglalta Kijevet, ostromzár alá vette Leningrádot, és Moszkváig nyomult előre. A fasiszta hódítókkal vívott csatákban, a megszállás alatt és a németországi munkatáborokban 7 millió szovjet ember pusztult el. „A hitleri Németország hitszegő támadása a Szovjetunió népgazdaságának akkora kárt okozott, amely a katonai kiadásokkal és a megszállás alá került területek iparából és mezőgazdaságából származó jövedelmek ideiglenes elvesztésével együtt 2 trillió 569 milliárd rubelt tett ki. Ha ezt a kolosszális összeget békés építésre — gyárak és üzemek, vasutak, erőművek, lakóházak építésére, a közfogyasztási cikkek termelésének növelésére használták volna fel — már régen az anyagi javak bősége lenne nálunk.”

A háború az ország és a nép életerejének legszigorúbb próbatétele, az állam intézményeinek és rendjének, politikai és gazdasági berendezésének vizsgája. Marx azt írta, hogy „a háború próbára teszi a nemzetet. Mint ahogy a múmiák egy pillanat alatt szétesnek a légkör hatására, ugyanúgy a háború is halálos ítélet azokra a társadalmi intézményekre, amelyeknek többé nincs életerejük”. Ha minden háború megpróbáltatás, akkor különösen nagy megpróbáltatás volt a Szovjetunió számára a Nagy Honvédő Háború a maga hallatlan nehézségeivel. Az imperialisták arra spekuláltak, hogyha a Szovjetuniót nem is verik le a háborúban, a nagy anyagi és emberveszteségek annyira meggyengítik, hogy a világimperializmus könnyű zsákmánya lesz.

A Szovjetuniónak a második világháborúban aratott győzelme a szocializmus győzelme, a szovjet szocialista társadalmi és államrendszer győzelme volt. Csakis ilyen rendszer állhatta ki a háború megpróbáltatásait és hiúsíthatta meg az imperialista reakciónak a Szovjetunió összeomlására, illetve meggyengülésére alapozott terveit.

A háború megmutatta, milyen erős és szilárd a Szovjetunió munkásosztályának és parasztságának szövetsége. E szövetség kiállta a háború minden megpróbáltatását. A munkásosztály, a parasztság és az értelmiség semmiféle nehézségtől és áldozattól sem riadt vissza, kitartóan elviselte a háború minden terhét és nélkülözését, hősiesen harcolt és dolgozott a szocialista haza védelme érdekében. A történelemben nincs példa még egy ilyen önfeláldozó honvédő harcra.

Szovjet vihar II. Világháború keleten(Sevastopol védelme 1941)

A szovjet nép joggal lehet büszke arra, hogy a hitleri Németországot hazai fegyverekkel, hazai haditechnikával zúzta szét. A Nagy Honvédő Háború kézzelfoghatóan bebizonyította, mennyire helyes volt a párt általános irányvonala, amely a nehéziparnak, a szocializmus és a Szovjetunió védelmi képessége gazdasági alapjának fejlesztését tűzte ki célul.”

(idézet: Gyeborin – Második világháború története – című könyvből)

SaLa

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja – A fasiszták háborús bűntettei” bejegyzéshez 34 hozzászólás

 1. Megjegyezném, hogy a Szovjetúnió irdatlan emberveszteségeiért az agyatlan vezetés volt a felelős elsősorban! Tekintettel arra, hogy az aknamezőn áthajtották a gyalogságot, fegyvertelenűl rohamoztak német állásokat, aki visszavonult, azt a GPU lőtte le, stb. A magyar katonák embertelensége nem egy feldolgozott téma! Biztos voltak ilyen és olyan katonáink is. De abban biztos vagyok, hogy a cikkben említett számadatok marhaság, már csak a tekintetben is, hogy felmérés biztosan nem készült akkortájt erről!

 2. Az ukropok is mind ezt mondják amit te ! Csak a fogjoknak meg tudjuk mutatni hogy mit tettek !

 3. SaLa ! Nem tudom miféle nációhoz tartozol, magyarhoz aligha. Amit te a magyar katonák bűnének állítasz be minden hadviselő fél természete volt. Amikor egy civil belefolyik a katonák feladatkörébe, maga is katonává válik, egyenruha nélkül is ugyan azok a szabályok érvényesek rá mint az ellenséges katonákra. A civil lakossággal szembeni atrocitások mindenütt jelen vannak , ahol háborús események kapcsán a katonák civil lakossággal kerülnek kapcsolatba. Ez már amit a magyar katona ellen próbálsz egyoldalúan bemutatni nem osztályharcos történet, hanem a magyar katona, egyáltalán a magyar ember szadista állatkénti bemutatása. Nem tudom mi a célod vele !
  A háború szörnyű, többnyire szükségtelen, de 73 évvel az események után egyoldalú beállítása az minimum kegyeletsértő. Szép dolog a komitácsik, partizánok tevékenysége, szülőföldjüket védik . De módszereikben nem válogatnak, az ellenlépés is hasonló. A 2. VH-ban résztvevő magyar katona nem zsoldos, a haza szolgálata kikerülhetetlen kötelessége. Nem tudom elképzelni hogy a pesti gyári munkás, az alföldi paraszt gyerek amint megszállóvá válik brutálisabb tettekre ragadtatta volna magát mint a bevodkáztatott, a vágóhídra hajtott szovjet katona. Az írás felháborítóan egyoldalú , már csak azért is mert nem csak az úrit, nem csak a kapitalistát, a feudálist hanem a nép egyszerű fiát, osztályharcos társadat vádolod, mert te a sztálini önkényt figyelmen kívül hagyva , annak honvédő részét idealizálod. Hogy ilyetén irásodnak, többször is tapasztalt botcsinálta történészi mivoltodnak, az oldal teret enged, nem lehet mit tenni , elvégre azt írsz amit akarsz, de mint a megvádolt magyar katonák egyenesági leszármazottja egyoldalúságod megvetem.

  1. “…Nem tudom elképzelni hogy a pesti gyári munkás, az alföldi paraszt gyerek amint megszállóvá válik brutálisabb tettekre ragadtatta volna magát mint a bevodkáztatott, a vágóhídra hajtott szovjet katona. …”

   Hát ez az ! ! szűk a képzelő erő…. rózsaszínben látunk a történelemben, mert már távol vagyunk a történtektől…
   Rosszabb esetben elfogultan, mert átestünk egy agymosáson….
   Mivel régen voltunk érintettek egy “igazi” háborúban, nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen aljassá tud válni az ember. Akár magyar pálinkával, vagy vodkával, akár annélkül is, csupán a csordaszellem hatására….

   Nem akaron SaLa-t “védeni”, mert nincs rá szüksége, meg aztán biztosan többet olvasott a témáról, mint én, de én ahhoz a korosztályhoz tartozom, akik gyerekként tátott szájjal hallgatták a fogságból hazatért rokonokat a háborús történeteikről….. ugye, elsőkézből hallani dolgokról azért mégis más, mint 70egynéhány év után….
   Miért is vonnám kétségbe a leírtakat ?
   Igen, a háború ilyen.
   A magyar katonák között is volt gazember, és a szovjetek között is volt nyilván hítvány ember…..
   Vajon ki lehet olyan naív, hogy elvárja egy adott szituációban a “humániumot” a katonától, akinek a családját, barátját, vagy a vagyonát előzőleg megsemmisítették a betolakodók ? ?
   Igen, Magyarország is áldozattá vált, de TÉNY, hogy előszőr “mi”, az akkori vezetőink politikája miatt mentünk oda…..
   Nem a számokon kell kételkedni, hanem azon elgondolkodni, hogy hogyan is alakult ki az a politika, mely nemzeteket akart leigázni, feldarabolni, megsemmisíteni…..

   1. furnan szerint:
    2018-06-28 – 13:53

    “szűk a képzelő erő…………elfogultan, mert átestünk egy agymosáson……..”
    már a másodikon is;
    mert 45 év agymosás és átnevelés után jött az újabb 30 év hazudozás………..de a logikáról és ésszerű gondolkodásról a még ellentmondó tények halmazában se kellene lemondani az értelmesebbjének………

    “tátott szájjal hallgatták a fogságból hazatért rokonokat a háborús történeteikről….. ugye, elsőkézből hallani dolgokról ”
    azért mintha olyasmiről is volt már szó, hogy nem igen jártathatták szabadon a szájukat a szovjet fogolytáborban megélt élményeikről,
    másrészt az nehezen elképzelhető, ahogy egy nagypapa érzékletesen ecseteli kisunokájának az embertelen és gyilkos késztetésű (ami általában nem is volt) hozzáállását a frontbeli civilekhez……..

    “Magyarország is áldozattá vált, de TÉNY,” igen az I. világháború és a Tanácsköztársaság jóvoltából, nagyobb áldozattá, mint Németország.
    És nem csak az ország, hanem az a magyar lakosság,
    akiknek tagjait a kisantant mohón rabló országai a szabad gyilkolászásnak, kínzásnak, rablásnak és elnyomásnak vetették alá.
    Ezzel már sajnos kódolva is lett Magyarország jövője, mivel a nyugati szövetséges hatalmak nem is voltak hajlandóak a magyar politikusokkal szóba állni.
    “az akkori vezetőink politikája” igen a harapófogóban, vagy csapdában, mint ahogy azt Deborah S. Cornelius: “Kutyaszorítóban. Magyarország és a II. világháború ” című munkájában is érzékeltette.

    “azon elgondolkodni, hogy hogyan is alakult ki az a politika, mely nemzeteket akart leigázni, feldarabolni, megsemmisíteni…..”
    igen a szabadkőműves-imperialista-cionista tőke érdekeltségében, tengerentúli újrafelosztási vágyában lehet talán a válaszokat meglelni…..

  2. Ált. iakolában egy gyerek behozta a nagyapja magyar-orosz katonai, társalgási szótárát. Jókat röhögtünk, olyanok voltak benne, hogy vigyen át mminket a kompon, vagy felgyújtom az iskolát:) Valaki: ez hülyeség, miért nem hogy vagy lelőlek. Én:( jó megszálló lennék) – te vagy hülye, akkor ki vezeti a kompot?:)

  3. “Amit te a magyar katonák bűnének állítasz be minden hadviselő fél természete volt. Amikor egy civil belefolyik a katonák feladatkörébe, maga is katonává válik, egyenruha nélkül is ugyan azok a szabályok érvényesek rá mint az ellenséges katonákra. A civil lakossággal szembeni atrocitások mindenütt jelen vannak , ahol háborús események kapcsán a katonák civil lakossággal kerülnek kapcsolatba. ”
   Na most ,hogy is van ez?? Szép dolog a komitácsik, partizánok tevékenysége, szülőföldjüket védik . De módszereikben nem válogatnak, az ellenlépés is hasonló.”
   Mit mondjak ,ha én hozzám betörnél nem nézném mivel de úgy fejen b@sználak,hogy a seggeden nézmél ki!
   A többiről: bla-bla!

 4. SaLa híven önmagához,
  megint elszórakoztat egy hazug bolsi propagandával minket.
  (nem megkérdőjelezve annak részes igazságtartalmát..)

  “Hitler és Horthy fasisztáinak háborús bűntettei miatt bűnhődött sok ártatlan ember!”
  Hiába no, máshol nem is volt fasizmus (nálunk sem) és fasiszta vezetők, se franco, se a szlovákoknál Tiso, se a franciáknál, norvégoknál, stb…….. Végül is Antonescu is csak népi demokrata volt, sőt Mussolini sem a sorba való, ő csak a franchise nevet adta a rendszerhez…..
  Meg hát Sztálin is csak béke-emberszeretetéből a szovjet népért végeztette ki népének millióit és katonatisztjeinek tízezreit…..a közvetlen munkatársai, elvtársai tömegeiről nem is szólva….

  “A Szovjetunió háborús emberveszteségei: 20 millió, ebből katona 7,5-8,5 millió.”
  szól az axióma;
  “a Szovjetunió szenvedte el a II. világháború összes emberveszteségének több mint felét, amit a náci Németország és szövetségesei (beleértve a megszállt országok helyi lakosságának náci szövetségeseit is) idéztek elő. ”
  ami már megint megrovást érdemel, hiszen az 50 milliónak több mint fele, az több mint 25millió…………akkor nem lehet 20 millió…….
  és micsoda “gyalázat” SaLa, a magyar katonákon kívül, a németeket, meg egyéb szövetségeseket és még a megszállt területek kollaboránsait is belerángatni (bár itt már belebonyolódtál a megfogalmazásba..) !

  “kivétel nélkül magyarok hajtották végre a lakosság elleni megtorlásokat: mintegy 38.600 szovjet állampolgárt öltek meg, kínoztak halálra. A kivégzés egyik szokványos módja volt, hogy elevenen felgyújtották áldozataikat. … A Szovjetunió elfoglalt területein 13,7 millió civil lakost pusztítottak el. … A csernyigovi terület és más körzetek adataiból kiindulva azonban aligha túlzás azt állítani, hogy a magyar hadsereg lelkén száradó áldozatok száma százezres nagyságrendben mérhető.”
  Hát persze, a csernyigovi területen százezres kivégzést tartottak a magyarok, de úgy egyébként 13,7 millió civilt öltek meg.
  Azaz a fentebbi idézetek szerint egyedül a 200.000 magyar katona követte el a Szovjetunió lakossága elleni összes civil gyilkosságot!
  Persze, minden falat reggelihez egy kivégzést tartott minden nap az a 200.000 katona, főleg mivel részben a Horthy rendszer ellenségeit, lázadozóit, azaz a kommunista beállítottságúakat igyekeztek a keleti frontra besorozni. ( a szocializmusban még a történelem órákon azt kellett tanítani, hogy a keleti frontra javarészt a Horthy rendszer ellenségeit vitték….fúj, ezek a gyilkos komcsik…)
  Na de még ezt is kommunista ideologiájú elvtársak….
  Az elvtársak későbbi AVH-s dokumentált tevékenységüket ismerve és az 1919 vörösterrort, tényleg elképzelhető az a kegyetlenség , amivel az orosz civileket bántalmazták….

  Hát SaLa neked se az igaz történelemhez, se a magyarsághoz semmi közöd a hazugságon és gyalázkodáson kívül.

  Még tiszta szerencse, hogy “hiteles” dokumentumokat nevezel forrásnak, amit a korabeli szovjet bolsevik diktatúra propagandája állított össze, aminél még a Hitleri propaganda is” igazabb”…..
  Krausz komcsi történész úrral akár kézenfogva is járhatnál…., bár még ő sem állított olyan ordas hazugságokat a magyar katonákról , mint amit itt összeollóztál….

  “Ez a magyar jobboldali-fasiszta erkölcs, ami szerint nem bűn a gyilkosság, a lopás, a rombolás, élősködés, nők megerőszakolása, mert ők a felsőbbrendűek. ”
  a korabeli magyar kommunistákról, az AVH-ról adtál tökéletes jellemzést, bár még a lenin fiúk is bejátszhatnak a képbe………… a “békeszerető ártatlanok”……………….. hiába, no, a bolsevik vezetők, komiszárok, népbiztosok nem uralkodtak, még a reakciósokon sem, csak röhögve megaszondták, hogy kiket kell kivégezni és ebbéli cselekedeteikben egyáltalán nem voltak szégyenlősek………………………………………végül is kohn bélát is úgy kellet anno a Krímből elvezényelni , mert bolsevik forradalmi hevületében túlságosan meggyérítette a krími lakosságot.

  “…….. Magyarország. Románia és más leigázott országok gyárai a hitlerista csapatok számára készítettek fegyvert.”
  meg kell rójalak, mert itt óvatlanságodban leigázott országnak nevezted Magyarországot “fasiszta gyilkos helyett”
  és az sem tényszerű, hogy amikor a németek szállítottak hézagosan a rosszul felszerelt magyar hadseregnek fegyvereket, akkor meg a magyarok a németeknek gyártottak fegyvert……………logikus…………………. de ilyen apró kis ellentmondásokra ne is kapd fel a fejed, hiszen “megbízható elvtársi írásokból idéztél”..!

  “Ezenkívül 37 hadosztályt állítottak ki Németország csatlósai: Finnország 17-et, Románia 18-at, Magyarország pedig kettőt.”
  raport lesz ez SaLa,
  már megint relativizálod a “gyilkos magyarokat”, hiszen azt sugallod, hogy a gyilkos magyaroknál 9 szer több román gyilkolászott az orosz keleti fronton!
  Ej-ej….hiába no, tényleg jó komcsi forrásaid vannak…

  “A békés lakosok tömeges kiirtására a különleges osztagokat már előre megalakították, és pontosan kidolgozták a tömegmészárlás „technikáját” is.”
  ami szerinted, írásaidban az lenne, hogy odaküldik a magyarokat………….

  “A háború megmutatta, milyen erős és szilárd a Szovjetunió munkásosztályának és parasztságának szövetsége”
  hát igen a sztálini terror és tömeges kivégzések, a rettegés árnyékában
  az NKVD géppuskákkal a hátukban tényleg megmutatták………. nincs más választás, mint vagy a német golyó elől a rohamozókra, vagy a szovjet hazai géppuskák tüze a visszaforduló menekülőkre….

  “szovjet nép joggal lehet büszke arra, hogy a hitleri Németországot hazai fegyverekkel, hazai haditechnikával zúzta szét. ”
  végül is az amerikai, angol töméntelen hadisegélyek hazaivá váltak, miután átvették tőlük azt a szovjetek.
  De aki mégis kíváncsi lenne – csak az amerikai hadi szállításokat, az angol nélkül – az a Land-Lease (kölcsönbérleti törvény) címszó alatt megtalálja, amit pont 1941 márc. 11.-én írt alá Roosevelt

  Hát hiába SaLa írásainak , nem erőssége a történelmi tényszerűség, hitelesség…………………… annak ellenére, hogy a háború tragikusságát, a szovjet és más népek mérhetetlen szenvedését és áldozatát groteszk bejegyzésemmel nem áll szándékomban megkérdőjelezni….

 5. Nyomul a fasiszta propaganda!
  Nem tévedek!
  Itt mindegyik kommentelő az!Nincs kivétel!
  SaLA-tól várják a tényeket,amiket aztán harsány röhejjel cáfolnak,nem tényekkel,de ez a fasza!
  Ezt hallgatjuk harminc éve ,hogy így a szovjetek,meg így a magyarság elnyomása,de egyiknek sem jut eszébe,hogy ha nem lett volna SzU,akkor a jelenlegi elitnek nem lett volna mit ellopni,és nem lett volna lehetősége mára a nulla közelébe sodorni az országot!Ugyanis azt már kedves fasiszta elődeik gyarmattá silányították volna!
  Micsoda szerencse!Ez a kétes dicsőség nektek jutott!Tehát legyetek büszkék rá!Sikerült, nektek az,ami Horthynak nem!
  Mert megérdemlitek!

  1. stefimrich szerint:
   2018-06-28 – 12:31

   “Nyomul a ” kommunista ” fasiszta propaganda!”

   megint sikerült újfent száraz tényekkel cáfolni…….. már éppen hiányzott a legfőbb tényszerű érvelésed , az-az egy kis fasisztázás…..
   “ha nem lett volna SzU”
   igen, mert az ne is zavarjon, hogy azalatt míg mi a dicsőséges komcsi- szovjet uralom alatt építettük a népi demokratikus szocializmust szovjet elvtársaink megelégedésére, addig tőlünk nyugatabbra meg éltek az emberek és manapság is jól élnek egyelőre, mindenféle komcsi és szocialista visszahúzó eszméktől mentesen boldogan…………
   Az az apróság már ne is zavarjon,
   hogy az egykori bolsevik fészekben sem a szocializmust építik már orosz elvtársaitok, mert már nekik sem kell a kommunizmus, csak ti nosztalgiáztok a már megbukotton…….

   nem lett volna Szu?
   igen, a tegnapi kérdésemre amit a hozzád hasonló komcsikhoz tiszteletteljesen intéztem, hogy mennyiben igaz az a történelmi cikk, mi szerint a korabeli szovjet vörös hadseregben 100.000-nyi volt magyar hadifogoly harcolt a a lenini bolsevikok mellett a fehérek ellen, stb., mit sem szóltatok, azaz a hallgatás az egyetértés jele mondja a népi bölcsesség……….
   szóval lehet itt bármit is harsogni,
   de ha Lenin 1919-ben a Tanácsköztársaság megsegítésére hazaküldi azt a 100.000 kommunista tapasztalt magyar vörös katonát, akkor talán másképp alakul a Magyar Tanácsköztársaság tiszavirág élete, de ezt is ugye nektek bolsiknak könnyebb Horthy nyakába varrnotok minden alap nélkül, ahelyt, hogy magatokba és elvtársaitok szemébe néznétek..

   Mi sikerült ? szerencsétlen…..

  2. T. Stefirmich, úgy 90 %-ban osztom a véleményedet általában, ez esetben konkrétan 100 %-ban.
   Ez egy tudathasadásos állapot, hogy baloldali (?) híroldalt üzemeltetnek azért, hogy a náci testvéreknek legyen hol kommentelgetni.
   Én feladtam már, többé érdemi kommentet nem fűzök, belátom, hogy Magyarország újra a nácik országa akar lenni.
   Csináltam magamban egy összegzés félét.
   Mondhatnám, hogy nekem ugyan mindegy, sőt, konkrétan én jobban élek, mint kb. 10 éve, és szerintem az átlagember is jobban él. Főleg, akinek van valódi (piaci) munkája, vagy van egy konkrét állami hivatali állása. Még a segélyezetteknek is jobb dolguk van – egyelőre. Összességében a szegénység kisebb, mint 10 éve volt. Szerintem ezt nem lehet cáfolni. Most már konkrétan lehet látni, mennyire zsákutca volt a gyurcsányi gondolkodásmód, ahogy kellő mértékben eltávolodtunk tőlük, az mszp-szdsz társaságtól.
   Most az van, hogy átlendültünk a ló másik oldalára, és csak remélni lehet, hogy a rendszer halálakor nem omlik ránk az egész, mert a fasiszta rendszereknek soha nincs jó vége, ezt még a 160 karakterre kalibrált IQ-s kommentelők is tudják, ha beírják két ujjal a keresőbe, hogy fasizmus, és elolvassák a mindenttudó Wikipédiát (Dimitrovot most hagyjuk).
   Szóval, én azt látom, hogy egy jó darabig együtt kell élnünk a létező fasizmussal, mert a létezett szocializmus nem fog eljönni.
   Magyarország ilyen akar lenni, hát ilyen lesz.

   Asmin:

   Az még hagyján hogy itt! De olvasó már annyira pánikol, hogy már a balrad.ru VK-megosztóóján is habzik! Ott egyból lezsidózott – ENGEM! – és nyomja ugyanazt a hülye-setét dumát, mint itt. Csak a VK- n Gábor BANCIU néven, egy vénember fizimiskájával illusztrálva magát – sikálná Horthyt tisztára.

   Külön cikket megérne, hogy néhány neonáci milyen kétségbeesetten hadakozik itt a balrad.ru – n. Úgy látszik VESZÉLYESNEK TARTJÁK AZ “ESZMÉRE” NÉZVÉST!

   1. Szegényebb lenne a fórum V.kutya nélkül, úgyhogy az ellenkezőjére biztatnálak! Az újak majd megunják és hazamennek. Mondjuk váltás az mindig van…

    1. “Admin:”

     Most sem tudom milyen honlap az,
     de használható érdekeseket is hivatkozik az illető, de nem az én stílusomban.

     Sajnálattal értesítelek ha – megengeded én itt maradnék pofozkodni – és eszemben sincs a vk-ra regisztrálni……

     (olvasó, az eredeti)

 6. Jó, SaLa felvállata ezt a dolgot, hogy nyomja a régi szovjet propaganda-hazugságokat.
  No, de mi célja ezzel?
  Mert ezt még az sem hitte el, aki annak idején megírta… Most gondoljátok, hogy majd 1-2 “fasiszta” ezeket olvasván hamut szór a fejére, és megtér valamelyik “munkáspárthoz”?

 7. Meg akartam kommentelni, de látom, felesleges.
  Ez itt egy komplett náci honlap, kádár fejlécével. Sehol egy valódi, balos komment.
  Magyarország ilyen akar lenni, hát ilyen lesz, és kész. Sertések országa.

  1. “Sehol egy valódi, balos komment.”
   rosszul fogalmaztál;
   nem valódi balos, hanem a valósághoz hű balos komment a hazudozás helyett……….
   Mert ilyenre tényleg szükség van……

   1. 1867 után a kiegyezés elutasítása, a nemzeti függetlenség pártolása jelentette a baloldaliságot, ami a drancia konventben is nacionalizmust jelentett 70 évvel korábban. Tisza Kálmán Balközép Pártja ASusztriával egyeztetett rugalmas elszakadást hirdetett, a radikális 48-as párt egyoldalú deklarációt. 1918-19-ben következett be a fordulat, nemzeti=jobboldali, nemzetietlen, nemzetellenes=baloldali. ma is ez a meghatározó hozzáállás. 1922 és 1944 között üdítő kivétel volt az egyszerre népnemzeti radikális és nemzeti liberáls kisgazdapárt, de hol van az már.

  2. Őfelsége a nép 1990-ben kivégezte a szélsőbalt. A magát balközépnek hazudó káderpártot csak 2010-ben, amiért Megyó és Fleto mindent megtett. 1994-ben szó sem volt a jobboldal kivégzéséről, csak azét volt aprózódva vagy 8-10 pártra.

 8. A háború mindig mocskos, a vesztes minden esetben a kisember. A gondolkodó állatot nem csak az észbeli képessége, hanem az erkölcsisége különbözteti meg ösztönös társaitól. Ha, nincs morál, akkor olyan amorális eseteknek leszünk a tanúi mint az történt a jobb- és baloldali fasizmusban, a fehér- és vörös terrorban, vagy Vietnamban, Irakban, Boszniában és még sorolhatnám. Az ordas eszmék és rendszerek ott nyernek teret, ahol a társadalmi lét alapja a tekintélytisztelet. Az olasz, spanyol, portugál, bajor és porosz katolicizmus, valamint a keleti ortodox egyház megágyazott a rang kultuszának, a középosztály hiánya pedig determinálta az antidemokratikus államszerveződést. A fasizmus szekuláris, azaz egyházfüggetlen. Ugyanakkor a vallás közvetítette értékeket nem pótolja új erkölcsiséggel, csak valami homályos, misztikus felsőbbrendűséggel. Jogos kérdés, miért tolerálta a Vatikán az atrocitásokat, miért kollaborált a papság a vezérlőkkel, miért nem tiltakoztak a tábori lelkészek? Jézus zsidók általi meggyilkolása, csak részfelelet. Jelentős szerepe van ebben a marxizmus indokolatlan vallásellenességének és a bolsevikok által elkövetett egyház elleni bűncselekményeknek is. A monopol politikai rendszerek magukban hordozzák az aljasság, a gonoszság elkövetésének esélyét, lehetőségét. A politikai kizárólagosság, a verseny hiánya, a konkurencia mentesség önmagában is a szabadság elleni vétek, ártó szándékú cselekedet. Luxemburg-idézettel: „A szabadság mindig a másképp gondolkodók szabadsága.”

 9. Igaz , nekünk nem az a dolgunk hogy a múlt eseményein rágódjunk, hanem az hogy a jelent
  és a jövőt , a többség javára építsük!!! Nem lehet , a társadalmi erkölcs békeidőben megélt
  normáit, a háborús viszonyokban történtekben keresni . Ez, fából vaskarika. …De beszéljünk a
  máról: miért van 28 év kapitalizmus után Magyarországon 4-5 millió szegény ?
  Miért van a kapitalista magyar állam nyakig eladósodva ? Miért van az, hogy ha most az
  ablakomon kinézek 15-20 cigánygyerek viszi az ingyen ebédet ? … és ez az egész napi élel-
  mük? A szocializmusban a szüleik dolgoztak, volt lehetőségük jobban élni. Most, nincs !
  Miért vannak a kilakoltatások ? Miért vannak a kényszervállalkozások csődjei ?
  Miért vannak a körbetartozások , hol a jogi rendszer amely ezt felszámolja ?
  Miért nyílik a társadalmi jólét ollója – 28 év óta – a nyugat ill. Ausztria javára ? Miért nem
  a Magyar nyugdíjasok települnek át Hollandiába, miért ők ? A szocializmus idején , mi vol-
  tunk a ” legvidámabb-barak” , közelebb jártunk az osztrák életszínvonalhoz mint most !
  Az akkor megalkotott ipart és mezőgazdaságot a genszterváltók : szétrabolták , kiárusították
  a nyugati tőkéseknek, s mi van helyettük? összeszerelő üzemek nyugati tulajdonban , kicsi
  bérekkel, a TSZ-ek helyén , magántulajdonú földek, melyeket a kisgazdák művelnek. De hol
  van a magyar mezőgazdaság termelési értéke az 1990-es szinthez ? Jó indulattal 30 %-a !
  De mi lesz itt 10-15 év múlva ? A “felső ” 10 % jóléte, a maradék 90 % rovására.
  Lesz-e újra Magyar Ipar ? és Magyar Mezőgazdaság ? Erre a kérdésekre kell választ adni
  a jövő nemzedékünk miatt, a ma még magyarkodó, huszár-mentés, turulkodó és királyság-
  ban gondolkodó , a cigányságot szaporító : vigéc- magyaroknak!? ….

  1. Igaz, ne a múlton keseregjünk,
   bár a jelen oka a múltban gyökerezik.
   Mert év év után hallhattuk: ” Elvtársak, többet költöttünk, mint amit megtermeltünk. Ezért szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat”

   Aztán az elvtársak és leszármazottaik megtalálták a módját, hogyan transzformálják át politikai hatalmukat gazdasági hatalommá.
   Közben kiszolgálták a külhoni népi testvéreiket is – hát na bumm – ha ez volt az ára.
   A magyar nép meg közben ki lett semmizve………….. a volt elvtársak és családtagjaik, haverjaik összebeszélésének jóvoltából.

   Igazad van,
   magyarkodni csak a magyarok tudnak,
   nem magyartól magyar érzelmet nem is lehet elvárni.
   Magyartól hiába is várnánk, hogy szovjetkednek-azt teszik az internacionalisták, amerikáskodni meg nem tudnak, mint ahogy németkedni, vagy románkodni stb. sem………… mert magyarok, sok , egyébként csak magyar állampolgárral ellenben…….

   De arra felhívnám szíves figyelmedet,
   hogy se korábban, se az utóbbi 30 évben az államvezetés és irányításba, privatizációba nem szólhattak bele a “vigéc-magyarok”, azt a volt elvtársak privilégiuma és azok nem magyarkodó csemetéi gyakorolják ma is.

   Lessz-e még magyar tulajdon, magyar honban?
   Ha engem kérdezel; nem,
   mert a nemzeti identitás nagyléptékű lebontása zajlik az internacionalizmus imperialista formájában, a nemzeti érzelműeket ekézitek balról, ekézi a látszat nemzeti zsidesz és mindenki más is, most már a jóbik is……
   Magyar az, amit magyar érzelmű közösségek szigetként birtokolnak és továbbhagyományoznak üde foltként döbrögisztánban, amíg hagyják; hogy majdan ők is feloldódjanak az internacionalista progresszivitás globalista tengerében…………

   1. Munkáltatóként a magyar tulajdonú cégek dominálnak, exportban a mutik, ami természetes.Nekik csak forgalmuk 2-3 %-át kell bértömegre fordítaniuk, így az érdemi járulékcsökkentés nélküli fizetésemelések (minimálbér, munkaerő hiány, mint béremelő tényező) levét a hazai vállalkozásokisszák mreg. Ha ez a tendencia folytatódik, bekövezhet ismét, mint Fleto alatt, menekülés Romániába, Szlovákiába, akkreditációja szerint szlovákiai munkaerő foglalkoztatása.

   2. olvasó szerint:

    2018-06-28 – 17:17
    “Aztán az elvtársak és leszármazottaik megtalálták a módját, hogyan transzformálják át politikai hatalmukat gazdasági hatalommá.
    Közben kiszolgálták a külhoni népi testvéreiket is – hát na bumm – ha ez volt az ára.”

    Te is ebböl a hernyó brigádból vagy?
    Ezekszerint ,mert úgy Istenited őket!

    1. petymeg szerint:
     2018-06-28 – 22:16

     “az elvtársak és leszármazottaik megtalálták a módját, hogyan transzformálják át politikai hatalmukat gazdasági hatalommá.” = “hernyó brigád”

  2. A mai magyar életszínvonal iókb 360 %-kal magasabb, mint 1990-ben, de jóval differenciáltabb. Churchillt idézve, a azocializmus egyformán osztja el a nyomort. Érdekesség: nem a kommunista országokról beszélt, hanem az őt követő munkáspárti Attlee kormányzásáról.

   1. Azért a Bogár Úr (akit napi nyelvcsapásai miatt már nem tudok tisztelni)
    megaszondta pár éve, hogy az átlag jövedelmek vásárlóértékén még messze nem értük el az 1980- as békeévek szintjét……

 10. “Az elhallgatott népirtás: NOL 2013 „A magyar katonák válogatott kegyetlenséggel pusztítottak a Szovjetunióban. …„A magyar fasiszta vadállatok megalázták a nőket, sokukat megerőszakolták. A 17 éves Begocskina Maruszja nem volt hajlandó arra, hogy kielégítse a magyar gazemberek gerjedelmét, ezért agyonlőtték”.  … Az Ukrajnában lévő csernyigovi terület tizenkét járásában például kivétel nélkül magyarok hajtották végre a lakosság elleni megtorlásokat: mintegy 38.600 szovjet állampolgárt öltek meg, kínoztak halálra. A kivégzés egyik szokványos módja volt, hogy elevenen felgyújtották áldozataikat. … A Szovjetunió elfoglalt területein 13,7 millió civil lakost pusztítottak el. … A csernyigovi terület és más körzetek adataiból kiindulva azonban aligha túlzás azt állítani, hogy a magyar hadsereg lelkén száradó áldozatok száma százezres nagyságrendben mérhető.”

  Ez a rész már önmagában is minősíti a már megszűnt NOL-t, meg a felhasználóját is.
  De van ebben a cikkben sokatmondóbb is.

  (http://nol.hu/belfold/20130308-az_elhallgatott_nepirtas-1371881)

  De ennél érdekesebb, ahogy ezen az oldalon minősíti a magyart egy cikkíró.

  (http://nol.hu/belfold/20090605-kie_a_mienk₋335800)

  ”Kedves gyáva, lusta, önző, sunyi, hazudós olvasó, Te tipikus magyar!”

  De vajon miért íródik ez a magyar gyalázó történelmi sorozat? Befejeződőben van Magyarország végleges gyarmatosítása. Orbán Viktor könnyedén tehette meg az iszlám áradat elhárítását, hiszen az izraeli testvérpárttal kötött megállapodása fontosabb a cionista állam számára, minthogy a magyarság megsemmisítése EU módszerrel történjen.
  A bűntudat állandó fenntartása és erősítése fontos előkészítés a betelepítések elfogadására és az ellenállás megakadályozására. (Évtizedeken keresztül a bűntudat fenntartásával mosták A nyugati államok népeinek agyát is.)
  Az természetes, hogy a cionisták, mindegy hogy liberálisan cionisták, vagy más módon azok, rögtön náciznak, fasisztáznak. Bármilyen sérelem éri a magyart, és reklamálni mer, rögtön náci és fasiszta.
  A világgyarmatosító cionista-szabadkőműves finánctőke minden eszközt felhasznál a hatalmának fenntartásához, és kiterjesztéséhez.
  De ha ilyen a magyar, akkor mit lehetne, arról a népről mondani, amelyik kiül a szabadba végignézni egy másik nemzet bombázását? Melynek tudós képviselői elősegítik nukleáris fegyverek felhasználását békés városok ellen? Melyek a saját fajtájukat sem kímélik meg az agymosástól és feláldozzák a hatalom oltárán?
  Most az iszlámot (bár ez nem a valódi iszlám) uszítják Európára, és konfrontációt készítenek elő Európa népei és Oroszország között, mely a pusztulásunkat jelentené.
  Természetes, hogy egy gyarmatosító nép megalázza a leigázott nemzeteket minden módon. Nagyobb baj, hogy mindig megtalálják a kollaboránsokat is, és fel is használják őket.
  Az nem tagadható, hogy Magyarország a támadó fél szövetségese volt, és a SZU honvédő háborút folytatott , csak az erősen túlzó hazugságokat kellene mellőzni.
  Amúgy azon is fel lehetne háborodni, hogy a 48-49-es szabadságharc az orosz katonai erőknek köszönhetően veszett el, mert cár atyuska szép kis summát kapott a bécsi Rothschild Bankháztól.
  Azon is el lehetne elmélkedni, hogy az internacionalista fiatal szovjet állam miért fogadta a Trianon által részére kiosztott magyar területet?
  Amúgy mennyire és milyen magyar az, aki idegen érdekeket véd a magyarság ellenében.
  Amúgy egy hazug értelmezés, hogy a magyar, mert ezt az országot sajátjának tekinti, nem fogad el más népeket. Amit nem fogad el, hogy rátelepedjenek és kizsákmányolják.
  Csak végig kell nézni az országon, és nagyítóval kell keresni a magyart a hatalmi, végrehajtói ágazatokban, gazdaságban,kultúrában, a pénzügyi világban saját országában, hát nem igen találunk.

  1. Az egyik honlap már nem is létezik….

   Igazán szép ősi “magyar” név az a gyilkolászós Boldizsár ……….

   “több millió hektárnyi vetést pusztítottak el. ”
   teljesen logikus, 1941 nyerő szakaszában nehogy már legyen egy kis gabonája a hadseregnek, inkább elpusztítja.
   Bár ősszel vetettek el a gabonát a helyiek, ami azt jelenti, hogy a télbe alig 5-10 cm-es nagysággal megy bele a növény.
   Hát fogalmam sincs, hogyan pusztították el a vetést , mert akkor még nem léteztek kipermetezhető gyomirtó szerek. Kitaposni meg több millió hektárt………. nem lehet………..
   aztán ha meg tavasszal, közeledvén a gabona éréséhez, akár zöld kalászok is nem lehet zölden felgyújtani,
   éretten meg érdemesebb a hadsereg élelmezésére fordítva learatni….
   hiába no,
   akkor még nem voltak idióták a kor emberei, míg a manapság történészeiről ugyanez már nem mondható ki……

   “Krausz Tamás megjegyezte, hogy a szovjet források megbízhatóságát német szakértők sem vitatják”
   á nem,
   végül is a katyini mészárlást is beismerték a németek a megbízható szovjet források alapján, csak éppen azokból a megbízható forrásoknak pont az ellentettje lett mára igaz, mint utóbb kiderült……… talán a gyújtogatásokra, gyilkolászásra is csak így áll a szovjet-zs…. igazság…….
   inkább népe történészei azok, mintsem németek…..

 11. Ezt a hozzászólást most küldöm először!

  “Az elhallgatott népirtás: NOL 2013 „A magyar katonák válogatott kegyetlenséggel pusztítottak a Szovjetunióban. …„A magyar fasiszta vadállatok megalázták a nőket, sokukat megerőszakolták. A 17 éves Begocskina Maruszja nem volt hajlandó arra, hogy kielégítse a magyar gazemberek gerjedelmét, ezért agyonlőtték”.  … Az Ukrajnában lévő csernyigovi terület tizenkét járásában például kivétel nélkül magyarok hajtották végre a lakosság elleni megtorlásokat: mintegy 38.600 szovjet állampolgárt öltek meg, kínoztak halálra. A kivégzés egyik szokványos módja volt, hogy elevenen felgyújtották áldozataikat. … A Szovjetunió elfoglalt területein 13,7 millió civil lakost pusztítottak el. … A csernyigovi terület és más körzetek adataiból kiindulva azonban aligha túlzás azt állítani, hogy a magyar hadsereg lelkén száradó áldozatok száma százezres nagyságrendben mérhető.”

  Ez a rész már önmagában is minősíti a már megszűnt NOL-t, meg a felhasználóját is.
  De van ebben a cikkben sokatmondóbb is.

  (http://nol.hu/belfold/20130308-az_elhallgatott_nepirtas-1371881)

  De ennél érdekesebb, ahogy ezen az oldalon minősíti a magyart egy cikkíró.

  (http://nol.hu/belfold/20090605-kie_a_mienk₋335800)

  ”Kedves gyáva, lusta, önző, sunyi, hazudós olvasó, Te tipikus magyar!”

  De vajon miért íródik ez a magyar gyalázó történelmi sorozat? Befejeződőben van Magyarország végleges gyarmatosítása. Orbán Viktor könnyedén tehette meg az iszlám áradat elhárítását, hiszen az izraeli testvérpárttal kötött megállapodása fontosabb a cionista állam számára, minthogy a magyarság megsemmisítése EU módszerrel történjen.
  A bűntudat állandó fenntartása és erősítése fontos előkészítés a betelepítések elfogadására és az ellenállás megakadályozására. (Évtizedeken keresztül a bűntudat fenntartásával mosták A nyugati államok népeinek agyát is.)
  Az természetes, hogy a cionisták, mindegy hogy liberálisan cionisták, vagy más módon azok, rögtön náciznak, fasisztáznak. Bármilyen sérelem éri a magyart, és reklamálni mer, rögtön náci és fasiszta.
  A világgyarmatosító cionista-szabadkőműves finánctőke minden eszközt felhasznál a hatalmának fenntartásához, és kiterjesztéséhez.
  De ha ilyen a magyar, akkor mit lehetne, arról a népről mondani, amelyik kiül a szabadba végignézni egy másik nemzet bombázását? Melynek tudós képviselői elősegítik nukleáris fegyverek felhasználását békés városok ellen? Melyek a saját fajtájukat sem kímélik meg az agymosástól és feláldozzák a hatalom oltárán?
  Most az iszlámot (bár ez nem a valódi iszlám) uszítják Európára, és konfrontációt készítenek elő Európa népei és Oroszország között, mely a pusztulásunkat jelentené.
  Természetes, hogy egy gyarmatosító nép megalázza a leigázott nemzeteket minden módon. Nagyobb baj, hogy mindig megtalálják a kollaboránsokat is, és fel is használják őket.
  Az nem tagadható, hogy Magyarország a támadó fél szövetségese volt, és a SZU honvédő háborút folytatott , csak az erősen túlzó hazugságokat kellene mellőzni.
  Amúgy azon is fel lehetne háborodni, hogy a 48-49-es szabadságharc az orosz katonai erőknek köszönhetően veszett el, mert cár atyuska szép kis summát kapott a bécsi Rothschild Bankháztól.
  Azon is el lehetne elmélkedni, hogy az internacionalista fiatal szovjet állam miért fogadta a Trianon által részére kiosztott magyar területet?
  Amúgy mennyire és milyen magyar az, aki idegen érdekeket véd a magyarság ellenében.
  Amúgy egy hazug értelmezés, hogy a magyar mert ezt az országot sajátjának tekinti, nem fogad el más népeket, amit nem fogad el, hogy rátelepedjenek és kizsákmányolják.
  Csak végig kell nézni az országon, és nagyítóval kell keresni a hatalmi, végrehajtói ágazatokban a magyart a saját országában.

  1. Úgy látom, sikerült Fergeteg rejtvényét dekódolni. Az új Numerus clausus mikorra várható?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .