Milyen lehetőséget veszítettünk el, hova jutottunk!

Magyar Népi Demokrácia a legszebb történelmi lehetősége volt a dolgozó népnek.

Az előzmény: A Horthy fasiszta rendszer rémtettei, háborús bűncselekményei, a vesztes háború. A közel 1 000 000 millió Magyar áldozat, és a többszázezer a magyarok által Oroszországban elkövetett gyilkosságok. A szovjet nők megerőszakolása, a falvak városok lerombolása, majd a bűnökért és a károk megtérítésére a málenkij robot voltak.

Idézet a Magyarország Történetéből (1951)

“A német fasiszták és nyilasok pusztításai
A német és magyar fasiszták romba döntötték az országot. Kifosztották, kirabolták gyárainkat, romhalmazzá változtatták fővárosunkat, hídjainkat és országútjainkat felrobbantották és tönkretették. A vonatközlekedés az egész országban szünetelt. A városi lakosságnak a szó szoros értelmében nem volt mit ennie. A fasiszta német és nyilas bandák Németországba hurcolták a gyárak legjobb felszereléseit, az értékes nyersanyagokat, elrabolták vagonállományunk több mint 50%-át, 500 mozdonyt, 104 uszályhajót stb. A magyar nemzeti vagyonnak mintegy 17 milliárd aranypengő értékű részét rabolták el, az összes háborús károsodás pedig, amely ennek az összegnek kétszerese, a nemzeti vagyon 40,2%-át tette ki.
Az anyagi rombolásnál is hasonlíthatatlanul nagyobb volt az a kár, amit a nemzet vérben, katonában szenvedett. A német fasiszták és magyarországi segédei kegyetlenül legyilkolták a magyar nép legjobbjait, a Kommunista Párt és a többi ellenzéki pártok vezetőrétegeit. Sok tízezer magyar pusztult el a Gestapo börtöneiben, vagy németországi haláltáborokban. A zsidók százezreit, csecsemőt, aggot, asszonyt, gyermeket gyilkoltak le bestiálisan. Fiatalságunk tízezreit hurcolták ki Németországba.”

A népi demokrácia induláskor ilyen belső körülmények voltak, a nép fasiszta szellemben nevelődött, és az ország romokban hevert. Az USA a háborúból meggazdagodva próbálta a népi demokráciákat megfojtani, ami 1990-re sikerült is neki. De milyen eredmények voltak a kb. 40 év alatt?

Forrás: KSH. Az alább látható eredmény a népi demokrácia érdeme, amit a rendszerváltók nem tudtak felülmúlni, ellenben a valódi magyar gazdaságot lerombolták, helyette gyarmati gazdaságot valósítottak meg. Ma a Magyar dolgozók a labancokat hizlalják munkájukkal lényegesen alacsonyabb életkörülmények között.

évente Mezőgazdasági-fogyasztás alakulása
fogyasztás/fő 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2016
sertéshús/kg 29,8 40,2 38,8 28,0 25,3 27,5
tej/liter 157,7 204,4 202,5 171,0 174,7 188,8
tojás/db 247,0 317,0 389,0 275,0 235,0 223,0
marha és borjúhús/kg 10,2 9,6 6,5 4,3 2,5 2,8
baromfihús/kg 14,2 18,1 22,8 33,7 24,6 28,8
sör/liter 59,4 86,0 105,1 71,6 66,4 67,1
termelés évente Mezőgazdasági-termelés alakulása
sertéshús/ezer tonna 312,0 564,3 615,9 379,3 300,6 302,7
tej/ ezer liter 1 895,7 2 478,4 2 771,3 2 094,3 1 646,1 1 895,5
tojás/millió 3 280,0 4 385,0 4 679,0 3 230,0 2 801,0 2 635,0
marha és borjúhús/ e. t. 183,0 190,6 141,4 66,9 27,6 27,3
baromfihús/ezer tonna 208,3 341,2 434,3 458,0 375,6 490,1
sör/millió liter 500,8 783,7 991,8 724,6 616,4 581,8
búza/ezer tonna 2 723,0 6 673,0 6 198,0 3 693,0 3 745,0 5 603
cukorrépa/ezer tonna 2 175,0 3 941,0 4 743,0 1 976,0 829,0 1 121
termelés évente Ipari-termelés alakulása
bauxit/ezer tonna 1 190 2 022 2 950 2 559 1 046 10
nyersvas/ezer tonna 1 887 3 108 3 764 2 963 1 969 1 681
cement/ezer tonna 1 571 2 771 4 660 3 933 3 326
autóbusz/db 1 877 5 956 14 032 7 994 810 65
szén/ezer tonna 26 524 27 830 25 701 17 578 13 979 9 016 9 269
lakás/db 58 059 80 276 89 065 43 771 21 583 20 823 7 612 9 994

A nehézségek, a külföldi és belföldi reakciósok tevékenysége ellenére hatalmasat fejlődött a magyar gazdaság 1990-ig.

Utána a gyarmati gazdaságot építették a rendszerváltók, a magyart meg elsorvasztották. Ez bűn a magyar nép ellen. Azért bűn, mert a gyarmattartóknak nem az itt élő emberek boldogulása a célja, hanem a magyar népen való élősködés.

Képtalálat a következőre: „orbán és soros-kép”

Az ide befektetett dollár és Euró milliárdokon épülő gazdaság nem magyar hanem a külföldi befektető gyarmatosítók gazdasága Magyarföldön.

Ettől a magyar nép kiszolgáltatottá vált a gyarmatosítóinak.

Idézet a Magyarország Történetéből (1951)

“Népköztársaságunk Alkotmánya (1949. augusztus)
Az országunk gazdasági és társadalmi szervezetében végbement alapvető változásokat fejezi ki, a további fejlődés útját jelöli meg a Magyar Népköztársaság Alkotmánya, amelyet 1949 augusztusában fogadott el a Magyar Országgyűlés és iktatott törvénybe.
Az Alkotmány kimondja, hogy »a Magyar Népköztársaság a munkások és dolgozó parasztok állama«, hogy: »minden hatalom a dolgozó népé«. A Magyar Népköztársaság társadalmi rendjének alapja a munka és minden munkaképes polgárnak joga és kötelessége és becsületbéli ügye, hogy képessége szerint dolgozzék«, és ennek megfelelően »a Magyar Népköztársaság megvalósítani törekszik a szocializmus elvét: Mindenki képessége szerint, mindenkinek munkája után«.
Népköztársaságunk az egész országban kiépülő helyi tanácsoktól a legfelsőbb állami kormányzati szervekig egyesíti a törvényhozó és végrehajtó hatalmat. Az Alkotmány biztosítja a helyi tanácsok és a dolgozó tömegek közötti szoros kapcsolat kiépítését. A képviselők kötelesek a választóknak működésükről rendszeresen beszámolni. Amennyiben a nép választottja nem felel meg a hozzáfűzött reményeknek és nem teljesíti a néppel szemben vállalt kötelezettségét, választói által visszahívható. A választás elve érvényesül a legmagasabb kormányszerveknél is, így az országgyűlés választja a minisztertanácsot és az országgyűlés jogait gyakorló Elnöki Tanácsot is. Az Elnöki Tanács az elnökön kívül két helyettes elnökből, titkárból és tizenhét tagból áll.
Népköztársaságunk Alkotmánya biztosítja polgárai számára a munkához való jogot és a munkateljesítménynek megfelelő munkabért.
A mi alkotmányunk a Sztálini Alkotmányhoz és a népi köztársaságok alkotmányaihoz hasonlóan, törvénybe foglalja a dolgozók jogait, gondoskodik azoknak a feltételeknek a biztosításáról is, melyek a jogok gyakorlását lehetővé teszik.
Így a munkára való jogot tervszerű gazdálkodás és megfelelő munkaerő gazdálkodás biztosítja. 1949 decemberében a sikerrel lezárt két év és öt hónap alatt megvalósított hároméves terv lényegében felszámolta a munkanélküliséget. A terv utolsó évében számos területen már jelentékeny szakmunkáshiány mutatkozott.
Az Alkotmány biztosítja a dolgozók jogát a pihenéshez és az üdüléshez. Ezt a törvényes munkaidő, a fizetéses szabadság és a dolgozók üdültetésének megszervezése teszi lehetővé.
A dolgozók egészségvédelme érdekében a társadalombiztosítás egységes vezetés alá került.
A művelődés joga ma már a dolgozóké. A régi osztott iskolarendszerrel szemben kiépült az ingyenes és kötelező egységes iskolák hálózata. A Dolgozók Iskolájával, szakérettségi tanfolyammal lehetővé vált a továbbtanulás azok számára is, akiket ebben a régi reakciós rendszer akadályozott. Megnyíltak a főiskolák, egyetemek kapui a nép fiai és leányai előtt.
Az Alkotmány biztosítja a polgárok törvény előtti egyenlőségét, a törvény szigorúan bünteti a polgárok bármilyen hátrányos megkülönböztetését nemek, felekezetek vagy nemzetiségek szerint. Az Alkotmány biztosítja minden nemzetiség számára az anyanyelvén való oktatást, és a nemzeti kultúra ápolásának lehetőségét. Alkotmányunk mélységes internacionalista jellege mutatkozik meg abban, hogy biztosítja a menedékjogot mindazon idegen állampolgárok számára, akiket demokratikus magatartásukért vagy a népek felszabadítása érdekében kifejtett tevékenységükért üldöznek.
A nők a férfiakkal egyenlő jogokat élveznek. .Az anyaság és a gyermek fokozott védelemben részesülnek. Népköztársaságunk külön gondot fordít az ifjúság fejlődésére és nevelésére. Tanoncotthonok, kollégiumok kiépítésével, az ifjúsági szervezetek támogatásával és ezernyi más formában következetesen védelmezi az ifjúság érdekeit.
Népköztársaságunk hathatósan támogatja a dolgozó nép ügyét szolgáló tudományos munkát. Az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémia a tudományos kutatás tervszerűségének biztosításával új korszakot nyitott a magyar tudományos élet fejlődésében.
Az Alkotmány biztosítja a polgárok lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának jogát. Ennek érdekében az egyházat különválasztja az államtól. A dolgozók szólás-, sajtó-és gyülekezési szabadságát az Alkotmány védelmezi.
A polgárok szent kötelessége a Népköztársaság, a haza védelme, megtiszteltetést jelent a magyar hadseregben szolgálni, mely hazánk függetlenségét, népünk érdekeit és a békét védelmezi. Alapvető kötelessége minden magyar állampolgárnak a nép vagyonának, a társadalom tulajdonának megvédése.
A Magyar Népköztársaság Alkotmánya nemzetünk történetében nagy fordulatot jelent. Alkotmányunk védelme és megtartása, minden jó hazafinak elsőrendű kötelessége.
Népi demokráciánk erősödése, a szocializmus építésének gyorsüteme népünk ellenségeit még elkeseredettebbé, elszántabbá s vakmerőbbé tette.”

Népi Demokrácia Alkotmánya megszüntette a kizsákmányolást, az élősködést, lehetőséget biztosított a dolgozóknak az emberré válásra. Ennél jobbat a polgári alkotmány nem tudott megalkotni, ellenben a törvényes kizsákmányolásra és élősködésre cserélte azt a termelőeszközök magántulajdonba vételével. A rendszerválók a polgári alkotmánnyal az emberi jogokat lábbal tiporják, szolga lett a dolgozó nép megint. Persze a népköztársaság alkotmánya nem jó a kizsákmányolóknak, élősködőknek, na, erre kellett a proletárdiktatúra.

SaLa

 

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

 

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

 

 

“Milyen lehetőséget veszítettünk el, hova jutottunk!” bejegyzéshez 39 hozzászólás

 1. SaLa!
  Látom, tökéletes munkát végeztek rajtad a marxista szemináriumok.
  Ontod magadból a hazug propagandát, a hazug történelmet.
  Ezzel ugyanúgy szolgálod a háttérhatalmat, mint egy nyugati bankár, vagy NATO katona. Semmivel sem vagy különb! Csak azt hiszed, hogy a “jó oldalon” állsz! A nyugati bankárok és a hódító-rabszolgatartó csicskáik is ugyanezt gondolják magukról.
  Nincs külön kapitalizmus, sem kommunizmus. Mindkettőt a háttérhatalom hozta létre, hogy uralni tudja az emberiséget.
  Ha valódi szabadságot és embernek való világot akarnál, (és nem egy pszichopata tömeggyilkos személyi kultuszát újraindítani) akkor mindkét rendszertől független világképben gondolkodnál. (Szerves Társadalom) Ebben viszont megakadályoznak a marxista agymosodában beléd ültetett sablonok és panelek. Ne érezd sértve magad, a nyugati oldalon is ugyanezt csinálják az emberekkel, ők is elhiszik magukról, hogy egyedül ők az emberiség jótevői.

  1. T. Kontroll!

   Aki a tényekkel szembeszáll, de semmi konkrét cáfolatot nem tud mondani, azzal
   nem érdemes vitatkozni. Fejbeverni sem érdemes. Megvan az már verve.
   Orvosra tartozik az eset!!! Még mindíg nem válaszolt korábbi kérdésemre:
   Kinek a megbízásából, kinek a pénzéért terjeszti ocsmány és hazug koholmányait?

  2. Azért nem egy 1951-ben kiadott könyv jelenti a tényeket. Akkor ez volt a divat, ezt illett írni, ebbe az irányba kellett eltólni a valóságot. Minden szentnek maga felé hajlik a keze, és minden kor történetírója szerint a sajátja a valós, és az az idő volt a legszebb. Csak sajna a valóság nem fekete vagy fehér, hanem sokkal árnyaltabb. A kommunistának ugyanúgy megvannak a bűnei mint a fasisztának. A kommunista is erőszakban gondolkodott, a másképpen gondolkozókat erőszakkal a saját érveit ráerőszakoló, emberek tíz és százezreit kirekesztő eszme volt. Úgy elérni sikereket és azt éltetni, hogy közben emberi életeket tettek tönkre, gyomorforgató. Soha többet ne legyen se kommunizmus, és se fasizmus, és tűnjön el a történelem szemétdombján a legaljasabb, legordasabb eszme a liberalizmus. Az embereknek rend, kell, normalitás, és hagyománytiszteleten alapuló, hazaszeretetre épülő társadalom, ahol érték a kultúra, az oktatás és nem retek klubbokon, bunyós pityukon, mindenféle celebeken csámcsogó primitív milliók tömege akik leszarják a poltikát, nem érdekli szűkebb és tágabb lakókörnyezetük mindennapja, csak izaura tv legyen és lehessen plázázni. Ami megtörtént azon nem lehet változtatni, csak mint a történelem sötét lapjain olvasva tanulni belőle és nem elkövetni még egyszer ilyen hibákat. Nem a devianciákat kellene éltetni, a drogok, maffiák, ingyenélők világában, hanem gyökeres társadalompolitikai fordulatot elérni, hogy a ma még 1,5 millió valamilyen szinten gondolkozó, politizáló ember ne fogyjon tovább és legyen egy négyévente pénzzel urna elé szállítandó szavazógép, hanem tudatosan tudjanak dönteni milliók, tudjanak gondolkozni, értelmezni és felelősen dönteni. Érdekeljen egyre több embert a környezete dolgai, legyen életképes rétege a társadalomnak, tudjon alulról építkezni, legyenek meg az önvédelmi reflexei ami ma nincs meg. Ma a rohamosan amerikanizélódó, butuló társadalom már politikilag inaktív, nincs önszervező képessége, sőt már a felülről szervezett, irányított dolgokra is egyre kevésbé fogékony. Ezért nincsenek már érdemi megmozdulások. Ezen kellene gondolkodni, nem 51-es hülyeségeket osztogatni.

   Admin:

   Persze hogy nem a könyv számít! Számít viszont a TARTALOM, ami a könyv alapján MEGVALÓSULT! Ezt pedig lehet vitatni, csak NINCS ÉRTELME!

   A Magyar Népköztársaság Alkotmánya a jövőben SOKKAL AKTUÁLISABB LENNE, néhány pontját modernizálva! (Mert ugye Szovjetunió már nincs!)

   1. Realista!
    Mivel osztályháború volt és van most is, ez bizony áldozatokkal jár. A háború már ilyen. A magyar népesség túlnyomó többsége dolgozó ember, akik érdekében volt a népi demokrácia. Ez nem tetszett a Horthy fasiszta emlőn nevelkedett gazdag uraknak ezért nekik nem volt jó. De inkább kevés gazdag vagy a dolgozóknak legyen jó? Aki erre úgy válaszol, hogy a dolgozóké legyen a jobb világ az a nép demokrácia híve. Aki a gazdagoknak akarja a jobb világot és szolgaságot az a kapitalista rendszert szeretné.
    A kapitalizmus keretei között nem lehet csak a pénz vezérelte világ, amibe a nép semmilyen módon nem tud beleszólni. Nincsenek eszközei ehhez. Álmodozni lehet, de a valósághoz először a körülményeket kell megteremteni, emberközpontú társadalmat kell megvalósítani és ez a népi demokrácia. Persze a sokkal erősebb kapitalizmus ezt nem tette és teszi egyenlőre lehetővé. A helyes mégis a többségre épülő népi demokrácia megteremtése, ami egyszer már sikerült.
    “Az embereknek rend, kell, normalitás, és hagyománytiszteleten alapuló, hazaszeretetre épülő társadalom, ahol érték a kultúra, az oktatás”: ezeket csak a népi demokrácia teszi lehetővé. A kapitalizmusban erre nincs elég pénze a dolgozóknak, mert ez csak üzlet és nem cél. A hazaszeretet a kapitalizmusban is csak a pénzről szól, bármikor eladják a hazát júdáspénzért, mint most. A hagyománytisztelet, pedig ne a királyság dicsőítése legyen, hanem Rákóczi, Kossuth, Petőfi nagyszerű hazaszeretete. Ne a Horthy fasiszták legyenek a minta, hanem, aki tett is valamit a népért: Rákosi, Kádár. És ez a népi demokrácia eredménye.

    1. “Ez nem tetszett a Horthy fasiszta emlőn nevelkedett gazdag uraknak ezért nekik nem volt jó.”
     Így helyesebb:
     Ez nem tetszett a Rákosi és főleg Kádár Kommunista emlőn nevelkedett elvtársaknak ezért nekik nem volt jó.
     Tisztelt SaLa!
     Elfelejti talán, hogy a rendszerváltás privatizációjával az elvtelen elvtársak lettek az új urak?

     1. Sub Zero szerint:
      2018-04-01 – 08:57

      “Elfelejti talán, hogy a rendszerváltás privatizációjával az elvtelen elvtársak lettek az új urak?”

      Ez azért is érdekes kérdés, mert a többszörösen megígért és sikeresen elhalasztott elszámoltatást talán nem Antalltól kellene kezdeni, hanem mondjuk Németh Miklóstól, Pozsgai Imrétől… Vagy még inkább Fekete Jánostól és Sárközy Tamástól.

  3. Kontrol!
   A marxizmus azért hat rám, mert igaz állításai vannak. Én nem akarok szolga lenni és ehhez csak a népi demokrácia a lehetséges út. A háttérhatalom az a tőkések speciális diktatúrája és a népi demokrácia ez ellen harcolt. De ez háború a javából. Ehhez olyan emberek kellenek, akik a dolgozó emberekből valók és az ők érdekeit valósítják meg. Ehhez kell a marxizmus és leninizmus. Arra azért kíváncsi volnék, hogy Rákosit, aki Horthy fasiszta börtönében volt, hogyan vette meg a háttérhatalom? Na és Sztálint is a háttérhatalom, akiket a fasiszták képviseltek, hogy vette meg? Mit fizetett érte? Na és a mostani führerünk mit kapott a háttárhatalomtól az ország elárulásáért? Azért, hogy világgyarmat lett Magyarország mit kaptak az urak?

   1. “Rákosit, aki Horthy fasiszta börtönében volt…”
    Itt álljunk meg egy szóra!
    A szegedi Csillag börtönben kivételesen jó elbánásban részesült, zárkája egész nap nyitva volt, szabadon járkált az írnoki helye és a cella között. Időnként a politikai foglyokkal párttaggyűlést tartott, és frakciózás címén kizárta a pártból azt, aki kifogásolni merte, hogy a többiektől eltérően a csomagját nem osztotta meg a rabtársak között. Forrás:Wiki.
    Ezek után felteszem a kérdést. Milyen ítéletet kapott az, akit Sztálin kommunista bírósága elítélt lázadás, tettestársként 27 rendbeli gyilkosság, felbujtóként 17 rendbeli gyilkosság, pénzhamisítás bűntettekért?

  4. Nagyon szépen köszönöm ezt a szépen összeszedett munkát, tudom, mennyi baj van a számokkal, rengeteg utánjárás kell egy táblázathoz, tények, adatok, és ezeket összevetni más források hasonló adataival. Hálás köszönet érte.
   /U.I. persze, a nemzettestvérek mumusa a számok! 🙂 /

 2. Nekünk nem az a dogunk hogy a világ eseményeit különböző képen magyarázzuk, hanem
  az: hogy megváltoztassuk! Ez a közösségi- szocialista – társadalom alapgondolata. A többség
  uralma a kisebbség fölött. Napjainkban, így hazánkban is : burzsoá diktatúra van, amit sumá-
  kolva polgári demokráciának propagálnak. Véres leszámolások alig vannak, de ölnek a “gaz-
  ságszolgáltatással” , ölnek a munkanélküliséggel, ölnek a szegénységgel stb .!!!
  SaLa reálisan mutatja be a szocialista fejlődést. A magyar történelemben ilyen sora a dolgo-
  zó népnek még nem volt ! Az 1945 előtti rendszer , a darutollas, árvalányhajas, pitykés-mel-
  lényes magyar-magyarok ideje volt. A Fidesz ezt próbálja úgy keverni, hogy beemelte az egy
  házak vezetőit a hatalomba akik ” önzetlenül” biztosítják a magántulajdon szentségét, a ka-
  pitalista rendszert teljes mellszélességgel támogatják! Bezzeg a közösségi tulajdon szentsé-
  gét nem támogatták így! ( a Szoc-ban , hétvégéken , tele voltak a templomok, ma konganak
  az ürességtől!) ….. Kormányunk , munka alapú társadalmat hirdet, a teljes foglalkoztatást
  akarja – helyesen – megvalósítani, de nem tud, munka szerinti elosztást törvénybe iktatni
  mert a rendszer lényege: a profitszerzés! Fából vaskarikát nem lehet készíteni, legfeljebb
  “ráfot” tehet a kerék koptató részére. A háborúk mindig vérrel és szenvedéssel jár-
  tak és ma is járnak. Ezen az oldalon-köszönettel Admin állhatatosságának és elvhűségének
  tényszerű álláspontokat lehet tanulmányozni és olvasni. Csak így tovább!

  1. hábé!
   Nagyon köszönöm a hozzászólásodat. Ez nekem nem is sikerült volna ilyen nagyszerűen. Még egyszer köszönöm!

  2. A múlton már nem tudunk változtatni, a jelent és a jövőt tudjuk alakítani. Következésképen
   a jelenre és a jövőre kell koncentrálnunk. Nézzük a gazdaságot. A politika a gazdaság kon-
   centrált kifejezése…. érdekek érvényesítése , melyet az államszervezetein keresztül érvé-
   nyesít. A lényeg: mely osztálynak, csoportnak, rétegnek érdekeit szolgálják az erőszakszer-
   vezetek! Ma a burzsoázia érdekei az elsődlegesek! Magyarországon is 1990-től ez van.
   A gazdasági folyamatok ” ember közeli ” képviselője a pénz. A Magyar Forint 1946.08.01.
   általános egyenértékű de 1990-től folyamatosan inflálódó fizetési eszköz. Sajnos voltak
   fájdalmasan magas inflációk is. A forint előtti pengő hiperinflációja, különösen a háború
   után: tragédia volt. Ez volt a háború áldozatai után még” horthyék utolsó ajándéka.”
   Megtarthatták volna maguknak! Ha a háború után a forint vásárlói értékét nem a SZU
   garantálja, akkor beláthatatlan gazdasági és politikai folyamatok indultak volna.
   Nem így történt. Hála Istennek és a gondolkodó és cselekvő embereknek. Mert mint
   tudjuk: ” segíts magadon, az Isten is megsegít.” A magyar nép kezdetben nem, de néhány
   év után – az egyházak ellenpropagandája ellenére is – már érezte, hogy ezek a komcsik
   tényleg jót akarnak. Amikor a falu is villanyt kapott , mintha a fejekben is lassú de ellent-
   mondásos változások indultak el. Amikor Nagyanyám 1957-ben megkapta a 250 Ft-os
   nyugdíját örömében sírva fakadt. Akkor az nagy pénz volt!!!
   A reakciós erők áskálódása, a város és a falu ellentéte ( amely ma nagyobb mint a szoci-
   alizmusban volt ) a nemzetközi tőke növekvő hatalma 1990-re megdöntötte a népi demok-
   ratikus államokat. Az összkép bonyolult, szerintem a földünk – a technikai fejlődés ellenére-
   veszélyesebb hely lett mint a szocialista tábor idején volt ! Tehát: van dolgunk bőven.

  3. “Fából vaskarikát nem lehet készíteni,”
   Pedig lehet csak egy kicsit hosszadalmas!

 3. Én nem a múltról beszéltem, hanem a jövőről, arról, milyen társadalom lenne az egészséges. Aki horthy meg rákosi és ilyen-olyan ideológiák harcáról értekezik, a lényeget nem látja. A múlt elmúlt. Változtatni nem lehet rajta, csak mindenki a szája íze szerint tálalja, hamisítja a múltat. Minden kornak volt előnye és hátránya is. Reálisan kell a múltat értékelni és minden hibáiból tanulni, előnyeiből erősödni. Az életünk, környezetünk miatt pedig a jövőre koncentrálni. Nekem példa Oroszország. Nem tagadja meg a múltja egy elemét sem. Ugyanúgy része a történelmének a cári idők, ahogy a kommunista idők is. Helyén kezeli mindkettőt és megfér a vörös csillagos zászló egymás mellett a szent györgy szalaggal. Hazafiasságra és hagyománytiszteletre neveli a társadalmát, elítéli a devianciákat és deklarálta, hogy soha többet nem lesz sem kommunizmus, sem fasizmus, de legfőképpen nem lesz liberalizmus. A múlt hibáiért bocsánatot kért és a sikeres dolgokra építkezik. Egészséges társadalom fenntartásáért dolgozik, nem ilyen beteg, szürke semmire sem képes maszlag tömeg társadalom az övék mint sajnos a miénk.

  1. Nem lehet egy nagyhatalom, birodalom lehetőségeit egy kis ország lehetőségeihez mérni. Oroszországban egyszerű a kérdés, “lenni, vagy nem lenni” ehhez képest alakítják életüket, felfogásukat (szerintem is helyesen). Mo-on a kérdés úgy vetődik fel, hogy kinek a csicskái legyünk? Bár ebben a kérdésben is benne van az, hogy mindezt azért, hogy lehessünk. Ha a puszta tényeket nézzük, akkor a rendszerváltás előtt a Szu. csicskái voltunk, most a nyugaté. SaLa-nak abban igaza van, hogy a kisember szempontjából akkor jobb volt csicskának lenni, mint most.

   1. Egyetértek!
    Viszont az, hogy a kisember szempontjából mikor volt jobb vitatható.
    Nekem, mint “nemzettestvérnek” most jobb a közérzetem! 🙂

  2. Realista!
   Sajnos abban az illúzióban vagy, hogy (bár tagadod) lehet emberséges a kapitalizmus. Az eszmék a problémák megoldására születnek, csak a gondolkodás segíthet a hibák felismerésére és az ebből levont következtetés levonására. Röviden a kapitalizmus a működési módja miatt nem lehet emberséges. Mi a probléma? Az, hogy a magántulajdonú gazdaság szélsőségesen szétbontja az emberiséget szolgákra és urakra. Kevés gazdag diktatúrájára sok milliárd ember felett. A milliárdnyi embernek nincs hatalma az általuk megtermelt javakhoz. Nem feltétlenül rossz ember a gazdag, sőt. De ebben a gazdasági gépezetben így kell viselkednie. Uralnia kell a saját termelőeszközeinek magántulajdonát a többi tőkés és a dolgozók kárára is, vagy elbukik. Ez persze nagy hajtóerő, de nagyon sok az áldozata és embertelen. Az, hogy nem lesz kommunizmus az kizárt, ha életben akar maradni az emberiség. Nincs más alternatíva. Vagy egyenlőség vagy szolgaság. Számomra érthetetlen miért jó a dolgozónak a szolgaság. Ezért küzdöttek az emberiség legnagyszerűbb emberei? Azért hogy szolgaság legyen? Azért, hogy az egyik ember uralkodhasson a másik felett? Remélem nincs olyan gondolkodó ember, aki úgy véli, hogy a kapitalizmus nem szolgaság. Csak a népi demokráciában szűnt meg a szolgaság. De ez osztályharc volt a szolgaság leküzdésére. A múlt reális értékelése az, hogy minden hibája ellenére a népi demokrácia volt a legtartalmasabb demokrácia. A demokrácia ellenségei az USA-val az élen letiporták ezt a demokráciát és totális diktatúrát vezettek be világszerte.

   1. jézusom, Sala te egy nagyon beszükült tudatú ember maradtál. Neked ez a hagyománytisztelet ? Egy letűnt ideológia szajkózása ?
    Tán a Te népi demokráciádban volt egy szava is a munkásnak, joga a vagyon felett ? Nem volt, ha kritikát mert mondani a rendőr dörömbölt hajnalban az ajtaján. Ki ellen volt a diktatúra ? hát a dolgozó tömegek ellen. Nálunk volt 850 ezer párttag 10 millió emberre. A német nagypártnak van 450 ezer tagja 80 millió emberre. A szovjetnek volt 9 politikai bizottsági tagja az akkori 300 millió lakosság számra, nálunk 13 poltag volt 10 millió lakosra. Már akkor is a lopás volt a hatalom legföbb tulajdonsága. Ezt aztán mára szinte ugyanazon családok tovább fejlesztették. Az oroszoknál ez olyan szinten megy, hogy Orbán tanulhatna tőlük, mert még kezdő. Nem vitatnám az erő alkalmazást, de az állandósulását már igen.
    Szóval Sala egy letűnt kor restaurátora szeretne lenni, de ezzel nem válik hasznára a jövőnek, hanem sokkal inkább a jelen rendszer bebetonozója. Az ilyenek többet ártanak, mint 100 Lézerjani, aki a legjobb példa a múlt kor átlényegülésére.

 4. “Tekints a múltra, nézz a jövendőre.” (Batsányi J.) … ” Legnagyobb cél itt e földi létben, embernek
  lenni midíg, minden körülményben.”( Arany J.) ….a marxizmus-leninizmus a gondolkodás ve-
  zérfonala. Rövidre fogom gondolataimat, csupán a közösségi társadalom jövőjének létjogo-
  sultságát erősítem meg. Az emberiség fejlődése ezzel kezdődött,…. s ezzel folytatódott, most
  részlegesen szünet van, de ahogyan Csokonai írta:” az enyém a tiéd, mennyi lármát szüle,
  miolta a miénk, nevezet elüle.” Több mint 200 évvel ezelőtti gondolatot emelte ki, mert ma is
  IGAZ! Egy társadalomban nem lehet ember és ember között akkora különbség mint nap-
  jainkban. ( SaLa tavaly decemberi kiváló vitaindító cikkeid az idealizmus és materializmus el-
  lentmondásairól, több oldalról, világos érvekkel erősítetted a “… az anyagi világ elsődlegessé-
  gét”… Gratulálok hozzá. ) A mai Magyarországon sok a szegény. Vidéken a kocsmák be-
  zártak , a családi rendezvényekre csak itt-ott van pénz, annak is zöme hitelből .
  A média ezerrel nyomatja a ” bazi nagy lagzi ” álomvilágát, amely a valósággal köszönő
  viszonyban sincs!!! A munkanélküliség irtózatosan magas, …. Adminnak kiváló számszaki
  hasonlatai vannak erre vonatkozóan…., a munkahely teremtés folyamata: erőltetett,de még
  az is alacsony!!! A mélyszegénység a végeken a legnagyobb, az elvándorlás belföldön,
  a faluról- városba folyamatos, a vidéki lakások elértéktelenedtek a gazdasági alapok tu-
  datos tönkretétele miatt! A kb. 600 ezer munkavállaló aki az EU-ba dolgozik, fiatal és
  vidéki. Ha a falu ” népességmegtartó képessége ” zsákutcába került, ez a városi életre is
  rossz hatással van . A ” nemzeti gazdaság ” nem tud bővített újratermelést produkálni,
  mert a tőkések ( s nem csak a külföldiek ) kiviszik a profitot a központjukba vagy ami még
  rosszabb: az oligarchák által működtetett adóparadicsomokba. Nekik már nem kell a halál
  utáni mennyországra áhítozni, nekik a földre jött a paradicsom!
  A nép meg álmodozhat a földi jólétről’
  A társadalmi ellentmondásokról nehéz röviden szólni, de Én is azt az elvet támogatom,
  hogy a ” fürdővízzel ne öntsük ki a gyereket !!!” A vigaszunk az lehet, hogy nem mi kezd-
  tük az adok-kapokat, sőt nekünk van szerény médiánk. Oroszország és Kína előttem is
  jó példa – vannak még más országok is – mert megbecsülik ELŐDEIK munkáját.
  Tegyük mi is ezt.

 5. Miért lettünk volna csicskák?!El kellene felejteni azt a sok baromságot,amivel a lelkes rendszerváltók teletömték egyesek fejét!
  Amit SaLa írt ,és amit beidézett ,azt nyugodtan szó szerint lehet venni!És még sokkal többet is,azt a kíméletlen harcot,amellyel 56-ig ,szinte nyíltan,utána 90-ig,suttyomban,valamiféle sajnáltnak,ideológiai megsegítésnek álcázva folytattak a nyugati hatalmak,és a legnyomorutabb,és legszemetebb horthyista emigráció a szocialista ország(ok) ellen.
  Mára ez a hazaárulás,a dolgozó nép elárulása teljesen nyilvánvaló,és ennek megítélésében semmiféle szépelgésnek,siránkozásnak ,a szocializmus realitásának eltagadásának nincs helye!
  És amiért nem voltunk csicskák akkor,annyira csicskává tették a magyar népet,amelynek ma nincs hazája,csak egy olyan terület,amelyen még megtűrik….még!!

  1. stefimrich szerint:
   2018-02-10 – 13:38

   Azért voltunk csicskák, mert nem voltunk akkor sem a magunk urai.
   Most sem vagyunk, és nem is leszünk soha… Ezért maradunk örök csicskák.
   Egyetlen reményünk, hogy olyan urunk legyen, aki jól bánik velünk.

   1. Voltunk mi büszke nemzet is! Hiszem, hogy egyszer még leszünk is!
    Apponyi Albert:
    “Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját.”
    Közeleg az idő, amiről beszélt Apponyi a trianoni védőbeszédében!
    Az egykori győztes nagyhatalmakat megöli az iszlám bevándorlás!
    Stop Soros!

    1. Sub Zero szerint:
     2018-04-01 – 09:49

     “Az egykori győztes nagyhatalmakat megöli az iszlám bevándorlás!”

     …meg a csicskáit is.
     Egyébként legyen igaza Apponyi Albertnek…

 6. Történelmi hazugság: “fasiszta Horthi”.
  Már többször is megbeszéltük, hogy a fasiszta mozgalom Olaszországban volt és céljuk a Római Birodalom helyreállítása.
  “Náci” pedig a national socialist (nemzeti szocialista) szavak rövidítése-összevonása. De még nyilas sem volt (Horthi), hiszen a nyilas pártot feloszlatta, vezetőit 3 évig börtöbe záratta.

  A Szerves Társadalom filozófiája éppen arról szól, hogy mind a kapitalizmust, mind a kommunizmust elvetjük. Nem harcolunk senki ellen, nem kell legyőzni semmilyen ellenséget. Nincsenek élősködő bankárok, politikusok, nincs se kereskedelem, se pénz. Ezért nincs is bűnözés.
  Ilyen egyszerű ez.

  1. Kontrol!
   Mi a különbség Horthy, Hitler és Mussolini között? Semmi lényeges. Közös tulajdonságuk az embertelenség, a felsőbbrendűség, a kegyetlenség, a lopás, a kapitalizmus, a szolgaság és ez a lényeg. Egyszerűen azokat akik ilyenek vagy híveik azok a fasiszták. Nevezheted bárminek, de ez a legfontosabb tulajdonságuk miatt azonosak, fasiszták. Amikor ellenük küzdöttek, mindegyik azonos módon ellenségek voltak. Mivel Hitler volt a legocsmányabb, de Mussolini mint élenjáró fasiszta tulajdonsága rájuk ragadt. Ez így jól használható fogalom. Az hogy Hitler náci is volt attól még egy fasiszta állat, Horthy és Mussolini is nacionalista volt. Nem értem, miért kellene őket megkülönböztetni? Ugyan azt akarták, szolgaságot, lopást, mások kárára.
   “Nincsenek élősködő bankárok, politikusok, nincs se kereskedelem, se pénz.”: Az a baj, hogy van. És mitől ne lenne? De nem ez a legnagyobb probléma. Nincs egyenlőség, szolgaság van. A bankár, a politikus ne legyen felsőbbrendű a népnél, ehhez kell az egyen rendűség, a szolgaság megszüntetése. Na ehhez csak a népi demokrácia a megoldás.

 7. Amíg ilyen ordas hazugságokat és marhaságokat sikerül egyesek zagyva fejéből előkotorni, addig még azok sem fogják csipázni a szocializmus esetleges vívmányait, akiknek hajlandóságuk lenne rá.
  Minden esetre a magyar kommunista őskövületek nehezen szálnak le a II. világháborús és szentnek hitt proletár osztályharc megdöglött lováról!

  1. olvasó!
   De-hát osztályharc az most is van. Az osztályharc a dolgozó emberek demokráciájáért van. A szocializmus vívmánya például a népi demokrácia, a szolgaság felszámolása, az élősködők elnyomása.

   1. Osztályharc mindig is volt, pl. a feudális földbirtokos és polgárság között is.
    Vagy a parasztok miért is nem álltak a proletárdiktatúra oldalán?
    Persze, ha így nézzük, még a földbirtokosok is dolgozó emberek, legalább is némelyikük, aki az országért tettek.
    Azért annyira nem magasztalhatjuk az élősködők elnyomását, mert a jelenlegi miniszterelnök apja is MSZMP pártfunkcionárus volt, mégsem a népi demokráciáért gazdagszik manapság.
    Más: a II. világháborús írt marhaságokra nem is reagálok.

    1. olvasó!
     Osztályharc mindig is volt és ez igaz kivéve e népi demokráciában. A népi demokráciában alapvetően két egymással szövetséges dolgozó osztály volt. A munkásosztály és a parasztság. Az ellenséges tőkésosztályt a proletárdiktatúra elnyomta. A földbirtokos lehet, hogy dolgozik, de mellette még az ő hasznáért sok dolgozó parasztmunkás is. Nem egyenlően osztoznak az elvégzett munka szerint, hanem a dolgozók, mint pénzért vásárolt munkaerő áruk és ennek megfelelően árucikkek. A földesúr, pedig nem a munkája, hanem a birtoka jövedelmezősége után kapja a profitot, levonva a munkaerő és egyéb rezsiköltséget. Na és ez emberséges? Így a paraszt dolgozó is csak szolga. Előbb kellett volna eltávolítani a hatalomból a munkásárulókat. De most tudnak csak igazán gazdagodni az árulásuk után, de ők nem voltak soha a népi demokrácia hívei csak egyszerűen árulók.

 8. Nem vagyok híve Horthi Miklósnak, se Hitlernek, se Mussolininek. Csak jó lenne már igazat írni.
  Szövegértési nehézségeid miatt újra leírom, hogy az alábbi mondatok a Szerves Társadalomról szólnak:

  A Szerves Társadalom filozófiája éppen arról szól, hogy mind a kapitalizmust, mind a kommunizmust elvetjük. Nem harcolunk senki ellen, nem kell legyőzni semmilyen ellenséget. Nincsenek élősködő bankárok, politikusok, nincs se kereskedelem, se pénz. Ezért nincs is bűnözés.
  Ilyen egyszerű ez.
  Tehát a Szerves Társadalom gazdasági-társadalmi rendszerében nincs osztályharc, nincs “permanens forradalom”, nem kereskedik senki, így pénzt sem használnak. Viszont a társadalom egésze azon dolgozik, hogy mindenki egyedi szükségleteit kielégítse.

  1. Kontroll szerint:
   2018-02-10 – 21:03

   Kedves Kontroll!
   Nagyon szép gondolatok. Sajnos azonban a megvalósulásának van egy áthághatatlan akadálya. Nevezetesen az ember génjeiben rejlő erre való alkalmatlanság. Ezt azóta bizonygatja háborúival, ármánykodásaival, cselszövéseivel, amióta létezik.

 9. Kontroll !
  Nem tudom mióta élsz ebben az országban/ha itt élszegyáltalán/ ,de nagyon nem vagy tisztában dolgokkal!

 10. Tudjátok, mindenki magából indul ki. Ez egy nagyon nagy igazság.
  Aki szeretne továbbra is politikusok, bankárok, pártvezetők uralma alatt élni, vagy maguk szeretnének ilyen humán-férgekké válni, ám legyenek. Nyugodtan megtehetik a Szerves Társadalmon kívül.

 11. Tisztelt Szanyi Úr! Azért volt akkoriban egy Új Osztály…_Milovan Đilas_ , pedig Jugoszláviában sokkal előrébb voltak a nyugati demokrácia, sajtószabadság, utazási szabadság felfogásban. És bizony volt nálunk egy állambiztonság is akik még jelentéktelen szerénységemet is behívatták, megfenyegették, szóltak a munkahelyemen etc …pusztán mert olvastam a szamizdat kiadványokat, találkoztam a szerzőkkel és bár vitatkoztam velük, lévén sokat jártam a hanyatló Nyugaton, láttam amit láttam, de a felfogásom pl a csehszlovákiai megszállást illetően nem egyezett a véleményem a hivatalossal, és ennek hangot is adtam ( 1984-ben mint ahogyan azt Orwell könyv címe vol) Az MSZP úgy hagyta magára azt a 840 000 párttagot mint szart a jégen…

  1. Persze..Hódmezővásárhely esetében megértem, a nácikkal soha! De a FIDESZ nevű rablóbandát meg kell buktatni!
   Az előzőhöz :

   Kádár rendszer
   „A tények makacs dolgok. Én nagyon vártam a kettővel ezelőtti átkos bukását a fiatalabb versenyzőknek: _A Horthy rendszert hívta a hivatalosság nem egészen alaptalanul az „átkos Horthy rendszernek”, a 90 után meg a Kádár rendszert_ akik nem éltek benne, azok nem tudják összehasonlítani a maival. Abban az átkosban mindenkinek volt munkája, és bár a túlnyomó többség szerényen élt, de rezsicsökkentés nélkül ki tudta fizetni a villanyt, gázt etc. A legszegényebbek gyermekei is tanulhattak, még állami ösztöndíjat is kaphattak ( pl szerénységem). Sőt a magafajta suttyó falusi gyereket egy rózsadombi villából kialakított kollégiumban neveltek kiváló nevelő tanárok, akik pl egy fillér nélkül megpróbáltak angolul tanítani „Buci bácsi „ nyugodjon békében, máig emlékszem szemléletes példáira amivel megpróbálta bevésni a tanultakat…A kollégium helyét nem hitték el, amikor elmondtuk a technikumban, hazudsz ! A II. kerület a Rózsadomb…én akkor még nem tudtam mit is jelent a Bólyai utca 14 alatt laktunk, mára már KFT-k telephelye biztonsági őrökkel, megközelíthetetlen. A nyugdíjas meg tudta csináltatni a fogait, és ki tudta váltani a gyógyszereit, nem csak a két legolcsóbbat. Az emberek nem fagytak meg az utcán, vagy a saját lakásukban. Nem láttunk koldusokat, hajléktalanokat. Nem voltak prostituáltak tízezer számra, akikből anyák lehettek volna, nem adták vették őket mint az állatokat., élősúlyban…Nem volt kábítószer, ilyen mértékű bűnözés. A politikai elit nem rabolhatott milliárdokat a KÖZ PÉNZÉBŐL…és a többi és a többi…”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.