A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása

1919. március 20. Vix alezredes átadja a magyar kormánynak az antant jegyzékét. Miskolcon a munkástanács veszi át a hatalmat. Általános nyomdászsztrájk. Lemond a Berinkey-kormány.

1919. március 20—21. Tárgyalások a letartóztatott kommunisták és a szociáldemokraták között a fogházban.

1919. március 21. A szociáldemokrata pártvezetőségi ülésén elhatározzák a Kommunisták Magyarországi Pártjával való megegyezést. A Kommunisták Magyarországi Pártja és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt egyesülése. A Budapesti Munkástanács határozatot hoz a hatalom átvételéről.

A Tanácsköztársaság kikiáltása. -1919. március 21 –

1919. március 22. A Forradalmi Kormányzótanács és a Magyarországi Szocialista Párt „Mindenkihez!” című kiáltványában közzéteszi a Tanácsköztársaság alapelveit. Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt VIII. kongresszusa üdvözli a Tanácsköztársaságot. A Forradalmi Kormányzótanács rendelete a statáriumról, a fegyverviselési tilalomról és a szesztilalomról. Kun Béla bejelenti a két munkáspárt egyesülését.

1919. március 23. A Forradalmi Kormányzótanács felhívása a világ dolgozóihoz a Magyar Tanácsköztársaság támogatására. Lenin az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt VIII. kongresszusán méltatja a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltását.

Az első világháború imperialista népirtás volt

PROLETÁROK!
(Vörös Újság 1919 márc. 22)
Nem a szavak, a tettek ideje következett el. Magyarország proletariátusa kezébe vette sorsának intézését. Ez a forradalmi cselekedete meghozta a proletáregységet nemcsak Magyarországra vonatkozóan, de nemzetközileg is. A politikai hatalom megragadásával belekapcsolódott a magyar proletariátus a világforradalom előhadába. Győz a nemzetközi forradalom. A magyar proletariátus megkezdte történelmi hivatásának teljesítését. Az ő küzdelmeire szegeződik e pillanattól kezdve teljes szolidaritással az egész Balkán, és a volt osztrák-magyar monarchia romjain alakult burzsoá-köztársaságok minden proletárjainak szeme.

Magyarország ma a proletariátusé lett. A politikai hatalom kézbevételével éppúgy a nemzetközi proletariátus szent földje, mint a Szovjet-Oroszország. A mával megkezdjük a kapitalizmus kizsákmányoló rendjének kisajátítását, a mával megszakít minden együttműködést Magyarország proletariátusa teljes egészében a burzsoáziával.

Képtalálat a következőre: „Tanácsköztársaság-kép”

Kézbe veszi a hatalmat, lefegyverzi a burzsoáziát, és a felfegyverzett proletárságot állítja őrül a szocializmust teremtő forradalom mellé. A munkások, a katonák és földműves-szegények tanácsaiban, a tanácsköztársaság minden szervezetében igazi önkormányzathoz jut a dolgozó tömeg, (menten) megszabadul a burzsoá-állam bürokráciájának átkos terhétől.

A föld, a gyár, a bánya: minden a dolgozóké. Bontakozik az új rend, amikor csak az eszik, aki dolgozik.

Ez volt az alap, amit hirdettünk, terjesztettünk minden akadályon keresztül, s amelyre ráállott ma egyöntetűen Budapest egész proletariátusa kivétel nélkül. Ez teremtette meg a szervezett egységet is, s mától kezdve minden forradalmi proletár egy csatasorban küzd a szocializmusért, a kommunizmusért.

De ez az az időpont is, amikor aki nincs velünk, az ellenünk van. És jaj annak, aki a proletariátus uralma ellen fölemeli a kezét. Szabadság csak arra van mától kezdve, hogy a kizsákmányolást rombolhassuk, és a kommunizmus termelő és társadalmi rendjét kiépíthessük. Aki a kizsákmányolást akarja megőrizni, aki a kapitalizmust akarja visszacsinálni, annak számára a proletárok földjén nem terem szabadság.

Ez a proletariátus forradalmi diktatúrája, és jaj annak, ezerszer jaj annak, aki ellene felemeli kezét. Akárki legyen is az, külső vagy belső ellenség, egyaránt pusztul az útból, mert a proletariátus most veszíti el láncait, és felszabadult fegyveres kezeivel pokolra küldi ellenségeit.

Nem állunk egyedül, mellettünk a Szovjet-Oroszország, mellettünk az egész világ proletariátusa, melyet a szükségszerűség törvénye hajt a forradalomba.

Éljen a nemzetközi szociális forradalom! Éljen a proletárdiktatúra! Éljen a munkások, katonák és földműves-szegények tanácsainak köztársasága!

Vörös Újság – Mindenkihez
MINDENKIHEZ!
(Vörös Újság 1919 március 22)

Magyarország proletársága a mai nappal a maga kezébe vesz minden hatalmat.

A polgári világ teljes összeomlása, a koalíciós kormányzás csődje kényszeríti rá Magyarország munkásságát és parasztságát erre a döntő lépésre. A kapitalista termelés összeomlott, a munkásság nem hajlandó többé a nagytőkések és nagybirtokosok igájába hajtani a fejét. Az országot az összeomlás anarchiájától csak a szocializmus, a kommunizmus megteremtése mentheti meg.

Ugyanakkor külpolitikailag is teljes katasztrófa előtt áll a magyar forradalom. A párizsi békekonferencia úgy döntött, hogy Magyarországnak csaknem egész területét katonailag megszállja, a megszállás vonalait végleges politikai határnak tekinti, és ezzel a forradalmi Magyarországnak élelmezését és szénellátását végképpen lehetetlenné teszi.
Ebben a helyzetben egyetlen eszköze maradt a magyar forradalomnak a maga megmentésére: a proletárság diktatúrája, a munkások és a földműves-szegények uralma.

A proletárság diktatúrájának döntő alapfeltétele a proletárság teljes egysége. Éppen ezért, a történelmi szükség parancsára, teljes egyesülését mondotta ki a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Kommunisták Magyarországi Pártja.

E két párt helyett egyetlen proletárpárt fogadja magába ezután az ország minden dolgozó férfiát és asszonyát: a Magyarországi Szocialista Párt.
A kormányhatalmat a párt megbízásából Forradalmi Kormányzótanács veszi át. E tanács kötelessége lesz a Munkás-, Paraszt- és Katonatanácsok országos kiépítése. A törvényhozói, végrehajtói és bíráskodó hatalmat a Munkás-, Paraszt- és Katonatanácsok diktatúrája gyakorolja.

Magyarország Tanácsköztársasággá alakul. A forradalmi kormányzótanács haladéktalanul megkezdi a nagy alkotások sorozatát a szocializmus, a kommunizmus előkészítésére és megvalósítására.

Kimondja a nagybirtokok, a bányák, nagyüzemek, a bankok és a közlekedési vállalatok szocializálását. A földreformot nem törpebirtokokat teremtő földosztással, hanem szocialista termelő szövetkezetekkel hajtja végre.

Az árdrágítókat, az élelmiszeruzsorásokat, a tömegek éhségének és rongyosságának spekulációs haszonélvezőit irgalmatlan kíméletlenséggel üldözi.

Vasfegyelmet követel. Halállal sújt le az ellenforradalom banditáira, csakúgy, mint a fosztogatás brigantijaira.

Hatalmas proletár-hadsereget szervez, amellyel a munkásság és parasztság diktatúráját érvényre juttatja a magyar kapitalistákkal és nagybirtokosokkal szemben csakúgy, mint a román bojárokkal és a cseh burzsoákkal szemben.

Kijelenti teljes eszmei és lelki közösségét az orosz-szovjet kormánnyal, fegyveres szövetséget ajánl Oroszország proletárjainak. Testvéri üdvözletét küldi Anglia, Franciaország, Olaszország és Amerika munkásságának, egyben pedig felszólítja őket, hogy ne tűrjék egy pillanatig sem kapitalista kormányaik gaz rabló-hadjáratát a Magyar Tanácsköztársaság ellen.

Fegyveres szövetségre hívja fel Csehország, Románia és Szerbia, meg Horvátország munkásait és földműveseit a burzsoák, a bojárok, a nagybirtokosok és a dinasztiák ellen. Fölszólítja Német-Ausztria és Németország munkásait, hogy kövessék a magyar munkásság példáját, szakítsanak végleg Párizzsal, szövetkezzenek Moszkvával, állítsák föl a Tanácsköztársaságot, és fegyverrel a kezükben szálljanak szembe a hódító imperialistákkal.

A Magyarországi Szocialista Párt és a Forradalmi Kormányzótanács fölismeri, mennyi nehézséggel és áldozattal kell megküzdenie a magyar munkásságnak, ha elindul ezen a bátor és nagyszerű úton. Háborút kell viselnünk élelmünk és bányáink felszabadításáért, harcot kell vívnunk proletártestvéreink szabadságáért és a magunk létéért. Nélkülözések, nyomorgás, szenvedés várakozik ránk ezen az úton. És mégis rá kell lépnünk, és mégis rá merünk lépni, mert bízunk a magyar proletárság hősiességében és áldozatkészségében. Rá kell lépnünk, mert csakis így vihetjük győzelemre a szocializmus világot megváltó ügyét.
Minden munkást és földművest felszólítunk, hogy dolgozzon, termeljen, vagy álljon be a proletár-hadseregbe, verejtékével vagy vérével áldozzon az eszme diadaláért.

Bármi várjon ránk, a szocializmus ügyének győznie kell! Éljen a proletárdiktatúra! Éljen a Magyar Tanácsköztársaság!

Magyarországi Szocialista Párt.
Forradalmi Kormányzótanács.

MINDENKIHEZ!
(Vörös Újság 1919 március 23)
A Magyar Tanácsköztársaság népbiztosainak tanácsa ma délben német, angol, francia, román és cseh nyelven a következő szikratáviratot adta fel:
Mindenkihez! Jelentjük a világ munkásainak, hogy Magyarországon a szociáldemokrata párt és a kommunista párt szocialista párttá egyesültek, és az egész munkásság, katonaság és parasztság nevében megteremtették a proletárdiktatúrát, amely egyetlen csepp vér kiontása nélkül átvette az államhatalmat. Az államhatalmat ideiglenesen a népbiztosok tanácsa gyakorolja mindaddig, amíg a paraszt-, munkás- és katonatanácsok kongresszusa véglegesen meg nem határozza a magyar tanácsköztársaság alkotmányát.

Az egész magyar proletárság egységes elhatározással sorakozik a proletárság diktatúrájának, a szociális világforradalomnak lobogója alá, és együttesen akarja megvívni az imperializmus ellen való küzdelmet az orosz szovjetköztársasággal, és a világ mindazon proletárjával, akik felismerték, hogy a nemzetközi imperializmus erőit legyőzni, és a szocializmust megvalósítani nincs más út, mint a munkásság, katonaság és parasztság együttes forradalmi
cselekvése.

A magyar proletárforradalmat két erő teremtette meg. Az egyik a munkásoknak, a földműves-szegényeknek és katonáknak az az elhatározása, hogy nem akarják tovább hordozni a tőke igáját. A másik az antant imperializmusa, amely Magyarországot területének megcsonkításával minden élelmiszerétől, ipari nyersanyagától, megélhetésének összes feltételeitől meg akarta és meg akarja fosztani. Az entente ultimátumára a proletárdiktatúra megteremtése a magyar nép válasza.

Kapcsolódó kép

A cseh-tót és román burzsoá hódítók fegyveres erővel akarják leverni a magyar munkás forradalmat. A cseh-tót és román katonasághoz fordulunk, tagadjátok meg az engedelmességet, lázadjatok fel, és fordítsátok fegyvereiteket saját elnyomóitok ellen, és ne legyetek magyar munkás- és katonatestvéreitek hóhérai. A cseh-tót és román munkásokhoz és parasztokhoz fordulunk. Rázzák le elnyomóik igáját, akik azért, hogy saját hatalmukat öregbítsék, és zsebüket tömjék, háborúba hajszolják őket testvéreik ellen.

Az egész világ proletárjaihoz, az angol, francia, olasz és német munkásokhoz fordulunk, és követeljük tőlük, hogy minden erejükkel szálljanak szembe országukban a kapitalistákkal, akik az éhség kötelékével akarják megfojtani a magyar proletárforradalmat. A magyar proletárforradalmat a nemzetközi szocializmus védelme alá helyezzük, de el vagyunk szánva arra, hogy a Magyar Tanácsköztársaságot mindenki ellen megvédelmezzük, egyúttal kifejezzük azt a készségünket és akaratunkat, hogy mielőbb olyan békét kössünk, amely a dolgozó osztályok életfeltételeit biztosítja, és a világ valamennyi népével, elsősorban szomszédjainkkal való békés együttélésünket lehetővé teszi. Világ proletárjai egyesüljetek! Éljen a szociális világforradalom! Éljen a munkások, katonák és parasztok forradalmi internacionáléja!
A Magyar Tanácsköztársaság Népbiztosainak Tanácsa.

A Magyar Tanácsköztársaság létrejöttekor a külpolitikai helyzet még súlyosabb volt, mint a polgári kormányzat idején. Az események alakulását jelentősen befolyásolta a Vix-jegyzék, mely március 20-án került átadásra. Ez a jegyzék a párizsi békekonferencián a katonai szakértők és külügyminiszterek által február 26-án hozott határozat volt, amelynek értelmében további jelentős magyarlakta területek kiürítésére és egy francia ellenőrzés alatti semleges zóna létrehozására kötelezték Magyarországot.

A semleges zóna határai közé került volna Vásárosnamény, Debrecen, Békéscsaba, Orosháza és a franciák által már megszállt Szeged is – ez azzal járt volna, hogy a magyar csapatoknak a Tiszántúlon több mint 100 km széles fronton átlag 50–80 km-t kellett volna visszavonulniuk. A jegyzék elutasításával egyidejűleg lemondó polgári kormányzat helyére lépő Forradalmi Kormányzótanács megalakulása után az elsők között alkotta meg a hadsereg felállításáról szóló rendeletét, hiszen az új állam számára létkérdés volt egy ütőképes hadsereg létrehozása. Március 21-én ugyanis az egyetlen igazán hadra fogható magyar alakulat a Székely Hadosztály volt, amely Erdélyben már 1918 késő ősze óta harcban állt a románokkal. Az ország vezetői úgy vélték, hogy 3-4 hónap alatt lehetséges egy körülbelül 200 ezer fős hadsereg létrehozása. Ennyi időt tartottak szükségesnek a katonai szakemberek, hogy kitöltsék a szervezeti kereteket, feltöltsék a hiányzó felszerelési, fegyverzeti és élelmiszerkészleteket.

Március 25-én jelent meg a Vörös Hadsereg fölállításáról szóló rendelet. A toborzottak összlétszáma április 3-án 26 449, április 5-én 32 832, április 10-én 29 743 fő, április 15-én 53 524 fő. A Hadügyi Népbiztosság széles körű toborzó munkát fejtett ki a Magyarországon tartózkodó – elsősorban orosz – hadifoglyok körében is. Az orosz katonák mellett más nemzetek fiai is jelentkeztek a Vörös Hadseregbe, belőlük alakult a két nemzetközi ezred.

LENIN BEJELENTI A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG MEGALAKULÁSÁT
(Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt VIII. kongresszusán, 1919 március 23-án
mondott zárszóból)

Meggyőződésünk, hogy ez lesz az utolsó nehéz fél-esztendő. Ebben a meggyőződésben különösen megerősít bennünket az a hír, amelyet a napokban közöltünk a kongresszussal — a magyarországi proletárforradalom győzelméről szóló hír. Eddig a szovjethatalom csak országunkon belül győzött, a volt orosz birodalomhoz tartozó népek között. Eddig azok a rövidlátó emberek, akiknek különösen nehéz megválniuk a régi, szokványos gondolkodásmódtól (még ha a szocialisták táborához tartoznak is), azt gondolhatták, hogy csakis Oroszország sajátos körülményei idézhették elő ezt a váratlan fordulatot a proletár szovjet demokrácia felé, hogy ennek a demokráciának a sajátosságaiban talán, mint valami görbe tükörben, a cári Oroszország sajátosságai tükröződnek. Most aztán ezt a véleményt teljesen szétzúzták.

Képtalálat a következőre: „Tanácsköztársaság-kép”

Elvtársak! A ma kapott hírekből kirajzolódik a magyarországi forradalom képe. A mai tudósításokból megtudjuk, hogy az entente hatalmak egy veszettül vad ultimátumban követelték Magyarországtól a csapataik átengedését. A burzsoá-kormány, látván, hogy az entente-hatalmak csapataikat Magyarországon keresztül akarják átvonultatni, látva, hogy Magyarországot megint egy új háború rettenetes súlya fenyegeti, — a burzsoákból és megalkuvókból álló kormány maga lemondott, maga kezdett tárgyalásokat a kommunistákkal, a börtönben lévő magyar elvtársainkkal és maga elismerte, hogy nincs más kivezető út, mint a hatalom átadása a dolgozó népnek…

Ha eddig azt beszélték rólunk, hogy bitorlók vagyunk, ha 1917 végén és 1918 elején a burzsoázia és az ő csatlósai közül sokan csak úgy beszéltek a mi forradalmunkról, mint erőszakról és bitorlásról, ha még most is lehet hallani, aminek ostobaságát mi már nem egyszer bebizonyítottuk, hogy a bolsevikok hatalma erőszakkal tartja fenn magát, ha ezelőtt lehetett ilyen badarságot ismételgetni — ma Magyarország példája elhallgattatja az ilyen beszédeket. Még a burzsoázia is belátta, hogy lehetetten más hatalom, mint a Szovjetek hatalma. Egy magasabb kultúrájú ország burzsoáziája világosabban látta, mint a mi burzsoáziánk október a 5-ike előtt, hogy az ország pusztulófélben van, hogy a népre egyre nehezebb és nehezebb megpróbáltatások nehezednek — ennélfogva a Szovjeteknek kell kezükbe venni a hatalmat, ennélfogva Magyarország munkásainak és parasztjainak, az új proletár szovjetdemokráciának kell az országot megmenteni.

Elvtársak! A magyar forradalom előtt óriási nehézségek állnak. Ezt az Oroszországhoz hasonlítva kicsiny országot sokkal könnyebben tudják megfojtani az imperialisták. De bármilyenek legyenek is a Magyarország elé tornyosuló nehézségek, mi itt a szovjethatalom győzelmén kívül erkölcsi győzelmet is arattunk. A legradikálisabb, a legdemokratikusabb, legmegalkuvóbb burzsoázia beismerte, hogy a legnagyobb válság pillanatában, amikor a háborúban kimerült országot új háború fenyegeti, a Tanácshatalom történelmi szükségszerűség, beismerte, hogy az ilyen országban nem lehet más hatalom, mint a Tanácshatalom, mint a proletariátus diktatúrája.

Elvtársak! A forradalmárok egész serege áll már mögöttünk, akik életüket áldozták Oroszország felszabadításáért. A forradalmárok nagy részének súlyos sors jutott osztályrészül. Ők végigszenvedték a cárizmus üldözéseit, de nem részesültek abban a szerencsében, hogy tanúi lehessenek a győzelmes forradalomnak. Mi azonban nemcsak azt értük meg, minket még ennél is nagyobb szerencse ért. Mi nemcsak a mi forradalmunk győzelmét láttuk, nemcsak azt értük meg, hogy forradalmunk hallatlan nehézségek közepette megerősödött és új hatalmi rendszert alkotott, mely az egész világ rokonszenvét felénk vonja, hanem azt is látjuk, hogy az a mag, melyet az orosz forradalom elvetett, kikél Európában. Ez azt a tökéletes rendíthetetlen meggyőződést oltja belénk, hogy bármilyen nehezek legyenek is a még ránk váró megpróbáltatások, bármilyen nagyok legyenek is azok az ártalmak, melyeket a nemzetközi imperializmus döglődő fenevadja még ránk hozhat, — ez a fenevad elpusztul, és a szocializmus győzedelmeskedik az egész világon.
(A Moszkvai Szovjet rendkívüli teljes ülésén 1918 április 3-án mondott előadói beszédből)

A régi burzsoá-parlament helyébe a világ szovjethatalma lép, amely már meghódította minden munkás rokonszenvét, mert ez a dolgozók hatalma, a millióké, akik maguk uralkodnak, maguk kormányoznak. Lehet, hogy rosszul kormányoznak, miként mi Oroszországban, de mi képtelenül nehéz viszonyok között vagyunk… Mi még nehezebb utat is meg fogunk még tenni. Hadd jusson Oroszországra több áldozat, mint más országokra. Ez nem meglepő, amikor ránk csak egy ócska romhalmaz maradt örökségül. Más országok más, emberibb úton mennek át és jutnak el ugyanahhoz — a szovjethatalomhoz, íme ezért van Magyarország példájának döntő jelentősége.

Az emberek tapasztalat útján tanulnak. A szovjethatalom helyességét szavakkal bebizonyítani nem lehet. Egyedül Oroszország példája még nem volt érthető az egész világ munkásságának… Magyarország példája döntő a proletárság számára, az európai proletariátus és a dolgozó parasztság számára, mert nehéz pillanatokban a szovjethatalmon kívül senki más nem tudja kormányozni az országot.

Öreg emberek mondogatják: „Felnőttek a gyerekek, emberré lettek, most már meghalhatunk.” Mi nem készülünk meghalni, mi haladunk a győzelem felé, de amikor olyan gyermekeket látunk, mint Szovjetmagyarország, akkor azt mondjuk, hogy mi már megtettük a magunkét nemcsak orosz, hanem nemzetközi méretekben is, és hogy mi kiállunk minden kétségbeejtő nehézséget, hogy teljes győzelmet arassunk, hogy az orosz és magyar Szovjetköztársasághoz csatlakozzék — és meglátjuk, fog is csatlakozni – a Nemzetközi Szovjetköztársaság.

SaLa

Nagy munka, nagy feladat vár RÁNK – MAGYAROKRA! – ha akarunk mégegyszer egy SAJÁT országot. Ehhez össze kell fognunk, és április 8-án NAGYON SOKAN KELL HOGY ELMENJÜNK SZAVAZNI, a legesélyesebb antidöbrögista jelöltre!

Hogy melyik egyéni választókerületben ki az? Azt ideideide vagy ide kattintva megnézheti!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása” bejegyzéshez 24 hozzászólás

 1. Ma egy retardált pénzért szerepjáték fogyasztoi társadalom van eszmék nélkül.
  Hedonista fogyasztokkal.
  Mi motiválja az atomizált retaldált hedonista biorobotott 2018-ban?
  Ruhák.
  Ájfon.
  Auto.
  Smárt tv

  Ennyi bazmeg.
  Társadalom?
  Megérkeztümk az emberi evolucio csucsponthoz ugy 1980-ban.
  Azt azota a kibaszotb fluoridos kezelésnek köszönhetöen,a retardácio megálithatatlan.

  Kérdezd meg egy fiatalt mi az a tanácsköztársaság.

  Olyan hülye és lusta,hogy még egy vajaskenyeretsem tud magának megkenni,
  nem a tanácsköztársaság kérdésre válaszolni.

  Ez kell az összeszereldében,nem tanácsköztársaság.

   1. Itt van az ujabb retardácios csucsfegyver az 5G.
    Szeretnénk megkérdezni kik és milyen jogon végeznek a Zalaegerszegi
    lakoságon mikrohullámu kisérleteket?

    Tisztelt Zalaegerszegiek önök tudják,hogy 5G kisérleti egerei.

     1. Szeretnénk megkérdezni a Zalaegerszegi temerkezési válalatoknak:
      Menyivel nöt a 5G mikrohullámu kisérletek ota a bevételeik?

  1. Érdekes. Nekem is mindig 1980 jut eszembe, mintha onnan kezdve folyamatosan lefelé mennénk. A maják eltévesztették a dátumot, vagy mi nem jól fordítottunk valamit.

 2. Én konkrétan tudom,hogy 1980 óta zajlik ez a retardácós folyamat!!Novemberben mondta a politikai gazdaságtan tanárunk,hogy úgy készüljenek az elvtársak,hogy nem “ebből” a rendszerből fognak nyugdíjba menni!
  ??
  Azért,mert olyan gazdasági háborút indít ellenünk a Nyugat,amelyet nem fogunk bírni!Azért,mert a kapitalizmusnak piac kell,és a jelenlegi piacai telítve vannak,minden hely foglalt!!
  Miután (82-ben) megkezdtem szolgálatomat egyre másra jelentek meg a kapitalizálásra felkészülés jelei,vagyis megkezdődött a gazdasági hanyatlás, a csillagháborús politika nyomán,a rendszerváltás politikai előkészítése azzal,hogy 56-t kezdték favorizálni(nem véletlen ,hogy ekkor jelentek meg az ellenforradalom igazi arcáról a könyvek ,visszaemlékezések kiadása-csak erre senki nem figyelt a Nyugat támogatta fasiszta-nyilas,és 56-osok által bújtogatott “reformátorok” harsogó hazugságai közepette!!)
  Mára mint “piac” teljesen kifújtunk,csak a számunkra megfizethető ,butító,lekorlátoló élelmiszerekre,ronccsá váló autókra,5 éves időtartamú tv -kre,a nyugati haszált(de nagyon drága!!) autókra telik,az is csak a lakosság 20%-nak,na ,meg éhbérért rabszolga-munkára!
  Nem igaz,hogy ezt nem látja a Nyugat,a mindenkori vezetés,vagy az ellenzék,de hazudnak rendületlenül,és a burzsoává vedlett,kommunista csökevények szidják azt a rendszert,amit elárultak,és melynek a vívmányait mára teljesen ellopták,a helyét felszántották gyűlölettel,hazugsággal,és hamis ígéretekkel!

 3. Halal minden kapitlistara aki a nep penzet ellopja anak jar a kotel kinai jogot.Eljen Tanacskoztarsasag.

   1. Laci ne izgassa magát.
    A Lenin fiu troll egy kapitalista panelt használt,érvek nélkül.
    Jol hangzik a kommunizmus lejáratására,és hatásos a retardáltak körében.

    De az egészben az a poén,hogy a fizetett troll is megkapja a maga kálium adagját.
    A fizetett troll anyukáján,gyermekén is bevetik az uj mikrohullámu fegyvert az 5G,
    és mikor ott áll saját gyermeke temetésén mert agy tumorkapott az 5G-töl,
    akkor majd azt mondja: FIAM NE HARAGUDJ APA CSAK EGY IMPREALISTA PROSTI VOLT.

    Az az elváltnö,akinek ingyen adjuk a lakást Héviz környékén,
    17éves gyermeke hirtelen agytumort kapott Zalaegerszeg környékén.
    Pécsre kell levinni a klinikára,Egerszegen stagnál az állapota a kezelésektöl.

    Tisztelt fizetett troll erröl mia véleménye?

  1. Tisztelt Lenin fiu.
   A baj,hogy a kapitaliták ölik meg a biorobotokat.

   A káliumot ugy adagolják,hogy az 50 éves kor felett életveszélyes hatással van a szivizmokra.

   Igy a kálium háztartás felborul a szervezetben a biorobot elhalálozik.
   Ez pozitiv hatással van a költségvetési háztartásra,nem kell nyugdijat fizetni a biorobot számára.
   Ebben a játékban a kapitalisták nyertek,a biorobot meghal nyugdij elött.

   Usában kálium inekcioval végzik ki a halálra itélteket.

 4. ….stefimrich ! én is így gondolom, de a dicső Tanácsköztársaságról , annak történelmi
  körülményeiről még a részletes és tartalmas anyag mellett, szükséges leírnom: hogy
  az első világháborút kirobbantó uralkodó osztály, mint a” patkányok a süllyedő hajóról,”
  elmenekültek a felelősségre vonások elől. Ott hagyták a NÉP VEZETŐ PÁRTJAINAK az
  erkölcsileg és anyagilag tönkretett országot! Ez történelmi tény, mint az is , hogy a geo-
  politikai érdekek alapján, az osztrák-magyar monarchiát ( mint vesztes hadviselő feleket)
  kíméletlenül megbüntették. Magyarországot leginkább! A Munkás-Paraszt Hatalomnak
  vérben és mocsokban kellett a támadó országok hadseregei ellen harcolni. Román katonák
  taposták Budapest utcáit. A Csehek, még Balassagyarmatot is elfoglalták, ahonnan a NÉPI
  összefogás űzte ki őket!……… Tehát, az a 133 nap a Magyar Történelem Aranyoldalaira ke-
  rül, akár mit is hazudozik a mai propaganda gépezet!!!

  1. 2018-ban erröl töbröl van szo.

   Vissza a feudalizmusba,ahol Kosa nevét kimondja Csengeren a riporter kiürül a város.
   Egy félénk lakos megjegyzi a riporternek MAGUK ELMENNEK MI MEG ITT MARADUNK

   Vagy egy fejlett Szocializmusba akarsz élni,ahol nincsenek Kosák 5 milliárd dolláros élet halál urak.

 5. Ez a tanácsköztársaság nemnagyon nyerte el a tetszését a magyarországi proletároknak…
  Az idézett szövegekből is kitűnik, hogy nem a “magyarországi proletárok” döntöttek a hatalomátvételről, hanem a szovjet-oroszországban kiképzett “forradalmárok”. (Manapság a “forradalmi hatalomátvételt” terrorizmusnak nevezik )
  A hatalom továbbra is egy párt vezetőségében összpontosult, ahhoz sem akkor, sem 1945 után közük nem volt az igazi dolgozóknak.

  1. Így vélekedik az, akinek a dolgozók lemészárlása a célja. Ha nem tudnád, a gazdagok háborújúban 19 milliót mészároltak le a hozzád hasonlóak. Gratulálok a népirtás dicsőítéséhez. De ebből lett elege a dolgozóknak, tehát a magadfajta a nép ellensége.

   1. Az én célom mint mondtam már sokszor a Szerves Társadalom, nem a “dolgozók lemészárlása”. A te példaképed sztalin, nem az enyém.
    De ne terelj, a tanácsköztársaság magyarországi népszerűsétlenségéről van szó. Mert a kommunizmus eszméje nem illeszthető be egyetlen európai nép életetébe-kultúrájába sem. Egyszerűen életidegen.

 6. Kontroll!
  Te honnan szabadultál!?Az 1848-as forradalom eszméi sem Magyarországról indultak,a feudalizmussal elégedetlen polgári mozgalmak végig söpörtek Európán!!Az I.VH után pedig a kapitalizmussal ,a gyilkos háborúval való elégedetlenség miatt törtek ki a baloldali mozgalmak!!
  Hogy Oo.-ból vagy máshonnan kerültek ide,az teljesen mindegy volt,az októberi forradalom követendő példának bizonyult!
  A II.vh után pedig szintén a SzU hozta el a szocializmus gondolatát,és akármennyire “import” volt, az hozott el a magyar proletáriátusnak legalább 30 évnyi nyugalmat,viszonylagos jólétet!Még ha nem is tetszett az mindenkinek!
  De azért mindegyik változás elégedetlenek csapata csak-csak a burzsoázia hangadói voltak,lásd a mára a proletárból,kommunistából aszalódott oligarchákat meg a szaros kutyafarkot, a Békamenetet!
  A mára ismét nyomorgókat senki nem képviseli,csak a sósavat ígéri a volt proli a mai helyzet ellen ágálóknak!
  De neked ez tetszik,igaz?!
  (miért is kell most már minden hsz-hez kitölteni a mezőket?!)

  1. A dolgozó emberek a zsidók? A háborúban 19 millióan meggyilkoltak a zsidók? Mit számít mi a nemzetiségük? A dolgozó, akit a háború megölt, az már számít. A gazdagok, akár zsidó, akár nem meggazdagodtak, ez már számít. A Magyar hazát ki védte? A zsidók? Gondolkodj ember!! A világháború a gazdagok rabló háborúja volt, amit a dolgozók vívtak a dolgozók ellen a gazdagok hatalmáért. Nem az a lényeg milyen a nemzetiség, hanem a dolgozók népirtása a gazdagok érdekében. Gondolkodj!!

  2. “Néhány hét múltán Landler Jenő belügyi népbiztos betiltja Magyarországon a maszonériát.” A szabadkőművesség (maszonéria).

   in. Kiszely Gábor: A szabadkőművesség 122.o.

   A Tanácsköztársaság és a Magyar Népköztársaság is betiltotta a szabadkőműves páholyokat. A tőkés rendszerváltással jöttek vissza ezek is. Jó lenne ha a Drábik János hívek ezt a fejükbe vésnék.

 7. gyagyásak–kommunista-bolsevik vezetök mint zsidok voltak s rotshildék,bankár dinasztiák csahos rühes veszett kutyái voltak kik bankárok világuralmi törekvéseinek utjában állo arisztokráciát volt hivatott eltörölni majd utána parasztokat mészárolták elöszeretettel—de itt magyarországon is a magyarság legjobbait több tizezer embert löttek bele a dunába zsido vörös halál brigádok…de nem fárasztom magamat–akibe van még egy kis inteligencia az járjon utána hogy mi az igazság–a többi meg dögöljön meg ostobán…igor kezdek látni benned némi értelemet..valoban nagyon nagy a baj…egyáltalan nem tulzás hogy most lenn vagy nem lenni a tét s öszintén szolva a lennire szinte teljesen esélytelen az emberek tudati szintje miatt

  1. Szerintem az öklét, és jól teszi. Munkásököl, vasököl, oda sújt, ahova köll.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .