Miért sikeres még mindig az embertelen világnézet

Mi az emberséges világnézet alapja? Az, ami megkülönbözteti az állattól az embert! Az, amitől lehetősége van emberré, emberségessé válni. Az emberi társadalom gazdasági, szellemi fejlődése teszi lehetővé az állatvilág sötétjéből az emberi, emberséges világba történő eljutás hosszú történelmi folyamatát. A haladó gondolatok lényege, emberségessé válni. A reakciós nézet ennek az ellenkezője, visszatérni az embertelenebb társadalmi formába – forradalom és ellenforradalom. Az emberségesebb társadalmi formákban a demokrácia és szabadság a többség számára kiteljesedik. Demokrácia és szabadság nem lehet ott, ahol szolgaság, kizsákmányolás, kiszolgáltatottság, megalázottság, megosztott társadalom van. A visszarendeződés az embertelenebb formába az reakciós ellenforradalom. Ilyen volt az 1990-es reakciós visszarendeződés.

Az ember az állatok közül elsősorban a gondolkodással, összefogással és társadalmi szerveződéssel, mint hatékony képességgel és lehetőséggel különül el. Az emberiséget az életben maradásért folyó küzdelemében hosszútávon a helyes, a valóságot tükröző világnézeten alapuló gondolkodás segítette. A valós világ megismerése és ezen ismeretek felhasználása, a technikai és szellemi fejlődés tette lehetővé a modern civilizáció létrejöttét. Az emberiség azonban a fejlődése során az állatvilág primitív önzését is hordozza addig, amíg a gazdaság fejlettsége, szervezettsége nem biztosít a többség számára biztonságos a kor színvonalának megfelelő létfeltételeket. Amíg harcolni kell az életben maradásért, addig erősen dominál az emberben az állati ösztön, ami a kapitalizmusban nagy húzóerő, de embertelen is.

Az emberré válás folyamatában még manapság is a felszínes idealista gondolkodás az állati ösztönnel szövetkezve mérkőzik az emberséges társadalom megteremtéséhez nélkülözhetetlen a valóságot tükröző világnézettel, ami a marxista-leninista materializmus.

Az embertelen világnézet a sikerét elsősorban a tudománytalan felszínes idealista eszméknek a valóság megismerésétől irtózó, gyakran csak a jó és a gonosz (pl.:isten és ördög) harcában és az ebből levonható hamis, primitív, de könnyen elfogadható gondolatoknak köszönheti, ezért hazug, demagóg és egy szűk csoport érdekét képviseli.

Ez a kizsákmányolók érdeke, számukra ez a jó, és a totális hatalom birtokában korlátozzák az emberséges tudományos világnézet elterjedését. Így a gazdasági és politikai hatalom birtokában sikeresen az embertelen állati ösztön dominál, az erősebb uralkodik a gyengébben, – uralkodik a földesúr a jobbágyon, a kapitalista a proletáron. A mai korban a polgári pártok alapvetően jobboldali, kizsákmányoló beállítottsága miatt embertelenséget valósítanak meg.

De jó ez az emberiségnek? Hazugság, kizsákmányolás, szolgaság az emberséges társadalom értékrendje?

Ilyen tipikus világnézet a vallás, amit nem véletlenül használ fel manapság a kapitalizmus is. Az ember agyában tükröződő valóságos világ mellé az idealista világnézet a vallásos emberben egy egyszerű, a valóságos világ elemeiből kialakít egy primitív, de a valóságot elferdítő másvilágot is, ahol másmilyen, kitalált törvények is vannak, mint a valóságban. Így nem az isten teremti az embert, hanem fordítva, az ember agyában képződik a kitalált isten. És ezt nem is kell bebizonyítania, elég csak elhinni. Az ilyen ember fejében állandó küzdelemben van a valóságos és a kitalált világnézet, de a hit édessége, primitívsége segít ezen felülemelkedni. Ehhez hasonlóan működik a kapitalizmus egyéb hamis világnézete az emberi agyakban, így a kizsákmányolás, a szolgaság, az élősködés, felsőbbrendűség virtuális világa a valóság mellet együtt van és a hamisat dominánssá teszi a hatalom, így uralkodhat a világ proletárjain.

A valóságos világnézetet nem lehet kitalálni, a jelenségeket tudományos módszerekkel vizsgálni és bizonyítani kell. Az elmélet próbája a gyakorlat. Na, erre nem képes az idealista világnézet és marad csak a hit édessége, reménysége. A vallásos hit erősebb a valóságnál is és torz agyakat kreál ezáltal.

De mi az emberséges világnézet lényege?

Az állatvilágban az erősebb uralkodik a gyengébb felett, ami az evolúció szerint az erősebb, életrevalóbb marad meg az utókornak –szabadon értelmezve-. Ez a valóságban nem emberséges, de ez van. -Wikipédia: Az evolúció természetes kiválasztódáson alapuló elmélet. – Az emberséges világnézet felveszi a harcot a természet vak erőivel szemben és a gondolkodásával, a helyes valóságra támaszkodó ismereteivel az ember, emberiségre káros hatásokat kivédi. A fizikailag erősebb állat helyett a vészhelyzetben az alkalmazkodóbb okosabb állat lesz a nyerő a túlélésben. Az embernél ezt a gondolkodással és a magasabb színvonalú, kölcsönös érdekeken alapuló összefogással még hatékonyabb eszköz a túléléshez, ehhez az út a szocializmuson át vezet.

Az emberiség nagy gondolkodói megpróbálták a kor színvonala szerinti ismeretekből a valóságos világot megérteni és értelmezni. Ezért vizsgálták társadalom működésének törvényszerűségeit is, a hibákat, a társadalom működésének szabályait próbálták leírni. Így születtek a társadalom működésének leírásai az izmusok, amelyek osztályérdekeket fejeznek ki – feudalizmus, kapitalizmus, szocializmus, kommunizmus, az egyre emberségesebb társadalmi formákat valósítja meg. Ezek a gondolatok a meglévő vagy múltbéli társadalmi formák tudományos módszerrel történő értelmezéséből levonható az emberségességet érintő problémákat is érintették. A középkor végén így születet meg az emberi és polgári jogok nyilatkozata. 1789. augusztus 26-án fogadta el a francia Nemzetgyűlés az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát.

A kapitalista társadalom embertelen világnézete, az erősebb uralkodj a gyengébben törvényt alkalmazza a gazdasági modelljéből következően, ezért az emberiséget az embertelenség állapotában kénytelen tartani. A reakció által megdöntött szocializmus kísérlet, ha még nem is volt eléggé fejlett a gazdasági, szellemi feltétel, de az embertelen állati ösztön helyett az emberséges fejlődést valósította meg. De ami késik, talán nem múlik és sikerül emberré, emberségessé válnia az emberiségnek vagy visszaút lesz az állatvilágba.

Dialektikus materializmus lényege:

Az anyag különböző mozgásformái (fizikai, kémiai, biológiai, társadalmi) egymásra épülnek, az anyagi világ jelenségei ellentmondásosak, állandó változásban és fejlődésben vannak. -Wikipédia-
A világ egységes, mert összes jelenségei a mozgásban levő anyag különböző formái. A dialektikus materializmus olyannak tekinti a világot, amilyen, vagyis állandó változásban és fejlődésben levőnek.

A dialektikus materializmus világnézet a megismerés és a cselekvés módszere. Minden tudományág művelőjét felvértezi a gondolkodás egységes, következetesen tudományos módszerével, a kutatás egyetemes módszerével.

A történelmi materializmus lényege:

A történelmi materializmus tárgya az egész emberi társadalom, mint totális mozgásforma. Következésképpen a történelmi materializmus a marxizmus általános társadalom elmélete, amely az egész emberi társadalom általános fejlődéstörvényeit kutatja, a történelmi fejlődés valamennyi szakaszában.
A dialektikus és a történelmi materializmus a marxista filozófia szorosan összetartozó két alkotó eleme, Együtt, egységben alkotják a marxista filozófiát. A történelmi materializmus általános társadalomelméleti és filozófiai-világnézeti meghatározottsága abban jut kifejezésre, hogy a társadalommal egy meghatározott nézőpontból – a munkásosztály érdekeiből, történelmi feladatának világnézeti, elméleti kifejezéseként foglalkozik.
A dialektikának és a materializmusnak a társadalom területén történő alkalmazásával megteremtették a világ egységes szemléletét, a dialektikus és történelmi materializmust.
A történelmi materializmus a társadalom-felfogás legfőbb alapelve: – a társadalmi lét az elsődleges, a meghatározó a társadalmi tudattal szemben.

A Marxista dialektika, mint a megismerés egyetlen tudományos módszere
„A dialektikus és a történelmi materializmus — a kommunista párt világnézete. A dialektikus módszer, mint a marxista filozófia döntően fontos alkotóeleme.

Marx és Engels hatalmas tette volt a tudományos világnézet — a dialektikus és történelmi materializmus kidolgozása. Ez a világnézet mindenható, mert igaz. Az emberi gondolkodás fejlődésének története során a marxista filozófia adott elsőnek választ azokra a kérdésekre, amelyek az emberi elmét foglalkoztatták, de amelyeket a marxizmus előtt nem tudtak megoldani.

A filozófiában évszázadokon és évezredeken át folyt az elkeseredett harc a világnézet fő kérdései körül. Anyagi-e a világ vagy szellemi; mi az elsődleges és mi a másodlagos — az anyag-e vagy a tudat; a mozdulatlanság állapotában van-e a természet vagy pedig az örökös, szakadatlan fejlődés és változás-e a természet törvénye; vannak-e a természetnek objektív törvényei, vagy pedig az emberi értelem állapítja meg a maga törvényeit, amelyek segítségével „rendszerezi” a világot; képes-e az emberi elme megismerni az objektív valóságot, vagy pedig közte és a természet között áthághatatlan akadály tornyosul; melyek a társadalom életének törvényei — ezek és hasonló más kérdések álltak a különböző filozófiai táborok és irányzatok ádáz harcának középpontjában.

Ebben a harcban alakult ki és fejlődött a filozófia haladó, materialista vonala, amely mindenkor a haladó tudomány eredményeire támaszkodott.

A filozófiai idealizmus a gondolkodás egész története során túlnyomórészt a reakciós osztályok eszmei zászlaja volt. Ezek az osztályok a tudomány megoldatlan problémáin, a hiányos emberi ismereteken élősködő idealista filozófiai rendszerekből merítették azokat az eszméket és elméleteket, amelyek segítségével sötétségben tartották a dolgozó tömegeket, ezek segítségével „bizonyították be”, hogy a kizsákmányolók hatalma istentől ered, igazolták az osztálynak osztály által, nemzetnek nemzet által való elnyomását.
A marxista filozófiai materializmus — dialektikus materializmus, vagyis a materializmus legmagasabb formája, amely a valóság dialektikus megközelítésén, a fejlődés tudományos elméletén alapul.

Marx és Engels előtt a fejlődés eszméjét senki sem alapozta meg tudományosan. Hegel idealista dialektikája nem volt a fejlődés tudományos elmélete. Marx és Engels teremtették meg azt a módszert, amely a régi materializmus átdolgozásának, az új materialista elmélet felépítésének eszköze lett. A materializmus és a dialektikus módszer a marxista filozófiában elválaszthatatlanul összefüggnek egymással s a világról alkotott nézetek harmonikus és szigorúan következetes rendszerét alkotják.

Marx és Engels, a társadalmi jelenségek magyarázatára alkalmazva a dialektikus materializmust, megalkották a történelmi materializmust. Az emberi gondolkodás történetében első ízben jött létre olyan elmélet, amely lehetővé teszi, hogy ugyanolyan pontosan tanulmányozzuk és magyarázzuk a társadalmi viszonyok bonyolult világát, mint ahogy a természettudományok magyarázzák a természetet. A történelmi materializmus a filozófiai tudomány legnagyobb vívmánya. Ezt a vívmányt csak a proletariátus ideológusai, annak az osztálynak az ideológusai érhették el, amelynek érdekei nem szabnak határt az emberi megismerésnek, hanem ellenkezőleg, határtalan teret nyújtanak számára.

A dialektikus és a történelmi materializmus — a kommunista párt világnézete. Ez a világnézet a valóság megközelítésében összekapcsolja a következetes tudományos objektivitást és józanságot a forradalmi szenvedélyességgel, a kommunista pártossággal.”
(idézet: A marxista dialektikus módszer – című könyvből)

SaLa

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“Miért sikeres még mindig az embertelen világnézet” bejegyzéshez 6 hozzászólás

 1. Pártunk és kormányunk MA gyűlölni tanítja a MAGYART.
  Megmondja azt is, hogy kiket kell gyűlölni.
  Nem sorolom hogy kiket, mindenki tudja.
  Sajnos, sokaknak az agyát átmosták EZEK a sátánisták (akik magukat keresztényeknek hívatják).
  A gyűlölethez nagyon sok energia kell, mert a gyűlölet felemészti az EMBERT (már akiben van még ember, sokakban már nincs).
  Tehát: ha már mindenképpen elkerülhetetlen, hogy gyűlöljünk VALAKIT, vagy VALAMIT, akkor az legyen a SZEGÉNYSÉG, a NYOMOR!
  Sajnos, néha muszáj gyűlölni, elkerülhetetlen. De ha már gyűlölünk, akkor a valódi, legfőbb ellenségünket gyűlöljük, azt, amelyik valóban elpusztít minket! Ez pedig a NYOMOR, amely ennek a rendszernek a kizárólagos sajátja!

 2. Sokan szeretnénk, vagy szerettünk volna olyan kizsákmányolós kapitalizmust, mint pl. Finnországban működik. A királyság is működik, a szocialista rendszer is működik, a kapitalista rendszer is működik, ha a határok, törvények, úgy vannak kijelölve, hogy a tehetősebb réteg,- lásd Széchenyiék, Rákocziék , Hunyadiék, vagy a Finn példa, éppen a kinai csoda,-oroszlán részt vállal a nép életének javításában, magasabb szintre való emelésében. Legyen az a szociális ellátás, éhezés megszüntetése, haza katonai védelme, stb, stb. Ez az imperialista világelfoglaló mentalitás, ami az angol ajkú tetvek évszázados beállítottsága, hogy rotchild rendel, a sajátkézben lévő hiradások hülyitenek, a katonai erő , nátó stb végez, nem az emberarcú társadalom példaképe!

 3. “Pártunk és kormányunk MA gyűlölni tanítja a MAGYART.
  Megmondja azt is, hogy kiket kell gyűlölni.”

  Ha-ha-ha, a szovjet katonai diktatúra idején nem ugyanez volt? 😀 😀

  Amúgy kár, hogy SaLa nem tud vitázni, szétszedném soronként azt a sok hülyeséget, amit írt…

  1. “Amúgy kár, hogy SaLa nem tud vitázni, szétszedném soronként azt a sok hülyeséget, amit írt…”
   Akkor Te nem tudsz ezekszerint vitázni!
   Amúgy maradj a szervesnél!

   1. Maradok is a “szervesnél”.
    Ott nem kell hazugságon alapuló proganda által beprogramozott “emberi-automata” állításait cáfolni…

  2. Igen Kontroll, a fidesz gyűlölni tanít: a gyengéket, elesetteket, vagyis az időseket, rokkantakat, betegeket, hajléktalanokat, munkanélkülieket, a bedőlt lakáshiteleseket, a kivándorló fiatalokat, vagyis összességében a rendszer áldozatait! Ez a tipikus fasisztoid retorika, amikor az áldozatot teszik felelőssé a sorsukért, ő a hibás, amiért pld. épp kilakoltatják, vagy mert mondjuk hiányzik egy vagy több végtagja, vagy belső szerve, és elküldik a munkaügyi hivatalba.
   Légyszi ezért NE HASONLÍTSD ÖSSZE ezt a mi kis saját, magyaros-fideszes-orbángecis rendszerünket semmiféle mással, még egy közép-afrikai diktátummal sem, főleg nem a nálunk létezett SZOCIALIZMUSSAL, ami messze nem volt azonos a szovjet rendszerrel! Ezt egyszerűen én kikérem magamnak, mert ezzel butítod a már amúgy is padlószinten lévő magyar parasztot!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..