A magyarországi rendszerváltók világnézete.

A magyar burzsoázia a Horthy-rendszer 25 éve alatt sem tudott szabadulni az 1918. októberi demokratikus és az 1919. márciusi proletárforradalom számukra olyan nyomasztó emlékétől.

Az uralkodó osztályok különböző rétegeit mélyen megrázta az a tény, hogy 1919-ben egyetlen nap alatt az egész hatalmi rendszer, a gyár, a földbirtok, a bank, a vármegye, a szolgabíróság, a polgármesteri hivatal, minden elveszett. Korábban is tudatában voltak a hatalom fontosságának, de a forradalmak után ezerszeresen értékelték annak jelentőségét.

Ez a legfőbb magyarázata annak, hogy az egész államapparátust, különösen ennek erőszakszerveit olyannyira áthatotta az ellenforradalmi szellem, s hogy ez főként a kommunizmus elleni gyűlöletben jutott kifejezésre. Ugyanakkor féltek a munkásoktól, a szegényparasztoktól, a haladó értelmiségiektől, mindenütt „vörös veszélyt” szimatoltak.

A magyarországi ellenforradalom a XX. századi fasiszta típusú ellenforradalmak sorozatát nyitotta meg. Nem olyan még, mint a későbbi hitlerizmus vagy akár az olasz fasizmus, itt a diktatúra fasiszta jellegét valamennyire igyekeznek eltakarni a „demokrácia”, a konzervativizmus, a „jogfolytonosság”, az „alkotmányosság” leplével.

Az új állam magvát, legfontosabb testületek a rendőrség, csendőrség és az úgynevezett nemzeti hadsereg képezte. Ezekre az erőszakot megtestesítő intézményekre már alakulásukkor rányomta bélyegét a forradalom leverése, az a tény, hogy ellenforradalmi rendszerben jöttek létre. Az ellenforradalom győzelme nemcsak testületük jellegét, stílusát és módszerét szabta meg, hanem egész tevékenységük osztálytartalmát is. Az a szükséglet, amely életre hívta az erőszakszerveket, áthatotta az intézményeit is. A rendszer urai, hogy hatalmukat tartóssá s a rendszer pilléreit erőssé tegyék, a számukra legmegbízhatóbbakból építették ki ezeket az intézményeket.

Az ellenforradalom keresztényinek hirdette magát, de nem volt benne semmi a keresztényi szeretetből, csak gyűlölet jellemezte és a bosszúállás. Nemzetinek minősítette magát, de nem kevés része volt Trianonban. A népre hivatkozott, miközben visszaállította a nép elnyomását. A parasztság képviselőjeként lépett föl, de olyan állapotokat teremtett, amelyek közepette hárommillió ember élt koldussorban.

A fasizmusnak nemcsak a terror a jellemvonása, de kétségtelen, hogy a terror reá jellemző minősége, mennyisége, formája nagyon is fontos jellegzetessége. A fasizmusnak az is sajátossága, hogy megpróbál föllépni a nemzet érdekében, a nemzeti sérelmekre építeni és ezekkel visszaélni. Ez is jelen van 1919-1921-ben. A fasizmus minden progresszív eszme ellen föllép, és a fehérterrorban ez is erőteljesen érzékelhető.
A fehérterror egyúttal bosszút is jelentett az elvesztett háborúért, az időlegesen elvesztett hatalomért, a szocialista forradalomért. Olyan osztályok uralmát fejezte ki, amelyeket sok veszteség ért, s ez hatalmasra növelte dühüket, haragjukat.

A magyarországi ellenforradalom győzelme, a szegedi gondolat megelőzte a nácizmus, a fasizmus létrejöttét. Mert ennek a mozgalomnak, amit képviseltek, az ellenforradalomnak, amelyben részt vettek, a legmarkánsabb erői az olasz fasizmussal és a náci mozgalommal álltak rokonságban. Igaz ez akkor is, ha jelentős különbségek is felfedezhetők. Igaz a tekintetben, hogy egy olyan „új rendszert” hoztak létre, amely el akarta magát határolni a kapitalizmus liberálisabb korszakától, a polgári demokráciától és a demokratikus intézményektől, s ennélfogva megvoltak benne-a rokon vonások a fasiszta és náci mozgalmakkal, valamint azokkal a rendszerekkel, amelyeket ezek a mozgalmak szültek. Lényegében egyazon típusú politikai rendszerről van itt szó, amelyet a legkövetkezetesebben Németországban valósítottak meg, nem olyan következetesen Olaszországban, és még kevésbé tudták következetesen megvalósítani Magyarországon. A fasizmusnak is voltak és vannak „nemzeti útjai”. Az az út, amelyre Horthy Miklós és mozgalma rátért, magán hordta az akkori nemzetközi és a nemzeti viszonyok hatását.

A „klasszikus” fasiszta (náci) államformához viszonyítva, ami 1919-1920-ban született, fél-fasizmusnak tekinthetjük, mert a náci rendszerhez képest fele úton volt fejlődésében. Befejezésére történtek kísérletek Gömbös Gyula idején, majd 1944. március 19. után, a teljes befejezésre azonban csak 1944. október 15. után került sor. Az az állam, amely 1919-1920-ban született, nem nagy változtatásokkal alkalmas volt e befejezéshez.

A náci Németországgal való szövetség következményeként megkezdődött az intézményesített fajüldözés. 1938-ban dolgozzák ki és vezetik be az első zsidótörvényt, amely a zsidó értelmiség és polgárság nem csekély részének egzisztenciáját tette tönkre, sőt sokuk elől az elemi életlehetőséget zárta el.

A magyar politikai vezetés igyekezett demonstrálni a német birodalom iránti háláját. Csatlakozott a fasiszta hatalmak Antikomintern Paktumához, s a Népszövetségből való kilépéssel hitet tett amellett, hogy ha kell, a nyugati hatalmakkal szemben is hű szövetségese lesz a náci Németországnak. A náci fajelmélet átvételét tükröző 1939. évi II. tc., a második zsidótörvény, a zsidó kis- és középpolgárság, értelmiség létalapját tette tönkre. Két évvel később pedig a harmadik zsidótörvény már nemcsak a vegyes-házasságokat tiltja el, hanem nürnbergi példaképeiket is túlszárnyalva, a „fajgyalázásnak” még a kísérletét is szigorúan bünteti.
Magyarország visszavonhatatlanul megindult a katasztrófa útján. Az egyetlen erő, amely visszafoghatta volna a hatalmon levők kezét, a szervezett munkásosztály egységén alapuló, a társadalom valamennyi antifasiszta rétegét tömörítő összefogás: a népfrontpolitika lett volna. A nemzetközi kommunista mozgalom a Kommunista Internacionálé 1935. évi VII. kongresszusa a fasisztaellenes népfrontmozgalom szervezését tűzte ki célul az egyes országok kommunista pártjai elé, mint a fasizmus győzelme elleni egyetlen hatásos fegyvert. A Kommunista Internacionálé szerint „a népfrontpolitika megvalósításának objektív feltétele olyan történelmi, gazdasági és politikai helyzet, amelyben különböző társadalmi osztályok és rétegek többségének érdeke egy vagy néhány fő kérdésben találkozik, s ennek minden más kérdést – az osztályok és a rétegek közötti ellentéteket is – átmenetileg alá lehet rendelni”.
(Hollós Ervin)

A magyarországi rendszerváltó ellenforradalmárok által levert szocializmusban alig volt kommunista.

A magyar nép, a dolgozók a felszabadulás után örökölték a Horthy fasiszta szellemű erkölcsöt. A nép erkölcse túlnyomóan akár csak ma a polgári, „fasiszta” színvonalon volt. A polgári-kapitalista erkölcs a szolgaságot, a kizsákmányolást, az élősködést, a felsőbbrendűséget elfogadhatónak tartja, sőt ez valójában az erkölcsi alapja. Ez ellenkezik a polgári és emberi jogokkal, de ez a kapitalizmus gazdasági modelljéből következik, csak így képes működni. Magyarországon a Horthy örökséggel ez még súlyosabban dominál. Ma a kapitalista környezetben ez nyíltan, a levert szocializmusban elrejtve mindig jelen volt. Ilyen körülmények között kellett a népi demokráciának az emberibb társadalom felépítésébe kezdeni. Ehhez még súlyosbításként párosult a gazdag kapitalisták óriási gazdasági fölénye és harca az emberibb, szabadabb társadalom ellen. A dolgozó népet, pedig nem a kizsákmányolástól mentes, hanem a viszonylag szegényebb élete vezérelte. Így inkább a szolgaságot a szabadság helyett és a gyarmati kiszolgáltatottságot választotta.

A rabszolgalázadást, mint annyiszor leverték a rabszolgatartók.
Magyarországon ismét a rabszolgatartóké lett a hatalom!
A mai idők rabszolga formája a kapitalizmusban a proletár bérrabszolga.
A kapitalisták célja ugyanaz, mint a rabszolgatartóké.
Más munkáján élősködni.

A felszabadulás előtt a magyar társadalom inkább a mostanira hasonlított. Ezért a felszabadulás után a kommunista pártba olyan nézeteket hordozó emberek tömegei léptek be, amilyenek ma a polgári pártokéhoz hasonlóak, vagy éppen a fasiszta örökséget hordozták, de ezek túlnyomó többsége nem volt valójában kommunista. A kommunisták közé beszivárgottak által elkövetett hibák elsősorban nem a kommunistáknak, hanem a polgári nézeteket álcázó karrieristáknak köszönhető, ami bűn volt az egész nemzet számára. Igazi kommunista, aki valóban a dolgozó nép érdekeit képviselte nagyon kevés volt és végül is nem elég került a hatalomba. A rejtett polgári világnézetűeké volt az igazi hatalom a szocializmusban is.

Képtalálat a következőre: „Rendszerváltás-kép”

A népi demokrácia a háború és a Horthy-fasiszta nézetek terhe alatt, új demokratikus úton járva, a kapitalista rabszolgatartók sikeres háborújának eredményeként az ellenforradalom győzött. Megint szolgaság van!

A szocialista forradalom tartós sikeréhez sok kommunista erkölcsű emberre van szükség, a felszabadulás után a Horthytól örökölt nép viszont a fasiszta erkölcs szerint volt nevelve. A népet ebből nem sikerült kinevelni a szocializmusban, ez most is jól látható a Horthy kultusz virágzásában.

SaLa

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“A magyarországi rendszerváltók világnézete.” bejegyzéshez 28 hozzászólás

 1. Ma is fasizmus van csak kicsitpolgarinak alcazva itt csak a fegyveres harc es a proletardiktatura a megoldas.

 2. “A szocialista forradalom tartós sikeréhez sok kommunista erkölcsű emberre van szükség, a felszabadulás után a Horthytól örökölt nép viszont a fasiszta erkölcs szerint volt nevelve. A népet ebből nem sikerült kinevelni a szocializmusban, ez most is jól látható a Horthy kultusz virágzásában.”

  Már nem olvasom végig ezeket az eszmefuttatásokat. Ezt utolsó gondolatot néztem csak át.
  A Horthy nevével jelzett korszak ca. 25 évig tartott. A szocializmus meg majdnem 2x annyi ideig. Mégis az előbbi az, amelyik népszerűbb. (Ez mutatja a kettő közötti különbséget.) Arról nem is beszélve, hogy népszerűbb annak ellenére is, hogy a Horthy korszakban nevelt népesség már többségében eltávozott. Aki abban az időszakban koptatta az iskolapadot már 100 éves lenne.
  A cikkben leírt gondolatmenet alapjaiban hibás.

  Admin:

  “…Mégis az előbbi az, amelyik népszerűbb…”

  – No ezt a marhaságot hol szedted föl? (Bár kimondottan döbrögista jellemvonás, hogy a statisztikákat FORDÍTVA LÁTTATJÁK!)

  1. Talán a Munkáspárt folyamatosan és tendenciózusan csökkenő támogatottsága mutatja, hogy a kommunista szimpatizáns egy kihalófélben levő jelenség.

  2. “A cikkben leírt gondolatmenet alapjaiban hibás.”
   Ezt ugyan mire alapozod mikor Te magad írod,hogy el sem olvastad a cikket!

  3. SaLa cikkének utolsó mondatából is ez következik.
   “A népet ebből nem sikerült kinevelni a szocializmusban, ez most is jól látható a Horthy kultusz virágzásában.”

 3. Na,végre,valaki ki merte mondani kerek-perec,hogy mi vezetett az ellenforradalmi rendszerváltáshoz!Nagyon régóta mondom ugyanezt,de eddig nem volt visszhangja!
  Rákosi nem véletlen mondta,hogy 10 millió fasisztával kell felépítenie a szocializmust!
  Sajnos,a Kádár-korban sem lett minden “szocialista”,nem véletlen,hogy a szocialista filozófia,és a gyakorlati tapasztalat révén hatalmas harcot vívtak a baloldali-jobboldali elhajlás ellen,a kispolgári csökevény ellen(így híták a fasiszta eszmék maradványai elleni küzdelmet!),a klikkesedés,a frakciózás ellen!Ha valaki akkor odafigyelt,annak ma is vannak emlékei a fasiszta-horthyista eszmék ellenei harcnak,és a mai viszonyokban is látszik,hogy mennyire bujkált a felszin alatt,de néha nem is igen rejtőzött!!
  Hogy mennyi idő kellett volna,míg a szocializmus eszméi mélyen átitassák az emberi tudatot?!Nem tudom!
  Főleg azért nem,mert ez a felismerés nagyon sok tényezőtől függ!
  Talán jó példa(egyenlőre!) a SzU,azaz mára Oroszország esete!
  Sztálin tűzzel-vassal irtotta a kapitalista-cárizmus szellemét,és követőit,a szocialista eszmék
  ellen küzdőket,vagy csak a kételkedőket is,míg egységbe a II VH.kovácsolta a népet,ami jórészt az idióta fasiszta németeknek köszönhető,akik a szláv nép kiirtásának,és kirablásának szándékával törtek be oda!
  Aztán Sztálin bemerevedett politikáját Hruscsov széttörte,de az ismét Brezsnyev idején a Nyugat fasiszta hidegháborús,oroszellenes politkája révén hidegháborúvá vált!
  Aztán következett Gorbacsov,aki szétzüllesztette a SzU.-t,Jelcin pedig majdnem feltette az i-re a pontot állandó részegségében.Ezalatt az idő alatt hihetetlen nyomor köszöntött be a (volt) szovjet népre,és majdnem megvalósult Brezinsky évszázados terve Oroszország
  szétdarabolására!
  Most azt nem tudom ,hogy józan pillanatában-e,vagy részegen,külső ,fenyegető sugallatra,de Putyint tette meg utódjának,ami valszeg a Putyin és volt KGB-s csapata sugallata volt!
  Most olyat mondok,ami nem forog közszájon ugyan,de a tudszocos berkekben ismert volt,hogy a szocializmus nem más,mint a kapitalista termelési mód szocialista változata,ami azt jelenti,hogy a dolgozónak élhető,és jól élhető lehetőséget biztosít munkája ellenértékeként!
  Putyin is kapitalista,de nem a sovány tehenet feji,mint Orbán a karikatúrán,csupán ennyi,mert a tehén nem tejel,ha ilyen szemét,horthyista marhák elveszik előle a legelőt,mint Orbán!
  Kádár is azt tudta,és ezt Moldova Gy.le is írja,hogy:üres hassal nem lehet az Internacionálét énekelni!És azt nyílt szinen ki is jelentette.hogy:Ne arról beszéljünk,hogy mi itt most szocializmust,pláne kommunizmust építünk,hanem arról, hogy egy élhető országot építünk!
  És ez a lényeg!!!!
  Az egyre inkább fasizálódó,bunkó kapitalistáink ezt nem tudják,illetve nem akarják tudni,pedig az könnyen elképzelhető (játszunk el a gondolattal kicsit!!),hogy én(vagy bárki más!!!!) beállunk sima mercinkkel a piros lámpához,ahova befut David Rockefeller a luxus hajójával(vagy Orbán,vagy stb,)és átköszönök neki,és megkérdezem,hogy van,mire ő kedvesen válaszol,és elbeszélgetünk a zöldig,ez milyen érzés (lenne!) aztán ugyanezt képzeljük el úgy,hogy míg az esőben ázva várom,hogy átfuthassak a zebrán,miközben lyukas cipőmbe befolyik a víz,de oda se figyelek rá,mert eszemben az van ,hogy a kisebbik gyerek itthon éhezik,az asszonynak hogyan viszek életmentő gyógyszert a kórházba,mert ott nem kap,és arra,hogy a nagysrácot hogyan fogadjam a szoba-konyhás lakásba vissza,mert nem tudjuk az egyetemi tandíját már fizetni,és ráadásul terhes a barátnője!És eme gondolatok közben a lámpa elé befut Rockefeller(Orbán,Lázár stb) és a pimasz sofőr úgy intézi,hogy sötét gondolataimból a rám zúduló sáros víz ránt vissza a sötétebb valóságba!
  És ez a különbség a szocializmus jóléte,és a mai köcsög horthyizmus között!!

  1. Polgártárs!
   El tetszett véteni, “végre,valaki ki merte mondani” már nagyon régen mondta ki a kommunista pártpropaganda.
   A mában meg nem igaz, mivel a korábbi cikkekben sikerült a kommuniista elvtársaknak is igen szemléletesen bemutatni, hogy a Horthy időszaknak és a fasizmusnak-nácizmusnak szinte semmi köze nem volt egymáshoz, szinte csak egyedül a “fegyverbarátság” és a kommunisták iránti ellenszenv. Mondjuk ez utóbbiból eredhet kendék olthatatlan, de azért érthető gyűlölete.

   “Sztálin tűzzel-vassal irtotta a kapitalista-cárizmus szellemét,és követőit,a szocialista eszmék
   ellen küzdőket,vagy csak a kételkedőket is,”
   olyannyira, hogy Berija több ezres havi kvótájának áldozatai főleg nincstelen parasztok voltak. hosszú éveken át.
   Mert a rettegés és félelem volt a korabeli bolsevikok hatalmának az alapja ott is.

   “míg egységbe a II VH.kovácsolta a népet,” az NKVD fegyveres osztagai és géppuskatüze a hátvonalban, a statáriális kivégzés éppen elég meggyűző erővel bírt……… ott ahol nem voltak, a “a németek által felszabadított” ukránok, észtek, lettek, stb. egyből fegyvert is ragadtak a szovjetek, bolsevikok ellen.

 4. Azt tudom,hogy David Rockefeller már nem él,de,sajnos ,sok futkározik belőle mai is,csak más a névkártyája!!

 5. Már megint sikerült valami avíttas komcsi propagandát bemásolni.
  De már haladás, hogy a Horthy korszak már csak “fél fasiszta rendszer”, talán még az igazságot is egyszer ki merik mondani a sok hazudozás mellett a kommunista urak.
  Mondjuk egy nagyravágyó szűcssegédtől, állambiztonsági tiszttől, a kommunista pártállami propagandaanyagok szerzőjétől mi egyéb is várható.

  “1919-ben egyetlen nap alatt az egész hatalmi rendszer, a gyár, a földbirtok, a bank, a vármegye, a szolgabíróság, a polgármesteri hivatal, minden elveszett.”
  úgy is fogalmazhatnánk, hogy működésképtelenné vált az egész ország az átgondolatlan hatalomátvétel következményeként,
  mivel a kommunistáknak csak a fegyver megszerzése volt a fő cél, hogy fegyverrel a kézben dirigálhassanak.
  No de egy szabóinastól, cipésztől hogyan is várhatná el az ember egy ország gazdaságának és közéletének gyors megszervezését,
  ezért fegyverrel a kézben csak a terrorig, a kivégzésekig, akasztásokig jutottak.

  “Az ellenforradalom keresztényinek hirdette magát, de nem volt benne semmi a keresztényi szeretetből, csak gyűlölet jellemezte és a bosszúállás. Nemzetinek minősítette magát, de nem kevés része volt Trianonban.”
  Ja mert a vörösök tisztán emberbaráti szeretetből gyilkolták és akasztották a parasztok és zsellérek százait, végezték ki a volt katonákat.
  Igen, nemzeti volt a vörös urakkal ellentétben, akik miután katonai vereséget szenvedtek, összeszedtek egy kis aranyat és nyúlcipőt kötve külföldre menekültek, ki nyugatra-ki keletre, itt hagyva a népet, az ország javait a román hadsereg kényére-kedvére.

  “A fasizmusnak az is sajátossága, hogy megpróbál föllépni a nemzet érdekében, a nemzeti sérelmekre építeni és ezekkel visszaélni”
  a mondat csak félig pontos, mivel a mussolini rendszeréről elnevezett fasizmus esetében nem lehetett nemzeti sérelemről beszélni, mintsem a nagy római birodalomban megtalált egoista büszkeség és nagyság, hódítás vágyát.
  Ezzel szemben a Horthy nevével fémjelzett időszakban
  senki sem akart hódítani, csak az elnyomott nemzettagok felszabadítását és az országban egyesítését. Nem idegen népeken akartak uralkodni és területet foglalni, hanem a Wilsoni elveket megsértő békediktátum és magát a békediktátumban rögzített pontok románok általi megsértésének részleges orvoslását akarták és valósították meg.
  És ezt teljes nemzeti egységben, zsidó polgártársak teljes támogatásával.

  Az un. zsidótörvények, olyannyira jól sikeredtek a korabeli európai környezetben, hogy minden zsidó igyekezett Magyarországra , vagy azon keresztül tovább menekülni, mert itt voltak egyedül személyi biztonságban.
  Itt is ragadtak több mint 100 ezren.
  Szóval nem a franciákhoz, angolokhoz, hollandokhoz, olaszokhoz, szovjetekhez, hanem pont ide menekültek. Erről miért is nem tetszenek beszélni?

  Ja mindez nem fér bele a komcsi parasztvakításba?
  igaz SaLa?

  1. olvaso!
   Ha tukorbe nezel, akor egy fasisztat latsz! Ha ugy alakul, akkot te a nepirto fasisztak seregeben leszel. Soha nem fogsz emberre valni, ne is erolkodj! Te nem erted az emberi jogokat. Irasodban a nepirtok oldalan alsz. Nem erdemes veled vitatkozni. Csak fasisztazni lehet teged. A fasisztak a felsobrenduseg, a szolgasag, az eloskodes hivei tobek kozott. Akiket vedelmezel azok ilyenek. Horthy fasiszta elvtarsad haborus bunos es felelos 1 millio magyar kirtasaert. Mit is akartak? Lopni mas orszagban, de nem mint turistak. Amikor vedeni kellett volna a hazat az ellenseget hivtak a magyar nep ellen.

  2. olvaso!
   A pici Horthy nem tudott hoditani, ellenben sajat nepe ellen volt fasiszta. A fasizmus fo ismerve hogy a legvadadabb ellensege a dolgozok demokraciajanak es a kommunistaknak. Termeszetesen az eloskodes es a felsobbrenduseg peldaul a dolgozkkal szemben is fasizmus. Jobb ha tudod, a kommunistak szamara a kapitalizmus a fasiszmus megegagya. Kicsi a kulonbseg, mert ugyanaz a celja eloskodni akar a sajat vagy mas nepeken. Nem oncelbol gonosz hanem penzert hatalomert. A kapitalista kicsi fasisiszta, nem elegge kovetkezetes, eleg neki a szokvanyos agymosas.

  1. stefimfricc!

   Egy ilyen velős érvrendszerre mit is lehetne mondani?
   Mit is tetszett megcáfolni?
   Proli vagyok, talán komcsi módra engem is meg tetszene kivégeztetni………….

   1. “olvasó szerint:

    2018-05-25 – 15:04
    Nem nagyon lehet cáfolni ezt a sok blődséget!
    Nem is lehet össze hasonlítani a horti rendszert a Kádár rendszerrel!
    Csak égy példa Mária-Valéria telep /nyomor negyed egy negyed kerületnyi/ ma József Attila ltp.,Erzsébet dzsumbuj,Pestlőrinc államitelep,ma Havanna ltp.
    Javaslat nézd meg a “hattyudal”címü filmet Páger Antallal és izelítőt kapsz a Mária-Valéria telepről!

 6. A Horthy rendszernek 25 áv állt rendelkezésére országot építeni. Az 1989 es fordulat után, természetes módon a volt szocik kezében maradt a kormány kerék. A kisztitkárok, pártfunkcik akik szétraboltatták az országot, leépitették a termelő ipart, privatizáltak, földet raboltak-rabolnak, a nyakunkra engedték a nátót, az uniót sokkal de sokkal több kárt okoztak a magyarságnak, mint a Horthy korszak. A lakosság menekül innen , békeidőben, a népesség fogy békeidőben, tessék nekem elmondani, tisztelt nemzetthyseket gyülölők, mi a szart csináltak a szocik -és ebbe az szdsz, mszp, fidesz, kdnp, az idáig kormányzók tartoznak- az elmúlt 28 évben, békeidőben!!!! Kilakoltatás, deviza uzsora, tanítás helyett agymosás, palesztín barátok külképviselet helyett izraelita seggnyalás, orosz barát helyett jusa, buzifelvonulások, foci helyett stadion építés, kórház helyett kastélyok, ég a metró, 25O FT egy busz jegy, 3OO FT a benzin mi a lópikulát csináltatok ebből az országból tisztelt szocik???

  1. lala!
   Miert kellene kulonbseget tenni a rendszervaltok kozott? MSZP, FIDESZ, JOBBIK, SZDSZ, stb a magyar nep ellensegei! A nepi demokracia hejett a polgari “demokraciat” valositottak meg. Ez mindenkeppen a dolgozok kizsakmanyolasaval jar. Ezek bunos tolvaj rendszert hoztak letre. Ha a magyarok szeretik az eloskodoket, akkor ez a szegenysegi bizonyitvanyuk! A magyarok primitiv nepseg, a szolgasagra vannak itelve es ez nekik jo. Meg is fognak bunhodni erte, a vilag rabszolgai lettek.

 7. Olvasó!
  Ennyi pimasz fasizmusra nem is lehet más a velős válasz,mint Hitlernek,akit elhajtottak a picsába!De sajnos sok ökör visszasírja!Kár beléd az érvelés szó,mert mint a fentiekből látszik nem hat rád más,,csak mint az ökörre, a korbács!Ezt a “tea” viccet tekintsd szelíd előjátéknak csupán,mert érvelni ostoba embereknek nem lehet,és te a végtelenségig ostoba vagy,és/vagy szimplán fasiszta,minden mocskos jellemzőjével együtt!
  A továbbiakat tartsd meg magadnak,akármi is az!

 8. Lala!
  Nem a szocik csinálták ezt az országgal!Ezt ti csináltátok vele!Ugyanis te is ugyanaz a fasiszta vagy ,mint olvasó,ugyanaz a nyakatekert érvelés ,mint nála!
  Itt nekem mondod azt,hogy “micsinyáltatokezzela zirszággal,szocik”,meg hasonló nyávogás,és pontosan nekünk mondod,akik ez ellen ágálunk,és az ellen ,hogy összemossátok ezt a fasiszta jellegű országvezetést a valódi kommunistákkal,szociálisan gondolkodókkal!Összemossátok a tisztességest az álszent tolvaj hazudozóval,azaz saját magatokkal,és úgy gondoljátok,hogy ha a szart ránk kenitek,akkor már ugyanolyanok vagyunk,mint ti!Hát nem!
  Ha belelapozol a mai nyugati elemzők munkáiba,olyanokéba ,akik azért próbálnak kilátni ebből a tengernyi mocsokból,azok közül kb.három évvel ezelőtt valamelyik azt találta mondani,hogy:lehet,hogy majd hamarosan bocsánatot kell kérnünk az eddig mocskolt kommunistáinktól!
  És itt ne valami Orbán Viktorra,vagy az ősére,vagy netán Kövér Laczára gondolj,hanem azokra,akik a rendszerváltás előttig kiálltak a szocialista társadalom megreformálása,és a reakciós elemektől való megtisztítása,és a nyugattal való normális kapcsolatok kialakítása
  mellett!!
  De ha nem is így gondolod,akkor is van egy olyan meglátásom,hogy nagyobb a felszin alatt a nyugtalanság,a változtatásra való igény,mint azt korlátolt elképzelésetek sejteni engedi nektek,és nem kell évtizedeket várni arra,hogy az realitássá váljon!

 9. 100 évvel ezelőtt már olvastam Hollós Ervin írását. Most vén fejjel újra látva ezt a cikket, látom: mekkora marhaság ez! Mennyit szédítettek, mit összecsaltak, csak azért, hogy megfeleljenek a lenini teológiának.
  A vita kissé megrekedt: Törpikének mindenki fasiszta, aki nincs keresztre feszítve. Az öregúr klasszikus foxi-maxi hősként, hithű elkötelezettséggel agitál a megfeszítők ellen. Olvasó küzd, harcol a zsidó papok árulásával, az igazság mellett. Krjucskov mossa kezeit. Kérdés; ki kapja a kötelet?

 10. Úrvezető!
  Sorolj csak be szépen olvasó,meg duplanulla mellé,ott a helyed!
  Hogyan olvashattad volna Hollós Ervin munkáját,és ha igen,mit értettél meg belőle?!Ugyanis Hollós Ervin a vasárnapi ebéd egyik kommentátora volt,és igencsak kiosztotta a lappangó fasizmust,de az is igaz,kiosztotta a kommunista mezben pompázó,de a szocializmus építésébe belemocskoló,látszat-komcsikat is!Csak ez akkor nem látszott,és a tefélék talán úgy gondolták,hogy háát HE közétek tartozik!Nem ! Csak józan volt,ha azok kevesen is voltak!

  1. Nem tűnt fel, hogy Magyarország nagyon antikommunista ország? Ami a múlthoz való viszonyban nyilvánul meg, mivel kommunista veszély, vész, 1990 óta nincs. A kérdésre, hogy kik a kommunisták, 10-ből 8 az MSZP-t válaszolná, 1 a Fideszt, 1 az MMP-t. Alegutóbbi a nagyon akkurátusan és mélyen politizáló szegmenshez tartozik.

 11. Kiértékelés:
  Aki nem a hazug kommunista ferde agitációnak áll be szekértolónak az fasiszta.
  Aki szerint november 7-én az Auróra lövése nélkül, a Trockij által szervezett pucs volt, az fasiszta.
  Aki a korrupt Horthy korszakot, a dzsentrik világát nem fasisztának mondja, az fasiszta.
  Aki a Kádár rendszert működtetőket hibáztatja a rendszerváltásért, az fasiszta.
  Aki tudja, hogy Kádár félzsidó volt, mint Trump, és ki meri mondani, az fasiszta.
  Tehát olvasó, aki mindezeket tudja és kimondja, az fasiszta ?????
  Ti olyan hülyék vagytok, hogy közép távolságból sem érnétek haza sosem, hiszen az igazság olyan szemfedő nektek, hogy nem láttok tőle. Meg sem értettétek a kor szavát, és a baloldaliság valódi járható útját nem találjátok.

 12. szólás szabadság!
  Kiértékelés:
  A fasisztáknak a kommunista agitációnak nem kell tetszenie, ellenük van.
  November 7-én a cár nevezetü fasiszta és híveiknek nem volt jó, de ezért magukat okolhatják. A cár és bandája is lopott, felsöbbrendű és élősködő volt, tehát fasiszta, ha nem is ért fel Hitlerhez.
  Horthy Hitler cimborája volt, de pancser fasiszta, fasiszta felsőbbrendű élősködő bűnöző volt. Hivei szintén fasiszták, ha a főnökük Hitler nyomába sem értek.
  A Kádár renszer megdőntői is a fasiszták, osztály alapú felsőbbredűségen és lopáson alapuló bünözők.
  Tehát olvasó igenis fasiszta, ha arra kerül a sor, akkor a kommunisták ellen fog harcolni. A kommunisták egyedűl következetesen a fasiszmus ellenségei.
  Minden felsőbbrendűség és élősködés a fasiszmus kezdete, bár vannak különbségek.
  A polgári demokráciában a fasizmus nem hoz létre népirtó táborokat, és a népirtása csak a munkanélküliségig, a nyomorig, éhezésig, gyarmatosításig vezet, de felsőbbrendű és élősködő és néha nyíltan a következetes fasisztákat támogatja. Lásd Ukrajna.
  Nem kell titkolni, ha valaki fasiszta, ugyis kiderül, fel kell vállani, most nem szégyen.

  1. Ha Sztalinak csak ennyi sütnivalója lett volna, simán kitolja a többi zsidó Szibéria egyik haláltáborába.
   Neki nem voltak magas iskolái, de a 4000 kötetes dácsájának könyvtárában minden könyben ott vannak a megjegyzései ceruzával. Ő, ha tömeg gyilkos is volt, de legalább tanult, nem úgy mint a név itteni felhasználója. Tudod ilyen bután összemosó felfogása, hogy még a Cárt is fasisztának mondod, csak azok malmára hajtja a vízet, akik a fasizmust igyekeznek tisztára mosni.
   Vigyázz ! a halál az ilyen agyhalott felfogással közeledik.
   A Cár nem lopott, nem volt magánvagyona, mint Kádárnak sem. És Ő nem volt élősködő, mert akkor a Kádár rendszer egy milliós bürokratája, párt arsztokráciája is mind élősködő, tehát fasiszta volt ?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .