A Horthy fasizmus trianoni bűncselekménye

Az első világháború imperialista népirtás volt! Az 1914 és 1918 közt zajló első világháború volt a történelem egyik legjelentősebb és legpusztítóbb háborúja, mely a Föld három kontinensén összesen 15-20 millió halálos áldozatot követelt.

 • A népirtó háború áldozatai a proletár dolgozókból lett katonák, civilek a dolgozó nép a volt.
 • A háborús bűnös urak ellen fellázadt a nép, és forradalmi tüzek lobbantak fel.
 • A haragos népet a kommunista vörösök vezették a fehér háborús bűnöző urak ellen.
 • A Szovjetunióban győzött Lenin vezetésével a vörösök harca a fehérek ellen.
 • A honvédő Magyar Tanácsköztársaság legyőzése után jött az ellenséggel szövetkezett Horthy fehérterror népirtása, hazaárulása.

Ki felelős a trianoni békeszerződésért?
Elsősorban az imperialisták felelősek. Trianont azonban a magyar reakció tette lehetővé. Nemcsak azért, mert a magyar reakció vitte Magyarországot abba a háborúba, amely Trianonnál végződött. Azért is, mert a reakció egyezett bele a trianoni békeszerződésbe, hogy megmenthesse és biztosíthassa osztályuralmát. Az uralkodó úriosztályok, mint oly sokszor történelmünk során, osztályérdeküket a haza érdekei fölé helyezték. Ez a trianoni példán igen jól kimutatható.

Kapcsolódó kép

1920 januárjában a győztes hatalmak átnyújtották Magyarországnak a békefeltételeket. Ezek a feltételek rendkívül súlyosak voltak, még súlyosabbak, mint a rosszemlékű Vyx-jegyzék követelményei. Az ellenforradalmi kormány ennek ellenére elfogadta őket és 1920. június 4-én aláírta a trianoni békeszerződést. Ez a tény a magyar történelemből kitörölhetetlen és Semmiféle irredenta dobverés nem tudott rajta változtatni. — A magyar uralkodó osztályok, a nagybirtokosok s nagytőkések a trianoni békeszerződéssel olyan rendkívül súlyos létfeltételeket fogadtak el Magyarország számára, amilyeneket a magyar munkások és parasztok kormánya (a Tanácsköztársaság) nemcsak a leghatározottabban elutasított, de amelynek fegyveresen is ellenállt.

Az 1919 augusztusában uralomra került Horthy-rendszernek az antanttal és az antanthatalmak vazallusaival való hazaáruló együttműködés volt az alapja. Hogyan szegülhetett volna ellen ez a rendszer azoknak az erőknek, amelyeknek létét köszönhette? Horthy-rendszer és Trianon egymástól elválaszthatatlanok. E rendszer huszonöt éven át folytatott revizionista politikájának nem kis mértékben az is volt a célja, hogy igazi eredetét elleplezze, születésének csúf körülményeit a magyar néppel feledtesse. A Trianon miatti gyászfátyolos, cécós „honfibút” nagyranevelő Horthy-rendszer arra a gyilkosra emlékeztetett, aki a leghangosabban zokog áldozatának temetésén.

A magyar uralkodó osztályok sok évtizedes soviniszta politikájáért most kellett az árat megfizetni. Az ország régi területe kevesebbre, mint harmadára, lakossága kb. egyharmadára csökkent. Az antantnak ez a terve közel egy év óta ismeretes volt az országban, mégis bizonyossá válása országszerte megdöbbenést keltett. A megbántott nemzeti önérzet és a valóságos vagy vélt igazságtalanság fölötti felháborodás légköre alkalmas volt a soviniszta érzések felkorbácsolására. Akik tegnap még a román szuronyok árnyékában szervezkedtek s jöttek be a fővárosba, ma már a romángyűlölet legádázabb szítói lettek, s a hon tegnapi védőit (a Tanácsköztársaságot) okolták a nemzeti katasztrófának számító békefeltételekért.

A trianoni békefeltételek, amely lényegében mindent Magyarország rovására oldott meg s jelentős magyarlakta vidékeket is elszakított az országtól, igazságtalan béke volt. Az igazságérzetében megbántott nemzet közhangulatát az épp hogy hatalomra került ellenforradalom saját, még ingatag alapon álló uralma erősítésére használta fel. A felszított nacionalizmus s az uszító sovinizmus csak tovább élezte az ellentéteket Magyarország és a szomszéd népek között. A magyar nagyhatalmi politika teljesen irreális ábrándjának felkeltésével elzárták a szomszédokkal való megegyezés, a bármiféle együttműködés útját, a „Csonka Magyarország nem ország”, a „Nem, nem soha”, s más irredenta jelszavakkal állandó nyugtalanságot keltettek, s növelték a feszültséget Közép-Kelet-Európában.

AZ ELLENFORRADALOM HATALOMRA KERÜLÉSE
A hatalomra jutott proletariátus még egy új világ teremtésén munkálkodott, mikor a régi rend hívei már szövetkeztek a tőkés-földbirtokos rendszer visszaállítására. A Tanácsköztársaság kikiáltásakor új népvándorlás indult meg Bécsbe; a nép dühe elől, a rossz lelkiismerettől hajtva futottak a nagybirtokosok és kiváltságaikat vesztett arisztokraták, a gyáraik elvesztését sirató iparbárók, a páncélszekrényüket imádó pénzmágnások, a katonatisztek zöme, akikben a proletárdiktatúra gyűlölete erősebb volt, mint a hazaszeretet, s a zavarosban halászó kalandorok és törtetők falkái. S mihelyt elhagyták az ország határát a hazájuknál önös érdekeiket jobban szerető menekültek, felfedezték magukban a „hazaszeretet” olthatatlan lángját, fennen hirdették a hon megmentésének szükségét. Vissza akartak térni, de nem alázattal, mint a haza szolgálói, hanem győztesen, mint a nép urai. Addig is, míg vissza nem térhettek – marakodtak a kegyelemkenyér morzsáin, s a győzelmük után remélt zsíros koncokon. Egyben azonban egyetértettek: a magyar munkások uralmát le kell verni, s véres bosszút kell állni.

Az intervenciós román csapatok már augusztus 3-án bevonultak Budapestre. Két nap múlva megjelentek az antant missziók is, s megkezdték hivatalos tevékenykedésüket. A katonai hatalom tehát a megszállók kezébe került, politikai döntések pedig nem voltak elképzelhetők a missziók támogatása nélkül.

Az antantnak olyan erőre volt szüksége, amely képesnek látszik az ellenforradalmi rendet fenntartani. Egyetlen reális fegyveres erő pedig a Horthy fővezérsége alatt magát a hivatalos kormánytól függetlenítő, mintegy huszonötezer főre duzzadt, Lehár ezredes nyugat-magyarországi csapatainak alávetése után fél százezernyi főt számláló „nemzeti hadsereg” volt. Megindult az alkudozás, s az amerikaiaknak és angoloknak sikerült elérniük, hogy a Budapestre érkezett Sir George Clerk angol diplomata közvetítésével a különböző hatalmi csoportok megállapodjanak a következőkben: a román csapatok elhagyják a fővárost, a „nemzeti hadsereg” pedig bevonul Budapestre, ugyanakkor egy színleg demokratikus, a különböző politikai csoportosulásokat képviselő kormányt hoznak létre. A megegyezés értelmében november 14-én a megszálló csapatok elhagy ták Budapestet, hogy helyt adjanak a fehér hadsereg báró Lehár ezredes vezetésével bevonuló csapatainak. A főváros lakossága a „nemzeti hadsereget” néma gyűlölettel fogadta.

Még két nappal később, amikor maga a vezér: Horthy látványos külsőségek között, fehér lovon bevonult, akkor is kirendelt köztisztviselők, zárt üzletek, lehúzott redőnyök, csend és némaság fogadta.

November 16-án Horthynak és a „nemzeti hadseregnek” a hírét már ismerte, s megtanulta rettegni az ország népe. Ez a csatában soha részt nem vett hadsereg a kommunisták, békés munkás- és parasztemberek és védtelen zsidók legyilkolásával bizonyította hősiességét. Először a dunántúli kegyetlenkedések sorozata, Marcali, Siófok, Tapolca, s ki tudná felsorolni hány városból és faluból érkező döbbenetes hírek adtak számot a fehér hadsereg „hőstetteiről” s tették hírhedtté Prónay Pál és az Ostenburg-különítmény nevét.

SaLa

Kapcsolódó kép

Kapcsolódó kép

 

 

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“A Horthy fasizmus trianoni bűncselekménye” bejegyzéshez 25 hozzászólás

 1. Az utolsó magyar győztes csatát a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege vívta. Ez mindent elmond az azt követő úri Magyarországról, az ami utána jött.
  De nyugi, Kövér László elvtárs, az MSZMP Párttörténeti Intézet munkatársa korábbi munkatársa, ma a négyharmados fideszes-(ál)keresztény országgyűlés elnöke Kötcsén bevallotta a minap: a neheze még most jön, vége az “ingyen pénznek”. Vajon mit értettek ez alatt, kérem jelezze itt, ha valaki közületek kapott ilyet!

 2. Orbánék,és a rendszerváltó elit mennyiben különbözik a horthy-féle bagázstól?!
  Az egyre szaporodó Horthy-szobrokra tekintettel,szerintem,semmiben!Ugyanolyan hazaárulók,mint “azok” voltak!Azok az ország kétharmadát adták oda baksisért,”ezek” meg a maradék országot ,gazdaságostól,ideológiástól egyetemben,felszámolva a magyarság identitását,és élethelyét!
  Tegnap valamelyik troll itt dicsérte a másikat,hogy milyen nagy tudású,meg a mai történészeket,akik bőszen nyalják Horthy csonttá aszott valagát!
  De,kérdezem,hol van “Nagy-Magyarország”,a mennyország?!

 3. Sztálinnak nem lett volna alkalma, felülvizsgálni Trianont ? ( Az elfoglalt területeken azt csinált amit csak
  akart ! )

 4. Sala elemzése tökéletesen fedi a valóságot,és igen elvakult nyálas fasisztának kell lennie annak,aki meri cáfolni hazug “tényekkel azt,hogy Horthy ,és bandája szakította szét Mo. a hatalma megőrzése érdekében.Nem véletlen,hogy nem került sor Nürnbergben elítélésére,csak tanúként hallgatták meg!Ezzel hálálták meg neki a nyugati hatalmak az Osztrák-Magyar Monarchia bukását,és Magyarország felosztását!Az csak mese,hogy Sztálin mentette meg az elítéléstől,mert ez nem igaz.Csak annyiban lehet benne valami,hogy akkor már Magyarország a SzU érdekszférájába került a jaltai tanácskozás óta,ezért nem került Horthy felelősségre vonására sor,és ezért nem emlegették a magyar csapatok népírtó háborús bűneit (fijjug! már megint belelestek a lapomba?! tudjátok, yz!! meg túlmelegedés,stb.stb.) egészen mostanáig!
  És egy kis kitérő 56 -ra,vagy inkább utána! Nemrégiben egy zug-weboldalon ,ahova elkeveredtem,olvastam,hogy Horthy menye nyilatkozott arról,hogy H.56-ban a “forradalom” leverésének hírére rosszul lett H.,és valami olyasmiket nyögött,hogy az új forradalom elveszett,neki haza kell térnie,hogy felszabadítsa a magyarságot,de erről lebeszélték,majd hamarosan meghalt!
  Nos,akkor kinek a forradalma volt 56?!Horthy 19-ben azt mondta,hogy ő ellenforradalmat hozott!
  Ha 56 az ő nevében jött létre akkor………?!…..?!…..!

  1. Frici!

   Már megint nem szólasz igazat!
   Nürnbergben a német kivégzőosztag elől megmentett Hothyt az angolszászok bíróság elé akarták vinni, de maga Sztálin is azt mondta, hagyják békén az öreget.
   Az a kegyetlen Sztálin, aki a saját elvtársait is megölette, köznépe millióit végeztette ki, az pont ellenségével lett volna könyörületes? Hát ez már a visszafordíthatatlan elmeháborodás tünete!

   “ezért nem emlegették a magyar csapatok népírtó háborús bűneit” vagy mert nem is volt, vagy nem nem volt rá bizonyíték. Egyébként háborús bűnök minden oldalon voltak, csak kérdés egyedi, vagy rendszerszintű….

   “Horthy 19-ben azt mondta,hogy ő ellenforradalmat hozott!”
   ugye azon már tenmagad is röhögsz,
   hogy a nép körében az – szerintetek- “agyonmagasztalt és népszerű” 1919-es kommunista forralom elleni kampánnyal akart volna Horthy propagandasikereket elérni.

 5. 1. Az első világháborúban pont fordítva, azaz pont hogy az európai nemességet vitték vágóhídra, a gondolkodókat, a tanultakat, kik megálljt mondhattak volna. Velük is lehetett volna új világrendet alkotni de az másmilyen volt. 1918-ra a fronton szolgáló alakulatok túlnyomó többségének nem volt már felettese, a pórnép közül kellett választani, ezzel megszakítva több évszázados hagyományt. Így már feleslegesség vált a háború folytatása… mindenki odaveszett aki számított.

  2. Trianon a magyarságnak köszönhető és a labancok erőltetett kolonizációjának, betelepítésének. A magyart kiszorították mindenhonnan, mi meg képtelenek voltunk létszámban növekedni, azóta is csak zuhan a népességünk.

  3. Utolsó győztes csatáinkat meg a rongyos gárdának köszönhetjük, ugyanis fegyverrel visszaverték a beérkező osztrák “sereget”, vagy nevezzük csapatokat. A véres konfliktust végül népszavazással fair módon zárták le. Burgenland döntő többségben osztrák ajkú volt szóval az ment a levesbe, de ahol viszont még volt magyarság, ott népszavazást tartottak, ( nem csak sopronban ). Ugyanez a helyzet északon is ahol a cseh csapatokat visszaverték.

  4. A trianon mániásoknak ismételten javaslom hogy vessenek rá egy pillantást a kárpát medence etnikai demográfiai térképére.

 6. Sztálinnak miért kellett volna szentesítenie Hitler “visszaadományát”?!Horthy megkapta Erdélyt,amit Sztálin jogosnak ítélt,de a magyar csapatok,köztük erdélyi magyarokból verbuvált sereg a románok átállása után is tovább harcolt a szovjet csapatok ellen,és ugyanez történt a Felvidéken is!Ezért ugrott a “visszaadomány”,sőt,egy falut még a csehek meg is kaptak!A délvidéken pedig ott voltak a “hideg napok”,az ott elkövetett vérengzés,valamint a jugo partizántevékenység,Tito ellenében pedig senki nem akart lépni!
  Hát,így!

 7. Sala!

  Sikerült újabb hazugságokat összeollóznod.
  Gondolom meghaladja képességeidet a gondolkodás és a komcsi propaganda mellett mások olvasása is.
  Persze, szórol szóra felmondtad a szocialista (manapság helytelenül komcsi érának nevezett) időszakban tanítottakat.

  Odáig igazad is van, hogy az I. világháborút az imperialista-banki tőke hatalmasai robbantották ki, amiben az egyszerű nép az áldozati bárány.
  A Monarchián belül egyedül Tisza István (akit a kommunisták meggyilkoltak) magyar miniszterelnök ellenezte a szerb hadüzenetet, a koronatanács egyetlen más tagja sem. se csehek, se horvátok…..

  De nyomod a tömény hazugságokat…..
  A korábban írt Tanácsköztársasági időszakra vonatkozó történelmi tények csak úgy leperegnek rólad és a propagandát tolod.
  Miért kell folyamatosan hazudnod?
  Élvezed, hogy hazudhatsz?
  Ebben éled ki magad?

  Lehár Antal dunántúli jól felszerelt serege csak 2.000 főből ált, de az is Horthy érdeme, hogy siófokon a pár száz fős Nemzeti Hadsereg alá rendelte magát Lehár.

  Abban is hazudsz, hogy fehérterror a pesti bevonulás után lett volna, mert amikor agusztus elsején a tanácskormány lemondott, vezetői utilaput kötöttek -ki Bécsbe-ki Moszkvába vette az irányt, politikai vezetés nélkül maradt az ország.
  Na ekkor a parasztok százait legyilkoló kommunistákra-lenin fiukra lecsapott a népharag és kivégezték a népgyilkos kommunistákat és azok segítőit. Mivel javarészt zsidók képviselték a kommunizmus eszmeiségét, ezért ebből általános progrom is kezdett kibontakozni.
  A Tanácsköztársaságot akkoriban a népnyelv egyébként kis zsidó forradalomnak is nevezte(talán ez mindent elárul )……..
  Ebben a monarchia hadseregéből átmenekült tisztek, katonák is részt vettek, akik a kommunistákban népgyilkosokat, az antanttal történő békekötés gátját látták. Ezt hívják fehérterrornak .
  Ehhez Horthynak semmi köze nem volt (habár mélységesen útálta a kommunistákat az I. világháború elvesztésében játszott szerepük miatt), sőt pont az ő hadügyminiszteri és fővezéri szerepe vetett végeta fehérterrornak, stabilizálta az ország anarchikus állapotát. Ennek természetesen a nyugatiak is örültek, mert se a románokat nem akarták helyzetbe hozni, se a kommunistákat.
  Ez volt Horthy egyetlen bűne, hogy őt találták legalkalmasabbnak a hatalom gyakorlására, a magyar nép vezetésére és megmentésére.
  Persze azt egyetlen épeszű ember sem várhatja el, hogy a “fehérterrorban” részt vevő volt monarchiabeli katonatisztek, katonák körében, akik később a Nemzeti Hadsereg magját alkották számonkérés legyen.

  A többi baromságodra, a bevonulásról írtak kapcsán most hadd ne reagálnék, mert néhai idős rokonaim személyesen részt vettek a ceremónián, talán igazabban mesélték el, mint az általad olvasott vérkomcsi történelemírás.

  Nehézen fér bele a csökött agyadba, hogy Magyarország trianon aláírásáig az I. világháború jogfolytonosságának egyedülijeként folyamatosan hadviselő fél maradt.
  Azaz a kisantant, a románok vezetésével azt tehetett meg egy frontországban az ellenséggel, amit akart.
  Akár statáriálisan milliókat kivégeztethetett volna!
  Az állami-magán vagyont Győrig teljesen kiseperte, a végén a vasúti sineket is el kezdte hazaszállítani a román.
  Ugyan mit tehetett volna az akkorra 50 ezer főre duzzasztott rosszul felszerelt sok tagja még kézi lőfegyverrel sem rendelkezett és a tüzérség is csak jelképes volt) Nemzeti Hadsereg a 200.000 fős, angol fegyverekkel jól ellátott román megszálló hadsereggel szemben?
  Amikor a Tanácsköztársaság 55-80.000 a teljes hátország iparát uraló hadseregét is hetek alatt fújták el a románok.
  Aztán északon ott voltak a ugrásra készen a csehek, délen a szerbek és Szegeden a francia gyarmati hadsereg.
  Mit kellett volna tennie a szegedi ellenforradalmi kormánynak gyengeelméjű barátom?
  Szembemenni fegyvertelen pár ezer fővel a közel fél milliós antant intervenciós sereggel?

  Komoly ember csak nagyfokú elmeháborodottságot feltételezheti mindazokról, aki ezt nem képes megérteni……………..

  1. Én személy szerint kinem mondhatatlanul örülök,hogy történelem professzorunk /aki mindent tud sőt mindenkinél jobban/ megtiszteli oldalunkat és hinti a tudás magját!

 8. Lehet a „fasiszta” megjelölést szitokszóként használni, a kulturálatlan „büdös bunkó” helyett, de az érvrendszert legfeljebb színesíti és nem erősíti. A fasizmusnak több definíciója létezik, egyik sincs „kőbe vésve”. Maga a Dimitrov-féle meghatározás sem teljes, hiszen nem szól az antikommunizmusról, mint jellemzőről. Horthy rendszere, összevetve Mussolini, Hitler és Sztálin antidemokratikus rendszerével megfelelt az akkor elvárt demokratikus követelményeknek. A politika olyan volt, amilyet a körülmények kikényszerítettek. A valódi kérdés az: mi vezetett az első világégéshez? Miért mentek az emberek vigyorogva a vágóhídra? Miért nem hallgattak a háború ellenesek szavára? A válaszok megtalálásához nem elegendő az események felsorolása. Mélyebb és lózungmentes elemzés szükséges a folyamatok megértéséhez. Talán arra kellene keresni a választ; mi győzött le mit, 1918-ban?

  1. Egyetértek veled.
   “Miért mentek az emberek vigyorogva a vágóhídra? Miért nem hallgattak a háború ellenesek szavára?”
   Egyszerű, mert nem voltak kíváncsiak a véleményükre. Mert a hátuk mögött döntöttek a hatalmat uralók. Akik nem feltétlen egyeznek a vezetőkkel….
   Aztán a behívóparancs egyet jelentett a katonai bírósággal, meg a dezertálás , parancsmegtagadás is az azonnali kivégzéssel.

   Aztán működött a pénz meggyőző ereje, a propaganda, reklám, mint ma, amikor a fidesz szavazók boldogan és vigyorogva szavaztak arra, hogy még több adót fizessenek, hogy a felcsúti pénztáros még gazdagabb lehessen……

 9. Olvasó!
  Először is nem, vagyok frici,sem neked ,sem más fasisztának!
  Aztán,a kákán úgy kell csomót keresni,hogy olcsón veszed,és drágán adod!Ezt talán könnyebben megjegyzed!
  És én nem azon röhögök,amt én írtam,hanem azon a hitvány erőlködésen,amit itt művelsz!
  Ami pedig Horthy ellenforradalmát illeti,ha végignézed a netet,sok idézetet találsz erre vonatkozóan!
  Ami pedig a magyar csapatok ukrajnai tevékenységét,háborús bűneit illeti,arra is találsz bőven irodalmat,és azt is,hogy kb.két évvel ezelőtt az orosz elhárítás közölte a magyarokkal,hogy rendelkezésre áll az a könyv ,amelyet az egyik szerzőpárosuk írt,dokumentálva a II magyar hadsereg rémtetteit ukrán földön,ugyanis az első magyar attrocitások után hivatalosan is gyűjtötték a magyar hadseregre(a románra a németre,a spanyolra,és az olaszra is-ezek is ott voltak,bár kiemelkedő rémtetteket a magyar hadsereg követett el!!) vonatkozó adatokat,egészen a háború végéig!
  Csak erre a magyar médiák,történészek,és a magyar kormány nem volt kíváncsi,úgy,ahogy te sem!Ennek is utána nézhetsz,bár neked,azt hiszem,a net nem a barátod!
  Horthyt sosem akarták a németek kivégzőosztag elé állítani,ez merő hazugság,ezt valami Csurka idézetből vetted,aki szerette felfedezni a tixarban az ütőeret!Bár nem hiszem,hogy hülyeségben,maszatolásban neked Csurkához kellett volna fordulnod valaha is!
  Ami pedig a vöröshadsereget illeti!Lehet,hogy éppen az a jól(nem rosszul!!) felfegyverzett “nemzeti haderő hiányzott a győzelemhez,valamint az,hogy a vörös hadsereg vezérkarában tevékenykedő tisztek ne adtyák volna át a románoknak,és az antantnak a vh.felvonulási tervét,és Kratochvil ne adta volna fel az arcvonalat,arra hivatkozva,hogy őt nem akarták ellátni hadianyaggal+!Érdekes módon az Erdélybe történt visszavonulása után a románok igen
  elnézően bántak vele!Vajon miért!
  Tanulj öcskös!Még sokra viheted!
  Amiket itt előadsz,az nem más,mint a rendszerváltók, a CIA,a horthyisták kezdetek óta szajkózott történelemhamisítása,az igazság máshol van!
  2oo5 óta vagyok a neten,,és valószínűnek tartom,hogy veled már találkoztam sokszor,ugyanezeket a hadovákat adtad elő,vagy ugyanazt adod elő,amit már jópár ökörbe belesujkoltak,és adták tovább minden ész nélkül,mert ezért fizették őket!Te sem vagy különb!
  Úgy látszik,hogy a göbbelsi propagandát jól akarjátok hasznosítani,mondván ,hogy elhiszi mindenki a hazugságot,csak sokszor kell mondani!De hát ennek is van határa,és már a hihetőség határát régen átléptétek!
  Ennyi!
  Ne strapáld magad fasiszta!Ismerünk!

  1. “dokumentálva a II magyar hadsereg rémtetteit ukrán földön,ugyanis az első magyar attrocitások után hivatalosan is gyűjtötték a magyar hadseregre(a románra a németre,a spanyolra,és az olaszra is-ezek is ott voltak,bár kiemelkedő rémtetteket a magyar hadsereg követett el!!) vonatkozó adatokat,egészen a háború végéig!”
   Már többször írtam , hogy kétezer körül feloldották Moszkva-i,Szentpétervár-i levéltárakban a II.VH. titkosított dokumentumait!
   Ezt gondolom tudják fentebb is MTA és egyébb gittegyletek ,de így kényelmesebb lehethülyiteni a pór népet!
   “Amig lószar van veréb is lesz!”

  2. te úgy vagy fricc, ahogy én fasiszta.
   De nektek ugyebár mindenki fasiszta, aki nem lógott ki a szovjet valagból, aki kicsit is magyarnak vallja magát.

   Mert a ti fajtátok a magyar embereket csak gyalázni tudjátok és a szovjet bukott elvtársaitokkal karöltve keltettek költeményeket magyar rémtettekről……bennetek annyi magyar nemzeti érzés sincs, mint a szomszéd macskájában, pontosabban inkább szovjet, sőt mára orosz érzés…. miért is nem költöztök elvtársaitok mellé, ott minden nap közös egyetértésben szidhatnátok a magyarokat…

   Persze a Sztálini levéltárak, amik kb. felérnek egy pártpropagandával…. ja tudjuk, Katyinban is a németek gyilkoltak le 20.000 lengyel katonatisztet, legalább is az elvtársak ezt megaszonták.
   Aztán most meg lapítanak, hogy 60 év után feltárult az igazság…..
   Persze a másik oldalon is megy a hülyítés, jó példa erre a nato és jenkik arab világra vonatkozó tényfeltárásai……..

   Horthy házi őrizetével kapcsolatban:
   “A kormányzót másnap családjával együtt a kelenföldi pályaudvarra szállították, ahonnan német „védelem” alatt Németországba utazott. A németek ismét elégedettek lehettek: sikerült megakadályozni Magyarország kiválását a háborúból, és még a törvényesség látszata is megmaradt. Az ország sorsa a háború folytatása és a nyilas uralom lett.
   Írásunk Thomas Sakmyster, Teleki Éva és Vígh Károly munkái nyomán készült. ”

   És szóval elrabolt fia is azért nem került elő, mert bizonyára a kanári szigetekre költözött ugye nyaralni.
   És aki eltesz láb alól egy fiút, az az apjához nem akar, vagy mer hozzányúlni…..főleg, hogy Horthy többször is megalázta korábban hitlert, vagy nem tett maradéktalanul eleget hitler elvárásainak.

   de találhatsz mást is, ha beleférne a fejedbe a kommunista avítt hazug agitáción kívül egyéb.
   Félre ne értsd, nem azzal van bajom, hogy vér kommunisták vagytok ma is, hanem a hazugságokban való hitetekkel és a magyar gyűlöletetekkel!

   “kiemelkedő rémtetteket a magyar hadsereg követett el!!” ?
   persze, még a megsemmisítőtáborok üzemeltetését is kiadták a németek a magyaroknak gebinbe szerintetek.

   A szovjetek meg a jófiúk, elég végigtanulmányozni azokat a dokumentumokat, hogy anno a vörösök és fehérek a forradalom idején , azaz egyazon nép tagjai hogyan belezték ki egymást és kínozták meg….. mert ez nem rémtett volt, hanem a testvéri szeretet…

   Aztán a felszabadított Magyarország, ahol mintegy 300.000-600.000 magyar nőt kezeltek fertőző nemi betegséggel, amit nem a német-magyar katonáktól szedtek össze….. mivel a nemi erőszak sem bűn……….egyes orosz parancsnokok becsületére legyen mondva, számos szovjet katonát kivégeztek erőszakoskodásért.
   És egyéb háborús bűncselekmények, amit persze a győzteseken nem lehet és nem illik számon kérni…….

   “éppen az a jól(nem rosszul!!) felfegyverzett “nemzeti haderő hiányzott a győzelemhez..”
   olvass barátom, az legalább meglátszana rajtad….. a 2. szegedi kormány 1919június 06-án rendelte el a Nemtzeti Hadsereg megalakítását. Ekkor kezdődött el a szervezése, volt monarchiabeli katonatisztekből.
   Azt gondolom magad sem hiszed , hogy pikk-pakkra több ezren lettek.
   Nem, alig pár százan, és fegyver nélkül, ugyanis Szegeden székelt az antant franci gyarmati hadserege és már csak ezért sem nézték volna jó szemmel, ha tömegével fegyvereket és lőszert osztogatnának ki magyar katonaviseltek kezébe.
   Szóval ezzel az ezer főt sem elérő csaknem fegyvertelen tömeggel kellett volna győzelemre vinni a Tanácsköztársaságot…. hát gratula, igen éleselméjű lehetsz.

   1919 agusztus 01-én lemondtak a tanácsköztársaági komcsik és felkötötték az utilaput.
   agusztus 09.-én vonult Siófokra Szegedről a Nemzeti hadsereg, 2-3.000 fővel , sokan fegyver nélkül a románok elől (mert szerinted puszipajtások voltak a románokkal)

   “Kratochvil ne adta volna fel az arcvonalat,arra hivatkozva,hogy őt nem akarták ellátni hadianyaggal+!Érdekes módon az Erdélybe történt visszavonulása után a románok igen
   elnézően bántak vele!Vajon miért!”
   “1919. április 26-án, Demecsernél letették a fegyvert. A fegyveres harc ellehetetlenüléséhez nagy mértékben járult hozzá, hogy a budapesti kormányok akadályozták Kratochvil csapatainak működését, sőt fegyveres támadást is intéztek ellenük, azok vélelmezett ellenforradalmisága miatt. A fegyverletétel után Kratochvilt tiszttársaival együtt Brassóba internálták….a román állam elleni bűncselekmény vádjával indított, halálbüntetést is kilátásba helyező eljárás folyt ellene”
   ugye érted,
   nem visszavonult Erdélybe, hanem internálták a románok…. ugye veszed a különbséget, ………vagy elmagyarázzam?

   Ennyi!
   Ne strapáld magad komcsi !Ismerünk!

   Admin:

   Bakker Olvasó! Te aztán egy végképp eborult horthysta vagy! Pillanatok alatt jutsz el a TÉNYEK ELFERDÍTÉSÉTŐL a Horthyimádatig! Van neked fogalmad a LEVÉLTÁR szó jelentéséről? De mindegy is!

   ISMERÜNK JÓL NEONÁCI! Ne strapáld magad!

   1. “De nektek ugyebár mindenki fasiszta, aki nem lógott ki a szovjet valagból, aki kicsit is magyarnak vallja magát.”
    Nem csak azok akik Horthy és gyáva hazaáruló brancsának a porló valagát nyalják!
    Mert ha azt buzit annyira érdekelte volna a Haza ,akkor nem Szegeden kvaterkázik míg a nyustyuk Pesten rabolgatnak!
    Amugy csak esengve kérlek hol lehet ekkora és ennyi “tudásra” szert tenni?
    KÉRLEK ÁRULD EL!!

    1. megint sikerült a történelmi tényeket elkeverned, csúsztatnod.
     A nyustuk alatt gondolom az oláhokat érted, mint szokás………a Tanácsköztásaság vezetése 1919 agusztus 1-én bedobta a törülközőt és érthető okokból mindegyik futott, ki merre látott.
     A román katonák aug 03-án vonultak be Pestre és kezdték el a fosztogatást, az előörsök már 2.-án ott voltak.

     Persze ,
     teljesen logikus elvárás Horthytól, hogy a javarészt fegyvertelen 1.000-2.000 ember élén Szegedről azonnal Pestre száguldjon és a sok tízezer, angol és a bukott vörös seregtől lefoglalt fegyverekkel jól ellátott győztes román fosztogató katonák kezére csapjon egy nádpálcával, hogy el a kezekkel a magyar javaktól és ne tovább………..!

     hát nem irigyellek az eszedért…….

     1. olvasó szerint:

      2018-06-08 – 09:38
      Nem! Azért kellett az egész dunántúlt végig gyilkolni és úgy érkezni a fővárosba!
      Logikus!

     2. petymeg szerint:
      2018-06-08 – 18:32

      “annyira érdekelte volna a Haza ,akkor nem Szegeden kvaterkázik míg a nyustyuk Pesten rabolgatnak!”
      ez volt az állításod te szerencsétlen,
      amire kimerítően válaszoltam egy egyszerű érvvel.

      De ismét válaszolok az újonan felvetett hazug idiótaságodra:
      “az egész dunántúlt végig gyilkolni és úgy érkezni a fővárosba!”
      persze mert javarészt csak a Balatontól délre volt jelen a Nemzeti Hadsereg Siófok központtal, észak Dunántúlon Győrrel bezárólag a román hadsereg volt elfoglalva az országrész teljes kifosztásával
      “Logikus!”, bár neked nem……

      javarészt komcsi forrásból idézve,
      hogy ne engem kelljen kétkedve olvasnod;
      “A Peidl-kormány 1919. augusztus 1. és augusztus 6. között volt hatalmon. Kinevezése a Magyarországi Tanácsköztársaság bukását is jelentette. A „szakszervezeti kormánynak” is nevezett kabinet hatalomra kerülése után nekilátott visszavonni a kommunisták rendeleteit, így egyebek mellett Magyarország megnevezése újból Magyar Népköztársaság lett.
      Augusztus 6-án a magát Fehérház Bajtársi Egyesületnak nevező ellenforradalmi csoport, Friedrich István vezetésével, Habsburg József főherceg jóváhagyásával, az olasz megbízottak tudtával és a román csapatok asszisztálása mellett megszállta a miniszterelnökség épületét és az éppen ülésező kormányt lemondatta.[5]
      Friedrich István és a Friedrich-kormány rövid időre átvette a kormányzást”

      ” Magyarországi Tanácsköztársaság bukása után Prónay Pál katonatiszt saját kis hadsereget alakított leszerelt tisztekből és altisztekből. A különítmény vidéken és a fővárosban számos baloldali érzelmű embert kínzott meg, vagy végzett ki (fehérterror), válaszul a Szamuely Tibor vezette Lenin-fiúk által elkövetett gyilkosságokra (vörösterror)
      A bosszú és megtorló hadjárat legvéresebb tetteit a volt huszárszázados Prónay Pál irányítása alatt működő tiszti különítmény, valamint Héjjas Iván Kecskemét környékét még 1920 –ban is rettegésben tartó bandája hajtotta végre. A fővezérség kötelékében újraéledt az 1918 november 15 –én megalakult, majd 1919 február 11 –én feloszlatott Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE), melynek Prónay is tagja volt, illetve az Ébredő Magyarok Egyesülete (ÉME). Mindkét szervezet félkatonai egységeket is fenntartott és tevékenységük gyakran a zsidók és kommunisták felkutatására, illetve elfogására, megölésére irányult.”
      ” Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE) kezdetben kizárólag katonatisztekből álló paramilitáris civilszervezet, melynek célja a kommunista forradalmi eszmék elleni mozgósítás, az ellenség által elfoglalni szándékolt területek védelme, majd később a trianoni békefeltételek értelmében kényszerűen lecsökkentett haderő támogatása volt, 1918. november 15-én alakult meg. Létrehozásában Gömbös Gyula mellett vezető szerepet játszott még Bajcsy-Zsilinszky Endre és Eckhardt Tibor is. Programja és irányultsága vezetői révén a fajvédők felé húzott.

      Horthy Miklós kormányzó, illetve Bethlen István miniszterelnök és kormánya a bethleni konszolidáció keretében 1924-re teljesen kiszorította Gömböst és körét a politikai hatalomból. ”

      “Ormos Mária szerint:[65] – remélem hallottál róla-
      „ Horthy mintegy három hónap leforgása alatt elfogadtatta magát bel- és külföldön. És ezt távolról sem egy félelmes hadsereg szuverén uraként, hanem elsősorban politikával érte el. Az ő néhány ezer fõs tiszti alakulatát, amelynek nem volt struktúrája, legénysége és fegyvere, egyébként is elég nehéz hadseregnek tekinteni.”

      “Az ÉME alapítóiként főként értelmiségiek ismertek: dr. Bárdossy Ernő újságíró-MÁV titkár, Balogh Ferenc ny. államtitkár, Mádl J. Géza újságíró, Ilsovay Gusztáv államtitkár, Zgroch János rokkant főhadnagy, dr. Fodor Gyula OTI-titkár, dr. Herkély Tibor belügyminisztériumi fogalmazó, dr. Dániel Sándor ügyvédjelölt, dr. Sármezei Endre MÁV-igazgató, és társaik .
      Az 1919. jan. 6-án elfogadott alapszabály szerint az ÉME célja: „a keresztény és magyar nemzeti közszellem felébresztése, a keresztény fajiság védelme úgy közgazdasági, kulturális, mint társadalmi téren.” Az egyesület tagja lehetett a „szent korona országainak” minden keresztény, nagykorú állampolgára .
      Az ÉME tagtoborzási stratégiája megegyezett a Magyar Nemzeti Szövetségével. A nevezett szervezetek ugyanis nem egy-egy szűkebb rétegre akarták befolyásukat kiterjeszteni, mint ahogyan tenni igyekezett azt pl. a Magyar Leventék Országos Szövetsége, vagy a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesület, és még sokan mások . A MANSZ és az ÉME elsődleges, hamar kikristályosodott célja az volt, hogy a magyar társadalom valamennyi rétegét megérintsék. ”

      ” Az első világháború lezárulása után, a tanácsköztársaság leverése során, 1919 augusztusában a román hadsereg – antant engedéllyel – bevonult Magyarországra és elfoglalta területeinek több mint kétharmadát.
      1919 őszén román csapatok állomásoztak az Alföldön, a Duna-Tisza közén, az Észak Dunántúlon és persze Budapesten is. A megszállás kiterjesztése közben a románok vasúti vagonok százaiban szállították Romániába a magyar javakat, az új termést, az állatállományt, az ipar és a közlekedés gépparkját és egyéb értékeinket. Az országban anarchikus állapotok uralkodtak.

      A névleges magyar kormány – Friedrich István vezetésével – tehetetlenül és valós befolyás nélkül „működött”. Magyarország vezető nélkül, kiszolgáltatottan és kifosztva „állt” magányosan története egyik legnehezebb időszakában.

      Horthy Miklós 1919 augusztusában minden hatalmi tényezőtől – így a Friedrich-kormánytól is – független, teljesen önálló hatalmi centrumot hozott létre a Dunántúlon.
      Ez volt a „fővezérség”. Az új szervezetet 1919 augusztus 9 –én még Szegeden jött létre, de később a román megszállástól mentes Dél-Dunántúlon „állt fel” ténylegesen. A sajátos terület siófoki központtal „működött”, Horthy közvetlen irányítása alatt.
      Ugyanakkor az új formáció nem működött tökéletesen.
      A fehérterrort 1919 augusztus 10 után a budapesti Friedrich-kormány is támogatta. Pontos kezdetének és végének meghatározás elég nehéz feladat, mivel indulását és lezárulását nem konkrét események jelezték. Kezdeteként talán a Tanácsköztársaság bukásának dátumát (1919 augusztus 1) lehetne elfogadni, hiszen innentől érvényesült a központi hatalom nélküli anarchia hazánkban.
      A fehérterror végét meghatározni még nehezebb. Horthy bevonulása Budapestre ugyan lezárta a fehérterror első – legvéresebbnek tekinthető – 106 napját (1919 augusztus 1 – november 16), de a félkatonai különítmények (Prónay, Héjjas, Ostenburg különítmények) még két évig, egészen 1921 végéig működhettek Magyarországon. (Annak dacára, hogy Teleki Pál még 1920-ban elrendelte betagolásukat a reguláris magyar haderőbe.)

      A fehérterror a Tanácsköztársaság volt katonái, illetve zsidó polgárok ellen valóságos hajtóvadászat folyt, melynek során lincselésekre és akasztásokra került sor. A bosszú és megtorló hadjárat legvéresebb tetteit a volt huszárszázados Prónay Pál irányítása alatt működő tiszti különítmény, valamint Héjjas Iván Kecskemét környékét még 1920 –ban is rettegésben tartó bandája hajtotta végre. A fővezérség kötelékében újraéledt az 1918 november 15 –én megalakult, majd 1919 február 11 –én feloszlatott Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE), melynek Prónay is tagja volt, illetve az Ébredő Magyarok Egyesülete (ÉME). Mindkét szervezet félkatonai egységeket is fenntartott és tevékenységük gyakran a zsidók és kommunisták felkutatására, illetve elfogására, megölésére irányult.

      “Magyarország 1919 augusztusában egy szétesett, anarchikus, és valós központi irányítás nélküli országgá vált. A kaotikus helyzet 1919 őszén már az antant országokat is zavarta, ráadásul nem volt olyan politikai vezetés sem, mely elküldhette volna képviselőit Párizsba az első világháborút lezáró békediktátum aláírására. Ezért a békekonferencia 1919 október 23 -án egy brit diplomatát küldött Budapestre, hogy az anarchikus állapotok megszüntetésével, a román csapatok kivonásának megszervezésével és az antant szemében tárgyalóképes magyar kormány megalakításával stabilizálja az országot. A diplomata, akit sir George Clerknek hívtak, hamar rájött arra, hogy az országban három hatalmi tényező alakult ki, melyek közül egyedül a nemzeti sereget kezében tartó Horthy jöhet szóba tárgyalópartnerként. Clerk és Horthy október végén ültek először tárgyalóasztalhoz.”

      Szóval, ha elolvastad a szocialista idézett történelmet,
      akkor a saját szemeddel meggyőződhettél róla, hogy Horthy a nagy magyar káoszban teremtett rendet és stabilizálta a helyzetet, vetetett véget a gyilkolászós anarchiának.
      persze ez nem jelentette, hogy a kommunistákat a keblére akarta volna ölelni és azt sem, hogy a fehérterror tombolásának teljes odaadással vetett volna egyből véget. Nem is lehetett, mert a bosszúra szomjazó volt katonatisztek, akik később a Nemzei Hadseregbe tagozódtak , nem voltak rövid pórázra foghatóak, meg kellett őket “szelídíteni” . A Prónay, Héjjas alakulatokat még utána sem lehetett………

   2. Admin!

    Igen,
    a levéltárakban őriznek mindenféle múltbeli kordokumentumot…..
    és a dokumentumok javarészt az éppen fennálló uralmi rendszer előírásai -jogi -közigazgatási környezete közepette keletkeznek.
    Ami persze nem azt jelenti feltétlenül, hogy pl. a korai kommunista időszakban olyan ellenzéki dokumentumok is belekerülnének, ami esetleg a tényleges és valós , a kor eszmeiségének viszont nem tetsző információ tartalmú.

    Sőt, olyan dokumentumokig sokszor el sem lehet jutni, mert addigra a hatalomnak nem tetsző embereket, csoportosulásokat likvidálják is, akiket aztán esetleg némi köztörvényes bűncselekmény ráhazudozásával lehetett kompromittálni.
    Ezért szokták vészes időszakban elégetni, ledarálni a dokumentumokat, mint ezt tették akár a nácik, akár a magyar vezetés még a 90-es években is.

    Abban is biztos lehetsz, hogy manapság nem az fog a levéltári gyűjteménybe maradandóan bekerülni, hogy a vejko mennyi pénzt tett zsebre jogalap nélkül a közvilágítási projectekből, hanem az, hogy az ellenzék alaptalan politikai jellegű támadást intézett közvilágításkorszerűsítés kapcsán a kormányfő családja ellen is.

    Azt azért semmilyen kommunista elvakultság ellenére sem illene állítani, hogy pl. Sztálin galamblelkű, a népét símogató könyörületességű szent jóember volt, hiszen a saját eszme-párttársainak tömegeit is kivégeztette, lsd. Trockijt is, aki nélkül nem is lehetett volna szovjet forradalom.
    De hát ez nem is gyilkosság volt , hanem baráti megfeddés, intés, egy kis dá-dá………. ugye? Csak milliók haltak bele a jóságába…….

    Vagy éppen arról, hogy a korabeli kommunisták az emberi jó természet mintaképei, hiszen a foglyul ejtett fehéreket csak megkínozták, élve megnyúzták, kibelezték………mert erről is maradtak fenn dokumentumok…………..
    mert ők ugyebár egyáltalán nem gyilkolásztak, terrorizáltak, hiszen a vörös katona a megtestesült emberség volt……..ezért is lőtték szitává a Romanov gyerekeket és szurkálták össze a bajonettjeivel , mert a korabeli kommunista könyörületes hiszen meg is nyúzhatták volna elevenen őket is……..

    De mindegy is!
    Ennyire futja a fajtátoknak,
    tételes történelmi érvek, cáfolatok helyett egy jóízű nácizásra, fasiztázásra………korabeli élt magyar emberek emlékének meggyalázására……..
    élvezzétek ki hát, ha ez jelent nektek kielégülést……….

    Admin:

    A LEVÉLTÁRAKBAN KORABELI DOKUMENTUMOK VANNAK! TÉNYEK! Te pedig őrjöngő horthystaként tényekkel vitázol! A többi hülyeséged pedig nem egyéb szerecsenmosdatásnál. Rémmesék meg egyéb érdekesmarhaságok terjesztője vagy! Egyetlen érved: ÉN ÍGY TUDOM! – OSZTAKKÓ AZ ÍGY IS VAÚT!

    1. Látom újfent “nem sikerült felfognod”,
     hogy a levéltári anyagok tartalma nem egészen politikamentes, bármelyik történelmi korszakot is vizsgáljuk……..

     Én már nem tudok rajtad segíteni, feladom…………

     Admin:

     Te pedig a LEVÉLTÁRI ANYAGOK TARTALMÁT “leferdíted” tényszerű horthystára, mer az ÚGY VAÚT IGAZ! Te utólag megmagyarázod. Fölvilágosítólag! A történészek által is többé-kevésbé egységesen megítélt dolgokat!

     Édesecsém! Suttyó vagy te még ahhoz, hogy ÁTÉLT ÉLMÉNYEKET megpróbálj öreg motorosokal átértelmeztetni! Ha pedig nem suttyó vagy, akkor egy sültbolond! (Azok állítják magukról, hogy ők az okosok, mindenki más hülye!)

     1. Levéltári anyagokból sohasem idéztem, hanem mások írott munkáiból kivonatoltam, ha ez eddig nem tűnt volna fel………
      sőt alkalmanként kommunistáktól is,

      bár engem nem érdekel az utóbbi 45 év komcsizása, azt hazudtok össze, amit csak akartok………… de a magyar nemzet folyamatos meggyalázását nem tudom szó nélkül megállni….

      Mert ti. a mai társadalom kb. 0,5 %-a azt hiszitek, hogy mindent jobban tudtok a társadalom 99,5%-ánál,
      semmi komprumisszum hajlandóság, valós tényeken alapuló érv nincs a történelmi tarsolyotokban, még a logika sem, csak a vérbolsi propaganda….

      Á, kicsit sem vagytok beképzeltek, csak “öreg motorosok”……..

      “történészek által is többé-kevésbé egységesen megítélt dolgokat”
      persze a komcsi történész matuzsálemek, vagy az Ungváry Krisztián félék…….meg a magyartalatan MTA.

      De tudod, engem rohadtul nem érdekel pl. hogyan vívod meg a csatád a jelen történészeivel, hogy 1956 forradalom volt-é avagy ellenforradalom.
      Mert a hivatalos történészeknek nevezett valakik még ma sem tudnak elfogadni “többé -kevésbé egységesen megítélt dolgokat”

      még “szerencse” hogy van egy Kásler Árpádunk, aki az ősmagyarság archeológiai kutatását pártolja…. kíváncsi vagyok, mikor kezdik majd ki az ő személyét is e miatt……

      Ha az igazság fájna, sokan visítatának a vének közül is ebben az országban is…………

      Admin:
      Tényleg hálás lennék, ha csak egyetlen esetet tudnál itt fölhozni az ITTENI MAGYARGYALÁZÁSRA! Nem arra gondolok amit te annak gondolsz!

     2. “Levéltári anyagokból sohasem idéztem, hanem mások írott munkáiból kivonatoltam, ha ez eddig nem tűnt volna fel………
      sőt alkalmanként kommunistáktól is, ”
      Mi igazolja abbeli elképzelésedet,hogy ezek ezek az Általad “igaz” állitások fedik a valóságot?
      Nálad a baj forrását abban látom,hogy ugyan mind két fél részéről voltak túlkapások de Te csak az egyik fél altal elkövetetteket emeled ki ítéled el és domboritod!
      Javaslom vedd fel a kapcsolatot Realistával!

     3. Admin!

      Lehet neked nem tűnik fel,
      de minden nem kommunista beállítottságú magyar katonát folyamatosan legyilkosozzátok, benne a II. világháborúsakat is.
      Pedig ők is elhurcolt , besorozott szegénylegények voltak, mint a szovjet oldalon.

      Sőt a komcsi történelemírás valami olyasmit írt – iskolás emlékeim szerint-, hogy a megbízhatatlanabb, kommunista ideológiára hajlamos embereket vezényelték ki első sorban a doni frontra meghalni,
      hogy megszabaduljanak tőlük , a “bajkeverőktől”… még nekem ezt így tanították—-
      amit logikailag el kell ismernem, hogy akár így is lehetett . két legyet egy csapásra. Nem védésképp, de ti ezeket az embereket gyilkosozzátok le folyamatosan….én meg védem, még ha bolsevik szemléletűek is voltak közülük sokan……

      Persze azt sosem tagadtam, hogy voltak magyar oldalon is túlkapások, sőt, kimondottan olyan hajlamúak, mint minden népben. Másrészt esetleg elkeseredett-rettegő bosszúállók. De nem rendszerszinten előírásra!

      De az, hogy itt egyesek külön kiemelik,
      hogy a magyar katonák követték el a legocsmányabb és legtöbb kegyetlenkedést! a központi hatalmak oldaláról a keleti fronton és ez ledokumentált,
      ezt a hazug rágalmat már a gyalázatnál is gyalázatosabbnak tartom.

      Aki ilyet le mer írni a magyar emberekről, az biztosan nem magyar,… csak egy hazaáruló patkány lehet………..(ez tisztán a saját véleményem volt)

      Admin:
      Volna egy javaslatom! Mielőtt az “elküld” jele rákattintasz, olvasd át amit írtál. Legalább az ordító ellentmondásokat töröld ki. (Bár akkor csak annyi maradna, hogy “…hazaáruló patkány…”

      De hát a patkányozást meg betudjuk a te személyes véleményednak. És mint útszéli kifejezéstől mentes véleménynek, itt a helye.

     4. Admin!
      , én nem találok az írásomban semmi ellentmondást,
      az első bekezdés általában a magyar katonákról, de főleg 1940-ig vonatkozóan szántam.

      A második bekezdésben első sorban a Don kanyarba kiszállítottakra értettem, akik állítólag a világ legkegyetlenebb véreskezű fasiszta gyilkosai voltak – szerintetek-.
      Engem még úgy tanítottak a szocialista oktatásban, hogy a magyar katonaság legforradalmibb hangulatú, legmegbízhatatlanabb személyeit küldték oda.
      Sőt, anno a szocialista iskolai történelemórán kimondottan még Horthy személyének nyakába varrták, hogy a reakciós ellenzékével és a kommunistákkal számolt le ilyen módon, hogy az orosz frontra zavarta ki őket….. azt gondolom mindenki tudja, hogy nem szívlelte a komcsikat…….

      Ez összevág azzal, hogy hitler sem jutalomból, mintsem büntetésből küldte a keleti frontra sok esetben némely német seregtesteket, első sorban a tiszteket “díjazva” valamilyen baklövésükért…..

      Az utolsó bekezdés pedig tisztán a sajátom, nem biztos , hogy tükrözi más fasiszták véleményét…..

      Szóval hol itt az ellentmondás…?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .