“Tisztelt Megszólítottak!”

 

 

 

 

MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS VALAMENNYI TAGJA RÉSZÉRE!

MAGYAROSZÁG KÚRIÁJA VALAMENNYI BÍRÁJA RÉSZÉRE!

EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA, EURÓPAI PARLAMENTJE RÉSZÉRE!

Tisztelt Megszólítottak!

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a devizahitelek a Magyar Nép egyik legnagyobb nemzeti tragédiáját idézték elő a Tatárjárás óta.  

A devizahitelezés nemzeti tragédiájának kialakulását a tragédia felelőseit a következő két részre osztott rövid ismertető tartalmazza:

 

 1. A DEVIZAHITELEZÉS, A DEVIZA KÖLCSÖNNYÚJTÁS TRAGIKUS FOLYAMATA:

-2001 -ben az új devizatörvénnyel megnyílik a lehetőség a devizahitelezésre. /Ez az első Orbán Kormány idejére esik./

-2004 -ben Magyarország az Európai Unió egyik tagállamává válik.

-2005 -től megjelenik a banki pénzügyi piacon a devizakölcsön-devzahitel konstrukció. /Ez a Gyurcsány Kormány idejére esik/

-2006. és 2008 között a lakosság széles rétegeiben elterjed a devizakölcsön felvétel.

-2008. év végétől drasztikusan emelkednek a deviza kölcsönök törlesztő részletei.

-2011 végétől megindulnak a bírósági peres eljárások a devizakölcsönök érvénytelenségének megállapítása iránt.

-2012 től a bíróságok ítéletek sorát hozzák arról, hogy az árfolyamrés mint költség feltüntetésének hiánya következtében a deviza kölcsön szerződések semmisek, érvénytelenek.

-2013 június 6. napján a Kúria meghozza a 6/213-as Kúriai jogegységi döntését, mely életbelépését követően a bíróságok a devizaperekben hozandó döntéseiket a jogszabálynak nem minősülő Kúriai Polgári Jogegységi döntésekre alapozzák,és sorra utasítják el a devizaadósok kereseteit.

– 2014. -ben az Országgyűlés megalkotja a DH1 és DH2 törvényeket. (Lásd:  2014. évi XXXVIII törvény,  2014. évi XL törvény)

-2014 júniusától 2015. február végéig a bank elszámolások elkészítéséig a devizaperek és végrehajtások felfüggesztésre kerülnek.

-2016 elejétől újra indulnak a devizahitelesek által benyújtott perek birósági tárgyalásai, és ezen bírósági tárgyalásokon a devizaadósok keresetei a Kúria 6/3013 –as Polgári Jogegységi Döntésére hivatkozással elutasításra kerülnek.

A sikeres perlés érdekében a devizaperekben érintett adósok érdekeit képviselő jogászok a 6/2013-as Polgári Jogegységi Döntés által nem érintett érvénytelenségi okokat keresnek, és találnak is, azonban a Kúria a devizakölcsön-devizahitel szerződések érvénytelenségének megállapítására irányuló újabb jogi érveket is újabb jogegységi döntésekkel ellehetetlenítik.

A Kúria az első és másodfokú bíróságok által az adósok javára szóló döntéseket sorra a bankok javára változtatja meg az adósok kárára.

 

II A DEVIZA HITELEZÉS JELENLEGI KIALAKULT TRAGÉDIÁJÁÉRT FELELŐSSÉ TEHETŐ OKOK:

-A devizaadósok, és a deviza ügyekkel foglalkozó szakemberek széles körében olyan álláspont alakul ki, hogy a Kúria kormányzati, állami utasítást hajt végre a deviza adósokkal szemben.

– A Kúria aktív szerepet vállal abban, hogy a deviza hitelekbe beleroppant családok végrehajtási eljárás útján, ingatlanaik elvesztésével hajléktalanként az utcára kerüljenek.

– Az államot a devizahitelezés területén a Magyar Nemzeti Bank képviseli. A Magyar Nemzeti Bank az állam képviselőjeként sorozatosan veri át, csapja be a devizahitellel érintettek széles tömegeit.

-A Magyar Nemzeti Bank és képviselői dolgozzák ki a devizahiteleseket érintő forintosítási törvényeket, úgy hogy tudván tudják a Magyar Nemzeti Bank szakemberi, hogy a deviza kölcsönök mögött a bankok ténylegesen nem rendelkeztek svájci frank devizával.

– A Magyar Nemzeti Bank tudtával, állami,  úgynevezett „diszkont kincstárjegyek” lejárati idejével befolyása alá vonták a „svájci frank/forint” árfolyam mozgását.

Az állam a Magyar Nemzeti Bank tudtával 10 évre előre tudta jelezni a svájci frank forint árfolyamot a diszkont kincstárjegyek lejárati időpontjait figyelembe véve. /Lásd bizonyítékként a 2004. évi BÉT jelentés: ÁKK Zéró Kupongörbe számítási táblázat/

– Sem a devizakölcsönöket folyósító bankok képviselői, sem pedig a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelemért felelős szakemberei nem tájékoztatták előre a devizakölcsönökkel érintett fogyasztókat a svájci frank várható árfolyam emelkedéséről.

– A Magyar Állam nem tájékoztatta a devizakölcsönökkel érintett adósokat arról, hogy az IMF 2008-ban azért biztosított kölcsönt Magyarország részére hogy a magyar pénzügyi piacról a deviza alapú kölcsönök kivezetésre kerüljenek. A magyar állam a devizaadós emberek megmentésére szánt összeget elsikkasztotta, azaz nem az eredetileg kijelölt célra hanem saját hasznára fordította.

– A Magyar Állam képviseletében eljáró, továbbá egyúttal a devizahiteles fogyasztóvédelmi felügyeletet is ellátó Magyar Nemzeti Bank 2016-ban nem tájékoztatta a deviza kölcsönökkel érintett magyar embereket arról, hogy az amerikai székhelyű AIG biztosító kifizette a bankok részére a Magyarországon folyósított deviza kölcsönökre a biztosítási összeget, azaz a deviza kölcsönök ezzel az összeggel kivezetésre kerültek a bankok könyveiből.

 

– A Magyar Állam képviseletében eljáró, továbbá egyúttal a devizahiteles fogyasztóvédelmi felügyeletet is ellátó Magyar Nemzeti Bank nem lépett fel a devizaadósok védelmében. A Magyar Nemzeti Bank mint az állam képviselője nem kötelezte a bankokat arra, hogy a biztosítási kártalanítási összeg alapján mérlegükből vezessék ki a deviza kölcsönöket. és a deviza kölcsönök megszűnéséről a devizakölcsönök összegének csökkenéséről írásban értesítsék a deviza adósokat.

-A Magyar Nemzeti Bank mint az állam képviselője, és mint a fogyasztóvédelem felelőse tudatos mulasztással hagyta, és hagyja, hogy a deviza adósokat, a már nem létező adósságuk alapján bírósági végrehajtás alá vonhassák, és otthonukból kilakoltathassák.

– A Magyar Nemzeti Bank mint az állam képviselője, és mint a fogyasztóvédelem felelőse tétlenül nézi, és hagyja, hogy a bankok a deviza adósok már megszűnt deviza követelését létező deviza követelésként értékesítsenek faktor cégeknek.

 

– A Magyar Nemzeti Bank mint az állam képviselője, és mint a fogyasztóvédelem felelőse magatartásával a KÚRIÁVAL KARÖLTVE megtévesztéssel, cinikus elhallgatással szándékozik tönkre tenni a deviza adósokat, a deviza adósok ingatlan vagyonának elvétele és öngyilkosságba kergetése érdekében. /Lásd: A Fidesz Ördögi Terve:

 1. 07.10

 

Dél Alföldi Otthonvédelem

KÚRIA VALAMENNYI BÍRÁJA RÉSZÉRE!

Budapest

Tisztelt Kúriai Bírák!

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Önök kiemelten felelősek a Magyarországon a devizahitel-devizakölcsönök területén mára kialakult jelenlegi tragikus helyzetért.

Önökről mára kiderült, hogy a devizakölcsönök ügyében megindult peres eljárásokban az adósok igazát hajlítják el a bankokkal szemben.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy ügyvédi körökben az a szóbeszéd járja, hogy azért nem érdemes a devizakölcsön szerződések érvénytelensége ügyében peres eljárásokat kezdeményezni, mivel az adós hiába nyeri meg a bankkal szemben a peres eljárást, a bank által kezdeményezett felülvizsgálati eljárásban a Kúria úgyis a bank javára dönt, az adósokkal szemben.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy első és másodfokú bíróságok bírói köreiben az ország minden részéből egymástól független forrásokból folyamatosan azon állítás hangzik el, hogy az első és másodfokon szolgálatot teljesítő bírák látják az adósok igazságát a devizahiteles perekben, azonban szakmai meggyőződésük ellenére, KÚRIAI NYOMÁSRA mégis a bankok javára kell dönteniük az adósokkal szemben

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy mára Önök, mint KURIAI BÍRÁK tejesen elvesztették szakmai hitelüket, becsületüket, és emberi tisztességüket azon emberek szemében, akik devizahitel-devizakölcsön problémával küzdenek.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a devizahitel-devizakölcsön problémával küzdő emberek nem feledkeztek el az elmúlt időszakban KÚRIA valós tényeket félremagyarázó, a devizaadósok fogyasztói jogait érdemben figyelembe nem vevő, a tényleges igazságot ferdítő döntéseiről.

Emlékeztetünk arra, hogy a KÚRIA érdemben a mai napig semmilyen érdemi intézkedést nem hozott Dr. Wellmann György Polgári Kollégium vezetőjére vonatkozóan azon levéllel kapcsolatban, amely levelet Dr. Wellmann György a Magyar Bankszövetsége részére bocsánatkérés képen írt egy a KÚRIA devizaadósok javára szóló ítéleti döntése miatt. Emlékeztetünk arra, hogy Dr. Wellmann György ezen levelének tartalma egyértelműen kifejezésre jutatta azt, hogy a KÚRIA A DEVIZAKÖLCSÖN-DEVIZAHITEL PEREKBEN A BANKOK JAVÁRA ELFOGULT MÓDON FOLYTATJA ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATÁT.

Emlékeztetünk arra, hogy több devizaperekkel foglalkozó jogi szakember nyílt levelében megfogalmazott kérése ellenére sem tett intézkedést, nem adott ki jogi iránymutatást a KÚRIA annak érdekében, hogy az Európai Unió Bírósága előtt megindult C-483/16, C-51/17, C-126/17. számú előzetes döntéshozatali eljárásokra figyelemmel Magyarországon valamennyi devizakölcsön-devizahitel peres eljárás kerüljön felfüggesztésre.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Magyarország az Európai Unió tagja.

Felhívjuk a figyelmet arra,, hogy az Európai Unió jogának elsőbbsége van a tagállamok (Magyarország) nemzeti jogszabályaival szemben.

Magyarország uniós tagságát kihirdető 2004. évi XXX tv. 1. sz. melléklete tartalmazza a csatlakozási szerződést, amelynek 53. és 54. cikkéből következően Magyarország az uniós taggá válástól kezdve az Irányelvek címzettje lett és minden intézkedést köteles megtenni az irányelvek átültetése és hatékony érvényesülése érdekében.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Uniós jog elsőbbsége az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz) 4.cikk (3) bekezdésének [korábban EGK 5. cikke] ún. lojalitási klauzuláján alapul. Lisszaboni Szerződést (2007.12.13.) elfogadó kormányközi konferenciának zárónyilatkozatához csatolt 17. sz. nyilatkozat az uniós jog elsőbbségét írja elő, utalva a 11197/07 (JUR260) dokumentum tartalmára. A Lisszaboni Szerződés és valamennyi melléklete a 2007. év december hó 22. napján vált a magyar jogrendszer részévé. (2007. évi CLXVIII. tv.).

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a devzahitel- devizakölcsön perek felfüggesztésére vonatkozó Kúriai intézkedés elmaradásból az a tényszerű következtetés adódik, hogy az Európai Unió Alapjogi Kartájában rögzített és AZ EURÓPAI UNIÓ SZABÁLYAINAK A MAGYAR NEMZETI JOGSZABÁLYOKKAL SZEMBENI ELSŐBBSÉGI KÖTELEZETTSÉGI ELŐÍRÁST A KÚRIA NEM KÍVÁNJA BETARTANI, ANNAK NEM KÍVÁN ELEGET TENNI, VÉGSŐ SORON A KÚRIA EZEN MAGATARTÁSÁVAL MAGYAROSZÁG NEMZETKÖZI TÁRSULÁSI  KAPCSOLATAIT SÉRTŐ, MAGYAROSZÁG SZÖVETSÉGI KAPCSOLATAIT MEGINGATNI KÉPES MAGATARTÁST valósíthat meg.  

 

VÉGEZETÜL: Felhívjuk az Önök figyelmét és felelősségét arra, hogy Magyarországon megközelítőleg 1 millió ember áll devizahiteles tartozása következtében kilakoltatás előtt. Magyarországon a deviza hitelezésből eredő terhek miatt a deviza hitelezés megindulása óta  a megoldhatatlannak tűnő fizetési teher következtében több mint 5000 ember menekült az öngyilkosságba. Az érrendszeri, és daganatos megbetegedések 40 % -a vezethető vissza devizahitelek anyagi nehézségei miatti pszichés problémákra. Mára köztudomású ténnyé vált, és ÖNÖK ELŐTT IS TÖBBSZÖRÖSEN TÉNYSZERŰEN TUDOTT AZ, hogy a Magyarországon a pénzügyi intézmények által megkötött deviza kölcsönök mindegyike érvénytelen, jogszabályba ütközés következtében.

 

EMLÉKEZTETÜNK az Önök felelősségére abban, hogy devizahiteles ügyekben hozott -és az Európai Uniós fogyasztóvédelmi jogokat sértő-, az Önök által meghozott KURIAI döntésekből eredő következmények magyar embereket üldöztek-üldöznek külföldre és kergettek-kergetnek a halálba.

 

 1. július 10.

DÉL-ALFÖLDI OTTHONVÉDELEM

““Tisztelt Megszólítottak!”” bejegyzéshez 5 hozzászólás

 1. KÖD ELŐTTEM – KÖD UTÁNAM!

  ADÓALANY!

  AZ EMBER ADÓALANY – AZ ÁLLAT NEM? Elmondom: Zalaegerszegen a volt munkásszállót elfoglalva székel az APEH, ma A nav. NAK NEVEZETT JOGUTÓDJA! Történt, a hatodik emeleten, hogy új navosokat vettek fel és vizsgáztatták – őket – az egyiket oda hívták az ablakhoz és lenéztek a lent levő autóbusz pályaudvarra, ahol – ahol rengeteg utazásra váró utas várakozott – az öreg navos megkérdezi – a felvételizőtől mit lát lent – az mondja autó-buszpályaudvart – no és még mit – rengeteg utast akik várják a buszindulását – – NEM AZT LÁTOD – MEGBUKTÁL ELMEHETSZ. SÚGJA A FÜLÉBE, MERT AZOK AKIK OTT VANNAK ADÓALANYOK!

  Ismerős? Nekem igen – és az is, hogy nem vesznek ember számba – mivel emberi erőforrásnak neveznek. Sőt ilyen nevű minisztériumot is felállítottak – ÉRTITEK?

  RENDKÍVÜLI HELYZET!

  AZ ÁLLAM TUDJA ÉS KÉSZÜL RÁ – ÉS TE KÉSZÜLSZ? EMBER!

  A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

  1447/2017. (VII. 7.) Korm. Határozat

  http://www.torvenyfigyelo.hu/jelentesgeneralas-magyar-kozlony?keresettszo=1447%2F2017.+%28VII.+7.%29+Korm.+hat%C3%A1rozat
  5:14. § [A dolog] értelmében
  (1) A birtokba vehető testi tárgy tulajdonjog tárgya lehet.
  (2) A dologra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell a pénzre és az
  értékpapírokra, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőkre.
  (3) A dologra vonatkozó szabályokat az állatokra a természetüknek megfelelő eltéréseket
  megállapító törvényi rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni.”
  A jelentős, az állatok magánjogi szabályozását és megközelítését kifejező változás, melyet
  a 2013. évi V. törvény fenti 5:14. § (3) bekezdése egyértelműen rögzít, hogy az állatok nem
  vonhatóak be egyszerűen az általános dolog fogalomba, és nem kezelhetők természeti
  jellegük figyelembe vétele nélkül pusztán dologi jogi tárgyakként. Abban az esetben, ha a
  magánjogi jogviszony tárgya állat, a magánjogi szabályokat az adott állatra, az állat
  természetének megfelelő, és azt megállapító törvényi rendelkezések figyelembe vételével,
  arra tekintettel kell alkalmazni. Mindezzel deklarálták, hogy a magánjogi jogviszonyok
  megítélésénél és alakításánál az egyes állatokra irányadó speciális jogszabályokra tekintettel
  kell lenni, az adott magánjogi jogviszonyt e szabályokra, így az állatvédelmi, állatjóléti
  rendelkezésekre is tekintettel kell alakítani és megítélni. Ennek kimondása jelentős
  elmozdulás a magyar magánjogban az állatok korábbi, puszta dologi jogi tárgyként
  kezeléséhez képest.

  És:
  „…”Az már csak hab a tortán, hogyha az élő állat nem ingó dolog akkor minek minősül? Ingatlannak? :)”
  Olvassunk jogtörténelmet. A középkorban a marha csorda ingatlannak minősült.
  Ügyvéd
  http://jogitanacs.info
  http://amerikairendszam.com

  Innen idéztem:
  http://www.jogiforum.hu/forum/21/44744?utm_source=jfhl&utm_medium=email&utm_campaign=201728

  MINT LÁTOD AZ ÁLLATOT, VÉDI, AZ EMBERT NEM EZ AZ ÁLLAM!

  AZ EMBERI ÉLET MINDEN TERÜLETÉN EKKÉPPEN NYILVÁNUL MEG, HOLOTT MINDEN HOL AZT HIRDETI: PL: SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK!

  ENNEK ellenkezőjének – LEGTALÁLÓBB FELISMERÉSÉT Német Lajos írta le, idézem:
  UN. DEVIZACSALÁS ÜGYBEN!
  „…Nyilván ha Te 10 zsák krumplit kapsz és a tetvek 10 zsák aranyat kérnek,akkor elmehetnek a sunyiba ! Csak ennyit kell kérdezni a bírónak: Tetves bank: Mit folyósított az ügyfélnek ? Kedves Ügyfél: Mit folyósított Önnek a tetves bank ?:…”

  BIZONY – BIZONY – KÖD ELŐTTEM – KÖD UTÁNAM – MEG KELL MUTATNI EZEKNEK A KÖZTÖRVÉNYES BŰNÖZŐ ZSIDÓKNAK ÉS CSAHOSAIKNAK KI AZ ÚR A HÁZNÁL! (megjegyzem, és ha pedig azt mered állítani és híresztelni hogy ez antiszemitizmus, akkor a bűnözőket pártolod, melyeknek nincs helye az emberi társadalomban!)

  KÉSZÜLJ – AZ ISTENI PARANCS NEM SOKÁRA ÉRKEZNI FOG! SEMMI MÁST NEM KELL TENNÜNK, CSAK ISTENRE BÍZNI AZ ÍTÉLETET – MIT ÉRDEMEL AZ AKI PUSZTÍT – GYILKOL – MODERN FORMÁJÁT ALKALMAZVA A MAGYAR NÉP ELLEN!
  Szeretettel: küldöm minden tisztességes becsületes jó magyar embernek ma 2017-07-12 id. Kiss László
  Utóirat: Németh Lajos teljes írása, mert megérdemeli:

  Németi Lajos
  július 11., 14:35

  Egy kölcsönnél,legyen bárminek is nevezve, AZT kell visszaadni ,AMIT kaptál ! Ennyire egyszerű ! Ki mit hadovál, senkit nem érdekel ! Hogy váltottak, meg mit, és hogy tartja nyilván ,meg a sok baromság nem érdekel !!! Bizonyítást kérek, mit folyósított ??? !!! MIT ??? Nyilván ha Te 10 zsák krumplit kapsz és a tetvek 10 zsák aranyat kérnek,akkor elmehetnek a sunyiba ! Csak ennyit kell kérdezni a bírónak: Tetves bank: Mit folyósított az ügyfélnek ? Kedves Ügyfél: Mit folyósított Önnek a tetves bank ?: Forintot a válasz ! Bíró: Akkor Ön csak avval tartozik amit kapott !!! Miért kell ehhez tárgyalás,illetéket fizetni az államnak, ??? Miért ? SENKI ne feledje : Mi TISZTESSÉGESEK vagyunk ! A bank a csaló ! Ehhez tartsuk magunkat és ne érezze senki magát bűnösnek,mert ezt akarják elhitetni velünk ! A másik dolog ! Mint érintett,bárkivel összefognék,hangsúlyozom,bárkivel,aki segít ezt a mocskot felszámolni végleg ! Nem értem és soha nem fogom megérteni,hogy miért nem történik meg ez a nagy összefogás !? Minden csoportnak, igaza van abban amit képvisel,TISZTELNI kéne a többi csoport véleményét is ,hiszen ugyanaz a cél, összefogni velük is előzetes egyeztetés után óriási tömeget lehetne felvonultatni ! Nyilván kell hozzá egyeztetés és mindegyik csoport vezetője felszólalhatna ! Enélkül SOHA nem lesz összefogás ! Tisztelem minden csoport munkáját,minden olyan jogász ,ügyvéd,mérnők,gazdasági szakember véleményét és tettét aki csak egy kicsit is hozzá tud járulni eme óriási banki csalás, kartellben elkövetett bűntett megakadályozásában ! Kérlek benneteket FOGJUNK ÖSSZE !!! Ennél nagyobb erő nincs,higgyétek el ! Ök (bankok) már régen összefogtak ellenünk !!!

  1. Köszönöm admin, hogy helyt adtál állás pontomnak és nem törölted! – de soha ne felejtsétek el én a kádár rendszer gladiátora azaz rendőre voltam és tudd ezek után szavaim nem falra hányt borsok!

 2. Jó cikk.
  Ez deviza alapúnak monditt hitel volt, amre 2011-ben, utólag hoztak törvényt!
  Addig csak FT és devizahitel volt.
  A devizahitellel nem is lenne gond, hisz erdetileg csak azok kapták, akik abban kapták a fizetésüket.
  Így őket az árfolyam emelkedés hidegen hagyta.
  Eredetileg a labanc bankok találták ki az egészet, a Svájcba
  átjáró osztrák munkavállalóknak való hitelként.
  Aztán jött az ötlet, süssük el a kelet-európai gyarmatokban
  is, de ott már nyomokban tartalmazott csak devizát.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .