Egyszer már sikerült a Népi Demokrácia megteremtése

A történelmi helyzet a 2. világháború után lehetőséget teremtett a magyar dolgozó népnek a kommunisták vezetésével a népi demokrácia megteremtésére. Eleinte nagyon kevés dolgozó értette ezt meg, de a kommunisták kevés csapata a szovjetunió segítségével mégis nem kis harc árán elérte a dolgozók értelmét és segítségükkel megvalósult a dolgozók népi demokráciája.

Mit jelentett ez a magyar nép számára?

Felszámolták a termelőeszközök magántulajdonára épülő gazdasági rendszert és a dolgozó közösség gazdaságát kezdték el felépíteni a kommunista párt vezetésével és irányításával. Kiszorították a hatalomból a Horthysta fasiszta elemeket és támogatóikat, akiket az USA reakciós állama segített. Bevezették a tervgazdálkodást, ahol a dolgozó nép érdekei voltak a meghatározók. Nagyon szegény körülmények álltak a magyar népi demokrácia rendelkezésére, de sikerült a dolgozókat megnyerni a kommunistáknak a kizsákmányolás mentes társadalom felépítésére.

Miért jobb a népi demokrácia a dolgozó népnek?

A kapitalista rendszerben a dolgozó csak munkaerő áru, a termeléshez pénzért megvásárolható szolga embere. A kapitalista gazdasági modell az emberiséget milliárdnyi szolgára és kevés tőkésre osztja meg. A milliárdnyi dolgozó ember a tőkések kiszolgálója, így alacsonyabb rendű ember. Ez az embertelen könyörtelen kizsákmányolás és élősködés világméretű diktatúra. A népi demokrácia a dolgozó emberek egyen rendű közössége, ezért emberséges. Nincs szolga és nincs kizsákmányolás sem. Alapvetően munka szerinti a dolgozók jövedelme, nem a vagyon számít, hanem az emberi érték.

Alább a népi demokrácia kezdetének korhű leírása következik.

Részlet: A Magyarország története (1951)

A NÉPI DEMOKRÁCIA GYŐZELME,
A MÁSODIK PROLETÁRDIKTATÚRA,
A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON
(1945—)
Magyarország elnyomott dolgozóit a dicsőséges Szovjet Hadsereg szabadította fel a német fasiszták és nyilas bérenceik uralma alól. A Szovjet Hadsereg győzelme Hitler-Németország felett egyben szétzúzta a reakciós Horthy-rendszert, a nagytőkések és nagybirtokosok államát, kiszakította Magyarországot az imperializmus rendszeréből és ezzel a szocializmust építő nemzetek sorába léphettünk.

A Szovjet Hadsereg győzelme visszaadta függetlenségünket, lehetővé tette, hogy a magyar munkásosztály, a dolgozó parasztság, elnyomott népünk végre maga vegye kezébe sorsának irányítását.
A magyar munkásosztály a felszabadító Szovjet Hadsereg győzelme nyomán és a Szovjetunióra támaszkodva, a Kommunista Pártvezetésével és szoros szövetségben a dolgozó parasztsággal:

1. fokozatosan kiszorította az államhatalomból az imperialistákra támaszkodó nagytőkés és nagybirtokos-osztály maradványait, megteremtette népi köztársaságunkat, alkotmányt adott hazánknak, és megszilárdította államunkat: a proletariátus diktatúráját népi demokrácia formájában;

2. fokról-fokra, harcban megszerezte a gazdasági élet összes döntő pozícióit; a nép tulajdonába vette a bányákat, a bankokat, a gyárakat, elindította hazánkban a kultúrforradalmat, megkezdte a szocializmus építését Magyarországon;

3. felépítette a háborúban romba dőlt hazánkat, újjáépítette iparunkat, helyreállította mezőgazdaságunkat, két és fél év alatt megvalósított hároméves tervünkkel elindította útjára szocializmus építését hatalmas mértékben előrevivő Ötéves tervet.
…„…
A kisgazdapárti reakció összeesküvésének leleplezése

A nagybirtokos- és nagytőkés-osztály nemcsak a Kisgazda Párt legális szervezeteit használta fel a demokrácia elleni támadásra és áskálódásra, a másik ütőkártyája az illegális szervezkedés volt. Az Amerikai Egyesült Államok mindenben támogatták a Magyar Köztársaság ellenségeit, így ebben az időszakban elsősorban a kisgazdapárt jobbszárnyára támaszkodtak.

A sikeres stabilizációval a gazdasági fronton elért győzelmet betetőzte a reakcióra mért politikai csapás, mellyel lelepleződött a Kisgazda Párt reakciós vezetőinek, köztük Nagy Ferencnek köztársaság ellenes összeesküvése. Az egész dolgozó nép előtt világossá vált, hogy a régi rend hogyan akarta a Kisgazda Párton keresztül megdönteni a demokráciát, visszahozni a nagybirtokosok és nagytőkések uralmát és megsemmisíteni a demokrácia minden vívmányát.

Az Egyesült Államok ellenséges magatartása a magyar demokráciával szemben a széles tömegek előtt világossá vált. Kiderült, hogy az összeesküvők az Amerikai Egyesült Államok segítségével akarták terveiket keresztülvinni. De ebben a tekintetben az amerikai reakciósok csak addigi politikájukat folytatták.

Az USA reakciós kormánykörei, ahol csak lehetett, ártottak hazánknak. A nyilasok és német fasiszták által elrabolt gyári berendezéseket, nyersanyagokat, dunai hajókat, melyeknek legnagyobb részét Németország amerikai megszállott övezeteibe szállították, nem voltak hajlandók visszaadni a demokratikus Magyarországnak. Ezzel is gátolni igyekeztek az újjáépítés ütemét. De világosan megmutatkozott az Amerikai Egyesült Államok ellenséges magatartása Magyarország irányában a párizsi béketárgyalások idején is. Az Egyesült Államok Magyarországot jóvátétel fejében 8 milliárd békepengővel akarták megterhelni. Mint ismeretes, ez ellen a Szovjetunió erélyesen fellépett. Visinszkij az amerikai-angol diplomatákkal szemben kijelentette, hogy:»A szovjet kormány arra törekszik, hogy Magyarországnak könnyebb legyen talpra állni, hogy Magyarország is részt vehessen Európa újjászületésében.« Visinszkij követelte, hogy az amerikaiak adják végre vissza Magyarországnak a németek és nyilasok által elrabolt javakat. A Szovjetuniónak nagy küzdelem után sikerült az angolszászok által követelt jóvátételi összeget annak 66%-ára csökkenteni. A Szovjetuniónak fizetendő jóvátételi összeg az angolszászok eredeti követelésének nyolcadrészét tette ki. Ennek az összegnek is a felét a Szovjetunió később elengedte Magyarországnak, hogy megkönnyítse a hároméves terv gyorsabb végrehajtását.
Sztálin Rákosi Mátyás kérésére még a békeszerződés érvénybelépése előtt utasítást adott ki a magyar hadifoglyok hazaszállítására. 1947 folyamán több mint százezer hadifogoly tért haza családjához, később fokozatosan, gyors ütemben valamennyien hazatértek.

A békeszerződés aláírása 1947 február 17-én történt Párizsban. Magyarország a Szovjetunió felszabadító harcának és állandó segítségének eredményeként visszaszerezte állami függetlenségét, szuverenitását, melyet évszázadok óta nélkülözött.

Hároméves terv

A jó pénz megteremtése, a békekötés, az összeesküvés felszámolása a belső és külső konszolidálódás útjára vitték hazánkat. A jövő világos képét ekkor ismét a Kommunista Párt tárta a nemzet elé.

A hároméves tervvel építsük újjá Magyarországot, hozzuk rendbe háború sújtotta hazánkat, állítsuk helyre iparunkat és mezőgazdaságunkat, emeljük fel népünk életszínvonalát a háborúelőttinek 108 százalékára.

A Magyar Kommunista Párt vezetésével és irányításával elkészült a hároméves terv, mely azt a célt tűzte ki, hogy három esztendő alatt 6581 millió forintot ruházzunk be népgazdaságunkba, ipari termelésünk színvonalát az utolsó békeév, 1938—39 termelési színvonalának 27%-ával magasabbra emeljük, mezőgazdasági téren pedig elérjük a háborúelőtti tíz év átlagos színvonalát.

A reakció gyűlölettel fordult szembe a tervvel, kilátástalannak és keresztülvihetetlennek tartotta, külföldi kölcsön felvételét sürgette. Rákosi Mátyás 1947 május hetedikén az angyalföldi munkások nagygyűlésén ezzel szembeszegezi: »Fizessenek a gazdagok!«, »Vagyondézsmát a háborús és inflációs nyereségekre!«, »Államosítsák a legnagyobb bankokat és a Magyar Nemzeti Bankot!«

Az ország dolgozó népe lelkesen kiállt a kommunisták által kidolgozott hároméves terv mellé és a külföldi kölcsön helyett a nagyvagyonok megadóztatása mellett foglalt állást.

1947 augusztus 1-én az egész ország népének örömünnepeként elindult útjára a hároméves terv és ezzel hazánk a tervgazdálkodásútjára lépett.
…„

SaLa

 

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

 

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

 

 

“Egyszer már sikerült a Népi Demokrácia megteremtése” bejegyzéshez 63 hozzászólás

 1. az iró egy őskövület. Másolt írása méreg az újjat kereső, a mai korban élhető baloldalnak. Nem a szocialista szóval van bajom, hanem annak értelmezésében, amit az “író” összemásolt ide.
  Soha többé “népi demokráciát”, a hajnali lakásnyítógató rendörökkel, a sok , ma lopós, régen élösködő párttagjával, a munka kerülő párt arisztokratákkal, a moszkvát úrának tekintő vezetéssel – bizonyított, hogy a Kádár kormány névsorát oroszországban állitották össze és küldték el Kádárnak.

  1. kenyeres pajtás!
   A mostani “baloldal” nem baloldal, hanem az egyik jobboldali, a többi közül. Baloldali nem lehet kizsákmányoló, élősködő párti, ezek olyanok, nem sokban különböznek a magukat jobboldalinak nevezőktől. Az értelmes dolgozóknak van csak igazán szükségük demokráciára, ez pedig nem lehet más, mint a népi demokrácia a polgári demokrácia helyett. Akik most a lopósok azok hozták létre a legnagyobb lopós világot, itt egy gyárat, egy várost, egy országot el lehet lopni és meg is tették. Gratulálok annak, akinek ez szimpatikus. Aki az élősködést és lopást kedveli annak most ez Kánaán, a dolgozóknak meg szolgaság. Aki ezt kedveli annak defektes az erkölcse. A mostani urak katonái 100-szor vagy 1000-szer több embert lakoltatnak ki, tesznek az utcára. Az aluljárókban rohad ezernyi ember. A közmunkán dolgozik 200 000 körüli ember, éppen, hogy éhen nem hall. A milliárdosaink csaknem 10 milliárdot lopnak el a dolgozóktól évente, a valóságos életszínvonal meg az 1970-es éveknek megfelelő. Tönkretették a magyar gazdaságot és gyarmati gazdaságot építenek a magyar nép kifosztására. Gratulálok annak, aki ezt akarja.

  2. kenyeres pajtás szerint:
   2018-02-11 – 05:59

   Azóta a módszerek változtak. A jelszó viszont változatlan: “A cél szentesíti az eszközt!” A kérdés, hogy mi a cél? Azt be kellene tudni látni minden reálisan gondolkodónak, hogy a Kádár-rendszer a kezdeti nehézségek után azért bebizonyította a többség számára, hogy a célja méltányolható. Legalábbis a többség számára.

 2. Anélkül, hogy megkérdőjelezném az ország dolgozóiak heroikus erőfeszítését az ország újjáépítésében, egy pár dolgot azért megjegyeznék.
  A felszabadulás egyáltalán nem volt olyan mókás, mint ahogy azt a Tizedes meg a többiek egyébként nagyszerű játékfilmben bemutatták. Sokkal inkább volt Batu Kán második látogatása Magyarországon, ahogyan azt Kajetán Endre azonos című könyvében leírta.
  Az 1947es választásokon az MKP csalással, Vorosilov által vezetett Szövetséges Ellenőrző Bizottság támogatásával jutott hatalomra.

  1. Háború volt. A fasiszta magyarok nagyon feldühítették az oroszokat a gyilkolással, nőik megerőszakolásával, a magyarok pusztításával, lopásaival. Miért kell ezen meglepődni, csodálkozni? Barbárok voltak a magyarok ezért büntetést kaptak. Osztályviszonyok között a választás is háború és ebben nincs helye kíméletnek. Le kellet győzni s fasisztákat. Mit számít az, hogy volt-e csalás vagy nem. Élet-halálküzdelem volt és a népi demokráciának minden lehetőséget be kellett vetni. Ezt csak azok nem szeretik, akik élősködő pártiak, szolgaságot szeretnek. Az oroszok segítettek ebben a háborúban, mert az ő érdekeik is ezt kívánták. A mostani választások eleve a csalásra épülnek. Nincsen a dolgozóknak és vezetőiknek lehetősége a választási harcban érdemben beszállni. Így csak az osztályellenségeiknek van lehetősége reálisan indulni a kizsákmányolóik közül választani. Mi ez ha nem csalás a javából, osztályháború. Az urak uralkodnak a dolgozó nép agyán is. Ez piszkosul nagy diktatúra és a lopás a célja.

   1. Akkor, a népidemokrácia idején, az ország, a társadalom, a gazdaság előre lépett.
    Igaz, volt ára, teherviselés – – – de mindenki részére.
    És hogy az eredmények megszülethessenek, kellett a diktatúra. Ugyanis nem mindenkinek tetszett a közösségi gondolkozás, és a távlati cél, a szocialista elvű társadalom kialakítása.
    Voltak téves utak ? Igen ! 1956. bízonyság rá, hogy korrigálni kellett.
    Kádár és csapata, pártja megtette. Olyan korban nöttünk fel, mi akkor fiatalok, amit a tárgyilagos elemzők Magyarország újkori történelmének fénykoraként minősítenek……
    Nem tagadható, hogy az alapokat a népidemokráciában (1946 – 1956.) hozták létre……

 3. Vasárnap délelőtt van, a nemvettestvérek minért nincsenek templomban, miért írogatnak egy kommunista oldalon?
  De nem ez a fontos most.
  Beszéljünk Kádárról!
  Az a rendszer nem a zoroszoktól, nem Lenintől, Sztálintól, még csak nem is Kun Bélától volt olyan, hanem Kádártól.
  Kádár szerette a népét.
  Orbán gyűlöli a népét.
  Honnan lehet ezt tudni?
  Kádár felépített egy romba dőlt országot, amelyet “a bitang úri rend örökül hagyott a magyar népnek” (idézet 1957. május 1 beszéde).
  Orbán pedig lerombolta azt, amit Kádár épített.
  Tetteivel mérd az embert, és ne a szavai által!
  Ha már vasárnap van, akkor pedig igenis legyen szó a szeretetről!
  Nemzettestvéreknek, Pál apostol ide illő szavai:
  “Legyen bár prófétáló tehetségem,
  Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
  Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
  Ha szeretet nincs bennem,
  Mit sem érek.
  Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
  S vessem oda testem, hogy elégessenek,
  Ha szeretet nincs bennem,
  Mit sem használ nekem.
  A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
  A szeretet nem féltékeny,
  Nem kérkedik, nem gőgösködik,
  Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
  Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
  Nem örül a gonoszságnak,
  De együtt örül az igazsággal.
  Mindent eltűr, mindent elhisz,
  Mindent remél, mindent elvisel.
  A szeretet soha el nem múlik.
  A prófétálás megszűnik,
  A nyelvek elhallgatnak,
  A tudomány elenyészik…..” stb.
  A szeretet épít, a gyűlölet rombol.
  Kádár annyira szerette a népét, a szegényeket, a kisemmizetteket, a romok tetején kapirgáló nyomorultakat, hogy egész életét értük áldozta, még családot sem alapított, nem gyűjtött ezért számlát Svájcban.
  Ki az, aki ennél nagyobb áldozatot képes hozni értünk, magyarikért, hogy lemond a saját családjáról, és helyette felvállal 10 millió magyart?
  Orbán bevallottan csak a saját szavazóbázisát tartja magyarnak, és még őket sem szeretetből, hanem fenyegetésből tartja a saját akoljában…
  Nem lehet védeni a mai világot, bárki bármi összehord itt, hiába jöttök vasárnap délelőtt fizetett trollokként, nyaldosni a hűbéresetek valagát, a szavaitok semmit sem érnek. Azért nem, mert üresek, nincs bennük semmi más, csak megvetés.

  1. Hmm, hát ki hogy van a dolgokkal, én nem bánom, ugyanis csak saját magamból tudok kiindulni.

   Amikor a mai magyar körülményeket veszem figyelembe, két dolgot látok: egzisztenciális(életminőség, magyar hegemónia, köz és létbiztonság) szempontjából. Viszont ha nem a külső, hanem a bennső igényeimet veszem figyelembe, azt kell látnom, hogy egy szellemileg végletekig letarolt, minden fennsőbbséget és fennségeset, nemeset és arisztokratikusat nélkülöző országot, vagy inkább tartományt látok, amiben nagyon nagy szerepe van annak, hogy a kommunisták és bolsevikok a nemességet egyrészt kiirtották, másrészt elüldözték, és most a vadparaszt proli újgazdagok játsszák az agyukat, mint nemzeti burzsoázia és oligarchia.

   Tehát, ha személyes minimális szempontok alapján nézem, még megelégednék a Kádár kor szocialista magyar rendszerével is(az akkori parasztság még elég sok mentalitásbeli, szellemi értéket őrzött és közvetített, de ma már csak szellemi proletariátus az egész ország, tehát olyat ti, kommunistrák mégegyszer nem tudnátok már csinálni, nincs hozzá minőségi emberanyag a legalsóbb osztályokban sem), de ha bennső lelki szellemi igények alapján, amiket kisebb nagyobb sikerrel elnyomok, tehát előtörnek a maxuimális igények, akkor azok csakis és kizárólag a restitutio orbis terrarum, valamint a renovatio imperii Romanorum, a Katolikus Szent Római Birodalom helyreállítása lehet csak egy III. Ottó német -római császárhoz hasonló nagy keresztény uralkodóval, mint a földkerekség helyreállítójával, a Római Szent Birodalom felújítójával, az Egyház és a hit védelmezőjével, az apostolok szolgálójával, aki visszafoglalja a muzulmánoktól Európát és Konstantinápolyt is. Magyar vonatkozásban a nemesek visszatelepítését, és a kormányzásba való bevonásukat-mint felsőház, és a Magyar Királyság visszaállítását a történelmi területekkel, Nagy Magyarországgá, Habsburg királlyal az élen.

   https://www.youtube.com/watch?v=RsZum2uRkno

   Tehát csak akkor kell elhatárolódni a baloldaltól, ha nincs(legalább idea szintjén meg az emberben egy örök) jobboldal, és sajnos a látszat az az, hogy Magyarországon nincs(arisztokrácia, nemesség, felséges, arisztokratikus és nemes dolgok, csak szellemi sivárság, ezért tekintünk mi Franciahonra, Angolhonra, és Skótországra,stb, mint értéket őrző helyekre).

   Lehet fasisztázni unos untalan, de az ország szellemi-lelki sivataggá tételéért, a szellemi elproletarizálódásáért és ezzel együtt a proletárokból lett újgazdag oligarchák vajdaságának, ennek a rezervátumnak a létrejöttéért ti is felelősök vagytok, jobban mondva, ti vagytok a felelősök magatok. Még Kádár sem bírta elviselni, hogy így lelopták a szivárványt az égről, és csak egy szürke pocsolya maradt az ország egy gyárkéményekkel övezett betondzsungel közepén, még ő is vágyott valami arisztokratikusra, valami fennségesre, ezért járt vadászatokra, jobb híján.

   Isten, álld meg kérünk a magyart

   1. Élőfa!
    Mi szükség van az élősködő nemességre? A dolgozó ember meg legyen a szolgája és buta? A dolgozó emberek igenis felérnek bármely nemessel, ha a megfelelő az emberi környezet. A népi demokrácia éppen ezt bizonyította be, hogy nincs szükség bűnöző élősködőkre és akkor is épülhet az nemzet. Egyszerűen nem kell kizsákmányoló felsőbbrendű ember, csak dolgozó kell. A nemes az nem dolgozik, hanem uralkodik. Kinek kell ez rajtuk kívül? Most persze butává nevelte a népet a kvázi nemesség, öntudatlan báránykákká. Mitől nem sivár a nemes lelke? Hiszen tudja, hogy bűnt követ el embertársaival szemben, amikor uralkodik a nép felett. Vagy lehet, hogy a nemesi erkölcs az ilyen? A népi demokrácia képes csak a népet emberré nevelni, mert ez a célja, ellentétben a nemesekkel akiknek birkák kellenek. Ők tanulhatnak a nép meg legyen csak beszélő szerszám. Gratulálok az ilyen erkölcsű embereknek. Emberségből nagyon gyengék. A dolgozó ember az élet minden lényeges pontján helyt tud állni, semmi szükség nemesekre.

    1. A nemesek gyönyörű kastélyokat, várakat és katedrálisokat építettek, mert lelkük és szellemük emelkedett és nemes volt, a proletariátus élcsapata a hangyabolyokról és a darazsak fészkeiről mintázott lakó telepeket:

     https://www.google.hu/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1600&bih=786&tbm=isch&sa=1&ei=23aAWpmWJoHbU4KdrZgI&q=katedr%C3%A1lisok+%C3%A9s+kast%C3%A9lyok&oq=katedr%C3%A1lisok+%C3%A9s+kast%C3%A9lyok&gs_l=psy-ab.3…60254.64494.0.64797.15.14.0.1.1.0.123.1402.8j6.14.0….0…1c.1.64.psy-ab..0.6.560…0j0i5i30k1j0i24k1.0.A0TIiT5RuHg#imgrc=_

     https://www.google.hu/search?q=%C3%89P%C3%9CL%C5%90+LAk%C3%B3telep&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL6PDjpJ7ZAhVNsBQKHW0YAOkQ_AUICygC&biw=1600&bih=786#imgrc=_

     1. Élőfa!
      Nem a “nemesek”, hanem a dolgozók építették a várakat, pedig ők csak putriban laktak. A proletariátus élcsapata, pedig a dolgozókkal a dolgozóknak épített élhető hazát és sok lakást, sokkal többet, amire a “nemesek” diktatúrája képes lehet. Kastélyra nem telet, de legalább 2 millió lakás épült, aminek a teljesítményének a közelébe sem érhetnek a mai “nemesek”. Inkább hasznavehetetlen stadionokat építenek, de lakóházak nemigen épülnek, főleg a dolgozó számára, ellenben épülnek kastélyok az élősködő “nemesek” számára.

     2. “A nemesek gyönyörű kastélyokat, várakat és katedrálisokat építettek, mert lelkük és szellemük emelkedett és nemes volt, a proletariátus élcsapata a hangyabolyokról és a darazsak fészkeiről mintázott lakó telepeket:”
      Valóban! De akkor a jobbágy,munkás ,hogy és hol élt,milyen élet szinvonalon?

     3. Sa La!

      Akik akkor a nemeseknek kastélyokat építettek, azért fizetséget kaptak, ők voltak a céhes mesterek, pallérok, akik a keresetükből a tudásuk alapján nagyon szép házakat építettek maguknak. Teljesen más mezővárosok polgárairól és földműveseiről, és más uradalmi cselédekről beszélni, és más céhes iparosokról, stb. A szocializmus vívmányait nem tagadom el, de magától a rendszertől el lehet képzelni bizony sokkal jobbat. is

      (A vályogról a téglára való áttérés nem a szocializmus vívmánya, hanem tőle független ipari fejlődés.)

      Különben nem meggyőzni akarlak, mert úgysem tudnálak, ahogy te, ti sem engem, csak ki kellett írnom magamból. A nemesség és a szépség, a kultúra és a civilizáció híve vagyok, ugyanakkor a szociális fejlődésé is. Elutasítom a népirtó-kultúraromboló proletárdiktatúrát, a nemzeti szindikalizmus és a hivatásrendiség híve vagyok.

    2. Petymegnek

     Nyilván szükség volt szocializmusra, de nem ilyenre lett volna szükség. Mindezzel együtt köztársaságok helyett monarchiákat, nyomor helyett szocializmusokat, közönségesség és katabázis, valamint konzumizálódottság helyett nemességet, szépséget, emelkedettséget, arisztokratikus fennsőbbséget, anarchia helyett rendet, virágzó, prosperáló teokratikus hivatásrendi monarchiákat, virágzó és prosperáló keresztény Európát!

     Éljen a király és a királyság, hogy általa élhessünk mi is!

     1. T.Élőfa !
      Részben egyet értek veled,de az emberben levő nemességet,emelkedettséget,szépséget,fensöbbséget el lehet érni királyok nélkül is!

      Írod még,hogy a “céhes”mesterek meg lettek fizetve lehet de az egyedül kevés és itt jön be a papságnak ,”nemességnek” évente ledogozandó X óra ingyen vagy éh bérér mert ha tisztességesen meg fizeti neki nem marad udvarházra csak egy szerényebb házra!

    3. a volt szép rendszered pont így működött, a nép nem mehetett magasabb iskolákba, kvóta volt, ahova csak zsidók és az elit a Ti nemeseitek szereztek belépőt. Aztán neveltetek olyan embert a népből mely első alkalommal seggbe rúgta a társait, a népet, az elit meg a zsidók meg vitték a tőkét. Nektek csak beszélő szerszám kellett, aki meg mert szólalni, kimondani az igazságot arra ráküldtétek a rendőrséget, a titkos szolgálatok legfontosabb dolgává pont a nép elleni munkát tettétek. Persze ez minden hatalom sajátja, de ez is azt igazolja, hogy a Te szocializmusod pont olyan szar volt, mint a mai rendszer.
     Nem nemesezned kéne és nem szolgázni, hanem egy új a régit meghaladó új rendszer kéne, igaz ahhoz neked nincs elég gógyid. Te egy maradi ellenforradalmár vagy.

     1. kenyeres pajtás!
      Milyen lenne a (félve merem leírni) az emberségesebb társadalom? Az emberiségnek a létükhöz jelenleg munkával meg kell teremteni a feltételeket. Ehhez eszközökre (ha nem akarjuk röptében megenni a madarat nyersen), termelőeszközökre van szükség. Ezeket működtetni és a megtermelt dolgokat elosztani kell (legalábbis jelenleg). Ellenőrizni kell az elosztást. Törvényeket kell hozni az együttélésre. Erkölcs is kell. Döntéseket kell hozni a közös és magánügyekben. Ehhez mindenképpen kell egy központi apparátus. Milyen legyen a demokrácia? Ki és mi a rossz, akit , amit tiltani kell? Bonyolult dolog a társadalmi élet, ehhez gondolkodó okos emberek kellenek. Erre az alapvető emberi jogok megvalósítása is kevés. De egy biztos, nem lehet az a társadalom emberséges, ahol szolgák az emberek. Persze nem mindenkinek fontos az emberiesség, elég, ha magának nincs problémája. A többi oldja meg mindenki ahogy tudja?

     2. Most mehet, mégsem boldogabb a társadalom tőle. Sok neveletlen diplomás egyetemista, nagy részük hedonistább(füvezés, piálás, szabadszex fűvel-fával) életmódot folytat, mint annak idején a dzsentrikölykök.

      Egyébként meg az ipari forradalom előtt minek mentek volna magasabb iskolákba?
      Utána talán jogos igény lehet, de akkor már jelentkeztek nemzeti=monarchista körökben is a fejlődést pártoló irányzatok, megjelentek a népfőiskolák, stb. A BAL-RAD adminja is tanúsíthatja, hogy soha nem mondtam, hogy jogtalan igények lettek volna pl: a földosztásra vonatkozó igények, ugyanígy elismerem, hogy a tanulásra vonatkozó igények is jogosak voltak, egyáltalán nem vagyok maradi. Fontolva haladó konzervatív vagyok.

      Különben nem értem, miről zagyválsz, mikor azt írod, hogy: ” a Te szocializmusod pont olyan szar volt, mint a mai rendszer”.

      Sem Szálasiék sem tudták megvalósítani a szociális(ta) programjukat, sem Soltészék.

      Egyébként meg én nem szolgáztam, te nem tudod enélkül elképzelni azt a jelent, ami mind az angoloknál, mind a franciáknál, mind a skótoknál, mind az íreknél van jelenleg. Tehát te vagy a maradi. Nemesekről és arisztokratákról beszéltem, nem jobbágytartó földesurakról. A parlamenti felsőház néhány főnemessel pedig igenis el kéne, hogy nemesebb legyen a politika.

    4. Petymeg, mondom, én ezen nem vitatkozok veled sem, úgy volt, ahogy volt, a jobbágyok robotoltak a földesúrnak, mégis több gyerek született, mégis boldogabbak voltak az emberek, hála az Egyháznak, a szentek ünnepeiből kifolyólag több szabadnapjuk volt, mint nekünk, nem volt kommunista szombat, meg ilyen sztahanovista marhaságok.

     Ti mindig ezzel az elnyomott jobbágydumával jöttök, de voltak szabadparasztok is nagyon sokan, mezővárosokban, és ugye dézsma ide, kilenced oda, a beszolgáltatás nálatok is megvolt, úgy tudom. Adó mindig volt, és mindig lesz is, amíg államiság létezik, ezen kár rugóznotok. Ebből épülnek utak, hidak, csatornák, ebből tartják fönn a csendőrséget-rendőrséget, tehát a közbiztonságot és a közlekedést, stb.

     Tehát éljen a szociális népkirályság, éljen a keresztény európai kultúra és a keresztény európai monarchiák! Ti pedig éljetek emlékeitekben és tudatotokban továbbra is elnyomott jobbágyként, ha nektek így jó.

     1. Élőfa szerint:

      2018-02-13 – 10:11
      “jobbágyok robotoltak a földesúrnak, mégis több gyerek született, mégis boldogabbak voltak az emberek, hála az Egyháznak”
      Egy ország,nép ha megfigyeled minnél civizilálatlanabb annál szaporább/lásd Afrika ,Távol-kelet,stb./ és igénytelenebb!A civilizáció a nemzetek,népek ,országok elkényelmesitője,tönkre tevője!
      Semmi bajom a vallással DE amióta létezik /legyen bármi nemű/ azóta a nép kordában tartására használják!A hit és gyakorlása nem ugyan az mint a “vallás”!

     2. Petymegnek

      Pontosan. Kellenek a vallási intelmek, hogy az emberek a segítségükkel uralkodni tudjanak magukon. Pl: Ne ölj!- Ha úgy gondolnád, hogy felebarátod feleségét megszerezhetnéd férje meggyilkolása által, vagy házát, vagy vagyonát megszerezhetnéd halála által. Vagy ne paráználkodj, ne igyál, mert többre vagy méltó és hivatott, minthogy tönkretedd magad és családodat, ne törj házasságot egy szebb és kívánatosabb nőért ne hagyd ott családodat, amit addig szerettél, mert mindenki megsínylené, és ha divatba jönne, romba dőlne a társadalom. Vagy ne csalj, mert ha te csalsz, más is csalhat, és ne kívánd másnak, amit magadnak sem kívánnál. Vagy tiszteld az időseket, ne bántsd őket sem tettel, rossz bánásmóddal, sem szóval, gúnnyal, mert te is leszel idős. Vagy, ne bántsd az özvegyeket és az árvákat.

      Az Egyház és a vallási hit által Isten uralkodik az emberek bűnös-hibás rossz ösztönein és meggondolatlan gyenge és romboló gondolatain. Több kevesebb sikerrel, egyáltalán nem tökéletesen. De nélküle még rosszabb lenne.

     3. A civilizáció, kultúra, vallás, demográfia kérdésébe most nem mennék bele, túl hosszú téma. De még rátérhetünk.

     4. Élőfa !
      A célom volt rávilágitani a vallások kialakulásának szükségességére!
      Akkor jó volt és kellet mert nem magyarázta el tételessen a parancsolatok miértjét/lehet sőt biztos meg sem értették volna/ hanem “rendeleti úton előírta-megtiltotta-azt.
      Ma már másra használják /propaganda,az uralkodó kiszolgálása,félelemben tartás/,tehát a vallás mint olyan tisztán csak a hitben valósulhat meg.

     5. Petymegnek:

      Nos, uralkodónak azért nem minden esetben lehet nevezni hatalmon lévőket sem, lett légyen az kisebb vagy nagyobb diktátor, ugyanis a jobboldalon is van azért egy minimális definíciója, hogy mi, vagy ki is az az uralkodó, a monarcha, vagy a vezető. A népért kell uralkodnia, nem lehet türannisz, vagy despota.

      Amiről te írsz, és jelenleg egy általánossá váló tendencia és jelenség(a fideszt támogató keresztény felekezetek), de hidd el nekem, a támogatottakkal egyetemben, ez csak átmeneti lehet, jelenleg az igaz Egyház nem is mutatkozik, egyébiránt ateizmust akkor sem támogathatna, ha szociálisan jogos követelésekkel párosulna.

   2. Van ez a téves, több száz éves közfelfogás, hogy a nemesség, az arisztokrácia, az elit jóléte, saját egzisztenciája biztosíthatja kizárólag az alsóbb osztályok – proletárság – életszinvonalát, mert ugye “felülről” csordogálnak a javak, a felsőbb osztályok elosztási szempontjai alapján.
    Vagyis, mint a népmesében, amikor az oroszlán elosztja a prédát:
    – ez a darab az enyém, mert én vagyok a király,
    – ez nekem jár,
    – aki pedig ezt elveszi, azt széttépem.
    A nép, a kisemmizettek tanulják meg egyszer és mindenkorra:
    Felülről csakis egyvalami csordogálhat ránk: a sz.rlé.
    ****
    “Magyarország dús ország volt,
    Van termése, kincse, vadja,
    De amit a bús nép szerzett,
    Víg uraság zsebre rakja.

    Csak a gazdag, csak a zsarnok
    Élt föl minden földi jókat.
    Megláncolták, butitották
    A dolgozó milliókat. ”
    /Ady

  1. Sub Zero szerint:
   2018-02-11 – 10:59

   Így van! Azt az európai értékrendet, amely a magyart, Mo-ot mindig is alárendelt szolgaországnak tekintette, és ehhez mérten bánt is (el) vele. Mindig, amikor csak lehetősége volt rá. Tehette ezt azért, mert a magyarok folyamatosan futottak a szekér után, ami soha, de soha nem akarta felvenni, csak kihasználni. Amióta világ a világ…

   1. Ennek az alárendelt szerepnek hamarosan vége lesz. Az európai őslakosság rá fog ébredni, hogy az egymás mellett élő nemzeteknek az életben maradásuk és kultúrájuk fennmaradása érdekében össze kell fogni. Európa nem az EU. Európa egy színes, mégis egységes kultúra, amibe többek között Oroszország is beletartozik.

    1. Elviekben igaz amit írsz, de a történelem ezt is cáfolja. Úr és szolga talán még soha nem fogott össze, vagy ha mégis, azt csak az urak rövidtávú érdekei miatt tette, és a veszély elmúltával visszaállt a régi rend. A másik oldal pedig az, hogy Európa népei, vagy a népeket alkotó egyének hiába ébrednek rá bármire is, mert nem ők irányítanak. Európát kívülről irányítják, ezért reménytelen a mi helyzetünk, mert mi az elnyomottak elnyomottai vagyunk. Dupla iga.
     No igen! Oroszország nélkül valóban nincs Európa. De ahhoz, hogy Oo. domináns legyen Európában, ahhoz először a világuralmat kell megszereznie, akár többedmagával is (pl. BRICS).

    2. A németek oldalán vesztes 2. világháború után – a nagyhatalmak Jalta-i megegyezé-
     se szerint – Magyarország a győztes Szovjetúnió érdekeltségébe került. A magyar
     nép szerencséjére, a tőkések, földesurak, főpapok, dzsentrik stb. kárára.
     Elkezdődött a” ki-kit győz le” időszaka. Kemény, harcos időszak volt sok áldozattal,
     a Szovjet Hadsereg operatív támogatásával. A Magyar Kommunista Pártot a fasisz-
     ták “lefejezték” a külföldről hazatért vezetőknek meg kellett ismerkedni a
     “magyar ugarral”. Nem volt könnyű, mert a reakciós osztály fegyveresen is ellenállt!
     A pengő elértéktelenedett, az új pénzt, a forintot 1946.08.01-én vezették be.
     Az új magyar pénznek, nehéz történelmi időszakban kellett a gazdaságot mozgatni.
     Az értékállóságát a Szovjetúnió ereje garantálta, ezért 1990-ig alig inflálódott, de
     azóta – már a kapitalizmus keretei között – a volt olasz líra útjára lépett. Sajnos
     ennek is mi ” kisemberek” isszuk meg a levét. Az USA az aranyvonattal elvitte
     “biztos helyre” a magyar nép aranyát, amely azóta sem került elő, de a királyi koro-
     nát azt – 1978-ban – visszaadta. Megindult a romokban hevert ország újjáépí-
     tése, a Horthy rendszer okozta vesztes háború miatt: a jóvátételek vissza fizetése!
     A hároméves terv már az ipar és a mezőgazdaság beindításáról szólt, a föld-
     osztással: a föld azé aki megműveli ! jelszavakkal és tettekkel.
     Kezdett megerősödni a kommunista párt, tervei szerint elkezdte a nagybirtokok és
     nagyüzemek – megváltás ellenében – kisajátítását. A rendszer ellenségeinek kemény
     ellenállást letörte. ( Pl. málenkij robot.) A városi lakosság ellátása végett voltak,
     beszolgáltatások, padlás lesöprések, kulák perek, de akik nem szálltak szembe az új
     rendszerrel: azokat hagyták dolgozni ! A 10 fő alatti vállalkozásokat nem államosí-
     tották. Természetesen folyt a szocialista rendszer melletti propaganda :
     ” tiéd az ország, magadnak építed.” de az ellenpropaganda is erős volt, közös asz-
     szonyokról beszéltek, a vallás teljes betiltásáról ordítoztak stb.
     Nehéz időszak volt, de a fogékony ifjúság, az egy a jelszónk a béke…. a fényes
     szelek fiatalsága aki megtapasztalta azt: hogy iskolába járhat INGYENESEN ! a
     városokban és a falvakban szívós munkával felülkerekedett a reakciós erőkön.
     A mozgalmi dalok lelkesítő ereje ( nem véletlenül vették le a rendszerváltók a mé-
     diá műsorairól már az 1970-as évek elején) a fiatalság tanítása és üdültetése meg-
     hozta a szocialista rendszer fokozatos stabilitását.
     A szívós munkaversenyek – még a túlzásaikkal is – jó hatással voltak a dolgozó nép
     hangulatára. A műszaki értelmiség megértette a rendszer céljait, a munkások ma-
     gukénak érezték a gyárakat, a bányászok ” széncsatákat ” vívtak, s munkájukért
     értékálló pénzt kaptak. Árú hiány is volt, de az alapvető élelmiszereket volt miből
     megvenni. Az előző rendszer volt urai minden eszközzel ellenezték a “rendszervál-
     tást” , mindent megtettek USA segítséggel is a belső építő munka akadályozására.
     A Marsall segéllyel kitömték a nyugati országokat azért, hogy ők gazdasági fejlő-
     désükkel bebizonyítsák a kapitalizmus fölényét. A keleti szocialista tömb országa-
     inak – a háborús veszteségek miatt, de az örökölt történelmi hátrány miatt is –
     kevesebb volt a pénzük , viszont azt a pénzt társadalmilag igazságosan osztották el!
     Nagy pofon volt ez a nyugati tőkéseknek, mert a nyugati munkások körében
     is terjedtek a szocializmus eszméi, sikeres bérharcokat folytattak a munkajövedelmek
     emeléséért. A tőkéseknek muszáj volt engedni így a nyugati munkásosztály magasabb
     életszínvonalát – munkája mellett – a szocialista országok létének köszönheti!!!
     A tőkések nekünk ezt az áttételes segítséget, 1956-tal és az 1990-es kapitalista
     restaurációval köszönték meg! ….
     A tervgazdálkodásról is sok- sok alaptalan kritikát kaptunk, de az életszínvonal fo-
     lyamatos emelése, a népjólét napról-napra jobb érzékelése, lassan megnyerte a dön-
     tő többséget!…. Létbiztonságot, jogbiztonságot, népképviseletet, népi ellenőrzést stb.
     érzékeltünk így a “szó és tett ” egységét tapasztaltuk az élet minden területén.stb.
     A számítógépek korában , napjainkban biztonságosabb tervgazdálkodást
     lehetne folytatni, de a magántulajdon által szétaprózott gazdaságban ez nem megy.
     Tudom, hogy a tőkés üzemen belül ma is tervgazdálkodás folyik. Helyesen, de
     a tőkés rendszer antagonisztikus ellentmondása: társadalmi termelés, egyéni kisajá-
     títás, lehetetlenné teszik a társadalmi méretű tervezést.
     Ugyanakkor a monopóliumok is tervgazdálkodást folytatnak , tehát a tőkések átté-
     telesen elismerték a tervgazdálkodást!!! Viszont ” reszketni méltóztatnak ” ha a
     munka szerinti elosztási rendszer sikerességét hallják.
     Pedig a tőkés rendszer belső harcai ebben az irányban mutatnak. Amit úgy is hív-
     hatunk hogy : KÖZÖSSÉGI TÁRSADALOM .

     1. hábé szerint:
      2018-02-11 – 16:17

      “…Ugyanakkor a monopóliumok is tervgazdálkodást folytatnak , tehát a tőkések áttételesen elismerték a tervgazdálkodást!!!”

      Úgy bizony!!! Végre valaki (rajtam kívül is) ezt látja és hangoztatja, nem úgy, mint a sok vak, hülye, aki a szocializmust kritizálva az első helyek egyikén említi a tervgazdálkodást.

  2. Hát igen, a kereszténység.
   Nem csak Magyarországra értendő, hanem úgy általában Európára: nem vagyunk keresztény népek, mi magyarok konkrétan a 3 % sem gyakorolja a vallását, megelégszenek a keresztlevéllel, a bérmálkozással, néhány karácsonyi mise, és persze sok-sok fészbukos trollkodás.
   Azt is mondhatnám: az európaiak a Vatikán gyarmata, mi védjük az ő összerabolt aranyait.
   Mondhatnám: hitetlenek vagyunk, mert még csak nem is imádkozik a magyar! Én még nem láttam magyar embert spontán imádkozni az utcán, vagy bárhol, csak úgy..
   Kötelességből, ceremóniából igen, persze, pont úgy, mint 35 éve a taggyűléseken, amikor énekelték az Internacionálét, most a zsoltárokat.
   Ezzel az Európával szemben van az Iszlám, amely 1500 éve betű szerint követi a tanításait, és valóban életük része a vallásosság.
   Abszolút vesztésre állunk velük szemben hitbéli tekintetben.
   A keresztség összességében a szolgaság, a nyomor, a halál hordozója, és nekünk azért kellene vért ontani, és vajon kik ellen? Miért neveznek minket ők hitetlennek? Kik azok, akik által mi mindnyájan szolgák vagyunk, kisemmizettek?
   Igazi választ kérek.

   1. V.kutya!
    A vallás minden formája idealista tévelygés. Nem érdemes követni, de érdemes megvizsgálni, mert az emberiség civilizálódásának fontos állomásait érinti. A vallásos ember, ha igazán ember, akkor az legtöbbször jó ember. Sok ember tudatában a vallásosság egyfajta tudatlanság, gyengeség. A népi demokrácia nem érte el a nyugati életszínvonalat, és a vallás volt a rendszerváltók igazi fegyvere. A ne lopj és a szeresd felebarátodat már nem jut el a többség tudatáig. Orrunk előtt lopják szét az országot és ezt összeegyeztetni kellene a vallás tanításaival, akkor bajban lennének sokan. De a sok szorgalmasan dolgozó nem kapcsolja össze a kapitalizmust a törvényes lopással, pedig ez van. A dolgozó az nem a kapitalista pedig törvényesen lophat a termelőeszközök magántulajdona, az alkotmánnyal legalizált eltulajdonítással. A vallás Magyarországon ezt segíti. Valószínűleg világméretekben, akár a muzulmánoknál is, mert ott is van termelőeszköz magántulajdonban. A keresztény vagy muzulmán kapitalista nem szeretheti felebarátját, ha rajta élősködik. Ehhez el kell butítani a népet, hogy elhiggye. De ebben a nép dolgozó tagjainak is részt kell vennie, mint árulónak, bár lehet, hogy ezt nem is értik.

    1. V.kutya!
     A fantázia neved ellenére öntudatos ember vagy, aki a látszat kereszténység poli-
     tikáját elutasítja, de mégis a Tízparancsolat erkölcsi normái szerint él! Én is.
     Jézus a megváltó, az Emberfia , akit értünk keresztre feszítettek …. ha most látná
     hogy mit művelnek a templomokban a klérus államilag fizetett tagjai: kizavarná
     őket a templomból, mint a Biblia szerint a zsidó kereskedőkkel tette földi életében.
     Újra bálványimádás van, mert a keresztény eszme nem ismeri a szenteket!
     Ha egy országban egy királyi korona, amely alatt a “koronázott szamarak “irányítá-
     sával annyi ártatlan embert öltek meg, szent jelzőt kaphat: ott igen nagy a baj!!!
     Remélem valamit segítettem, SaLa értelmes hozzászólásával együtt.

     1. HB: van hitem, a nevemet egy filmbéli – de igaz történeten alapuló – ausztrál kutyától örököltem. Igazi szabad lélek volt, nem volt egyetlen gazdája sem, de mégis mindenkié volt, az ő (vörös kutya) szeretetéből mindenki kapott, és viszont kapott ő is a bányászoktól – nézd meg a filmet ajánlom, gugli: Videa vörös kutya.
      Büszke vagyok arra, hogy ennek a kutyának a nevét viselem!

     2. V.kutya
      amit írtam nem a hited kétségbevonásáról szólt, Én értettem félre a neved rö-
      vidítését : vad kutyára asszociáltam!
      Aki Pál apostol szeretet himnuszából idéz,
      s talpraesett hozzászólásai vannak, mi több: társadalmi folyamatokat elemez,
      az öntudatos ember!
      A kereszténységről röviden még annyit: boldogok a lelki szegények, mert övék
      a mennyek országa. Tehát: ne keressen az események, társadalmi folyamatok
      között ok-okozati összefüggést, de fogadja el a szószékekről mondottakat.
      Birka módra hagyja hogy nyírják, s legyen alázatos a méltóságokhoz! Nos ezek
      nem Mi vagyunk. Üdv.

     3. “Ne hidd, hogy gyöngédség és önzés késztet az állatokat szeretni. Testvéreink ők, s ugyanabban a műhelyben készültek, mint az ember, s értelmük is van, néha bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb embernek. Mások nevezzék gyöngeségnek az állatszeretetet, gúnyoljanak ezért – te sétálj csak kutyáddal. Jó társaságban maradsz; s Isten tudja ezt.”
      Márai Sándor idézet (ma már többet nem okosodom).

   2. A kereszténység sajnos sokak vallása akar lenni keveseké helyett. Nem szerencsés. Az egészből így csak a hatalom eszköze lesz. Emellett folyamatosan ki lesz téve a zsákutcába juttató szellemi hatásoknak: “idősebb testvérekhez” való beteges közeledés vagy annak gyökeres ellentéte, álhumán “tolerancia- és szeretetvallássá” silányítás a globalizmus nagykutyái kezében stb.

 4. Népi demokrácia a szovjet hadsereg diktatúrája?
  Egyetlen korabeli katonai jelentésben sem volt szó felszabadításról.
  Csakis területek elfoglalásáról.Elmondom itt is: ha a szart befőttes üvegbe töltöd, és felrakod az éléskamrában a polcra, nem lesz belőle soha szilvalekvár.
  Hiába nevezik milliószor a szovjet katonai diktatúrát népi demokráciának , sohasem lesz az.
  Igen, itt élek már 1966 óta, és gyerekkorom óta utáltam a megszálló szovjet diktatúrát.(apám vasesztergályos volt, anyám meg bolti eladó) Fiatal fejjel azt hittem, hogy majd a “kapitalizmusban” felemelkedik az életszínvonalunk a nyugati szintre. Felnőtt fejjel meg rájöttem, hogy jól átbasztak minket azok is.
  Tehát, ha egyik sem jó, akkor kell egy olyan gazdasági-társadalmi rendszer, amelyben a tevékeny, dolgozni akaró emberek jól érezhetik magukat. Megkapnak mindent, ami csak kell, és nem parancsolgat senki “fentről”, nem szabja meg senki, hogy miről mit és hogyan gondolkodjanak, mikor mit érezzenek (kit utáljanak, és kit kell szeretni).
  EZ A RENDSZER A SZERVES TÁRSADALOM.

  1. Kontrol!
   Nem gondoltad ezt végig. A szovjetek először is a magyarokat kiűzték hazájukból. Majd elértek Magyarországot, ahol Horthy fasiszta rendszer volt, ami a dolgozóknak diktatúra volt. A felszabadítás ezt is jelenti, hogy a német és magyar faszitáktól valamit a magyar fasiszta tőkésektől szabadult meg a nép, akik túlnyomóan dolgozók voltak. Ez a felszabadítás lényege. Népi demokrácia építése vált ezáltal lehetővé, a dolgozók állama. Nyilván ez nem tetszik a Horthystáknak, de ez már az ő bajuk. Nem tetszik, hát nem tetszik, de hagyják békén a nép demokráciáját.
   “Tehát, ha egyik sem jó, akkor kell egy olyan gazdasági-társadalmi rendszer, amelyben a tevékeny, dolgozni akaró emberek jól érezhetik magukat.”: Ez csak a népi demokrácia lehet, a dolgozók állama. Ha pedig a nép ellen tesz valaki azt nem szereti a néphatalom. De a kapitalista hatalom sem, ha a nemtetszéssel előnyökről le kell mondania. De választani kell. Vagy népi demokrácia vagy kapitalizmus? Persze lehet azt képzelni, hogy mindenki azt csinál amit akar, de ez ütközhet a társadalom és mások érdekeivel. A gazdaságnak pedig működési mód kell, ami a tulajdonviszonyokat és a hatalom kérdését érinti, ez elkerülhetetlen. Ha nem utálod a kapitalista élősködőket, azt az önérzetes ember rossz néven veszi, ha még úgy véled szeretni is kell a kizsákmányolókat, az erkölcstelen és káros azokra nézve, akik munkából élnek. Minimum nem fognak szeretni. De, ha teszel is ezért, akkor ez akár súlyosan is ütközhet az érdekeikkel.

 5. A bejegyzés igazán jól foglalja össze azokat az időket – és a politikai környezet nehézségeit e nagy tett körülményeit befolyásolni akaró ellentétes igyekezet során… IS – melyek a magyar népnek megmutatták ( és éltek IS vele ) azokat az erőket, melyek egy a korábbi minden világgal ellentétben a nemzet erőit saját hasznukra fordíthatják.

  A későbbi időkben ezek tették lehetővé az általános felemelkedését – mind gazdasági, mind társadalmi ( érzelmi-, jogi-, oktatási lehetőségek biztosítása ) szempontból – nagy számban való elérhetőségének csak az egyéni akarástól függő elérését !

  Sajnos a kedvezőtlen politikai globális tér változását hazánk nem kellően értékelte át a további fejlődésének értelmében, így azok a törekvések kerültek előtérbe, melyek az 1945 előtti időkhöz való – bár köntörfalazva – visszatérést erősítette. Ennek igazi valóságtartalmát a 2010 utáni időkben hozott folyamatos téves döntések adtak, az említett 40 év teljes kitörlését rögzítő alaptörvény életbeléptetésével, mely véglegesen (?! ) megpecsételte Magyarország jövőjét, illetve a múlt századba való visszavezetését.

  Szerintem az emberiség IS az evolúció részét képezi, de ez a folyamat nem avval parallel, hanem egy ellentmondásokkal telített dekadens társadalom utóvégharcának egy téves fázisa.

  A társadalmak fejlődése nem töretlen, így az emberöltő időszaka sokszor ( történelmi korokban korábban IS ) esik egybe egy-egy visszalépés időszakára, de a fejlődés – történelmi távlatokban mindig megtörtént, így nyilvánvalóan egy szocialistának nevezhető környezet be fog következni globálisan, addig az átmenet közt kel annak előfeltételeit biztosítva ténykednünk, és hinni, hogy utódaink megélik !

  A jelen Magyarország kereteiben előfeltételként a regnáló, és bűnös törvényeinek leváltása a legelső feladat, hogy a társadalmi konszenzus elérhetővé válhasson, továbbélésünk érdekében… IS !

 6. Felesleges kijavítanom a történelmi félrevezetéseidet.
  Azért elmondanám, hogy szovjet nép nem létezett, így hazájuk sem lehetett.
  Azt is megbeszéltük már, hogy az olaszok voltak a fasiszták.
  De mindegy, úgyis lepereg rólad. A marxista szabadegyetem szócsöve vagy, gondolkodásra képtelen.

  1. Nem minden olasz volt fasiszta, de minden fasiszta olasz. Csak ott létezett ez az ideológia. Alapjai – pártállamiság vezérelvűség, sovinizmus, szocializmus. Sok diktatórikus rendszer hasonlított és hasonlít rá, de mégis egyedi. (Volt.)

   1. Mussolini olyan megosztó figura Olaszországban mint Magyarországon Horthy és Kádár. A kisemberek többsége nem tudja szintúgy egyértelműen sem a negatív sem a pozitív tartományba helyezni.

    1. vendég szerint:
     2018-02-11 – 21:12

     Véleményem szerint Kádár nem volt megosztó személyiség.

 7. S..B ha nem esik nehezére alkalom adtán majd vegye a kezébe és olvassa Puja Frigyes:A felszabadult Battonya írását,nem különösebben nehéz olvasmány szerintem megérti maga is, és kontroll rovatvezető is és stb,stb,
  Az a térség mindent, de mindent a Puja Frigyes által képviselt rendszernek köszönhet egészen az utakig
  bezárólag ami úgy 40 éve épült arrafelé,azóta semmi csak elképzelés, és folyamatos lopás! És vetítés, és nem utolsósorban félelemben tartás no nem fegyverrel csakis pénzel, mely mint tudjuk hatásosabb mint a fegyver!
  Úgyhogy ne jöjjenek nekem itt hátulról mert nem áll jó,annak ellenére hogy soha nem voltam semmijen pártnak a tagja és nem tapsoltam egyetlem hatalomnak se igazán.Viszont különbséget tudok tenni dolgok és dolgok között nem csak én, hanem mások is!Csak egyelőre hallgatnak, MERT A BÁRÁNYOK HALLGATNAK!!!

 8. Németország területét elfelezték. Mind a keleti, mind a nyugati országrészt újjáépítették.
  Keletnémetből jött a Trabant, Nyugatnémetből meg a Mercedesz…

  1. Kontroll!
   Hitler építette a talán legjobb tankot a Tigrist, mégis egy ocsmány fasiszta volt. Sztálin csak T34-etekre volt képes, de ember volt. A gazdag nyugat Mercédeszt készített, de élősködő rendszert is a maga humán kukájával. Az NDK csak trabantot csinált (elég nagy disznóság), de emberi világ volt. Most, mit tud építeni a magyar? Talán Suzukit? Nagyon magyaros a neve, éppen úgy mint az Ikarus busz, Csepel teherautó, a Ganz vonatok, hajók, hidak és a több milliónyi lakás a dolgozóknak. Emberek voltunk nem szolgák. A fasiszta fogalomnál már nem az eredet számít, hanem maga a köré épített és lényegében hasonló tulajdonságok. Így Mussolini, Hitler, Horthy és követői bizony a közös jellemzőik alapján a jól bevált fasiszta fogalomkörbe tartoznak. Ebbe a csapatba enyhébb színezetben, de még az USA is beletartozik. Felsőbbrendű mint kapitalista, embertelen, kizsákmányoló, szolgatartó, felsőbbrendű nacionalista, az idealizmus valamilyen formáját alkalmazza, támadja a dolgozó nép érdekeit, bár egyes tulajdonságok súlya eltérő.

   1. Hitler nemzeti szocialista volt.
    Az NDK nem volt emberséges. Itt egy film: Das Leben der Anderen

 9. Stalin ember volt ? az, egy gyilkos, aki 10 millió oroszt öletett meg háború nélkül.
  Keletnémetből szökött aki tudott, nyugatról nem szökdöstek kelet felé. Vajon miért, ha keleten minden olyan jó volt.
  Soha többé nem lesz Kádár rendszer, mert nem volt az jó.

  Admin:

  Nem tudommegállni… Sztálin ehy MÁIG HATÓ BIRODALMAT ÉPÍTETT!
  Kelet-Németországot a nyugati szövetségesek FÖLDIG ROMBOLTÁK,míg a nyugati részt kímélték, és a háborún meggazdagodott USA pénzén föltőkésítették. (Aligha véletlenmot a keleti rész népeinek morgolódás!)
  Kádár- rendszer biztos nem lesz! Nincs Kádár, nincsenek akik megcsinálják! De ha nem lett volna, akkor mi itt most aligha írogatnán! (Annyira rossz vaúta!)

  1. kenyeres pajtás!
   A kapitalizmus milliárdnyi embert tart rabszolgaságban és nyomorban, ez népirtás, aki pedig ez ellen harcolt az Sztálin volt. Az áldozatok a háború áldozatai voltak. A kapitalisták nem mondtak le az élősködésről a felsőbbrendűségről a lopásról. Ezt nem hagyta Sztálin és a dolgozó néppel összefogott ennek felszámolására. Aki Sztálint támadja, az a kapitalisták élősködését, lopásait, a kapitalizmus törvényes felsőbbrendűségét akarja. Ez nem érdeke a dolgozóknak, csak meg kell érteniük. A dolgozóknak és az emberiségnek a népi demokrácia az érdekük, az emberséges világ. De ez nem jó a tolvajoknak, a kapitalista világnézetűeknek. Választani kell. Az egyik, ami most is van a kevesek élősködése a másik pedig a dolgozó emberek demokráciája. Aki a demokráciát választja az Sztálint választja, de ez osztályháborút is jelent az emberséges világért.

 10. Nem SaLa, az emberséges világban nincs semmilyen háború, se osztályharc. Az emberek békésen termelnek, egymásért dolgoznak, tevékenykednek. Nincs se kapitalizmus, se kommunizmus.

  1. Kontrol!
   Vajon hogyan lehet rávenni a hatalom birtokosait, hogy adjanak hatalmat a népnek? A gazdagok nem fogják odaadni a népnek a vagyonukat. Termelni pedig kell és munkamegosztással. Olyan, hogy a termelőeszköz senkinek nincs a tulajdonában nem lehetséges. Ha a termelőeszköz magánkézben van az a kapitalizmus, ha a nép kezében az népi demokrácia. Ezen kívül más nem lehetséges. Vagy kevesek érdeke érvényesül vagy a többségben lévő népé. Vagy van kizsákmányolás vagy egyenlőség és mindenkit úgy becsülnek meg amennyit a munkája ér. Minden közösségnek szüksége van valamilyen központi szervezetre, hogy összehangolja az eltérő érdekeket és az együttműködés szabályait megalkossa és ellenőrizze. Osztályharc csak akkor nincs, ha nincsenek ellentétes érdekeltségű csoportok. De vannak és ezt jelenleg el kell fogadni. Persze nem elsősorban az egyéni ellenérdekekről van szó, hanem a társadalmi helyzetről. Így jelenleg vannak munkaerő vásárlók és megvásárolt munkaerő, ami az életviszonyban is jelentős különbséget jelent. A népi demokrácia ezt szünteti meg a lehetőségek keretin belül és ez a legjobb út az emberséges világhoz.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .