Írta: J. V. Sztálin  

Két út

A mai helyzetben a háború kérdése a döntő kérdés. A gazdasági bomlás és az élelmezés állapota, a földkérdés és a politikai szabadság csak a háború általános kérdésének részletkérdései.

Mi idézte elő az élelmiszerhiányt?

— Az elhúzódó háború, amely dezorganizálta a közlekedést és a várost kenyér nélkül hagyta.
Mi idézte elő a gazdasági és pénzügyi romlást?
— A végetnemérő háború, amely elnyelte Oroszország minden erejét és pénzét.
Minek köszönhetjük a megtorló intézkedéseket a fronton és a hátországban?
— A háborúnak és a támadási politikának, amely „vasfegyelmet” követel.
Mi idézte elő a burzsoá ellenforradalom diadalát?
— A háború egész menete, amely új milliárdokat követel, de a hazai burzsoázia, melyet a szövetséges burzsoázia támogat, nem ad hitelt, amíg a forradalom főbb vívmányait fel nem számolják.
És így tovább, és így tovább.

Ennélfogva, ha a háború kérdését megoldjuk — megoldjuk az országot fojtogató különféle „válságokat” is.

De hogyan érjük ezt el?

Oroszország előtt két út áll.

Vagy folytatja a háborút és tovább „támad” a fronton, és akkor — elkerülhetetlenül az ellenforradalmi burzsoázia kezébe adja a hatalmat, hogy belső és külföldi kölcsönök útján pénzt szerezzen.

Az ország „megmentése” ebben az esetben egyértelmű azzal, hogy a háborús kiadásokat a munkások és a parasztok bőrére (közvetett adók!), az imperializmus orosz és szövetséges cápáinak előnyére fedezik.

Vagypedig a hatalom a munkások és parasztok kezébe megy át, közzéteszik a demokratikus békefeltételeket és beszüntetik a háborút, hogy továbbfejlesztve a forradalmat, a parasztoknak átadják a földet, megszervezzék a munkásellenőrzést az iparban és a tőkések s földbirtokosok nyereségei rovására rendbe hozzák a szétzüllő nemzetgazdaságot.

Az ország megmentése ebben az esetben annyit jelent, hogy a munkásokat és a parasztokat megszabadítják a háború pénzügyi terheitől és azokat az imperialista cápákra hárítják.

Az első út arra vezet, hogy a dolgozókat a földbirtokosok és tőkések diktatúrája alá vetik, az országot a legsúlyosabb adókkal terhelik meg, Oroszországot fokozatosan kiárusítják a külföldi tőkéseknek (koncessziók!) és Oroszország Anglia, Amerika és Franciaország gyarmatává válik.

A második út megnyitja a munkásforradalom korszakát a Nyugaton, szétszaggatja az Oroszországot behálózó pénzügyi szálakat, megingatja a burzsoá uralom alapjait és szabaddá teszi az utat Oroszország igazi felszabadulására.

Ez az a két út, amelyek két ellentétes osztály érdekeit, az imperialista burzsoázia és a szocialista proletariátus érdekeit fejezik ki.

Harmadik út nincs.

Ezt a két utat éppoly lehetetlen kibékíteni, mint az imperializmust és a szocializmust.

A burzsoáziával való megalkuvás (koalíció) útja elkerülhetetlen kudarcra van kárhoztatva.

Koalíció demokratikus platform alapján — íme ez a kiút” — írják a „honvédő” urak a moszkvai tanácskozással kapcsolatban („Izvésztyija”).

— Nem igaz, megalkuvó urak!

Háromszor léptek önök koalícióra a burzsoáziával és mind a háromszor újabb „hatalomválság” lett a vége.

Miért?
Azért, mert a burzsoáziával való koalíció útja megtévesztő út, amely a mai helyzet fekélyeit leplezi.
Azért, mert a koalíció vagy puszta szólam, vagy pedig eszköz az imperialista burzsoázia kezében arra, hogy hatalmát a „szocialisták” kezével megszilárdítsa.

Vajon a mai koalíciós kormány, amely a két tábor között próbált helyet foglalni, nem pártolt-e később az imperializmus oldalára?

Miért hívták össze a „Moszkvai Tanácskozást”, ha nem azért, hogy megerősítvén az ellenforradalom pozícióit, a „világ hatalmasaitól” szentesítést (és hitelt!) kapjanak erre a lépésre?

Mi más Kerenszkijnek a „tanácskozáson” elmondott beszéde, amelyben — persze a „haza” és a „háború” érdekében — „áldozatvállalásra” és „osztályönmérsékletre” szólít, ha nem az imperializmus alátámasztása?

És Prokopóvicsnak az a kijelentése, hogy a kormány „nem tűri a munkásoknak a vállalatok vezetésébe való beavatkozását (munkásellenőrzés!)”?

És ugyanannak a miniszternek a kijelentése, hogy „a kormány a földkérdés terén semminemű gyökeres reformot nem foganatosít”.

És Nyekrászov kijelentése, hogy „a kormány magántulajdon elkobzásába nem fog beleegyezni”?

Mi ez, ha nem az imperialista burzsoázia ügyének közvetlen szolgálata?

Nem világos-e, hogy a koalíció csak álarc, amely Miljukovnak és Rjabusinszkijnak tetsző és előnyös?
Nem világos-e, hogy a megalkuvás és az osztályok közötti lavírozás útja a tömegek félrevezetésének és butításának az útja?

Nem, megalkuvó urak! Elérkezett az a pillanat, amikor nincsen helye többé sem ingadozásnak, sem megalkuvásnak. Moszkvában már határozottan az ellenforradalmárok „összeesküvéséről” beszélnek. A burzsoá sajtó a zsarolás kipróbált módszerével próbálkozik, midőn világgá kürtöli „Riga feladását”. Ilyen helyzetben választani kell.

Vagy a proletariátus mellett, vagy ellene.

A petrográdi és moszkvai proletariátus, a „tanácskozást” bojkottálva, a forradalom igazi megmentésére hív.

Hallgassanak a szavára, vagy félre az útból.

„Proletarij” („A Proletár”) 2. sz.
1917. augusztus 15.
Vezércikk.

(idézet: – Sztálin Művei 3. kötet – című könyvből)

A moszkvai tanácskozás eredményei
– írta: J. V. Sztálin –

A Moszkvai Tanácskozás befejeződött.

A „két ellentétes tábor éles összeütközése” után, Miljukov és Cereteli „véres csatája” után, miután a „harc” végétért s a sebesülteket összeszedték — megkérdezhetjük: mivel végződött a moszkvai „csata”, ki nyert, ki vesztett?

A kadetok elégedettek és kezüket dörzsölgetik. „A népszabadság pártja — mondják — büszke lehet arra, hogy jelszavait . . . az egész nép jelszavainak . . . ismerték el” („Récs”).

Elégedettek a „honvédők” is, mert ők a „demokrácia” (olvasd: a „honvédők”!) „diadaláról” beszélnek, mondván, hogy a „demokrácia megerősödve került ki a moszkvai tanácskozásból” („Izvésztyija“).

„Meg kell semmisíteni a bolsevizmust” — mondja Miljukov a tanácskozáson az „eleven erők” képviselőinek tapsvihara közepett.

Mi ezt meg is tesszük, feleli Cereteli, mert a bolsevizmus ellen „már bevezettük a kivételes törvényt”. De „a forradalom (olvasd: ellenforradalom!) még tapasztalatlan a baloldali veszély ellen folytatott harcban” — hagyjatok tapasztalatot gyűjteni.

És a kadetok hozzájárulnak, hogy jobb a bolsevizmust fokozatosan megsemmisíteni, semmint egyszeriben, s még hozzá nem közvetlenül, nem saját kezükkel, hanem idegen kézzel, a „honvédő szocialisták” kezével.

„Fel kell oszlatni a bizottságokat és a Szovjeteket” — mondja Kalégyin tábornok az „eleven erők” képviselőinek tapsától kísérve.

Helyes, feleli neki Cereteli, de még korai, mert „nem lehet még lebontani ezeket az állványokat, mikor a szabad forradalom (olvasd: ellenforradalom!) épülete nincs felépítve”. Hagyják „befejezni az építkezést”, azután eltűnnek majd a Szovjetek is, meg a bizottságok is!

És a kadetok hozzájárulnak, hogy jobb a bizottságokat és a Szovjeteket az imperialista gépezet egyszerű függelékének szerepére szorítani, mint azonnal megsemmisíteni.

Az eredmény — „közös diadal” és „közmegelégedés”.

Nem ok nélkül írják a lapok, hogy a „szocialista miniszterek és a kadét miniszterek között az egyetértés ma nagyobb, mint a tanácskozás előtt volt” („Nóvaja Zsizny”).

Ki nyert, kérdezik önök?
A tőkések nyertek, mert a kormány kötelezte magát a tanácskozáson, hogy „nem tűri a munkásoknak a vállalatok vezetésébe való beavatkozását (ellenőrzés!)”.
A földesurak nyertek, mert, a kormány kötelezte magát a tanácskozáson, hogy „a földkérdés terén semminemű gyökeres reformot nem foganatosít”.

Az ellenforradalmár tábornokok nyertek, mert a halálbüntetést jóváhagyták a moszkvai tanácskozáson.

Ki nyert, kérdezik önök?
Az ellenforradalom nyert, mert összoroszországi méretben megszerveződött, maga köré tömörítette az ország összes „eleven erőit”: Rjabusinszkijt és Miljukovot, Ceretelit és Dant, Alexéjevet és Kalégyint.
Az ellenforradalom nyert, mert kezébe kaparintotta az úgynevezett „forradalmi demokráciát”, mint alkalmas fedezéket a nép felháborodásával szemben.

Az ellenforradalmárok most nincsenek egyedül. Most az egész „forradalmi demokrácia” nekik dolgozik. Most rendelkezésükre áll „az orosz föld” „közvéleménye”, amelyet a „honvédő” urak „lankadatlanul” gyúrni fognak.

Az ellenforradalom megkoronázása – ez a moszkvai tanácskozás eredménye.

A „honvédők”, akik most a „demokrácia diadaláról” fecsegnek, nem is sejtik, hogy csupán lakájoknak fogadták fel őket a diadalmaskodó ellenforradalmárok kiszolgálására.

Ez és csak ez a politikai értelme annak a „becsületes koalíciónak”, amelyről Cereteli úr „esdekelve” beszélt s amely ellen Miljukov úréknak nincsen semmi kifogásuk.

A „honvédőknek” az imperialista burzsoázia „eleven erőivel” kötött „koalíciója” a forradalmi proletariátus és a szegényparasztság ellen — ez a Moszkvai Tanácskozás eredménye.

Hogy meddig fogják élvezni a „honvédők” ezt az ellenforradalmi „koalíciót” — azt megmutatja a közeljövő.

„Proletarij” („A Proletár”) 4. sz.
1917. augusztus 17.
Vezércikk.

(idézet: – Sztálin Művei 3. kötet – című könyvből)

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

 

A mai nap! Sok boldogságot kíván a balrad.ru

Ma már 2018 november 16. péntek van. Rohan az idő! 

Hamarosan letelik ez az esztendő is!  Az évből már csak 45 nap van hátra. (Szökőévben eggyel több)

De mi az a szökőév?

Szökőévek a következők: minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőévek viszont a 400-zal osztható évek. Vagyis a századfordulók évei közül csak azok szökőévek, amelyek 400-zal is oszthatók.

Ez alapján tehát a belátható időn belül ránk váró szökőévek 2020 és 2024…stb!

Nem lesz szökőév 2100, 2200 és 2300. Viszont szökőév lesz 2400.      

A balrad.ru köszönti a ma névnapjukat ünneplő: Ödön, Aglent, Ágnes, Agnéta, Alfréd, Edmond, Edmunda, Gertrúd, Margit, Olinda, Otmár, Örs, Péter, Pető, Trudi  nevű kedves  olvasóit.  

Sok boldogságot kíván a balrad.ru!

Úgyszintén köszöntjük a ma szülinapjukat ünneplőket is!

A balrad.ru MINDEN OLVASÓJÁNAK KÍVÁNJA: LEGYEN SZÉP A NAPJA!

November 16 – án  IS nagy és emlékezetes dolgok estek meg a történelem során.

E napon is születtek és haltak meg nagy emberek, jelességek.

(Ötletet a megemlítéshez a wikipedia.hu-ról mazsoláztunk)

https://hu.wikipedia.org/wiki/November_16.

Ma van:

– a tolerancia nemzetközi napja

– Skóciai Szent Margit, magyar származású skót királyné emléknapja a katolikus egyházban

– Szent Máté apostol napja az ortodox egyházban

– Szent Otmár svájci bencés szerzetes, a Sankt Gallen-i kolostor első apátjának emléknapja a katolikus egyházban

– A Szovjetuniótól való szuverenitás kinyilvánításának napja Észtországban

– az izlandi nyelv napja, Jónas Hallgrímsson izlandi költő születése évfordulóján.

A balrad.ru mai zeneajánlata:

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

 

 

A mai nap! Sok boldogságot kíván a balrad.ru

Ma már 2018 november 15. csütörtök van. Rohan az idő! 

Hamarosan letelik ez az esztendő is!  Az évből már csak 46 nap van hátra. (Szökőévben eggyel több)

De mi az a szökőév?

Szökőévek a következők: minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőévek viszont a 400-zal osztható évek. Vagyis a századfordulók évei közül csak azok szökőévek, amelyek 400-zal is oszthatók.

Ez alapján tehát a belátható időn belül ránk váró szökőévek 2020 és 2024…stb!

Nem lesz szökőév 2100, 2200 és 2300. Viszont szökőév lesz 2400.      

A balrad.ru köszönti a ma névnapjukat ünneplő: Albert, Lipót, Aisa, Ajsa, Alberta, Albertin, Albertina, Ángyán, Ányos, Artúr, Dezsér, Dezsider, Dezső, Hajnácska, Ladomér, Leopold, Leopolda, Leopoldina, Marinusz, Polda, Richárd, Vladimír, Vladiszláv  nevű kedves  olvasóit.  

Sok boldogságot kíván a balrad.ru!

Úgyszintén köszöntjük a ma szülinapjukat ünneplőket is!

A balrad.ru MINDEN OLVASÓJÁNAK KÍVÁNJA: LEGYEN SZÉP A NAPJA!

November 15 – én  IS nagy és emlékezetes dolgok estek meg a történelem során.

E napon is születtek és haltak meg nagy emberek, jelességek.

(Ötletet a megemlítéshez a wikipedia.hu-ról mazsoláztunk)

https://hu.wikipedia.org/wiki/November_15.

Ma a köztársaság 1889-es kikiáltását ünneplik Brazíliában.

Belgiumban a király napja és a belgiumi német nyelvi közösség napja van ma.

De mára esik a:

– a bebörtönzött írók napja

– Nagy Szent Albert német dominikánus szerzetes, püspök, egyháztanító emléknapja

– Szent Lipót osztrák őrgróf, Ausztria védőszentjének emléknapja

A balrad.ru mai zeneajánlata:

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

 

Donbassz

A donbasszi népköztársaságok hivatalos egyesülése a minszki megállapodással ellentétes lenne. Ezért nem is szorgalmazzuk. Viszont a vámhatárok eltörlése és a gazdaságok integrációja gyakorlatilag egy egységes Novorossziját jelent. Mindkét népköztársaság a fő hangsúlyt inkább az Oroszország felé való lehető legszorosabb integrációra helyezi – mondta a DNR elnöke Gyenyisz Pusilin a Komszomolszkaja Pravdának adottinterjújában.

Az Orosz Állami Duma SzNG – bizottságának elnökhelyettese Konsztantyin Zatyulin szerint Donbassz visszatérése Ukrajnához teljességgel kizárható. Nem adminisztratív, hanem emberi okokból. Kijev fegyverrel rontott a donbasszi emberekre. Ez a bűn pedig beleégett örökre a régió lakosainak lelkébe, tudatába.

A donbasszi civil lakosság elleni háborús bűntetteket vizsgáló Oroszországi Nyomozati Bizottság vezetője, Szvetlana Petrenyko ma bejelentette: a bizottság három újabb, a 2018 szeptember 1 – október 31 közötti időszakban civil halálos áldozatokat is követelő háborús bűntettek ügyében rendelt el nyomozást a valcmanista latorhad ellen.

Tarasz Csornovol kijevi hiéna, volt Rada gépviselő szerint Ukrajnának nem Donbasszt kell visszaszereznie, hanem MOSZKVÁT egy “blitzkriggel” (villámháborúval.) Egy győzedelmes Vörös – téri parádéval ünnepelve. “Csakhogy erre még nem vagyunk fölkészülve!” – sopánkodott. De addig sem tétlenkedhetünk! Diplomáciaiai és szankciós politikával kell gyengítenünk Oroszországot! – adta elő a tennivalókat.

No meg persze Donbasszt azért közben aprítani.

Ez utóbbit – még ha “mérsékelten” is – de mindennapi szinten gyakorolgatják.

Amúgy a frontokon a helyzet változatlan.

Ordasék utóbbi két napi NEM HARCTÉRI egyedvesztesége négy halott, és hét sebesült.

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

 

Jutka érdeklődik

Judith Sargentini Twitteren jegyezte meg, hogy amikor utoljára érdeklődött arról, hogy a Szerbia felől érkező bevándorlók kaphatnak-e menedékjogot “Magyarországon”, azt a választ kapta, hogy nem.

Vajon Magyarországon van VIP-tranzitzóna?

– kérdezte Sargentini.

Judith Sargentini

@judithineuropa

I once asked the Hungarian authorities wether one can ask for asylum outside of the detentions centres at the Serbian border. ‘No’ was the answer. Will they lock up or is there a VIP-asylum procedure possible in Budapest?

Peter Murphy@MurphyPeterN

“I don’t wish to confirm or deny information regarding his whereabouts, we are unable to comment on ongoing asylum applications” Hungary Foreign Min Szijjártó on Gruevski

Kép megtekintése a Twitteren
Persze a V.I.P. – tranzitzónára vonatkozó kérdésére egyhamar nem fog választ kapni. Qrmányzati szájzár rendeltetett el Gruevszki – ügyileg. Mély kussolás van! (Hátha elalszik az érdeklődés! Majd hamarosan jön egy újabb botrány, oszt’ az felejtőssé teszi! Nagyon soxor bevált!)

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

 

2018 a “Családok Éve”. NO ELMENTEK A KURVA ANYÁTOKBA MOCSKOS BANDITÁK!

Pörögnek a kilakoltatások: megvan, hány ember érintett eddig idén

A kilakoltatási moratórium lejárta óta vészesen emelkednek az ingatlannal kapcsolatos végrehajtási cselekmények. Az utóbbi negyedévben csaknem ezer, az idei évben összesen több mint 2400 kilakoltatás történt. Hiába a családok éve, sokan kénytelenek hátrahagyni egykori otthonukat.

Pörögnek a kilakoltatások: megvan, hány ember érintett eddig idén

Július óta összesen 919 kilakoltatás történt az országban – derült ki a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján közölt adatokból. Május óta tehát – a kilakoltatási moratórium lejártát követően – ez a szám több mint kétezer. Egészen pontosan 2274 esetben jártak el a hatóságok.

Az adatokból kiolvasható: július és október között (III. negyedév) a kilakoltatások csaknem kétharmadát (65%) – 601 esetet – a lakóingatlanok sikeres árverését követő birtokbaadási eljárások tették ki, de voltak egyéb okból végrehajtott kilakoltatások is. Lakásügyben hozott határozat végrehajtása miatt 191, önkényesen elfoglalt lakás kiürítése miatt 38, bírósági végrehajtáson kívüli értékesítést követően 7, a Nemzeti Eszközkezelő kérelmére elrendelt eljárás során pedig 82 kilakoltatás zajlott le.

Ha az egész évet nézzük, akkor valamivel magasabb az ingatlannal kapcsolatos végrehajtások száma, 2405. 2016-ban 3474, 2017-ben pedig 3667 kilakoltatás történt a nyilvántartás szerint. Igaz, ebbe bele kell számolni azt is, hogy a moratórium tavaly novembertől ez év áprilisának végéig volt érvényben.

Korábban egyébként mi is több kilakoltatásról beszámoltunk, többek között gyermekes családokat, de idős embereket is érintett ez a probléma. Sőt, legutóbb Bíró Ica is azt írta, hogy heteken belül kilakoltathatják őket.

Sokkal nagyobb azok száma, akik elvesztik otthonukat

A Széchenyi Hitelszövetség elnöke augusztus közepén még azt nyilatkozta Híradónknak: már az 1355 is magas szám, ráadásul az adatok ráadásul csak a rendőri erővel történő kilakoltatásokat foglalják magukba. Barabás Gyula hozzátette: „Ezen kívül még ugye van ott, ahol önként hagyta el az ingatlanát a hiteladós. Ezek nem tartoznak ebbe a kilakoltatásban nevesített eljárásba, és ezeknek a száma azért ennél jóval magasabb, azt kell mondani, hogy havonta körülbelül 4-4500 otthonvesztésről beszélhetünk jelen pillanatban, ami körülbelül 10 ezer ember érinthet”.                                            (atv)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: “…havonta körülbelül 4-4500 otthonvesztésről beszélhetünk jelen pillanatban, ami körülbelül 10 ezer ember érinthet…”

– Ez pedig nagyon alaphangon is 130 család földönfutóvá tétele 31 napos hónapot alapul véve. Azaz: MINDEN NAPTÁRI NAPON 130 CSALÁD! Aligha csak férj – feleség. Van ott MÉG LEGALÁBB KETTŐ MÁSIK családtag is. Ez pedig NAPONTA MINIMUM 520 ember hajléktalanná tétele. A LEGJOBB ESETBEN IS 15 EZER KIFOSZTOTT/HÓ!

És Döbrögisztánban az idei esztendő a “Családok Éve”! (Persze tudjuk, mely családoké.)

2018 a “Családok Éve”.

NO ELMENTEK A KURVA ANYÁTOKBA MOCSKOS BANDITÁK!

Hurrááá!

Hasít a magyar gazdaság, rég volt ekkora növekedés

Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a magyar gazdaság az előző negyedévben.

A magyar GDP a harmadik negyedévben a nyers adatok szerint 4,8 százalékkal nőtt. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok még jobb képet mutatnak, ezek szerint 5,0 százalékos a növekedés a tavalyi harmadik negyedévhez képest – közölte a KSH. Ez jóval nagyobb növekedés, mint amire az elemzők számítottak, a legtöbben 4,3 százalék körüli adatot vártak.

Azt a KSH az első becsléskor még nem részletezi, hogy pontosan hogyan állt össze a mutató, csupán annyit írtak: a növekedéshez a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult, legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások.

A gazdasági teljesítmény az idei első három negyedévben 4,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az előző negyedévhez képest 1,2 százalékos a növekedés – ugyanez a szám az előző két negyedévben 1,3, illetve 1,1 százalék volt –, ami azt mutatja, hogy a gazdaság nagyjából egyenletes tempóban bővül.

Az elmúlt években egyszer mértek csak ekkora növekedést, a tavalyi utolsó negyedévben jött össze 5,0 százalékos bővülés. Az idei első két negyedévben a kiigazított adatok szerint 4,8, majd 4,7 százalékkal nőtt a GDP.                (HVG)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Ámbérék! Hát ez csudálatos hír! ÖT SZÁZALÉKKAL jobban teljesített:

– az IKARUS
– a DIGÉP
– az MHD
– a KÖFÉM
– a December 4. Drótművek
– a GANZ
– a Csepel Művek
– a MATÁV
– a KISTEXT

– és még hosszan sorolhatnánk! Ha…- MÉG LENNÉNEK! De NINCSENEK!

De hát akkor MI TELJESÍTETT JOBBAN?

AZ ÖSSZERELDÉK, meg a nyugati spekulánscégek. DE MERT ITT IS VANNAK TELEPHELYEIK, magyarnak mondják őket! Mert az olyan jól hangzik.

Való Világ!

Tényleg elhúznak mellettünk a románok, szlovákok? Ábrákon az igazság

Növekvő reálbérek, lassan növekvő árak, infláció felett emelkedő nyugdíjak – mindebből arra következtethetünk, hogy a magyar életszínvonal egyre magasabb. Ez nem is vitás, az már ugyanakkor más kérdés, hogy milyen messze vagyunk az osztrák szinttől. Vajon közelítünk a sógorokhoz, vagy Románia fog minket hamarabb utolérni? Régiós összehasonlításunkból kiderül, hogy pontosan milyen a magyar életszínvonal szomszédainkhoz viszonyítva, azaz kik élnek jobban: a magyarok, szlovákok vagy lengyelek. Az eredmény sok esetben meglepő.

Magyarországon az utóbbi időben nagy mértékben emelkedtek a bérek, miközben az árak csak alacsonyabb ütemben nőttek. A reálbérek emelkedését a minimálbér és a nyugdíj-emelések is követték, noha a szociális juttatások területén még mindig van hova fejlődni. Mindez arra utal, hogy a magyarok jóléte nőtt az elmúlt időben, a nyugatinál magasabb gazdasági növekedés miatt pedig gyakran halljuk, hogy megkezdtük a felzárkózást Ausztriához, Portugáliát pedig hamarosan lehagyjuk.

Mindez igaz is, az ország makrogazdasági teljesítménye is javult az utóbbi időben (bár a válságot követően ez nem meglepő), ahogy a magyarok jólétének emelkedéséhez sem fér kérdés. Az viszont, hogy ez a fejlődés mennyire köszönhető saját magunknak, valamint mennyire kiemelkedően jó ez a teljesítmény, az nem világos elsőre. Ehhez érdemes elvégezni egy régiós összehasonlítást, hogy lássuk, Magyarország jóléti mutatói milyen mértékben javultak a hasonló méretű, történelmű és nagyjából azonos gazdasági szerkezetű régiós versenytársakhoz képest.

A vizsgálathoz a lakosok életét leginkább befolyásoló gazdasági mutatókat vettük alapul. Noha az összgazdasági mutatók – mint a GDP növekedés, valamint az államháztartás alakulása, stb. – szintén jelentősen befolyásolják az országok lakosainak életét, ezek hosszú távú hatása az emberek mindennapjait befolyásoló mutatókban csapodnak le. Ezek többek közt a következők:

  • Átlagbér
  • Minimálbér
  • Munkanélküli segély
  • Nyugdíj

A releváns összehasonlításhoz a régiós gazdaságokból indultunk ki, azokon belül is a hasonló fejlettségi szinten levő, a közös európai piachoz egyszerre csatlakozó és gazdaságilag is szorosan együttműködő visegrádi térség országait vettük az összehasonlítás alapjául. A szemléltetés kedvéért az összehasonlításba bevettük a gyakran hivatkozott osztrákokat és románokat, amelyek gyakori viszonyítás tárgyát képezik a magyar gazdasági mutatók fejlődésének bemutatásához. Az országok listája tehát a következő:

  • Ausztria
  • Csehország
  • Lengyelország
  • Magyarország
  • Románia
  • Szlovákia

Az összes mutató során a mindenkori legfrissebben elérhető adatokkal számoltunk. A nemzeti valutákat 2018. novemberi árfolyamon váltottuk át forintra.

Átlagbér, minimálbér, munkanélküli segély – hogy is állunk?

Ausztria kimagasló teljesítményén természetesen nem lepődtünk meg, a jóléti mutatók ábrákon való ábrázolása ugyanakkor sokkoló mértékben mutatja meg, mennyivel jobban élnek a sógorok. Elsőre azt várnánk, hogy Romániánál minden tekintetben jobban állunk – az ábrából kiderül, hogy valójában nem sokkal:

Legelőször az egyik legfontosabb életminőséget befolyásoló tényezőt, a béreket vizsgáltuk meg. Nettóval számoltunk, hiszen a bruttó keresetek kevésbé mutatják jól a lakosok életszínvonalát. Az átlagbér Magyarországon nettó 226500 forint volt, ezzel a románokat ugyan megelőzzük, a szlovákokat viszont egyelőre nem tudjuk megközelíteni, az összeg ott 240 ezer forint. Ami nem meglepő, hogy a csehek nettó 54 ezer forinttal többet visznek haza nálunk átlagosan havonta, azonban egy átlagos lengyel dolgozó is 30 ezer forinttal többet keres egy átlagmagyarnál.

Ha pedig azt szeretnénk, hogy egyszer utolérjük Ausztriát, akkor látható, hogy ehhez a jelenleginek több mint háromszorosára kéne nőnie a magyar átlagbérnek.

Egy átlagos osztrák keresete ugyanis 747 ezer forint havonta, míg a román átlagbér nettó 181 ezer forint.

Az átlagbér mellett – amely sok esetben nem mutatja be szemléletesen az egyes országok polgárainak megélhetését – feltüntettük a minimálbért is. Ebben nagyobb a lemaradásunk, a magyar 92 ezres minimálbérnél csak a románoké alacsonyabb. A csehek ebben is másodikok 131 ezer forinttal, szorosan követik őket a szlovákok 127 ezer forinttal. Kakukttojás Ausztria, ott ugyanis jelenleg nincs hivatalosan meghatározott minimálbér, 2020-tól azonban bevezetésre kerül, az összeg pedig jelenlegi árfolyamon számolva több, mint bármelyik konkurens ország átlagbére – nettó 362 ezer forint lesz. Ahogy az látható, a csehekhez és szlovákokhoz képest majdnem 50 százalékos a lemaradásunk, de egyelőre a lengyel minimálbér is messze van. Bár a 2019-ben nőnek a minimálbérek Romániában, a nettó összeg még így is elmarad majd a magyartól.

Bár a munkanélküliségi ráta az összes vizsgált országban alacsony, nem mindegy, hogy a munkaerőhiánnyal nem sújtott régiókban (minden országban van ilyen) az állami segélyen élő emberek mekkora összeghez jutnak. Ezt szemlélteti a következő táblázat:

Ahogy látható, ebben is utolsó előttiek vagyunk. Magyarországon éves átlagban a korábbi jövedelem 21 százalékát folyósítják segélyként, Ausztriában ez a szám 60 százalék. Lengyelország a második 41 százalékkal, a szlovákok sem maradnak el tőlük sokkal, ott a korábbi jövedelmük 38 százalékára számíthatnak a munkanélküliek, Csehország ugyanakkor szintén nem büszkélkedhet a 25 százalékos mutatóval. Románia még tőlünk is messze van, ott mindössze 14 százalék ez a szám, ráadásul ott a feltételek is bonyolultabbak. Magyarország azonban nem csak emiatt áll rosszul, ami a munkanélkülieket érinit – míg a többi országban általában 6 hónapig jár ez az összeg, itthon mindössze 3 hónapig élhetnek segélyből a munkanélküliek. Némileg javít a helyzetünkön, hogy Magyarországon a segély mellett elérhető a közmunka, amely szintén a segély egyik formájának tekinthető.

Mennyiből élnek a nyugdíjasok a régióban?

Az egyre öregedő társadalmakban kiemelt szerepe van az időskori ellátásnak. Nézzük meg, ebben a mutatóban hogyan szerepeltünk szomszédainkhoz képest.

Az osztrák dominancia itt sem meglepő. Az átlagnyugdíj sógoréknál 358 ezer forint. Meglepő azonban, hogy a visegrádi térségen a lengyel nyugdíjasok élnek a legjobban – de az ő jövedelmük is csak az osztrák fele, 160 ezer forint. Ám míg átlagosan a csehek 146 ezer, a szlovákok 141 ezer forintra számíthatnak, a hazai nyugdíjasoknak be kell érniük átlagosan 130 ezer forinttal. Ez jelentős lemaradás, de a románok hozzánk viszonyított hátránya még ennél is nagyobb – az ottani idősek átlagjövedelme a 70 ezer forintot sem éri el. Az alacsony hazai nyugdíjakért cserébe viszonylag alacsony a korhatár, a szlovákok 62 éve után holtversenyben a csehekkel a magyar nyugdíjasok vonulhatnak vissza legkorábban, 63 éves korukban (Csehországban, hivatalos, egységes korhatár nem lévén, az átlagos visszavonulási korral számoltunk). A szlovákoknál ugyanakkor 65 évre emelkedik a korhatár a következő években. A magas osztrák nyugdíjakért a helyi időseknek további két évig kell dolgozniuk, míg a lengyelek 66 éves korukig gürcölhetnek (ott azonban napirenden van a korhatár leszállítása).

De mennyit is ér ez az összeg?

A juttatások és bérek összehasonlítása szemléletes, de nem elegendő arra, hogy az országok jólétét össze tudjuk vetni. Egy osztrák hiába keres többet, az árak is sokkal magasabbak – gondolhatnánk, és igazunk is van. Az árszínvonalak különbségének kiküszöbölését hivatott szolgálni a vásárlóerő-paritás mutató (PPP), ami az egyes országok polgárainak jólétének legmegfelelőbb szemléltetője. Az Eurostat adatai alapján mutatjuk a régió lakosainak PPP-vel kiigazított egy éves aggregált fogyasztását az EU-s átlaghoz viszonyítva. Azaz azt nézzük meg, hogy az uniós átlaghoz viszonyítva a régió országainak polgárainak tényleges fogyasztása mekkora, mindez kiküszöbölve az árak különbségével. Az eredmény sokkoló.

Ahogy az látható, az osztrákok messze a közösség átlagos életszínvonala felett élnek, a csehek pedig szintén nincsenek messze tőle. A szlovákok az EU-s átlag 76 százalékát érik el, akárcsak a lengyelek. Romániában ez a szám 68 százalék, ami 5 százalékkal jobb, mint a magyar szám.

Mindez azt jelenti, hogy ebben a mutatóban sereghajtók vagyunk, a magyar háztartások fogyasztanak éves szinten a legkevesebbet a vizsgált országok közül.
Ehhez hozzá kell tenni, hogy az aggregált mutatóból nem derül ki a fogyasztást fedező források összetétele, és a túlhevült román gazdaság a jövőben minden bizonnyal korrekcióra szorul. Így a fogyasztást reprezentáló adat tekintetében várhatóen előzzük a románokat.

Tehát hogy is állunk összességében?

Az alábbiakat összevetve egy ábrán mutatjuk, hogy miképp alakulnak a számításba vett jóléti mutatók:

Ahogy az látható, nyugati szomszédunk minden tekintetben első, ami egyáltalán nem meglepő. Az sokkal inkább az, hogy milyen mértékben élnek jobban a osztrákok, mint más régiós államok polgárai. Az is várható volt, hogy a csehek és szlovákok előttünk járnak, sok tekintetben azonban jelentős a különbség mértéke. A hasonló fejlettségűnek tekintetett Lengyelország pedig szintén a mutatók többségében előz minket, így nekünk a hat vizsgált ország közül az esetek többségében az ötödik hely járt, és egy mutatóban sem voltunk a negyediknél jobbak.

Sőt, a különbségek között nem látható csökkenés, hiszen a szomszédok életszínvonala is egyre nő. Az osztrák színvonal tehát nagyon messze van még, de a cseh sincs egyelőre elérhető távolságban – a románok azonban lassan zárkóznak fel ránk, bár még mindig messze vannak. Azt ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a legfontosabb mutató, az átlagbér tekintetében a szlovákokhoz viszonyítva nem túl nagy a lemaradásunk, a románokhoz képest viszont jelentősen magasabbak a hazai bérek.

Nem kérdés, hogy a magyar lakosság a pár évvel ezelőtti helyzethez képest jobban él, amely leginkább az erőteljes bérnövekedésnek köszönhető. A bérek ugyanakkor még így sem érik el a legtöbb szomszédos ország szintjét, a többi jóléti mutatóban pedig nagy a lemaradásunk. Természetesen egyéb mutatókat is figyelembe lehetne venni, akkor sem változna azonban helyezésünk a régiós összesítésben.                                                                   (penzcentrum)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: “…A bérek ugyanakkor még így sem érik el a legtöbb szomszédos ország szintjét, a többi jóléti mutatóban pedig nagy a lemaradásunk. Természetesen egyéb mutatókat is figyelembe lehetne venni, akkor sem változna azonban helyezésünk a régiós összesítésben…Az eredmény sokkoló…”

– Viszont VERSENYKÉPESEK vagyunk! Azon a pályán, ahol a a gyarmatosítóknak nyújtott/nyújtandó KEDVEZMÉNYEK IGÉRGETÉSE zajlik. Döbrögisztán qrmány(i) CSAKIS A MUNKAERŐ BIZTOSÍTÁSÁRA ÉS A KEDVEZMÉNYEK NYÚJTÁSÁRA SZAKOSOD(tak)OTT! No meg a HAZAI KIÁRUSÍTÁSÁRA, ELHERDÁLÁSÁRA!

Immár közel harminc esztendő telt el a rendszerváltás óta. Azóta SOHA – SENKI NEM VETTE A FÁRADSÁGOT ÉS BÁTORSÁGOT, hogy kikalkulálja a MAGYAR NÉPET ÉRT VESZTESÉGET, és az elmaradt hasznot. Ha valaki ezt megtenné, AZ LENNE CSAK A SOKKOLÓ!

A balrad.ru ad némi támpontot:

Az “utolsó békeév” állami vagyonának értéke volt 100%

Külső államadósságunk volt 20 MRD USA -dollár.
Ma az állami vagyon mértéke a ’89-es vagyonnak CSAK 3-5 százaléka. Értéke MINDÖSSZE 16 ezer milliárd forint.
Külső államadósságunk HIVATALOSAN IS majdnem MEGHATSZOROZÓDOTT.

https://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/hungary

Lakosságunk száma 10,5 millióról 9,8 millióra csökkent. (Összetételéről ne is beszéljünk!)
A 9,8 milliós létszámból elmenekült immáron 650 ezer.
Nagyjából EGYMILLIÓ MAGYART FENYEGET KILAKOLTATÁS!

VALÓBAN SZÁRNYALUNK! Zuhanórepülésben!

Számukra oroszt ölni dicsőség!

Ukrán gyerekek Kalasnyikovval

A szélsőjobboldali csoportokat a kijevi kormány is finanszírozza.

Megelégelte volna a Nyugat, hogy mit művel a nevében Petro Porosenko ukrajnai rendszere? Magamat is óvom attól, hogy túlértékeljem az esetet, de az Euronews orosz nyelvű site-ján végre megjelent egy riport, amely jelzi: kezd tarthatatlanná válni, hogy elönti a neonáci – Tim Marshall brit vezető újságíró* szavával: a profasiszta – szenny az Oroszország elleni felvonulás trójai falovának szánt országot.

A Bekiáltás blogban négy éve cikkezek erről, ezért most nem is szaporítom a szót. Lássuk, halljuk, mit is tárt fel az Európai Unió hírcsatornája!

Az Euronews november 12-én tette közzé a nyugat-ukrajnai Ternopili területen, a nyáron szervezett ifjúsági táborról készített mozgóképes beszámolót.

Nyolc és tizenkét év közöttiek vettek részt az alapozó katonai kiképzésen. Mindenekelőtt a Kalasnyikov gépkarabély kezelését ismerték meg. Oktatójuk Jurij Cserkasin, becenevén Csornota, az ultrajobboldali Szvoboda Párt Sólyom Ifjúsági Szervezetének aktivistája, a Délkelet-Ukrajnában büntető akciókat végrehajtott egyik, úgynevezett antiterrorista csoport (ATO) tagja. A film ezt a mondatot idézi tőle az ellenségről, az Ukrajnán belül eredetileg az alkotmány által is biztosított autonómiát követelő, de ma már a teljes elszakadásért küzdő felkelőkről:

„Élő emberekre semmi esetre nem célzunk. A Donyecki Népköztársaság birkái, a szeparatisták, az újoroszországiak, a zöld emberkék, a moszkvai megszállók azonban nem számítanak embernek, ezért rájuk célozni lehet és szükséges is.”

2015-ben Csornota megsebesült Donyeck alatt, ahol a „Karpatszka szics” (Kárpát-gárda) nevű ultrajobboldali, önkéntes alegységben szolgált. A II. világháborúban a náci Németország oldalán harcolt, banderista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) és az úgynevezett „fehér Európa” eszméi jegyében neveli a fiatalokat. Nem csupán Keleten, hanem Nyugaton is ellenségeket lát. Ahogy a Szvoboda ifjúsági mozgalom egy másik vezetője, Ruszlán Andrejko szintén magyarázta: újbolsevikok kerültek hatalomra Európában, akik arra törekszenek, hogy rossz útra térítsék a felnövekvő nemzedéket.

A szélsőjobboldali csoportokat a kijevi Ifjúsági és Sportminisztérium finanszírozza az ifjúság hazafias-nemzeti nevelésére elkülönített alapból. Ebből a forrásból kap támogatást például a C14 nevű ultrajobboldali szervezet. Tagjait többek között azzal vádolják, hogy részt vettek az ellenzéki író és újságíró Olesz Buzina meggyilkolásában, illetve cigányok és homoszexuálisok megtámadásában. Ez a híradás is jelzi, hogy lassan a nyugat-európai médiába is beszivárognak az Ukrajnában különösen az utóbbi négy évben az állam legkevésbé sem hallgatólagos támogatásával zajló atrocitásokról, gyilkosságokról szóló tudósítások.

Ezekről a Bekiáltás legutóbb annak a Katyerina Gandzjuknak a november 4-ei halálával összefüggésben adott összefoglalót, akit még a nyáron öntöttek le kénsavval. A napokban azonban már az európai csatorna is beszámolt arról, hogy több százan tüntettek az ukrán belügyminisztérium épülete előtt, mert az elmúlt egy évben további negyven civil aktivistát ért hasonlóan brutális támadás, de az ukrán hatóságok az ügyeket általában félvállról veszik. És láss csodát! Fél év elteltével bekerült az Euronews hírei közé például Kirill Visinszkijnek, az ukrajnai Ria Novosztyi hírügynökség vezetőjének ügye is. A kettős állampolgárságú újságírót hazaárulás vádjával tartóztatták le, azzal összefüggésben, hogy az orosz állami média hivatalosan nem tudósíthat a „demokratikus” Ukrajnából. Ám a vizsgálati fogságot már háromszor hosszabbították meg, ami ellen immár az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet is felszólalt.
(bekialtas)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Nos a russzofób Nyugat már ötödik esztendeje szabadította ki – és rá Ukrajnában/ra a – IGEN, KI KELL MONDJUK!- CIONFASIZMUS SZELLEMÉT! Ami – úgy tűnik – palackjába visszaparancsolhatatlanul garázdálkodik.

Nyugat – Európa GYORS EREDMÉNYT VÁRT! – ám csőd lett a vége. Ukrajna a szó átvitt értelmében megsemmisült. De a palackjából kiszabadított tombol. Most főként az USA biztatásával.

A TERV UKRÁN RÉSZE balul ütött ki. Az a terv, amit a ’80 – as évek vége táján kezdtek el kivitelezni. Tudjuk, hiszen megéltük. Az ukrán kudarc pedig a szemünk előtt zajlik.

NYUGAT-EURÓPA IS KEZDI KAPISGÁLNI: MOHÓSÁGA VISSZAÜTHET!

Ha pedig valami visszaüthet, az előbb – utóbb vissza is fog ütni! Hát még ha a mohóság vágya a Medve birtoka!