Kapitalisták-fasiszták és kommunisták kibékíthetetlensége

Mi a világnézetük a kapitalistáknak és a fasisztáknak?

A fasizmus a kapitalizmus totális diktatúrája. Természetesen a kapitalizmus is diktatórikus a dolgozó néppel és főleg az érdekeit képviselő kommunistákkal szemben, de ezt a polgári demokrácia keretében, a totális hatalom birtokában, a polgári és emberi jogok viszonylagos betartásával gyakorolja, de a fasiszta, embertelen, állati ösztön így is benne van és időnként, ha szükséges felvillantja.

A kapitalizmus és a fasizmus célja a kapitalisták gazdasági és politikai uralma a dolgozó nép felett, a kizsákmányolásért. Világnézetük a felsőbbrendű kapitalista kizsákmányoló urak hatalma az alacsonyabb rendű pénzért megvásárolt bérrabszolgák feletti jogosság igazolása, amit a totális hatalom birtokában meg is valósítanak. Tehát a kapitalizmus a fasizmus és a gyarmatosítás gazdasági és politikai alapjai azonosak. A különbség a megvalósítás formájában van. A fasizmus a polgári és emberi jogokat teljesen megszünteti, a kommunistákat és a kiválasztott bűnbakokat kiirtja. Bár felsőbbrendű nemzeti megnyilvánulása, felszínes világnézete, hazug demagógiája a fasizmusnak sokkal lényegesebb jellemzője, de a mezei kapitalizmusnak sem kell a szomszédba mennie ilyenekért. Így a kapitalizmus világnézete a fasizmus alapjait képezik, és időnként, ha szükséges nyíltan megmutatja magát. A kapitalisták és a fasiszták is a nép jótevőinek mutatják magukat, de mégis a dolgozó nép kizsákmányolásából gazdagodnak meg. A kapitalizmusban – fasizmusban a polgári és emberi jogok súlyosan sérülnek vagy megszűnnek a gazdasági modelljének megvalósításával, ami a szolgákra és urakra megosztott emberiség kialakításával jár.

Mi a világnézetük a kommunistáknak?
A kommunisták alapvető baloldali világnézetét a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” megvalósítását a szocializmus segítségével érik el. Ebben a segítségük a marxizmus-leninizmus tudományosan megalkotott világnézete. A szocializmus gazdasági politikai világnézete megteremti a polgári és emberi jogok megvalósításának lehetőségét az emberibb társadalmat.

A kapitalizmus és testvére a fasizmus világnézete lényegesen különbözik a kommunistákétól. Mi ennek a különbségnek a lényege?

A kapitalizmus kizsákmányoló, szolgatartó, élősködő gazdaságilag és politikailag szélsőségesen megosztott rendszer. Az emberiség túlnyomó többsége proletár bérrabszolga, akiket az elenyésző kissebségben lévő kapitalisták kizsákmányolnak. A kapitalistáknak a proletár csak az üzlet része, ami a profithoz szükséges.
A szocializmusban gazdaságilag és politikailag mindenki egyenlő, és csak munkából lehet megélni. A kapitalista kizsákmányolás és nézeteinek elnyomására szolgál a proletárdiktatúra.

A kapitalista – fasiszta világnézet ellen a kommunista a leghatékonyabb, mert következetes és a valóság helyes értelmezésén alapul!
A kommunisták a dolgozókat szabadítják fel a tőke diktatúrája alól, ebben van segítségükre a marxizmus-leninizmus!
A kommunisták materialisták és ateisták, mert csak ez alkalmas a világ helyes értelmezésére!
A kapitalisták – fasiszták az emberiséget az állatvilág sötétségébe, az erősebb uralkodj, világba vezetik!

A szocialista társadalom struktúrája és a munkásosztály
„A munkásosztály fogalmának pontos meghatározásánál először a társadalom egész struktúrájával való összefüggéseket kell vizsgálni.

A társadalom az emberi szükségleteket kielégítő termeléssel alakult ki. Az emberi társadalom nem az egyedek mechanikus halmaza; a társadalom egyedei, csoportjai a termelési viszonyok összessége által meghatározott viszonyban – kölcsönös függésben – vannak egymással. E viszonyok rendszere a társadalmi struktúra, melynek központi eleme az osztálytársadalmakban az adott társadalom osztálytagozódása. A szocialista társadalomban megszűnt a termelési eszközök magántulajdona, ezért osztályszerkezete és szociális struktúrája a korábbi társadalmakhoz viszonyítva sajátos.

A szocializmus alapjai lerakásának időszakában a tulajdonviszonyok és a termelőerők változása a társadalom struktúrájának gyökeres minőségi átalakulását eredményezte. Megváltoztak az osztályviszonyok. A tőkés- és nagybirtokos osztály, a városi és falusi burzsoázia felszámolásával megszűntek azok az osztályok és rétegek, amelyek érdekeivel ellentétes a szocializmus, építése. Társadalmunk baráti osztályokból és rétegekből áll.

A szocialista forradalom kivívása után a termelési eszközök társadalmi tulajdonba vételével megszűnnek, átalakulnak a korábbi osztályok, megváltozik az osztálystruktúra és felszámolódnak az antagonisztikus osztályellentétek. Ez legvilágosabban látszik a volt uralkodó, kizsákmányoló osztályok esetében. A mezőgazdaság szocialista átszervezésével a parasztság osztályhelyzete is gyökeresen megváltozik: kisárutermelő, magántulajdonos osztályból szocialista osztállyá válik. Az addig kizsákmányolt és elnyomott munkásosztályból a termelési eszközök és a hatalom birtokosa lesz.

A szocializmusra jellemző osztályok a szocializmus építésének folyamán formálódnak ki, és sok szempontból lényegesen különböznek az antagonisztikus társadalmak osztályaitól. Ezt világosan példázza mind a munkásosztály, mind a parasztság. Az osztályok elhalásának kezdete a tőkés társadalom osztályainak és osztályviszonyainak megszűnése és a szocialista társadalomra jellemző osztályok kialakulása, melyek között a különbségek fokozatosan csökkennek.

A munkásosztály és a parasztság a szocialista társadalom két alapvető nagy termelő osztálya, melyeknek egymáshoz való viszonya, szövetsége a hatalom alapja, a szocialista építés sikerének nélkülözhetetlen feltétele. A munkásosztály vezető szerepe e szövetségen belül megszabja a továbbfejlődés irányát: a szocialista, majd a kommunista társadalom építését.

A szocialista társadalom struktúrájának, ezen belül a munkásosztály fogalmának vizsgálatánál a lenini osztály-meghatározásból indulunk ki. Eszerint „osztályoknak az emberek olyan nagy csoportjait nevezik, amelyek a társadalmi termelés történelmileg meghatározott rendszerében elfoglalt helyük, a termelési eszközökhöz való (nagyrészt törvényekben szabályozott és rögzített) viszonyuk, a munka társadalmi szervezetében játszott szerepük, következésképpen a társadalmi javak rendelkezésükre álló részének megszerzési módjai és nagysága tekintetében különböznek egymástól. Az osztályok az emberek olyan csoportjai, amelyek közül az egyik eltulajdoníthatja a másik munkáját, annak következtében, hogy a társadalmi gazdaság adott rendszerében különböző a helyzetük.”

Lenin meghatározása a következőket jelenti:
1. minden osztály léte egy meghatározott társadalmi formával függ össze;
2. az antagonisztikus társadalmak alapvető osztályai egymással ellentétes helyet foglalnak el;
3. az osztályok döntő, meghatározó jegye a termelési eszközökhöz való viszony, ami megszabja helyzetüket a termelésben is (a termelési eszközökkel rendelkező osztály irányítja a társadalmi termelést és meghatározza a társadalom szellemi életét);
4. döntően az első, de részben a második tényezőtől is függ a jövedelemszerzés módja és még inkább mértéke.

Ami a fejlődés perspektíváját illeti, a következőket szükséges megjegyezni. A társadalmi munkamegosztás történelmileg megelőzte a magántulajdon, s ennek nyomán az osztályok kialakulását. Most fordított folyamat játszódik le. Az osztályok megszüntetése a magántulajdon felszámolásával kezdődik, és csak ezután, előreláthatólag hosszú történelmi időszak múltán szűnnek meg a társadalmi munkamegosztásnak az osztálytársadalmakra jellemző viszonyai.

A termelési eszközök magántulajdonának felszámolásával megszűnt a társadalom megoszlása a termelési eszközök birtokosaira és a termelési eszközöktől megfosztottakra. Az osztályok lenini meghatározásának az a tétele, amely szerint az osztályok „az emberek olyan csoportjai, amelyek közül az egyik eltulajdoníthatja a másik munkáját annak következtében, hogy a társadalmi gazdaság adott rendszerében különböző a helyzetük”, nyilvánvalóan nem érvényes a szocialista társadalomra. Az osztály fogalma az állam fogalmához hasonlóan átalakul. A többség uralmát megteremtő proletárdiktatúra állama „…államból (= egy bizonyos osztály elnyomására szolgáló külön hatalomból) olyasvalamivé lesz, ami tulajdonképpen már nem állam” – mondja Lenin.

(idézet: A munkásosztály fogalmáról – című könyvből)

SaLa

Bal-Rad komm: Nem jellemző, hogy a balrad.ru meg szokott volna kommentelni – vagy elvi-eszmei oldalról vitatna – kommunista elvi megállapításokat.

Ez esetben a következő idézet “…A kapitalisták – fasiszták az emberiséget az állatvilág sötétségébe, az erősebb uralkodj, világba vezetik!…” -A FASISZTÁK – jelző alkalmazását MINDEN KAPITALISTA VONATKOZÁSÁBAN kissé túlzónak találjuk.

A többivel rendben volnánk.

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“Kapitalisták-fasiszták és kommunisták kibékíthetetlensége” bejegyzéshez 20 hozzászólás

 1. Admin!
  A “fasiszták” jelző azért szerepel kiterjesztve,mert adott szituációban,a hatalom megszerzése,illetve megtartása érdekében a kapitalisták,addigi érdekellentéteiket(egyéni!) félretéve szövetségre lépnek egymással,és fasisztoid jellegű cselekvésben,elnyomásban testesül meg!Csak a kínai boxerlázadás, a szipolyok lázadása,Szudán visszavétele a Mahditól,illetve utódaitól,vagy a búrok leverése stb mind-mind fasisztákra jellemző kegyetlenséggel lettek végrehajtva,vagy mint Szíriában az ISIS elszabadításával napjainkban!Ezek mögött bőven felismerhetjük a magából kivetkőzött burzsoázia fasiszta természetét!
  Ne feledjük,hogy a fasces közvetve erőszakot jelent!
  A mai értelemben eszeveszett kegyetlenséget,mélységes embertelenséget! (jó,tudom rőzseköteg baltával,de az azt szimbolizálja!!)

 2. „A fasizmus a kapitalizmus totális diktatúrája.” Ezzel a kemény mondattal indul a cikk. E szerint a fasizmus autokrácia, melynek gazdája a tőkés társadalom. „… a kapitalizmus is diktatórikus a dolgozó néppel…” folytatódik az eszmefuttatás és itt kezdődnek a bajok. A diktátor gazda (kapitalizmus) totális diktatúrája (uralkodási módja) a fasizmus. Leegyszerűsítve: a diktátor diktatúrája diktatúra. A fasizmus elveszett, vagy feloldódott mint a diktatúra szinonímája. „A kapitalizmus és a fasizmus célja a kapitalisták gazdasági és politikai uralma a dolgozó nép felett” no, ez itt a tudathasadás. A gazda összekeveredik önnön uralkodási módjával. Még szerencse, hogy az ellentmondás nem antagonisztikus.

  1. ŐRVEZETŐ!
   “E szerint a fasizmus autokrácia, melynek gazdája a tőkés társadalom. ” Nagyon jó megállapítás.
   ” A diktátor gazda (kapitalizmus) totális diktatúrája (uralkodási módja) a fasizmus.” Ez is helyes megállapítás.
   A fasiszta is kapitalista gazda, így uralkodnak a dolgozó népen.
   De a következtetésedet nem vitted helyesen végig.
   A kapitalista-fasiszta a gazda, a nép a dolgozók az ő szolgái, akit kizsákmányol.

  2. T. ŐRVEZETŐ!

   Amit most levezetett /következtetett/ az a “tudathasadás” legékesebb
   példája, ÖNNÉL.

  3. Talán még érdemes hozzá megjegyezni, hogy mindkét fasiszta (fasiszta-nemzetszocialista) eszme fizikai megtestesítője és ideológiai kiteljesítője munkáspártban és a szocialista eszmeiségében kezdte.
   Ej-ej ti kommunisták, anno miféle kígyókat tenyésztettetek is ki……..

 3. Elszomorodok akkor amikor 2018-ban ilyeneket olvasok – valóban ostobának butának hülyének néznek bennünk!
  Kapitalisták-fasiszták és kommunisták kibékíthetetlensége
  Mi a világnézetük a kapitalistáknak és a fasisztáknak?
  A fasizmus a kapitalizmus totális diktatúrája. Természetesen a kapitalizmus is diktatórikus a dolgozó néppel és főleg az érdekeit képviselő kommunistákkal szemben, de ezt a polgári demokrácia keretében, a totális hatalom birtokában, a polgári és emberi jogok viszonylagos betartásával gyakorolja, de a fasiszta, embertelen, állati ösztön így is benne van és időnként, ha szükséges felvillantja….” stb. olvasd el az oldalukon ha érdekel!

  De megjegyzem – minden izmus az állatvilág sötét korszakát hozza vissza…(globális atomháború) – és sajnos ezen az úton haladunk ma 2018.ban is!
  IZMUSOK
  Kellenek nekünk ezek? Nekünk – ön az érték előállító szellemi és fizikai munkást értem!
  NEM KELLENEK! HATÁROZOTTAN KIJELENTEM A TAPASZTALAT OKÁN MA 2018. június 7.
  MERT ERKÖLCSTELEN AZ AMIKOR EZEK BÍRTOKÁBAN ÉS URALMÁVAL NEKÜNK SULYÓS HÁTRÁNYT OKOZNAK – TAK VEZETŐINK!
  CSAK EMLÉKEZZ! ÖSSZEUGRASSZÁK A FEUDALIZMUST A KAPITALIZMUSSAL – A KAPITALIZMUST A KOMMUNIZMUSSAL A KOMMUNIZMUST A LIBERALIZMUSSAL AZT PEDIG A DEMOKRATIZMUSSAL ÖSSZESÉGÉBEN ÉLET – HALÁL HARC JÁTÉKÁT FOLYTTAJÁK VELÜNK ÉLESBEN ÁLANDÓAN FASIZMUS – NÁCIZMUS JELZÓ ALATT – MI KÖZBEN ŐK = BÜNÖZŐK ÉS CSAHOSAIK – ÉLVEZIK ÉS HORRIBILIS GAZDAGSÁGOT AD NEKIK A MI HALÁLUNK ÉS SZENVEDÉSÜNK!
  Olvasd az idézeteket milyeneknek írják le ők az izmusokat!

  Az olasz fasizmus Benito Mussolini vezette szélsőjobboldali politikai mozgalom volt, … (A forradalmi akció szövetségei) néven megalapította első saját szervezetét. … tekintélyuralmi korporatív államot akart létrehozni a liberális állam helyébe, .
  A totális állam kiépítését Mussolini olasz fasiszta pártja hirdette meg először,
  wiki:
  A fasizmus a radikális, tekintélyuralmi nacionalizmusnak a 20. század első felében Európa egy sor országában megjelent formája.[1][2] Nevét az olasz változatáról, a legkorábban kialakult olasz fasizmusról kapta. A fasiszták az adott nemzet totalitárius állammá történő egységesítésére törekedtek a nemzeti közösség tömegeinek mozgósítása révén, az élcsapat szerepét betöltő pártra támaszkodva. A fasizmus ellenséges a liberális demokráciával, a szocializmussal, a kommunizmussal szemben. A fasiszta mozgalmak közös vonásai az állam fontosságának messzemenő hangsúlyozása, az erős vezető iránti rajongás, a nacionalizmus legszélsőségesebb formái, a saját etnikum felsőbbrendűségébe vetett hit, valamint a katonai szellem eluralkodása a társadalomban. A fasizmus a politikai erőszak, a háború és a gyarmatosítás eszközeivel keresi a nemzeti megújulást[3] és álláspontja szerint a felsőbbrendű népeknek, „fajoknak” életteret kell szerezniük a gyengébbekkel és alsóbbrendűekkel szemben.[4]
  A fasizmus ideológiája következetesen hangoztatja az állam elsődlegességének elvét. Benito Mussolini és Adolf Hitler egyaránt maguk személyesítették meg az államot és ennek alapján megkérdőjelezhetetlen hatalmat igényeltek és gyakoroltak. A fasizmus bizonyos elméleteket és terminológiát a szocializmustól kölcsönzött, de azzal ellentétben az emberi társadalmon belüli fő ellentéteket nem az osztályok között találta meg, hanem a nemzetek és az emberi „fajok” között. A gazdasági életben a vegyes gazdaság mellett szállt síkra, amelyben jelentős állami tulajdon és állami beavatkozás mellett nagy teret kapott a nemzeti tőke, beleértve a nagytőkét is. A nemzetgazdaságban az önellátásra és a függetlenségre helyezték a hangsúlyt, ehhez igénybe vették a protekcionizmus eszközeit is. A fasizmus fő ellenségének a szocializmust és a kommunizmust tekintette, de időnként kritikus volt a kapitalizmussal szemben is, egyfajta „harmadik utat” javasolva a kapitalizmus és a marxista szocializmus között.[5] A fasiszta mozgalmak a nacionalizmus harcias, szélsőséges, soviniszta, idegengyűlölő formáját képviselték. A tipikus fasiszta állam militarista jellegű volt, a katonai fegyelem elemeit kiterjesztette a társadalmi élet minden területére, és nagy hangsúlyt fektetett az egyenruhákra, díszszemlékre, valamint a monumentális építészetre.
  Az első fasiszta jellegű mozgalmak Olaszországban jelentek meg az első világháború idején, kombinálva a baloldali és jobboldali mozgalmi jegyeket, szembeszállva a szocializmussal, a kommunizmussal, a liberális demokráciával és számos esetben a hagyományos jobboldali polgári konzervativizmussal is. Bár a fasizmust hagyományosan a bal-jobb politikai paletta szélső jobboldalára helyezik, maguk a fasiszták és a kutatók egy része nem tartja megfelelőnek ezt a besorolást.[6] A második világháború alatt és után a fasizmus már egyértelműen pejoratív értelmet kapott, ezért gyakorlatilag nem maradt olyan politikai párt, amely nyíltan fasisztának nevezné magát. A fasizmussal ideológiai rokonságot mutató szélsőjobboldali pártokat politikai ellenfeleik időnként neofasisztának nevezik.
  wiki:
  A kommunizmus kifejezést a történelem során több, eltérő értelemben használták és használják.
  Karl Marx és Friedrich Engels 1848-as Kommunista kiáltványa óta a kommunizmus kifejezés elsősorban az általuk leírt osztálynélküli társadalmat, illetve az ennek megvalósítására létrejött politikai ideológiát (marxizmus) és mozgalmat jelenti.
  Számos magát kommunistának valló, ám egymástól ideológiájában eltérő mozgalom terjedt el, mint például maoizmus, trockizmus, tanácskommunizmus, luxemburgizmus, keresztény kommunizmus, eurokommunizmus. Azonban a Szovjetunióból kiindult marxista–leninista, sztálinista, később maoista, illetve az ezekből kinőtt további irányzatok voltak azok, amelyek a 20. század világpolitikájára a legnagyobb befolyást gyakorolták.
  1918-ban az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt bolsevik szárnya felvette az Orosz Kommunista Párt nevet, amit más országok velük szövetségben álló pártjai szintén követtek. Ezt követően a Szovjetunió, illetve más szovjet mintájú párt által irányított országokat kommunistának, hivatalos doktrínájukat kommunizmusnak kezdték el nevezni, bár ezen országok egyikében sem valósult meg a kommunista társadalom. Ebben Marx terminológiáját követte a politológia, aki úgyszintén kommunizmusnak – a kommunizmus első fázisának – nevezte azt a társadalmat, mely a kapitalizmus megdöntése és a végleges kommunista társadalom bevezetése közti átmeneti állapotban van.[1]
  wiki:
  A liberális demokráciában a működési szabályok értékrendjére a liberalizmus eszmerendszere a jellemző, vagyis az egyén szabadságát jelölik meg, mint legfontosabb politikai célt. Ma már választójogot ad minden felnőtt állampolgárnak nemre, rasszra, nemzetiségre, vallásra, gazdasági státusra való tekintet nélkül. Biztosítja a társadalom sokszínű csoportjainak békés együttműködését és egymás mellett élését. A politikai ellenzéket hagyja szabadon működni. A gazdasági élet alapja a magántulajdon és a magánszerződések. Előnyben részesíti ugyan a kormányzati beavatkozástól mentes szabadpiacot, de bizonyos közjavak esetén meghagyja az állam szerepét
  wiki:
  A szocializmus (latin socius = ‘társ’) olyan eszmei áramlatok, politikai ideológiák összessége, melyek először a 19. század folyamán jelentek meg, közös elemük az individualizmusnak, a magánérdek elsődlegességének elvetése, a kollektivizmus, a társadalmi egyenlőség, a szolidaritás előtérbe helyezése. A szocializmus magában foglal egy gazdasági programot – a termelési eszközök fölötti társadalmi ellenőrzés valamilyen formáját –, szociális követeléseket – társadalmi egyenlőséget, az anyagi javak igazságos elosztását – és politikai célokat – a demokrácia megvalósítását, kiszélesítését akár hagyományos parlamenti, vagy közvetlen formájában.
  A legáltalánosabb értelemben szocialistának nevezhetünk minden olyan törekvést, amely a társadalmi berendezkedést a szociális igazságosság szemszögéből kísérli meg átalakítani, függetlenül attól, hogy eszmeileg a marxizmus, az anarchizmus, a szociáldemokrácia vagy a keresztényszocializmus áramlatát követi.
  Az 1917-es októberi orosz forradalom nyomán Oroszországban, a Szovjetunióban, majd a II. világháború után a keleti blokk országaiban és másutt kiépült marxista–leninista autoriter politikai rendszerek hivatalosan szintén szocialistának tekintették magukat.
  Bal-Rad komm: Nem jellemző, hogy a balrad.ru meg szokott volna kommentelni – vagy elvi-eszmei oldalról vitatna – kommunista elvi megállapításokat.
  Ez esetben a következő idézet “…A kapitalisták – fasiszták az emberiséget az állatvilág sötétségébe, az erősebb uralkodj, világba vezetik!…” -A FASISZTÁK – jelző alkalmazását MINDEN KAPITALISTA VONATKOZÁSÁBAN kissé túlzónak találjuk.
  A többivel rendben volnánk.
  Most is nagy kár volt, hogy megtetted! Mert mindketten tudjuk, hogy nem erről szól – arról szól minden izmusban, hogy ki ragadja kezébe a hatalmat, az uralmat az az elit, aki a továbbiakban a nemzetet a népet nyomorítja! (…lásd Kínát rabszolga munka és bér pl.-ul) Ne mond írd nekem, hogy a kommunizmus a szocializmus kivétel ez alól, mert tapasztalatom okán tudom, hogy nem kivétel! Ez az elit aztán minden izmusban a másik izmus elleni háborút szít – szóval a nemzetek népek gyermekeit, fiait-lányait uszítják egymásnak élet – halál harcra! Ugye nehéz megértened, hogy a XXI.század a bölcsesség korszaka lesz – ahol ezt már mind tudjuk – hiába sulykolod tovább propagandád! Mert minden izmust elvetünk – megvessük a háborús uszítókat – ki vessük az emberiség közösségéből mind azokat akik a pusztító ideológiák mentén azok új meg új kitalálásával akarják romboló uralmukat megnyújtani – tovább vinni a föld történetében! Az emberiség megérett arra – és hiába írja pl. Geri Tibor, hogy még nem, hogy kezébe vegye minden nép – nemzet saját önrendelkezését és a nemzetek kidolgozzanak egy doktrínát a békés egymás mellett élés elvét a megmaradás és nem az elpusztulás mellett – olyan diplomáciát mely minden konfliktust emberi jó szóval fog megoldani és nem öldöklő háborúval!
  Tudom, hogy e sorok a háborút akaróknak nem tetszését váltja ki – de jobb lesz, ha minél előbb rádöbbenek – lejárt az idejük – mert ha nem alkalmazkodnak, ők pusztulnak ki – és ez biztos, mint a nap az égen!

  1. Summa summarum a fasizmus egyike a kizárólagosságra, hatalom monopolizálásra törekvő politikai berendezkedéseknek. A többi illiberális „műalkotástól” jellemző jegyeivel lehet megkülönböztetni. A Wiki felsorol jó néhányat, de arra nem ad választ miért ott és miért nem máshol jöttek létre ezek a rendszerek. Dél-Európa katolikus régió, a porosz terület szintén, a fasizmus alapvetően szekuláris. Így ez nem magyarázat. Talán a világháború okozta káosz, az uralkodó elitben való csalódottság és a kialakuló anarchiától való félelem indukálta e mozgalmakat.

 4. Ennyi tömény butaságon már nagyon kiakadtam. A “kórusnak” halvány fogalma sincs sem a fasizmus, sem a nemzetiszocializmus mibenlétéről. Láthatólag nem is vették a fáradtságot, hogy tanulmányozzák a kérdést, inkább hagyják a moslékot ömleni a szájukból. Diktatúráról és demokráciáról beszélnek, akkor, amikor a legkeményebb diktatúra (amit nem ellenzek) pont a kommunista/szocialista rendszerekben voltak. Demokráciáról (amit viszont ellenzek) csak vicc szintjén beszélhettünk.

  1. Nem is olyan halvány fogalmunk van a fasizmusról. Azért van fogalmunk, mert egyrészt tanultuk történelemből a definíciót, másrészt pedig jelenleg ennek több formáját megéljük saját bőrünkön tapasztalva, és szerintem a következő generáció pedig a totális fasizmus fogja tapasztalni, és ez most valóban nem Orbánról meg Gyurcsányról szól (szerintem mind a kettő fasiszta).
   Mi, munkások, maradjuk tehát a tanult, dimitrovi meghatározásnál:
   ,,A fasizmus a finánctőke legreakciósabb, legsovinisztább és legimperialistább elemeinek nyílt terrorista diktatúrája!”
   Pont.

   1. Kiegészítem: szoktátok kérdezni, amikor nácizok, hogy miben különbözik az, hogy valaki fasiszta, vagy náci.
    Fasizmus a tőkések, és a lecsúszott középosztály ideológiája, a fenti dimitrovi jellemzőkkel.
    A náci a tőkések KATONÁJA, aki SZEMÉLYÉBEN megtestesíti a fasizmust.
    A náci az a személy(ek), aki tehát érvényt szerez a fasizmus eszményeinek, ha kell, a legsötétebb terrorral. A náci tehát a tőkések (fasiszták) katonája (a miniszter is csak egy katona, nem más, a tőkések parancsát lesi), ő az, aki megvalósítja az elnyomást, és aki konkrétan irtja az emberiséget, mint most a magyarokat. Előszeretettel támad a nála sokkal gyengébb csoportokra, addig az erősekkel paktumokat köt.

   2. Szerencsétlen Dimitrovot bizonyára nem a fenti mondatáért tette el láb alól Sztálin. Ez a definíció leginkább a németországi valóságot írja le és az olaszt kevésbé. Nagyon tömören, túlzott egyszerűséggel:
    ,,A fasizmus a finánctőke legreakciósabb, legsovinisztább és legimperialistább elemeinek nyílt terrorista diktatúrája!” ,,A fasizmus a finánctőke legreakciósabb, legagresszívabb, legsovinisztább csoportjainak nyílt terrorisztikus diktatúrája!”
    Ezért is vannak eltérések a megfogalmazások között és maradnak ki meghatározó jellemzők; mint az kommunista ellenesség, vagy a korporatív állam, a voluntarizmus és az etatizmus. Ha, ezen a jellemzők közül néhány ráillik a sztálini rendszerre, az nem a véletlen műve.

    1. Míg a létezett (és ma is létező) fasizmusok mindegyike ugyanazon törvények, és eszmeiség vezérli (profit, mindenáron), addig a sosem létezett kommunizmust megvalósítani célzó, létezett szocializmusok mindegyike nagy eltérést mutat nemzetenként, és persze, korszakonként.
     Másképpen: a szocializmusnak volt evolúciója, megmutatta emberi arcát (lásd Kádár-korszak), a fasiszta rezsimek “arca” mindig ugyanaz marad: embereket kidobni a vackából, kisajtolni az utolsó csepp vérét. A tőkés rendszernek nem létezik evolúciója, marad mindig ugyanaz, ezért zsákutca. Kevés emberek jóléte sok millió (milliárd) nyomorult emberek kárára.

 5. Nagy irodalma van azoknak a politikai irányvonalaknak, mely mentén az emberiség szervezése folyt, vagy folynia kellene magának az emberiségnek érdekében.

  Ezekben aztán mindenféle fogalmak, meghatározások találhatóak, melyek több alkalommal egymással IS ellentmondásba keveredve ( a hozzászólók többsége IS erősen küzd ezen fogalmak meghatározásával, így a félremagyarázás több alkalommal érhető tetten véleményeikben IS ) szerepelnek az egye időszakok tulajdonságait leíró meghatározásokban, határozottan !

  Ugyanakkor – minden fellengzős jelzőtől függetlenül – az emberiségnek egy olyan társadalom világméretű ( mert csak globálisan van értelme, ez igazolva látszik történelmünk visszatekintése során ) megvalósításán kell munkálkodnia, mely minden egyes személynek a kvalitásához illően tudja biztosítani törekvéseinek megvalósítását, a mások ugyanilyen törekvéseinek gátlása nélkül !

  Ha ebbe gondolunk bele – józan paraszti ésszel – már IS kristálytisztán rajzolódik ki a követésre érdemes ( akár ismert ) olyan társadalmi közélet, mely bár különbözik az ismert rendszerektől, de azoktól nem áll távol. A javak előállítása, és azok hasznának a résztvevők teljesítményével arányos szétosztása esetén megvalósítható azokban a keretekben IS, melyeket ismerünk a korábbi gyakorlatból, de az ismert egyenlőtlenségekhez fűzhető hátrányok nélkül !

  Ezt a rendszert aztán bárminek nevezhetjük, csak az egymás elleni gyűlölettől-, valamint az egyéni kisajátításra való hajlamtól kell teljes mértékben megtisztítani, és máris mindenki boldog lehet, függetlenül társadalmi helyzetétől, de nem függetlenül egyéni teljesítésétől e rendszer megvalósítása során…

  A korábbi korokról aztán igazi történészek alapos tanulmányozása során keletkező ismeretekben tájékozódhatunk, függetlenül életvitelünktől a mindennapjaink alakítása végett, tanulságként…

  1. Persze azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy azok a emberi alantas jellemzők, mely a kapitalista világ alapján erősen megfertőzte az arra nem elég vérttel rendelkezőket erősen hatnak világszerte, és a jobb-érzésűek ellen sorakoztatja az emberiséget. De ha a cél érdekében nap, mint nap megteszünk azokat a sok kis lépést, mely annak elérését eredményezi, akkor az emberiség meg lesz mentve, ellenkező esetben nagyon csúfos véget ér a civilizáció !

   Ha majd csak egyszeri élet-kioltására alkalmas eszközök lesznek az emberiség kezében talán az erőszak IS kihal ismereteink eszköztárából, ami előfeltétele egy harmóniában élő közösség életének, és eltűnik az emberek törekvéséből a mások iránti ádáz küzdelem, mivel érdekeink azonosak lesznek, az egymás segítése lesz vezető törekvés.

 6. Ezért kell egy olyan rendszer, ami minden EMBERNEK jó.
  Arról nem kell szakállas humanoidoknak vastag könyveket írni.
  Nem kell róla hazudozni, ideológiákat gyártani, aztán kínzásokkal ráerőszakolni a többi emberre.
  Mert eddig mindig ez történt.
  A materializmust is erőszakkal terjesztették, pedig az színtiszta hazugság.
  Egy nemzetközi quantummechanikai kutatás (melyben magyar tudós is részt vett) matematikai úton is bebizonyítja, hogy az anyagon kívül más is létezik.

  Sajnos azon kívül, hogy személyemet becsmérlitek (hülye, troll, stb) érdemi érveléseket, bizonyításokat nem tudtok felhozni, mint fanatikus szekta-rajongók képtelenek vagytok túllátni a marxista-leninista szemellenzőtökön.

  1. “A materializmust is erőszakkal terjesztették, pedig az színtiszta hazugság.”
   De a vallást IS ! És az sem szintiszta igazság!

   1. Sajnos a “vallás” nálad egyenlő a római kereszténységgel, amit judeokereszténységnek is neveznek.
    A romlott kaotikus “vallás” ugyanolyan ideológia gyűjtemény, mint a marxizmus-leninizmus.
    Mivel mindkettő ordas hazugságokon alapul, így kénytelenek erőszakkal terjeszteni mindkettőt…

    De szerencsére vannak más filozófiák, és Istenről szóló tudások, melyekhez nem kell erőszak…

    1. Úgy látom – hozzászólásaid dokumentálják -, hogy nem vagy tisztában a baloldali eszmékkel, de azt azért bátran fogalmazod meg, hogy azok hazugságokon alapulnak. Tisztább lenne, ha kifejtenéd – konkrétan, nem lózungszerűen – ezeket a hazugságokat.

     Attól IS megkímélhetnél, hogy másra-, másokra – vannak öncélú vélemények minden alap nélkül – hivatkozol, csak a saját véleménye okait szeretném ha világosan kifejtené már valaki.

    2. Kontroll szerint:

     2018-06-08 – 04:24

     Sajnos a “vallás” nálad egyenlő a római kereszténységgel, amit judeokereszténységnek is neveznek.
     Viszont ha szétnézel a világba úgy látni fogod,hogy a kelleténél több erőszakos vallást gyakorolnak!

 7. Nem akartam, már hozzá szólni, de a hozzászólássók főképp az utolsó hat arra kényszerített, hogy leírjam nektek a fenti írásom kiegészítéseként!

  “….mert az egyértelmű, hogy ezt a világot tönkretesszük….”
  ITT OLVASD EL: https://rejtelyekszigete.com/georgia-guidestones-az-amerikai-stonehenge/
  EZEN A KŐOSZLOPON TÖRTÉNT VÁLTOZÁS ÉS A 2014. LETT ODA TÉVE!
  Tehát aki tudja az tudja – hogy 2014-től már élesben megy – pl. Magyarországon még lett volna esély a törvénytelenség helyreállítására 2011-2014-között – de nem tették meg! Addig amíg mi itt az ő általuk kitalált izmusokon vitatkozunk melyik az életre való – biz ők azon serénykednek, hogy a 8. milliárd felesleges embert eltegyék lábaló! Fölösleges zabálók szerintük! 500millió maradhat csak! Az automatizált világban – un. robot világban bizony nem lesz szükség az emberi élő munkaerőre – így jövedelme se lesz – írtam le múltkor is! Ez az a szomorú jövő ami már nem is az mert napjainkban megtapasztaljuk – orbáni rémuralma alatt történtekkel! Befejezésül végszóként erre összpontosítsátok a még megmaradt erőt – hisz milliós számban lettek elüldözöttek, tízezres számmal öngyilkosok – folyamatos kilakoltatások – ellehetetlenítések majd 8 hónap után a haláluk mely 900000 ezer magyar családot érint – meg stb. borzalom azonnali megszüntetése és szabadságunk függetlenségünk és semlegességünk kivívása legyen számotokra az első – harcra – küzdelemre fel!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..